Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 40/2009, de 10 de març, dels Estatuts del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació

  • Núm. del document 040/2009

  • Data del document 10/03/2009

  • Data de publicació 12/03/2009

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 5337

Afectacions
Afectacions passives (12)
TEXT CONSOLIDAT

Preàmbul

La Llei 6/2008, del 13 de maig, crea el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts com a entitat de dret públic que ha d'ajustar la seva activitat al dret privat. D'acord amb la disposició final segona de la Llei esmentada, el Govern ha de dictar les disposicions necessàries per aprovar els Estatuts del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.

Aquest Decret té per objecte desplegar l'organització i el règim jurídic del Consell i n'aprova els Estatuts, d'acord amb les competències exclusives que els articles 127 i 150 de l'Estatut d'autonomia atribueixen a la Generalitat en matèria d'organització de l'Administració i de cultura.

La posada en marxa del Consell suposa endegar un nou model de gestió de les polítiques de suport a la creació artística, que s'ha de mantenir al marge de les conjuntures polítiques, a través de la participació de la societat civil. Aquest model es fonamenta en l'experiència dels consells de les arts, arts councils, que han proliferat, sobretot, en països anglosaxons. S'ha de posar de relleu la singularitat que representa que les persones membres del Plenari del Consell siguin nomenades pel Parlament, tot i que es tracta d'una entitat de dret públic adscrita al departament competent en cultura, d'entre persones amb experiència i de prestigi reconegut en l'àmbit cultural i artístic. A més, aquestes persones gaudeixen d'un estatut personal especial perquè actuen amb plena independència i neutralitat, sense estar sotmesos a cap instrucció en l'exercici de les seves funcions.

El Consell se subroga en la posició jurídica de l'Entitat Autònoma de Difusió Cultural pel que fa als drets i deures en l'àmbit de les funcions de suport i promoció a la creació artística i les funcions de suport a la concessió dels premis nacionals de cultura de la Generalitat de Catalunya exercides, fins a l'entrada en vigor d'aquest Decret, per l'Entitat Autònoma de Difusió Cultural.

L'article 3.2, en relació amb l'article 21, del Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, atribueix al Govern l'aprovació dels estatuts d'aquest tipus d'entitats.

Per tot això, de conformitat amb l'article 26.e) de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

Aprovació dels Estatuts

S'aproven els Estatuts del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, que figuren a l'annex.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera

Personal de l'Entitat Autònoma de Difusió Cultural

1.1 El personal laboral que, en la data d'entrada en vigor d'aquest Decret, presti serveis a l'Entitat Autònoma de Difusió Cultural roman a l'entitat esmentada o s'integra al Consell Nacional de la Cultura i de les Arts per aplicació del mecanisme de successió d'empresa, tenint en compte el que estableix la disposició transitòria.

Al personal laboral que s'integra al Consell se li ha de reconèixer a tots els efectes l'antiguitat reconeguda a l'Administració de la Generalitat.

1.2 El personal funcionari de carrera que, en la data d'entrada en vigor d'aquest Decret, presti serveis a l'Entitat Autònoma de Difusió Cultural resta adscrit a l'entitat esmentada o s'adscriu al Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, tenint en compte el que estableix la disposició transitòria, i pot optar, d'acord amb la relació de llocs de treball del Consell, per:

a) Integrar-se al Consell com a personal laboral, amb reconeixement a tots els efectes de l'antiguitat reconeguda a l'Administració de la Generalitat i restar en aquesta en situació d'excedència voluntària per incompatibilitat.

b) Mantenir la seva condició de funcionari o funcionària al Consell i ocupar-hi un lloc a extingir. Aquest lloc queda extingit quan el funcionari o funcionària obtingui una altra plaça amb caràcter definitiu o quan el lloc quedi vacant per qualsevol altra causa que no comporti reserva del lloc.

El personal funcionari de carrera que s'adscrigui al Consell ha de manifestar, de manera expressa i per escrit, l'opció que elegeixi en el termini d'un mes a comptar de l'acabament dels tràmits a què fa referència l'apartat següent. Les persones que optin per mantenir la seva condició de funcionari o funcionària poden en el futur, sense subjecció a cap termini, modificar la seva opció i acollir-se a la integració com a personal laboral prevista a l'apartat 1.2.a) d'aquesta disposició, sempre d'acord amb les necessitats de la plantilla del Consell.

