Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 25/2008, de 29 de gener, pel qual s'estableix l'ordenació curricular dels ensenyaments de música de grau professional i se'n regula la prova d'accés.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament d'Educació

  • Núm. del document 025/2008

  • Data del document 29/01/2008

  • Data de publicació 31/01/2008

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 5060

Afectacions
TEXT CONSOLIDAT

PREÀMBUL

L'article 131.3.c) de l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix que correspon a la Generalitat la competència compartida per a l'establiment dels plans d'estudi corresponents, incluent-hi l'ordenació curricular.

D'acord amb l'article 6 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, les administracions educatives competents han d'establir el currículum dels diferents ensenyaments que s'hi regulen, de les quals el Govern ha de fixar prèviament els aspectes bàsics curriculars.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, estableix els ensenyaments musicals en tres graus: ensenyaments elementals, ensenyaments professionals i ensenyaments superiors.

El currículum dels ensenyaments de grau professional que estableix aquest Decret recull els aspectes bàsics curriculars expressats en el Reial decret 1577/2006, de 22 de desembre, pel qual es fixen els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments professionals de música, regulats per la Llei orgànica esmentada, i substitueix l'aprovat l'any 1994. Cal destacar que el Decret 331/1994, de l'ordenació curricular dels ensenyaments musicals de grau mitjà va significar un gran avenç en l'organització de l'ensenyament respecte la interpretació individual i col·lectiva de l'instrument, la voluntat que l'alumnat visqués en el centre situacions similars a les del món professional, i la responsabilitat de posar els fonaments per cursar amb èxit el grau superior.

La música té cada vegada una presència més gran en tots els àmbits de la societat, gràcies a l'increment de l'oferta cultural, els avenços tecnològics i els mitjans de comunicació. En l'àmbit educatiu, aquesta realitat es concreta en la consolidació de la presència de la música en les estructures curriculars, tant de l'ensenyament de règim general, amb una formació bàsica que desenvolupa la sensibilitat musical de l'alumnat, com de l'ensenyament de règim especial de música, que ofereix una formació musical especialitzada que prepara a l'alumnat per a participar activament en activitats culturals.

La formació i la pràctica musical tenen innegables valors. L'activitat musical, a més d'implicar el domini del llenguatge musical i la tècnica de l'instrument, comprèn el desenvolupament d'altres qualitats personals que no són exclusives del camp musical com són, entre altres, el desenvolupament de l'expressivitat, la creativitat, la memòria, la consciència corporal, el pensament abstracte, l'actuació davant d'un públic, i les tècniques d'estudi que inclouen la planificació i l'autoavaluació, qualitats que són totes elles positives per a la formació general de la persona.

La finalitat dels ensenyaments professionals de música és la de donar a l'alumnat la capacitació musical necessària tant per afrontar la pràctica musical de manera autònoma, com per optar per la continuïtat dels estudis musicals en el grau superior amb l'orientació i preparació suficients, a més de potenciar en tots els àmbits els valors propis i específics de la pràctica i l'estudi de la música, entre aquests l'excel·lència, la creativitat i la innovació, la comunicació, el treball en equip i els valors humans, cabdals en la formació general dels joves i de les joves, continuïn o no la seva vinculació a l'estudi o a l'exercici professional de la música.

En aquest Decret hi destaquen diverses novetats. D'una banda es redueixen les hores lectives en totes les especialitats, amb la voluntat de facilitar i fer compatible d'una manera real l'accés als estudis professionals de música i la seva compaginació amb els estudis de règim general. Especialment l'atribució d'hores a les matèries de llenguatge musical i harmonia impulsa una renovació metodològica en l'ensenyament/aprenentatge de la pràctica instrumental.

D'altra banda, es potencia el principi d'autonomia de centres, enfortint i augmentant el seu grau de responsabilitat i compromís, amb la flexibilització del currículum que es proposa obert, amb un nombre d'hores lectives a disposició de cada centre molt superior al que establia el decret anterior, amb la finalitat d'elaborar projectes educatius propis, i incentivar el desenvolupament de la creativitat i la implicació dels equips de professors i professores que l'han d'implantar.

En aquest sentit, s'organitzen els horaris a fi que permetin potenciar la interrelació entre les diferents especialitats, i facilitar l'organització dels centres.

Així mateix, s'estableixen continguts transversals de diferents assignatures, amb la idea de conjugar comprensió i expressió, coneixement i realització, reforçar l'aplicació pràctica dels conceptes teòrics en benefici de versions més fonamentades de les obres interpretades, potenciar el treball de la memòria i la improvisació, i consolidar l'aprenentatge dels conceptes més teòrics.

Per últim, s'incorpora al currículum la guitarra elèctrica, així com l'itinerari de la música moderna i el jazz, amb el currículum de l'assignatura d'harmonia diferenciat.

Aquest Decret s'ha tramitat d'acord amb el que disposa l'article 61 i següents de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i d'acord amb el dictamen del Consell Escolar de Catalunya.

D'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora;

En virtut d'això, a proposta del conseller d'Educació, i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1

Estructura

Els ensenyaments professionals de música s'estructuren en un grau de sis cursos acadèmics de durada.

Article 2

Objectiu

El currículum dels ensenyaments professionals de música té com a objectiu l'assoliment de les competències següents:

2.1 Competències generals:

a) Conèixer el patrimoni musical i comprendre la seva contribució en el marc cultural i social.

b) Cultivar la capacitat d'anàlisi i valoració de la qualitat musical.

c) Forjar un criteri artístic propi, fonamentat en el coneixement, l'audició i la pràctica musical.

d) Desenvolupar la sensibilitat musical com a mitjà d'enriquiment personal, i extreure'n els aspectes més idonis per al propi creixement.

e) Adquirir consciència de les pròpies capacitats i limitacions, a fi de desenvolupar les estratègies de treball adequades per aconseguir el màxim rendiment, fomentant una planificació de l'estudi coherent i la capacitat d'autoregular el desenvolupament d'aquesta planificació.

f) Participar en activitats individuals i col·lectives que permetin l'experiència de comunicar i compartir la música amb els altres.

g) Entendre i saber expressar conceptes musicals en la seva terminologia específica.

2.2 Competències específiques:

a) Interrelacionar i aplicar els continguts i objectius de les assignatures de l'especialitat escollida, amb la finalitat d'aconseguir una expressió musical de qualitat.

b) Conèixer i dominar els aspectes fonamentals del llenguatge musical, les seves característiques, terminologia, funcions i transformacions en els diversos contextos històrics.

c) Conèixer i desenvolupar les tècniques de l'instrument o de la veu, i saber aplicar-les d'acord amb les exigències de l'execució i interpretació artística de les obres.

d) Valorar el domini del cos i la ment per utilitzar amb seguretat la tècnica i concentrar-se en l'audició i la interpretació, tot tenint cura i respecte pel propi cos.

e) Desenvolupar l'oïda interna com a base de l'afinació, de l'audició harmònica i de la creació i la interpretació musicals.

f) Fomentar l'adquisició de les capacitats intel·lectuals i els reflexes necessaris per poder fer front amb solvència les contingències pròpies de la realitat interpretativa.

g) Desenvolupar les tècniques de la lectura a vista, la transposició i la improvisació.

h) Cultivar un caràcter artístic personal que permeti crear versions pròpies de les obres interpretades, fonamentades en el coneixement dels aspectes teòrics i en el domini de la tècnica instrumental.

i) Contribuir a crear versions d'obres musicals interpretades en agrupacions sense direcció, treballant conjuntament per a obtenir una lectura col·lectiva, consensuada a partir de les aportacions individuals de cadascun dels seus integrants.

j) Participar en versions d'obres musicals interpretades en agrupacions amb direcció, essent capaç d'executar amb precisió les indicacions de la direcció.

k) Assolir les capacitats necessàries per interpretar en públic, de manera individual i col·lectiva: concentració, autocontrol, domini de la memòria, capacitat comunicativa.

l) Desenvolupar la capacitat autocrítica necessària per tal de fer de la pràctica instrumental i vocal, i de l'anàlisi d'aquest exercici, un espai d'aprenentatge.

Article 3

Especialitats

El grau professional dels ensenyaments de música té les especialitats següents:

a) Àrea d'instruments de l'orquestra. Especialitats:

Arpa

Clarinet

Fagot

Flauta travessera

Oboè

Saxofon

Trompa

Trompeta

Trombó

Tuba

Percussió

Violí

Viola

Violoncel

Contrabaix

b) Àrea d'instruments polifònics. Especialitats:

Acordió

Guitarra

Piano

Orgue

c) Àrea d'instruments de la música moderna i el jazz. Especialitats:

Baix elèctric

Guitarra elèctrica

Percussió

d) Àrea d'instruments de la música antiga, excepte Orgue. Especialitats:

Clavicèmbal

Flauta de bec

Instruments de corda polsada del Renaixement i del Barroc

Viola de gamba

e) Àrea d’instruments tradicionals. Especialitats:

Acordió

Cornamusa

Flabiol i tamborí

Guitarra flamenca

Instruments de pua

Tenora

Tible

Trombó (fiscorn baix)

Xeremia”

f) Àrea de cant. Especialitat:

Cant

Altres versions d'aquest precepte

Article 4

Assignatures del currículum

4.1 Les assignatures del currículum poden ser:

a) Comunes

b) D'especialitat

c) Optatives

4.2 Assignatures

a) Assignatures comunes:

Instrument de l'especialitat/cant

Llenguatge musical

Harmonia clàssica o harmonia moderna.

b) Assignatures d'especialitat

b.1) Especialitats de l'àrea d'instruments de l'orquestra.

b.1.1) Vent fusta, vent metall i percussió: clarinet, fagot, flauta travessera, oboè, saxòfon, trompa, trompeta, trombó, tuba, percussió.

Música de cambra

Orquestra

Banda

Conjunt (només per les especialitats de saxòfon i percussió)

b.1.2) Corda: violí, viola, violoncel, contrabaix.

Música de cambra

Orquestra

b.1.3) Arpa

Música de cambra

Orquestra

Conjunt

b.2) Especialitats de l'àrea d'instruments polifònics: acordió, guitarra, piano, orgue.

Música de cambra

Conjunt

Cor

Acompanyament

b.3) Especialitats dels instruments de l'àrea de música moderna i de jazz, l'àrea de la música antiga i l'àrea de la música tradicional.

Música de cambra

Conjunt

Cor

b.4) Especialitat de cant:

Música de cambra

Conjunt

Cor

Idiomes aplicats al cant

Interpretació i escena

c) Són assignatures optatives les que determini el centre amb les hores de lliure disposició.

c.1) Entre les assignatures optatives de cada centre, hi haurà les següents:

Educació corporal

Història de la música

Música i noves tecnologies

c.2) El Departament d'Educació podrà autoritzar altres assignatures optatives proposades pels centres, d'acord amb la coherència del seu projecte educatiu i l'oferta formativa que ofereixen, les quals, amb caràcter general, hauran de tenir una durada mínima de 30 hores.

Poden impartir-se amb una càrrega lectiva menor, no inferior a 15 hores, les assignatures optatives relatives a l'instrument complementari o a altres continguts sempre que se'n justifiqui l'adequació de la durada proposada.

c.3) La programació d'assignatures optatives per part dels centres, és potestativa pel que fa als cursos primer i segon, i és obligatòria en els cursos tercer, quart, cinquè i sisè. El nombre d'hores destinat en cada curs a les assignatures optatives es distribuirà de forma creixent al llarg d'aquests ensenyaments.

c.4) L'alumnat podrà cursar les assignatures optatives de qualsevol especialitat i curs d'acord amb el projecte curricular de cada centre. L'alumnat haurà de cursar en algun dels cursos, l'assignatura optativa d'Història de la Música.

c.5) Els centres docents poden desenvolupar, mitjançant assignatures optatives i assignatures de l'especialitat, perfils professionals dins de cada especialitat, en els dos darrers cursos dels ensenyaments professionals de música.

c.6) Per als alumnes que cursin un determinat perfil, les assignatures del currículum quedaran de la manera següent:

Respecte a les assignatures comunes es considerarà equivalent haver cursat harmonia clàssica o harmonia moderna, sigui quina sigui l'àrea instrumental de l'especialitat. En els dos casos al llibre de qualificacions constarà que s'ha cursat l'assignatura d'harmonia.

Respecte a les assignatures optatives els alumnes han de cursar les que els centres considerin més adequades per a potenciar el perfil dins de l'especialitat. El Departament d'Ensenyament ha d'autoritzar aquestes assignatures optatives proposades pel centre segons els criteris de l'apartat c.2) d'aquest article.

Respecte a les assignatures d'especialitat els centres poden establir-les al seu criteri i segons el perfil que cursi l'alumne, respectant les matèries i la durada mínima que consta a l'annex II del Reial Decret 1577/2006, de 22 de desembre. La càrrega lectiva total de les assignatures d'especialitat és la que consta a l'annex 3 d'aquest decret.”

Altres versions d'aquest precepte

Article 5

Currículum

5.1 S'entén per currículum del grau professional de música el conjunt d'objectius, continguts, mètodes pedagògics i criteris d'avaluació.

5.2 El currículum de les assignatures comunes i de les assignatures d'especialitat s'especifica a l'annex 1 d'aquest Decret.

5.3 Els mètodes pedagògics s'estableixen per cada centre en el marc del seu projecte educatiu.

5.4 Les finalitats de les assignatures optatives d'Educació corporal, Història de la música i Música i noves tecnologies, s'especifiquen a l'annex 2 d'aquest Decret. Cada centre, a partir d'aquestes finalitats, n'elaborarà el currículum i n'establirà la durada.

5.5 La càrrega lectiva de les especialitats es detalla a l'annex 3 d'aquest Decret.

Article 6

Llengua vehicular d'aprenentatge

6.1 El català s'utilitzarà normalment com a llengua vehicular i d'aprenentatge de l'ensenyament musical.

6.2 D'acord amb els organismes representatius d'Aran es fixarà l'ús de l'aranès en l'àmbit de l'ensenyament musical.

6.3 En qualsevol cas es respectaran els drets lingüístics individuals de l'alumne/a d'acord amb la legislació vigent.

Article 7

Projecte curricular de centre

7.1 El projecte curricular de cada centre haurà de completar i desplegar el currículum en el marc de la seva autonomia, d'acord amb aquest Decret, i haurà de ser elaborat i aprovat pel claustre del centre. Es pretén així potenciar l'activitat en grup del professorat i estimular la pràctica investigadora. En els centres sostinguts amb fons públics el projecte curricular serà aprovat i avaluat pel consell escolar.

7.2 El projecte curricular inclourà: les especialitats, els objectius de cada especialitat impartida, la seqüència i la distribució temporal dels continguts, els criteris generals per a l'elaboració de la programació i les opcions metodològiques, organitzatives i d'avaluació adoptades en relació amb el procés d'ensenyament-aprenentatge.

7.3 El projecte curricular inclourà criteris per adoptar mesures organitzatives per a la millora del procés d'ensenyament-aprenentatge a partir de la informació aportada per l'avaluació.

7.4 Els centres, en el marc del seu projecte curricular, organitzaran l'horari escolar en què es distribueixen les activitats educatives, d'acord amb la normativa d'aplicació.

7.5 El professorat elaborarà la programació de cada assignatura en el marc del projecte curricular de centre i de les directrius determinades en aquest Decret.

7.6 A fi de permetre concrecions individuals ajustades als ritmes d'aprenentatge i singularitats de l'alumnat, el Departament d'Educació adoptarà, si escau, mesures oportunes d'adaptació del currículum a les necessitats educatives especials.

Article 8

Simultaneïtat d'estudis i adaptacions curriculars

8.1 El Departament d'Educació ha de coordinar l'organització i l'ordenació acadèmica entre els ensenyaments de música i els de règim general, ha de reglamentar els centres integrats, i ha d'establir les possibles convalidacions que afectin matèries optatives d'educació secundària obligatòria i de batxillerat.

8.2 El Departament d'Educació ha de regular les adaptacions curriculars encaminades a facilitar la simultaneïtat d'estudis.

Article 9

Tutoria i orientació

9.1 La tutoria i l'orientació seran activitats docents a realitzar pel professorat del centre.

9.2 El/la docent responsable de la tutoria, per tal de vetllar pel procés d'ensenyament-aprenentatge i per la formació individual de l'alumnat, coordinarà el professorat que intervé en la seva formació i intercanviarà informació amb la família de l'alumnat.

9.3 L'equip docent orientarà acadèmicament i professional l'alumnat.

Article 10

Avaluació

10.1 L'avaluació del procés d'aprenentatge serà contínua i integradora, i es durà a terme per a cada assignatura en referència als objectius establerts a l'annex 1 d'aquest Decret, i tenint en compte els objectius que el centre estableixi en el projecte curricular.

10.2 L'avaluació de l'aprenentatge dels alumnes la farà el conjunt del professorat que intervé en la formació de l'alumne/a, reunits en junta d'avaluació i coordinats per la persona tutora. Les decisions relatives a les qualificacions de les assignatures es prendran de manera col·legiada.

10.3 Els resultats de l'avaluació de cada assignatura del currículum s'expressaran per mitjà d'una escala de puntuació d'1 a 10 sense decimals, i serà necessària una qualificació mínima de 5 per considerar-la positiva.

10.4 L'alumnat pot recuperar les assignatures mitjançant la superació de les proves extraordinàries.

Article 11

Promoció

11.1 L'alumnat promocionarà de curs malgrat no hagi superat un màxim de dues assignatures, la recuperació de les quals les realitzarà en el curs següent. Si les assignatures no superades, d'un o més cursos, són tres o més, no podrà promocionar de curs i haurà de repetir-lo.

11.2 Si les assignatures avaluades negativament es refereixen a la pràctica de la música i tenen continuïtat en el curs següent, es podran considerar superades, si es donen simultàniament les següents condicions:

a) Superació de l'assignatura/es vinculades del curs següent.

b) Informe favorable de la junta d'avaluació.

11.3 En la resta de casos d'assignatures avaluades negativament l'alumnat haurà de dur a terme les activitats d'ensenyament-aprenentage corresponents a les classes de les assignatures no superades en el curs anterior. Les assignatures optatives avaluades negativament poden ser canviades, a sol·licitud de l'alumnat, amb el vistiplau de l'equip docent.

11.4 L'alumnat que quan acabi el sisè curs tingui tres o més assignatures pendents de superació, haurà de repetir la totalitat del curs. Si les assignatures avaluades negativament són com a màxim dues només caldrà que superi les assignatures pendents.

Article 12

Permanència

12.1 El límit de permanència en el grau professional de música és de:

Vuit anys per a qui accedeix a primer curs.

Set anys per a qui accedeix a segon curs.

Sis anys per a qui accedeix a tercer curs.

Cinc anys per a qui accedeix a quart curs.

Quatre anys per a qui accedeix a cinquè curs.

Tres anys per a qui accedeix a sisè curs.

No es podrà romandre més de dos anys en el mateix curs, excepte en el cas de sisè.

12.2 El Departament d'Educació, amb caràcter excepcional, a proposta de la direcció del centre i previ informe de la comissió avaluadora de l'alumna/e, podrà ampliar en un any la permanència en el grau professional, en supòsits greus que impedeixin el normal desenvolupament dels estudis.

12.3 El Departament d'Educació ha d'establir les condicions per a la matriculació, amb caràcter excepcional, en més d'un curs acadèmic.

Article 13

Accés als ensenyaments professionals de música

13.1 Per accedir als ensenyaments professionals de música cal superar la prova específica d'accés regulada pel Departament d'Educació.

13.2 Les proves específiques d'accés als ensenyaments professionals de música tenen com a finalitat la comprovació del grau de maduresa, condicions, coneixements i capacitat de l'alumnat per iniciar els estudis en aquesta etapa.

13.3 La prova específica d'accés als ensenyaments professionals de música es convocarà anualment. La convocatòria establirà els centres, les dates, la composició de les comissions avaluadores, i les característiques concretes de la prova. La seva superació serà vàlida per a la matriculació, exclusivament en el curs acadèmic en què s'ha convocat.

Article 14

Proves d'accés

14.1 Les proves per l'accés al primer curs del grau professional constaran d'una prova especifica, composada de diverses parts, en què la persona aspirant demostri posseir la maduresa, condicions, coneixements i capacitat necessàries per cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

14.2 Es podrà accedir a un curs de grau professional diferent del primer, sense haver realitzat cursos anteriors, prèvia superació d'una prova especifica, composada de diverses parts, en què la persona aspirant demostri posseir la maduresa, condicions, coneixements i capacitat necessàries per cursar amb aprofitament el curs corresponent.

14.3 Les puntuacions definitives s'ajustaran a la qualificació numèrica de 0 a 10 amb un decimal com a màxim. Caldrà obtenir una qualificació global de 5 per superar la prova.

14.4 Cada centre establirà, amb l'autorització prèvia del Departament d'Educació i d'acord amb el seu projecte curricular, les especialitats que es poden cursar en funció de les proves específiques d'accés superades.

Article 15

Admissió

15.1 Les places de cada especialitat s'assignaran per ordre decreixent de la puntuació obtinguda a les proves d'accés.

15.2 Si la demanda de places és superior a l'oferta de places de l'especialitat, s'adjudicaran prioritàriament a les persones que han superat les proves d'accés en el centre.

15.3 Si resten places vacants es podran adjudicar a les persones que han superat la prova en altres centres.

Article 16

Titulació

16.1 L'alumnat que superi els ensenyaments professionals de música obtindrà el títol professional de música, on hi constarà l'especialitat realitzada.

16.2 L'alumnat que, a més, superi les matèries comunes del batxillerat obtindrà el títol de batxiller, d'acord amb el previst a l'article 50.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

16.3 El Departament d'Educació determinarà el percentatge que correspon a la qualificació mitjana de l'expedient dels estudis professionals per a la determinació de la qualificació final de la prova d'accés al grau superior de música.

16.4 Els conservatoris i centres professionals de música poden certificar que l'alumne ha cursat l'especialitat amb un perfil determinat, seguint el model que es troba a l'annex 4.

Altres versions d'aquest precepte

Article 17

Documents d'avaluació

17.1 Són documents d'avaluació dels ensenyaments professionals de música l'expedient acadèmic personal, les actes d'avaluació, el llibre de qualificacions i els informes d'avaluació individualitzats.

17.2 Dels documents d'avaluació, té la consideració de document bàsic el llibre de qualificacions.

17.3 Els documents d'avaluació han de dur les signatures fefaents de las persones que corresponguin en cada cas, amb indicació de la seva funció. Sota les signatures hi constaran el nom i cognoms respectius.

Article 18

Llibre de qualificacions

18.1 El llibre de qualificacions dels ensenyaments professionals de música és el document oficial que reflecteix els estudis cursats. Ha de contenir les qualificacions obtingudes per l'alumnat, la informació sobre la seva permanència en el centre i, si escau, sobre els trasllats de matrícula. Així mateix, hi ha de constar la sol·licitud, per part de l'alumnat, de l'expedició del títol corresponent, un cop superats els ensenyaments professionals de música. Si l'alumne ha cursat un perfil determinat es farà constar la diligència a la pàgina “Observacions”, del llibre de qualificacions.

18.2 El llibre de qualificacions s'ha de referir als estudis cursats dins d'una única especialitat. Pel que fa a l'alumnat que cursi més d'una especialitat, s'haurà d'emplenar un llibre de qualificacions per cadascuna de les especialitats cursades, i s'haurà d'indicar, si escau, a la pàgina .Estudis previs d'ensenyaments professionals en altres especialitats., les assignatures comunes superades i la qualificació obtinguda.

8.3 El Departament d'Educació ha d'editar el llibre de qualificacions, que haurà de tenir característiques anàlogues al dels altres ensenyaments artístics professionals.

Altres versions d'aquest precepte

Article 19

Llengües dels documents bàsics

Els documents bàsics d'avaluació s'han de redactar en català, i s'han d'expedir, en tot cas, en forma bilingüe quan ho demani l'alumnat, i hi haurà de contenir sempre el text en castellà si ha de tenir efectes fora de Catalunya, llevat que hagi de tenir efectes en el territori d'una Comunitat Autònoma on el català sigui cooficial.

Article 20

Procediment de compleció i custòdia

Correspon a la Inspecció d'Educació la supervisió del procediment de compleció i custòdia dels documents d'avaluació.

Article 21

Trasllat d'expedient

El trasllat de l'alumnat a un altre centre abans d'haver conclòs el curs comportarà l'emissió d'un informe d'avaluació individualitzat, en què es recollirà, a efectes del trasllat, tota la informació que sigui necessària per a la continuïtat del procés d'aprenentatge. L'ha de fer la persona tutora corresponent al curs que estigui fent l'alumnat, a partir de les dades facilitades pel professorat de les diverses assignatures, i s'ha de remetre pel centre d'origen al de destí juntament amb el llibre de qualificacions.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera

S'autoritza el Departament d'Educació per dictar les instruccions relatives a l'autorització d'assignatures optatives.

Segona

S'autoritza el conseller o consellera d'Educació per establir, mitjançant ordre:

a) Les condicions per al canvi d'especialitat.

b) La determinació de les assignatures optatives que poden ser impartides per professorat especialista qualificat, no necessàriament titulat, que desenvolupi la seva activitat en l'àmbit laboral.

c) La regulació del procediment per al reconeixement de crèdits cursats en altres centres.

Tercera

El Departament d'Educació fomentarà la col·laboració entre centres, especialment en l'àmbit europeu.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

A partir del curs acadèmic 2007-2008 s'implantaran els quatre primer cursos dels ensenyaments professionals de música, i quedaran extingits els dos primers cicles dels ensenyaments de grau mitjà de música vigents.

A partir del curs acadèmic 2008-2009 s'implantaran els cursos cinquè i sisè dels ensenyaments professionals de música, i quedarà extingit el tercer cicle dels ensenyaments de grau mitjà de música vigents.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

A partir del curs acadèmic 2007-2008 es deixa sense efectes el Decret 331/1994, de 29 de setembre, pel qual s'estableix l'ordenació curricular dels ensenyaments musicals de grau mitjà i se'n regula la prova d'accés, en allò que regula els quatre primers cursos.

A partir del curs acadèmic 2008-2009 queda totalment derogat el Decret 331/1994, de 29 de setembre, esmentat.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Annex 1

Currículum de les assignatures comunes i de les assignatures d'especialitat

1. Assignatures comunes

1.1 Instrument de l'especialitat/cant

S'especifiquen els objectius i continguts de cada especialitat ordenats alfabèticament, i els criteris d'avaluació comuns per a tots els instruments.

1.2 Llenguatge musical

1.3 Harmonia

1.3.1 Harmonia clàssica

1.3.2 Harmonia moderna

2. Assignatures d'especialitat ordenades per ordre alfabètic

2.1 Acompanyament

2.2 Conjunt

2.3 Cor

2.4 Idiomes aplicats al cant

2.5 Interpretació i escena

2.6 Música de cambra

2.7 Orquestra i banda

Apartat 1

Assignatures comunes

1.1

Instrument de l'especialitat/cant

Introducció

L'art de comunicar-se en el llenguatge dels sons precisa de la participació de diferents perfils artístics, cadascun d'ells actuant d'acord amb la seva pròpia funció. La inspiració estimula la sensibilitat del compositor i el condueix envers la creació d'un text musical. Perquè aquest text sigui comunicat al públic, és necessària la participació d'algú que en faci una lectura, i el materialitzi sonorament i expressivament: l'intèrpret.

L'intèrpret ha de ser capaç de llegir, comprendre i interpretar el conjunt de símbols i indicacions, que s'han convingut com els més adequats per plasmar en paper la creació musical. Però no tot allò que pot expressar la música és susceptible de quedar reflectit sobre el paper. El missatge contingut en la partitura només pot ser revelat a través de la lectura que en faci l'intèrpret, a través de la seva sensibilitat, la seva inspiració, el seu gust, el seu caràcter artístic i la seva personalitat musical.

Arribar a ser capaç de comunicar al públic l'emoció artística continguda en la partitura significa un llarg camí d'aprenentatge: comprendre la terminologia i simbologia musical, conèixer el seu context i saber-la-hi ubicar, aconseguir la destresa necessària per executar-la amb precisió, cultivar una personalitat artística que faci que les seves interpretacions adquireixin caràcter propi. Per aconseguir aquests objectius, cal que l'instrumentista desenvolupi les competències generals i específiques que li facilitin emprendre aquest viatge d'extens i sinuós recorregut.

Durant aquest període dels ensenyaments professionals, l'estudiant es troba amb el tram més llarg del seu trajecte: sis cursos en els quals la seva persona passa de l'etapa de l'adolescència a la de joventut. En aquest període l'aportació de l'experiència musical pot significar una important contribució al seu desenvolupament personal. El procés d'identificació amb l'instrument, com a mitjà genuí per expressar les pròpies aspiracions artístiques, es pot convertir en una vivència insubstituïble, fonamental en la formació de persones capacitades per afrontar els reptes de la societat del futur.

És en aquesta etapa que es desvetllaran aspectes que aniran adquirint una nova dimensió: la relació amb l'instrument, font d'autoconeixement, canal d'exploració d'intencions, possibilitats i caràcter musical; l'aprofundiment en els mitjans de desenvolupament artístic; l'autèntic concepte de la paraula tècnica que, endinsant-se en l'univers sonor, ultrapassa a bastament la identificació amb la limitada idea d'agilitat mecànica; la confluència del ventall de coneixements rebuts en les diferents assignatures, en un interès principal; la comunicació de vivències i complicitats amb els companys, moguts per motivacions i interessos similars; la màgia de la transmissió musical amb el públic, en instants únics i irrepetibles; la recerca de la pròpia ubicació en l'òrbita musical. Tots aquests aspectes han de facilitar la reflexió, a través de la que pot manifestar-se la convicció de trobar el propi espai en el món professional musical.

Caldrà reservar una important quantitat de temps i d'esforç per assolir aquestes finalitats, i disposar del conjunt d'objectius i continguts adequats dissenyats per vehicular el trajecte.


Acordió (àrea d'instruments polifònics)

a) Objectius

De l'instrument

1. Conèixer les característiques organològiques bàsiques de l'acordió i la seva evolució històrica.

2. Saber realitzar les tasques bàsiques de muntatge i desmuntatge de l'acordió, manteniment i reparacions elementals.

3. Conèixer el sistema d'afinació de l'acordió, els mecanismes que el fan funcionar i com influeixen en les seves possibilitats sonores i expressives.

Del cos

4. Obtenir un nivell de consciència corporal que faciliti l'adopció d'una postura adequada per al sosteniment de l'acordió.

5. Aconseguir un ús ponderat de l'esforç muscular necessari per a l'execució.

6. Adquirir una tècnica apropiada pel que fa al tractament de la respiració.

7. Disposar de tècniques de condicionament físic per a la preparació de l'execució instrumental, alleugeriment de la fatiga i prevenció de lesions musculars.

8. Assolir les capacitats necessàries per interpretar en públic, de forma individual i col·lectiva: concentració, autocontrol, domini de la memòria i capacitat comunicativa.

