Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 24/2008, de 29 de gener, pel qual s'estableix l'ordenació curricular dels ensenyaments de dansa de grau professional i se'n regula la prova d'accés.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament d'Educació

  • Núm. del document 024/2008

  • Data del document 29/01/2008

  • Data de publicació 31/01/2008

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 5060

TEXT PUBLICAT

L'article 131.3.c) de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya estableix que correspon a la Generalitat la competència compartida per a l'establiment dels plans d'estudi corresponents, incloent-hi l'ordenació curricular.

D'acord amb l'article 6 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, les administracions educatives competents han d'establir el currículum dels diferents ensenyaments que s'hi regulen, dels quals el Govern ha de fixar prèviament els aspectes bàsics curriculars.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, inclou els ensenyaments de dansa dins del capítol dels ensenyaments artístics i estableix tres graus: ensenyaments elementals, ensenyaments professionals i ensenyaments superiors. La finalitat dels ensenyaments professionals és proporcionar una formació artística de qualitat, garantir la qualificació dels futurs professionals de la dansa, orientar-los i preparar-los per estudis superiors. Aquests ensenyaments estan destinats a l'alumnat amb aptituds específiques i voluntat per dedicar-s'hi professionalment.

Aquest Decret estableix el currículum dels ensenyaments professionals de dansa els quals s'estructuren en un grau de sis cursos de durada, la superació dels quals dóna dret al títol professional en les especialitats de ball flamenc, dansa clàssica, dansa contemporània i dansa espanyola.

El Decret 84/2000, de 8 de febrer, que establia el currículum del grau mitjà de dansa va suposar la primera ordenació acadèmica dels ensenyaments professionals de dansa, inclosos dins dels ensenyaments de règim especial. Aquest nou Decret, que substitueix l'anterior, ha estat elaborat en consonància amb el que disposa el Reial Decret 85/2007, de 26 de gener, pel qual s'estableixen els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments professionals de dansa. Aquesta disposició té l'especialitat com a eix vertebrador i redueix el nombre d'hores lectives en totes les especialitats, aspecte que exigeix un desenvolupament metodològic més eficaç. Avança cap a una estructura més flexible i oberta, que possibilita mesures per a una organització dels estudis adequada als interessos dels estudiants i la compatibilitat entre els ensenyaments de dansa i els d'educació secundària obligatòria i postobligatòria.

Aquest Decret constitueix la base perquè els centres que impartiran els ensenyaments de dansa desenvolupin el seu propi projecte a partir dels objectius i continguts de les matèries de les quatres especialitats esmentades i de les hores de lliure disposició. L'ús que els centres en facin tindrà tres finalitats: l'increment horari de les assignatures comunes i d'especialitat, l'oferta de matèries optatives de perfil propi i la possible realització de pràctiques en empreses. L'eix metodològic vertebrador del currículum serà la consideració que els continguts essencials en la formació d'un ballarí o ballarina, es donen des de l'inici del procés d'estudi i que es desenvolupen a través de l'aprofundiment en ells, a més de l'adquisició de nous elements.

El currículum inclou els àmbits tècnic, artístic, estètic, cultural i històric, del món de la dansa amb un pes específic dels ensenyaments musicals, i l'àmbit de la salut. Els objectius fan referència a les competències que l'alumnat ha d'assolir al llarg del grau, entenent com a competència la capacitat que el futur ballarí o ballarina ha de desenvolupar amb la màxima eficiència i aprofitament de l'esforç, els recursos i els avenços tècnics i metodològics en el coneixement del treball corporal.

Els futurs ballarins i les futures ballarines han de tenir una formació que els permeti ser versàtils, creatius i intèrprets per tal d'integrar-se i adaptar-se a corrents artístics i culturals en constant transformació. Els ensenyaments professionals han de proporcionar-los una sòlida formació que els prepari per a seguir-se formant al llarg de la seva vida i per integrar-se en el món professional.

El respecte al procés evolutiu de l'alumne/a, és fonamental en els ensenyaments de dansa en què l'instrument de treball de l'estudiant és el propi cos. Per tant, el coneixement del cos, la seva vigilància i la seva cura, són aspectes bàsics en aquestes edats exposades a continus canvis de desenvolupament físics i emocionals.

Aquest Decret s'ha tramitat d'acord amb el que disposen l'article 61 i següents de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat i d'acord amb l'informe del Consell Escolar de Catalunya.

En virtut d'això, per tal de regular els diferents aspectes de l'ordenació dels ensenyaments de dansa de grau professional, a proposta del conseller d'Educació, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1

Estructura

Els ensenyaments de dansa s'estructuren en un grau professional de sis cursos acadèmics de durada.

Article 2

Objectiu

El currículum del grau professional de dansa té com a objectiu l'assoliment de les competències generals i específiques següents:

2.1 Competències generals:

a) Desenvolupar la sensibilitat artística i el criteri estètic com a font de formació i enriquiment personal.

b) Potenciar i desenvolupar els propis criteris interpretatius mitjançant els hàbits de lectura, l'assistència a espectacles, el visionament d'enregistraments o altres esdeveniments artístics i culturals.

c) Conèixer i valorar críticament els valors de la dansa i optar pels aspectes que, provinents d'ella, siguin els més adients per al desenvolupament personal.

d) Adquirir consciència de les pròpies capacitats i limitacions per a formar-se una imatge ajustada de la pròpia persona, tot adquirint les eines per autoavaluar-se.

e) Desenvolupar hàbits que optimitzin el temps esmerçat, el rendiment en l'estudi i en la pràctica.

f) Tenir la disposició necessària per treballar en equip.

g) Conèixer i emprar amb precisió el vocabulari relatiu al llenguatge tècnic de la dansa.

h) Interrelacionar i aplicar els coneixements adquirits, les vivències i experiències pròpies i aportar-los a la millora de la formació interpretativa.

2.2 Competències específiques:

a) Aplicar les diferents tècniques per aconseguir una interpretació artística de qualitat.

b) Tenir cura i respecte pel propi cos i executar les diferents tècniques amb la concentració i seguretat necessàries.

c) Potenciar i desenvolupar les capacitats de treball tot valorant el mètode, el rigor, la dedicació, la serietat i la disciplina, entre altres valors i aptituds pròpies de la interpretació.

d) Conèixer i emprar amb precisió el vocabulari específic relatiu als conceptes de cadascuna de les especialitats de la dansa.

e) Aprofundir en el desenvolupament de la formació musical com a complement i eina imprescindible per a la interpretació i execució del moviment.

f) Adaptar-se, amb la versatilitat necessària, a les diferents formes expressives característiques de la creació coreogràfica.

g) Introduir el concepte d'improvisació i creació, a partir de diferents elements i tècniques.

h) Conèixer els elements històrics i estètics determinants en l'evolució de les arts i les seves interaccions amb l'expressió dansística al llarg de la història.

Article 3

Especialitats

El grau professional dels ensenyaments de dansa té les especialitats següents:

a) Ball flamenc.

b) Dansa clàssica.

c) Dansa contemporània.

d) Dansa espanyola.

Article 4

Assignatures del currículum

4.1 Les assignatures del currículum poden ser:

a) Comunes.

b) D'especialitat.

c) Optatives.

4.2 Assignatures

a) Assignatures comunes:

Música.

Salut i cos.

Història de la cultura i de la dansa.

b) Assignatures d'especialitat:

Especialitat de Ball flamenc:

Tècniques bàsiques de dansa.

Dansa espanyola.

Ball flamenc.

Estudi del cante d'acompanyament.

Estudi de la guitarra d'acompanyament.

Repertori i pràctica escènica.

Especialitat de Dansa clàssica:

Dansa clàssica.

Dansa contemporània.

Repertori i pràctica escènica.

Especialitat de Dansa contemporània:

Dansa clàssica.

Improvisació i creació.

Dansa contemporània.

Repertori i pràctica escènica.

Especialitat de Dansa espanyola:

Dansa clàssica.

Escola bolera.

Dansa estilitzada.

Flamenc.

Folklore.

Repertori i pràctica escènica.

c) Assignatures optatives

Les assignatures optatives s'autoritzen pel Departament d'Educació a proposta de cada centre. Amb caràcter general, hauran de tenir una durada mínima de 35 hores, d'acord amb la coherència del seu projecte educatiu i l'oferta formativa que ofereixen.

4.3 La programació d'assignatures optatives per part dels centres, és potestativa pel que fa als cursos primer i segon, i és obligatòria en els cursos tercer, quart, cinquè i sisè. El nombre d'hores destinat en cada curs a les assignatures optatives es distribuirà de forma creixent al llarg d'aquests ensenyaments.

4.4 L'alumnat podrà cursar les assignatures optatives de qualsevol especialitat i curs d'acord amb el projecte curricular de cada centre.

Dins de les hores previstes per a les assignatures optatives, en els dos darrers cursos, els centres podran ofertar a l'alumnat major de 16 anys una fase de formació pràctica en empreses, la qual serà voluntària.

Dins de les hores previstes per a les assignatures optatives, el centre n'oferirà una amb continguts de dansa tradicional/folklore català.

4.5 Els centres docents poden desenvolupar perfils professionals dins de cada especialitat en els dos darrers cursos dels ensenyaments professionals de dansa.

Article 5

Currículum

5.1 S'entén per currículum del grau professional de dansa el conjunt d'objectius, continguts, mètodes pedagògics i criteris d'avaluació.

5.2 El currículum de les assignatures comunes i de les assignatures d'especialitat s'especifica a l'annex 1 d'aquest decret.

5.3 Els mètodes pedagògics s'estableixen per cada centre en el marc del seu projecte educatiu.

5.4 Els centres disposen de les hores de lliure disposició que s'especifiquen a l'annex 2 d'aquest decret. Les hores de lliure disposició serveixen tant per ampliar el temps lectiu de les assignatures comunes i de les d'especialitat, com per a impartir assignatures optatives.

5.5 La càrrega lectiva de les especialitats es detalla a l'annex 2 d'aquest decret.

Article 6

Llengua vehicular d'aprenentatge

6.1 El català s'utilitzarà normalment com a llengua vehicular i d'aprenentatge dels ensenyaments de dansa.

6.2 D'acord amb els organismes representatius de la Val d'Aran es fixarà l'ús de l'aranès en l'àmbit de l'ensenyament de la dansa.

6.3 En qualsevol cas es respectaran els drets lingüístics individuals de l'alumnat d'acord amb la legislació vigent.

Article 7

Projecte curricular de centre

7.1 El projecte curricular de cada centre haurà de desplegar el currículum en el marc de la seva autonomia i haurà de ser elaborat i aprovat pel claustre del centre, potenciant així l'activitat en grup del professorat i estimulant la pràctica investigadora. En els centres sostinguts amb fons públics el projecte curricular serà aprovat i avaluat pel consell escolar.

7.2 El projecte curricular inclourà: les especialitats, els objectius de cada especialitat que s'imparteix, la seqüència i la distribució temporal dels continguts, els criteris generals per a l'elaboració de la programació d'aula i les opcions metodològiques, organitzatives i d'avaluació adoptades en relació amb el procés d'ensenyament-aprenentatge. Promourà una metodologia adequada que afavoreixi la formació completa de la persona.

7.3 El projecte curricular inclourà criteris per adoptar mesures organitzatives per a la millora del procés d'ensenyament-aprenentatge a partir de la informació aportada per a l'avaluació.

7.4 Els centres, en el marc del seu projecte curricular, organitzaran l'horari escolar en què es distribueixen les activitats educatives, d'acord amb la normativa d'aplicació.

7.5 La programació d'aula serà elaborada pel professorat de l'assignatura en el marc del projecte curricular de centre i de les directrius determinades en aquest Decret.

7.6 A fi de permetre concrecions individuals ajustades als ritmes d'aprenentatge i singularitats de l'alumnat, el Departament d'Educació adoptarà, si escau, mesures oportunes d'adaptació del currículum a les necessitats educatives especials.

Article 8

Simultaneïtat d'estudis i adaptacions curriculars

8.1 El Departament d'Educació ha de coordinar l'organització i l'ordenació acadèmica entre els ensenyaments de dansa i els de règim general, ha de reglamentar els centres integrats i ha d'establir les possibles convalidacions que afectin matèries optatives d'educació secundària obligatòria i de batxillerat.

8.2 El Departament d'Educació ha de regular les adaptacions curriculars encaminades a facilitar la simultaneïtat d'estudis.

Article 9

Tutoria i orientació

9.1 La tutoria i l'orientació seran activitats docents a realitzar pel professorat del centre.

9.2 El/la docent responsable de la tutoria, per tal de vetllar pel procés d'ensenyament-aprenentatge i per la formació personal de l'alumne/a, coordinarà el professorat que intervé en la seva educació i intercanviarà informació amb la família de l'alumne/a.

9.3 L'equip docent orientarà acadèmicament i professionalment l'alumnat.

Article 10

Avaluació

10.1 L'avaluació del procés d'aprenentatge serà continua i integradora, es durà a terme per a cada assignatura pel que fa als objectius establerts a l'annex 1 d'aquest Decret i tenint en compte els objectius que el centre estableixi al projecte curricular.

10.2 L'avaluació de l'aprenentatge dels alumnes la farà el conjunt del professorat que intervé en la formació de l'alumne/a, reunits en junta d'avaluació i coordinats per la persona tutora. Les decisions relatives a les qualificacions de les assignatures es prendran de manera col·legiada.

10.3 Els resultats de l'avaluació de cada assignatura del currículum s'expressaran per mitjà d'una escala de puntuació d'1 a 10 sense decimals, i serà necessària una qualificació mínima de 5 per considerar-la positiva.

10.4 L'alumnat pot recuperar les assignatures mitjançant la superació de les proves extraordinàries.

Article 11

Promoció

11.1 L'alumnat passarà de curs tot i que no hagi superat un màxim de dues assignatures, la recuperació de les quals la realitzarà en el curs següent. Si les assignatures no superades, d'un o més cursos, són tres o més, no podrà passar de curs i l'haurà de repetir.

11.2 Si les assignatures avaluades negativament es refereixen a la pràctica de la dansa i tenen continuïtat en el curs següent, es podran considerar superades, si es donen simultàniament les següents condicions:

a) Superació de l'assignatura/es vinculades del curs següent.

b) Informe favorable de la junta d'avaluació.

11.3 En la resta de casos d'assignatures avaluades negativament l'alumnat haurà dur a terme les activitats d'ensenyament-aprenentage corresponents a les classes de les assignatures no superades en el curs anterior.

11.4 L'alumnat que en el sisè curs tingui tres o més assignatures pendents de superació, haurà de repetir la totalitat del curs. Si les assignatures avaluades negativament són com a màxim dues només caldrà que superi les assignatures pendents.

Article 12

Permanència

12.1 El límit de permanència en el grau professional de dansa és de:

Vuit anys per a qui accedeix a primer curs.

Set anys per a qui accedeix a segon curs.

Sis anys per a qui accedeix a tercer curs.

Cinc anys per a qui accedeix a quart curs.

Quatre anys per a qui accedeix a cinquè curs.