1.3 El Departament de Governació i Administracions Públiques, el Departament d'Economia i Finances i el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació han de fer els tràmits necessaris per tal de fer efectiva l'adscripció al Consell Nacional de la Cultura i de les Arts del personal a què fa referència aquesta disposició.

Segona

Subrogació

El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts se subroga en la posició jurídica de l'Entitat Autònoma de Difusió Cultural pel que fa als drets i deures que li corresponguin en l'àmbit de les funcions que assumeix.

Tercera

Transferència de recursos, mitjans i gestió

El Departament de Governació i Administracions Públiques, el Departament d'Economia i Finances i el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació han d'establir les mesures organitzatives necessàries per facilitar una transferència planificada de recursos humans, mitjans i gestió efectiva entre l'Entitat Autònoma de Difusió Cultural i el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, tot garantint la coordinació funcional en els processos iniciats i no finalitzats.

Quarta

Assimilació de càrrecs

[No vigent]

Altres versions d'aquest precepte

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Assumpció de funcions de l'Entitat Autònoma de Difusió Cultural

El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts assumeix les funcions de suport i promoció a la creació artística i les funcions de suport a la concessió dels premis nacionals de cultura de la Generalitat de Catalunya exercides, fins a l'entrada en vigor d'aquest Decret, per l'Entitat Autònoma de Difusió Cultural.

DISPOSICIONS FINALS

Primera

Modificació del Decret dels Premis Nacionals de Cultura

.1 Es modifica l'article 2 del Decret 72/1995, de 7 de març, pel qual es creen els Premis Nacionals de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que passa a tenir la redacció següent:

.Article 2

Dotació

La dotació de cada premi nacional l'ha de fixar el Plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts d'acord amb el contracte programa i a càrrec del Fons de promoció i foment de la creació artística i cultural que preveu l'article 15 de la Llei 6/2008, del 13 de maig, del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts..

.2 Es modifica l'article 3 del Decret 72/1995, de 7 de març, pel qual es creen els Premis Nacionals de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que passa a tenir la redacció següent:

.Article 3

Concessió

Correspon al Plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts la concessió dels Premis Nacionals. Aquest òrgan pot demanar l'assessorament de persones expertes de prestigi i competència reconeguda en els diferents àmbits a què es refereixen els premis..

Segona

Entrada en vigor

Aquest Decret entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

ANNEX

Estatuts del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts

Article 1

Naturalesa i règim jurídic

1.1 El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts és una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia, de les que regula l'article 1.b.1 del Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre.

1.2 El Consell ha d'ajustar la seva activitat al dret privat, si bé se sotmet al dret públic en els àmbits següents:

a) Les relacions amb el departament al qual resta adscrit.

b) La formació de la voluntat dels òrgans col·legiats.

c) L'exercici de potestats públiques.

d) L'exercici de totes les actuacions que la legislació vigent estableix que s'han de sotmetre al dret públic.

1.3 El Consell es regeix per la Llei 6/2008, del 13 de maig, del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, per la Llei que regula l'Estatut de l'empresa pública catalana, per aquests Estatuts i per la resta de la normativa aplicable a les entitats de dret públic que han d'ajustar la seva activitat a l'ordenament jurídic privat.

Article 2

Adscripció

El Consell s'adscriu al departament competent en matèria de cultura.

Article 3

Seu

3.1 El Consell té la seva seu social a la ciutat de Barcelona.

3.2 S'ha de garantir la presència del Consell per mitjà de les corresponents delegacions arreu del territori de Catalunya, per tal d'assolir els seus objectius d'acord amb el que estableix el contracte programa.