Mètodes d'estudi

9. Desenvolupar els procediments d'estudi oportuns per aconseguir el màxim rendiment, adquirint consciència de les pròpies capacitats i limitacions.

10. Fomentar la pràctica de la planificació, autoregulació i autoavaluació en l'estudi de l'acordió.

11. Utilitzar els coneixements adquirits en altres assignatures en profit de l'estudi de l'acordió.

12. Desenvolupar les facultats de lectura a primera vista i transposició.

13. Practicar tècniques de memorització.

Creació i interpretació

14. Cultivar una personalitat artística fonamentada en l'equilibri entre tècnica i expressió.

15. Interpretar obres de diferents èpoques i estils, ja siguin originals o transcripcions, representatives de les diferents tendències vigents en els períodes de la música instrumental, vinculant aquesta interpretació amb els continguts de les altres assignatures.

16. Analitzar el material en estudi des del punt de vista tècnic: utilització de la manxa, articulació, digitació, fraseig i registració.

17. Analitzar el material en estudi des del punt de vista interpretatiu: estil, estructura, caràcter, tempo i frase.

18. Establir, a partir dels resultats de l'anàlisi musical i l'anàlisi tècnica anteriorment esmentades, criteris que permetin la realització, per part del propi alumne, d'una versió personal de les obres estudiades, sabent defensar raonadament els criteris artístics adoptats.

19. Participar en actuacions públiques, compartint vivències musicals i adquirint hàbit en la comunicació amb el públic.

20. Aplicar els coneixements musicals i tècnics per a la creació i improvisació amb l'acordió.

Escena

21. Adquirir familiaritat amb les diferents condicions acústiques de les sales de concert.

22. Dominar els protocols de presentació davant del públic: entrada i sortida, salutació, execució, canvi d'obra i el bis.

23. Conèixer la reacció personal davant el contacte amb el públic, i saber tractar les tensions que se'n puguin derivar.

b) Continguts

1. Col·locació correcta de l'acordió, tenint cura de la seva relació envers el nostre cos.

2. Desenvolupament del coneixement del mecanisme i la tècnica per a la correcta interpretació d'un repertori, depenent del model d'instrument triat.

3. Treball per a la flexibilitat, la independència i la velocitat dels dits, així com l'elecció d'una digitació adient per a la correcta interpretació d'una obra.

4. Aplicació d'una acurada tècnica de manxa per a l'obtenció d'un so amb qualitat.

5. Aprofundiment en l'estudi de la dinàmica: atac, linealitat, regularitat, augment i disminució del so a voluntat de l'intèrpret. Aprofundiment en l'estudi de diferents efectes realitzats amb la manxa: bellowshake, vibratos, ricochets i distorsions, entre d'altres. Aprofundiment en l'estudi de la registració.

6. Aprofundiment en el treball de diferents tipus d'articulació com el legato, l'staccato, el portato, el non legato i el leggero. Accentuació i fraseig.

7. Coneixement i pràctica de les noves grafies i efectes en un repertori de música contemporània.

8. Sistematització del treball, mitjançant l'hàbit d'estudi, d'una forma analítica, disciplinada, metòdica i regular.

9. Assaigs i interpretació de concerts en condicions acústiques diverses.

10. Protocols de presentació davant del públic.

11. Pràctica i interpretació en públic, d'un repertori adequat i variat, atenent a estils, èpoques i escoles diferents.

12. Tècniques d'autoconeixement i de tractament de les tensions derivades del contacte amb el públic.

13. Reconeixement dels valors estètics de les obres interpretades.

14. Potenciació d'un criteri personal i un actitud autocrítica per a la presa de decisions que afectin a la interpretació, tenint en compte les pròpies qualitats musicals.

15. Interpretació de memòria d'una part del repertori, aplicant diferents tècniques que ho possibilitin.

16. Interpretació a primera vista de fragments musicals de diferents estils.

17. Aprofundiment en la creació i improvisació seguint unes pautes donades.

18. Interpretació d'obres per a grup i de cambra.

19. Audicions de manifestacions musicals i d'enregistraments actuals i històrics d'intèrprets rellevants, amb l'anàlisi comparatiu de les diferents versions des d'un punt de vista crític i formatiu.

20. Iniciació a la interpretació de la música contemporània i al coneixement de les seves grafies i efectes.

21. Coneixement de les escoles pedagògiques més importants de l'acordió.
 

Acordió (àrea d'instruments de la música tradicional)


a) Objectius

 De l'instrument

1. Conèixer les característiques organològiques bàsiques de l'acordió diatònic (en les seves diferents tipologies), la seva evolució històrica, els usos socials i la seva distribució al món.

2. Conèixer els trets generals dels altres models d'acordió: cromàtic de tecles i de botons, altres diatònics, concertines i bandoneons.

3. Saber fer les tasques bàsiques de muntatge i desmuntatge de l'acordió, manteniment i reparacions elementals.

4. Conèixer l'accordatura de l'acordió, els mecanismes que el fan funcionar i com influeixen en les seves possibilitats sonores i expressives.

Del cos

5. Saber ajustar externament l'instrument.

6. Obtenir un nivell de consciència corporal que faciliti l'adopció d'una postura adequada per tocar amb comoditat, coordinació, agilitat i sense fatiga excessiva.

7. Adquirir una bona consciència de la pròpia respiració a l'hora de tocar.

8. Disposar de tècniques de condicionament físic per a la preparació de l'execució instrumental i prevenció de lesions musculars.

9. Assolir les capacitats necessàries per interpretar en públic, de forma individual i col·lectiva: concentració, autocontrol, domini de la memòria i capacitat comunicativa.

Mètodes d'estudi

10. Desenvolupar els procediments d'estudi oportuns per aconseguir el màxim rendiment, adquirint consciència de les pròpies capacitats i limitacions.

11. Adquirir hàbits d'estudi i de planificació.

12. Adquirir un cert grau d'autonomia i saber aplicar criteris d'autoavaluació.

13. Utilitzar els coneixements adquirits en altres assignatures en profit de l'estudi de l'acordió.

14. Desenvolupar la capacitat de tocar d'oïda (ser capaç de reproduir amb l'instrument qualsevol peça o cançó tradicional coneguda).

15. Treballar la memòria, de manera que una part del repertori es pugui tocar fàcilment sense partitura.

16. Desenvolupar les habilitats de lectura a primera vista i transport a la quinta superior i inferior.

17. Ser capaç de llegir la mà esquerra en les dues modalitats d'escriptura habituals: xifrat d'acords i pentagrama en clau de fa.

18. Tocar acompanyaments amb les dues mans, amb varietat, criteri propi i adequació a l'estil o gènere.

19. Fer un seguiment de les manifestacions relacionades amb l'àmbit de l'instrument (concerts, enregistraments, cursos, exposicions i altres).

 Creació i interpretació

20. Apreciar i valorar la música tradicional com a patrimoni cultural viu i conèixer-la des de la seva perspectiva etnomusicològica.

21. Cultivar una personalitat artística fonamentada en l'equilibri entre tècnica i expressió.

22. Interpretar peces representatives de diferents èpoques, procedències, àmbits, gèneres i estils, tradicionals o d'autor, originals per a l'instrument o adaptades, vinculant aquesta interpretació amb els continguts de les altres assignatures.

23. Analitzar el material en estudi des del punt de vista tècnic: utilització de la manxa, de la vàlvula de l'aire, articulació, digitació, fraseig i ornamentació.

24. Analitzar el material en estudi des del punt de vista interpretatiu: context propi del repertori, gènere i relació amb la dansa (si s'escau), estil, estructura, caràcter i tempo.

25. Dominar especialment els aspectes tècnics més propis de l'instrument: tocar amb una sola fila i creuant, amb bon control de la manxa i la vàlvula.

26. Conèixer i saber aplicar els recursos propis de l'instrument en una interpretació, per crear una versió personal de les peces.

27. Aplicar els coneixements musicals i tècnics per a la creació i improvisació.

28. Desenvolupar la creativitat per completar les melodies afegint-hi segones veus, variacions i acompanyaments amb la mà esquerra.

29. Desenvolupar-se en les formacions elementals de la música tradicional catalana.

Escena

30. Veure en l'instrument un mitjà d'expressió i projecció de la qualitat comunicativa i artística de l'individu.

31. Prendre consciència dels diversos condicionants (acústics, socials, etc.) dels diferents contextos d'actuació (concerts, balls, festes, etc.) i desenvolupar capacitats per adaptar-s'hi adequadament.

32. Dominar els protocols dels actes festius i rituals de la presentació davant del públic i relació amb tots els altres agents que intervenen en una actuació.

33. Adquirir recursos per interpretar amb correcció en públic i conèixer la reacció personal per poder tractar les tensions que se'n puguin derivar.

b) Continguts

 1. Mecanisme i tècnica per a la correcta interpretació d'un repertori, i la seva adaptació al model de diatònic triat.

2. Postura i col·locació de l'acordió adequades a l'hora de tocar, tant drets com asseguts.

3. Sistematització del treball, mitjançant l'hàbit d'estudi, d'una forma analítica, disciplinada, metòdica i regular.

4. Flexibilitat, independència i velocitat dels dits. Elecció d'una digitació adient per a la interpretació del repertori.

5. Control dels aspectes tècnics propis del diatònic: tocar amb una sola fila i creuant, amb bon control de la manxa i la vàlvula.

6. Aprofundiment del control del so amb la manxa: atac, linealitat, regularitat, efectes i augment i disminució del so a voluntat de l'intèrpret.

7. Els diferents tipus d'articulacions, accents i fraseig, i desenvolupament d'un criteri propi per aplicar-los amb coherència al repertori.

8. Enriquiment de melodies afegint-hi segones veus, ornamentacions, variacions i acompanyaments amb la mà esquerra.

9. Improvisació de melodies i acompanyaments.

10. Lectura de la mà esquerra en les dues modalitats d'escriptura habituals: xifrat d'acords i pentagrama en clau de fa.

11. Acompanyament i enriquiment rítmic i harmònic amb les dues mans a partir d'un xifrat o d'oïda.

12. Coneixement dels diferents sistemes de notació específics de l'acordió diatònic i de les possibles noves grafies.

13. Interpretació de memòria d'una part del repertori.

14. Interpretació a primera vista de fragments musicals de dificultat moderada, i transport a la quinta superior i inferior.

15. Reconeixement dels valors estètics i patrimonials del repertori interpretat.

16. Domini de les habilitats necessàries per fer música en grup.

17. Interpretació de peces representatives de diferents èpoques, procedències, àmbits, gèneres i estils, tradicionals o d'autor, originals per a l'instrument o adaptades.

18. Coneixement aprofundit dels gèneres dels Països Catalans.

19. Potenciació d'un criteri personal i d'una actitud autocrítica per a la presa de decisions que afectin la interpretació, tenint en compte les pròpies qualitats musicals.

20. Pràctica i interpretació en públic d'un repertori adequat i variat.

21. Anàlisi i pràctica dels diferents contextos d'actuació (concerts, balls, festes) i els seus condicionants acústics i socials per adaptar-s'hi correctament.

22. Tècniques d'autoconeixement i de tractament de les tensions derivades del contacte amb el públic.

23. Domini dels protocols de presentació davant del públic, i de relació amb els altres agents que intervenen en una actuació.

24. Audició de manifestacions musicals i d'enregistraments actuals i històrics, amb l'anàlisi comparativa de les diferents versions des d'un punt de vista crític i formatiu.

Arpa

a) Objectius

De l'instrument

1. Conèixer les característiques organològiques bàsiques de l'arpa i la seva evolució històrica.

2. Saber realitzar les tasques bàsiques de muntatge i desmuntatge de l'arpa, manteniment i reparacions elementals. Saber distingir la nomenclatura de les cordes per poder-les comprar.

3. Conèixer el sistema d'afinació de l'arpa i saber-la afinar en relació amb un altre instrument.

Del cos

4. Obtenir una actitud corporal adient per a l'execució instrumental.

5. Aconseguir un ús ponderat de l'esforç muscular necessari per a l'execució, així com un bon equilibri entre tensió i relaxació.

6. Adquirir una tècnica apropiada pel que fa al tractament de la respiració i de la relaxació.

7. Disposar de tècniques de condicionament físic per a la preparació de l'execució instrumental, alleugeriment de la fatiga, i prevenció de lesions musculars.

8. Assolir les capacitats necessàries per interpretar en públic, de forma individual i col·lectiva: concentració, autocontrol, domini de la memòria i capacitat comunicativa.

Mètodes d'estudi

9. Desenvolupar els procediments d'estudi oportuns per aconseguir el màxim rendiment, adquirint consciència de les pròpies capacitats i limitacions.

10. Fomentar la pràctica de la planificació, autoregulació i autoavaluació en l'estudi de l'arpa.

11. Utilitzar els coneixements adquirits en altres assignatures en profit de l'estudi de l'arpa.

12. Desenvolupar les facultats de lectura a primera vista, amb un repertori de lectures que ofereixi diferents estils musicals i que inclogui petites parts del repertori orquestral per a acostumar-se a llegir música impresa per a orquestra.

13. Desenvolupar la memorització per a aconseguir la comprensió global de l'obra que s'està interpretant.

Creació i interpretació

14. Cultivar una personalitat artística fonamentada en l'equilibri entre tècnica i expressió.

15. Interpretar obres de diferents èpoques i estils, representatives de les diferents tendències vigents en els períodes de la música instrumental, vinculant aquesta interpretació amb els continguts de les altres assignatures.

16. Analitzar el material en estudi des del punt de vista tècnic: digitació, col·locació dels pedals i el pedaler, enharmonitzacions per als glissandis, articulació i harmònics.

17. Analitzar el material en estudi des del punt de vista interpretatiu: estil, estructura, caràcter, tempo, frase i ornamentació.

18. Establir, a partir dels resultats de l'anàlisi musical i l'anàlisi tècnica anteriorment esmentades, criteris que permetin la realització, per part del propi alumnat, d'una versió personal de les obres estudiades, sabent defensar raonadament els criteris artístics adoptats.

19. Participar en actuacions públiques, compartint vivències musicals i adquirint hàbit en la comunicació amb el públic.

20. Aplicar els coneixements musicals i tècnics per a la creació i improvisació amb l'arpa.

Escena

21. Adquirir familiaritat amb les diferents condicions acústiques de les sales de concert.

22. Dominar els protocols de presentació davant del públic: entrada i sortida, salutació, execució, canvi d'obra i el bis.

23. Conèixer la reacció personal davant el contacte amb el públic, i saber tractar les tensions que se'n puguin derivar.

b) Continguts

1. Posició corporal davant de l'arpa: esquena recta, cames esteses amb els peus sobre els pedals, control de les espatlles relaxades i respiració abdominal.

2. Exercicis de preescalfament.

3. Afinació de l'arpa.

4. Diferents articulacions per a obtenir legatos, staccato, sons a la caixa i sons parats, entre altres.

5. Tècnica que permeti desplaçaments ràpids, agilitat, independència dels dits, coordinació del treball de pedals, i engrandir els recursos sonors i expressius de l'arpa.

6. Relaxació natural dels canells que faciliti el reconeixement entre tensió i relaxació dins del discurs de l'obra.

7. Harmonia de moviments com a base de la qualitat de so.

8. Sensibilitat auditiva per a manifestar voluntat sonora i qualitat de so.

9. Velocitat en les escales i els arpegis.

10. Arpegis amb braços alternats ascendents i descendents a quatre dits i amb inversions sobre diferents graus de l'escala, que afavoriran la improvisació i la creació de cadències pels concerts d'arpa i orquestra.

11. Escales majors i menors amb diferents patrons: terceres i sextes harmòniques i melòdiques, escales d'octaves i escales amb sons parats, entre d'altres.

12. Consciència de motlle de la mà a través de les digitacions amb les diferents inversions dels acords i octaves.

13. Articulacions de forquilla o dits alterns.

14. Tonalitats majors i menors, escriptura i col·locació dels pedals i del pedaler.

15. Notes harmòniques a les dues mans: una nota a la mà dreta i dos i tres a l'esquerra.

16. Pautes d'estil i època més generals per a saber ornamentar.

17. Enharmonització correcta per a la realització de glissandis, i utilització d'aquest recurs en la improvisació.

18. Reconeixement de la tonalitat en un pedaler enharmonitzat.

19. Consciència del fraseig i dicció per a saber digitar en funció de les direccions de les frases.

20. Coneixements bàsics sobre l'ortografia de la música contemporània i dels seus efectes sonors.

21. Aprofundiment de l'anàlisi musical de l'obra coneixent-ne l'estil, per potenciar el criteri personal alhora de prendre decisions sobre la interpretació.

22. Anàlisi d'eixos conductors de l'obra, frases i formes musicals, que serviran per a aconseguir una bona memorització.

23. Adaptació de la voluntat sonora al discurs de l'obra per aconseguir claredat i execució nítida: utilització de la tècnica per apagar el so.

24. Interpretació d'una lectura a vista amb dues claus.

25. Pràctica i interpretació en públic, individual i en grup, d'un repertori adequat i variat, atenent a estils, èpoques i escoles diferents.

26. Repertori bàsic de l'arpa a l'orquestra que permeti d'engrandir l'interès pels concerts.

27. Assaigs i interpretació de concerts en condicions acústiques diverses.

28. Protocols de presentació davant del públic.

29. Pràctica a la interpretació en públic.

30. Tècniques d'autoconeixement i de tractament de les tensions derivades del contacte amb el públic.

31. Audicions de manifestacions musicals i d'enregistraments actuals i històrics d'intèrprets rellevants, amb l'anàlisi comparatiu de les diferents versions des d'un punt de vista crític i formatiu.

32. Iniciació a la interpretació de la música contemporània i al coneixement de les seves grafies i efectes.

33. Coneixement de les escoles pedagògiques més importants de l'arpa.


Baix elèctric

a) Objectius

De l'instrument

1. Conèixer l'evolució acústica, mecànica i electrònica del baix elèctric des dels seus orígens.

2. Entendre les propietats i el funcionament de les diferents parts del baix elèctric, i del seu conjunt, i saber efectuar ajustaments bàsics tenint cura del seu manteniment i recanvis. Conèixer les propietats bàsiques dels sistemes d'amplificació, efectes i equalització i aprendre a utilitzar-los adientment.

3. Conèixer el sistema d'afinació del baix elèctric i saber-lo afinar en relació amb un altre instrument.

Del cos

4. Establir els punts de contacte del baix elèctric en les diferents parts del cos en la posició de tocar assegut, i graduar en la justa mesura la longitud de la corretja en la posició de tocar dret.

5. Equilibrar la força a efectuar amb les dues mans, i repartir ponderadament la pressió i la pulsació de tots els dits.

6. Adquirir una tècnica apropiada pel que fa al tractament de la respiració.

7. Comprendre la importància d'efectuar exercicis d'escalfament i distensió previs a la interpretació, i adquirir el domini corporal necessari per a l'expressió musical.

8. Adquirir la preparació necessària per actuar en públic mantenint l'autocontrol i la concentració, efectuant part del repertori de memòria i improvisant amb capacitat comunicativa.

Mètodes d'estudi

9. Desenvolupar els procediments d'estudi oportuns per aconseguir el màxim rendiment, utilitzant enregistraments adients per l'estudi i suport informàtic, i adquirint consciència de les pròpies capacitats i limitacions.

10. Planificar adequadament l'estudi individual en funció dels objectius puntuals a assolir, desenvolupant l'autocrítica i la capacitat de concentració.

11. Aplicar els coneixements adquirits en la resta d'assignatures en la pràctica del baix elèctric, adaptant-los tècnicament a l'instrument.

12. Desenvolupar les facultats de lectura a primera vista i transposició, assolint la capacitat de lectura necessària per interpretar el repertori adequat al baix elèctric.

13. Memoritzar part del repertori i els recursos estudiats aplicables a la improvisació, analitzant rítmicament, melòdicament i harmònicament el material a treballar.

Creació i interpretació

14. Cultivar una personalitat artística fonamentada en l'equilibri entre tècnica i expressió.

15. Interpretar obres de diferents èpoques i estils, distingint les formes musicals particulars de les èpoques més importants dels principals gèneres musicals que s'inclouen en la música moderna i el jazz, vinculant aquesta interpretació amb els continguts de les altres assignatures.

16. Analitzar des del punt de vista tècnic el material en estudi, consolidant la tècnica de l'instrument per a una interpretació àgil i amb desimboltura.

17. Analitzar la interpretació del repertori, i dels passatges destinats a la improvisació, atenent a les estructures, les formes, les harmonies, els patrons rítmics i els fraseigs específics de cada estil.

18. Interpretar i improvisar amb criteri propi, efectuant línies de baix i solos entenedors a partir de l'anàlisi musical i tècnica efectuada prèviament.

19. Actuar en diferents agrupacions musicals participant en audicions, jam sessions i concerts freqüents amb la finalitat d'estimular la participació, la comunicació i l'oïda així com l'assoliment d'experiència i la preparació necessària per actuar en públic.

20. Desenvolupar amb creativitat els coneixements musicals adquirits per a la improvisació amb el baix elèctric.

Escena

21. Adquirir familiaritat amb les diferents condicions acústiques de les sales de concert.

22. Dominar els protocols de presentació davant del públic: entrada i sortida, salutació, execució, canvi d'obra i el bis.

23. Conèixer la reacció personal davant el contacte amb el públic i saber tractar les tensions que se'n puguin derivar.

b) Continguts

1. Evolució del baix elèctric i el seu entorn sociocultural. Materials, estructures i dissenys.

2. Característiques funcionals dels amplificadors. Nocions d'equalització per filtres, semiparamètrica i paramètrica; multiefectes i pedals digitals i analògics.

3. Parts del baix elèctric: mànec, cos, pastilles, controls electrònics; regulació de la longitud i l'alçada de les cordes; tipus de cordes. Ajustaments, neteja i manteniment.

4. Sistemes d'afinació.

5. Posició adequada del cos, especialment de l'esquena i de les extremitats superiors, tan en la posició de tocar assegut com dret.

6. Tècniques de la mà dreta: pulsació amb dits, slap i nocions de tapping i pua. Els alumnes esquerrans han d'invertir les instruccions que fan referència a les mans.

7. Tècniques de la mà esquerra: digitats, posició fixa i canvis de posició per tot el mànec. Estudis, mecanismes i rutines. Precisió rítmica i qualitat de so.

8. Tempo, pulsació i subdivisions, swing, even i micro timing. Interiorització d'espais rítmics.

9. Tècniques de relaxament i distensió.

10. Desenvolupament de les capacitats d'autocontrol i de concentració tant en l'estudi a casa com en les interpretacions en públic.

11. Suport gràfic, informàtic i discogràfic.

12. Planificació adequada de l'estudi. Autocrítica.

13. Transcripcions.

14. Anàlisi dels aspectes rítmics, melòdics, harmònics i formals del repertori.

15. Lectura a vista i de xifrats d'acords. Nomenclatura internacional i escriptura alternativa.

16. Estudi i memorització de recursos per a la improvisació. Modificació del motiu rítmic i melòdic. Fraseig. Desplaçaments i substitucions. Improvisació de dinàmiques i recursos expressius.

17. Patrons rítmics i melòdics, i aplicacions de les escales i els arpegis utilitzats a la música moderna i al jazz destinats a l'elaboració de línies de baix i solos. Relació escala/acord.

18. Funció del baix elèctric dins del context musical. Patrons, walking, two beat feel, tumbao, entre d'altres.

19. Repertori específic de música moderna i jazz i característic de cada època i estil. Utilització de repertori d'altres àrees musicals com a complement en l'estudi del baix elèctric.

20. Recursos de l'instrument destinats a l'expressió: articulacions, dinàmiques, hammer-on, pull-off, portamento, mordents i vibrato, entre altres.

21. Interpretació d'acompanyaments i melodies. Versions i creacions pròpies.

22. Participació en agrupacions musicals diverses.

23. Improvisació de línies de baix i solos.

24. Assaigs i interpretació de concerts en condicions acústiques diverses.

25. Protocols de presentació davant del públic.

26. Audicions de manifestacions musicals i d'enregistraments actuals i històrics d'intèrprets rellevants, amb l'anàlisi comparatiu de les diferents versions des d'un punt de vista crític i formatiu.

27. Coneixement de les escoles pedagògiques més importants del baix elèctric.


Cant

a) Objectius

De l'instrument

1. Conèixer les diverses parts de què consta l'aparell fonador: la seva fisiologia.

2. Conèixer aspectes bàsics d'higiene vocal: hàbits i actituds per mantenir la veu sana.

3. Conèixer el mecanisme respiratori: funcionament bàsic en la veu cantada.

Del cos

4. Obtenir un nivell de consciència corporal que faciliti l'adopció d'una postura adequada pel cant.

5. Aconseguir un control suficient del mecanisme fonador pel que fa a la respiració, fonació, articulació, ressonància i suport, que possibiliti assolir amb correcció tant tècnica com expressiva el repertori del grau professional.

6. Adquirir una tècnica apropiada pel que fa a la respiració i l'acció de la columna d'aire.

7. Disposar de tècniques d'escalfament o preparació de la veu abans d'una audició o concert.

8. Assolir les capacitats necessàries per interpretar en públic, de forma individual i col·lectiva: concentració, autocontrol, domini de la memòria i capacitat comunicativa.

Mètodes d'estudi

9. Desenvolupar els procediments d'estudi oportuns per aconseguir el màxim rendiment, adquirint consciència de les pròpies capacitats i limitacions.

10. Fomentar la pràctica de la planificació, autoregulació i autoavaluació en l'estudi de la veu, amb coneixement de les característiques fonamentals de la pròpia veu: tipus de veu, extensió, timbre, flexibilitat, qualitats expressives, repertori adequat i saber utilitzar-les correctament en la interpretació.

11. Utilitzar els coneixements adquirits en altres assignatures en profit de l'estudi del cant.

12. Desenvolupar les facultats de lectura a primera vista i transposició.

13. Practicar tècniques de memorització.

Creació i interpretació

14. Cultivar una personalitat artística fonamentada en l'equilibri entre tècnica i expressió, complementant els recursos tècnics adquirits amb el desenvolupament de la sensibilitat i la capacitat comunicativa, per tal de dotar la interpretació del repertori del contingut expressiu adient.

15. Interpretar obres de diferents èpoques i estils, representatives de les diferents tendències vigents en els períodes de la música vocal, vinculant aquesta interpretació amb els continguts de les altres assignatures, valorant l'intercanvi d'idees i coneixements amb altres instrumentistes, i coneixent no sols el repertori adient a la pròpia veu, sinó també el de les veus d'altres característiques.

16. Analitzar el material en estudi des del punt de vista tècnic: respiració, tessitura, dificultats intervàliques, passatges amb agilitats, dicció i articulació del text. Utilitzar la fonètica adequada en relació amb l'idioma cantat i una dicció que faci intel·ligible el text.

17. Analitzar el material en estudi, d'acord amb els continguts de la resta d'assignatures, des del punt de vista interpretatiu: estil, estructura, caràcter, tempo i frase.

18. Establir, a partir dels resultats de l'anàlisi musical i l'anàlisi tècnica anteriorment esmentades, criteris que permetin la realització, per part de l'alumnat, d'una versió personal de les obres estudiades, sabent defensar raonadament els criteris artístics adoptats.

19. Participar en actuacions públiques, compartint vivències musicals, adquirint eines gestuals i facials bàsiques que facilitin la comunicació i expressivitat a l'hora d'interpretar les obres de cada curs davant d'un públic o dels altres alumnes, i habituant-se a cantar en conjunt amb altres cantants i/o instruments.

20. Aplicar els coneixements musicals i tècnics per a la creació i improvisació amb el cant.

Escena

21. Adquirir familiaritat amb les diferents condicions acústiques de les sales de concert.

22. Dominar els protocols de presentació davant del públic: entrada i sortida, salutació, execució, canvi d'obra i el bis.

23. Conèixer la reacció personal davant el contacte amb el públic i saber tractar les tensions que se'n puguin derivar.

b) Continguts

1. Consciència corporal i la seva relació i coordinació amb la fonació.

2. Respiració: ús i control de l'aire mitjançant el correcte funcionament i coordinació del mecanisme de suport.

3. Impostació de la veu i homogeneïtat de registres mitjançant vocalitzacions.

4. Treball d'un màxim ventall de recursos dinàmics i articulatoris: legato, staccato, portamento, escales diatòniques i cromàtiques, agilitats, trinos, tenutos, salts de diferents intervals, arpegis, messa di voce i accents. Execució correcta mitjançant estudis i exercicis, i aplicació pràctica al repertori.

5. Exercitació auditiva del timbre de la pròpia veu, i recerca i experimentació de diferents colors vocals.

6. Desenvolupament de la percepció de les zones de ressonància de la veu.

7. Interpretació amb criteris estilístics d'un repertori que inclogui: òpera, oratori, lied alemany, mélodie francesa, cançó de concert catalana, castellana i llatinoamericana, sarsuela, cantates barroques italianes, franceses i alemanyes, monodia italiana del s. XVII de Caccini, D'India i Monteverdi, entre d'altres, cançó anglesa, obres del segle XX i música contemporània.

8. Dicció correcta en la pronúncia de les diferents llengües, especialment: català, castellà, francès, italià, alemany i anglès.

9. Iniciació a la interpretació de la música contemporània i al coneixement de les seves grafies i efectes.

10. Anàlisi musical i comprensió del text.

11. Elements bàsics d'ornamentació barroca.

12. Entrenament progressiu i permanent de la memòria.

13. Pràctica de la lectura a vista.

14. Pràctica de conjunt, tant amb altres cantants com amb acompanyaments instrumentals i formacions diverses.

15. Desenvolupament de l'esperit crític positiu i l'autocrítica constructiva mitjançant l'anàlisi i valoració de les interpretacions pròpies i d'altres músics en concerts, audicions i sessions d'assaig.

16. Assaigs i interpretació de concerts en condicions acústiques diverses.

17. Elements bàsics de gest, expressió facial i corporal, i presència escènica, que ajudin a una millor i més natural comprensió, expressivitat i comunicació a l'hora de presentar un repertori davant d'un públic.

18. Protocols de presentació davant del públic.

19. Recursos per trobar l'equilibri entre la tècnica i l'expressivitat a l'hora d'interpretar el repertori davant d'un públic.

20. Tècniques d'autoconeixement i de tractament de les tensions derivades del contacte amb el públic.

21. Iniciació a la interpretació de la música contemporània i al coneixement de les seves grafies i efectes.

22. Coneixement de les escoles pedagògiques més importants del cant.


Clavicèmbal

a) Objectius

De l'instrument

1. Conèixer les característiques organològiques bàsiques del clavicèmbal i la seva evolució històrica, adquirint consciència dels paràmetres musicals dels instruments de la música antiga i el seu marc contextual.

2. Conèixer la mecànica del clavicèmbal i saber realitzar les tasques bàsiques de muntatge i desmuntatge de l'instrument, manteniment i reparacions elementals: substitució i harmonització de becs, harmonització del teclat i diferents registres, substitució de cordes, regulació dels apagadors.