Tres anys per a qui accedeix a sisè curs.

No es podrà romandre més de dos anys en el mateix curs, excepte en el cas de sisè.

12.2 El Departament d'Educació, amb caràcter excepcional, a proposta de la direcció del centre i amb l'informe previ de la comissió avaluadora de l'alumna/e, podrà ampliar en un any la permanència en el grau professional, en supòsits greus que impedeixin el normal desenvolupament dels estudis.

12.3 El Departament d'Educació ha d'establir les condicions per a la matriculació, amb caràcter excepcional, en més d'un curs acadèmic.

Article 13

Accés als ensenyaments de dansa

13.1 Per accedir als ensenyaments professionals de dansa cal superar la prova específica d'accés regulada pel Departament d'Educació.

13.2 Les proves específiques d'accés al grau professional, tenen com a finalitat la comprovació del grau de maduresa, condicions, coneixements i capacitat de l'alumne per iniciar els estudis en aquesta etapa.

13.3 La prova específica d'accés es convocarà anualment. La convocatòria establirà els centres, les dates, la composició de les comissions avaluadores, i les característiques concretes de la prova. La seva superació serà vàlida per a la matriculació, exclusivament en el curs acadèmic en què s'ha convocat.

Article 14

Proves d'accés

14.1 Les proves per l'accés al primer curs del grau professional constaran d'una prova especifica, composada de diverses parts, en què la persona aspirant demostri posseir la maduresa, condicions, coneixements i capacitat necessàries per a cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

14.2 Es podrà accedir a un curs de grau professional diferent del primer, sense haver realitzat cursos anteriors, amb la superació prèvia d'una prova especifica, composada de diverses parts, en què la persona aspirant demostri posseir la maduresa, condicions, coneixements i capacitat necessàries per a cursar amb aprofitament el curs corresponent.

14.3 Les puntuacions definitives s'ajustaran a la qualificació numèrica de 0 a 10 amb un decimal com a màxim. Caldrà obtenir una qualificació global de 5 per superar la prova.

14.4 Cada centre establirà, amb l'autorització prèvia del Departament d'Educació i d'acord amb el seu projecte curricular, les especialitats que es poden cursar en funció de les proves específiques d'accés superades.

Article 15

Admissió

15.1 Les places de cada especialitat s'assignaran per ordre decreixent de la puntuació obtinguda a les proves d'accés.

15.2 Si la demanda de places és superior a l'oferta de places de l'especialitat, s'adjudicaran prioritàriament a les persones que han superat les proves d'accés en el centre.

15.3 Si resten places vacants es podran adjudicar a les persones que han superat la prova en altres centres.

Article 16

Titulació

16.1 L'alumnat que superi els ensenyaments professionals de dansa obtindrà el títol professional de dansa, on hi constarà l'especialitat realitzada.

16.2 L'alumnat que, a més, superi les matèries comunes del batxillerat obtindrà el títol de batxiller, d'acord amb el que preveu l'article 50.2 de la Llei orgànica 2/2006.

16.3 El Departament d'Educació determinarà el percentatge que correspon a la qualificació mitjana de l'expedient dels estudis professionals per a la determinació de la qualificació final de la prova d'accés al grau superior de dansa.

Article 17

Documents d'avaluació

17.1 Són documents d'avaluació dels ensenyaments professionals de dansa l'expedient acadèmic personal, les actes d'avaluació, el llibre de qualificacions i els informes d'avaluació individualitzats.

17.2 Dels documents d'avaluació, té la consideració de document bàsic el llibre de qualificacions.

17.3 Els documents d'avaluació han de dur les signatures fefaents de las persones que corresponguin en cada cas, amb indicació de la seva funció. Sota les signatures hi constaran el nom i cognoms respectius.

Article 18

Llibre de qualificacions

18.1 El llibre de qualificacions dels ensenyaments professionals de dansa és el document oficial que reflecteix els estudis cursats. Ha de contenir les qualificacions obtingudes per l'alumnat, la informació sobre la seva permanència en el centre i, si escau, sobre els trasllats de matrícula. Així mateix, hi ha de constar la sol·licitud, per part de l'alumnat, de l'expedició del títol corresponent, un cop superats els ensenyaments professionals de dansa.

18.2 El llibre de qualificacions s'ha de referir als estudis cursats dins d'una única especialitat. Pel que fa a l'alumnat que cursi més d'una especialitat, s'haurà d'emplenar un llibre de qualificacions per cadascuna de les especialitats cursades, i s'ha d'indicar, si escau, a la pàgina .Estudis previs d'ensenyaments professionals en altres especialitats., les assignatures comunes superades i la qualificació obtinguda.

18.3 El Departament d'Educació ha d'editar el llibre de qualificacions i ha de tenir característiques anàlogues al dels altres ensenyaments artístics professionals.

Article 19

Llengües dels documents bàsics

Els documents bàsics d'avaluació s'han de redactar en català, i s'han d'expedir, en tot cas, en forma bilingüe quan ho demani l'alumnat, i hi haurà de contenir sempre el text en castellà si ha de tenir efectes fora de Catalunya, llevat que hagi de tenir efectes en el territori d'una Comunitat Autònoma on el català sigui cooficial.

Article 20

Procediment de compleció i custòdia

Correspon a la Inspecció d'Educació la supervisió del procediment de compleció i custòdia dels documents d'avaluació.

Article 21

Trasllat d'expedient

El trasllat de l'alumnat a un altre centre abans d'haver conclòs el curs comportarà l'emissió d'un informe d'avaluació individualitzat, en què es recollirà, a efectes del trasllat, tota la informació que sigui necessària per a la continuïtat del procés d'aprenentatge. Aquest informe l'ha de fer la persona tutora corresponent al curs que estigui fent l'alumnat, a partir de les dades facilitades pel professorat de les diverses assignatures i s'ha de remetre pel centre d'origen al de destí junt amb el llibre de qualificacions.

Disposicions addicionals

.1 S'autoritza el Departament d'Educació per a dictar les instruccions relatives a l'autorització d'assignatures optatives.

.2 S'autoritza el conseller o la consellera d'Educació per a establir, mitjançant una ordre:

a) Les condicions per al canvi d'especialitat.

b) La determinació de les assignatures optatives que poden ser impartides per professorat especialista qualificat, no necessàriament titulat, que desenvolupi la seva activitat en l'àmbit laboral.

c) Les condicions de desenvolupament de la formació pràctica en empreses.

d) La regulació del procediment per al reconeixement de crèdits cursats en altres centres.

.3 El Departament d'Educació fomentarà la col·laboració entre centres, especialment en l'àmbit europeu.

Disposició transitòria

A partir del curs acadèmic 2007-2008 s'implantaran els quatre primers cursos dels ensenyaments professionals de dansa i quedaran extingits els dos primers cicles dels ensenyaments de grau mitjà de dansa vigents.

A partir del curs acadèmic 2008-2009 s'implantaran els cursos cinquè i sisè dels ensenyaments professionals de dansa i quedarà extingit el tercer cicle dels ensenyaments de grau mitjà de dansa vigents.

Disposició derogatòria

A partir del curs acadèmic 2007-2008 es deixa sense efectes el Decret 84/2000, de 8 de febrer, pel qual s'estableix l'ordenació curricular dels ensenyaments de dansa de grau mitjà i se'n regula la prova d'accés, en allò que regula els quatre primers cursos.

A partir del curs acadèmic 2008-2009 queda totalment derogat el Decret 84/2000, de 8 de febrer esmentat.

Disposició final

Aquest decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 29 de gener de 2008

José Montilla i Aguilera

President de la Generalitat de Catalunya

Ernest Maragall i Mira

Conseller d'Educació

Annex 1

Currículum de les assignatures comunes i de les assignatures d'especialitat

1. Assignatures comunes.

1.1 Música.

1.2 Salut i cos.

1.3 Història de la cultura i de la dansa.

1.1 Assignatura: música.

a) Objectius

L'assignatura de música té com a objectiu el desenvolupament de les competències següents:

Adquirir una cultura musical suficient per el desenvolupament del futur professional de la dansa.

Relacionar els coneixements musicals amb els coneixements de la dansa.

Relacionar l'època historicocultural amb la història de la dansa i la música.

Valorar la música com a element coparticipatiu en la dansa.

Conèixer els diferents estils, períodes i formes musicals.

Relacionar la música d'altres cultures amb la dansa.

Conèixer els compositors i composicions més significatius de la música clàssica, espanyola i contemporània i especialment la d'aquells autors que van escriure i escriuen específicament per dansa.

Identificar les diverses estructures que integren una obra musical.

Conèixer els grans ballets de repertori.

Diferenciar els compassos binaris, ternaris, compostos i d'amalgama a nivell auditiu.

Identificar a nivell auditiu les diferents dinàmiques i ritmes musicals.

Comprendre a nivell formal les diverses formes, estructures melòdiques i harmòniques de la música clàssica, contemporània, espanyola i folklore.

Identificar a nivell auditiu les modulacions i cadències musicals típiques de la seva especialitat.

Conèixer els ritmes més habituals de cada especialitat de dansa i la seva relació amb cada pas o combinació de dansa.

Assolir un nivell bàsic de lectura d'una partitura, tan melòdica com polifònica.

Adquirir la terminologia musical bàsica per al desenvolupament de la seva futura professió.

Diferenciar les parts fortes i dèbils dels temps i compassos.

Conèixer i reconèixer les síncopes i els contratemps.

Assolir el concepte de precisió musical i d'exactitud rítmica.

Relacionar els moviments del cos amb la correspondència musical.

Interpretar amb la veu i/o instruments un fragment musical.

Expressar verbalment una idea musical, parlant o cantant.

Memoritzar fragments musicals.

Ser capaç d'improvisar a nivell vocal i corporal sobre consignes musicals concretes.

Adquirir la capacitat d'interiorització de la música.

Conèixer els silencis, la seva importància i la seva utilització en la música, de manera particular en la contemporània.

Valorar la importància del silenci com a condició prèvia per a l'existència de la música i com element d'harmonia en relació amb un mateix i amb els altres, i prendre consciència de l'agressió que suposa l'ús indiscriminat del so.

b) Continguts

Els grans períodes de la història de la música, formes i estils i la seva correspondència amb la història de la dansa.

Estructures formals clàssiques.

Estructures formals dels ballets de repertori.

Anàlisi de les frases musicals de diverses obres d'estils diferents dintre l'especialitat.

Tècniques compositives més habituals (repetició, imitació, variació).

Tipus de compassos i accentuacions rítmiques.

Anàlisi de les frases, les modulacions i cadències de diverses obres.

Els ritmes i les combinacions.

Dinàmiques musicals.

Melodia, accentuacions i fraseig.

Terminologia musical, especialment dels termes més utilitzats en la dansa.

Correspondència musical dels exercicis emprats habitualment en la metodologia d'una classe de clàssic, espanyol i contemporani.

Retenció i memorització d'obres i/o fragments musicals.

Mitjans audiovisuals.

Pluralitat de la música actual, la d'altres cultures, l'aplicació de noves tecnologies en la música actual i la seva relació amb la dansa actual.

Solfeig i harmonia bàsics.

Improvisació vocal sobre una melodia o ritme donats, individualment i en grup.

Ús de la percussió en el cos i en instruments per acompanyar una dansa.

c) Criteris d'avaluació

Detectar l'estil en l'audició d'una obra.

Reconèixer el compàs en un fragment musical.

Reconèixer el ritme en un fragment determinat.

Reconèixer formalment un ballet clàssic.

Relacionar un fragment musical amb les seves aplicacions en una classe de dansa de les diferents especialitats.

Demostrar la memòria musical.

Emprar la terminologia musical.

Traslladar una idea musical a la dansa i a l'inrevés.

Realitzar improvisacions musicals sobre un motiu rítmic i/o melòdic donat.

Interpretar, vocalment en col·lectivitat, fragments musicals.

Interpretar corporalment combinacions rítmiques, polirítmiques i melòdiques.

Llegir fragments musicals.

1.2 Assignatura: salut i cos.

L'assignatura de salut i cos inclou dos blocs de continguts diferenciats: l'entrenament corporal adreçat als primers cursos, i l'anatomia aplicada a la dansa.

a) Objectius

L'assignatura de salut i cos té com a objectiu el desenvolupament de les competències següents:

Entrenament corporal.

Conèixer, valorar i acceptar el propi cos i les seves possibilitats de moviment, així com respectar i valorar el dels altres.

Percebre les diferents parts del cos i identificar els elements i les estructures més importants de l'aparell locomotor i de l'aparell cardiorespiratori.

Conèixer els conceptes cinesiològics que permetin una millor comprensió teoricopràctica de la mobilitat corporal i facilitin la comprensió del llenguatge específic utilitzat en la matèria.

Identificar i realitzar de manera conscient, els principals moviments segmentaris i articulars del cos, en relació amb l'espai i la cinestèsia corporal, com a referències imprescindibles per a la bona postura i l'exercici de la dansa.

Identificar, experimentar i practicar de manera conscient, diferents mecàniques respiratòries, per a utilitzar-les coordinadament amb el gest, millorant-ne la qualitat i l'eficàcia.

Prendre consciència de la col·locació dels diferents segments corporals i els seus efectes sobre la distribució del pes, el centre de gravetat, l'equilibri, la postura i la tècnica en la dansa.

Optimitzar els mecanismes corporals de l'equilibri.

Desenvolupar i valorar el control sobre l'activitat muscular voluntària com a instrument per a una òptima gestió de la força i la mobilitat corporal.

Promoure l'adquisició d'hàbits saludables quant a l'actitud postural i la higiene en la vida quotidiana i l'activitat física.

Conèixer i posar en pràctica els conceptes més importants de la teoria de l'entrenament físic: escalfaments, refredaments, estiraments i potenciació muscular.

Conèixer i utilitzar tècniques d'entrenament i treball corporal per a millorar les capacitats condicionals generals i les específiques a la pràctica de la dansa.

Anatomia aplicada

Adquirir els coneixements bàsics de l'anatomia de l'aparell locomotor, la biomecànica i la fisiologia del cos humà que ens ajudi a fer un bon ús del nostre cos.

Comprendre les especificats biomecàniques que regeixen els moviments dins la pràctica de la dansa.

Reconèixer les possibilitats i els límits del cos humà, així com les possibles variacions morfològiques i estructurals en relació amb les exigències de la dansa.

Prendre cura del propi cos, valorar-lo, respectar-lo i acceptar-lo per mantenir un bon estat de salut, forma física i benestar psicofísic com a persones i dins la pràctica de la dansa.

Adquirir un llenguatge correcte, precís i comú amb referència a les estructures anatòmiques, el moviment i al funcionament del cos humà.

Analitzar anatòmicament la dinàmica dels principals passos de la dansa per tal de descobrir les seves característiques, les dificultats i els errors més comuns, en la seva realització.

Conèixer les lesions més freqüents en la pràctica de la dansa, així com la seva causa i adquirir pautes d'entrenament, prevenció i hàbits nutricionals adients que permetin un bon rendiment i una llarga durada de l'activitat professional.

b) Continguts

Entrenament corporal

Esquema i control corporal: l'aparell locomotor, l'aparell cardiorespiratori i el seu funcionament.