Article 4

Objecte i funcions

4.1 L'objecte i les funcions del Consell són els establerts als articles 3 i 4 de la Llei 6/2008, del 13 de maig.

4.2 Per a l'exercici de les seves funcions, el Consell pot:

a) Adquirir, posseir, reivindicar, gravar o alienar tota classe de béns i drets, concertar crèdits, establir contractes, executar i explotar obres i serveis, interposar recursos i accions judicials i extrajudicials i, en general, realitzar tots els actes jurídics que siguin convenients per a la consecució dels objectius del Consell.

b) Establir convenis amb entitats públiques i privades.

c) [No vigent]

d) Establir formes de col·laboració, i, si s'escau, exercir la intermediació entre els sectors culturals i artístics i l'Administració de la Generalitat.

e) Coordinar-se i col·laborar amb el departament competent en matèria de cultura i les entitats vinculades o participades per aquest, i rebre el seu suport i donar-ne, per assolir els objectius establerts al Programa marc de cultura i al contracte programa del Consell.

f) Participar en consorcis, amb l'aprovació prèvia del Govern de la Generalitat.

g) En general, exercir totes les accions que siguin necessàries per a l'exercici de les seves funcions, d'acord amb aquests Estatuts, el Programa marc i el contracte programa.

4.3 Les bases reguladores d’ajuts de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural a creadors i entitats per a la promoció, el foment, la difusió i la projecció de la creació artística s’han d’elaborar tenint en compte les línies d’actuació dissenyades pel Consell d’acord amb l’article 4.i de la Llei 6/2008, del 13 de maig, del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.

4.4 L’informe del Consell sobre els projectes de bases i les convocatòries d’ajuts a la creació cultural previst a l’article 4.p de la Llei 6/2008, del 13 de maig, del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts és preceptiu i s’ha d’elaborar de manera prioritària. En els casos excepcionals en què l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural no segueixi el criteri de l’informe del Consell, l’Oficina ho ha de justificar adequadament mitjançant un informe, que li ha de trametre.

Altres versions d'aquest precepte

Article 5

Òrgans de govern

Els òrgans de govern del Consell són :

a) El Plenari.

b) La presidència.

c) Les vicepresidències primera i segona.

d) La direcció.

e) [No vigent]

Altres versions d'aquest precepte

Article 6

Plenari
6.1. El Plenari és l'òrgan superior del Consell i li corresponen les màximes facultats de direcció de les activitats del Consell.

6.2. El Plenari té les funcions següents:

a) Fixar les directrius generals de l'actuació del Consell.

b) Aprovar l'avantprojecte de pressupost.

c) Aprovar els programes anuals d'actuació, d'inversions i de finançament, d'acord amb el contracte programa, així com avaluar-ne l'efectivitat.

d) Aprovar els comptes anuals i la liquidació final del pressupost.

e) Aprovar el reglament de règim intern.

f) Aprovar propostes de modificacions d'aquests Estatuts i trametre-les al departament competent en matèria de cultura.

g) Aprovar l'informe anual sobre l'estat de la cultura i de les arts de Catalunya, o qualsevol altre informe o dictamen que correspongui emetre al Consell d'acord amb l'article 4 de la Llei 6/2008, del 13 de maig.

h) Dissenyar les línies d’actuació de suport a creadors i entitats respecte a la promoció, el foment, la difusió i la projecció de la creació artística, d’acord amb el Programa marc de cultura del Govern i el contracte programa del Consell.

i) Aprovar els informes preceptius sobre els projectes de bases i les convocatòries d’ajuts a la creació cultural.

j) Proposar a la persona titular del departament competent en matèria de cultura el nomenament d’una persona representant del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts al Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural.

k) Proposar a la persona titular del departament competent en matèria de cultura el nomenament de les persones representants del Consell a les comissions de valoració dels ajuts a la promoció, difusió i projecció de la creació artística de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, d’acord amb l’article 10.2 dels Estatuts de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, aprovats pel Decret 7/2012, de 10 de gener.

l) Concedir els Premis Nacionals de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

m) Aprovar la plantilla, el règim retributiu i les condicions generals de treball del personal, i el desplegament de l'estructura organitzativa del Consell d'acord amb aquests Estatuts i les normes de desenvolupament organitzatiu que dicti el Govern, a proposta de la direcció, de conformitat amb el contracte programa.

n) Aprovar la proposta de contracte programa que el Consell ha de formalitzar amb el departament competent en matèria de cultura d’acord amb l’article 13.

o) Aprovar els convenis amb entitats públiques i privades per assolir els seus fins.