3. Saber afinar el clavicèmbal, i conèixer el sistema d'afinació propi i la seva relació amb altres instruments antics o contemporanis, així com l'ús de diapasons històrics.

Del cos

4. Obtenir un nivell de consciència corporal que faciliti l'adopció d'una postura adequada per a l'execució. Posició d'acord amb els tractats antics: Couperin i Rameau.

5. Aconseguir un ús ponderat de l'esforç muscular necessari per a l'execució i el relaxament global del cos, en especial de braços i dits.

6. Adquirir una tècnica apropiada pel que fa al tractament de la respiració i la seva aplicació al discurs musical: aprendre a respirar amb la música a interpretar.

7. Disposar de tècniques de condicionament físic per a la preparació de l'execució instrumental, alleugeriment de la fatiga, i prevenció de lesions musculars.

8. Assolir les capacitats necessàries per interpretar en públic, de forma individual i col·lectiva: concentració, autocontrol, domini de la memòria i capacitat comunicativa.

Mètodes d'estudi

9. Desenvolupar els procediments d'estudi oportuns per aconseguir el màxim rendiment, adquirint consciència de les pròpies capacitats i limitacions.

10. Fomentar la pràctica de la planificació, autoregulació i autoavaluació en l'estudi del clavicèmbal.

11. Utilitzar els coneixements adquirits en les altres assignatures en profit de l'estudi del clavicèmbal, entenent-los com a imprescindibles per a la interpretació.

12. Desenvolupar les facultats de lectura a primera vista i transposició.

13. Practicar tècniques de memorització.

Creació i interpretació

14. Cultivar una personalitat artística fonamentada en l'equilibri entre tècnica i expressió a partir una base sòlida i contrastada.

15. Interpretar obres coneixent i valorant el corpus repertorial més representatiu del clavicèmbal en totes les èpoques i estils, aplicant els aspectes variables determinats que formen part dels estils musicals dels segles XVI al XVIII, com són l'ornamentació i la improvisació, tot relacionant la vessant interpretativa amb els continguts d'altres assignatures.

16. Analitzar el material en estudi des del punt de vista tècnic: digitació, pulsació, articulacions i dinàmiques.

17. Analitzar d'acord amb els continguts de la resta d'assignatures des del punt de vista interpretatiu: estil, estructura, caràcter, tempo i frase.

18. Establir, a partir dels resultats de l'anàlisi musical i l'anàlisi tècnica anteriorment esmentades, criteris que permetin la realització, per part de l'alumnat, d'una versió personal de les obres estudiades, sabent defensar raonadament els criteris artístics adoptats.

19. Participar en actuacions públiques, compartint vivències musicals i adquirint hàbit en la comunicació amb el públic.

20. Aplicar els coneixements musicals i tècnics per a la creació i improvisació amb el clavicèmbal.

Escena

21. Adquirir familiaritat amb les diferents condicions acústiques de les sales de concert.

22. Dominar els protocols de presentació davant del públic: entrada i sortida, salutació, execució, canvi d'obra i el bis.

23. Conèixer la reacció personal davant el contacte amb el públic i saber tractar les tensions que se'n puguin derivar.

b) Continguts

1. Organologia, morfologia, evolució i altres característiques dels instruments de corda pinçada amb teclat.

2. Harmonització i substitució de becs, regulació de registres i substitució de cordes.

3. Estiraments, massatges i tractament de tensions musculars.

4. Conceptes i procediments a l'entorn de la posició del cos. Posició segons els tractats antics: Couperin i Rameau.

5. Conceptes i procediments a l'entorn de la posició del braç i de la mà.

6. Tècniques de respiració en relació amb l'interpretació.

7. Organització de l'estudi.

8. Projecció, qualitat i execució del so en tots els registres i control de les dinàmiques.

9. Exercicis d'execució d'escales, intervals i arpegis.

10. Destresa en les articulacions: staccato, legato i altres.

11. Estudi d'aspectes concrets de la interpretació clavecinística: digitació, registració, treball de la memòria i signes escrits a la partitura d'expressivitat, de fraseig, de dinàmiques, de tempo, de caràcter i d'estil, a partir d'aspectes tècnics específics del clave, com l'articulació musical, la diversitat de touchées, la qualitat de la sonoritat, la gamma dinàmica i el domini de la diversitat dels dissenys musicals que presenten més exigències: escales, arpegis, notes dobles i acords.

12. Ús de les fonts històriques i contemporànies, mètodes, estudis i exercicis de mecanisme.

13. Pràctica de la dicció instrumental: estil, fraseig i color.

14. Pràctica dels diferents sistemes d'afinació. Coneixement dels diferents temperaments històrics.

15. Execució d'ornamentacions i xifrats, els seus criteris d'interpretació estilística i històrica.

16. Coneixement de diferents taules d'ornamentació històrica.

17. Anàlisi del repertori d'obres de diferents perfils, caràcters, estils i èpoques. Treball específic del desenvolupament de l'anàlisi melòdic i rítmic en les funcions harmòniques bàsiques per a la posterior aplicació a esquemes harmònics amb totes les tonalitats. Progressions, modulacions i inici en la transposició. Anàlisi descriptiva melòdica, temàtica, rítmica, mètrica, harmònica, formal, estilística i tímbrica i anàlisi interpretativa estructural, de textura i d'organització.

18. Tècniques de lectura a vista, transposició, improvisació i memorització. Treball específic de lectura a vista amb obres de diferent naturalesa: originals, arranjaments i reduccions curtes i reduccions i arranjaments d'altres obres.

19. Introducció als recursos característics de la música contemporània amb clavicèmbal.

20. Pràctica i interpretació en públic, individual i en grup, d'un repertori adequat i variat.

21. Assaigs i interpretació de concerts en condicions acústiques diverses.

22. Protocols de presentació davant del públic.

23. Tècniques d'autoconeixement i de tractament de les tensions derivades del contacte amb el públic.

24. Audicions de manifestacions musicals i d'enregistraments actuals i històrics d'intèrprets rellevants, amb l'anàlisi comparatiu de les diferents versions des d'un punt de vista crític i formatiu.

25. Coneixement de les escoles pedagògiques i interpretatives més importants del clavicèmbal.
 

Cornamusa

a) Objectius

De l’instrument:

1. Conèixer les característiques organològiques bàsiques de la cornamusa i la seva evolució històrica.

2. Adquirir els hàbits per al bon manteniment de l’instrument: saber realitzar les tasques bàsiques de muntatge, desmuntatge i reparacions elementals.

3. Conèixer el procés de fabricació de les inxes i dominar-ne les tècniques de preparació i manteniment, adquirint consciència de la seva importància.

4. Tenir domini de les tècniques d’afinació entre el grall i els bordons.

Del cos:

5. Aconseguir un nivell de consciència corporal que faciliti l’adopció d’una actitud postural adequada per a la interpretació.

6. Disposar de tècniques de condicionament físic per a la preparació de l’execució instrumental, alleugeriment de la fatiga i prevenció de lesions musculars.

7. Disposar d’una bona posició corporal, tocar amb naturalitat i de forma relaxada.

8. Adquirir la tècnica apropiada pel que fa a la respiració i l’acció de la columna d’aire.

9. Aconseguir un ús adequat de l’esforç muscular necessari per a la interpretació.

Mètodes d’estudi:

10. Adquirir hàbits d’estudi i de planificació.

11. Adquirir un cert grau d’autonomia i saber aplicar criteris d’autoavaluació.

12. Utilitzar la memòria com a base de la interpretació.

13. Llegir adequadament a vista i saber transportar el repertori.

14. Fer un seguiment de les manifestacions relacionades amb l’àmbit de l’instrument (concerts, enregistraments, cursos, exposicions i altres).

Creació i interpretació:

15. Apreciar i valorar la música tradicional com a patrimoni cultural viu i conèixer-la des de la seva perspectiva etnomusicològica.

16. Fonamentar la interpretació mitjançant la conjunció de la tècnica i l’expressió, en el fraseig, la digitació, el vibrat, l’articulació i altres.

17. Aplicar els coneixements adquirits en la interpretació, l’ornamentació o els reguinyols, la improvisació i la creació.

18. Crear segones veus en línies paral·leles.

19. Saber interpretar amb el grall sol.

20. Assolir capacitat crítica.

21. Conèixer i interpretar el repertori propi de l’instrument, en els seus diferents estils, gèneres, períodes històrics i noves tendències i, alhora, el seu context organològic.

22. Aplicar a l’anàlisi i a la interpretació els coneixements adquirits en la globalitat de matèries de la formació musical.

23. Argumentar els criteris artístics adoptats.

24. Conèixer i aplicar les tècniques pròpies per a la interpretació individual i en grup.

25. Desenvolupar-se en les formacions elementals de la música tradicional catalana.

Escena/Context:

26. Dominar els protocols dels actes festius i rituals i de la presentació davant del públic.

27. Comunicar-se i interactuar amb els diferents públics i participants.

28. Mantenir la concentració en la interpretació independentment de la situació de context.

b) Continguts

1. Respiració i relaxació

1.1 Autocontrol i ús de la respiració.

1.2 Enfortiment de la musculatura implicada en la respiració i l’embocadura.

1.3 Relaxació adequada per a la interpretació. Eliminació de les tensions innecessàries.

2. Emissió del so.

2.1 Amplitud i capacitat de variabilitat del so.

2.2 Ús de la percepció auditiva, anàlisi i autocorrecció del so emès.

3. Morfologia i manteniment de l’instrument.

3.1 Fabricació i adequació de les inxes.

3.2 Variacions geomètriques de l’inxa.

3.3 Evolució organològica de les cornamuses.

4. Digitació de l’instrument.

4.1 Digitació en tota la tessitura de l’instrument.

4.2 Digitacions auxiliars per modificar l’afinació i el timbre de notes concretes.

5. Articulació

5.1 Tècnica de l’articulació amb insuflació indirecta.

5.2 Ornamentació com a alternativa a l’articulació.

6. Interpretació individual i col·lectiva, ornamentació, improvisació i creació.

6.1 Diferents estils interpretatius de les cornamuses d’altres àmbits geogràfics.

7. Memòria, lectura a vista i transport.

8. Funció i context festiu.


Flabiol i tamborí

a) Objectius

De l'instrument

1. Conèixer les característiques organològiques bàsiques del flabiol i tamborí i la seva evolució històrica.

2. Saber realitzar les tasques bàsiques de muntatge i desmuntatge, manteniment i reparacions elementals, tant del flabiol com del tamborí.

3. Conèixer el sistema d'afinació del flabiol i tamborí i saber-lo afinar en relació amb un altre instrument.

Del cos

4. Obtenir un nivell de consciència corporal que faciliti l'adopció d'una postura adequada pel sosteniment del flabiol i tamborí.

5. Aconseguir un ús ponderat de l'esforç muscular necessari per a l'execució, i en especial de la musculatura bucal.

6. Adquirir una tècnica apropiada pel que fa a la respiració i l'acció de la columna d'aire.

7. Disposar de tècniques de condicionament físic per a la preparació de l'execució instrumental, alleugeriment de la fatiga, i prevenció de lesions musculars.

8. Assolir les capacitats necessàries per interpretar en públic, de forma individual i col·lectiva: concentració, autocontrol, domini de la memòria, capacitat comunicativa.

Mètodes d'estudi

9. Desenvolupar els procediments d'estudi oportuns per aconseguir el màxim rendiment, adquirint consciència de les pròpies capacitats i limitacions.

10. Fomentar la pràctica de la planificació, autoregulació i autoavaluació en l'estudi del flabiol i tamborí.

11. Utilitzar els coneixements adquirits en altres assignatures i activitats en profit de l'estudi de l'instrument. Tenir interès per les manifestacions relacionades amb el flabiol i tamborí: concerts, enregistraments, cursos i edicions.

12. Desenvolupar les facultats de lectura a primera vista i transposició.

13. Practicar tècniques de memorització.

Creació i interpretació

14. Cultivar una personalitat artística fonamentada en l'equilibri entre tècnica i expressió.

15. Interpretar música de diferents èpoques i estils, representatives de les diferents tendències vigents en els períodes de la música instrumental, i especialment de conjunt amb les formacions pròpies del flabiol i tamborí, vinculant aquesta interpretació amb els continguts de les altres assignatures.

16. Analitzar el material en estudi des del punt de vista tècnic: digitació, respiració, emissió, articulacions i dinàmiques.

17. Analitzar el material en estudi des del punt de vista interpretatiu: estil, estructura, caràcter, tempo i frase.

18. Establir, a partir dels resultats de l'anàlisi musical i l'anàlisi tècnica anteriorment esmentades, criteris que permetin la realització, per part del propi alumne, d'una versió personal de les obres estudiades, sabent defensar raonadament els criteris artístics adoptats.

19. Participar en actuacions públiques, compartint vivències musicals i adquirint hàbit en la comunicació amb el públic.

20. Aplicar els coneixements musicals i tècnics per a la creació, improvisació i investigació amb el flabiol i tamborí.

Escena

21. Adquirir familiaritat amb les diferents condicions acústiques de les sales de concert.

22. Dominar els protocols de presentació davant del públic: entrada i sortida, salutació, execució, canvi d'obra i el bis.

23. Conèixer la reacció personal davant el contacte amb el públic i saber tractar les tensions que se'n puguin derivar.

b) Continguts

1. Domini de les tècniques de respiració i relaxació.

2. Control de l'afinació, qualitat del so i vibrat en els diferents registres.

3. Domini de totes les digitacions bàsiques i auxiliars, incloses les de la mà dreta.

4. Domini de les diferents articulacions com els lligats, el picat senzill, el doble picat i el triple picat, i dels elements del fraseig com la línia, el color i l'expressió.

5. Coordinació de la interpretació simultània del flabiol i el tamborí.

6. Domini tècnic de les escales i arpegis practicables en diferents articulacions i modalitats intervàliques.

7. Exercicis i estudis progressius.

8. Repertori, anàlisi, audició i memorització d'obres: melodies populars, obres per a flabiol solista, repertori cambrístic i transcripcions d'obres de diferents èpoques.

9. Domini de la transposició pròpia del flabiol i tamborí: tons propers i lectura en sons reals.

10. Pràctica i interpretació en públic, individual i en grup, d'un repertori adequat i variat.

11. Assaigs i interpretació de concerts en condicions acústiques diverses.

12. Protocols de presentació davant del públic.

13. Tècniques d'autoconeixement i de tractament de les tensions derivades del contacte amb el públic.

14. Audicions de manifestacions musicals i d'enregistraments actuals i històrics d'intèrprets rellevants, amb l'anàlisi comparatiu de les diferents versions des d'un punt de vista crític i formatiu.

15. Iniciació a la interpretació de la música contemporània i al coneixement de les seves grafies i efectes.

16. Coneixement de les escoles pedagògiques més importants del flabiol i tamborí.


Flauta de bec

a) Objectius

De l'instrument

1. Conèixer les característiques organològiques bàsiques de la flauta de bec i la seva evolució històrica, adquirint consciència dels paràmetres musicals dels instruments de la música antiga i el seu marc contextual.

2. Saber realitzar les tasques bàsiques de muntatge i desmuntatge de la flauta de bec, condicionament dels elements requerits per a la producció de so, neteja, manteniment i variacions elementals.

3. Conèixer el sistema d'afinació de la flauta de bec i saber-la afinar en relació amb altres instruments antics o contemporanis, així com l'ús de diapasons històrics.

Del cos

4. Obtenir un nivell de consciència corporal que faciliti l'adopció d'una postura adequada pel sosteniment de la flauta de bec.

5. Aconseguir un ús ponderat de l'esforç muscular necessari per a l'execució, i en especial de la musculatura bucal.

6. Adquirir una tècnica apropiada pel que fa a la respiració i l'acció de la columna d'aire.

7. Disposar de tècniques de condicionament físic per a la preparació de l'execució instrumental, alleugeriment de la fatiga i prevenció de lesions musculars.

8. Assolir les capacitats necessàries per interpretar en públic, de forma individual i col·lectiva: concentració, autocontrol, domini de la memòria i capacitat comunicativa.

Mètodes d'estudi

9. Desenvolupar els procediments d'estudi oportuns per aconseguir el màxim rendiment, adquirint consciència de les pròpies capacitats i limitacions en un determinat context.

10. Fomentar la pràctica de la planificació, autoregulació i autoavaluació en l'estudi de la flauta de bec.

11. Utilitzar els coneixements adquirits en les altres assignatures en profit de l'estudi de la flauta de bec.

12. Desenvolupar les facultats de lectura a primera vista i transposició.

13. Practicar tècniques de memorització. Creació i interpretació.

14. Cultivar una personalitat artística fonamentada en l'equilibri entre tècnica i expressió a partir d'una base sòlida i contrastada.

15. Interpretar obres coneixent i valorant el corpus repertorial més representatiu de la flauta de bec en totes les èpoques i estils, aplicant els aspectes variables determinats que formen part dels estils musicals dels segles XVI al XVIII, com són l'ornamentació i la improvisació, i relacionant la vessant interpretativa amb els continguts d'altres assignatures.

16. Organitzar el material en estudi des del punt de vista tècnic: digitació, respiració, emissió, articulacions i dinàmiques.

17. Analitzar el material en estudi des del punt de vista interpretatiu: estil, estructura, caràcter, tempo i frase.

18. Establir, a partir dels resultats de l'anàlisi musical i l'anàlisi tècnica anteriorment esmentades, criteris que permetin la realització, per part del propi alumne, d'una versió personal de les obres estudiades, sabent defensar raonadament els criteris artístics adoptats.

19. Participar en actuacions públiques, compartint vivències musicals i adquirint hàbit en la comunicació amb el públic.

20. Aplicar els coneixements musicals i tècnics per a la creació i improvisació amb la flauta de bec.

Escena

21. Adquirir familiaritat amb les diferents condicions acústiques de les sales de concert.

22. Dominar els protocols de presentació davant del públic: entrada i sortida, salutació, execució, canvi d'obra i el bis.

23. Conèixer la reacció personal davant el contacte amb el públic, i saber tractar les tensions que se'n puguin derivar.

b) Continguts

1. Organologia general i aplicada.

2. Nocions de reparació, manteniment i petites modificacions de les flautes de diverses tessitures.

3. Conceptes i procediments de la posició del cos, la respiració i les tensions musculars.

4. Estudi del material didàctic encaminat a proporcionar recursos tècnics, ja sigui en base a la pràctica individual i col·lectiva.

5. Pràctica i estudi de diversos extractes o fragments de composicions musicals que ens aporten informació comparada sobre recursos d'articulació i digitació que incideixen en el fraseig i les dinàmiques.

6. Estratègies de memorització immediata o posterior i de determinats passatges de lectura a vista en diferents nivells. Pràctica de la transposició amb diferents mides de flautes.

7. Coneixement i valoració de diverses fonts històriques que parlen de la improvisació i la ornamentació històrica per a instruments monòdics: mètodes o tractats de diversa naturalesa.

8. Pràctica i execució del repertori del segle XX i XXI assequible a aquest nivell, en un context adequat.

9. Execució de repertori de música antiga amb els instruments propis del seu àmbit històric, .especialment el clave, la viola da gamba i els instruments de corda polsada. en diapasons històrics i diversos, i amb el seu equilibri sonor natural.

10. Pràctica de la flauta de bec en un marc contextual obert i actual.

11. Configuració del conjunt específic de flautes de bec en diverses tessitures.

12. Realització d'activitats encaminades al coneixement de les vessants organològiques i constructives de la flauta de bec.

13. Pràctica i interpretació en públic, individual i en grup, d'un repertori adequat i variat.

14. Assaigs i interpretació de concerts en condicions acústiques diverses.

15. Protocols de presentació davant del públic.

16. Tècniques d'autoconeixement i de tractament de les tensions derivades del contacte amb el públic.

17. Audicions de manifestacions musicals i d'enregistraments actuals i històrics d'intèrprets rellevants, amb l'anàlisi comparatiu de les diferents versions des d'un punt de vista crític i formatiu.

18. Iniciació a la interpretació de la música contemporània i al coneixement de les seves grafies i efectes.

19. Coneixement de les escoles pedagògiques més importants de flauta de bec.


Guitarra

a) Objectius

De l'instrument

1. Conèixer les característiques organològiques bàsiques de la guitarra i la seva evolució històrica.

2. Saber realitzar les tasques bàsiques de muntatge i desmuntatge de la guitarra, manteniment i reparacions elementals.

3. Conèixer el sistema d'afinació de la guitarra i saber-la afinar en relació amb un altre instrument.

Del cos

4. Obtenir un nivell de consciència corporal que faciliti l'adopció d'una postura adequada pel sosteniment de la guitarra, que permeti un control eficaç de tot el cos, i que permeti fluir la música sense tensions i optimitzar els propis recursos tècnics.

5. Aconseguir un ús ponderat de l'esforç muscular necessari per a l'execució.

6. Adquirir una tècnica apropiada pel que fa al tractament de la respiració.

7. Disposar de tècniques de condicionament físic per a la preparació de l'execució instrumental, alleugeriment de la fatiga i prevenció de lesions musculars.

8. Assolir les capacitats necessàries per interpretar en públic, de forma individual i col·lectiva: concentració, autocontrol, domini de la memòria i capacitat comunicativa.

Mètodes d'estudi

9. Desenvolupar els procediments d'estudi oportuns per aconseguir el màxim rendiment, aprenent a escoltar-se, i adquirint consciència de les pròpies capacitats i limitacions.

10. Fomentar la pràctica de la planificació, autoregulació i autoavaluació en l'estudi de la guitarra.

11. Utilitzar els coneixements adquirits en altres assignatures en profit de l'estudi de la guitarra.

12. Desenvolupar les facultats de lectura a primera vista i transposició.

13. Practicar tècniques de memorització.

Creació i interpretació

14. Cultivar una personalitat artística fonamentada en l'equilibri entre tècnica i expressió, desenvolupant la sensibilitat per tal de dotar la interpretació de cada obra del contingut expressiu convenient.

15. Interpretar obres de diferents èpoques i estils representatives de les diferents tendències vigents en els períodes de la música instrumental, vinculant aquesta interpretació amb els continguts de les altres assignatures.

16. Analitzar el material en estudi, d'acord amb els continguts de la resta d'assignatures, des del punt de vista tècnic: digitació, pulsació i so.

17. Analitzar el material en estudi des del punt de vista interpretatiu: estil, estructura, caràcter, tempo i frase.

18. Establir, a partir dels resultats de l'anàlisi musical i l'anàlisi tècnica anteriorment esmentades, criteris que permetin la realització, per part del propi alumne, d'una versió personal de les obres estudiades, sabent defensar raonadament els criteris artístics adoptats.

19. Participar en actuacions públiques, compartint vivències musicals i adquirint hàbit en la comunicació amb el públic.

20. Aplicar els coneixements musicals i tècnics per a la creació i improvisació amb la guitarra.

Escena

21. Adquirir familiaritat amb les diferents condicions acústiques de les sales de concert.

22. Dominar els protocols de presentació davant del públic: entrada i sortida, salutació, execució, canvi d'obra i el bis.

23. Conèixer la reacció personal davant el contacte amb el públic, i saber tractar les tensions que se'n puguin derivar.

b) Continguts

1. Domini de l'autoescolta com a eina indispensable per a la carrera d'un instrumentista.

2. Adquisició de tècniques d'estudi que permetin rendibilitzar al màxim les hores invertides.

3. Crítica i autocrítica constructiva.

4. Adquisició de tècniques d'expressió: rubato, dinàmiques i fraseig, entre altres.

5. Coneixement dels recursos estilístics adequats al context de la música interpretada: període històric, influències folklòriques i especificitats del compositor.

6. Recerca de l'expressió i de la comunicació com a finalitats del fet interpretatiu.

7. Treball dels recursos de mecanisme de la mà dreta. Estudi de diverses posicions per aconseguir diferents sonoritats. Pulsacions. Utilització del pes del braç en la producció del so i de les dinàmiques. Colors. Domini de l'equilibri sonor. Control de la intensitat sonora. Acords. Arpegis. Iniciació al tremolo. Apagat de baixos.

8. Treball dels recursos de mecanisme de la mà esquerra. Posició i canvis de posició en cada cas: mà, canell i colze. Fluïdesa. Consciència de la pressió. Lligats. Desplaçaments. Independència de dits. Diferents tipus i velocitats de vibrato.

9. Glissando i ornaments.

10. Coordinació de les dues mans. Escales.

11. Digitació. Criteris tècnics i musicals.

12. Domini de l'articulació. Diferents tipus d'staccato. El legato.

13. Campanel·les, harmònics, pizziccato, rasgueado.

14. Coneixement dels principals efectes de la música contemporània.

15. Estudi de les trancripcions i criteris a seguir en cada cas.

16. Coneixement del llimat i poliment de les ungles.

17. Domini de l'afinació de la guitarra.

18. Coneixement i pràctica d'exercicis d'estiraments.

19. Assaigs i interpretació de concerts en condicions acústiques diverses.

20. Protocols de presentació davant del públic.

21. Tècniques d'autoconeixement i de tractament de les tensions derivades del contacte amb el públic.

22. Audicions de manifestacions musicals i d'enregistraments actuals i històrics d'intèrprets rellevants, amb l'anàlisi comparatiu de les diferents versions des d'un punt de vista crític i formatiu.

23. Coneixement de les escoles pedagògiques més importants de la guitarra.

24. Practica de la lectura a vista.

25. Entrenament de la memòria.

26. Iniciació a la interpretació de la música contemporània i al coneixement de les seves grafies i efectes.


Guitarra elèctrica

a) Objectius

De l'instrument

1. Conèixer les característiques organològiques bàsiques de la guitarra elèctrica i la seva evolució històrica en relació amb els diferents gèneres musicals que formen part de la música moderna i el jazz. Valorar la guitarra com a mitjà d'expressió i com a vehicle per al gaudi personal.

2. Conèixer les característiques tècniques de la guitarra elèctrica i dels seus accessoris, i saber realitzar les tasques bàsiques pel seu manteniment.

3. Conèixer el sistema d'afinació de la guitarra elèctrica i saber-la afinar en relació amb un altre instrument.

Del cos

4. Obtenir un nivell de consciència corporal que faciliti l'adopció d'una postura adequada pel sosteniment de la guitarra elèctrica.

5. Aconseguir un ús ponderat de l'esforç muscular necessari per a l'execució.

6. Adquirir una tècnica apropiada pel que fa al tractament de la respiració.

7. Disposar de tècniques de condicionament físic per a la preparació de l'execució instrumental, alleugeriment de la fatiga, i prevenció de lesions musculars.

8. Assolir les capacitats necessàries per interpretar en públic, de forma individual i col·lectiva: concentració, autocontrol, domini de la memòria i capacitat comunicativa.

Mètodes d'estudi

9. Desenvolupar els procediments d'estudi oportuns per aconseguir el màxim rendiment, adquirint consciència de les pròpies capacitats i limitacions.

10. Fomentar la pràctica de la planificació, autoregulació i autoavaluació en l'estudi de la guitarra elèctrica.

11. Utilitzar els coneixements adquirits en altres assignatures en profit de l'estudi de la guitarra elèctrica.

12. Desenvolupar les facultats de lectura a primera vista i transposició.

13. Mantenir la concentració i desenvolupar la memòria tant en la pràctica personal com en la col·lectiva.

Creació i interpretació

14. Cultivar una personalitat artística fonamentada en l'equilibri entre tècnica i expressió.

15. Interpretar obres de diferents èpoques i estils, distingint les formes musicals particulars de les èpoques més importants dels principals gèneres musicals que s'inclouen en la música moderna i el jazz, palesant la vinculació d'aquesta interpretació amb els coneixements adquirits en les altres assignatures.

16. Analitzar el material en estudi des del punt de vista tècnic: coordinació, independència, control sobre el volum i el so, accessoris, efectes, material d'amplificació i d'equalització.

17. Analitzar el material en estudi des del punt de vista interpretatiu: estil, estructura, caràcter, tempo i frase.

18. Establir, a partir dels resultats de l'anàlisi musical i l'anàlisi tècnica anteriorment esmentades, criteris que permetin la realització, per part del propi alumne, d'una versió personal de les obres estudiades, sabent defensar raonadament els criteris artístics adoptats.

19. Participar en actuacions públiques, compartint vivències musicals i adquirint hàbit en la comunicació amb el públic.

20. Aplicar els coneixements musicals i tècnics per a la creació i improvisació amb la guitarra elèctrica.

Escena

21. Adquirir familiaritat amb les diferents condicions acústiques de les sales de concert.

22. Dominar els protocols de presentació davant del públic: entrada i sortida, salutació, execució, canvi d'obra i el bis.

23. Conèixer la reacció personal davant el contacte amb el públic, i saber tractar les tensions que se'n puguin derivar.

b) Continguts

1. Comprensió de les funcions rítmiques, melòdiques i estilístiques inherents a la guitarra en el seu context històric, social i cultural.

2. Afinació amb diapasó mitjançant harmònics i mitjançant cordes a l'aire, amb instruments d'afinació fixa, amb afinadors electrònics i afinacions alternatives.

3. Construcció, materials i parts de la guitarra, neteja i ajust de peces.

4. Exercitació de l'escalfament i la relaxació. Posicionament del cos envers la guitarra elèctrica.

5. Memorització de melodies, harmonies i estructures.

6. Organització i temporalització de l'estudi. Progressió en la dificultat tècnica, aplicació dels conceptes teòrics, escolta, anàlisi i autocrítica. Ús del metrònom.

7. Afinació amb la veu del material interpretat amb la guitarra.

8. Aplicació dels coneixements adquirits amb la guitarra com a complement per l'estudi d'altres assignatures: llenguatge, harmonia, arranjaments i improvisació.

9. Aprenentatge gradual, mitjançant el sistema de posicions, de la lectura rítmica, melòdica i harmònica. Notació estàndard i tabulatura. Xifrats d'acords. Articulacions, dinàmiques i estructures.

10. Lectura a vista.

11. Desenvolupament de la independència i coordinació de les dues mans de forma progressiva mitjançant exercitacions mecàniques. Tècniques de la mà dreta amb pua i amb dits. Tècniques de la mà esquerra i elements expressius.

12. Equalització i configuració del so en la guitarra i en els equips d'amplificació. Pedals analògics i multiefectes digitals.

13. Audició i anàlisi, amb diferents formats gràfics i d'àudio, dels gèneres i intèrprets més representatius.

14. Experimentació amb diferents possibilitats harmòniques i expressives per a la realització de versions amb criteri.

15. Adquisició de les tècniques pròpies de la improvisació de manera gradual fomentant el seu ús creatiu. Transcripcions de solos.