El llenguatge del moviment corporal en termes cinesiològics.

Percepció, identificació i control de la mobilitat corporal en relació ambl propi cos i a l'espai, amb especial èmfasi en la cinestèsia corporal i les alineacions articulars.

Experimentació, identificació i utilització de diferents mecàniques respiratòries coordinant-les amb el moviment.

Experimentació i conscienciació de la distribució del pes corporal a nivell global i segmentari i els seus efectes sobre el centre de gravetat, l'equilibri, la postura i la tècnica de dansa.

Optimització dels mecanismes corporals de l'equilibri.

Percepció i gestió de la força per a la realització òptima i alhora rendible, del gest.

Valoració i acceptació de propi cos quant a les possibilitats i limitacions que li ofereix la seva constitució i les seves capacitats condicionals, i respecte envers els dels altres.

Valoració i adquisició d'hàbits saludables quant a l'actitud postural i la higiene en la vida quotidiana i en l'activitat física.

Entrenament i millora de les capacitats condicionals: aspectes bàsics de la teoria de l'entrenament físic.

Identificació de les principals tècniques de treball corporal utilitzades en l'actualitat.

Utilització i millora de les capacitats condicionals generals i les especifiques a la pràctica de la dansa.

Anatomia aplicada.

L'aparell locomotor. Tipus d'ossos. L'esquelet. Palanques òssies. Les articulacions. Sistema d'estabilització articular. Eixos i plànols de moviment. Possibles alteracions dels eixos corporals. El múscul: fisiologia de la funció muscular. To, treball i fatiga muscular. Escalfament, refredament i estiraments.

El sistema nerviós. Funció motora i sensitiva. Relació amb l'exterior: sentits. L'equilibri i les seves formes de percepció. Sensibilitat i memòria propiceptiva.

Estudi topogràfic i funcional, amb especial esment als moviments en dansa, de les diferents parts de l'aparell locomotor:

Cintura pelviana: estructures òssies, articulars i musculatura. Articulació coxofemoral: estructures òssies, articulars i musculars. Columna vertebral: estructures òssies, articulars i musculars. Biomecànica de l'eix corporal. Equilibri pèlvic anterio-posterior, lateral i rotacional: musculatura que el controla.

Membre inferior: estructures òssies, articular i musculatura.

El genoll. El turmell. El peu. Biomecànica dels moviments articulars. Moviments específics en la pràctica de la dansa.

Cintura escapular i membre superior: estructures òssies, articulars i musculatura. Musculatura de l'extremitat superior lligada al tronc: moviments específics en la pràctica de la dansa.

Anatomia i fisiologia de l'aparell cardiorespiratori. Entrenament aeròbic i anaeròbic. Preparació física.

Anàlisi anatòmic i biomecànic dels moviments elementals en la dansa.

Patologies més freqüents lligades a la pràctica de la dansa i mesures de prevenció.

Higiene i salut.

Nutrició i hidratació.

Alteracions més freqüents lligades al procés de creixement.

c) Criteris d'avaluació

Entrenament corporal.

Acceptar, valorar i respectar el propi cos i les seves capacitats així com el dels altres.

Identificar els elements més importants de l'aparell locomotor i de l'aparell cardiorespiratori i els aspectes bàsics de llur funcionament.

Comprendre i poder utilitzar els conceptes cinesiològics exposats i treballats en la matèria.

Identificar i realitzar de manera conscient, els principals moviments segmentaris i articulars del cos, en relació amb l'espai i a la cinestèsia corporal, com a referències imprescindibles per a la bona postura i l'exercici de la dansa.

Identificar diferents mecanismes respiratoris possibles i ser capaç d'utilitzar-ne el més adequat en funció de l'optimització del gest al qual acompanya i es coordina.

Descriure, a nivell bàsic, els efectes que produeix la distribució del pes corporal, de forma global o segmentària, sobre el centre de gravetat corporal, l'equilibri, la postura i la tècnica en dansa i aplicar-ho de manera pràctica.

Mostrar millora en la gestió de l'equilibri.

Executar moviments o postures corporals, tot evitant la participació d'elements del cos aliens a l'acció que es realitza i saber gestionar la força utilitzada per a la seva execució.

Adoptar els hàbits posturals i d'higiene adequats, en el transcórrer de la vida quotidiana i el desenvolupament de l'activitat física.

Descriure i dur a la pràctica els conceptes més importants de la teoria de l'entrenament físic.

Mostrar millora de les capacitats condicionals per a la pràctica professional i saludable de la dansa.

Anatomia aplicada.

Reconèixer i identificar l'anatomia fonamental de l'aparell locomotor, així com entendre el seu funcionament biomecànic.

Entendre els mecanismes fisiològics del sistema cardiorespiratori i la seva importància en el rendiment físic.

Entendre i analitzar els moviments elementals dins la pràctica de la dansa, descobrir les dificultats específiques i poder superar-les.

Confegir unes pautes d'exercicis per tal d'assolir uns millors nivells de condició física, flexibilitat, resistència i força muscular.

Adquirir els coneixements que permetin tenir consciència i reconèixer les característiques morfològiques del propi cos i ser capaç d'analitzar les dificultats personals i corregir-les.

Descriure i poder utilitzar correctament els principis bàsics de nutrició i alimentació així com assolir una conducta vers el propi cos segons els principis de salut.

Identificar i descriure les lesions més freqüents en la pràctica de la dansa, sistemes de prevenció i tractament inicial, així com la utilització d'embenatges terapèutics i protectors.

1.3 Assignatura: història de la cultura i de la dansa.

a) Objectius

L'assignatura d'història de la cultura i de la dansa té com a objectiu el desenvolupament de les competències següents:

Conèixer la realitat universal de la dansa i dels diferents gèneres al llarg de la història tot aprofundint en un recorregut específic per a cada especialitat.

Adquirir les eines bàsiques per interpretar la dansa, familiaritzar-se amb el llenguatge de la dansa i adquirir esperit crític.

Adquirir un coneixement de la història de la dansa en un recorregut generalista per a totes les especialitats i situar obres, autors, corrents i estils dins del context històric general.

Conèixer els principals estils i creacions de la pròpia especialitat.

Pensar la dansa en un context articulat, de referències múltiples i a través d'àrees d'interès confluents com les arts visuals, la literatura i les arts escèniques.

Adquirir i desenvolupar la capacitat de situar qualsevol moviment o fet artístic i cultural en relació amb el context polític, social i de la història de les idees, en un enfocament sincrònic i diacrònic.

Fer una síntesi cultural a partir del fet artístic de la dansa, essent capaç de valorar i interrelacionar els coneixements aportats per la mateixa amb la resta d'arts.

Emprar fonts diverses per a l'obtenció d'informació sobre el fet dansístic.

b) Continguts

Components determinants i trets rellevants formals, estètics, d'estructura coreogràfica, d'estil i temàtica de cada una de les èpoques de la història de la dansa en relació amb el context històric.

Àrees temàtiques relacionades: literatura, arts escèniques, música, arts visuals, filosofia, antropologia.

Danses rituals, ètniques.

El folklore universal.

Itineraris propis de cada especialitat.

El repertori universal de la dansa teatral i del teatre-dansa.

Filmografia, videografia i documental.

Itineraris de lectura.

c) Criteris d'avaluació

Relacionar i explicar el concepte de dansa tenint en compte les diferents funcions en la societat i la relació amb l'home al llarg de la història.

Identificar els elements que diferencien les diferents funcions de la dansa al llarg de la història.

Identificar les obres més importants del repertori de la dansa tot justificant els elements que la vinculen a una època històrica i a un creador.

Situar en un context històric una reflexió de la dansa a partir d'un text o d'un document crític.

Resumir els components determinants i els trets rellevants tant formals, estètics, d'estructura coreogràfica, d'estil i temàtica de cada una de les èpoques de la història de la dansa, i posar-los en relació amb el context històric.

Comentar de manera ordenada i rigorosa una obra coreogràfica tot relacionant-la amb el seu context històric.

Fer recerca sobre peces coreogràfiques, creadors o períodes històrics, essent capaç de cercar les fonts pertinents, tot acotant-ho a un context històric i establint els vincles i relacions amb d'altres arts.

Exposar els trets principals dels diferents llenguatges artístics a partir d'un moviment estètic o tendència artística determinada.

Valorar la diversitat de propostes estètiques vigents en la contemporaneïtat, essent capaç d'expressar un judici de valor personal ben fonamentat així com escoltar i respectar opinions diferents.

2. Assignatures d'especialitat

2.1 Especialitat de Ball flamenc.

2.2 Especialitat de Dansa clàssica.

2.3 Especialitat de Dansa contemporània.

2.4 Especialitat de Dansa espanyola.

2.1 Especialitat de Ball flamenc

Assignatura: tècniques bàsiques de la dansa.

a) Objectius

L'assignatura de tècniques bàsiques de la dansa té com a objectiu el desenvolupament de les competències següents:

Emprar els coneixements tècnics i estètics de la dansa clàssica adquirits, per assolir el màxim grau d'interpretació artística en les diferents manifestacions de la dansa espanyola i el ball flamenc.

Emprar els coneixements adquirits sobre les tècniques de la dansa contemporània per a la seva aplicació, tant en la tècnica de tors en flamenc, com de forma estilitzada en la coreografia.

Improvisar formes lliures de dansa amb sensibilitat creativa, sentit musical, coneixement i ús de l'espai, demostrant la versatilitat necessària per adaptar-se a les exigències del flamenc actual.

Entendre les correccions del professorat com a part essencial del procés d'aprenentatge.

b) Continguts

Terminologia i fonaments tècnics propis de la dansa clàssica.

Terminologia i fonaments tècnics propis de la dansa contemporània.

Desenvolupament de la correcta col·locació del cos que permeti una base tècnica sòlida, per tal d'abordar els diversos estils de la dansa espanyola i el ball flamenc.

Desenvolupament del control de tot el cos i ús de l'espai.

Adquisició de versatilitat per adaptar-se a les exigències del ball flamenc actual.

Desenvolupament permanent de la memòria.

c) Criteris d'avaluació

Realitzar classes de dansa clàssica marcades en el moment amb tots els exercicis estudiats, concentrant-se en la correcta col·locació del cos per demostrar el nivell tècnic, el control del cos en moviment i la precisió en l'ús de l'espai.

Improvisar variacions lliures de dansa contemporània de manera individual o en grup emprant com a pauta un ritme flamenc per demostrar la creativitat, la capacitat i la sensibilitat musical i l'aplicació de la tècnica adquirida en el treball coreogràfic del ball flamenc.

Especialitat de ball flamenc

Assignatura: dansa espanyola.

a) Objectius

L'assignatura de dansa espanyola té com a objectiu el desenvolupament de les competències següents:

Conèixer l'aproximació paradigmàtica, pel que fa al context i forma de l'escola bolera amb el ball flamenc a través del repertori més ancestral.

Conèixer les tècniques específiques de la dansa estilitzada per a la seva aplicació en el ball flamenc teatral.

Conèixer i valorar la cultura i la dansa tradicional pel que fa als orígens, influències i la seva interrelació amb el ball flamenc.

Interpretar amb personalitat artística i expressiva les diferents formes de la dansa espanyola tot adaptant-se a l'estil propi de cadascuna d'elles.

Entendre les correccions del professorat com a part essencial del procés d'aprenentatge.

b) Continguts

Tècnica, dinàmica, coordinació i estil de l'escola bolera.

Estudi i execució del repertori més ancestral de l'escola bolera.

L'escola bolera i la seva relació amb el ball flamenc.

Coreografies de dansa estilitzada amb el màxim domini de l'espai escènic, tècnica, expressivitat, musicalitat, gràcia i naturalitat.

Variacions de dansa estilitzada on el principal protagonista sigui el compàs flamenc.

Tècniques i estils de les danses populars tradicionals més representatives de cadascuna de les comunitats que van donar origen al ball flamenc.

Desenvolupament permanent de la memòria.

c) Criteris d'avaluació

Interpretar balls de repertori ancestral d'escola bolera a proposta del professorat per demostrar el control del moviment tot donant el caràcter i l'estil propi de l'escola bolera i la capacitat de comunicació amb el públic.

Interpretar danses de sabata on el ball flamenc sigui el protagonista a nivell rítmic.

Interpretar i analitzar danses populars tradicionals interrelacionades amb el ball flamenc.

Especialitat de ball flamenc

Assignatura: ball flamenc.

a) Objectius

L'assignatura de ball flamenc té com a objectiu el desenvolupament de les competències següents:

Adquirir i demostrar el domini de la tècnica corporal i del zapateado en cadascun dels diferents ritmes flamencs per realitzar una interpretació rítmica de qualitat.

Interpretar els diferents palos proposats amb el domini suficient per desenvolupar una personalitat artística de qualitat i aconseguir una interpretació rica en expressivitat.

Emprar amb naturalitat els complements (vano, barret, bastó, bata de cola, mantón i capa).

Desenvolupar la capacitat d'improvisació i de creació de qualsevol dels palos a estudiar tenint en compte estructura, compàs i caràcter.

Conèixer la importància del cante i el toque com elements bàsics en la configuració d'un ball flamenc.

Desenvolupar la capacitat d'observació i crítica per tal de poder expressar opinions davant les diverses manifestacions del ball flamenc.

b) Continguts

El compàs i estructura dels diferents palos del ball flamenc.

Els diferents balls flamencs amb la sensibilitat musical, domini tècnic, gust, caràcter, força expressiva que cadascú necessita per una correcta posta en escena.

Els diferents complements que s'utilitzen (vano, barret d'home, barret de dona, bastó, bata de cola, mantón i capa).

Capacitat crítica a través de raonaments fonamentats en el coneixement del ball flamenc.

Treball tècnic del moviment corporal diferenciant el d'home i el de dona.

Els diferents estils de ball flamenc dins del món professional actual, per tenir una visió àmplia, que permeti a l'alumnat enriquir la seva personalitat com a ballarí i definir el seu propi estil.

Desenvolupament permanent de la memòria.

c) Criteris d'avaluació

Interpretar palos del repertori de flamenc per demostrar el domini tècnic corporal del zapateado, l'estil, el caràcter propi del ball, la musicalitat, els matisos, així com la capacitat artística i força expressiva de l'alumnat i la seva maduresa interpretativa.

Interpretar palos del repertori flamenc on els diversos complements (vano, barret d'home, barret de dona, bastó, bata de cola, mantón i capa) juguin un paper fonamental en la seva execució per tal de demostrar-ne el domini i desimboltura.

Crear variacions coreogràfiques, distintes per home i per dona, emprant com a base el mateix palo del ball flamenc per demostrar el grau de coneixement assolit quant a les característiques pròpies del ball d'home i de dona.

Posar en escena bailes flamencos proposats pel professorat durant el curs per demostrar el grau d'autocontrol i comunicació amb el públic.