p) Aprovar els contractes d'un import superior al 2% del pressupost del Consell, així com els que impliquin una despesa pluriennal de caràcter no recurrent, sens perjudici de l'autorització del Govern.

q) Aprovar els preus dels serveis que presti el Consell.

r) Proposar al departament competent en matèria de cultura, quan escaigui, les operacions d’endeutament, la prestació d’avals i les operacions de crèdit i de finançament de tresoreria perquè, d’acord amb la normativa vigent, s’elevin al Govern per a la seva aprovació.

s) Exercir tota mena d'accions, recursos i reclamacions judicials i administratives en defensa dels seus drets i interessos.

t) Vetllar per l'observança del principi relatiu al foment de la igualtat de gènere en l'àmbit d'actuació del Consell.

u) Aprovar un codi deontològic que han de complir les persones membres del Plenari i les que formin part de les comissions de treball previstes a l'article 8.5.

v) Participar en l'elaboració del Programa marc de cultura.

w) Aprovar l’avaluació dels contractes programa entre el departament competent en matèria de cultura i els equipaments culturals, les auditories culturals d’equipaments culturals i l’auditoria biennal sobre la repercussió cultural de les subvencions concedides, d’acord amb l’article 4.j) i k) de la Llei 6/2008, del 13 de maig, del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.

x) Qualsevol altra funció que no estigui atribuïda expressament a altres òrgans del Consell.

6.3. El Plenari, amb l'acord favorable de, com a mínim, cinc membres, pot delegar en la presidència o la direcció del Consell les funcions enumerades a les lletres o), p), q), r) i s).

6.4. El Plenari l’integren set membres i té la composició següent:

a) La persona titular de la presidència del Consell, que ho és també del Plenari.

b) Les persones titulars de les vicepresidències primera i segona del Consell, que també ho són del Plenari.

c) Quatre vocals.

6.5. El Plenari nomena entre els seus membres, a proposta de la presidència del Consell, el secretari o la secretària, a qui corresponen les funcions següents:

a) Redactar les actes del Plenari, custodiar-les i diligenciar-les.

b) Cursar les convocatòries de les reunions, emetre els certificats dels acords i comunicar-los als òrgans i a les persones afectades.

c) La resta de funcions pròpies de la secretaria dels òrgans col·legiats.
Altres versions d'aquest precepte

Article 7

Nomenament, estatut personal i mandat de les persones membres del Plenari
7.1 Les persones membres del Plenari són nomenades pel Parlament entre persones amb experiència i de prestigi reconegut en l’àmbit cultural i artístic, d’acord amb els articles 6 i 10 de la Llei 6/2008, del 13 de maig, del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts. En la designació de les persones membres que no ho són per raó del seu càrrec s’ha de tendir a la paritat de gènere.

7.2 [No vigent]

7.3 [No vigent]

7.4 El mandat de les persones membres és de cinc anys, i poden ésser reelegides per un nou mandat de cinc anys més com a màxim. Les persones membres del Plenari cessen per les causes establertes a l'article 11.1 de la Llei 6/2008, del 13 de maig, del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.

7.5 L'acord de cessament d'una persona membre i de nomenament de la persona substituta per la resta del mandat es fa d'acord amb el procediment de nomenament de les vocalies del Plenari previst a l'article 6 de la Llei 6/2008, del 13 de maig, del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.
Altres versions d'aquest precepte

Article 8

Funcionament del Plenari

8.1 El Plenari es reuneix amb caràcter ordinari un mínim de sis vegades l'any i, amb caràcter extraordinari, tantes vegades com sigui necessari. El Plenari és convocat per la presidència, a iniciativa pròpia o quan ho sol·licitin un nombre mínim de quatre membres.

8.2 Les convocatòries de les sessions s'han de notificar a les persones membres del Plenari amb una anticipació mínima de cinc dies hàbils, llevat dels casos d'urgència apreciats per la presidència, en els quals la convocatòria s'ha de fer amb una anticipació mínima de quaranta-vuit hores.

8.3 Per a la constitució vàlida del Plenari es requereix el quòrum previst a la normativa general de procediment administratiu.