16. Aplicació pràctica dels recursos rítmics, harmònics i tècnics aplicats a l'acompanyament.

17. Assaigs i interpretació de concerts en condicions acústiques diverses.

18. Protocols de presentació davant del públic.

19. Tècniques d'autoconeixement i de tractament de les tensions derivades del contacte amb el públic.

20. Participació i assistència a exposicions i seminaris especialitzats.

21. Producció musical, edició de partitures, seqüenciació i internet.

22. Audicions de manifestacions musicals i d'enregistraments actuals i històrics d'intèrprets rellevants, amb l'anàlisi comparatiu de les diferents versions des d'un punt de vista crític i formatiu.

23. Coneixement de les escoles pedagògiques més importants de la guitarra elèctrica.

24. Practica de la lectura a vista.

25. Entrenament de la memòria.


Guitarra flamenca

a) Objectius:

De l’instrument:

1. Conèixer les característiques organològiques i acústiques bàsiques de la guitarra flamenca i la seva evolució històrica.

2. Saber realitzar les tasques bàsiques de manteniment de l’instrument i adaptacions i reparacions elementals.

3. Conèixer les diferents afinacions de la guitarra flamenca i saber-la afinar en relació amb un altre instrument.

4. Utilització de la celleta portàtil i la seva utilitat.

Del cos:

5. Obtenir un nivell de consciència corporal que faciliti l’adopció d’una postura adequada que permeti fluir la música i optimitzar els propis recursos tècnics.

6. Disposar de tècniques de condicionament físic per a la preparació de l’execució instrumental, alleugeriment de la fatiga i prevenció de lesions musculars.

7. Conèixer les possibilitats i limitacions de les pròpies ungles. Capacitat de solucionar els problemes bàsics: esquerdes i trencaments, debilitat i erosió.

Mètodes d’estudi:

8. Desenvolupar els procediments d’estudi oportuns fomentant la pràctica de la planificació, autoregulació i autoavaluació en l’estudi de la guitarra flamenca.

9. Utilitzar els coneixements adquirits en altres assignatures.

10. Desenvolupar les facultats de lectura a primera vista i de transport a les principals tonalitats flamenques sense celleta.

11. Practicar tècniques de memorització.

12. Complementar la partitura amb procediments característics del mètode de transmissió oral.

Creació i interpretació:

13. Interpretar un repertori d’obres de diversos palos o estils emmarcats en diferents èpoques de la historia de la guitarra flamenca.

14. Analitzar el material en estudi des del punt de vista interpretatiu: palo, estructura mètrica, estructura melodicoharmònica, formal, caràcter i tempo.

15. Fer de l’audició l’element necessari per comprovar, analitzar i afermar els coneixements adquirits, mitjançant una pràctica periòdica de la màxima freqüència possible.

16. Aplicar els coneixements musicals i tècnics per a la creació i improvisació sobre la base dels diferents palos.

Escena/Context:

17. Dominar els protocols de presentació davant del públic.

18. Assolir les capacitats necessàries per interpretar en públic, de forma individual i col·lectiva: concentració, autocontrol, domini de la memòria i capacitat comunicativa.

b) Continguts:

1. Adquisició de tècniques d’expressió pròpies de la guitarra flamenca.

2. Execució de tots els elements mecànics propis de la guitarra flamenca amb velocitat i independència, tant des del punt de vista motriu com d’emissió del so.

3. Digitació. Criteris tècnics i musicals.

4. Ús correcte de la celleta en totes les seves possibilitats.

5. Coneixement i pràctica de les ornamentacions.

6. Aplicació dels nous recursos tècnics a les obres i estudis per aconseguir una millor interpretació.

7. Estudi i interpretació de les obres de concert més representatives dels diferents palos des dels inicis de la història de la guitarra flamenca fins als nostres dies.

8. Estudi de les transcripcions i criteris a seguir en cada cas.

9. Pràctica de la lectura a vista.

10. Desenvolupament de la capacitat d’aprendre per transmissió oral.

11. Anàlisi de l’obra: estructura mètrica, tractament melodicoharmònic i funcional.

12. Comprensió dels palos a compàs i palos lliures en les seves diferents estructures formals.

13. Escales, acords, cadències i tonalitats principals dels palos flamencos.

14. Composició original de variacions o falsetas de diferents palos flamencos, així com d’obres de petit format.

15. Harmonització i elaboració d’una versió guitarrística a partir d’una melodia en el mode flamenco.

16. Estudi de les tendències musicals que han establert ponts entre la tradició clàssica, la música moderna i el flamenco.

17. Comprensió i pràctica del compàs flamenco aplicat a les palmes i a la guitarra.

18. Habilitat d’organització del treball diari amb eficàcia i creativitat.

19. Entrenament progressiu i constant de la memòria.

20. Consciència de la forma adequada de les ungles i de com llimar-les i polir-les correctament segons les característiques individuals.

21. Domini de l’afinació de l’instrument.

22. Coneixement i pràctica d’exercicis de condicionament físic.

23. Protocols de presentació a l’escenari i tècniques d’autoconeixement i de tractament de les tensions derivades del contacte amb el públic.


Instruments de corda: violí, viola, violoncel, contrabaix

a) Objectius

De l'instrument

1. Conèixer les característiques organològiques bàsiques dels instruments de corda i la seva evolució històrica. Conèixer les característiques bàsiques de l'arc, la seva evolució i l'estudi comparatiu entre els diferents arcs dels instruments de la família de corda. Conèixer les escoles de lutheria més importants.

2. Saber realitzar les tasques bàsiques de manteniment, higiene i reparacions elementals, tant de l'instrument com de l'arc.

3. Conèixer el sistema d'afinació de l'instrument i saber-lo afinar en relació amb un altre.

Del cos

4. Obtenir un nivell de consciència corporal que faciliti l'adopció d'una postura adequada pel sosteniment de l'instrument.

5. Conèixer el funcionament dels cos a nivell d'articulacions i músculs que intervenen alhora de tocar l'instrument.

6. Adquirir una tècnica apropiada pel que fa al tractament de la respiració.

7. Disposar de tècniques de condicionament físic per a la preparació de l'execució instrumental, alleugeriment de la fatiga, i prevenció de lesions musculars.

8. Assolir les capacitats necessàries per interpretar en públic, de forma individual i col·lectiva: concentració, autocontrol, domini de la memòria, capacitat comunicativa i gaudi del fet comunicatiu de tocar en públic, com a element que dóna sentit a totes les habilitats que es desenvolupen.

Mètodes d'estudi

9. Desenvolupar els procediments d'estudi oportuns per aconseguir el màxim rendiment, adquirint consciència de les pròpies capacitats i limitacions.

10. Fomentar les capacitats d'autoregulació, planificació, aprofundiment i autoavaluació en l'estudi dels instruments de corda, de cara a optimitzar el temps i la qualitat d'estudi. Acceptar l'error com el camí més curt cap a l'aprenentatge.

11. Utilitzar els coneixements adquirits en altres assignatures en profit de l'estudi dels instruments de corda.

12. Desenvolupar les facultats de lectura a primera vista i transposició.

13. Desenvolupar les tècniques i la capacitat d'interpretar de memòria tot el repertori de cara a una major expressió i comunicació.

Creació i interpretació

14. Cultivar una personalitat artística fonamentada en l'equilibri entre tècnica i expressió. Posseir un ideal de qualitat de so que serà el referent al qual l'alumne s'haurà d'aproximar, tenint en compte l'obra que interpreta en cada moment.

15. Interpretar obres de diferents èpoques i estils, representatives de les diferents tendències vigents en els períodes de la música instrumental, vinculant aquesta interpretació amb els continguts de les altres assignatures.

16. Analitzar el material en estudi des del punt de vista tècnic: digitació, pulsació, cops d'arc, respiració i atacs.

17. Analitzar el material en estudi des del punt de vista interpretatiu: estil històric, forma, harmonia, caràcter, tempo i fraseig.

18. Establir, a partir dels resultats de l'anàlisi musical i l'anàlisi tècnica anteriorment esmentades, criteris que permetin la realització, per part del propi alumne, d'una versió personal de les obres estudiades, procurant realitzar una lectura de la partitura el més fidel possible, i sabent defensar raonadament els criteris artístics adoptats.

19. Participar en actuacions públiques, compartint vivències musicals i adquirint hàbit en la comunicació amb el públic.

20. Aplicar els coneixements musicals i tècnics per a la creació i improvisació amb els instruments de corda.

Escena

21. Adquirir familiaritat amb les diferents condicions acústiques de les sales de concert.

22. Dominar els protocols de presentació davant del públic: entrada i sortida, salutació, execució, canvi d'obra i el bis.

23. Conèixer la reacció personal davant el contacte amb el públic, i saber tractar les tensions que se'n puguin derivar.

b) Continguts

1. Pràctica d'exercicis d'escalfament i refredament cada vegada que es toca l'instrument.

2. Pràctica i valoració d'hàbits d'higiene i manteniment dels instruments de corda.

3. Exercicis per dominar els següents cops d'arc fonamentals: detaché, martellé, staccato, staccato volant, spiccato, marcato, portato, ricochet i bariolage.

4. Pràctica del cant en un primer estadi i del cant intern en tot moment mentre es toca.

5. Exercicis per treballar el cantabile.

6. Exercicis per dominar la tècnica del legato.

7. Pràctica d'exercicis per dominar les posicions fixes. Domini de les diferents digitacions que se'n deriven.

8. Pràctica d'exercicis per dominar els canvis de posició.

9. Exercicis per dominar la tècnica del glissando.

10. Exercicis per dominar el vibrato. Entendre el vibrato com un recurs tècnic que es tradueix com una necessitat expressiva. Diferents tipus de vibratos i velocitats.

11. Pràctica d'exercicis per dominar la tècnica del trinat.

12. Pràctica d'escales i arpegis en tres octaves en diferents valors, articulacions, velocitats, digitacions i tonalitats. Pràctica de l'escala cromàtica.

13. Pràctica d'exercicis de dobles cordes.

14. Pràctica d'exercicis d'acords de 3 i 4 notes, segons l'instrument.

15. Exercicis per dominar els harmònics naturals i artificials.

16. Treball polifònic en els instruments de corda.

17. Pràctica de diferents pesos en l'arc, diferents punts de contacte de l'arc per treballar els diferents timbres sonors, i recerca de la qualitat sonora pròpia de l'instrument i de l'intèrpret. Recerca de la plenitud i control sonor.

18. Pràctica d'exercicis de millora constant de l'afinació.

19. Pràctica de l'articulació i dicció clares.

20. Pràctica de l'autoescolta i l'autocrítica en tot moment com una eina de caràcter positiu i enriquidor.

21. Pràctica d'exercicis per dominar el fraseig i adequació a l'estil de l'obra.

22. Pràctica d'exercicis per dominar les dinàmiques i adequació a l'estil de l'obra.

23. Lectura fidel a les indicacions de la partitura.

24. Pràctica i valoració constant del fet de tocar de memòria. Pràctica dels diferents tipus de memòria: visual, muscular i auditiva.

25. Pràctica de la lectura a primera vista.

26. Pràctica i valoració del fet musical cada vegada que es toca com el que dóna sentit a la comunicació entre l'intèrpret i el públic.

27. Pràctica de decisions pròpies fent referència a aspectes tècnics o musicals. Comprovació posterior del seu funcionament. Autoavaluació i realització de diferents estratègies, si cal.

28. Pràctica i valoració del fet de tocar com un fet festiu, alegre i enriquidor.

29. Valoració de la necessitat de prendre decisions a l'hora d'interpretar una obra; digitacions, arcades, cops d'arc i articulacions.

30. Recerca i domini d'informació sobre els compositors de les obres que s'interpreten, a partir de diferents fonts com llibres, internet, magazines musicals i caràtules d'enregistraments.

31. Recerca i domini d'informació sobre els intèrprets històrics més importants.

32. Recerca d'informació sobre intèrprets actuals, pràctica d'escolta dels seus enregistraments, en CD o DVD, i assistència a concerts de manera habitual.

33. Recerca i domini d'informació sobre l'organologia dels instruments i els diferents arcs. Història i evolució. Valoració del fet que cal conèixer l'estructura dels instruments i arcs actuals.

34. Recerca i domini d'informació sobre les diferents escoles pedagògiques.

35. Recerca i domini d'informació sobre les diferents escoles de lutheria.

36. Pràctica i interpretació en públic, individual i en grup, d'un repertori adequat i variat, atenent a estils, èpoques i escoles diferents.

37. Assaigs i interpretació de concerts en condicions acústiques diverses.

38. Protocols de presentació davant del públic.

39. Tècniques d'autoconeixement i de tractament de les tensions derivades del contacte amb el públic.

40. Iniciació a la interpretació de la música contemporània i al coneixement de les seves grafies i efectes.


Instruments de corda polsada del renaixement i barroc

a) Objectius

De l'instrument

1. Conèixer les característiques organològiques bàsiques dels instruments de corda polsada i la seva evolució històrica, adquirint consciència dels paràmetres musicals dels instruments de la música antiga i el seu marc contextual.

2. Saber realitzar les tasques bàsiques de muntatge i desmuntatge dels instruments de corda polsada, manteniment, reparacions i variacions elementals.

3. Saber afinar l'instrument i conèixer el sistemes d'afinació propis i en relació amb altres instruments antics o contemporanis així com l'ús de diapasons històrics.

Del cos

4. Obtenir un nivell de consciència corporal que faciliti l'adopció d'una postura adequada pel sosteniment de l'instrument.

5. Aconseguir un ús ponderat de l'esforç muscular necessari per a l'execució i el relaxament global indispensable.

6. Adquirir una tècnica apropiada pel que fa al tractament de la respiració i la seva aplicació al discurs musical.

7. Disposar de tècniques de condicionament físic per a la preparació de l'execució instrumental, alleugeriment de la fatiga, i prevenció de lesions musculars.

8. Assolir les capacitats necessàries per interpretar en públic, de forma individual i col·lectiva: concentració, autocontrol, domini de la memòria i capacitat comunicativa.

Mètodes d'estudi

9. Desenvolupar els procediments d'estudi oportuns per aconseguir el màxim rendiment, adquirint consciència de les pròpies capacitats i limitacions en un determinat context.

10. Fomentar la pràctica de la planificació, autoregulació i autoavaluació en l'estudi de l'instrument.

11. Utilitzar els coneixements adquirits en les altres assignatures en profit de l'estudi de l'instrument.

12. Desenvolupar les facultats de lectura a primera vista i transposició.

13. Practicar tècniques de memorització. Creació i interpretació

14. Cultivar una personalitat artística fonamentada en l'equilibri entre tècnica i expressió a partir una base sòlida i contrastada.

15. Interpretar obres coneixent i valorant el corpus repertorial més representatiu dels instruments de corda polsada en totes les èpoques i estils, aplicant els aspectes variables determinats que formen part dels estils musicals dels segles XVI al XVIII, com són l'ornamentació i la improvisació, i relacionant la vessant interpretativa amb els continguts d'altres assignatures.

16. Organitzar el material en estudi des del punt de vista tècnic: digitació, pulsació, articulacions, i dinàmiques.

17. Analitzar el material en estudi des del punt de vista interpretatiu: estil, estructura, caràcter, tempo i frase.

18. Establir, a partir dels resultats de l'anàlisi musical i l'anàlisi tècnica anteriorment esmentades, criteris que permetin la realització, per part del propi alumne, d'una versió personal de les obres estudiades, sabent defensar raonadament els criteris artístics adoptats.

19. Participar en actuacions públiques, compartint vivències musicals i adquirint hàbit en la comunicació amb el públic.

20. Aplicar els coneixements musicals i tècnics per a la creació i improvisació amb els instruments de corda polsada.

Escena

21. Adquirir familiaritat amb les diferents condicions acústiques de les sales de concert.

22. Dominar els protocols de presentació davant del públic: entrada i sortida, salutació, execució, canvi d'obra i el bis.

23. Conèixer la reacció personal davant el contacte amb el públic i saber tractar les tensions que se'n puguin derivar.

b) Continguts

1. Estudi de la història dels Instruments de corda polsada, les seves modalitats i les característiques organològiques.

2. Realització d'activitats encaminades al coneixement de les vessants organològiques i de manteniment dels instruments de la corda polsada, l'encordatura i les diferents afinacions.

3. Estudi d'un instrument del renaixement i un altre del barroc.

4. Conceptes i procediments a l'entorn de la posició del cos. Treball de coordinació tècnica i corporal.

5. Tècniques de respiració en relació amb la interpretació.

6. Adquisició base tècnica adaptada al repertori dels instruments de la corda polsada de l'àmbit renaixentista i barroc.

7. Organització de l'estudi.

8. Projecció, qualitat i execució del so en tots els registres. Control de les dinàmiques.

9. Anàlisi del repertori d'obres de diferents perfils, caràcters, estils i èpoques. Treball específic del desenvolupament de l'anàlisi melòdic i rítmic en les funciones harmòniques bàsiques per la posterior aplicació a esquemes harmònics. Progressions, modulacions i inici en la transposició. Anàlisi descriptiva melòdica, temàtica, rítmica, mètrica, harmònica, formal, estilística i tímbrica. Anàlisi interpretativa estructural i de textura.

10. Estudi i aplicació de la improvisació i la ornamentació a partir de les fonts històriques: mètodes o tractats de diversa naturalesa.

11. Treball aplicat sobre la vessant harmònica i polifònica dels Instruments de corda polsada.

12. Execució bàsica del baix continu i altres formes d'acompanyament.

13. Estudi de les tabulatures i dels signes propis dels instruments de corda polsada.

14. Coneixement i aplicació dels procediments d'afinació, trastos i tabulatures, en base a criteris històrics i funcionals.

15. Aplicació de recursos interpretatius: digitació, articulació, fraseig i dinàmiques.

16. Estratègies de memorització immediata o posterior i de determinats passatges de lectura a vista en diferents nivells.

17. Pràctica de la lectura a vista.

18. Estratègies per al desenvolupament dels recursos expressius i la qualitat sonora.

19. Introducció als recursos característics de la música contemporània amb Instruments de corda polsada.

20. Assaigs i interpretació de concerts en condicions acústiques diverses.

21. Protocols de presentació davant del públic.

22. Execució en públic, ja sigui a solo o en conjunt, en un context adequat a aquest nivell.

23. Execució de repertori de música antiga amb els instruments propis del seu àmbit històric en diapasons històrics diversos i amb el seu equilibri sonor natural.

24. Tècniques d'autoconeixement i de tractament de les tensions derivades del contacte amb el públic.

25. Coneixement i valoració del corpus repertorial més representatiu i específic dels diversos instruments de corda polsada.

26. Audicions de manifestacions musicals i d'enregistraments actuals i històrics d'intèrprets rellevants, amb l'anàlisi comparatiu de les diferents versions des d'un punt de vista crític i formatiu.

27. Coneixement de les escoles pedagògiques més importants dels instruments de corda polsada.


Instruments de pua

a) Objectius

De l'instrument

1. Conèixer les característiques organològiques bàsiques dels instruments de pua i la seva evolució històrica: bandúrria i mandolina.

2. Saber realitzar les tasques bàsiques de muntatge i desmuntatge dels instruments de pua, manteniment i reparacions elementals.

3. Conèixer el sistema d'afinació dels instruments de pua i saber-los afinar en relació amb un altre instrument.

Del cos

4. Obtenir un nivell de consciència corporal que faciliti l'adopció d'una postura adequada pel sosteniment dels instruments de pua.

5. Aconseguir un ús ponderat de l'esforç muscular necessari per a l'execució.

6. Adquirir una tècnica apropiada pel que fa al tractament de la respiració.

7. Disposar de tècniques de condicionament físic per a la preparació de l'execució instrumental, alleugeriment de la fatiga, i prevenció de lesions musculars.

8. Assolir les capacitats necessàries per interpretar en públic, de forma individual i col·lectiva: concentració, autocontrol, domini de la memòria i capacitat comunicativa.

Mètodes d'estudi

9. Desenvolupar els procediments d'estudi oportuns per aconseguir el màxim rendiment, adquirint consciència de les pròpies capacitats i limitacions.

10. Fomentar la pràctica de la planificació, autoregulació i autoavaluació en l'estudi dels instruments de pua.

11. Utilitzar els coneixements adquirits en altres assignatures i activitats en profit de l'estudi de l'instrument. Tenir interès per les manifestacions relacionades amb els instruments de pua: concerts, enregistraments, cursos i edicions.

12. Desenvolupar les facultats de lectura a primera vista i transposició.

13. Practicar tècniques de memorització.

Creació i interpretació

14. Cultivar una personalitat artística fonamentada en l'equilibri entre tècnica i expressió.

15. Interpretar música de diferents èpoques i estils, representatives de les diferents tendències vigents en els períodes de la música instrumental, i de conjunt amb les formacions pròpies dels instruments de pua, vinculant aquesta interpretació amb els continguts de les altres assignatures.

16. Analitzar el material d'estudi des del punt de vista tècnic: digitació, pulsació, respiració, articulacions i dinàmiques.

17. Analitzar el material d'estudi des del punt de vista interpretatiu: estil, estructura, caràcter, tempo i frase.

18. Establir, a partir dels resultats de l'anàlisi musical i l'anàlisi tècnica anteriorment esmentades, criteris que permetin la realització, per part del propi alumne, d'una versió personal de les obres estudiades, sabent defensar raonadament els criteris artístics adoptats.

19. Participar en actuacions públiques, compartint vivències musicals i adquirint hàbit en la comunicació amb el públic.

20. Aplicar els coneixements musicals i tècnics per a la creació, improvisació i investigació amb els instruments de pua.

Escena

21. Adquirir familiaritat amb les diferents condicions acústiques de les sales de concert.

22. Dominar els protocols de presentació davant del públic: entrada i sortida, salutació, execució, canvi d'obra i el bis.

23. Conèixer la reacció personal davant el contacte amb el públic i saber tractar les tensions que se'n puguin derivar.

b) Continguts

1. Domini de les tècniques de les dues mans.

2. Control de l'afinació i la qualitat del so en els diferents registres. Estudi de les ressonàncies i els harmònics.

3. Domini de la corda doble i múltiple.

4. Domini de les diferents articulacions, dinàmiques, fraseig i ornamentació segons èpoques i estils.

5. Tècniques bàsiques de manteniment de l'instrument.

6. Domini tècnic de les escales i arpegis.

7. Exercicis i estudis progressius.

8. Repertori, anàlisi i audició crítica d'obres: repertori tradicional, obres per a bandúrria i mandolina solista. Repertori cambrístic en diferents formacions.

9. Domini de la transposició pròpia de l'instrument: tons propers. Exercicis de lectura a vista i d'improvisació.

10. Entrenament de la memòria.

11. Assaigs i interpretació de concerts en condicions acústiques diverses.

12. Protocols de presentació davant del públic.

13. Tècniques d'autoconeixement i de tractament de les tensions derivades del contacte amb el públic.

14. Coneixement de les escoles pedagògiques més importants dels instruments de pua.


Instruments de la família del vent-fusta: clarinet, fagot, flauta travessera, oboé i saxofon

a) Objectius

De l'instrument

1. Conèixer les característiques organològiques bàsiques dels instruments de vent-fusta i la seva evolució històrica.

2. Saber realitzar les tasques bàsiques de muntatge i desmuntatge de l'instrument, condicionament dels elements requerits per a la producció de so, com el tractament de llengüetes, si s'escau, neteja, manteniment i reparacions elementals.

3. Conèixer el sistema d'afinació de l'instrument i saber-lo afinar en relació amb un altre.

Del cos

4. Obtenir un nivell de consciència corporal que faciliti l'adopció d'una postura adequada pel sosteniment de l'instrument.

5. Aconseguir un ús ponderat de l'esforç muscular necessari per a l'execució, i en especial de la musculatura bucal.

6. Adquirir una tècnica apropiada pel que fa a la respiració i l'acció de la columna d'aire.

7. Conèixer tècniques de condicionament físic per a la preparació de l'execució instrumental, alleugeriment de la fatiga, i prevenció de lesions musculars.

8. Assolir les capacitats necessàries per interpretar en públic, de forma individual i col·lectiva: concentració, autocontrol, domini de la memòria i capacitat comunicativa.

Mètodes d'estudi

9. Desenvolupar els procediments d'estudi oportuns per aconseguir el màxim rendiment, adquirint consciència de les pròpies capacitats i limitacions.

10. Fomentar la pràctica de la planificació, autoregulació i autoavaluació en l'estudi dels instruments de vent-fusta.

11. Utilitzar els coneixements adquirits en altres assignatures en profit de l'estudi dels instruments de vent-fusta.

12. Desenvolupar les facultats de lectura a primera vista i transposició.

13. Practicar tècniques de memorització.

Creació i interpretació

14. Cultivar una personalitat artística fonamentada en l'equilibri entre tècnica i expressió.

15. Interpretar obres de diferents èpoques i estils, representatives de les diferents tendències vigents en els períodes de la música instrumental, vinculant aquesta interpretació amb els continguts de les altres assignatures.

16. Analitzar el material en estudi des del punt de vista tècnic: digitació, respiració, emissió, articulacions i dinàmiques.

17. Analitzar el material en estudi des del punt de vista interpretatiu: estil, estructura, caràcter, tempo i frase.

18. Establir, a partir dels resultats de l'anàlisi musical i l'anàlisi tècnica anteriorment esmentades, criteris que permetin la realització, per part del propi alumne, d'una versió personal de les obres estudiades, sabent defensar raonadament els criteris artístics adoptats.

19. Adquirir hàbit en l'actuació en públic, obrint vies de comunicació tant amb la resta de intèrprets com amb el públic.

20. Aplicar els coneixements musicals i tècnics per a la creació i improvisació amb l'instrument.

Escena

21. Adquirir familiaritat amb les diferents condicions acústiques de les sales de concert.

22. Dominar els protocols de presentació davant del públic: entrada i sortida, salutació, execució, canvi d'obra i el bis.

23. Conèixer la reacció personal davant el contacte amb el públic i saber tractar les tensions que se'n puguin derivar.

b) Continguts

1. Organologia, morfologia, embocadura i altres característiques dels instruments.

2. Estiraments, massatges i tractament de tensions musculars.

3. Conceptes i procediments a l'entorn de la posició del cos.

4. Conceptes i procediments a l'entorn de l'embocadura de l'intèrpret.

5. Tècniques de respiració i columna d'aire.

6. Preparació per a l'execució en públic.

7. Organització de l'estudi.

8. Si s'escau, tractament de llengüetes.

9. Projecció, qualitat i execució del so en tots els registres; estabilitat en l'afinació i el timbre; control de les dinàmiques; domini del vibrato.

10. Exercicis d'execució d'escales, intervals i arpegis.

11. Destresa en les articulacions: staccato, legato i altres.

12. Tractats, mètodes, estudis i exercicis de mecanisme.

13. Pràctica de la dicció instrumental: estil, fraseig, afinació i color.

14. Execució d'ornamentacions i els seus criteris d'interpretació estilística.

15. Repertori d'obres de diferents perfils, caràcters, estils i èpoques.

16. Tècniques de lectura a vista, transposició, improvisació i memorització.

17. Introducció als recursos característics de la música d'avantguarda.

18. Assaigs i interpretació de concerts en condicions acústiques diverses.

19. Protocols de presentació davant del públic.

20. Tècniques d'autoconeixement i de tractament de les tensions derivades del contacte amb el públic.

21. Audicions de manifestacions musicals i d'enregistraments actuals i històrics d'intèrprets rellevants, amb l'anàlisi comparatiu de les diferents versions des d'un punt de vista crític i formatiu.

22. Iniciació a la interpretació de la música contemporània i al coneixement de les seves grafies i efectes.

23. Coneixement de les escoles pedagògiques més importants de cada instrument.


Instruments de vent metall: trompa, trompeta, trombó (àrea d'instruments de l'orquestra) i tuba

a) Objectius

De l'instrument

1. Conèixer les característiques organològiques bàsiques dels instruments de vent-metall i la seva evolució històrica.

2. Saber realitzar les tasques bàsiques de manteniment i neteja de l'instrument.

3. Conèixer el sistema d'afinació de l'instrument i saber-lo afinar en relació amb un altre.

Del cos

4. Aconseguir la consciència corporal que permeti l'equilibri entre tècnica i expressió.

5. Aconseguir un ús ponderat de l'esforç muscular necessari per a l'execució, i en especial de la musculatura bucal, adequant els músculs facials per assolir una correcte embocadura.

6. Adquirir una tècnica apropiada pel que fa a la respiració i l'acció de la columna d'aire. Comprensió de la importància de les frases musicals en la respiració.

7. Disposar de tècniques de condicionament físic per a la preparació de l'execució instrumental, alleugeriment de la fatiga, i prevenció de lesions musculars.

8. Assolir les capacitats necessàries per interpretar en públic, de forma individual i col·lectiva: concentració, autocontrol, domini de la memòria i capacitat comunicativa.

Mètodes d'estudi

9. Desenvolupar els mètodes d'estudi adequats per aconseguir el màxim rendiment, adquirint consciència de les pròpies capacitats i limitacions.

10. Fomentar la pràctica de la planificació, autoregulació i autoavaluació en l'estudi dels instruments de vent-metall.

11. Utilitzar els coneixements adquirits en altres assignatures en profit de l'estudi dels instruments de vent-metall.

12. Desenvolupar les facultats de lectura a primera vista i transposició.

13. Practicar tècniques de memorització.

Creació i interpretació

14. Cultivar una personalitat artística fonamentada en l'equilibri entre tècnica i expressió.

15. Interpretar obres de diferents èpoques i estils, representatives de les diferents tendències vigents en els períodes de la música instrumental, vinculant aquesta interpretació amb els continguts de les altres assignatures.

16. Analitzar el material en estudi des del punt de vista tècnic: digitació, respiració, emissió, articulacions i dinàmiques.

17. Analitzar el material en estudi des del punt de vista interpretatiu: estil, estructura, caràcter, tempo i frase.

18. Establir, a partir dels resultats de l'anàlisi musical i l'anàlisi tècnica anteriorment esmentades, criteris que permetin la realització, per part del propi alumne, d'una versió personal de les obres estudiades, sabent defensar raonadament els criteris artístics adoptats.

19. Adquirir hàbit en l'actuació en públic, obrint vies de comunicació tant amb la resta de intèrprets com amb el públic.

20. Aplicar els coneixements musicals i tècnics per a la creació i improvisació amb l'instrument.

Escena

21. Adquirir familiaritat amb les diferents condicions acústiques de les sales de concert.

22. Dominar els protocols de presentació davant del públic: entrada i sortida, salutació, execució, canvi d'obra i el bis.

23. Conèixer la reacció personal davant el contacte amb el públic, i saber tractar les tensions que se'n puguin derivar.

b) Continguts

1. Morfologia i evolució de l'instrument.

2. Funcions de l'instrument i les seves possibilitats de produir-se dins el panorama musical.

3. Coneixement de diferents instruments de la mateixa especialitat.

4. Exercicis d'estiraments i hàbits de detectar postures incorrectes i tensions musculars.

5. Conceptes i procediments per a la consciència i domini del cos per a una correcta interpretació, tant dret com assegut.