Especialitat de ball flamenc

Assignatura: estudi del cante d'acompanyament.

a) Objectius

L'assignatura d'estudi del cante d'acompanyament té com a objectiu el desenvolupament de les competències següents:

Comprendre la importància i riquesa del cante d'acompanyament al baile a través de la història com instrument per a la configuració d'un ball flamenc i com vehicle per a l'expressió d'emocions.

Conèixer les situacions socials i històriques del ball flamenc.

Desenvolupar la capacitat analítica respecte els diferents trets i estils del cante.

Comprendre i assimilar els aspectes tècnics, rítmics, harmònics i melòdics.

Comprendre el contingut dels textos flamencs.

Conèixer el rol que desenvolupa el en el ball flamenc.

Tenir coneixements fonamentats de la història del cante.

Desenvolupar la pràctica auditiva.

Conèixer de manera general i específica els diferents cantes habituals en el repertori del ball.

Dirigir al cantaor a l'hora d'elaborar un ball.

Entendre les correccions del professorat com a part essencial del procés d'aprenentatge.

b) Continguts

Els cantes fonamentals dels balls: fandangos de Huelva, tarantos, siguiriyas, tonás, soleares, caña, polo, serrana, tientos, tangos, farruca, guajira, alegrías i d'altres.

La rítmica, l'expressivitat i la gesticulació en el cante.

L' atac del so, el seu desenvolupament i la seva resolució.

Melismes bàsics.

El registre de veu.

Estructures dels cantes flamencos.

c) Criteris d'avaluació

Interpretar els cantes més usuals mostrant el coneixement de les diferents línies melòdiques, domini de la rítmica, inflexions harmòniques i estructures formals.

Realitzar muntatges de ball flamenc mostrant el domini del lèxic i de les directrius necessàries per poder comunicar-se amb els intèrprets del cante.

Combinar els diferents estils d'un mateix cante dintre del muntatge així com les seves resolucions més habituals.

Especialitat de ball flamenc

Assignatura: estudi de la guitarra d'acompanyament.

a) Objectius

L'assignatura d'estudi de la guitarra d'acompanyament té com a objectiu el desenvolupament de les competències següents:

Comprendre la importància i riquesa del toque de l'acompanyament al baile a través de la història com instrument per a la configuració d'un ball flamenc i com a vehicle per a l'expressió d'emocions.

Dominar l'instrument amb un cert grau d'especialització en totes les facetes que li són pròpies amb la versatilitat i creativitat necessàries i en tots els estils i repertoris de l'especialitat.

Tenir experiència suficient en la interpretació de tot tipus de repertoris de l'especialitat dominant les notacions i tècniques específiques pròpies de l'instrument tant a través dels repertoris originals com de transcripcions.

Saber dirigir un músic guitarrista a l'hora de coreografiar un ball.

Usar el cos adequadament a les exigències de l'instrument.

Aplicar de manera personalitzada les capacitats comunicatives adquirides.

Practicar la interpretació en l'acompanyament del baile i del cante.

Disposar de tots els recursos per seguir aprenent en un futur.

b) Continguts

La guitarra d'acompanyament al ball flamenc: origen, evolució, principals intèrprets.

Treball teoricopràctic en la direcció del toque per al ball flamenc.

Incidència de la guitarra en el desenvolupament tècnic i artístic del ball flamenc.

El sistema harmònic modal, tonal i bimodal.

Escales: menors, naturals, harmòniques i melòdiques. Escales majors en els set modes.

Acords majors i menors amb diferents tensions.

Arpegis dels diferents acords.

Pulsació i subdivisió d'aquesta.

Tècniques específiques de la guitarra flamenca: rasgueig, percussió, polze i alzapúa, tetràmol, picat i el so flamenc.

Formes rítmiques bàsiques.

Repertori sobre els diferents palos: soleá, alegrías, bulerías, siguiriyas, tientos, tangos, fandangos i d'altres.

c) Criteris d'avaluació

Interpretar els toques més usuals en el ball flamenc per demostrar el coneixement de les diferents tècniques, domini de la rítmica, inflexions harmòniques i estructures formals.

Realitzar muntatges de ball flamenc per demostrar el domini del lèxic i de les directrius necessàries per poder comunicar-se amb els intèrprets de la guitarra flamenca i demostrar capacitat de combinar les diferents tècniques d'acompanyament al cante i al baile.

Especialitat de ball flamenc

Assignatura: repertori i pràctica escènica.

L'assignatura de repertori i pràctica escènica inclou dos blocs de continguts diferenciats: els tallers de repertori i creació, i la interpretació.

a) Objectius

L'assignatura de repertori i pràctica escènica té com a objectiu el desenvolupament de les competències següents:

Tallers de repertori i creació.

Interpretar obres o peces del repertori dels diversos estils del ball flamenc amb naturalitat del domini tècnic i puresa de l'estil de l'obra.

Interpretar papers de primer/a ballarí/ina solista i balls de conjunt.

Conèixer el repertori més significatiu de les diverses èpoques i tendències aprofundint en la varietat d'estil i matisos.

Relacionar els coneixements i circumstàncies històriques amb la forma i l'estil interpretatiu.

Mantenir la relació interpretativa adequada amb els altres participants de l'espectacle, ballant coordinadament per homogeneïtzar la pròpia actuació amb la del grup del qual es forma part i prioritzant l'espectacle sobre l'actuació individual.

Valorar l'espectacle com un tot que necessita la participació coordinada dels diferents professionals i elements que hi intervenen.

Mantenir una actitud crítica amb el propi treball i amb el dels altres, tot aportant valoracions que ajudin a millorar el treball del conjunt.

Integrar els aprenentatges realitzats en les diferents matèries dels ensenyaments professionals de dansa.

Interpretar amb sensibilitat, musicalitat i personalitat, tot reconeixent l'actuació en la qual s'intervé com a única e irrepetible.

Ser conscient de la importància de la preparació i cura del cos la vigília d'una representació escènica.

Valorar artísticament l'espai teatral i les seves possibilitats per tal de proposar suggeriments i innovacions que afavoreixin la representació

Utilitzar els diferents llenguatges que intervenen en un espectacle atenent a la importància de la seva sincronització.

Valorar i respectar el públic com a part de l'espectacle de dansa.

Respectar l'organització del procés dels assaigs i valorar la importància de l'assaig general, tot col·laborant amb els professionals que hi participen.

Respectar les estructures jeràrquiques de funcionament que regeixen en un espectacle i en el teatre on aquest es representa, així com l'autoritat del professor en el seu paper de director de la coreografia.

Respectar el material escènic, vestuari i atrezzo, així com les instal·lacions generals del teatre, adoptant les mesures necessàries per a la conservació del material i la higiene.

Valorar la importància i acomplir les indicacions sobre seguretat del professor o professional responsable del teatre.

Entendre les correccions del professorat com a part essencial del procés d'aprenentatge.

Interpretació

Desenvolupar la creativitat i la imaginació per tal de potenciar la consciència artística del/de la ballarí/ina com a creador/a.

Desenvolupar la consciència sensorial i la percepció (propiocepció, cinestèsia, etc.).

Desenvolupar la unió psicofísica conscient com a eina fonamental de l'intèrpret.

Gestionar conscientment l'energia per obtenir un resultat prèviament plantejat.

Donar vida escènica al moviment atenent l'estil coreogràfic de cada especialitat.

Treballar conscientment la presència escènica.

Adquirir consciència de l'impuls i de la motivació del moviment.

Assolir un coneixement bàsic sobre el treball amb les emocions, les tècniques per a suscitar-les i els signes de les emocions en la dansa.

Conèixer els elements fonamentals per a la creació del personatge en la dansa, tant figurativa com abstracta, en els seus diferents estils.

Conèixer els elements necessaris per a l'establiment de la relació escènica entre ballarins/ines i/o personatges.

Conèixer els elements fonamentals que composen la situació dramàtica en la dansa, així com l'ús de l'espai dramàtic, per aquells estils coreogràfics que ho permetin.

Conèixer els recursos mínims per poder treballar un text (poema, narració o text dramàtic)

b) Continguts

Tallers de repertori i creació

Aprenentatge d'obres de repertori de diverses èpoques i tendències artístiques.

Adquisició dels coneixements tècnics i històrics per una correcta interpretació.

Desenvolupament de la individualitat artística i del virtuosisme tècnic.

Pràctica i interpretació del paper de primer/a ballarí/ina, de solista i en balls de conjunt.

Coneixement i valoració de les normes de comportament per ballar en grup.

La presència escènica.

La comunicació amb el públic.

Tècniques de treball de l'intèrpret.

El procés d'una creació coreogràfica: organització, estructura i pautes de funcionament.

Desenvolupament permanent de la memòria.

Interpretació

Tècniques de relaxació.

Concentració interior i exterior.

Consciència sensorial, percepció i cognició. Les sensacions i les qualitats del moviment. El pes i la gravetat. La memòria sensorial.

La imaginació. Creació i treball de la imatge. La imatge generadora de sensacions, i la seva influència en la dinàmica i la qualitat del moviment.

L'energia com a impuls del moviment i la seva gestió conscient en el temps i en l'espai. Energia quotidiana i energia extraquotidiana. Diferents procediments per generar l'energia. Els centres de l'energia. Qualitats de l'energia. Precisió, control i economia del moviment.

La presència escènica i els diferents procediments per adquirir-la. La immobilitat mòbil.

Treball sobre la respiració i la seva repercussió sobre la qualitat del moviment i l'energia. El moviment respirat. La respiració de la música. El suport rítmic de la respiració.

La intenció i l'impuls del moviment, la motivació i la seva repercussió en la qualitat i el disseny dels moviments.

L'emoció com a impuls del moviment, la seva relació amb l'energia. Els signes de les emocions. Diferents recursos i procediments per a crear l'emoció, és a dir, l'energia real necessària per produir el signe. Emoció i contraemoció.

Els diferents nivells de personatge en la dansa, i els diversos procediments per a la seva creació. El personatge i el moviment.

Consciència de l'ús de l'espai, les direccions, i la seva relació amb l'emoció i la intenció. La lectura del moviment en l'espai, el seu significat.

La relació amb l'altre/l'altra ballarí/ina o personatge, la interacció, l'estímul i la resposta, el contacte físic i visual.

La situació dramàtica. El conflicte, els objectius i les relacions emocionals. Establiment de les seqüències emocionals i la seva relació amb les seqüències d'acció ballada.

Elements bàsics per a dir un text. L'anàlisi del text, la intenció, l'emoció. La paraula com a punt d'arribada. Nocions elementals de dicció i ús de la veu.

c) Criteris d'avaluació

Tallers de repertori i creació

Interpretar amb sensibilitat, musicalitat i comunicació expressiva obres de repertori o de creació, tot seguint les directrius del professorat que actua com a coreògraf.

Interpretar com a cos de ball, com a solista, i com a primer/a ballarí/ina, tot demostrant en ambdós casos idèntic interès i cura en l'actuació.

Mostrar coordinació i compenetració en el ball amb més d'una persona.

Valorar l'espectacle com un tot i mantenir una bona relació interpretativa amb la resta de components del grup de ball.

Mostrar la projecció i la presència escènica requerida en un espectacle professional amb el públic.

Incorporar, amb creativitat i reflectint la pròpia personalitat, les indicacions i correccions suggerides en les evolucions coreogràfiques.

Mostrar una actitud activa durant el període de creació i durant la representació d'un espectacle.

Detectar les imperfeccions i els errors tècnics en l'execució dels moviments i buscar recursos per corregir-los.

Valorar l'espectacle de dansa com un producte cultural i artístic i el públic com a receptor crític.

Emetre valoracions crítiques del treball propi i del dels altres per a la millora de l'espectacle.

Realitzar ordenadament les activitats prèvies a una actuació com escalfament, concentració, relaxació i memorització.

Mantenir l'actitud requerida en els assaigs, complint les normes de treball, tot respectant els horaris i pautes.

Tenir cura del material i respectar les normes de seguretat.

Valorar la higiene personal i tenir cura dels espais compartits.

Interpretació

Ser capaç de relaxar-se i concentrar-se en el treball davant dels altres.

Ser capaç d'utilitzar les sensacions corporals per a la creació del moviment.

Utilitzar creativament diferents recursos basats en la imaginació per a donar vida escènica al moviment.

Saber generar i gestionar conscientment l'energia en funció de l'objectiu a assolir, sempre al servei de l'expressió de la coreografia.

Saber ballar utilitzant els diferents centres energètics.

Mostrar precisió i control del moviment.

Tenir presència escènica ballant, i conèixer els diferents procediments per adquirir-la.

Saber utilitzar correctament la respiració com a suport del moviment.

Conèixer i saber utilitzar els diferents recursos per a crear l'emoció en la dansa, així com els signes de les emocions.

Ser capaç de donar vida al moviment, tant si és creació pròpia com d'un coreògraf, a través de la unió psicofísica conscient.

Saber construir diferents nivells de personatge, tant en la dansa figurativa com abstracta.

Fer un ús conscient de l'espai en funció del que el/la ballarí/ina vol explicar en la coreografia que interpreti.

Mantenir una relació activa, clara i creativa amb un altre personatge o ballarí/ina.

Ser capaç d'aplicar i utilitzar els diferents elements que composen la situació dramàtica en una coreografia.

Poder dir un text (poema, narració o text dramàtic) i que aquest arribi amb claredat, intenció i emoció a l'espectador.

2.2 Especialitat de dansa clàssica

Assignatura: dansa clàssica.

L'assignatura de dansa clàssica pot desplegar-se diferentment per atendre el treball propi dels nois i el de les noies.

a) Objectius

L'assignatura de dansa clàssica té com a objectiu el desenvolupament de les competències següents:

Controlar la correcta col·locació del cos tot permetent el domini de la coordinació i el desenvolupament de tots els moviments.

Realitzar amb musicalitat i concentració l'execució de tots els moviments que configuren la dansa clàssica.

Emprar els coneixements tècnics i estilístics de la dansa clàssica per tal d'aconseguir la qualitat necessària del moviment que permeti alhora arribar al màxim grau d'interpretació artística.

Valorar la importància de l'espai com a element estètic i formal i ser conscients del paper que juga la interpretació.

Entendre les correccions del professorat com a part essencial del procés d'aprenentatge.

b) Continguts

Coneixement de tots els passos que composen el vocabulari de la dansa clàssica així com la seva correcta execució d'acord amb els temps musicals, accents i coordinació de moviments.

Desenvolupament del control de tot el cos, la dinàmica, l'atac de moviment i la respiració.

Ús de l'espai.

Interiorització de la música per tal de desenvolupar la sensibilitat artística amb l'elegància i l'energia que la dansa requereix.

Desenvolupament de la sensibilitat musical com a premissa indispensable per a obtenir una qualitat de moviment òptima.

Treball amb sabatilla de mitja punta i amb sabatilla de punta per a les noies.

Treball tècnic de nois.

Desenvolupament del perfeccionament tècnic i interpretatiu del gir i del salt.

Desenvolupament de les capacitats creatives i de la improvisació a partir d'un fragment musical.