8.4 Les decisions es prenen per majoria de les persones membres presents a les reunions, llevat de les excepcions que preveuen aquests Estatuts.

8.5 El Plenari pot crear comissions de treball sobre temes concrets, integrades per un mínim de tres membres, i n'ha de determinar la composició i les funcions. En les comissions poden participar altres persones expertes en els temes que s'hi tractin. Les persones membres d'aquestes comissions han de complir el codi deontològic que aprovi el Plenari.

8.6 En el que no preveuen aquests Estatuts, el funcionament del Plenari es regeix per la normativa reguladora dels òrgans col·legiats de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Altres versions d'aquest precepte

Article 10

Presidència i vicepresidències

10.1 La presidència del Consell, que també ho és del Plenari, és nomenada per la Presidència de la Generalitat, un cop escoltat el Plenari, d'entre les seves persones membres, i té les funcions següents:

a) Representar legalment l'organisme.

b) Convocar i presidir les reunions del Plenari i de les comissions de treball a què assisteixi i disposar del vot de qualitat.

c) Determinar l'ordre del dia de les sessions del Plenari, segons les necessitats de funcionament del Consell i les sol·licituds de la resta de membres del Plenari.

d) Representar el Consell en les relacions que aquest organisme mantingui amb el Govern, amb el Parlament i amb qualsevol altre organisme públic o privat.

e) Presentar l'informe sobre l'estat de la cultura i de la creació artística a Catalunya, la memòria d'activitats del Consell i qualsevol altre informe o document que s'estableixi al departament competent en matèria de cultura, a la Presidència de la Generalitat de Catalunya i al Parlament.

f) Exercir de portaveu del Consell.

g) Vetllar pel compliment del codi deontològic que aprovi el Plenari.

h) Les funcions que li delegui el Plenari.

10.2 La presidència, per al compliment de les seves funcions, compta amb la col·laboració de les dues vicepresidències, escollides pel Plenari d'entre les seves persones membres. El Plenari ha d'escollir les vicepresidències primera i segona amb l'acord favorable de tres quartes parts de la totalitat de membres, a proposta de la presidència del Consell. Les vicepresidències, pel seu ordre, substitueixen la presidència en els casos d'absència, de vacant o de malaltia i exerceixen les funcions que, si s'escau, els delegui la presidència o un altre òrgan del Consell.

Article 11

La direcció

11.1 La direcció del Consell és nomenada pel Govern a proposta del departament competent en matèria de cultura, amb la conformitat prèvia de la presidència del Consell.

11.2 La persona titular de la direcció és la responsable màxima de la gestió ordinària del Consell i té les funcions següents:

a) Dirigir, coordinar i supervisar tots els serveis del Consell.

b) Exercir la direcció del personal i contractar i acomiadar personal laboral.

c) Executar les directrius i les polítiques decidides pel Consell.

d) Representar el Consell quan aquesta funció li sigui delegada per la presidència.

e) Vetllar pel bon funcionament de les activitats del Consell i assistir la presidència i les vicepresidències en les seves funcions.

f) Assistir, amb dret a veu i sense vot, a les sessions del Plenari i informar-lo sobre qüestions relatives al funcionament del Consell.

g) Coordinar l'elaboració dels documents que hagi d'examinar o aprovar el Plenari, especialment el pla d'actuació i el pressupost.

h) Ésser el màxim responsable de la tresoreria del Consell, sota la supervisió de la presidència i sens perjudici de les funcions que pugui delegar.

i) [No vigent]

j) [No vigent]

k) Exercir qualsevol altra funció necessària per a la direcció de l'administració del Consell i les que li delegui el Plenari.

Altres versions d'aquest precepte

Article 12

Comissió d'ajuts
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 13

Contracte programa

13.1 Les relacions del Consell amb el departament competent en matèria de cultura s'articulen per mitjà d'un contracte programa, d'acord amb el Programa marc de cultura.

13.2 El contracte programa ha d'incloure, com a mínim, la definició anual dels objectius a assolir, la previsió de resultats a obtenir i els instruments de seguiment i control i avaluació a què la seva activitat s'ha de sotmetre durant la vigència del contracte.