6. Conceptes i procediments per aconseguir una embocadura adequada.

7. Tècniques pel control i consciència d'una respiració adequada a la pràctica instrumental.

8. Cura de l'afinació tocant sol i en grup.

9. Qualitat de so, comprensió i control de les dinàmiques, flexibilitat, desenvolupament dels registres i resistència.

10. Exercicis de ritme i dels diferents tipus d'articulació.

11. Exercicis d'escales, arpegis, intervals, triple i doble picat.

12. Velocitat, independència dels dits o la colissa.

13. Estratègies i tècniques per a la lectura, el transport, la improvisació i la memorització.

14. Coneixements i practica dels diferents recursos de l'instrument per a la interpretació.

15. Coneixements i practica dels diferents estils i èpoques del repertori de l'instrument.

16. Creació d'un repertori propi.

17. Musicalitat i personalitat en la interpretació.

18. Treball de solos d'orquestra.

19. Treball de mètodes i estudis de l'instrument.

20. Regularitat i organització de l'estudi.

21. Assaigs i interpretació de concerts en condicions acústiques diverses.

22. Protocols de presentació davant del públic.

23. Tècniques d'autoconeixement i de tractament de les tensions derivades del contacte amb el públic.

24. Escolta, en viu o en enregistraments, la música del propi instrument i d'altres.

25. Coneixença dels esdeveniments musicals i pedagògics relacionats amb el propi instrument.

26. Iniciació a la interpretació de la música contemporània i al coneixement de les seves grafies i efectes.

27. Coneixement de les escoles pedagògiques més importants de cada instrument.
 

Instruments de vent metall: trombó (fiscorn baix, àrea d'instruments tradicionals)

a) Objectius

De l'instrument

1. Valorar el fiscorn baix com una eina per a l'expressió i un vehicle per al gaudi personal.

2. Entendre l'instrument i establir-hi una relació que permeti aprofitar al màxim els recursos que ofereix.

3. Conèixer les característiques organològiques bàsiques del fiscorn baix i dels instruments de vent-metall i la seva evolució històrica.

4. Saber fer les tasques bàsiques de manteniment i neteja de l'instrument.

5. Conèixer el sistema d'afinació de l'instrument i saber-lo afinar sol, en relació amb un altre i en conjunt.

6. Tenir un coneixement bàsic dels instruments afins: trombó de vares, trompeta baixa, bombardí, tuba…

Del cos

7. Aconseguir un ús ponderat de l'esforç muscular necessari per a l'execució, i en especial de la musculatura bucal, adequant els músculs facials per assolir una correcta embocadura.

8. Adquirir una tècnica apropiada pel que fa al procés respiratori i l'acció de la columna d'aire. Comprensió de la importància de les frases musicals en la respiració.

9. Aconseguir la consciència corporal i mental, que afavoreixi la pràctica saludable de l'instrument i que permeti l'equilibri entre tècnica i expressió adquirint l'hàbit de treballar a partir de les sensacions del cos.

10. Disposar de tècniques de condicionament físic per a la preparació de l'execució instrumental, alleugeriment de la fatiga, i prevenció de lesions musculars.

11. Assolir les capacitats necessàries per interpretar en públic, de forma individual i col·lectiva: concentració, autocontrol, domini de la memòria i capacitat comunicativa.

Mètodes d'estudi

12. Desenvolupar els mètodes d'estudi que afavoreixin l'atenció i la consciència per garantir el màxim rendiment.

13. Adquirir consciència de les pròpies capacitats i limitacions.

14. Assolir la pràctica de planificar, autoregular i autoavaluar l'estudi del fiscorn baix.

15. Utilitzar els coneixements adquirits en altres assignatures en profit de l'estudi del fiscorn baix.

16. Desenvolupar les facultats de lectura a primera vista i transposició.

17. Adquirir tècniques de memorització.

18. Tenir l'habilitat de tocar d'oïda.

19. Adquirir l'hàbit de buscar i consultar diferents versions del repertori.

20. Valorar, tenir interès i hàbit en el seguiment de qualsevol manifestació musical.

Creació i interpretació

21. Cultivar una personalitat artística fonamentada en l'equilibri entre tècnica i expressió.

22. Interpretar obres de diferents èpoques i estils, representatives de les diferents tendències vigents en els períodes de la música instrumentals, vinculant aquesta interpretació amb els continguts de les altres assignatures.

23. Conèixer el repertori original bàsic del fiscorn baix i les particularitats estilístiques.

24. Valorar positivament la correcció i el respecte en la creació, en la interpretació i recepció de tot tipus de música.

25. Analitzar el material en estudi des del punt de vista tècnic i sensitiu: digitació, respiració, emissió, articulacions i dinàmiques.

26. Analitzar el material en estudi des del punt de vista interpretatiu: estil, estructura, caràcter, tempo i frase.

27. Establir, a partir dels resultats de l'anàlisi musical i l'anàlisi tècnica anteriorment esmentades, criteris que permetin la realització, per part del mateix alumne, d'una versió personal de les obres estudiades, sabent defensar raonadament els criteris artístics adoptats.

28. Adquirir hàbit en l'actuació en públic, obrint vies de comunicació tant amb la resta d'intèrprets com amb el públic.

29. Aplicar els coneixements musicals i tècnics per a la creació i improvisació amb l'instrument.

Escena

30. Adquirir familiaritat amb les diferents condicions acústiques dels diferents espais d'actuació.

31. Dominar els protocols de presentació davant del públic: entrada i sortida, salutació, execució, canvi d'obra i el bis.

32. Conèixer la reacció personal davant el contacte amb el públic, i saber tractar les tensions que se'n puguin derivar.

b) Continguts

 1. Morfologia i evolució del fiscorn baix.

2. Manteniment del fiscorn baix.

3. Funcions de l'instrument i les seves possibilitats de produir-se dins el panorama musical.

4. Coneixement de diferents instruments de la mateixa família.

5. Hàbits per afavorir una bona pràctica i consciència corporal: exercicis d'escalfament previs a la interpretació i de relaxació posteriors a la interpretació.

6. Conceptes i procediments per a la consciència i domini del cos per a una correcta interpretació, tant dret com assegut.

7. Conceptes i procediments per aconseguir una embocadura adequada.

8. Tècniques per al control i consciència de procés respiratori adequada a la pràctica instrumental.

9. Control de l'afinació en relació amb el fiscorn baix, tocant sol i en grup.

10. Qualitat de so, comprensió i control de les dinàmiques, flexibilitat, desenvolupament dels registres i resistència.

11. El ritme i els diferents tipus d'articulació.

12. Coordinació dels dits.

13. Estratègies i tècniques per a la lectura, el transport, la improvisació i la memorització.

14. Coneixements i pràctica dels diferents recursos de l'instrument per a la interpretació.

15. Coneixements i pràctica dels diferents estils i èpoques del repertori de l'instrument.

16. Coneixement del repertori bàsic de fiscorn baix.

17. Creació d'un repertori propi.

18. Musicalitat i personalitat en la interpretació.

19. Hàbits de regularitat i organització de l'estudi.

20. Assaigs i interpretació de concerts en condicions acústiques diverses.

21. Protocols de presentació davant del públic.

22. Tècniques d'autoconeixement i de tractament de les tensions derivades del contacte amb el públic.

23. Escolta, en viu o en enregistraments, de la música del propi instrument i d'altres.

24. Coneixença dels esdeveniments musicals i pedagògics relacionats amb el propi instrument.

25. Iniciació a la interpretació de la música contemporània i al coneixement de les seves grafies i efectes.

26. Coneixement de les escoles pedagògiques més importants del fiscorn baix.
 

Orgue

a) Objectius

De l'instrument

1. Conèixer les característiques organològiques bàsiques de l'orgue i la seva evolució històrica segons èpoques i països.

2. Saber realitzar les tasques bàsiques de manteniment i afinació de llengüetes. Coordinar amb l'orguener l'harmonització i l'afinació general i preservar l'orgue d'agents perjudicials.

3. Conèixer els principis d'afinació dels tubs d'embocadura i llengüeta, i els principals temperaments.

Del cos

4. Obtenir un nivell de consciència corporal davant la consola de l'orgue que faciliti l'adopció d'una postura adequada que permeti abastar els diferents teclats manuals i pedaler.

5. Aconseguir una condició muscular òptima per a l'execució de l'orgue, adoptant una apropiada relació tensió-distensió de tots els membres del cos.

6. Adquirir una tècnica apropiada pel que fa al tractament de la respiració.

7. Disposar de tècniques de condicionament físic per a la preparació de l'execució instrumental, alleugeriment de la fatiga, i prevenció de lesions musculars.

8. Assolir les capacitats i recursos necessaris per interpretar en públic de forma individual i col·lectiva: concentració, autocontrol, domini de la memòria i capacitat comunicativa.

Mètodes d'estudi

9. Desenvolupar els hàbits i procediments d'estudi aplicant una adequada metodologia de treball per aconseguir el màxim rendiment, adquirint consciència de les pròpies capacitats i limitacions.

10. Fomentar la pràctica de la planificació, autoregulació i autoavaluació en l'estudi de l'orgue, desvetllant un esperit crític en tot el procés d'ensenyament-aprenentatge.

11. Integrar i aplicar els coneixements adquirits en assignatures d'altres àmbits, tant teòrics com històrics i analítics, a la pràctica de l'orgue, entenent-los com a imprescindibles per a la interpretació.

12. Desenvolupar les facultats de lectura a primera vista i transposició.

13. Practicar tècniques de memorització.

Creació i interpretació

14. Cultivar una personalitat artística fonamentada en l'equilibri entre tècnica i expressió.

15. Interpretar obres de totes les èpoques i estils del repertori organístic, representatives de les diferents tendències vigents en els períodes de la música instrumental, i relacionar-les amb els continguts de les altres assignatures, i saber-les situar en el context estilístic de l'època i en el conjunt de l'obra de l'autor.

16. Analitzar el material en estudi des del punt de vista tècnic: digitació, pedalització, pedals d'expressió, toc organístic i fraseig.

17. Analitzar el material en estudi des del punt de vista interpretatiu: estil, estructura, frase, registració, caràcter i tempo.

18. Establir, a partir dels resultats de l'anàlisi musical i l'anàlisi tècnica anteriorment esmentades, criteris que permetin la realització, per part del propi alumne, d'una versió personal de les obres estudiades, sabent defensar raonadament els criteris artístics adoptats.

19. Participar en actuacions públiques, compartint vivències musicals i adquirint hàbit en la comunicació amb el públic.

20. Aplicar els coneixements musicals i tècnics per a la creació i improvisació amb l'orgue.

Escena

21. Adquirir familiaritat amb les diferents condicions acústiques de les sales de concert.

22. Dominar els protocols de presentació davant del públic: entrada i sortida, salutació, execució, canvi d'obra i el bis.

23. Conèixer la reacció personal davant el contacte amb el públic, i saber tractar les tensions que se'n puguin derivar.

b) Continguts

1. Organologia, morfologia de l'orgue. Coneixement dels prototipus d'orgues segons èpoques i països.

2. Manteniment, afinació i conservació de l'orgue.

3. Assistència a cursos especialitzats de tècniques corporals i de respiració.

4. Conceptes i procediments referents a la posició del cos.

5. Conceptes i procediments referents a la posició de l'esquena i extremitats.

6. Treball de concentració, autocontrol, domini i equilibri de cos i ment, necessaris per a l'execució en públic.

7. Adquisició d'hàbits i tècniques d'estudi.

8. Exercicis de manual i pedal per separat: escales, intervals i arpegis.

9. Exercicis combinats de manual i pedal per a desenvolupar la independència de moviments: duos i trios, entre d'altres.

10. Exercicis de diferents tipus d'articulació: staccato, legato i altres.

11. Tractats, mètodes, estudis i exercicis de mecanisme.

12. Pràctica de la dicció instrumental: estil i fraseig,

13. Treball d'articulació, fraseig, digitacions i pedalitzacions segons èpoques i països.

14. Tractats de registració segons èpoques i països.

15. Coneixement de diferents taules d'ornamentació històrica.

16. Execució d'ornamentacions i els seus criteris d'interpretació estilística i històrica.

17. Repertori d'obres de diferents perfils, caràcters, estils i èpoques.

18. Estudi del baix xifrat, lectura a vista, transposició, improvisació i memorització.

19. Introducció als recursos característics de la música d'avantguarda.

20. Formes organístiques.

21. Aspectes litúrgics de l'orgue.

22. Assaigs i interpretació de concerts en condicions acústiques diverses.

23. Protocols de presentació davant del públic.

24. Audicions de manifestacions musicals i d'enregistraments actuals i històrics d'intèrprets rellevants, amb l'anàlisi comparatiu de les diferents versions des d'un punt de vista crític i formatiu.

25. Iniciació a la interpretació de la música contemporània i al coneixement de les seves grafies i efectes.

26. Coneixement de les escoles organístiques més importants.


Percussió (àrea d'instruments de l'orquestra)

a) Objectius

De l'instrument

1. Conèixer les característiques organològiques bàsiques dels instruments de percussió i la seva evolució històrica.

2. Saber realitzar les tasques bàsiques de muntatge i desmuntatge, neteja, manteniment i reparacions elementals dels principals instruments de percussió.

3. Conèixer el sistema d'afinació de les timbales i saber-les afinar en relació amb un altre instrument.

Del cos

4. Obtenir una actitud corporal adient per l'execució instrumental i pel sosteniment de les baquetes.

5. Aconseguir un ús ponderat de l'esforç muscular necessari per a l'execució.

6. Adquirir una tècnica apropiada pel que fa al tractament de la respiració.

7. Disposar de tècniques de condicionament físic per a la preparació de l'execució instrumental, alleugeriment de la fatiga, i prevenció de lesions musculars.

8. Assolir les capacitats necessàries per interpretar en públic, de forma individual i col·lectiva: concentració, autocontrol, domini de la memòria i capacitat comunicativa.

Mètodes d'estudi

9. Desenvolupar els procediments d'estudi oportuns per aconseguir el màxim rendiment, així com la coordinació rítmica i motriu que exigeix les possibles combinacions dels instruments de percussió, adquirint consciència de les pròpies capacitats i limitacions.

10. Fomentar la pràctica de la planificació, autoregulació i autoavaluació en l'estudi dels instruments de percussió.

11. Utilitzar els coneixements adquirits en altres assignatures en profit de l'estudi dels instruments de percussió.

12. Desenvolupar les facultats de lectura a primera vista i transposició.

13. Adquirir i aplicar eines pel desenvolupament de la memòria.

Creació i interpretació

14. Cultivar una personalitat artística fonamentada en l'equilibri entre tècnica i expressió.

15. Interpretar obres de diferents èpoques i estils, representatives de les diferents tendències vigents en els períodes de la música instrumental, vinculant aquesta interpretació amb els continguts de les altres assignatures. Tocar en un conjunt de percussió amb i sense director amb coneixement global de l'obra, precisió rítmica i sentit musical.

16. Analitzar el material en estudi des del punt de vista tècnic: sticking, pulsació, articulació, respiració, col·locació dels instruments, coordinació entre les dues mans, tria i canvis de baquetes.

17. Analitzar el material en estudi des del punt de vista interpretatiu: estil, estructura, caràcter, tempo i frase.

18. Establir, a partir dels resultats de l'anàlisi musical i l'anàlisi tècnica anteriorment esmentades, criteris que permetin la realització, per part del propi alumne, d'una versió personal de les obres estudiades, sabent defensar raonadament els criteris artístics adoptats.

19. Participar en actuacions públiques, compartint vivències musicals i adquirint hàbit en la comunicació amb el públic.

20. Aplicar els coneixements musicals i tècnics per a la creació i improvisació amb els instruments de percussió.

Escena

21. Adquirir familiaritat amb les diferents condicions acústiques de les sales de concert.

22. Dominar els protocols de presentació davant del públic: entrada i sortida, salutació, execució, canvi d'obra i el bis.

23. Conèixer la reacció personal davant el contacte amb el públic i saber tractar les tensions que se'n puguin derivar.

b) Continguts

1. Posició correcta del cos i manteniment d'un bon equilibri corporal tant dret com assegut.

2. Correcte sosteniment de les baquetes, control del pes i del balanç.

3. Diferents tipus d'articulació i contrast de dinàmiques i accents.

4. Recerca de la qualitat sonora i coneixement de les possibilitats sonores dels instruments.

5. Desenvolupament de la capacitat d'obtenir simultàniament sons de diferents intensitat entre les dues mans.

6. Comprensió i execució de diferents tipus de polirrítmies i progressions rítmiques.

7. Organització i rendibilització del temps d'estudi.

8. Pràctica de lectura a vista.

9. Tipus de memòria.

10. Treball d'improvisació.

11. Anàlisi de les obres o estudis a interpretar. Tria i canvis de baquetes, sticking adequat i aplicació al discurs musical.

12. Formació d'un sentit crític positiu per millorar l'efectivitat i solucionar problemes.

13. Hàbit de realitzar exercicis d'escalfament i estiraments musculars abans i després de cada sessió d'estudi.

14. Audició comparada d'interpretacions dels companys i de grans intèrprets per analitzar de manera crítica les diferents versions.

15. Coneixement i interpretació d'un repertori bàsic de dificultat adequada al nivell amb domini tècnic, musical i estilístic.

16. Assaigs i interpretació de concerts en condicions acústiques diverses.

17. Protocols de presentació davant del públic.

18. Hàbit de tocar davant de públic, concerts i audicions.

19. Tècniques d'autoconeixement i de tractament de les tensions derivades del contacte amb el públic.

20. Aproximació a l'organologia i l'evolució històrica de la família d'instruments de percussió.

21. Muntatge i desmuntatge dels instruments i hàbit de cuidar el material per a poder treure'n el millor rendiment.

22. Treball de conjunt de percussió, improvisació en grup i recerca de recursos sonors.

23. Lectura i interpretació d'obres de repertori de conjunt de percussió amb precisió, criteri estilístic i sentit musical.

24. Iniciació a la interpretació de la música contemporània i al coneixement de les seves grafies i efectes.

Continguts específics per instruments

Caixa

1. Estudi dels rudiments bàsics i aplicació al discurs musical.

2. El redoble: obert i tancat.

Timbales

3. Desplaçaments, sticking, redoble, dampening, afinació i control dels pedals.

Multipercussió

4. Polirrítmies i coordinació de les mans i/o peus.

5. Desplaçaments entre els diferents instruments.

6. Criteris per a la tria i hàbit en la planificació de la distribució adient dels instruments.

Vibràfon

7. Tècnica de dues i quatre baquetes.

8. Escales, arpegis i acords.

9. Tècnica de pedal.

10. Tècnica de dampening.

Marimba

11. Tècnica de dues i quatre baquetes.

12. Escales, arpegis i acords.

13. Redoble.

Bateria

14. Treball d'independència, coordinació i desplaçaments.

15. Treball dels diferents estils musicals.

Instruments orquestrals

16. Treball del repertori orquestral bàsic.

17. Desenvolupament de la tècnica amb els diferents instruments: xilòfon, lira, bombo, plats, caixa, pandereta i triangle, entre d'altres.

18. Aplicació dels aspectes tècnics al discurs musical.

Instruments folklòrics i populars

19. Introducció a la tècnica i ritmes bàsics dels instruments folklòrics i populars més rellevants, fent especial atenció als propis i als més propers a la nostra cultura o geogràficament.


Percussió (àrea d'instruments de la música moderna i jazz)

a) Objectius

 De l'instrument

1. Conèixer les característiques organològiques bàsiques dels instruments de percussió i la seva evolució històrica dins de l'àmbit de la música moderna.

2. Saber fer les tasques bàsiques de muntatge i desmuntatge, neteja, manteniment i reparacions elementals dels principals instruments de percussió.

3. Conèixer la tècnica específica de producció del so dels diferents instruments de so determinat i dels de so indeterminat, bateria, congues, caixó, bongos, pailas, petita percussió...

4. Conèixer el sistema d'afinació de les timbales i altres instruments de percussió i saber-los afinar entre ells.

5. Adquirir oïda i sentit melòdic i harmònic utilitzant els instruments de percussió d'afinació determinada.

6. Adquirir la capacitat de lectura necessària per a la interpretació de les partitures i grafies pròpies dels diferents instruments de percussió i de la bateria.

Del cos

7. Obtenir una actitud corporal adient per a l'execució instrumental i per al sosteniment de les baquetes.

8. Aconseguir un ús ponderat de l'esforç muscular necessari per a l'execució.

9. Adquirir una tècnica apropiada pel que fa al tractament de la respiració.

10. Assolir les capacitats necessàries per interpretar en públic, de forma individual i col·lectiva: concentració, autocontrol, domini de la memòria i capacitat comunicativa.

11. Tenir la cura i l'hàbit de fer sempre escalfaments i estiraments tant abans com després de l'execució instrumental, per prevenir lesions musculars.

12. Assolir l'hàbit de protegir-se auditivament.

Mètodes d'estudi

13. Desenvolupar els procediments d'estudi oportuns per aconseguir el màxim rendiment, així com la coordinació rítmica i motriu que exigeixen les possibles combinacions dels instruments de percussió, adquirint consciència de les pròpies capacitats i limitacions.

14. Fomentar la pràctica de la planificació, autoregulació i autoavaluació en l'estudi dels instruments de percussió.

15. Utilitzar els coneixements adquirits en altres assignatures en profit de l'estudi dels instruments de percussió.

16. Desenvolupar les facultats de lectura a primera vista i improvisació.

17. Adquirir i aplicar eines per al desenvolupament de la memòria.

Creació i interpretació

18. Cultivar una personalitat artística fonamentada en l'equilibri entre tècnica i expressió.

19. Interpretar temes de diferents estils, representatius de les diferents tendències de la música instrumental.

20. Tocar en un conjunt de percussió amb i sense director amb coneixement global del tema, precisió rítmica i sentit musical.

21. Analitzar el material en estudi des del punt de vista tècnic: sticking, pulsació, articulació, respiració, col·locació dels instruments, coordinació entre les dues mans/peus, tria i canvis de baquetes (escombretes, maces...).

22. Analitzar el material en estudi des del punt de vista interpretatiu: estil, estructura, caràcter, tempo i frase.

23. Establir, a partir dels resultats de l'anàlisi musical i l'anàlisi tècnica anteriorment esmentades, criteris que permetin la realització, per part del mateix alumne, d'una versió personal dels temes estudiats, sabent defensar raonadament els criteris artístics adoptats.

24. Participar en actuacions públiques, compartint vivències musicals i adquirint hàbit en la comunicació amb el públic.

25. Aplicar els coneixements musicals i tècnics per a la creació i improvisació amb els instruments de percussió.

Escena

26. Adquirir familiaritat amb les diferents condicions acústiques dels espais de concert.

27. Controlar l'espai escènic i la relació amb el públic.

28. Conèixer la reacció personal davant el contacte amb el públic i saber tractar les tensions que se'n puguin derivar.

b) Continguts

 1. Posició correcta del cos i manteniment d'un bon equilibri corporal tant dret com assegut.

2. Consciència del propi moviment. Control del pes i del balanç.

3. Correcte sosteniment de les baquetes i dels instruments de petita percussió.

4. Els diferents tipus d'articulació i contrast de dinàmiques i accents.

5. Recerca de la qualitat sonora i coneixement de les possibilitats sonores dels instruments.

6. Desenvolupament de la capacitat d'obtenir simultàniament sons de diferent intensitat entre les dues mans/peus.

7. Comprensió i execució de diferents tipus de polirrítmies i progressions rítmiques.

8. Patrons rítmics típics dels diferents estils de les músiques modernes per a cada un dels instruments de percussió.

9. Organització i rendibilització del temps d'estudi.

10. Pràctica de lectura a vista.

11. Tipus de memòria.

12. Improvisació.

13. Anàlisi dels temes a interpretar. Tria i canvis de baquetes, sticking adequat i aplicació al discurs musical.

14. Formació d'un sentit crític positiu per millorar l'efectivitat i solucionar problemes.

15. Hàbit de fer exercicis d'escalfament i estiraments musculars abans i després de cada sessió.

16. Audició comparada d'interpretacions dels companys i de grans intèrprets per analitzar de manera crítica les diferents versions.

17. Coneixement i interpretació d'un repertori bàsic de dificultat adequada al nivell amb domini tècnic, musical i estilístic.

18. Assaigs i interpretació en condicions acústiques diverses.

19. Hàbit de tocar davant de públic, concerts i audicions.

20. Tècniques d'autoconeixement i de tractament de les tensions derivades del contacte amb el públic (por escènica).

21. Aproximació a l'organologia i l'evolució històrica de la família d'instruments de percussió.

22. Muntatge i desmuntatge dels instruments i hàbit de cuidar el material per poder treure'n el millor rendiment.

23. El conjunt de percussió, improvisació en grup i recerca de recursos sonors.

Continguts específics per instruments

Caixa

1. Estudi dels rudiments bàsics i aplicació a les músiques modernes.

2. El redoble de pressió (tancat).

 Instruments de membrana d'afinació determinada (timbales, bongos, congues, surdos, repinique…)

3. Desplaçaments, sticking, redoble i afinació.

Bateria

4. Polirrítmies i coordinació de les mans i/o peus.

5. Treball d'independència i desplaçaments.

Instruments de làmines

6. Tècnica de dues i quatre baquetes.

7. Escales, arpegis i acords.

Instruments folklòrics i populars (agogo, güiro, triangle, esquellots, caixa xinesa, clave…)

8. Introducció a la tècnica i ritmes bàsics dels instruments folklòrics i populars més rellevants d'arreu del món.

9. Polirrítmies i coordinació de les mans i/o peus.

10. Desplaçaments entre els diferents instruments.

11. Criteris per a la tria i hàbit en la planificació de la distribució adient dels instruments en diferents sets.
 

Piano

a) Objectius

De l'instrument

1. Conèixer les característiques organològiques, l'evolució i els recursos del piano a través de les diferents èpoques i estils.

2. Conèixer la mecànica i el funcionament del piano.

3. Conèixer el sistema d'afinació del piano.

Del cos

4. Obtenir un nivell de consciència corporal davant del piano que faciliti l'adopció d'una postura del cos, esquena, braços, mans i extremitats inferiors adequada.

5. Disposar d'una bona preparació física per l'execució al piano, adquirint una apropiada relació tensió-distensió de tots els membres del cos.

6. Adquirir una tècnica apropiada pel que fa al tractament de la respiració.

7. Treballar tècniques d'alleugeriment de la fatiga, de prevenció de lesions musculars, de concentració, respiració i relaxació.

8. Dotar-se de recursos per la presentació en públic: concentració, autocontrol, domini de la memòria i capacitat comunicativa.

Mètodes d'estudi

9. Desenvolupar els procediments d'estudi oportuns per aconseguir el màxim rendiment, adquirint consciència de les pròpies capacitats i limitacions.

10. Treballar la comprensió de les obres mitjançant la seva anàlisi global. Fomentar la pràctica de la planificació, autoregulació i autoavaluació en l'estudi del piano. Assolir un bon aprenentatge i comprensió del repertori pianístic.

11. Integrar i aplicar els coneixements adquirits en assignatures d'altres àmbits en la pràctica del piano, entenent-los com a imprescindibles per a la interpretació.

12. Treballar específicament l'harmonia al piano, la lectura a vista i la improvisació harmònica.

13. Practicar tècniques de memorització.

Creació i interpretació

14. Desenvolupar la pròpia personalitat artística amb versions personals de les obres fonamentades en l'equilibri entre tècnica i expressió.

15. Interpretar obres de diferents èpoques i estils, representatives de les diferents tendències vigents en els períodes de la música instrumental, vinculant aquesta interpretació amb els continguts de les altres assignatures, i saber-les situar en el context estilístic de l'època i en el conjunt de l'obra de l'autor.

16. Analitzar el material en estudi des del punt de vista tècnic: digitació, respiració, emissió, articulacions, i dinàmiques.

17. Analitzar el material en estudi des del punt de vista interpretatiu: estil, estructura, caràcter, tempo i frase.

18. Establir, a partir dels resultats de l'anàlisi musical i l'anàlisi tècnica anteriorment esmentades, criteris que permetin la realització, per part del propi alumne, d'una versió personal de les obres estudiades, sabent defensar raonadament els criteris artístics adoptats.

19. Adquirir recursos i estratègies per la presentació pública i la comunicació amb l'auditori. Compartir vivències musicals en directe. Saber construir un programa de concert adequat a les possibilitats físiques i musicals de cadascú.

20. Saber desenvolupar-se en la improvisació al piano per tal de mostrar la creativitat i domini imminent del piano.

Escena

21. Adquirir familiaritat amb les diferents condicions acústiques de les sales de concert.

22. Dominar els protocols de presentació davant del públic: entrada i sortida, salutació, execució, canvi d'obra i el bis.

23. Conèixer la reacció personal davant el contacte amb el públic i saber tractar les tensions que se'n puguin derivar.

b) Continguts

1. Coneixement dels instruments de teclat precedents al piano: el clave, el clavicordi i el pianoforte. Prendre consciència de que la història del piano va en paral·lel a la història de la música i de l'art, és a dir, de la seva dimensió artística.

2. Coneixement de la mecànica i del sistema d'afinació del piano. Adquisició de les nocions bàsiques per tenir cura del seu manteniment: canvis de temperatura, mobilitat, espai adequat i humitats, entre d'altres.

3. Assistència a sessions de formació corporal i a cursos especialitzats que tractin de la relació cos-art.

4. Treball de la concentració, l'autocontrol, el domini i equilibri de cos i ment per poder iniciar-se en l'hàbit de les audicions públiques tan de forma individual com col·lectiva.

5. Adequada distribució del temps d'estudi en franges horàries. Treball acurat de la lectura i la coordinació psico-motora. Estratègies d'estudi i planificació dels recursos i de tècnica instrumental necessaris per interpretar cada obra.

6. Desvetllament d'un sa esperit crític. Adquisició de l'hàbit d'assistir regularment a concerts, estrenes d'obres, conferències i debats relacionats amb el piano. Escoltar enregistraments i llegir publicacions especialitzades. Hàbit d'enregistrament de les pròpies interpretacions per a fer-ne un ús pedagògic d'autoexigència i perfeccionament.

7. Relació amb les altres assignatures del currículum que tracten els temes teòrics, històrics i analítics.

8. Pràctica de lectura a vista amb obres curtes escrites originalment per a piano i també amb reduccions i arranjaments per aquest instrument d'altres obres simfòniques i de tot tipus.

9. Tècniques de memorització: memòria musical i auditiva, memòria digital i muscular, memòria analítica i memòria visual.

10. Educació de l'oïda i hàbit de fer música de manera natural, clara, coherent, personal i acurada en tots els aspectes.

11. Interpretació d'obres del clavecinisme, barroc, classicisme, romanticisme, nacionalismes, impressionisme, expressionisme i segle XX. Valoració i coneixement de les músiques que es fan actualment i ser receptius a interpretar-les.