Desenvolupament permanent de la memòria.

c) Criteris d'avaluació

Conèixer i emprar tots els passos del vocabulari de la dansa clàssica i la seva aplicació tècnica.

Realitzar els exercicis de la barra de ballet marcats pel professorat en el moment i amb l'acompanyament musical propi del nivell i demostrar el grau de maduresa de les capacitats físiques necessari per al domini de la tècnica de la dansa clàssica.

Realitzar al centre exercicis d'adàgio marcats pel professorat per demostrar capacitat tècnica quant a l'equilibri, l'amplitud i l'elevació de les cames, la definició i la concreció de les posicions del cos a l'espai; la coordinació, la col·locació i el moviment dels braços i del cap.

Demostrar el grau de maduresa de la seva personalitat artística, la seva musicalitat, l'expressivitat i la comunicació.

Realitzar al centre exercicis de girs marcats pel professorat per demostrar el domini de la tècnica de gir, la coordinació i el sentit del moviment a l'espai, així com la netedat, la definició i la precisió dels passos i dels enllaços.

Realitzar al centre exercicis de petits salts marcats pel professorat.

Demostrar el nivell tècnic adquirit en l'execució del salt; la força i l'elasticitat dels peus, el treball del plié (elasticitat, impuls, fixació i caiguda); coordinació, accents musicals i musculars, elevació de malucs i subjecció del tors.

Realitzar al centre exercicis de bateria marcats pel professorat per tal de demostrar el grau d'execució i domini adquirit en la tècnica de petita bateria, de desenvolupament físic i muscular del en dehors per a la bateria, la netedat, definició i concreció dels moviments de cames i peus; la coordinació i els accents musicals i musculars dels salts.

Realitzar al centre diversos exercicis específics per a nois marcats pel professorat.

Realitzar al centre diversos exercicis específics per a les noies en puntes marcats pel professorat.

Realitzar un exercici d'improvisació a partir d'un fragment musical tocat amb anterioritat pel pianista per demostrar el grau de maduresa de l'alumnat, en la plasmació de les imatges i les sensacions produïdes per una determinada música i expressades a través del moviment; el sentit creatiu, la sensibilitat i la musicalitat.

Tots els criteris d'avaluació comprovaran a més, la capacitat artística, la sensibilitat, la musicalitat i la comunicació expressiva.

Especialitat de dansa clàssica

Assignatura: dansa contemporània.

a) Objectius

L'assignatura de dansa contemporània té com a objectiu el desenvolupament de les competències següents:

Dominar el moviment i vocabulari segons els principis de les diferents tècniques de dansa, contemporània i noves tendències, en totes les qualitats i matisos que requereix el professional de la dansa actual.

Interpretar diferents estils coreogràfics utilitzant tècniques contemporànies amb la finalitat de desenvolupar les habilitats i la versatilitat tan artística com tècnica.

Dotar i potenciar la qualitat del propi moviment mitjançant les diferents tècniques contemporànies desenvolupant les aptituds naturals, l'autocorrecció i la superació de reptes.

Investigar i assolir a través de les diferents tècniques d'improvisació i composició les pròpies capacitats del llenguatge creatiu.

Valorar, emprar i assimilar les aportacions que fan al llenguatge de la dansa les arts en general, com llenguatges artístics que s'integren i interactuen en la creació del moviment.

Entendre les correccions del professorat com a part essencial del procés d'aprenentatge.

b) Continguts

Tècniques de dansa contemporània. La pràctica de l'aprenentatge de les tècniques de la dansa contemporània i de diferents estils acadèmics.

Exercicis a terra: diferenciació de la força i les sensacions de les diferents parts del cos.

Treball de contraccions del tors i mobilitat de la columna.

Ús de la recuperació com origen del moviment.

Exercicis en el centre: canvis en l'eix del cos buscant l'equilibri en els diferents passos.

Coordinació de totes les parts del cos.

Ús correcte de l'espai.

Noves tendències. Investigació, coneixement i interpretació de les noves tendències de la dansa contemporània.

Tècniques d'improvisació estructurada individual i col·lectiva, que motiven a l'alumne en la recerca, l'exploració i descobriment de les pròpies capacitats creatives i la sensibilitat plàstica i cinestèsica.

Tècniques de composició de moviment que mitjançant l'experimentació de la improvisació estructurada facin conquerir les habilitats de composició coreogràfica tant artística com tècnica.

Desenvolupament permanent de la memòria.

c) Criteris d'avaluació

Mostrar el procés de maduresa, les aptituds i recursos per aconseguir el nivell tècnic, artístic i el rendiment que li correspon.

Treballar i perfeccionar la interpretació dels elements estilístics de cada una de les propostes de tècnica contemporània.

Mostrar la creativitat i la sensibilitat artística en el moviment creatiu propi, de parella o de grup.

Mostrar comprensió i la capacitat de resposta davant dels conceptes exposats en les matèries de creació.

Especialitat de dansa clàssica

Assignatura: repertori i pràctica escènica.

L'assignatura de repertori i pràctica escènica inclou dos blocs diferenciats: els tallers de repertori i creació i la interpretació.

a) Objectius

L'assignatura de repertori i pràctica escènica té com a objectiu el desenvolupament de les competències següents:

Tallers de repertori i creació.

Interpretar obres o peces del repertori de la dansa clàssica i/o neoclàssica amb naturalitat del domini tècnic i puresa de l'estil de l'obra.

Interpretar papers de primer/a ballarí/ina solista i balls de conjunt.

Conèixer i diferenciar els ballets més significatius de les diverses èpoques i tendències artístiques tot aprofundint en la varietat d'estil i matisos.

Relacionar els coneixements i circumstàncies històriques amb la forma i l'estil interpretatiu.

Mantenir la relació interpretativa adequada amb els altres participants de l'espectacle, ballant coordinadament per homogeneïtzar la pròpia actuació amb la del grup del qual es forma part i prioritzant l'espectacle sobre l'actuació individual.

Valorar l'espectacle com un tot que necessita la participació coordinada dels diferents professionals i elements que hi intervenen.

Mantenir una actitud crítica amb el propi treball i amb el dels altres, tot aportant valoracions que ajudin a millorar el treball del conjunt.

Integrar els aprenentatges realitzats en les diferents matèries dels ensenyaments professionals de dansa.

Interpretar amb sensibilitat, musicalitat i personalitat, tot reconeixent l'actuació en la qual s'intervé com a única e irrepetible.

Ser conscient de la importància de la preparació i cura del cos la vigília d'una representació escènica.

Valorar artísticament l'espai teatral i les seves possibilitats per tal de proposar suggeriments i innovacions que afavoreixin la representació

Utilitzar els diferents llenguatges que intervenen en un espectacle atenent a la importància de la seva sincronització.

Valorar i respectar el públic com a part de l'espectacle de dansa.

Respectar l'organització del procés dels assaigs i valorar la importància de l'assaig general, tot col·laborant amb els professionals que hi participen.

Respectar les estructures jeràrquiques de funcionament que regeixen en un espectacle i en el teatre on aquest es representa, així com l'autoritat del professor en el seu paper de director de la coreografia.

Respectar el material escènic, vestuari i atrezzo, així com les instal·lacions generals del teatre, adoptant les mesures necessàries per a la conservació del material i la higiene.

Valorar la importància i acomplir les indicacions sobre seguretat del professor o professional responsable del teatre.

Entendre les correccions del professorat com a part essencial del procés d'aprenentatge.

Interpretació.

Desenvolupar la creativitat i la imaginació per tal de potenciar la consciència artística del/de la ballarí/ina com a creador/a.

Desenvolupar la consciència sensorial i la percepció (propiocepció, cinestèsia, etc.).

Desenvolupar la unió psicofísica conscient com a eina fonamental de l'intèrpret.

Gestionar conscientment l'energia per obtenir un resultat plantejat prèviament.

Donar vida escènica al moviment atenent l'estil coreogràfic de cada especialitat.

Treballar conscientment la presència escènica.

Adquirir consciència de l'impuls i de la motivació del moviment.

Assolir un coneixement bàsic sobre el treball amb les emocions, les tècniques per provocar-les i els signes de les emocions en la dansa.

Conèixer els elements fonamentals per a la creació del personatge en la dansa, tant figurativa com abstracta, en els seus diferents estils.

Conèixer els elements necessaris per a l'establiment de la relació escènica entre ballarins/ines i/o personatges.

Conèixer els elements fonamentals que composen la situació dramàtica en la dansa, així com l'ús de l'espai dramàtic, per aquells estils coreogràfics que ho permetin.

Conèixer els recursos mínims per poder treballar un text (poema, narració o text dramàtic).

b) Continguts

Tallers de repertori i creació.

Aprenentatge d'obres de repertori de diverses èpoques i tendències artístiques, tot aprofundint en la varietat d'estils.

Coneixements tècnics i històrics dels ballets per una correcta interpretació.

Desenvolupament de la individualitat artística i del virtuosisme tècnic.

Pràctica i interpretació del paper de primer/a ballarí/ina, de solista i en balls de conjunt.

Coneixement i valoració de les normes de comportament per ballar en grup.

Anàlisi del caràcter de cadascun dels personatges per a realitzar una correcta interpretació dramàtica.

Estudi de la interpretació dels diferents papers en relació amb l'estil i la forma requerits per l'obra triada.

Pràctica i interpretació coreogràfica.

Pràctica i interpretació de variacions de solistes i de primer ballarí o ballarina.

Pràctica de la tècnica del pas a dos clàssic i neoclàssic.

Desenvolupament de les capacitats de la improvisació i la composició del pas a dos.

Coneixement i aplicació de les normes de comportament per a ballar en grup.

La presència escènica.

La comunicació amb el públic.

El procés d'una creació coreogràfica: organització, estructura i pautes de funcionament.

Desenvolupament permanent de la memòria.

Interpretació.

Tècniques de relaxació.

Concentració interior i exterior.

Consciència sensorial, percepció i cognició. Les sensacions i les qualitats del moviment. El pes i la gravetat. La memòria sensorial.

La imaginació. Creació i treball de la imatge. La imatge generadora de sensacions, i la seva influència en la dinàmica i la qualitat del moviment.

L'energia com a impuls del moviment i la seva gestió conscient en el temps i en l'espai. Energia quotidiana i energia extraquotidiana. Diferents procediments per generar l'energia. Els centres de l'energia. Qualitats de l'energia. Precisió, control i economia del moviment.

La presència escènica i els diferents procediments per adquirir-la. La immobilitat mòbil.

Treball sobre la respiració i la seva repercussió sobre la qualitat del moviment i l'energia. El moviment respirat. La respiració de la música. El suport rítmic de la respiració.

La intenció i l'impuls del moviment, la motivació i la seva repercussió en la qualitat i el disseny dels moviments.

L'emoció com a impuls del moviment, la seva relació amb l'energia. Els signes de les emocions. Diferents recursos i procediments per a suscitar l'emoció, és a dir, l'energia real necessària per produir el signe. Emoció i contraemoció.

Els diferents nivells de personatge en la dansa, i els diversos procediments per a la seva creació. El personatge i el moviment.

Consciència de l'ús de l'espai, les direccions, i la seva relació amb l'emoció i la intenció. La lectura del moviment en l'espai, el seu significat.

La relació amb l'altre/l'altra ballarí/ina o personatge, la interacció, l'estímul i la resposta, el contacte físic i visual.

La situació dramàtica. El conflicte, els objectius i les relacions emocionals. Establiment de les seqüències emocionals i la seva relació amb les seqüències d'acció ballada.

Elements bàsics per a dir un text. L'anàlisi del text, la intenció, l'emoció. La paraula com a punt d'arribada. Nocions elementals de dicció i ús de la veu.

c) Criteris d'avaluació

Tallers de repertori i creació.

Interpretar amb sensibilitat, musicalitat i comunicació expressiva obres de repertori o de creació, tot seguint les directrius del professorat que actua com a coreògraf.

Interpretar com a cos de ball, com a solista, i com a primer/a ballarí/ina, tot demostrant en ambdós casos idèntic interès i cura en l'actuació.

Mostrar coordinació i compenetració en el ball amb més d'una persona.

Valorar l'espectacle com un tot i mantenir una bona relació interpretativa amb la resta de components del grup de ball.

Mostrar la projecció i la presència escènica requerida en un espectacle professional amb el públic.

Incorporar, amb creativitat i reflectint la pròpia personalitat, les indicacions i correccions suggerides en les evolucions coreogràfiques.

Mostrar una actitud activa durant el període de creació i durant la representació d'un espectacle.

Detectar les imperfeccions i els errors tècnics en l'execució dels moviments i buscar recursos per corregir-los.

Valorar l'espectacle de dansa com un producte cultural i artístic i el públic com a receptor crític.

Emetre valoracions crítiques del treball propi i del/dels altres per a la millora de l'espectacle.

Realitzar ordenadament les activitats prèvies a una actuació: escalfament, concentració, relaxació, memorització, i altres.

Mantenir l'actitud requerida en els assaigs, complint les normes de treball, tot respectant els horaris i pautes.

Tenir cura del material i respectar les normes de seguretat.

Valorar la higiene personal i tenir cura dels espais compartits.

Interpretació.

Ser capaç de relaxar-se i concentrar-se en el treball davant dels altres.

Ser capaç d'utilitzar les sensacions corporals per a la creació del moviment.

Utilitzar creativament diferents recursos basats en la imaginació per a donar vida escènica al moviment.

Saber generar i gestionar conscientment l'energia en funció de l'objectiu a assolir, sempre al servei de l'expressió de la coreografia.

Saber ballar utilitzant els diferents centres energètics.

Mostrar precisió i control del moviment.

Tenir presència escènica ballant, i conèixer els diferents procediments per adquirir-la.

Saber utilitzar correctament la respiració com a suport del moviment.

Conèixer i saber utilitzar els diferents recursos per a crear l'emoció en la dansa, així com els signes de les emocions.

Ser capaç de donar vida al moviment, tant si és creació pròpia com d'un coreògraf, a través de la unió psicofísica conscient.

Saber construir diferents nivells de personatge, tant en la dansa figurativa com abstracta.

Fer un ús conscient de l'espai en funció del que el/la ballarí/ina vol explicar en la coreografia que interpreti.

Mantenir una relació activa, clara i creativa amb un altre personatge o ballarí/ina.

Ser capaç d'aplicar i utilitzar els diferents elements que composen la situació dramàtica en una coreografia.

Poder dir un text (poema, narració o text dramàtic) i que aquest arribi amb claredat, intenció i emoció a l'espectador.

2.3 Especialitat de dansa contemporània

Assignatura: dansa clàssica.

L'assignatura de dansa clàssica pot desplegar-se diferentment per atendre el treball propi dels nois i el de les noies.

a) Objectius

L'assignatura de dansa clàssica té com a objectiu el desenvolupament de les competències següents:

Aplicar la correcta col·locació del cos que permeti el domini de la coordinació i el desenvolupament de tots els moviments.

Utilitzar els coneixements adquirits, tan tècnics com estilístics de la dansa clàssica, per a aconseguir la qualitat necessària del moviment que permeti alhora, arribar al màxim grau d'interpretació artística en les diferents manifestacions de la dansa contemporània.