13.3 El pla d'actuació ha de desenvolupar i concretar anualment el que preveu el contracte programa.

Article 14

Fons de promoció i foment de la creació artística i cultural

[No vigent]

Altres versions d'aquest precepte

Article 15

Règim economicofinancer i de control

15.1 El règim economicofinancer i el patrimoni del Consell es regeixen pel que estableixen l'article 16 de la Llei 6/2008, del 13 de maig, la Llei que regula l'Estatut de l'empresa pública catalana i per la resta de normativa aplicable a les entitats de dret públic subjectes al dret privat.

15.2 El control de caràcter financer de l'activitat del Consell es du a terme d'acord amb el que disposen l'article 18 de la Llei 6/2008, del 13 de maig; l'article 16 del Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre; l'article 71 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i per la resta de normativa aplicable a les entitats de dret públic subjectes al dret privat.

15.3 El Plenari pot crear un òrgan de control economicofinancer d'acord amb el que estableix el Decret 325/1996, d'1 d'octubre, sobre el funcionament dels òrgans de control economicofinancer intern en les empreses públiques de la Generalitat de Catalunya. En el cas que no es creï l'òrgan esmentat, el Plenari pot acordar que, a més de les auditories fetes sota la direcció de la Intervenció General de la Generalitat, es duguin a terme auditories externes anuals.

15.4 El Plenari del Consell aprova anualment una memòria d'activitats realitzades durant l'exercici que la presidència del Consell lliura al Govern i al Parlament.

15.5 La presidència del Consell ha de comparèixer com a mínim dos cops l'any a la Comissió de Cultura del Parlament.

Article 16

Estructura organitzativa

16.1 Els principis que han de determinar l'estructura organitzativa del Consell són els d'eficàcia i capacitat d'adaptació de l'organització als objectius que derivin del Programa marc de cultura i del contracte programa i l'obtenció d'un ús eficient dels recursos emprats.

16.2 Per poder donar compliment a aquests principis, el Consell s'ha d'organitzar per àmbits estructurats en àrees que depenguin directament de la direcció. El procediment de creació i modificació d'aquestes àrees i l'organització dels equips funcionals i dels grups de treball s'han d'establir en el reglament de règim intern i es concreta en funció dels objectius fixats al contracte programa i al pla d'actuació.

16.3 L'assessorament en dret del Consell l'ha de prestar l'assessoria jurídica del departament competent en matèria de cultura.

Article 17

Règim de personal

17.1 El personal del Consell es regeix pel dret laboral, llevat dels casos en què, per a l'exercici de potestats públiques, sigui necessària una vinculació funcionarial.

17.2 La relació de llocs de treball ha d'incloure els llocs de personal laboral i funcionari.

Article 18

Contractació

18.1 La contractació del Consell ha de garantir els principis de publicitat i de lliure concurrència i es regeix per la legislació aplicable a la contractació de les entitats de la seva naturalesa.

18.2 L'òrgan de contractació és la direcció.

18.3 Les persones membres de les meses de contractació són nomenades per la direcció i han de tenir una presidència, que la pot exercir el director o directora, un mínim de tres vocalies i una secretaria.

En qualsevol cas, entre les vocalies hi ha d'haver:

a) una persona de l'assessoria jurídica del departament competent en matèria de cultura.

b) l'òrgan a què fa referència l'article 15.3 dels Estatuts o l'òrgan a qui correspongui exercir les funcions de control financer d'acord amb la legislació aplicable a les entitats de la naturalesa del Consell.

Article 19

Impugnació dels actes

19.1 Els actes dictats pels òrgans del Consell en l'exercici de les seves potestats administratives tenen la consideració d'actes administratius.

19.2 Els actes administratius dels òrgans del Consell poden ser objecte de recurs d'alçada davant la persona titular del departament competent en matèria de cultura, tret d'aquells supòsits en què la normativa estableix que l'acte exhaureix la via administrativa o que s'hi pot interposar un recurs especial.

19.3 Correspon a la presidència del Consell resoldre sobre les reclamacions prèvies a la via jurisdiccional laboral. Les reclamacions prèvies a la via jurisdiccional civil i les reclamacions per responsabilitat patrimonial de l'Administració s'han d'adreçar a la persona titular del departament competent en matèria de cultura, a la qual correspon emetre'n resolució.