12. Estudi aprofundit dels principals aspectes de la tècnica pianística: la digitació, la pedalització i els signes escrits a la partitura d'expressivitat, fraseig, dinàmiques, tempo, caràcter i estil. Treball de l'articulació musical com el legato, staccatto, non legato i portato, el so, la gamma dinàmica, els diferents tipus d'accents, les polirítmies, el control de la pressió del dit i del pes, el toc polifònic, la diferenciació del timbre i de la qualitat sonora de les diferents notes d'un acord. Treball de la diversitat dels dissenys musicals que presenten més exigències: escales, arpegis, notes dobles, acords, octaves, salts i glissandos.

13. Treball de les obres mitjançant l'anàlisi descriptiva melòdica, temàtica, rítmica, mètrica, harmònica, formal, estilística, tímbrica. Anàlisi interpretativa de l'estructura, de la textura i de l'organització.

14. Assaigs i interpretació de concerts en condicions acústiques diverses.

15. Protocols de presentació davant del públic.

16. Planificació exigent de les audicions públiques, practicar molt l'actuació en directe. Control del cos i la ment en el moment del concert. Adquisició de la imprescindible confiança en un mateix per la vertadera transmissió artística i per poder oferir versions personalitzades.

17. Treball de la improvisació sobre bases harmòniques, sobre motius i sobre melodies dotant-se d'acompanyaments amb i sense graus harmònics; amb i sense motlles fixes d'acompanyament. Treball específic de l'harmonia al piano. Treball de tot tipus de progressions i modulacions. Iniciar-se en la transposició.

18. Iniciació a la interpretació de la música contemporània i al coneixement de les seves grafies i efectes.

19. Coneixement de les escoles pedagògiques més importants del piano.
 

Tible i tenora

a) Objectius

De l'instrument

1. Conèixer les característiques organològiques bàsiques del tible i la tenora i la seva evolució històrica.

2. Saber realitzar les tasques bàsiques de muntatge i desmuntatge del tible i la tenora, manteniment i reparacions elementals.

3. Conèixer el sistema d'afinació del tible i la tenora i saber-los afinar en relació amb un altre instrument.

Del cos

4. Obtenir un nivell de consciència corporal que faciliti l'adopció d'una postura adequada pel sosteniment del tible i la tenora.

5. Aconseguir un ús ponderat de l'esforç muscular necessari per a l'execució, i en especial de la musculatura bucal.

6. Adquirir una tècnica apropiada pel que fa a la respiració i l'acció de la columna d'aire.

7. Disposar de tècniques de condicionament físic per a la preparació de l'execució instrumental, alleugeriment de la fatiga, i prevenció de lesions musculars.

8. Assolir les capacitats necessàries per interpretar en públic, de forma individual i col·lectiva: concentració, autocontrol, domini de la memòria i capacitat comunicativa.

Mètodes d'estudi

9. Desenvolupar els procediments d'estudi oportuns per aconseguir el màxim rendiment, adquirint consciència de les pròpies capacitats i limitacions.

10. Fomentar la pràctica de la planificació, autoregulació i autoavaluació en l'estudi del tible i la tenora.

11. Utilitzar els coneixements adquirits en altres assignatures i activitats en profit de l'estudi de l'instrument. Tenir interès per les manifestacions relacionades amb el tible i la tenora com concerts, enregistraments, cursos i edicions.

12. Desenvolupar les facultats de lectura a primera vista i transposició.

13. Practicar tècniques de memorització.

Creació i interpretació

14. Cultivar una personalitat artística fonamentada en l'equilibri entre tècnica i expressió.

15. Interpretar música de diferents èpoques i estils, representatives de les diferents tendències vigents en els períodes de la música instrumental, i de conjunt amb les formacions pròpies del tible i la tenora, vinculant aquesta interpretació amb els continguts de les altres assignatures.

16. Analitzar el material en estudi des del punt de vista tècnic: digitació, pulsació, respiració, articulacions, i dinàmiques.

17. Analitzar el material en estudi des del punt de vista interpretatiu: estil, estructura, caràcter, tempo i frase.

18. Establir, a partir dels resultats de l'anàlisi musical i l'anàlisi tècnica anteriorment esmentades, criteris que permetin la realització, per part del propi alumne, d'una versió personal de les obres estudiades, sabent defensar raonadament els criteris artístics adoptats.

19. Participar en actuacions públiques, compartint vivències musicals i adquirint hàbit en la comunicació amb el públic.

20. Aplicar els coneixements musicals i tècnics per a la creació, improvisació i investigació amb el tible i la tenora.

Escena

21. Adquirir familiaritat amb les diferents condicions acústiques de les sales de concert.

22. Dominar els protocols de presentació davant del públic: entrada i sortida, salutació, execució, canvi d'obra i el bis.

23. Conèixer la reacció personal davant el contacte amb el públic i saber tractar les tensions que se'n puguin derivar.

b) Continguts

1. Fabricació, muntatge i manipulació de canyes.

2. Domini de les tècniques de respiració i relaxació.

3. Control de l'afinació, qualitat del so i vibrat en els diferents registres.

4. Domini de totes les digitacions.

5. Domini de les diferents articulacions, inclosos els registres extrems: lligats i picats.

6. Domini dels recursos expressius: matisos, reguladors, articulació, vibrat, fraseig, color i notes tingudes.

7. Domini tècnic de les escales i arpegis practicables en diferents articulacions i modalitats intervàliques.

8. Exercicis i estudis progressius.

9. Repertori, anàlisi, audició i memorització d'obres: obres per a tenora solista i repertori cambrístic.

10. Domini de la transposició pròpia del tible i la tenora: tons propers i lectura en sons reals.

11. Audicions de manifestacions musicals i d'enregistraments actuals i històrics d'intèrprets rellevants, amb l'anàlisi comparatiu de les diferents versions des d'un punt de vista crític i formatiu.

12. Assaigs i interpretació de concerts en condicions acústiques diverses.

13. Protocols de presentació davant del públic.

14. Tècniques d'autoconeixement i de tractament de les tensions derivades del contacte amb el públic.

15. Coneixement de les escoles pedagògiques més importants del tible i la tenora.

16. Practica de la lectura a vista.

17. Iniciació a la interpretació de la música contemporània i al coneixement de les seves grafies i efectes.
 

Viola da gamba

a) Objectius

De l'instrument

1. Conèixer les característiques organològiques bàsiques de la viola da gamba i la seva evolució històrica, adquirint consciència dels paràmetres musicals dels instruments de la música antiga i el seu marc contextual.

2. Saber realitzar les tasques bàsiques de muntatge i desmuntatge de la viola da gamba, manteniment, reparacions i variacions elementals.

3. Saber afinar la viola da gamba i conèixer el sistemes d'afinació propis i en relació amb altres instruments antics o contemporanis així com l'ús de diapasons històrics.

Del cos

4. Obtenir un nivell de consciència corporal que faciliti l'adopció d'una postura adequada pel sosteniment de la viola da gamba.

5. Aconseguir un ús ponderat de l'esforç muscular necessari per a l'execució i el relaxament global indispensable.

6. Adquirir una tècnica apropiada pel que fa al tractament de la respiració i la seva aplicació al discurs musical.

7. Disposar de tècniques de condicionament físic per a la preparació de l'execució instrumental, alleugeriment de la fatiga i prevenció de lesions musculars.

8. Assolir les capacitats necessàries per interpretar en públic, de forma individual i col·lectiva: concentració, autocontrol, domini de la memòria i capacitat comunicativa.

Mètodes d'estudi

9. Desenvolupar els procediments d'estudi oportuns per aconseguir el màxim rendiment, adquirint consciència de les pròpies capacitats i limitacions en un determinat context.

10. Fomentar la pràctica de la planificació, autoregulació i autoavaluació en l'estudi de la viola da gamba.

11. Utilitzar els coneixements adquirits en les altres assignatures en profit de l'estudi de la viola da gamba.

12. Desenvolupar les facultats de lectura a primera vista i transposició.

13. Practicar tècniques de memorització.

Creació i interpretació

14. Cultivar una personalitat artística fonamentada en l'equilibri entre tècnica i expressió a partir d'una base sòlida i contrastada.

15. Interpretar obres coneixent i valorant el corpus repertorial més representatiu de la viola da gamba en totes les èpoques i estils, aplicant els aspectes variables determinats que formen part dels estils musicals dels segles XVI al XVIII com són l'ornamentació i la improvisació, i relacionant la vessant interpretativa amb els continguts d'altres assignatures.

16. Organitzar el material en estudi des del punt de vista tècnic: digitació, pulsació, articulacions, i dinàmiques.

17. Analitzar el material en estudi des del punt de vista interpretatiu: estil, estructura, caràcter, tempo i frase.

18. Establir, a partir dels resultats de l'anàlisi musical i l'anàlisi tècnica anteriorment esmentades, criteris que permetin la realització, per part del propi alumne, d'una versió personal de les obres estudiades, sabent defensar raonadament els criteris artístics adoptats.

19. Participar en actuacions públiques, compartint vivències musicals i adquirint hàbit en la comunicació amb el públic.

20. Aplicar els coneixements musicals i tècnics per a la creació i improvisació amb la viola da gamba.

Escena

21. Adquirir familiaritat amb les diferents condicions acústiques de les sales de concert.

22. Dominar els protocols de presentació davant del públic: entrada i sortida, salutació, execució, canvi d'obra i el bis.

23. Conèixer la reacció personal davant el contacte amb el públic i saber tractar les tensions que se'n puguin derivar.

b) Continguts

1. Estudi de la història de la viola da gamba, les seves modalitats i les característiques organològiques.

2. Realització d'activitats encaminades al coneixement de les vessants organològiques i de manteniment , l'encordatura i les diferents afinacions i els trastos.

3. Desenvolupament del treball de coordinació tècnica i corporal, els recursos corporals per controlar l'emissió del so a través de l'arquet i el domini del mànec.

4. Tècniques de respiració en relació amb l'interpretació.

5. Estudi del material didàctic encaminat a proporcionar recursos tècnics, ja sigui en base a la pràctica individual i col·lectiva.

6. Organització de l'estudi.

7. Pràctica i estudi de diversos extractes o fragments de composicions musicals que ens aporten informació comparada sobre recursos d'articulació i digitació, que incideixen en el fraseig i les dinàmiques.

8. Estudi de les tabulatures pròpies de la viola da gamba.

9. Treball aplicat sobre el vessant harmònic i polifònic de la viola da gamba.

10. Realització d'acords a partir d'un baix xifrat.

11. Estratègies de memorització immediata o posterior i de determinats passatges de lectura a vista en diferents nivells.

12. Projecció, qualitat i execució del so en tots els registres; control de les dinàmiques.

13. Coneixement i valoració de diverses fonts escrites que parlen de la improvisació i l'ornamentació històrica per a instruments monòdics, ja siguin mètodes o tractats de diversa naturalesa.

14. Execució de repertori de música antiga amb els instruments propis del seu àmbit històric en diapasons històrics i diversos i amb el seu equilibri sonor natural.

15. Execució en un context d'instruments de la música clàssica i contemporània.

16. Pràctica de la música per a conjunt de violes de gamba amb violes de diferents tessitures.

17. Assaigs i interpretació de concerts en condicions acústiques diverses.

18. Protocols de presentació davant del públic.

19. Tècniques d'autoconeixement i de tractament de les tensions derivades del contacte amb el públic.

20. Audicions de manifestacions musicals i d'enregistraments actuals i històrics d'intèrprets rellevants, amb l'anàlisi comparatiu de les diferents versions des d'un punt de vista crític i formatiu.

21. Coneixement de les escoles pedagògiques més importants de viola da gamba.

c) Criteris d'avaluació d'instrument

De l'instrument

1. Demostrar que es disposa dels coneixements bàsics pel què fa a les característiques organològiques de l'instrument, i la seva evolució històrica. Pel que fa a la veu, demostrar que es coneixen les diverses parts de què consta l'aparell fonador: la seva fisiologia.

2. Resoldre amb desimboltura, si s'escau, les tasques bàsiques de muntatge i desmuntatge de l'instrument, condicionament dels elements requerits per a la producció de so, neteja, manteniment i reparacions elementals.

3. Evidenciar coneixement del sistema d'afinació de l'instrument, i si s'escau, ésser capaç d'afinar-lo acceptablement en relació amb els altres. Pel que fa a la veu, demostrar coneixement del mecanisme respiratori i del seu funcionament bàsic en la veu cantada.

Del cos

4. Mostrar una actitud corporal adient per l'execució instrumental, i, si s'escau, pel sosteniment de l'instrument.

5. Revelar un ús ponderat de l'esforç muscular necessari per l'execució, i, si s'escau, de la musculatura bucal.

6. Utilitzar una tècnica apropiada pel que fa al tractament de la respiració, i, si s'escau, l'acció de la columna d'aire.

7. Aplicar tècniques de condicionament físic en la preparació de l'execució instrumental, en l'alleugeriment de la fatiga, i per la prevenció de lesions musculars.

8. Interpretar en públic evidenciant concentració, autocontrol, domini de la memòria i capacitat comunicativa.

Mètodes d'estudi

9. Demostrar perspicàcia en l'adopció d'hàbits i procediments d'estudi.

10. Mostrar eficiència en la planificació, autoregulació i autoavaluació en l'estudi de l'instrument.

11. Evidenciar solvència en l'aplicació a l'estudi de l'instrument dels coneixements adquirits en altres assignatures.

12. Demostrar soltesa en la lectura a primera vista i la transposició de partitures de dificultat mitjana.

13. Mostrar domini de les tècniques de memorització.

Creació i interpretació

14. Manifestar una personalitat artística fonamentada en l'equilibri entre tècnica i expressió.

15. Interpretar obres de diferents èpoques i estils, representatives de les diferents tendències vigents en els períodes de la música instrumental, palesant la vinculació d'aquesta interpretació amb els coneixements adquirits en les altres assignatures.

16. Mostrar competència en l'anàlisi tècnic del material en estudi segons s'escaigui: digitació, respiració, emissió, articulacions, dinàmiques, pulsació, pedals, cops d'arc, atacs, fonètica, dicció i ús dels idiomes.

17. Mostrar competència en l'anàlisi interpretatiu del material en estudi: estil, estructura, caràcter, tempo i frase.

18. Manifestar un criteri propi que permeti la realització de versions personals de les obres estudiades, fonamentat en l'anàlisi musical i tècnic anteriorment esmentats, i ésser capaç d'argumentar i defensar raonadament els criteris artístics adoptats.

19. Evidenciar hàbit en l'actuació en públic, establint complicitats amb els altres intèrprets, i mostrant capacitat de comunicació artística.

20. Demostrar creativitat en la improvisació amb l'instrument.

Escena

21. Mostrar capacitat d'adaptació a les diferents condicions acústiques de les sales de concert.

22. Exhibir domini dels protocols de presentació davant del públic.

23. Evidenciar familiaritat i soltesa davant el contacte amb el públic.

 


Xeremia

a) Objectius

De l’instrument:

1. Conèixer les característiques organològiques bàsiques de les xeremies i la seva evolució històrica.

2. Adquirir els hàbits per al bon manteniment de l’instrument: saber realitzar les tasques bàsiques de muntatge, desmuntatge i reparacions elementals.

3. Conèixer el procés de fabricació de les inxes i dominar-ne les tècniques de preparació i manteniment, adquirint consciència de la seva importància.

Del cos:

4. Aconseguir un nivell de consciència corporal que faciliti l’adopció d’una actitud postural adequada per a la interpretació.

5. Disposar de tècniques de condicionament físic per a la preparació de l’execució instrumental, alleugeriment de la fatiga i prevenció de lesions musculars.

6. Disposar d’una bona posició corporal, tocar amb naturalitat i de forma relaxada.

7. Adquirir la tècnica apropiada pel que fa a la respiració i l’acció de la columna d’aire.

8. Aconseguir un ús adequat de l’esforç muscular necessari per a la interpretació, i en especial de la musculatura bucal.

Mètodes d’estudi:

9. Adquirir hàbits d’estudi i de planificació.

10. Adquirir un cert grau d’autonomia i aplicar criteris d’autoavaluació.

11. Utilitzar la memòria com a base de la interpretació.

12. Llegir adequadament a vista i saber transportar el repertori.

13. Fer un seguiment continuat de les manifestacions relacionades amb l’àmbit de l’instrument (concerts, enregistraments, cursos, exposicions i altres).

Creació i interpretació:

14. Apreciar i valorar la música tradicional com a patrimoni cultural viu i conèixer-la des de la seva perspectiva etnomusicològica.

15. Fonamentar la interpretació mitjançant la conjunció de la tècnica i l’expressió, en el fraseig, la digitació, el vibrat, l’articulació i altres.

16. Aplicar els coneixements adquirits en la interpretació, l’ornamentació, la improvisació i la creació.

17. Crear segones veus en línies paral·leles i baixos.

18. Assolir capacitat crítica de la interpretació.

19. Conèixer i interpretar el repertori propi de l’instrument, en els seus diferents estils, gèneres, períodes històrics i noves tendències i, alhora, el seu context organològic.

20. Aplicar a l’anàlisi i a la interpretació els coneixements adquirits en la globalitat de matèries de la formació musical.

21. Argumentar els criteris artístics adoptats.

22. Conèixer i aplicar les tècniques pròpies per a la interpretació individual i en grup.

23. Desenvolupar-se en les formacions elementals de la música tradicional catalana.

Escena / Context:

24. Dominar els protocols dels actes festius i rituals i de la presentació en públic.

25. Comunicar-se i interactuar amb els diferents públics i participants.

26. Mantenir la concentració en la interpretació independentment del context.

b) Continguts

1. Respiració i relaxació

1.1 Autocontrol i ús de la respiració.

1.2 La respiració com a recurs del fraseig musical.

1.3 Enfortiment de la musculatura implicada en la respiració i l’embocadura.

1.4 Relaxació adequada per a la interpretació. Eliminació de les tensions innecessàries.

2. Emissió del so i embocadura.

2.1 Posició i tensió de l’àrea facial implicada.

2.2 Amplitud i capacitat de variabilitat del so.

2.3 Ús de la percepció auditiva, anàlisi i autocorrecció del so emès.

3. Morfologia i manteniment de l’instrument.

3.1 Fabricació i adequació de l’inxa.

3.2 Coneixement de les variacions geomètriques de l’inxa.

3.3 Coneixement organològic de la xeremia.

4. Digitació de l’instrument.

4.1 Digitació en tota la tessitura de l’instrument, amb i/o sense claus.

4.2 Digitacions auxiliars per modificar l’afinació i el timbre de notes concretes.

5. Articulació.

6. Interpretació individual i col·lectiva, ornamentació, improvisació i creació.

6.1 Diferents estils interpretatius dels instruments de canya doble d’altres àmbits geogràfics.

7. Memòria, lectura a vista i transport.

8. Funció i context festiu.

Altres versions d'aquest precepte

1.2

Llenguatge musical

Introducció

Quan els alumnes arriben al grau professional tenen ja uns coneixements bàsics del què és el llenguatge musical, però sobretot és en aquest moment on entraran en contacte amb la rica literatura musical. Cal, doncs, que assoleixin comprensió, expressió i actitud davant del fet musical, adquirint les competències necessàries per a poder connectar els aprenentatges del llenguatge musical amb la resta d'assignatures del currículum; cap dels continguts que a continuació quedaran expressats no pot ser après en el marc exclusiu de la classe d'aquesta assignatura. D'aquesta manera es contribuirà a formar músics integrals.

A l'assignatura de llenguatge musical s'aportaran els coneixements que precisa un estudiant per interrelacionar el fet musical amb el seu entorn. Cal fer músics amb un pensament crític, obert i flexible, desenvolupant les facultats creatives, analítiques i crítiques. Es treballarà la comprensió musical, on quedaran englobades totes les competències de caràcter essencialment cognitiu, amb un ús conscient, meditat i pràctic de la teoria de la música. També es treballarà l'expressió ajudant a que l'alumnat assoleixi les habilitats tècniques que els permeti trobar espais de comunicació amb els altres a través de la música, amb la improvisació, la interpretació o la creació. I finalment es treballarà l'actitud davant el fet artístic, recollint tots aquells aspectes de comportament social dels individus, necessaris tant per la seva maduresa com a persones com en la seva maduresa com a músics. És important la capacitat de col·laborar, la creativitat, la comunicació interpersonal, la imaginació, la disciplina personal, el control corporal, la sensibilitat i el gaudi. Cal comprendre i respondre, sentir i distingir, pensar i actuar, implicar-se i construir.

De l'exercitació de la lectura, l'audició, el dictat i la composició, se n'ha de desprendre la consecució d'un conjunt d'objectius: correcta formació de l'oïda interna, bona capacitat d'imitació i reconeixement de les estructures tonals, i bona capacitat de mesura de tot allò que en música és mesurable.

a) Objectius

De ritme

1. Entendre, saber analitzar i interpretar textos musicals en compàs simple, compost i d'amalgama.

2. Entendre, saber analitzar i interpretar textos musicals amb canvis de compàs.

3. Interpretar polirítmies formades per ritmes que tinguin la mateixa mètrica, i introducció de polirítmies polimètriques.

4. Entendre i saber interpretar música no mètrica.

De melodia i harmonia

5. Cantar melodies estudiades i a primera vista, tonals i sense referent tonal.

6. Conèixer el funcionament del transport escrit i mental, i cantar melodies transportades.

7. Cantar i saber reconèixer els diferents elements que formen el llenguatge musical de les diferents èpoques.

8. Reconèixer auditivament i saber escriure els diferents elements que conformen el llenguatge musical.

9. Improvisar i crear textos musicals per a ser interpretats vocalment o instrumental.

De conceptes i teoria aplicada

10. Desenvolupar hàbits interpretatius a partir del coneixement, tenint en compte els símbols de mètrica, accentuació, moviment, dinàmica i fraseig.

11. Interpretar correctament els símbols gràfics.

12. Conèixer els elements del llenguatge musical i la seva evolució històrica, per a relacionar-los amb les obres musicals i el seu context.

D'audició i història

13. Conèixer i reconèixer auditivament instruments i agrupacions, també les tradicionals catalanes.

14. Conèixer els principals compositors i estils musicals.

15. Conèixer i saber reconèixer en peces musicals escoltades, les formes musicals bàsiques relacionant-les amb estils musicals concrets.

Mètodes d'estudi

16. Desenvolupar la memòria musical.

17. Compartir vivències amb el grup millorant la relació afectiva amb la música a través del cant i la participació instrumental.

b) Continguts

1. Anàlisi, lectura, identificació, escriptura i aplicació en la creació i la improvisació de textos musicals amb compassos simples i ritmes derivats del seu ús amb valors de fins a 1/8 de la pulsació de referència, també agrupacions irregulars.

2. Anàlisi, lectura, identificació, escriptura i aplicació en la creació i la improvisació de textos musicals amb compassos compostos i ritmes derivats del seu ús amb valors de fins 1/12 de la pulsació de referència, també agrupacions irregulars.

3. Anàlisi, lectura, identificació, escriptura i aplicació en la creació i la improvisació de textos musicals amb compassos d'amalgama i ritmes derivats del seu ús.

4. Anàlisi, lectura, identificació, escriptura i aplicació en la creació i la improvisació de textos musicals amb canvis de mètrica mantenint la pulsació de referència o mantenint la forma d' agrupar la pulsació de referència.

5. Anàlisi, lectura, identificació, escriptura i aplicació en la creació i la improvisació de síncopes i contratemps.

6. Anàlisi, lectura, identificació, escriptura i aplicació en la creació i la improvisació de polirítmies formades per ritmes que tinguin la mateixa mètrica i introducció de polirítmies polimètriques.

7. Anàlisi, lectura, identificació, escriptura i aplicació en la creació i la improvisació de textos musicals no mètrics: recitatiu, cant pla i certs estils de música contemporània.

8. Anàlisi, lectura, identificació, escriptura i aplicació en la creació i la improvisació de textos musicals amb tota mena de tempi i amb canvis de tempo, i ús de tota mena de gradacions dinàmiques i de canvis més o menys graduals entre elles. Ús del metrònom.

9. Anàlisi, lectura, identificació, escriptura i aplicació en la creació i la improvisació de textos musicals amb diferents claus, canvis de clau, índex d'altura absoluta, desxifratge de graus melòdics per traducció nota-grau, i introducció al sistema de transposició per canvi de clau absoluta.

10. Anàlisi, lectura, identificació, escriptura i aplicació en la creació i la improvisació de textos musicals combinant tots els graus, tant diatònics com cromàtics. Intervals i relacions melòdiques derivades de l'ús de la tonalitat, tant major com menor.

11. Anàlisi, lectura, identificació, escriptura i aplicació en la creació i la improvisació de textos musicals modulants.

12. Anàlisi, lectura, identificació, escriptura i aplicació en la creació i la improvisació de textos musicals amb els ornaments i abreujaments d'ús més comú.

13. Anàlisi, lectura, identificació, escriptura i aplicació en la creació i la improvisació de textos musicals derivats del l'ús dels modes antics, de l'escala cromàtica, de l'escala de tons i del sistema pentatònic entre altres.

14. Anàlisi, lectura, identificació, escriptura i aplicació en la creació i la improvisació de la tonalitat i les relacions harmòniques : graus, intervals simples i compostos, inversions, escales, acords tríades i quatríada de dominant en estat fonamental i inversions.

15. Pràctica de creació de textures bàsiques: melodia acompanyada, coral, textos tocables amb teclat entre d'altres.

16. Pràctica d'instrumentació: coneixements bàsics sobre les possibilitats tècniques dels principals instruments sobretot del piano, del cor a 4 veus i del quartet de corda, entre d'altres.

17. Anàlisi de textos musicals: unitats formals, tipus d'inici i de cadència atenent als diversos paràmetres que hi intervenen, relacions entre unitats formals i tipus formals bàsics.

c) Criteris d'avaluació

De ritme

1. Mostrar aptitud per analitzar i interpretar textos musicals en compàs simple, compost i d'amalgama.

2. Mostrar aptitud per analitzar i interpretar textos musicals amb canvis de compàs.

3. Ser capaç d'interpretar polirítmies correctament.

4. Ser capaç d'interpretar música no mètrica correctament.

De melodia i harmonia

5. Palesar destresa en l'interpretació cantada de melodies estudiades i a primera vista.

6. Palesar destresa en cantar i escriure textos musicals transportats.

7. Ser capaç de cantar i reconèixer els elements que formen el llenguatge musical.

8. Demostrar el coneixement i el correcte domini dels elements que conformen el llenguatge musical a través del dictat melòdic-harmònic i del dictat melòdic, harmònic, tímbric, formal i estilístic d'obres.

9. Evidenciar competència en la improvisació i composició de peces per a ser interpretades vocalment o instrumental.

De conceptes i teoria aplicada

10. Demostrar hàbits interpretatius a partir del coneixement, tenint en compte els símbols de mètrica, accentuació, moviment, dinàmica i fraseig.

11. Mostrar el coneixement dels símbols gràfics en la interpretació.

12. Mostrar coneixement dels elements del llenguatge musical i la seva evolució històrica.

D'audició i història

13. Mostrar coneixement d'instruments i agrupacions.

14. Mostrar coneixement dels principals compositors i estils musicals.

15. Ser capaç de reconèixer en audicions, les formes musicals bàsiques en relació amb estils musicals concrets.

Mètodes d'estudi

16. Evidenciar pràctica de la memòria musical.

17. Evidenciar una adequada disposició per compartir vivències musicals.

1.3

Harmonia

1.3.1 Harmonia clàssica

Introducció

Aquesta assignatura, que representa la continuació natural de l'assignatura de llenguatge musical, té com a objecte l'estudi de les característiques fonamentals del codi propi de la música occidental.

L'assignatura d'harmonia canalitzarà i formalitzarà aspectes característics de la música tonal que es traslluiran en altres assignatures, especialment instrumentals.

Les característiques de la música tonal són, bàsicament, característiques pròpies de les capacitats perceptives. És per això que l'estudi de tot el que implica la música tonal, prepara també a l'alumnat per a la comprensió de la música prèvia i posterior a aquest període.

La música tonal inclou una multiplicitat d'elements, que, tot i que són divisibles analíticament, es perceben de forma unitària. Els continguts de l'assignatura responen a una ordenació lògica i progressiva dels procediments i components posats en joc. Aquests continguts inclouran conceptes relatius a la melodia, el ritme, l'harmonia, la forma, la textura, el contrapunt, l'articulació i la instrumentació, així com la interrelació de tots ells.

A partir de l'anàlisi i la creació, o sigui, de la lectura i de l'escriptura com a activitats que es necessiten l'una de l'altra, l'estudi de l'harmonia tractarà d'una manera equilibrada tots els factors que conformen els continguts de l'assignatura.

La funció de la teoria en una assignatura d'aquest tipus ha de ser de base descriptiva. Considerant que l'alumnat ja ha assolit de manera intuïtiva les bases del llenguatge musical, la teoria fomentarà la reflexió i farà conscient tot el que, de manera inconscient, ja ha entès. La finalitat no és la mera transmissió de continguts, sinó contribuir a ajudar l'alumnat a construir la seva pròpia personalitat artística.

a) Objectius

De conceptes i forma

1. Conèixer els elements bàsics de la música tonal i les seves característiques, interrelacions, funcions i transformacions en els diversos contextos històrics.

2. Conèixer la interrelació entre processos harmònics i forma musical.

3. Identificar, a través de l'audició, els elements i procediments més comuns de la música tonal.

4. Reconèixer els elements i procediments bàsics de la música tonal en un text musical escoltat.

5. Identificar a través de l'anàlisi d'obres els elements i procediments més comuns de la música tonal, i les transformacions temàtiques.

6. Adquirir criteri davant el fet musical.

Mètodes d'estudi

7. Utilitzar en treballs escrits, com exercicis i petites composicions, els elements i procediments bàsics de la música tonal.

8. Desenvolupar l'oïda interna tant en l'anàlisi com en la realització d'exercicis escrits.

b) Continguts

1. Sistema mètric com a organització dels punts temporals destacats en nivells mètrics i les seves relacions. Paràmetres de configuració del ritme mètric: l'accent rítmic, l'accent tonal tant melòdic com harmònic, i l'accent dinàmic. Regularitat i irregularitat: la síncopa i el contratemps.

2. La comprensió de la forma musical: reconeixement de les parts d'una obra i els tipus de relació que s'estableixen entre aquestes parts.

3. L'estudi de la forma: l'estudi de les unitats o elements formals, funcions formals, procediments formals i models formals.

4. Sistema tonal: el mode, la funció tonal, d'interval, processos de construcció i confirmació de la tonalitat, i modulació.

5. Aspectes bàsics de la melodia independents de l'harmonia.

6. Aspectes bàsics de la melodia relacionats amb l'harmonia.

7. Sèrie dels harmònics.

8. Sistemes d'afinació: introducció.

9. Morfologia dels acords bàsics del sistema tonal.

10. Enllaços d'acords.

11. Les inversions d'acords com a resultat del moviment melòdic del baix: acords ornamentals i acords de dominant sense fonamental.