Realitzar amb sentit rítmic i musicalitat l'execució de tots els moviments que configuren la dansa clàssica.

Valorar la importància de l'espai com a element tant estètic com formal i ser conscients del paper que juga en la interpretació.

Entendre les correccions del professorat com a part essencial del procés d'aprenentatge.

b) Continguts

Estudi de la terminologia pròpia de la dansa clàssica i la seva aplicació descriptiva de passos i combinacions.

Desenvolupament de la correcta col·locació del cos que permet una base tècnica sòlida, amb la finalitat d'abordar els diferents estils de la dansa clàssica i la correcta execució dels mateixos acords amb els seus temps musicals, accents i coordinació de moviments.

Desenvolupament del control de tot el cos, la dinàmica, l'atac del moviment i la respiració.

Utilització correcta de l'espai.

Interiorització de la música per a desenvolupar la sensibilitat artística amb l'elegància i l'energia que la dansa requereix.

Desenvolupament de la sensibilitat musical com a premissa indispensable per a l'obtenció d'una bona qualitat de moviment.

Desenvolupament del perfeccionament tècnic i interpretatiu del gir i del salt.

Desenvolupament de les capacitats creatives.

Desenvolupament permanent de la memòria.

c) Criteris d'avaluació

Conèixer i reconèixer tots els passos del vocabulari de la dansa clàssica entenent la seva aplicació tècnica.

Realitzar classes de dansa clàssica, marcades pel professorat, amb tots els exercicis corresponents al nivell, en el temps musical establert per demostrar: col·locació, desenvolupament muscular, flexibilitat, coordinació, equilibri i control, precisió en els passos i posicions, precisió en els desplaçaments, correcció en la respiració, domini de la tècnica de l'adàgio, el gir, el salt (petits, grans i bateria), sensibilitat musical.

Realitzar al centre, els exercicis i les combinacions estudiats a la barra i marcats pel professorat, utilitzant correctament el temps musical, la coordinació, l'espai i les direccions.

Realitzar petites variacions que incorporin desplaçaments per l'espai, marcats pel professorat per demostrar un bon ús de l'espai, les dimensions i les direccions.

Especialitat de dansa contemporània

Assignatura: dansa contemporània.

a) Objectius

L'assignatura de dansa contemporània té com a objectiu el desenvolupament de les competències següents:

Conèixer i dominar el moviment i vocabulari segons els principis de les diferents tècniques de dansa moderna, contemporània i noves tendències, en totes les qualitats i matisos que requereix el professional de la dansa actual.

Interpretar coreografies de diferents estils i tècniques contemporànies amb la finalitat de desenvolupar les habilitats i la versatilitat tant artística com tècnica.

Conscienciar mitjançant el treball i els hàbits inherents a la dansa contemporània, de la responsabilitat, disponibilitat i sensibilitat artística.

Dotar i potenciar la qualitat de moviment en l'alumne mitjançant les diferents tècniques contemporànies desenvolupant les seves aptituds naturals, l'autocorrecció i la superació de reptes.

Assimilar, acceptar i usar el propi cos com a eina de treball a desenvolupar dins els paràmetres de la dansa contemporània, tenint-ne cura i respecte.

Entendre les correccions del professorat com a part essencial del procés d'aprenentatge.

b) Continguts

Tècniques de dansa moderna. Tècniques de dansa contemporània. La pràctica de l'aprenentatge de les tècniques de la dansa contemporània i de diferents estils acadèmics, els principis, el vocabulari, els postulats, normes i especialitats.

Investigació, coneixement i interpretació de les noves tendències de la dansa contemporània.

Metodologia concreta inherent a cada tècnica per assolir un treball de precisió i musicalitat.

Tècniques de pas a dos. Coneixement i auto conscienciació de la cura i salut del propi cos i del partenaire, dirigit a fomentar el respecte i la responsabilitat i la seguretat en el treball.

Desenvolupament permanent de la memòria.

c) Criteris d'avaluació

Mostrar capacitat de resoldre els reptes tècnics, l'autocorrecció, la precisió i la musicalitat.

Mostrar el procés de maduresa, aptituds i recursos per aconseguir el nivell tècnic, artístic i el rendiment que li correspon.

Mostrar el perfeccionament interpretatiu dels elements estilístics de cada una de les propostes de tècnica contemporània.

Mostrar retenció visual, auditiva i cinestèsica en la interpretació de les seqüències de moviment.

Mostrar responsabilitat, respecte i cura del cos envers d'un mateix i dels altres.

Especialitat de dansa contemporània

Assignatura: improvisació i creació.

a) Objectius

L'assignatura d'improvisació i creació té com a objectiu el desenvolupament de les competències següents:

Dotar l'alumnat de les eines necessàries que li permetran improvisar, crear i composar el moviment segons la seva sensibilitat artística, d'acord amb les tendències del món professional actual.

Demostrar adaptació espontània a un moviment, una idea o una situació de treball proposada en relació amb ell mateix i al grup.

Investigar, a través de les diferents tècniques d'improvisació i composició, les pròpies capacitats del llenguatge creatiu.

Despertar i desenvolupar la intuïció del moviment tant individual com en parella i de grup.

Respondre adequadament amb el propi llenguatge corporal a una idea proposada per la parella.

Valorar, emprar i assimilar les aportacions que fan, al llenguatge de la dansa, les arts en general i els llenguatges artístics que s'integren i interactuen en la creació del moviment.

Demostrar, a través de la realització de petites coreografies, l'enriquiment de les possibilitats interpretatives del ballarí en relació amb l'espai.

Analitzar i debatre el treball propi i el dels altres; valorar-lo com a element de reflexió i procés, en l'estudi del moviment i la investigació personal.

b) Continguts

Desenvolupament del concepte de llibertat de moviment i aprofundiment en la seva exploració, per tal d'ampliar-ne el coneixement i integrar-lo en la creació coreogràfica.

Desenvolupament de l'impuls com a motor del moviment.

Relació entre el sòl, força de la gravetat i caiguda.

Relacions bàsiques entre l'ús del temps, l'espai i l'esforç a partir de la música o de pautes determinades.

Desenvolupament de l'autocontrol, la reflexió i la concentració.

Desenvolupament de la retenció visual, auditiva i cinestèsica, en l'execució de seqüències de moviment prèviament determinades.

Desenvolupament de la capacitat de comunicació dramàtica que permeti una major capacitat expressiva.

Tècniques d'improvisació estructurada, individual i col·lectiva, que motiven l'alumnat en la recerca, l'exploració i el descobriment de les pròpies capacitats creatives i la sensibilitat cinestèsica.

Tècniques de composició de moviment que mitjançant l'experimentació de la improvisació estructurada, facin conquerir les habilitats de composició coreogràfica tant artística com tècnica.

Treball dirigit a la recerca dels diferents registres de la creació personal relacionant-los amb el món artístic en general.

Realització de petites coreografies.

Anàlisi i crítica del fet creatiu propi i del grup, com a eina d'evolució.

c) Criteris d'avaluació

Mostrar capacitat de resposta a les propostes d'improvisació amb moviment personal, creatiu, amb concentració i comprensió dels conceptes exposats.

Mostrar la creativitat i la sensibilitat artística en el moviment creatiu propi, de parella o de grup.

Mostrar el desenvolupament de l'autocontrol, la reflexió i la complexitat de les propostes.

Mostrar el grau de desenvolupament de la retenció visual, auditiva i cinestèsica en la interpretació de les seqüències de moviment.

Mostrar capacitat d'anàlisi, d'autocrítica i resolució de reptes.

Especialitat de dansa contemporània

Assignatura: repertori i pràctica escènica.

L'assignatura de repertori i pràctica escènica inclou dos blocs diferenciats: els tallers de repertori i creació i la interpretació.

a) Objectius

L'assignatura de repertori i pràctica escènica té com a objectiu el desenvolupament de les competències següents:

Tallers de repertori i creació

Interpretar obres o peces del repertori de la dansa moderna i contemporània i de creació, amb naturalitat del domini tècnic i puresa de l'estil de l'obra.

Interpretar papers de primer/a ballarí/ina solista i balls de conjunt.

Conèixer i diferenciar les peces més significatives de les diverses èpoques i tendències artístiques tot aprofundint en la varietat d'estils i matisos.

Relacionar els coneixements i circumstàncies històriques amb la forma i l'estil interpretatiu.

Mantenir la relació interpretativa adequada amb els altres participants de l'espectacle, ballant coordinadament per homogeneïtzar la pròpia actuació amb la del grup del qual es forma part i prioritzant l'espectacle sobre l'actuació individual.

Valorar l'espectacle com un tot que necessita la participació coordinada dels diferents professionals i elements que hi intervenen.

Mantenir una actitud crítica amb el propi treball i amb el dels altres, tot aportant valoracions que ajudin a millorar el treball del conjunt.

Integrar els aprenentatges realitzats en les diferents matèries dels ensenyaments professionals de dansa.

Interpretar amb sensibilitat, musicalitat i personalitat, tot reconeixent l'actuació en la qual s'intervé com a única e irrepetible.

Ser conscient de la importància de la preparació i cura del cos la vigília d'una representació escènica.

Valorar artísticament l'espai teatral i les seves possibilitats per tal de proposar suggeriments i innovacions que afavoreixin la representació.

Utilitzar els diferents llenguatges que intervenen en un espectacle atenent a la importància de la seva sincronització.

Valorar i respectar el públic com a part de l'espectacle de dansa.

Respectar l'organització del procés dels assaigs i valorar la importància de l'assaig general, tot col·laborant amb els professionals que hi participen.

Respectar les estructures jeràrquiques de funcionament que regeixen en un espectacle i en el teatre on aquest es representa, així com l'autoritat del professor en el seu paper de director de la coreografia.

Respectar el material escènic, vestuari i atrezzo, així com les instal·lacions generals del teatre, adoptant les mesures necessàries per a la conservació del material i la higiene.

Valorar la importància i acomplir les indicacions sobre seguretat del professor o professional responsable del teatre.

Entendre les correccions del professorat com a part essencial del procés d'aprenentatge.

Interpretació.

Desenvolupar la creativitat i la imaginació per tal de potenciar la consciència artística del/de la ballarí/ina com a creador/a.

Desenvolupar la consciència sensorial i la percepció (propiocepció, cinestèsia, etc.).

Desenvolupar la unió psicofísica conscient com a eina fonamental de l'intèrpret.

Gestionar conscientment l'energia per obtenir un resultat prèviament plantejat.

Donar vida escènica al moviment atenent l'estil coreogràfic de cada especialitat.

Treballar conscientment la presència escènica.

Adquirir consciència de l'impuls i de la motivació del moviment.

Assolir un coneixement bàsic sobre el treball amb les emocions, les tècniques per a suscitar-les i els signes de les emocions en la dansa.

Conèixer els elements fonamentals per a la creació del personatge en la dansa, tant figurativa com abstracta, en els seus diferents estils.

Conèixer els elements necessaris per a l'establiment de la relació escènica entre ballarins/ines i/o personatges.

Conèixer els elements fonamentals que composen la situació dramàtica en la dansa, així com l'ús de l'espai dramàtic, per aquells estils coreogràfics que ho permetin.

Conèixer els recursos mínims per poder treballar un text (poema, narració o text dramàtic)

b) Continguts

Tallers de repertori i creació

Aprenentatge d'obres de repertori de diverses èpoques i tendències artístiques, tot aprofundint en la varietat d'estils.

Desenvolupament de la individualitat artística i del virtuosisme tècnic.

Pràctica i interpretació del paper de primer/a ballarí/ina, de solista i en balls de conjunt.

Coneixement i valoració de les normes de comportament per ballar en grup.

Estudi de la interpretació dels diferents papers en relació amb l'estil i la forma requerits per l'obra triada.

Pràctica i interpretació coreogràfica.

Pràctica i interpretació de variacions de solistes i de primer ballarí o ballarina.

Desenvolupament de les capacitats de la improvisació i la composició del pas a dos.

Coneixement i aplicació de les normes de comportament per a ballar en grup.

La presència escènica.

La comunicació amb el públic.

El procés d'una creació coreogràfica: organització, estructura i pautes de funcionament.

Desenvolupament permanent de la memòria.

Interpretació.

Tècniques de relaxació.

Concentració interior i exterior.

Consciència sensorial, percepció i cognició. Les sensacions i les qualitats del moviment. El pes i la gravetat. La memòria sensorial.

La imaginació. Creació i treball de la imatge. La imatge generadora de sensacions, i la seva influència en la dinàmica i la qualitat del moviment.

L'energia com a impuls del moviment i la seva gestió conscient en el temps i en l'espai. Energia quotidiana i energia extraquotidiana. Diferents procediments per generar l'energia. Els centres de l'energia. Qualitats de l'energia. Precisió, control i economia del moviment.

La presència escènica i els diferents procediments per adquirir-la. La immobilitat mòbil.

Treball sobre la respiració i la seva repercussió sobre la qualitat del moviment i l'energia. El moviment respirat. La respiració de la música. El suport rítmic de la respiració.

La intenció i l'impuls del moviment, la motivació i la seva repercussió en la qualitat i el disseny dels moviments.

L'emoció com a impuls del moviment, la seva relació amb l'energia. Els signes de les emocions. Diferents recursos i procediments per a suscitar l'emoció, és a dir, l'energia real necessària per produir el signe. Emoció i contraemoció.

Els diferents nivells de personatge en la dansa, i els diversos procediments per a la seva creació. El personatge i el moviment.

Consciència de l'ús de l'espai, les direccions, i la seva relació amb l'emoció i la intenció. La lectura del moviment en l'espai, el seu significat.

La relació amb l'altre/l'altra ballarí/ina o personatge, la interacció, l'estímul i la resposta, el contacte físic i visual.

La situació dramàtica. El conflicte, els objectius i les relacions emocionals. Establiment de les seqüències emocionals i la seva relació amb les seqüències d'acció ballada.

Elements bàsics per a dir un text. L'anàlisi del text, la intenció, l'emoció. La paraula com a punt d'arribada. Nocions elementals de dicció i ús de la veu.

c) Criteris d'avaluació

Tallers de repertori i creació

Interpretar amb sensibilitat, musicalitat i comunicació expressiva obres de repertori o de creació, tot seguint les directrius del professorat que actua com a coreògraf.

Interpretar com a cos de ball i com a solista, demostrant en ambdós casos idèntic interès i cura en l'actuació.

Mostrar coordinació i compenetració en el ball amb més d'una persona.

Valorar l'espectacle com un tot i mantenir una bona relació interpretativa amb la resta de components del grup de ball.

Mostrar la projecció i la presència escènica requerida en un espectacle professional amb el públic.

Incorporar, amb creativitat i reflectint la pròpia personalitat, les indicacions i correccions suggerides en les evolucions coreogràfiques.

Mostrar una actitud activa durant el període de creació i durant la representació d'un espectacle.

Detectar les imperfeccions i els errors tècnics en l'execució dels moviments i buscar recursos per corregir-los.

