Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 7/2008, del 5 de juny, de modificació de la Llei 16/2007, del 21 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2008.

Dades bàsiques
  • Rang del document Llei

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

  • Núm. del document 007/2008

  • Data del document 05/06/2008

  • Data de publicació 12/06/2008

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 5151

  • No Vigent
13/06/2008 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT

El President de la Generalitat
de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 65 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

L'article 33 de la Llei 16/2007, del 21 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2008, estableix els límits de l'endeutament a llarg termini per a l'exercici pressupostari del 2008 i, en general, les línies d'actuació del crèdit públic. El fet que hi hagi algunes operacions de préstecs i bestretes reemborsables entre la Generalitat i altres administracions públiques implica que s'hagin d'excloure del còmput del límit esmentat. Per tant, s'afegeix un nou apartat, el 8, a aquest article per a regular aquest supòsit.

D'altra banda, la disposició transitòria primera de la Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, determina que el Govern, en el marc de l'Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l'ocupació i la competitivitat de l'economia catalana, ha d'avaluar anualment l'actualització de l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), i incloure el valor de l'IRSC en la Llei de pressupostos de la Generalitat de cada exercici. Així mateix, la disposició transitòria segona de la mateixa llei estableix que l'any 2008 els ajuts que el prenen com a referència han d'assolir el 80% de l'IRSC.

La disposició addicional dotzena de la Llei de pressupostos de la Generalitat per al 2008 fixa el valor de l'IRSC en 544,48 euros en còmput mensual, que es corresponen amb 7.622,72 euros si el còmput és anual; aquestes xifres representen un increment del 2,4% respecte de l'exercici anterior.

L'Administració de la Generalitat, el 20 de novembre de 2007, en el si de la Comissió de Seguiment de l'Acord de Creació de l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya i d'Increment de les Pensions Mínimes a Catalunya, creada el 3 de maig de 2006, va acordar els valors esmentats. La Comissió, però, va determinar que si l'Administració general de l'Estat modificava l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) acordat per al 2008, l'increment addicional que aquesta modificació comportés s'hauria d'aplicar també a l'IRSC.

Per mitjà del Reial decret llei 1/2008, del 18 de gener, l'Estat ha modificat la disposició addicional trenta-cinquena de la Llei 51/2007, del 26 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per al 2008, que fixava el valor de l'IPREM per a aquest exercici, de manera que el valor que fixava inicialment la Llei de pressupostos de l'Estat s'ha incrementat en un 1,5%. Per a complir l'acord de la Comissió a què s'ha fet referència, aquest percentatge addicional de l'1,5% també s'ha d'aplicar al valor que la Llei de pressupostos de la Generalitat fixa per a l'IRSC.

Aquesta llei s'estructura en dos articles i una disposició final. L'article 1 estableix l'addició d'un apartat a l'article 33 de la Llei de pressupostos, i l'article 2 modifica el redactat de l'apartat 1 de la disposició addicional dotzena. La disposició final estableix la data d'entrada en vigor d'aquesta llei de modificació.

Article 1

Addició d'un nou apartat a l'article 33 de la Llei 16/2007

S'afegeix un nou apartat, el 8, a l'article 33 de la Llei 16/2007, del 21 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2008, amb el text següent:

"8. Per a calcular els límits establerts per aquest article, no s'han d'incloure les operacions finançades amb préstecs i bestretes reemborsables provinents d'altres administracions públiques."

Article 2

Modificació de la disposició addicional dotzena de la Llei 16/2007

Es modifica l'apartat 1 de la disposició addicional dotzena de la Llei 16/2007, del 21 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2008, que resta redactat de la manera següent:

"1. Per a l'exercici del 2008, el valor de l'indicador de renda de suficiència de Catalunya, establert per l'article 15.2 de la Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, resta fixat en 7.734,16 euros en còmput anual, que es corresponen amb 552,44 euros si el còmput és mensual."

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 5 de juny de 2008

José Montilla i Aguilera

President de la Generalitat de Catalunya

Antoni Castells

Conseller d'Economia i Finances

(08.156.199)