12. Les inversions com a canvi d'estat de l'acord.

13. La dissonància com a nota real de l'acord. La dissonància com a nota no harmònica. Dissonàncies associades a funcions tonals determinades.

14. El paper del ritme harmònic en la creació del metre, en la diferenciació entre acords estructurals i ornamentals, i en la realització de les cadències.

15. La modulació com a procés de canvi de sistema i/o centre. Modulació a les tonalitats veïnes. Ampliació de la tonalitat. Introducció a les modulacions a tonalitats més llunyanes i a les modulacions per enharmonia.

16. Textura de melodia acompanyada.

17. Textura homofònica de cor mixt a 4 veus.

18. Textura contrapuntística.

19. Introducció als elements bàsics de la instrumentació.

c) Criteris d'avaluació

De conceptes i forma

1. Demostrar el coneixement i el correcte domini dels elements bàsics de la música tonal i les seves característiques, interrelacions, funcions i transformacions en els diversos contextos històrics, a través de l'anàlisi d'obres.

2. Mostrar capacitat per reconèixer en obres musicals la interrelació entre processos harmònics i forma.

3. Mostrar capacitat per reconèixer i saber escriure els elements i procediments més comuns de la música tonal escoltats en una audició.

4. Demostrar el coneixement i el correcte domini dels elements i procediments bàsics de la música tonal a través del dictat melòdic-harmònic i del dictat melòdic, harmònic, tímbric, formal i estilístic d'obres.

5. Demostrar competència en l'anàlisi d'obres, identificant els elements i procediments més comuns de la música tonal i les transformacions temàtiques.

6. Mostrar que es disposa d'un criteri propi davant d'una manifestació musical.

Mètodes d'estudi

7. Evidenciar competència en la realització d'exercicis i petites composicions amb els elements i procediments bàsics de la música tonal.

8. Mostrar una bona oïda interna tant en l'anàlisi com en la realització d'exercicis escrits.

1.3.2 Harmonia moderna

Introducció

L'harmonia moderna representa una eina fonamental en el desenvolupament de la resta d'assignatures de l'àrea de música moderna i jazz. Consisteix en un apropament a aquest àmbit musical, oferint els recursos i les pautes necessàries per a la improvisació, l'acompanyament, i per a efectuar adaptacions i arranjaments personals a obres pròpies o d'altres autors.

L'estudi de l'harmonia moderna proposa una visió del fet musical que lliga íntimament teoria i pràctica. Els seus continguts s'amplien constantment amb l'aparició de noves tendències artístiques, amb la recreació d'antigues sonoritats, amb la influència d'altres tradicions allunyades de la cultura occidental, i amb la incorporació de noves tecnologies al procés creatiu.

a) Objectius

De conceptes i forma

1. Reconèixer, analitzar i utilitzar els moviments harmònics i melòdics.

2. Reconèixer, analitzar i utilitzar les estructures formals.

3. Harmonitzar melodies i reharmonitzar peces musicals.

4. Adquirir curiositat per l'estudi d'altres assignatures teòriques.

5. Adquirir criteri davant del fet musical.

Mètodes d'estudi

6. Desenvolupar les tècniques i l'hàbit de la composició i de la improvisació.

7. Adquirir agilitat en el càlcul d'escales, arpegis i acords.

8. Aplicar en l'instrument els coneixements harmònics adquirits.

9. Improvisar amb la veu.

b) Continguts

1. Intervals. Consonància i dissonància.

2. Escales tonals, modals, simètriques, pentatòniques i d'altres cultures.

3. Acords construïts per terceres amb tres, quatre i més notes. Acords no construïts per terceres.

4. Superestructures. Formes musicals. Blues.

5. Tonalitat i modalitat. Cadències. Ritme harmònic. Moviment de fonamentals.

6. Dominants secundaries. Dominants per extensió. Substituts de dominant.

7. Intercanvi modal. Sistemes modulatoris. Substitucions harmòniques.

8. Estudi de la melodia: corba melòdica, tendències melòdiques, ritme melòdic, frase i motiu. Notes d'aproximació.

9. Harmonització de melodies.

10. Música modal. Música no-tonal.

c) Criteris d'avaluació

De conceptes i forma

1. Manifestar competència en identificar auditivament i escriure intervals, melodies, acords i progressions harmòniques.

2. Demostrar capacitat per reconèixer, analitzar i utilitzar estructures formals.

3. Demostrar capacitat per harmonitzar melodies i reharmonitzar peces musicals.

4. Mostrar curiositat per l'estudi d'altres assignatures teòriques.

5. Mostrar que es disposa d'un criteri propi davant d'una manifestació musical.

Mètodes d'estudi

6. Evidenciar destresa per composar i improvisar, utilitzant les tècniques apreses.

7. Mostrar agilitat en el càlcul d'escales, arpegis i acords.

8. Manifestar aptitud per aplicar en l'instrument els conceptes harmònics adquirits.

9. Evidenciar aptitud per improvisar amb la veu.

2

Assignatures d'especialitat

2.1

Acompanyament

Introducció

Aquesta assignatura vol incidir en diversos aspectes de l'ensenyament dels instruments harmònics als quals va dirigida. La idea de transversalitat en tot el procés curricular pot veure's reforçada si relacionem al màxim els continguts de l'acompanyament amb els de les altres assignatures.

El currículum de l'assignatura es presenta de forma unificada tot i que, en funció de cada un dels instruments a que va dirigida, caldrà emfasitzar en uns aspectes o en d'altres.

Una adequada base dels conceptes harmònics, aplicats d'una forma pràctica sobre l'instrument, donaran solidesa al treball analític i interpretatiu pretès.

La lectura a primera vista desenvolupa la interrelació de diversos aspectes que permeten avançar tant en la concepció musical com en la interpretació instrumental. La seva pràctica quotidiana ens habitua a desenvolupar una interpretació ràpida del text musical.

Així mateix, el treball s'ha d'associar amb la creació, la improvisació i la transposició.

La pràctica instrumental acompanyant incideix directament en la capacitat de seguir la part que s'acompanya, respirar amb ella, i establir uns hàbits de reacció i de complicitat musicals.

a) Objectius

Creació i interpretació

1. Ampliar el coneixement del repertori del propi instrument abastant diverses èpoques històriques i estilístiques.

2. Conèixer repertori general en el qual l'instrument propi tingui una funció d'acompanyament.

3. Conèixer repertori específic en el que la partitura sigui una reducció de l'orquestra o d'altres instruments.

4. Interpretar correctament fragments o obres del repertori propi, o d'aquell en el que sigui acompanyant, a partir d'una comprensió de les relacions harmòniques, tonals i estructurals del discurs musical, i de l'acompanyament en particular.

5. Saber llegir amb fluïdesa la part de l'instrument o veu acompanyada mentre es toca la part de l'acompanyament.

6. Aprendre a respirar musicalment amb l'acompanyat.

7. Desenvolupar la capacitat d'improvisar i, si cal, ornamentar en un estil apropiat.

8. Fomentar la pràctica d'una interpretació pròpia i personal, a partir d'un domini suficient de la tècnica instrumental i d'un ampli coneixement dels aspectes teòrics que envolten l'obra.

De conceptes i anàlisi

9. Conèixer els diversos tipus d'acompanyament xifrat, segons èpoques i estils diferents, i desenvolupar l'habilitat de realitzar els més usuals segons l'instrument o estil que es toqui.

10. Practicar i fomentar l'audició comparada de diverses interpretacions d'una mateixa obra.

Mètodes d'estudi

11. Fomentar l'audició musical i estimular-ne la comprensió a partir de l'oïda.

12. Arribar a la comprensió musical de la partitura, a partir de la lectura.

13. Interpretar a partir d'una lectura a primera vista.

14. Saber transportar amb agilitat.

b) Continguts

1. Audició, anàlisi i comprensió a partir de l'audició, d'obres del repertori de cada instrument, tant d'enregistrades com en directe.

2. Coneixement i lectura d'un repertori instrumental que inclogui obres en les quals el propi instrument sigui acompanyant.

3. Pràctiques de lectura a vista d'una dificultat gradual.

4. Pràctica d'anàlisi ràpid i de concreció instantània en la lectura a primera vista.

5. Descoberta auditiva i analítica de diferents estils i èpoques musicals.

6. Anàlisi comparativa d'indicacions d'articulació, fraseig i expressives segons els diferents compositors, èpoques i estils.

7. Coneixement d'obres bàsiques del repertori de diversos instruments amb orquestra d'estil concertant o de cant amb orquestra, i comparació amb les versions reduïdes d'acompanyament instrumental.

8. Desenvolupament de tècniques de lectura en les reduccions d'orquestra.

9. Pràctica de respirar amb l'acompanyat.

10. Pràctica de transport amb una dificultat progressiva.

11. Pràctica de seqüències harmòniques i/o modulacions amb totes les tonalitats possibles.

12. Coneixement pràctic de les característiques acústiques i tècniques més bàsiques dels instruments a acompanyar.

13. Audició, lectura i comprensió d'altres obres del repertori general de la música, tant transcripcions com orquestracions, que puguin estar relacionades amb l'instrument propi.

c) Criteris d'avaluació

Creació i interpretació

1. Mostrar el coneixement d'un ampli repertori d'obres de diferents estils i èpoques.

2. Demostrar capacitat per distingir i saber tractar les obres del repertori en les que l'instrument tingui una funció d'acompanyant.

3. Demostrar capacitat per saber tractar les reduccions d'orquestra o agrupació instrumental.

4. Interpretar obres en les que l'instrument tingui la funció d'acompanyant, evidenciant comprensió del discurs musical.

5. Revelar habilitat en la lectura de la part de l'instrument o veu acompanyada, mentre es toca la part de l'acompanyament.

6. Manifestar aptitud per respirar musicalment amb l'instrument o veu acompanyada.

7. Provar solvència en la creació i improvisació, de forma melòdica o harmònica a partir dels coneixements musicals generals i tècnics del seu instrument, així com ornamentar, si s'escau, en l'estil que correspongui.

8. Ser capaç d'oferir una interpretació pròpia i personal a partir d'un coneixement musical ampli, i d'un domini tècnic suficient del propi instrument.

De conceptes i anàlisi

9. Demostrar hàbit en la realització d'acompanyaments a partir del xifrat més usual a l'estil, o més propi del seu instrument.

10. Estar capacitat per comparar críticament diverses interpretacions d'una mateixa obra.

Mètodes d'estudi

11. Provar capacitat per identificar estilísticament i històrica una obra musical a partir de la seva audició i/o de la partitura.

12. Manifestar competència en la comprensió de la lectura de les obres.

13. Mostrar aptitud per interpretar a primera vista textos musicals i acompanyaments de mitjana dificultat.

14. Evidenciar pràctica en la transposició de textos musicals senzills.

2.2

Conjunt

Introducció

L'educació musical no pot ni ha de perseguir com a únic objectiu la formació de solistes, sinó que també té la missió d'oferir instrumentistes preparats per participar en aquelles activitats musicals que demana la societat.

L'assignatura de conjunt instrumental té com a finalitat essencial la pràctica instrumental col·lectiva, i al mateix temps, oferir el marc adequat per donar resposta als interessos pedagògics d'aquells instruments que, a causa de la constitució característica de l'orquestra i la banda, només poden participar de manera eventual o molt limitada en aquestes agrupacions.

El conjunt instrumental ha de constituir un espai de formació per a experimentar i aplicar en l'activitat de grup les destreses adquirides en la classe d'instrument, i els coneixements assolits en les altres assignatures. Tot això des d'un plantejament de flexibilitat en la seva més àmplia perspectiva: organització i coordinació de l'assignatura; constitució i dimensions de les agrupacions; selecció de repertori; èpoques i estils representats; dinàmica i mètode de treball; criteris d'interpretació artística; establiment de convencions i responsabilitats, i complicitats col·lectives.

Pel què fa als centres d'ensenyament, l'assignatura de conjunt instrumental contribuirà a facilitar l'organització de les activitats de grup, i alhora, pot representar una possibilitat de projecció del centre en la seva comunitat. Pel què fa als estudiants, aquesta assignatura els aportarà competències essencials per a la seva formació, així com també experiències que fomentaran la reflexió i valoració d'hàbits, relacions, i actituds individuals i col·lectives.

a) Objectius

De l'agrupació

1. Copsar la noció de treball en equip, assumint el sentit del respecte com a valor indispensable en la pràctica de la música en grup.

2. Conèixer, realitzar i saber interpretar els gestos bàsics que permetin la interpretació coordinada.

3. Dominar el propi instrument d'acord amb les exigències de cada obra.

4. Aplicar en tot moment l'audició polifònica, per escoltar simultàniament les diferents parts al mateix temps que s'executa la pròpia.

5. Utilitzar una àmplia i variada gamma sonora, de manera que l'ajust de so es realitzi en funció del conjunt d'instruments participants i de les conveniències estilístiques i interpretatives de les obres.

6. Valorar la música interpretada per agrupacions com un aspecte fonamental de la formació musical i instrumental.

Mètodes d'estudi

7. Desenvolupar criteris d'assaig centrats en la localització de problemes interpretatius i la proposta de solucions.

8. Adquirir i aplicar progressivament les eines i competències necessàries pel desenvolupament de la memòria.

9. Desenvolupar la capacitat de lectura a primera vista.

10. Aplicar els coneixements musicals per a la improvisació amb l'instrument, si s'escau.

Creació i interpretació

11. Aprofundir en el coneixement dels diferents estils i dels recursos interpretatius de cada un d'ells.

12. Interpretar obres en públic aplicant els coneixements adquirits en el conjunt d'assignatures.

Escena

13. Adquirir familiaritat amb les diferents condicions acústiques de les sales de concert.

14. Dominar els protocols de presentació davant del públic: entrada i sortida, salutació, execució, canvi d'obra i el bis.

15. Conèixer la reacció personal davant el contacte amb el públic i saber tractar les tensions que se'n puguin derivar.

b) Continguts

1. Selecció i preparació del repertori per a la pràctica de conjunt.

2. Interrelació i aplicació dels coneixements adquirits en les altres assignatures en favor de la pràctica de grup.

3. L'afinació prèvia a l'execució: instruments d'una mateixa família o de diferents famílies; diferents centres d'afinació; ordre d'afinació; fixació del la en funció del grup instrumental, del conjunt, i del repertori.

4. Codi gestual: indicacions i gestos bàsics de comunicació; el moviment corporal i la mirada; el moviment aplicat a l'instrument.

5. Tècniques d'assaig: fixació d'objectius amb exercicis comuns; establiment i tractament de pautes i criteris directrius; rendibilització del temps; valoració del silenci; avaluació de resultats.

6. Criteris d'interpretació: anàlisi de la partitura; unitat d'obra i unitat d'estil; sentit del pols; sentit de la frase musical; homogeneïtat en atacs, articulacions i dinàmiques; equilibri sonor i jerarquia fluctuant de les veus.

7. Pràctica de tècniques de lectura a primera vista, transposició, improvisació i memorització.

8. Execució instrumental sota diferents condicions acústiques.

9. Assajos i interpretació de concerts en condicions acústiques diverses.

10. El concert: disposició a l'escenari; vestuari; protocol tradicional: entrada, salutació, presentació, execució, canvi d'obra, el bis, salutació i sortida; la comunicació entre músics, i entre músics i públic; la comunicació i l'estil en funció del repertori.

11. Audicions de manifestacions musicals i d'enregistraments actuals i històrics d'agrupacions rellevants, amb l'anàlisi comparatiu de diferents versions d'obres i formules de complicitat, des d'un punt de vista crític i formatiu.

12. Tècniques d'autoconeixement i de tractament de les tensions derivades del contacte amb el públic.

c) Criteris d'avaluació

De l'agrupació

1. Demostrar capacitat de treball en equip, copsant i assumint el sentit del respecte com a valor indispensable en la pràctica de la música col·lectiva.

2. Patentitzar familiaritat en la comprensió i pràctica de complicitats, fent ús dels signes, gestos i mirades convenients per tal de coordinar l'execució de les obres, actuant com a responsable del grup dirigint la interpretació col·lectiva al mateix temps que s'està interpretant la pròpia part, si procedeix.

3. Mostrar domini del propi instrument d'acord amb les exigències de cada obra.

4. Evidenciar l'exercitació del sentit de l'oïda en els seus diferents àmbits, en especial pel que fa al sentit d'afinació i la doble capacitat d'escolta, individual i de conjunt.

5. Exhibir la possessió d'una gamma sonora àmplia i variada, sabent-la posar al servei de les conveniències del grup, així com de les exigències estilístiques i interpretatives de les obres.

6. Palesar que es comprèn la música interpretada en agrupacions com un valor fonamental de la formació musical i instrumental.

Mètodes d'estudi

7. Revelar l'adopció de criteris d'assaig centrats en la localització de problemes interpretatius i proposta de solucions.

8. Evidenciar l'adquisició d'eines i competències necessàries pel desenvolupament de la memòria.

9. Demostrar capacitat de lectura a primera vista.

10. Traslluir l'aplicació dels coneixements musicals per a la improvisació amb l'instrument, si s'escau.

Creació i interpretació

11. Demostrar el coneixement dels diferents estils i dels recursos interpretatius de cada un d'ells.

12. Interpretar obres en públic mostrant l'aplicació dels coneixements adquirits en el conjunt d'assignatures.

Escena

13. Mostrar capacitat d'adaptació a les diferents condicions acústiques de les sales de concert.

14. Exhibir domini dels protocols de presentació davant del públic.

15. Evidenciar familiaritat i soltesa davant el contacte amb el públic.

2.3

Cor

Introducció

L'assignatura de cor té com a finalitat essencial la pràctica vocal col·lectiva, i al mateix temps, oferir un marc adequat per complementar els coneixements adquirits en les altres assignatures.

El desenvolupament de la veu és fonamental en tant que és l'orgue de transmissió de les idees musicals, imprescindible per l'estudi individual i per la pràctica musical en general. Des d'aquesta perspectiva, l'assignatura de cor ha de desenvolupar la capacitat del músic de saber utilitzar aquest privilegiat instrument amb coneixement de tots els elements corporals implicats. Tant pel que fa als estudiants d'instruments homofònics com als polifònics, la pràctica coral ajudarà a reforçar el sentit del cant interior, imprescindible per la comprensió i conducció de la frase musical,

Per altra banda, el cor també permetrà contribuir a fer un recorregut per les diferents èpoques i estils de la música, per la qual cosa la persona responsable d'aquesta formació haurà de seleccionar un repertori que permeti desenvolupar aquests objectius.

La participació dels estudiants en el cor, fomenta la presència activa dels alumnes en una de les activitats que contribueixen a la projecció del centre en la comunitat.

a) Objectius

De l'agrupació

1. Adonar-se de la importància d'escoltar al conjunt i d'integrar-se en el mateix per a contribuir a la unitat sonora.

2. Familiaritzar-se amb el llenguatge gestual propi de la direcció coral.

3. Valorar i adquirir els hàbits necessaris per dur a terme la pràctica musical col·lectiva.

4. Utilitzar l'oïda interna com a base de l'afinació, de l'audició harmònica i de la interpretació musical.

Del cos

5. Controlar de forma conscient el mecanisme respiratori i l'emissió vocal, per a enriquir les possibilitats tímbriques i proporcionar-li a la veu capacitat de resistència.

Mètodes d'estudi

6. Reconèixer els elements i procediments dels principals paràmetres de la música ,treballats en altres assignatures, a través del repertori vocal.

7. Llegir a primera vista amb un nivell que permeti el muntatge fluït de les obres.

Creació i interpretació

8. Conèixer, a través de la pràctica coral, repertori que permeti treballar els elements i procediments dels principals paràmetres de la música, fent així palesa la seva importància en la formació integral de la persona, aprofundint en el coneixement dels diferents estils i dels recursos interpretatius de cadascun d'ells.

9. Participar en la planificació i realització en equip d'activitats corals, valorant les aportacions pròpies i alienes en funció dels objectius establerts, mostrant una actitud flexible i de col·laboració, i assumint responsabilitats en el desenvolupament de les tasques.

Escena

10. Adquirir familiaritat amb les diferents condicions acústiques de les sales de concert.

11. Dominar els protocols de presentació davant del públic: entrada i sortida, salutació, execució, canvi d'obra i el bis.

12. Conèixer la reacció personal davant el contacte amb el públic i saber tractar les tensions que se'n puguin derivar.

b) Continguts

1. La veu: característiques i classificació de les veus; registres de les veus blanques, femenines i masculines; el cor de quatre veus mixtes; la pràctica a cappella.

2. L'aparell fonador. Òrgans de respiració: pulmons, bronquis i tràquea. Òrgans de fonació: laringe, cordes vocals i ressonadors, nas, boca i faringe. Òrgans d'articulació: paladar, llengua, dents, llavis i glotis.

3. Tècnica vocal. Amplificació i afinació de la pròpia veu; tècniques de respiració; l'alfabet: vocals, semivocals, consonants.

4. Preparació de la veu en assajos i concerts: exercicis vocals d'escalfament, estirament, ressonància i afinació.

5. Text i dicció: lectura ritmificada, vocàlica i consonàntica aplicada al text; rudiments de pronunciació catalana, castellana, llatina, francesa, italiana, anglesa i alemanya.

6. El so del cor: audició d'harmònics; afinació; ús del diapasó; oïda interna; cinquenes i vuitenes; entonació d'intervals consonants i dissonants; timbre; potència.

7. L'articulació en la veu: l'articulació vinculada al text; rudiments de retòrica aplicats a la composició amb text; l'articulació en funció de la retòrica.

8. Repertori: repertori coral de diferents èpoques i estils, així com de diferents gèneres i àmbits culturals; obres a cappella i obres amb orquestra.

9. Interrelació de coneixements: aplicació dels coneixements adquirits en altres assignatures, a través de l'anàlisi, a la interpretació de les obres corals.

10. La partitura coral: a dos i a quatre pentagrames, les claus d'escriptura de les diferents veus al llarg de la història.

11. Lectura a primera vista i memòria.

12. La interpretació coral: respiració; volum; timbre; valoració del silenci; fraseig; tipus de respiracions i tècniques de respiració aplicades a la interpretació; l'oïda interna com a base de l'afinació conjunta; interpretació dels gestos de direcció relacionats amb moviment, dinàmica i articulació.

13. Assajos i interpretació de concerts en condicions acústiques diverses.

14. El concert coral a cappella i amb orquestra: disposició en l'escenari, moviment en l'escenari; vestuari; protocol tradicional: d'entrada i sortida; la comunicació en el concert entre cantants i director, i entre cor i públic.

15. Tècniques d'autoconeixement i de tractament de les tensions derivades del contacte amb el públic.

c) Criteris d'avaluació

De l'agrupació

1. Mostrar consciència de la importància d'escoltar al conjunt i d'integrar-se en el mateix per contribuir a la unitat sonora.

2. Evidenciar coneixement del llenguatge gestual propi de la direcció coral.

3. Demostrar una actitud adequada als assajos i concerts.

4. Palesar l'ús de l'oïda interna en l'afinació pròpia i en la del conjunt.

Del cos

5. Traslluir l'ús de les tècniques de respiració i emissió de la veu en la interpretació.

Mètodes d'estudi

6. Mostrar domini en l'anàlisi de les peces treballades tenint en compte tots els paràmetres musicals adquirits en les altres assignatures.

7. Demostrar agilitat en la lectura a primera vista.

Creació i interpretació

8. Evidenciar coneixement d'un ampli ventall de repertori coral de diferents èpoques i estils, i interpretar-lo correctament.

9. Patentitzar la participació en la planificació d'activitats del cor.

Escena

10. Mostrar capacitat d'adaptació a les diferents condicions acústiques de les sales de concert.

11. Exhibir domini dels protocols de presentació davant del públic.

12. Evidenciar familiaritat i soltesa davant el contacte amb el públic.

2.4

Idiomes aplicats al cant

Introducció

El tret diferencial del cant en comparació amb els instruments s'expressa en l'estreta relació entre música i paraula. Això fa que en els estudis d'aquesta especialitat s'hagi de contemplar una assignatura vinculada al propi aprenentatge tècnic.

Les llengües en les quals s'haurà de cantar seran com a mínim les oficials que són català i castellà; el llatí litúrgic; l'italià; el francès; l'alemany i l'anglès.

La correcció fonètica representa només el primer esglaó en la construcció d'una interpretació coherent a nivell artístic; no hi poden faltar el significat del discurs, el registre del llenguatge, el context literari i històric, i la transmissió de tots aquests coneixements al públic en forma de declamació expressiva.

a) Objectius

De fon ètica

1. Conèixer bé la fonètica de les diferents llengües d'estudi i saber diferenciar les normes de la llengua parlada i de la llengua cantada.

2. Dominar la transcripció fonètica mitjançant l'ús dels símbols de l'alfabet internacional fonètic: IPA.

3. Pronunciar correctament uns textos de nivell adequat al alumnat i llegir-los amb sentit i expressió.

4. Fomentar l'interès per ampliar l'estudi de les llengües fora del centre.

D'anàlisi i història

5. Saber analitzar un text per treure'n el seu significat i situar-lo en un context literari i històric.

6. Desenvolupar l'adquisició de coneixements addicionals sobre l'entorn cultural, com la literatura o l'art, que condueixin a l'enriquiment d'una interpretació musical.

Mètodes d'estudi

7. Memoritzar textos breus d'obres musicals.

b) Continguts

1. Familiaritzar-se amb els símbols de l'IPA.

2. Teoria i pràctica de la transcripció fonètica.

3. Aproximació als fonaments de la gramàtica i la sintaxi dels diferents idiomes.

4. Normes bàsiques de pronunciació, articulació i dicció en cada idioma.

5. Lectura ,declamació i interpretació cantada de textos.

6. Relació entre música i paraula en contextos diferents com l'ària o el recitatiu.

7. Comprensió global dels textos poètics i coneixements del seu context històric, cultural i artístic.

c) Criteris d'avaluació

De fonètica

1. Llegir de forma autònoma un text literari musical, mostrant coneixements fonètics.

2. Mostrar habilitat en transcriure fonèticament textos musicals en les principals llengües del repertori vocal.

3. Demostrar competència en la lectura de textos, dotant-los de sentit, expressió i bona pronúncia.

4. Mostrar aptitud per mantenir una conversa simple en les llengües estudiades.

D'anàlisi i història

5. Evidenciar capacitat per analitzar textos, treure'n el seu significat, i situar-los en l'adequat context literari i històric.

6. Mostrar coneixements sobre l'entorn cultural de les obres musicals treballades.

Mètodes d'estudi

7. Interpretar de memòria peces del repertori, mostrant una comunicació expressiva.

2.5

Interpretació i escena

Introducció

L'instrument del cantant, a diferència d'altres músics, és el seu propi cos. És a través d'aquest cos que es podrà respondre a les exigències de la interpretació escènica i es podran encarnar els diferents rols operístics. Per aquest motiu és necessari que els futurs cantants coneguin, experimentin i obtinguin recursos corporals per no veure limitada la seva capacitat interpretativa dalt de l'escenari.

Per una altra banda, els cantants desenvolupen la seva professió en un món on cada vegada són més nombroses i més rellevants les produccions artístiques pluridisciplinars. Per aquest motiu, a més de preparar-se per a la professionalització adquirint una bona tècnica, una bona dicció i un acurat coneixement del repertori i dels seus trets estilístics, també han de desenvolupar les habilitats necessàries per treure el màxim partit de la seva veu i del seu gest corporal en produccions escèniques: òpera, oratori, teatre musical i tot tipus d'esdeveniments musicals que facin servir components visuals i noves tecnologies. Els productes artístics del segle XXI, les creacions contemporànies, demanen dels cantants que tinguin recursos per captar l'atenció del públic, experiència per seguir les indicacions dels directors musicals i d'escena, tècniques de teatre que els permetin crear personatges i adaptar-se a l'espai escènic de cada moment, tot sovint poc convencional.

En definitiva, l'assignatura d'Interpretació i escena ha de contribuir que els estudiants de cant dels conservatoris professionals adquireixin uns coneixements teòrics i una experiència pràctica que els apropi a la professionalització i reverteixi en la seva capacitat de transmetre pensaments i emocions a través de la música, les paraules, el cos i l'actuació escènica.

a) Objectius

Mètodes d'estudi

1. Conèixer i practicar els recursos necessaris per afrontar la interpretació escènica en cantates, òperes, oratoris i obres de teatre musical, tant en fragments com, si s'escau, en obres completes.

Creació i interpretació

2. Iniciar-se en les tècniques d'interpretació teatral, d'expressió corporal i de domini de l'espai escènic.

3. Conèixer, estudiar i practicar la interpretació del repertori escènic corresponent a la pròpia veu, relacionant el fragment amb el personatge, l'obra, l'època, el compositor i l'estil.

Escena

4. Dominar els protocols de presentació davant del públic: entrada i sortida, salutació, execució, canvi d'obra i el bis.

5. Conèixer la reacció personal davant el contacte amb el públic i saber tractar les tensions que se'n puguin derivar.

b) Continguts

1. Projecció de la veu a l'espai.

2. Domini físic de l'espai, saber estar a l'escena, entrades i sortides.

3. Relació amb altres persones de l'escena, relació amb els instrumentistes, relació amb el públic.

4. Relació amb el director/a musical i amb el director/a escènic/a.

5. Consciència corporal. El cos com a instrument de comunicació.

6. La màscara teatral. Coneixement dels personatges arquetípics: la commedia dell'arte. El treball de la màscara.

7. La situació dramàtica bàsica: el conflicte. Els conflictes com a motor de l'acció. Conflictes interpersonals, conflictes amb els altres, conflictes amb l'espai i/o els objectes.

8. La situació teatral: la situació còmica i la situació dramàtica. El personatge buffo. Els recitatius: el parlar cantant.

9. Introspecció del personatge.

10. Investigació i aprofundiment de l'obra.

11. Memorització de text i música.

12. Preparació per a l'actuació. La improvisació i l'espontaneïtat com a mitjans d'expressió i de contacte amb el públic.

13. La gestualitat com a mitjà de comunicació.

14. El ritme escènic.

c) Criteris d'avaluació

Mètodes d'estudi

1. Manifestar domini dels recursos necessaris per afrontar la interpretació escènica, a partir, entre altres, de l'estudi de les obres capitals de la història, els seus personatges fonamentals i els conflictes principals.

Creació i interpretació

2. Demostrar coneixement de les tècniques d'interpretació teatral, d'expressió corporal i domini de l'espai escènic.

3. Mostrar competència en la interpretació del repertori escènic corresponent a la pròpia veu, i en la posada en escena d'obres completes o de fragments d'obres adequats a les capacitats tècniques i interpretatives de l'alumne.

Escena

4. Exhibir domini dels protocols de presentació davant del públic.

5. Evidenciar familiaritat i soltesa davant el contacte amb el públic.

2.6

Música de cambra

Introducció

En el procés formatiu de l'estudiant de música, la pràctica de la música de cambra hi juga un paper fonamental, desenvolupant-se en un ampli ventall d'aspectes d'important rellevància artística, i integrant-los en funció d'una finalitat principal: transmetre la música de forma coherent i amb personalitat pròpia.