Valorar l'espectacle de dansa com un producte cultural i artístic i el públic com a receptor crític.

Emetre valoracions crítiques del treball propi i del dels altres per a la millora de l'espectacle.

Realitzar ordenadament les activitats prèvies a una actuació, com l'escalfament, la concentració, la relaxació i la memorització.

Mantenir l'actitud requerida en els assaigs, complint les normes de treball, tot respectant els horaris i pautes.

Tenir cura del material i respectar les normes de seguretat.

Valorar la higiene personal i tenir cura dels espais compartits.

Interpretació.

Ser capaç de relaxar-se i concentrar-se en el treball davant dels altres.

Ser capaç d'utilitzar les sensacions corporals per a la creació del moviment.

Utilitzar creativament diferents recursos basats en la imaginació per a donar vida escènica al moviment.

Saber generar i gestionar conscientment l'energia en funció de l'objectiu a assolir, sempre al servei de l'expressió de la coreografia.

Saber ballar utilitzant els diferents centres energètics.

Mostrar precisió i control del moviment.

Tenir presència escènica ballant, i conèixer els diferents procediments per adquirir-la.

Saber utilitzar correctament la respiració com a suport del moviment.

Conèixer i saber utilitzar els diferents recursos per a crear l'emoció en la dansa, així com els signes de les emocions.

Ser capaç de donar vida al moviment, tant si és creació pròpia com d'un coreògraf, a través de la unió psicofísica conscient.

Saber construir diferents nivells de personatge, tant en la dansa figurativa com abstracta.

Fer un ús conscient de l'espai en funció del que el/la ballarí/ina vol explicar en la coreografia que interpreti.

Mantenir una relació activa, clara i creativa amb un altre personatge o ballarí/ina.

Ser capaç d'aplicar i utilitzar els diferents elements que composen la situació dramàtica en una coreografia.

Poder dir un text (poema, narració o text dramàtic) i que aquest arribi amb claredat, intenció i emoció a l'espectador.

2.4 Especialitat de dansa espanyola

Assignatura: dansa clàssica.

L'assignatura de dansa clàssica pot desplegar-se diferentment per atendre el treball propi dels nois i el de les noies.

a) Objectius

L'assignatura de dansa clàssica té com a objectiu el desenvolupament de les competències següents:

Aplicar la correcta col·locació del cos que permeti el domini de la coordinació i el desenvolupament de tots els moviments.

Emprar els coneixements adquirits tècnics i estilístics de la dansa clàssica, per a aconseguir la qualitat necessària del moviment que permeti alhora, arribar al màxim grau d'interpretació artística en les diferents manifestacions de la dansa espanyola.

Realitzar amb sentit rítmic i musicalitat l'execució de tots els moviments que configuren la dansa clàssica.

Valorar la importància de l'espai com a element tant estètic com formal i ser conscients del paper que juga en la interpretació.

Treballar l'elegància pròpia de la dansa clàssica orientant-la cap a la dansa espanyola i incidir en la importància del treball de braços.

Entendre les correccions del professorat com a part essencial del procés d'aprenentatge.

b) Continguts

Estudi de la terminologia pròpia de la dansa clàssica i la seva aplicació descriptiva de passos i combinacions.

Desenvolupament de la correcta col·locació del cos que permet una base tècnica sòlida, amb la finalitat d'abordar els diferents estils de la dansa espanyola.

Coneixement de tots els passos que composen el vocabulari de la dansa acadèmica i la seva correcta execució, d'acord amb els temps musicals, els accents i la coordinació de moviments.

Desenvolupament del control de tot el cos, la dinàmica, l'atac del moviment i la respiració.

Utilització de l'espai.

Interiorització de la música per a desenvolupar la sensibilitat artística amb l'elegància i l'energia que la dansa requereix.

Desenvolupament de la sensibilitat musical com a premissa indispensable per a l'obtenció d'una bona qualitat de moviment.

Desenvolupament del perfeccionament tècnic i interpretatiu del gir i del salt.

Desenvolupament permanent de la memòria.

c) Criteris d'avaluació

Conèixer i reconèixer tots els passos del vocabulari de la dansa clàssica entenent la seva aplicació tècnica.

Realitzar classes de dansa clàssica, marcades pel professorat, amb tots els exercicis corresponents al nivell en el temps musical establert per demostrar: col·locació, desenvolupament muscular, flexibilitat, coordinació, equilibri i control, precisió en els passos i posicions, precisió en els desplaçaments, correcció en la respiració, domini de la tècnica de l'adàgio, el gir, el salt (petits, grans i bateria), sensibilitat musical.

Realitzar petites variacions que incorporin desplaçaments per l'espai, marcats pel professorat, per demostrar un bon ús de l'espai, les dimensions i les direccions.

Especialitat de dansa espanyola

Assignatura: dansa contemporània.

a) Objectius

L'assignatura de dansa contemporània té com a objectiu el desenvolupament de les competències següents:

Conèixer el moviment i vocabulari segons els principis de les diferents tècniques de dansa, contemporània i noves tendències.

Interpretar diferents estils coreogràfics utilitzant tècniques contemporànies amb la finalitat de desenvolupar les habilitats i la versatilitat tant artística com tècnica.

Emprar els coneixements adquirits tècnics i estilístics de la dansa contemporània, per aconseguir la qualitat necessària del moviment que permeti alhora, arribar al màxim grau d'interpretació artística en les diferents manifestacions de la dansa espanyola.

Potenciar la qualitat de moviment mitjançant les diferents tècniques contemporànies desenvolupant les aptituds naturals.

Investigar i assolir a través de les diferents tècniques d'improvisació i composició les pròpies capacitats del llenguatge creatiu.

Entendre les correccions del professorat com a part essencial del procés d'aprenentatge.

b) Continguts

Tècniques de dansa contemporània i noves tendències. La pràctica de l'aprenentatge de les tècniques de la dansa contemporània i de diferents estils acadèmics.

Tècniques d'improvisació estructurada individual i col·lectiva, que motiven a l'alumne en la recerca, l'exploració i descobriment de les pròpies capacitats creatives i la sensibilitat cinestèsica.

Tècniques de composició de moviment que mitjançant l'experimentació de la improvisació estructurada facin conquerir les habilitats de composició coreogràfica tant artística com tècnica.

Desenvolupament permanent de la memòria.

c) Criteris d'avaluació

Mostrar el procés de maduresa, les aptituds i els recursos per aconseguir el nivell tant tècnic com artístic i el rendiment que li correspon.

Assolir el perfeccionament interpretatiu dels elements estilístics de cada una de les propostes de tècnica contemporània.

Mostrar la creativitat i la sensibilitat artística tant en el moviment creatiu propi, de parella o de grup.

Mostrar comprensió i capacitat de resposta davant dels conceptes exposats en les matèries de creació.

Especialitat de dansa espanyola

Assignatura: dansa estilitzada.

a) Objectius

L'assignatura de dansa estilitzada té com a objectiu el desenvolupament de les competències següents:

Demostrar la sensibilitat artística i els coneixements tècnics i expressius que capaciten per a interpretar una dansa, tenint en compte la forma, el caràcter, la intenció, el ritme, els matisos i la dinàmica de l'obra.

Improvisar amb sensibilitat artística i musical sobre una forma musical, tenint en compte la seva forma, caràcter, intenció, ritme i matisos; utilitzant els instruments i el llenguatge propis de les nostres danses.

Interpretar amb naturalitat i domini tècnic, amb el pes que es requereix en cadascun dels apartats de l'assignatura, el moviment específic tenint en compte l'expressivitat, la musicalitat i la seva coordinació amb els diferents elements utilitzats (castanyoles, sabates, mantón i d'altres).

Aconseguir el domini del cos i de la ment per a utilitzar amb seguretat la tècnica i l'espai escènic per tal d'obtenir una concentració que permeti una interpretació artística de qualitat.

Demostrar el domini tècnic de les castanyoles i la seva coordinació amb el moviment específic de la dansa estilitzada.

Entendre les correccions del professorat com a part essencial del procés d'aprenentatge.

b) Continguts

Realització d'exercicis fins aconseguir la qualitat del moviment i l'expressivitat requerida quant a fidelitat a la música: matisos, forma, intenció i tempo.

Realització de treballs d'improvisació utilitzant les diferents formes musicals.

Anàlisi del caràcter interpretatiu de la dansa, quant a l'obra musical i la seva coreografia.

Interpretació de coreografies, individuals i col·lectives, amb el màxim domini de l'espai escènic, de la tècnica (moviment, castanyoles, zapateados, indumentària i d'altres), de l'expressivitat, musicalitat, gràcia i naturalitat.

Estudi de les obres dels principals compositors i coreògrafs espanyols.

Anàlisi comparatiu de les diferents interpretacions d'aquestes obres.

Desenvolupament permanent de la memòria.

c) Criteris d'avaluació

Realitzar exercicis que demostrin la capacitat rítmica i la coordinació de la tècnica de sabata amb les castanyoles i que incloguin la dinàmica, musicalitat i estil característic.

Interpretar danses de sabatilla per demostrar domini tècnic quant a la netedat de passos i la seva execució, la musicalitat i els matisos, el caràcter, l'expressivitat i la interpretació.

Interpretar danses de sabata per demostrar el domini tècnic quant a la netedat dels passos i la seva execució, la coordinació i la fluïdesa tant del moviment com de les castanyoles i els zapateados, i l'ús de l'espai.

Interpretar variacions de repertori per demostrar la capacitat artística, memòria i la assimilació del caràcter dramàtic del paper que representa en l'obra.

Especialitat de dansa espanyola

Assignatura: escola bolera.

a) Objectius

L'assignatura d'escola bolera té com a objectiu el desenvolupament de les competències següents:

Dominar el llenguatge i l'estil de l'escola bolera.

Conèixer el repertori més significatiu de l'escola bolera.

Interpretar les danses d'aquest repertori amb gràcia i naturalitat, domini tècnic, musicalitat i caràcter i puresa d'estil.

Utilitzar el llenguatge i vocabulari específic, tant de passos, salts i voltes, així com altres moviments i seqüències de moviments específics de l'escola bolera.

Dominar la tècnica de castanyoles, els matisos, el ritme i la seva coordinació amb el moviment específic de l'escola bolera.

Entendre les correccions del professorat com a part essencial del procés d'aprenentatge.

b) Continguts

Exercicis per adquirir la tècnica, la dinàmica, la coordinació i l'estil de l'escola bolera.

Passos i moviments codificats en el llenguatge de l'escola bolera, tenint en compte la musicalitat i els accents del moviment així com la seva coordinació i el correcte acompanyament de les castanyoles.

Exercicis en relació amb la dinàmica, l'estil i el caràcter de les danses de repertori i el seu correcte acompanyament de les castanyoles.

Exercicis amb desplaçaments, tant individuals com de grup o amb parella, per a la correcta utilització de l'espai.

Exercicis que facilitin la compenetració i la comunicació en les danses de parella.

Estudi de les danses més representatives del repertori de l'escola bolera.

Desenvolupament permanent de la memòria, la sensibilitat musical, la precisió i la dinàmica, tant del moviment com de les castanyoles, la respiració, la gràcia, el caràcter i l'estil.

Danses del repertori, individuals, de grup i de parella.

c) Criteris d'avaluació

Realitzar les variacions marcades pel professorat, sobre fragments musicals, amb passos de l'escola bolera que, amb els corresponents tocs de castanyoles, continguin la dinàmica, els desplaçaments, la musicalitat i l'estil característics.

Interpretar i realitzar en el moment, les coples que sobre el Bolero i la Malaguenya dicti el professorat per demostrar el domini tècnic i el coneixement del llenguatge de l'escola bolera.

Interpretar a lliure elecció de l'alumnat i en públic, peces del repertori de l'escola bolera, amb parella i de manera individual, com a solista, per demostrar el grau de gaudi de la dansa i el manteniment d'una relació interpretativa i espacial amb la resta dels components del grup, sense perdre la qualitat del moviment, el caràcter i l'estil característics de l'escola bolera, així com la seva capacitat de comunicació amb el públic.

Expressar sensibilitat en la interpretació dels moviments sense detriment de la precisió i el rigor en l'execució tècnica per demostrar el grau de l'equilibri entre la capacitat artística i l'execució tècnica dels continguts.

Especialitat de dansa espanyola

Assignatura: flamenc.

a) Objectius

L'assignatura de flamenc té com objectiu el desenvolupament de les competències següents:

Demostrar el domini del zapateado (escobillas) a cadascun dels diferents ritmes flamencs.

Utilitzar amb domini, desimboltura i naturalitat la indumentària requerida: bata de cola, mantón, i altres (en el ball de la dona).

Interpretar els diferents flamencs amb tota la seva força expressiva.

Improvisar a qualsevol dels palos flamencs, tenint en compte l'estructura, el compàs i el caràcter.

Entendre les correccions del professorat com a part essencial del procés d'aprenentatge.

b) Continguts

Estudi del ritme i quadratura del número de compassos que té una lletra per al desenvolupament del cante que es requereix.

Estudi del compàs, de l'estructura, dels caràcters i l'expressió de cada forma del flamenc.

Coneixement i domini dels ritmes, contratemps i estructures dels diferents palos del ball flamenc: alegrias, tientos, farruca, tangos, soleares, buleries, siguiriyas etc.

Estudi de la realització del marcatge, escobillas i desplantes amb bata de cola.

Realització d'exercicis per a diferenciar les quadratures del compàs en relació amb el cant.

Realització de treballs d'improvisació dins les estructures del ball flamenc.

Pràctica de la tècnica del zapateado, aconseguint un màxim de velocitat, matís i dificultat en les seves composicions.

Estudi dels diversos balls flamencs, amb la musicalitat, el domini tècnic, el gust, el caràcter i la força expressiva que cadascú requereixi.

Estudi de l'origen i fonaments del ball flamenc: història, costums, intèrprets, cants, significat social, etc.

Desenvolupament permanent de la memòria.

c) Criteris d'avaluació

Realitzar variacions de marcatges i zapateados en els diferents ritmes flamencs, acompanyats amb la guitarra i el cant, utilitzant, en el cas de les alumnes, la bata de cola i el mantón per demostrar el domini del compàs en els diferents ritmes del flamenc, el domini i desimboltura de les alumnes en el moviment amb la bata de cola i el mantón, la claredat, la força i els matisos en els zapateados i la quadratura del cante.

Interpretar balls del repertori flamenc per demostrar el domini de la tècnica, de l'estil i del caràcter propi del ball, de la musicalitat i dels matisos, així com de la capacitat artística i la maduresa interpretativa.

Improvisar en un del palos per demostrar el coneixement de l'estructura, el compàs i la mida del cante.

Interpretar com a solista, a lliure elecció i en públic, balls característics per demostrar el grau de comunicació amb el públic.

Interpretar balls en grup o amb parella a lliure elecció i en públic. Demostrar la capacitat d'integrar-se en un grup i mantenir una relació interpretativa i espacial amb la resta dels seus components, sense perdre la qualitat del moviment, el caràcter i l'estil característics del ball flamenc, així com la capacitat de comunicació amb el públic.

Especialitat dansa espanyola

Assignatura: folklore.

a) Objectius

L'assignatura de folklore té com a objectiu el desenvolupament de les competències següents:

Conèixer la diversitat i riquesa del nostre folklore i adquirir un repertori de les danses més representatives de Catalunya i d'altres indrets.

Conèixer les circumstàncies geogràfiques, històriques, culturals i sociològiques que han donant lloc a les diferents formes, estils i significats de les danses folklòriques.

Interpretar danses característiques i representatives de Catalunya i d'altres indrets.

Situar i identificar el nostre folklore a través d'una mostra instrumental i /o ballada, o a través del vestit.

Despertar el gust i l'interès per obtenir la màxima informació sobre el folklore: vestits, costums, història, significat social.

Entendre les correccions del professorat com a part essencial del procés d'aprenentatge.

b) Continguts

Tècnica i estil per a la interpretació de les diverses danses folklòriques de Catalunya i d'altres indrets.

Interpretació de les danses folklòriques més característiques i representatives de Catalunya i d'altres indrets.

Realització dels passos amb els seus desplaçaments per l'espai, en els balls individuals, per parelles i en grup.

Història de les danses interpretades per conèixer els costums, vestits, tradició i significat social d'aquestes.

Instruments de percussió amb que s'acompanya el ballarí i ballarina en les diferents danses populars: castanyoles, pulgaretas, vieiras, palos, etc.

Desenvolupament permanent de la memòria.

c) Criteris d'avaluació

Interpretar i realitzar les coples i variacions marcades al moment pel professorat, que pertanyin al folklore més representatiu de Catalunya i d'altres indrets, acompanyant-se de l'instrument de percussió que la dansa requereixi.

Composar i interpretar en grup, una dansa a partir d'una música popular proposada pel professorat.

Identificar mitjançant imatges de vestits folklòrics peninsulars, oferts pel professorat, el lloc al que pertanyen, il·lustrant-los amb els comentaris que l'alumnat consideri pertinents.

Interpretar danses folklòriques a lliure elecció de l'alumnat per demostrar la seva versatilitat tècnica i interpretativa quant a forma, caràcter i estil.

Especialitat de dansa espanyola

Assignatura: repertori i pràctica escènica.

L'assignatura de repertori i pràctica escènica inclou dos blocs diferenciats: els tallers de repertori i creació i la interpretació.

a) Objectius

L'assignatura de repertori i pràctica escènica té com a objectiu el desenvolupament de les competències següents:

Tallers de repertori i creació

Interpretar obres o peces del repertori dels diversos estils de la dansa espanyola amb naturalitat del domini tècnic i puresa de l'estil de l'obra.

Interpretar papers de primer/a ballarí/ina solista i balls de conjunt.

Conèixer el repertori més significatiu de les diverses èpoques i tendències aprofundint en la varietat d'estil i matisos.

Relacionar els coneixements i circumstàncies històriques amb la forma i l'estil interpretatiu.

Mantenir la relació interpretativa adequada amb els altres participants de l'espectacle, ballant coordinadament per homogeneïtzar la pròpia actuació amb la del grup del qual es forma part i prioritzant l'espectacle sobre l'actuació individual.

Valorar l'espectacle com un tot que necessita la participació coordinada dels diferents professionals i elements que hi intervenen.

Mantenir una actitud crítica amb el propi treball i amb el dels altres, tot aportant valoracions que ajudin a millorar el treball del conjunt.

Integrar els aprenentatges realitzats en les diferents matèries dels ensenyaments professionals de dansa.

Interpretar amb sensibilitat, musicalitat i personalitat, tot reconeixent l'actuació en la qual s'intervé com a única e irrepetible.

Ser conscient de la importància de la preparació i cura del cos la vigília d'una representació escènica.

Valorar artísticament l'espai teatral i les seves possibilitats per tal de proposar suggeriments i innovacions que afavoreixin la representació.

Utilitzar els diferents llenguatges que intervenen en un espectacle atenent a la importància de la seva sincronització.

Valorar i respectar el públic com a part de l'espectacle de dansa.

Respectar l'organització del procés dels assaigs i valorar la importància de l'assaig general, tot col·laborant amb els professionals que hi participen.

Respectar les estructures jeràrquiques de funcionament que regeixen en un espectacle i en el teatre on aquest es representa, així com l'autoritat del professor en el seu paper de director de la coreografia.

Respectar el material escènic, vestuari i atrezzo, així com les instal·lacions generals del teatre, adoptant les mesures necessàries per a la conservació del material i la higiene.

Valorar la importància i acomplir les indicacions sobre seguretat del professor o professional responsable del teatre.

Entendre les correccions del professorat com a part essencial del procés d'aprenentatge.

Interpretació

Desenvolupar la creativitat i la imaginació per tal de potenciar la consciència artística del/de la ballarí/ina com a creador/a.

Desenvolupar la consciència sensorial i la percepció (propiocepció, cinestèsia, etc.).

Desenvolupar la unió psicofísica conscient com a eina fonamental de l'intèrpret.

Gestionar conscientment l'energia per obtenir un resultat prèviament plantejat.

Donar vida escènica al moviment atenent l'estil coreogràfic de cada especialitat.

Treballar conscientment la presència escènica.

Adquirir consciència de l'impuls i de la motivació del moviment.

Assolir un coneixement bàsic sobre el treball amb les emocions, les tècniques per a suscitar-les i els signes de les emocions en la dansa.

Conèixer els elements fonamentals per a la creació del personatge en la dansa, tant figurativa com abstracta, en els seus diferents estils.

Conèixer els elements necessaris per a l'establiment de la relació escènica entre ballarins/ines i/o personatges.

Conèixer els elements fonamentals que composen la situació dramàtica en la dansa, així com l'ús de l'espai dramàtic, per aquells estils coreogràfics que ho permetin.

Conèixer els recursos mínims per poder treballar un text (poema, narració o text dramàtic)

b) Continguts

Tallers de repertori i creació

Aprenentatge d'obres de repertori de diverses èpoques i tendències artístiques.

Adquisició dels coneixements tècnics i històrics per una correcta interpretació.

Desenvolupament de la individualitat artística i del virtuosisme tècnic.

Pràctica i interpretació del paper de primer/a ballarí/ina, de solista i en balls de conjunt.

Coneixement i valoració de les normes de comportament per ballar en grup.

La presència escènica.

La comunicació amb el públic.

Tècniques de treball de l'intèrpret.

El procés d'una creació coreogràfica: organització, estructura i pautes de funcionament.

Desenvolupament permanent de la memòria.

Interpretació

Tècniques de relaxació.

Concentració interior i exterior.

Consciència sensorial, percepció i cognició. Les sensacions i les qualitats del moviment. El pes i la gravetat. La memòria sensorial.

La imaginació. Creació i treball de la imatge. La imatge generadora de sensacions, i la seva influència en la dinàmica i la qualitat del moviment.

L'energia com a impuls del moviment i la seva gestió conscient en el temps i en l'espai. Energia quotidiana i energia extraquotidiana. Diferents procediments per generar l'energia. Els centres de l'energia. Qualitats de l'energia. Precisió, control i economia del moviment.

La presència escènica i els diferents procediments per adquirir-la. La immobilitat mòbil.

Treball sobre la respiració i la seva repercussió sobre la qualitat del moviment i l'energia. El moviment respirat. La respiració de la música. El suport rítmic de la respiració.

La intenció i l'impuls del moviment, la motivació i la seva repercussió en la qualitat i el disseny dels moviments.

L'emoció com a impuls del moviment, la seva relació amb l'energia. Els signes de les emocions. Diferents recursos i procediments per a suscitar l'emoció, és a dir, l'energia real necessària per produir el signe. Emoció i contraemoció.

Els diferents nivells de personatge en la dansa, i els diversos procediments per a la seva creació. El personatge i el moviment.

Consciència de l'ús de l'espai, les direccions, i la seva relació amb l'emoció i la intenció. La lectura del moviment en l'espai, el seu significat.

La relació amb l'altre/l'altra ballarí/ina o personatge, la interacció, l'estímul i la resposta, el contacte físic i visual.

La situació dramàtica. El conflicte, els objectius i les relacions emocionals. Establiment de les seqüències emocionals i la seva relació amb les seqüències d'acció ballada.

Elements bàsics per a dir un text. L'anàlisi del text, la intenció, l'emoció. La paraula com a punt d'arribada. Nocions elementals de dicció i ús de la veu.

c) Criteris d'avaluació

Tallers de repertori i creació

Interpretar amb sensibilitat, musicalitat i comunicació expressiva obres de repertori o de creació, tot seguint les directrius del professorat que actua com a coreògraf.

Interpretar com a cos de ball, com a solista, i com a primer/a ballarí/ina, tot demostrant en ambdós casos idèntic interès i cura en l'actuació.

Mostrar coordinació i compenetració en el ball amb més d'una persona.

Valorar l'espectacle com un tot i mantenir una bona relació interpretativa amb la resta de components del grup de ball.

Mostrar la projecció i la presència escènica requerida en un espectacle professional amb el públic.

Incorporar, amb creativitat i reflectint la pròpia personalitat, les indicacions i correccions suggerides en les evolucions coreogràfiques.

Mostrar una actitud activa durant el període de creació i durant la representació d'un espectacle.

Detectar les imperfeccions i els errors tècnics en l'execució dels moviments i buscar recursos per corregir-los.

Valorar l'espectacle de dansa com un producte cultural i artístic i el públic com a receptor crític.

Emetre valoracions crítiques del treball propi i del dels altres per a la millora de l'espectacle.

Realitzar ordenadament les activitats prèvies a una actuació, com l'escalfament, la concentració, la relaxació i la memorització.

Mantenir l'actitud requerida en els assaigs, complint les normes de treball, tot respectant els horaris i pautes.

Tenir cura del material i respectar les normes de seguretat.

Valorar la higiene personal i tenir cura dels espais compartits.

Interpretació

Ser capaç de relaxar-se i concentrar-se en el treball davant dels altres.

Ser capaç d'utilitzar les sensacions corporals per a la creació del moviment.

Utilitzar creativament diferents recursos basats en la imaginació per a donar vida escènica al moviment.

Saber generar i gestionar conscientment l'energia en funció de l'objectiu a assolir, sempre al servei de l'expressió de la coreografia.

Saber ballar utilitzant els diferents centres energètics.

Mostrar precisió i control del moviment.

Tenir presència escènica ballant, i conèixer els diferents procediments per adquirir-la.

Saber utilitzar correctament la respiració com a suport del moviment.

Conèixer i saber utilitzar els diferents recursos per a crear l'emoció en la dansa, així com els signes de les emocions.

Ser capaç de donar vida al moviment, tant si és creació pròpia com d'un coreògraf, a través de la unió psicofísica conscient.

Saber construir diferents nivells de personatge, tant en la dansa figurativa com abstracta.

Fer un ús conscient de l'espai en funció del que el/la ballarí/ina vol explicar en la coreografia que interpreti.

Mantenir una relació activa, clara i creativa amb un altre personatge o ballarí/ina.

Ser capaç d'aplicar i utilitzar els diferents elements que composen la situació dramàtica en una coreografia.

Poder dir un text (poema, narració o text dramàtic) i que aquest arribi amb claredat, intenció i emoció a l'espectador.

Annex 2

Càrrega lectiva de les especialitats

h/setm.: hores setmanals

.1 Ball flamenc

 

Curs 1r

Curs 2n

Curs 3r

Curs 4t

Curs 5è

Curs 6è

Total

Hores

 

h/setm.

h/setm.

h/setm.

h/setm.

h/setm.

h/setm.

 

totals

Tècniques bàsiques de la dansa

5

5

5

5

5

5

 

1050

Dansa Espanyola

1

2

2

2

2

3

 

420

Ball flamenc

4

5

5

5

5

5

 

1015

Estudi del Cante d'acompanyament

-

-

1

1

1

1

 

140

Estudi de la Guitarra d'acompanyament

-

-

1

1

1

1

 

140

Repertori i pràctica escènica

-

-

2

2

3

3

 

350

Música

1,5

1

1

-

-

-

 

122,5

Salut i cos

1,5

1,5

1

1

-

-

 

175

Hª de la cultura i de la dansa

-

-

-

-

1,5

-

 

52,5

Lliure disposició:

           

11,5

402,5

Hores totals:

             

3867,5

.2 Dansa clàssica

 

Curs 1r

Curs 2n

Curs 3r

Curs 4t

Curs 5è

Curs 6è

Total

Hores

 

h/setm.

h/setm.

h/setm.

h/setm.

h/setm.

h/setm.

 

totals

Dansa clàssica

6

6

7

9

8,5

8,5

 

1575

Dansa contemporània

5,5

5,5

4,5

4,5

3

3

 

910

Repertori i pràctica escènica

-

-

1,5

2

3

3

 

332,5

Música

1

1,5

1,5

1

-

-

 

175

Salut i cos

2

2

1

1

-

-

 

210

Hª de la cultura i de la dansa

-

-

-

-

1,5

-

 

52,5

Lliure disposició

           

17,5

612,5

Hores totals

             

3867,5

.3 Dansa contemporània

 

Curs 1r

Curs 2n

Curs 3r

Curs 4t

Curs 5è

Curs 6è

Total

Hores

 

h/setm.

h/setm.

h/setm.

h/setm.

h/setm.

h/setm.

 

totals

Dansa clàssica

6

6

4,5

4,5

3

3

 

945

Dansa contemporània

5,5

5,5

7

7

7,5

7,5

 

1400

Improvisació i creació

-

-

1,5

1,5

1,5

2

 

227,5

Repertori i pràctica escènica

-

-

-

1,5

3

3

 

262,5

Música

1

1,5

1,5

1

-

-

 

175

Salut i cos

2

2

1

1

-

-

 

210

Hª de la cultura i de la dansa

-

-

-

-

1,5

-

 

52,5

Lliure disposició:

           

17

595

Hores totals:

             

3867,5

.4 Dansa espanyola

 

Curs 1r

Curs 2n

Curs 3r

Curs 4t

Curs 5è

Curs 6è

Total

Hores

 

h/setm.

h/setm.

h/setm.

h/setm.

h/setm.

h/setm.

 

totals

Dansa clàssica

5

5

5

5

5

5

 

1050

Dansa contemporània

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

 

315

Dansa estilitzada

1

1,5

2

2

2

3

 

402,5

Escola bolera

1

1,5

2

2

2

3

 

402,5

Flamenc

1

1,5

2

2

2

3

 

402,5

Folklore

1,25

1,25

1,25

-

-

-

 

131,25

Repertori i pràctica escènica

-

-

-

1,5

1,5

2

 

175

Música

1

1

1,5

-

-

-

 

122,5

Salut i cos

1,5

1,5

1

1

-

-

 

175

Hª de la cultura i de la dansa

-

-

-

-

1,5

-

 

52,5

Lliure disposició:

           

18,25

638,75

Hores totals:

             

3867,5

(08.016.023)