Des de l'àmbit teòric, es posen en practica els coneixements obtinguts en les diferents matèries d'estudi, materialitzant-los sonorament i proveint-los d'un nou sentit i dimensió.

Des de l'àmbit de la pràctica, és fa imprescindible la posada en joc dels mitjans treballats col·lectivament en algunes assignatures, i individualment en la classe d'instrument: capacitat de lectura i comprensió del text musical, precisió i agilitat mecànica en la seva aplicació, concepte i producció de so, conducció de la frase musical i estil.

Pel que fa al desenvolupament del sentit de l'oïda, l'aportació de la pràctica de la música de cambra és insubstituïble: el cant interior en relació amb el sentit d'afinació individual .horitzontalitat., i el cant interior en relació amb el sentit d'afinació en grup .verticalitat.; l'apreciació dels diferents timbres i l'empast sonor; la doble capacitat d'escolta individual i escolta de conjunt, desenvolupades en paral·lel; tot plegat en una autèntica immersió en l'univers del so i els seus colors.

La relació amb instruments de naturalesa molt diversa proporciona experiències particularment interessants. Aquestes experiències poden abastar des del plantejament de qüestions d'àmbit tècnic, com poden ser els cops d'arc, els atacs, les articulacions i les respiracions, fins a aspectes expressius com les dinàmiques, l'empast sonor, la conducció del fraseig i el sentit del diàleg, entre altres.

Des del punt de vista artístic cal abordar l'interpretació de les obres amb una proposta de conjunt, en la qual cada individualitat té molt a dir. L'anàlisi de les obres, del seu estil i època, del seu caràcter; intercanvi d'idees i opinions, fomentant el sentit del respecte i col·laboració entre els integrants del grup; l'avaluació de les diferents opcions que puguin presentar-se; l'establiment d'un criteri propi, coherent, consensuat i assumit per cada integrant.

Una vegada establerts els criteris interpretatitus caldrà posar-los en pràctica, establint complicitats entre els membres del grup, en forma de comunicació visual, gestual i sonora, proporcionant la percepció global de l'obra, establint la versió final, i culminant amb la seva presentació en públic.

Aquest recorregut, que en el conjunt del grau professional implica el coneixement d'un ampli repertori d'obres de la música de cambra en els seus diferents estils i llenguatges, proporcionarà a l'alumnat una experiència artística de gran significació.

a) Objectius

De l'agrupació

1. Copsar la noció de treball en equip, assumint el sentit del respecte com a valor indispensable en la pràctica de la música de cambra.

2. Utilitzar una gamma sonora àmplia i variada, posant-la al servei de les conveniències del grup, així com de les exigències estilístiques i interpretatives de les obres.

3. Valorar la música de cambra com un aspecte fonamental de la formació musical i instrumental

4. Desenvolupar el sentit de l'oïda en els seus diferents àmbits, en especial pel que fa al sentit d'afinació i la doble capacitat d'escolta, individual i de conjunt.

5. Conèixer i adquirir familiaritat en la pràctica de complicitats entre els membres del conjunt, fent ús dels signes i gestos que es considerin convenients per tal de coordinar l'execució de les obres.

Mètodes d'estudi

6. Establir criteris propis de grup en l'interpretació de les obres, practicant l'anàlisi, l'intercanvi d'idees i arguments, l'avaluació de les diferents opcions, i l'assumpció dels criteris adoptats per cadascun dels integrants.

7. Interrelacionar els coneixements obtinguts en les altres assignatures, en favor de la qualitat de treball del grup.

Creació i interpretació

8. Presentar en públic les obres treballades.

9. Treballar obres de diferents èpoques, estils i caràcters.

Escena

10. Adquirir familiaritat amb les diferents condicions acústiques de les sales de concert.

11. Dominar els protocols de presentació davant del públic: entrada i sortida, salutació, execució, canvi d'obra i el bis.

12. Conèixer la reacció personal davant el contacte amb el públic, i saber tractar les tensions que se'n puguin derivar.

b) Continguts

1. Execució d'obres de diferents èpoques, estils i caràcters.

2. Pràctica camerística en diferents formacions. Conjunts monòdics, quintets de vent, grups de metalls, quartets de corda, grups mixtes amb instruments de les diferents famílies, conjunts de música moderna i jazz.

3. Pràctica del treball en equip i del sentit del respecte entre els seus membres.

4. Aplicació dels coneixements obtinguts en altres matèries a favor del grup.

5. Exercitació del sentit de l'oïda en els seus diferents àmbits.

6. Utilització dels recursos tècnics individuals al servei de les conveniències del conjunt. Respiració. Agilitat i precisió en el mecanisme. Tractament del so, afinació, vibrato, equilibri, color, dinàmica. Atacs, cops d'arc, articulació. Ornamentacions. Ritme i fraseig.

7. Establiment de criteris propis de grup, fent ús de l'anàlisi de les obres, la seva estructura, harmònica i formal, context estilístic i indicacions expressives. Intercanvi d'idees i arguments. Avaluació de les diferents opcions possibles.

8. Assumpció i interiorització dels criteris interpretatius adoptats.

9. Estudi i pràctica de complicitats, gestos i signes d'enteniment dins del conjunt.

10. Assajos i interpretació de concerts en condicions acústiques diverses.

11. Protocols de presentació davant del públic.

12. Tècniques d'autoconeixement i de tractament de les tensions derivades del contacte amb el públic.

13. Audicions i concerts en públic.

14. Audicions i anàlisis comparatius de versions d'obres protagonitzades per intèrprets de reconegut prestigi.

15. Pràctica de la lectura a primera vista.

16. Concepte i valoració de la música de cambra.

c) Criteris d'avaluació

De l'agrupació

1. Demostrar capacitat de treball en equip, copsant i assumint el sentit del respecte com a valor indispensable en la pràctica de la música de cambra.

2. Exhibir la possessió d'una gamma sonora àmplia i variada, sabent-la posar al servei de les conveniències del grup, així com de les exigències estilístiques i interpretatives de les obres.

3. Demostrar que es comprèn la música de cambra com un valor fonamental de la formació musical i instrumental.

4. Evidenciar l'exercitació del sentit de l'oïda en els seus diferents àmbits, en especial pel que fa al sentit d'afinació i la doble capacitat d'escolta, individual i de conjunt.

5. Patentitzar familiaritat en la pràctica de complicitats entre els membres del conjunt, fent ús dels signes i gestos convenients per tal de coordinar l'execució de les obres, actuant com a responsable del grup dirigint la interpretació col·lectiva al mateix temps s'està interpretant la pròpia part, si escau.

Mètodes d'estudi

6. Manifestar competència en l'establiment de criteris propis de grup en l'interpretació de les obres, fent ús de l'anàlisi, l'intercanvi d'idees i arguments, l'avaluació de les diferents opcions, i mostrant capacitat d'assumpció dels criteris adoptats.

7. Palesar l'aplicació en l'estudi de les obres dels coneixements obtinguts en les altres assignatures, afavorint la qualitat de treball del grup.

Creació i interpretació

8. Acreditar la presentació en públic de les obres treballades.

9. Mostrar preparació en el coneixement i la pràctica d'obres de diferents èpoques, estils i caràcters.

Escena

10. Mostrar capacitat d'adaptació a les diferents condicions acústiques de les sales de concert.

11. Exhibir domini dels protocols de presentació davant del públic.

12. Evidenciar familiaritat i soltesa davant el contacte amb el públic.

2.7

Orquestra i banda

Introducció

L'educació musical no pot ni ha de perseguir com únic objectiu la formació de solistes, sinó que també té la missió d'oferir instrumentistes preparats per participar en aquelles activitats musicals que demana la societat.

Les assignatures d'orquestra i banda tenen com a finalitat essencial la pràctica instrumental col·lectiva, en contraposició al marcat caràcter individual de les especialitats instrumentals. La pràctica instrumental resulta així entesa, no només com l'adquisició d'una complexa tècnica i la progressiva formació d'uns criteris musicals propis, sinó també com una eina de relació social i d'intercanvi d'idees entre els propis instrumentistes.

L'orquestra i la banda han de constituir uns espais de formació per a experimentar i aplicar, en l'activitat de grup, les destreses adquirides en la classe d'instrument i els coneixements assolits en les altres assignatures. La participació en aquestes agrupacions garanteix la presència activa dels alumnes en una de les activitats que impliquen major projecció del centre en la comunitat. Des de la constitució instrumental característica d'aquestes agrupacions, es treballaran obres de diferents gèneres i estils, en un repertori que abasti des d'obres simfòniques fins a obres amb solistes cantants o instrumentistes i amb cor.

L'orquestra i la banda han de fomentar les relacions humanes entre l'alumnat, acostumats gairebé sempre a una pràctica individualista i solitària dels seus instruments. Han d'incrementar l'actitud d'escolta de tot allò que envolta la pròpia execució unipersonal, per tal d'aconseguir desenvolupar els aspectes inherents a tota interpretació col·lectiva.

El respecte a totes les indicacions del director és un dels continguts essencials de la pràctica musical en aquestes agrupacions. La disciplina de director i executants permetrà que el treball realitzat al llarg dels assaigs doni els seus fruits en el concert.

a) Objectius

De l'agrupació

1. Elaborar criteris personals i raonats sobre qüestions estètiques, a través del treball del director i de l'experiència del grup, que li permetin complir amb la seva responsabilitat com a intèrpret dintre del mateix.

2. Utilitzar una àmplia i variada gamma sonora, de manera que l'ajust de so es realitzi en funció dels altres instruments del conjunt, i de les necessitats interpretatives de l'obra.

3. Respectar les normes que exigeix tota actuació en grup: afinació prèvia, atenció contínua, concentració, i valoració de la participació en un treball col·lectiu.

4. Valorar la pràctica en grups amb director com un procés d'aprenentatge imprescindible per al futur exercici professional.

5. Dominar el propi instrument d'acord amb les exigències de cada obra.

6. Aplicar en tot moment l'audició polifònica per a escoltar simultàniament les diferents parts, al mateix temps que s'executa la pròpia, demostrant la sensibilitat auditiva necessària per a perfeccionar gradualment la qualitat sonora.

Mètodes d'estudi

7. Adquirir i aplicar progressivament les eines i competències per al desenvolupament de la memòria.

8. Desenvolupar la capacitat de lectura a primera vista amb un nivell que permeti el muntatge fluït de les obres.

9. Aplicar els coneixements musicals per a la improvisació, si s'escau.

Creació i interpretació

10. Aprofundir en el coneixement dels diferents estils i dels recursos interpretatius de cadascun.

11. Interpretar obres representatives del repertori de l'agrupació d'acord amb el seu nivell instrumental i reaccionar amb precisió a les indicacions del director/a.

Escena

12. Adquirir familiaritat amb les diferents condicions acústiques de les sales de concert.

13. Dominar els protocols de presentació davant del públic: entrada i sortida, salutació, execució, canvi d'obra, el bis.

14. Conèixer la reacció personal davant el contacte amb el públic, i saber tractar les tensions que se'n puguin derivar.

b) Continguts

1. Característiques fonamentals de la formació: famílies instrumentals o vocals, diferents sistemes d'afinació, diferents sistemes d'escriptura, instruments transpositors; disposició de faristols i formació, passadissos, línies visuals.

2. Sistema d'assaig i disciplina: afinació conjunta, fixació del la i organització de l'afinació, sistema de treball, pauses, treballs per seccions, valoració del silenci.

3. Codi gestual de la direcció: gest aplicats a la interpretació, gest aplicats al moviment, gest aplicats a la dinàmica, gest aplicats a l'articulació; les figures de compàs, dibuixos i subdivisió, fórmules gràfiques de traç.

4. Jerarquia del conjunt aplicada a l'assaig i a la interpretació.

5. Signes d'escriptura aplicats a la música de conjunt: tremolos, colla parte, solo, in 2, divisi, col legno, cuivré; problemàtica dels calderons; signes relacionats amb la direcció; in 2, in 3, in 4; signes d'arc; signes de respiració i fraseig; figures de compàs, mètrica i subdivisió.

6. Terminologia clàssica en italià, alemany i anglès de moviment, caràcter, dinàmica, articulació, tonalitat i valors.

7. Repertori. Treball gradual del repertori bàsic de la formació: obres sense solista, obres amb solista, obres amb cor i àries d'òpera.

8. Interrelació de coneixements: aplicació dels coneixements del llenguatge, l'harmonia i altres matèries, a través de l'anàlisi, en la interpretació del repertori.

9. El material imprès: ús i cures, llapis d'assaig, arcs, talls i altres anotacions.

10. Assajos i interpretació de concerts en condicions acústiques diverses.

11. El concert: disposició en l'escenari; vestuari; protocol tradicional d'entrada, salutació, presentació, execució, canvi d'obra, salutació i sortida; la comunicació en el concert entre músics i director i entre músics i públic; la comunicació i l'estil en funció del repertori.

12. Tècniques d'autoconeixement i de tractament de les tensions derivades del contacte amb el públic.

c) Criteris d'avaluació

De l'agrupació

1. Mostrar criteris personals i raonats sobre qüestions estètiques que li permetin complir amb la seva responsabilitat com a intèrpret dintre del mateix.

2. Exhibir la possessió d'una gamma sonora àmplia i variada, sabent-la posar al servei de les conveniències del grup, així com de les exigències estilístiques i interpretatives de les obres.

3. Demostrar que es coneixen i es respecten les normes que exigeix tota actuació en grup: afinació prèvia, atenció contínua, concentració, i valoració de la participació en un treball col·lectiu.

4. Demostrar que es comprèn la pràctica en agrupacions com un valor fonamental de la formació musical i instrumental.

5. Mostrar domini del propi instrument d'acord amb les exigències de cada obra.

6. Evidenciar l'exercitació del sentit de l'oïda en els seus diferents àmbits, en especial pel que fa al sentit d'afinació i la doble capacitat d'escolta, individual i de conjunt, demostrant la sensibilitat auditiva necessària per a perfeccionar gradualment la qualitat sonora.

Mètodes d'estudi

7. Patentitzar l'aplicació d'eines i competències pel desenvolupament de la memòria.

8. Utilitzar la capacitat de lectura a primera vista amb un nivell que permeti el muntatge fluït de les obres.

9. Demostrar capacitat per improvisar, si s'escau.

Creació i interpretació

10. Mostrar preparació en el coneixement i la pràctica d'obres de diferents èpoques, estils i caràcters.

11. Manifestar capacitat per interpretar obres representatives del repertori de l'agrupació reaccionant amb precisió a les indicacions del director/a.

Escena

12. Mostrar capacitat d'adaptació a les diferents condicions acústiques de les sales de concert.

13. Exhibir domini dels protocols de presentació davant del públic.

14. Evidenciar familiaritat i soltesa davant el contacte amb el públic.

Annex 2

Finalitats de les assignatures optatives

Educació corporal

a) Finalitats

1. Desenvolupar l'hàbit de treball per la prevenció de lesions.

2. Tenir criteri propi per realitzar l'estudi i la interpretació musical, així com qualsevol activitat física en condicions de qualitat i benestar físic i mental.

3. Assolir la consciència corporal i mental que permeti l'equilibri entre la intenció expressiva desitjada i la seva execució.

4. Assolir les capacitats corporals i cognitives necessàries per interpretar en públic, de forma individual i col·lectiva: equilibri, coordinació, domini de la memòria, concentració, autocontrol, capacitat comunicativa.

5. Adquirir un equilibri adequat entre els pensaments, les emocions i les accions comunicatives, en tot estadi de la preparació artística, així com en la interpretació en públic.

b) Fonaments

1. Coneixement dels aspectes més importants a tenir en compte per prevenir les lesions: pautes d'estudi, hàbits de treball, ergonomia, atenció a la qualitat corporal i a l'actitud mental.

2. Pautes d'estudi per la prevenció de lesions: temps, actitud, qualitat, repetició, dificultat.

3. Procediments i habilitats d'autocontrol físic i mental necessaris per a la preparació artística i l'interpretació en públic.

4. El gest i el moviment com a eina comunicativa.

5. Esforç ponderat per assolir una màxima eficiència artística.

Història de la música

a) Finalitats

1. Conèixer, comprendre i saber valorar la música de cada època en relació amb els conceptes estètics imperants, en relació amb la societat que l'ha creada i al context cultural en què s'ha inserit.

2. Entendre el sentit evolutiu de la història de la música i les relacions internes que s'estableixen entre els períodes successius.

3. Familiaritzar-se amb els principals estils de la música occidental a través, fonamentalment, de l'audició i l'anàlisi de les fonts musicals.

4. Eixamplar la perspectiva musical més enllà de la pròpia pràctica interpretativa, establint relacions significatives entre els estils històrics i els repertoris estudiats en d'altres assignatures.

5. Prendre consciència dels aspectes organològics i notacionals que afecten a la pròpia pràctica interpretativa.

6. Conèixer les diferents eines metodològiques i bibliogràfiques rellevants per a la matèria.

b) Fonaments

1. La música en els diferents períodes històrics: escoles, corrents, compositors i contextos.

2. Coneixement de tècniques compositives: estils, formes, gèneres, grafia, instruments i formacions.

3. Audició d'obres musicals i anàlisi.

4. Història de la música i criteris interpretatius.

5. Hàbit d'expressar-se, tant de manera oral com per escrit, utilitzant correctament el vocabulari i els conceptes propis de la matèria.

6. Les eines de l'historiador: fonts directes i indirectes, iconografia, literatura i tractats.

7. Mitjans de desenvolupament del criteri musical.

Música i noves tecnologies

a) Finalitats

1. Comprendre el fenomen sonor en tota la seva amplitud.

2. Assolir les capacitats necessàries per a realitzar tasques relacionades amb les noves tecnologies musicals.

3. Incrementar el coneixement i desenvolupar la creativitat en l'ús dels diferents recursos sonors.

4. Relacionar-se i saber utilitzar les noves tecnologies per a un millor desenvolupament musical.

5. Cultivar un criteri propi per realitzar correctament enregistraments, mescles, masteritzacions i sonoritzacions.

6. Fomentar l'interès per estar al dia dels avenços tècnics sonors: electroacústica, informàtica, manipulació del so i nous instruments.

b) Fonaments

1. El fenomen sonor: acústica física i funcional, psicoacústica, fisiològica de l'oïda i organologia.

2. Desenvolupament i metodologia de la generació sonora: història, síntesi i electrònica.

3. Elements de la cadena sonora: transductors d'entrada, processadors de senyal, sistemes d'enregistrament, sistemes d'amplificació i transductors de sortida.

4. Informàtica i tecnologia musical. Maquinari: ordinadors, sintetitzadors i samplers. Programari: seqüenciadors i editors de partitures, entre altres. Midi i digitalizació del so.

Annex 3

Càrrega lectiva de les especialitats
Altres versions d'aquest precepte

Apartat 1

Àrea d'instruments de l'orquestra

Part 1.1

Especialitats de: clarinet, contrabaix, fagot, flauta travessera, oboè, trombó, dins l'àrea d'instruments de l'orquestra, trompa, trompeta i tuba
  Hores setmanals cada curs Hores setmanals en 6 cursos Hores totals

1r

2n

3r

4t

Instrument de l'especialitat

1

1

1

1

1

1

6

180

Llenguatge musical

2

2

2

2

 

 

8

240

Harmonia clàssica

 

 

 

 

2

2

4

120

Música de cambra/Orquestra/Banda

 

 

 

 

 

 

14

420*

Optatives del titular

 

 

 

 

 

 

7

210

Hores totals

 

 

 

 

 

 

 

1.170

 

* Almenys 340 hores s'han de cursar en les agrupacions especificades, la resta fins a les 420 es poden cursar, a 5è i a 6è, a criteri del centre, en les agrupacions més idònies en funció del perfil. L'assignatura de música de cambra es cursarà, com a mínim, en 2 cursos acadèmics.

Part 1.2

Especialitats de percussió, dins l'àrea d'instruments de l'orquestra i saxòfon
  Hores setmanals cada curs Hores setmanals en 6 cursos  Hores totals

1r

2n

3r

4t

Instrument de l'especialitat

1

1

1

1

1

1

6

180

Llenguatge musical

2

2

2

2

 

 

8

240

Harmonia clàssica

 

 

 

 

2

2

4

120

Música de cambra/Orquestra/Banda/ Conjunt

 

 

 

 

 

 

14

420*

Optatives del titular

 

 

 

 

 

 

7

210

Hores totals

 

 

 

 

 

 

 

1.170

 

* Almenys 340 hores s'han de cursar en les agrupacions especificades, la resta fins a les 420 es poden cursar, a 5è i a 6è, a criteri del centre, en les agrupacions més idònies en funció del perfil. L'assignatura de música de cambra es cursarà, com a mínim, en 2 cursos acadèmics.

Part 1.3

Especialitats de viola, violí i violoncel
  Hores setmanals cada curs Hores setmanals en 6 cursos Hores totals

1r

2n

3r

4t

Instrument de l'especialitat

1

1

1

1

1

1

6

180

Llenguatge musical

2

2

2

2

 

 

8

240

Harmonia clàssica

 

 

 

 

2

2

4

120

Música de cambra/Orquestra

 

 

 

 

 

 

14

420*

Optatives del titular

 

 

 

 

 

 

7

210

Hores totals

 

 

 

 

 

 

 

1.170

 

* Almenys 340 hores s'han de cursar en les agrupacions especificades, la resta fins a les 420 es poden cursar, a 5è i a 6è, a criteri del centre, en les agrupacions més idònies en funció del perfil. L'assignatura de música de cambra es cursarà, com a mínim, en 2 cursos acadèmics.

Part 1.4

Especialitat d'arpa
  Hores setmanals cada curs Hores setmanals en 6 cursos Hores totals

1r

2n

3r

4t

Instrument de l'especialitat

1

1

1

1

1

1

6

180

Llenguatge musical

2

2

2

2

 

 

8

240

Harmonia clàssica

 

 

 

 

2

2

4

120

Música de cambra/Orquestra/Conjunt

 

 

 

 

 

 

14

420*

Optatives del titular

 

 

 

 

 

 

7

210

Hores totals

 

 

 

 

 

 

 

1.170

 

* Almenys 340 hores s'han de cursar en les agrupacions especificades, la resta fins a les 420 es poden cursar, a 5è i a 6è, a criteri del centre, en les agrupacions més idònies en funció del perfil. L'assignatura de música de cambra es cursarà, com a mínim, en 2 cursos acadèmics.

Apartat 2

Àrea d'instruments polifònics

Especialitats d'acordió, dins l'àrea d'instruments polifònics, guitarra, orgue i piano

 

  Hores setmanals cada curs Hores setmanals en 6 cursos Hores totals

1r

2n

3r

4t

Instrument de l'especialitat

1

1

1

1

1

1

6

180

Llenguatge musical

2

2

2

2

 

 

8

240

Harmonia clàssica

 

 

 

 

2

2

4

120

Música de cambra /Cor/Conjunt

 

 

 

 

 

 

14

300*

Acompanyament

 

 

 

 

 

 

2

60

Optatives del titular

 

 

 

 

 

 

7

210

Hores totals

 

 

 

 

 

 

 

1.110

 

*Les assignatures de música de cambra i cor es cursaran cadascuna, com a mínim, en 2 cursos acadèmics.

Apartat 3

Àrea d'instruments de la música moderna i el jazz

Part 3.1

Especialitats de baix elèctric i guitarra elèctrica
  Hores setmanals cada curs Hores setmanals en 6 cursos Hores totals

1r

2n

3r

4t

Instrument de l'especialitat

1

1

1

1

1

6

180

Llenguatge musical

2

2

2

2

 

8

240

Harmonia moderna

 

 

 

 

2

4

120

Música de cambra /Cor/Conjunt

 

 

 

 

 

14

360*

Optatives del titular

 

 

 

 

 

7

210

Hores totals

 

 

 

 

 

 

1.110

 

* Almenys 300 hores s'han de cursar en les agrupacions especificades, la resta fins a les 360 es poden cursar, a 5è i a 6è, a criteri del centre, en les agrupacions més idònies en funció del perfil. L'assignatura de cor es cursarà, com a mínim, en 2 cursos acadèmics

Part 3.2

Especialitat de percussió, dins l'àrea de la música moderna i el jazz
  Hores setmanals cada curs Hores setmanals en 6 cursos Hores totals

1r

2n

3r

4t

Instrument de l'especialitat

1

1

1

1

1

1

6

180

Llenguatge musical

2

2

2

2

 

 

8

240

Harmonia moderna

 

 

 

 

2

2

4

120

Música de cambra/Orquestra/Banda/Conjunt

 

 

 

 

 

 

14

420*

Optatives del titular

 

 

 

 

 

 

7

210

Hores totals

 

 

 

 

 

 

 

1.170

 

* Almenys 340 hores s'han de cursar en les agrupacions especificades, la resta fins a les 420 es poden cursar, a 5è i a 6è, a criteri del centre, en les agrupacions més idònies en funció del perfil. L'assignatura de música de cambra es cursarà, com a mínim, en 2 cursos acadèmics.

Part 4

Àrea d'instruments de la música antiga

Especialitats de clavicèmbal, flauta de bec, instruments de corda polsada del Renaixement i el barroc i viola de gamba

 

  Hores setmanals cada curs Hores setmanals en 6 cursos Hores totals

1r

2n

3r

4t

Instrument de l'especialitat

1

1

1

1

1

1

6

180

Llenguatge musical

2

2

2

2

 

 

8

240

Harmonia clàssica

 

 

 

 

2

2

4

120

Música de cambra/Cor/Conjunt

 

 

 

 

 

 

14

360*

Optatives del titular

 

 

 

 

 

 

7

210

Hores totals

 

 

 

 

 

 

 

1.110

 

* Almenys 300 hores s'han de cursar en les agrupacions especificades, la resta fins a les 360 es poden cursar, a 5è i a 6è, a criteri del centre, en les agrupacions més idònies en funció del perfil. Les assignatures de música de cambra i cor es cursaran cadascuna, com a mínim, en 2 cursos acadèmics.

Apartat 5

Àrea d'instruments tradicionals

Part 5.1

Especialitats de cornamusa, flabiol i tamborí, guitarra flamenca, tenora, tible i xeremia
  Hores setmanals cada curs Hores setmanals en 6 cursos Hores totals

1r

2n

3r

4t

Instrument de l'especialitat

1

1

1

1

1

1

6

180

Llenguatge musical

2

2

2

2

 

 

8

240

Harmonia clàssica

 

 

 

 

2

2

4

120

Música de cambra/Cor/Conjunt

 

 

 

 

 

 

14

360*

Optatives del titular

 

 

 

 

 

 

7

210

Hores totals

 

 

 

 

 

 

 

1.110

 

* Almenys 300 hores s'han de cursar en les agrupacions especificades, la resta fins a les 360 es poden cursar, a 5è i a 6è, a criteri del centre, en les agrupacions més idònies en funció del perfil. L'assignatura de cor es cursarà, com a mínim, en 2 cursos acadèmics.

Part 5.2

Especialitat d'acordió, dins l'àrea d'instruments de la música tradicional
  Hores setmanals cada curs Hores setmanals en 6 cursos Hores totals

1r

2n

3r

4t

Instrument de l'especialitat

1

1

1

1

1

1

6

180

Llenguatge musical

2

2

2

2

 

 

8

240

Harmonia moderna

 

 

 

 

2

2

4

120

Música de cambra/Cor/Conjunt

 

 

 

 

 

 

14

360*

Optatives del titular

 

 

 

 

 

 

7

210

Hores totals

 

 

 

 

 

 

 

1.110

 

* Almenys 300 hores s'han de cursar en les agrupacions especificades, la resta fins a les 360 es poden cursar, a 5è i a 6è, a criteri del centre, en les agrupacions més idònies en funció del perfil. Les assignatures de música de cambra i cor es cursaran cadascuna, com a mínim, en 2 cursos acadèmics.

Part 5.3

Especialitat d'instruments de pua
  Hores setmanals cada curs Hores setmanals en 6 cursos Hores totals

1r

2n

3r

4t

Instrument de l'especialitat

1

1

1

1

1

1

6

180

Llenguatge musical

2

2

2

2

 

 

8

240

Harmonia clàssica

 

 

 

 

2

2

4

120

Música de cambra/Cor/Conjunt

 

 

 

 

 

 

14

360*

Optatives del titular

 

 

 

 

 

 

7

210

Hores totals

 

 

 

 

 

 

 

1.110

 

* Almenys 300 hores s'han de cursar en les agrupacions especificades, la resta fins a les 360 es poden cursar, a 5è i a 6è, a criteri del centre, en les agrupacions més idònies en funció del perfil. Les assignatures de música de cambra i cor es cursaran cadascuna, com a mínim, en 2 cursos acadèmics.

Part 5.4

Especialitat de trombó (fiscorn baix), dins l'àrea d'instruments de la música tradicional
  Hores setmanals cada curs Hores setmanals en 6 cursos Hores totals

1r

2n

3r

4t

Instrument de l'especialitat

1

1

1

1

1

1

6

180

Llenguatge musical

2

2

2

2

 

 

8

240

Harmonia clàssica

 

 

 

 

2

2

4

120

Música de cambra/Orquestra /Banda

 

 

 

 

 

 

14

420*

Optatives del titular

 

 

 

 

 

 

7

210

Hores totals

 

 

 

 

 

 

 

1.170

 

* Almenys 340 hores s'han de cursar en les agrupacions especificades, la resta fins a les 420 es poden cursar, a 5è i a 6è, a criteri del centre, en les agrupacions més idònies en funció del perfil. L'assignatura de música de cambra es cursarà, com a mínim, en 2 cursos acadèmics.

Part 5.5

Àrea de cant

Especialitat de cant

 

  Hores setmanals cada curs Hores setmanals en 6 cursos Hores totals

1r

2n

3r

4t

Instrument de l'especialitat

1

1

1

1

1

1

6

180

Llenguatge musical

2

2

2

2

 

 

8

240

Harmonia clàssica

 

 

 

 

2

2

4

120

Música de cambra/Cor/Conjunt

 

 

 

 

 

 

6

180*

Interpretació i escena

 

 

 

 

 

 

3

90

Idiomes aplicats al cant

1

1

1

1

2

2

8

240

Optatives del titular

 

 

 

 

 

 

7

210

Hores totals

 

 

 

 

 

 

 

1.290

 

* Les assignatures de música de cambra i cor es cursaran cadascuna, com a mínim, en 2 cursos acadèmics.

Annex 4

Model del certificat emès pel conservatori o centre professional de música que certifiqui que s'ha cursat un perfil professional concret

Logo del centre

(nom i cognoms del director o directora del centre)

director/a del (denominació del centre)

certifica que l'alumne/a (nom i cognoms de l'alumne/a)

ha cursat en el nostre centre, durant els dos darrers cursos de grau professional de música, el perfil de (nom del perfil)

dins l'especialitat de (especialitat cursada)

 

Signatura del director i segell del centre

 

Lloc, data.

Altres versions d'aquest precepte