Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 14/1990, de 9 de juliol, de concessió d'un suplement de crèdit al pressupost de 1990 per a la creació de noves places universitàries.

Dades bàsiques
 • Rang del document Llei

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 014/1990

 • Data del document 09/07/1990

 • Data de publicació 18/07/1990

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 1319

 • No Vigent
Afectacions
18/07/1990 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT

 EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA         
                               
  Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de 
 Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el 
 que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de 
 Catalunya, promulgo la següent               
                               
 LLEI                            
                               
  La creació de la Universitat Pompeu Fabra i la necessitat 
 de disposar de noves places universitàries, tant a la 
 conurbació de Barcelona com a les comarques del Gironès, el 
 Segrià, el Tarragonès i el Baix Camp, obliga a prendre 
 mesures extraordinàries conduents a augmentar la despesa 
 que preveu la Llei de Pressupost de la Generalitat i de les 
 seves Entitats Autònomes i Entitats Gestores  de  la 
 Seguretat Social per al 1990, amb la finalitat d'executar 
 adequadament les actuacions corresponents a la programació 
 universitària de Catalunya.
                               
  Es per això que, d'acord amb allò que estableix l'article 
 39 de la Llei 10/1982, del 12 de juliol, de Finances 
 Públiques  de  Catalunya,  s'articula aquesta Llei de 
 Concessió d'un Suplement de Crèdit al Pressupost de la 
 Generalitat per al 1990.
                               
 Article 1                          
  Es concedeix un suplement de crèdit al pressupost de la 
 Generalitat per al 1990, per un import de 3.000.000.000 de 
 pessetes per a operacions de capital, d'acord amb el detall 
 d'aplicacions pressupostàries  que  especifica  l'Annex 
 d'aquesta Llei.
                               
 Article 2                          
  S'autoritza el Consell Executiu perquè, a proposta del 
 Conseller d'Economia i Finances, emeti deute públic o faci 
 ús de l'endeutament en qualsevol altra modalitat, tant en 
 operacions a l'interior com a l'exterior, fins a un import 
 màxim de 3.000.000.000 de pessetes, destinat a finançar les 
 operacions d'inversió fixades per aquesta Llei.
                               
 Disposició addicional                    
  Els romanents de crèdit autoritzats per aquesta Llei 
 existents el 31 de desembre de 1990 s'han d'incorporar a 
 l'exercici següent.
                               
 Disposicions finals                     
 Primera                           
  S'autoritza el Departament d'Economia i Finances perquè 
 dicti les mesures necessàries per a desenvolupar i aplicar 
 aquesta Llei.
                               
 Segona                           
  Aquesta Llei entrarà en vigor el mateix dia que serà 
 publicada  en el Diari Oficial de la Generalitat de 
 Catalunya.
  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui 
 d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que 
 els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin 
 complir.
                               
 Palau de la Generalitat, 9 de juliol de 1990        
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Josep Laporte i Salas                    
 Conseller d'Ensenyament                   
                               
                               
 Annex                            
                               
 Departament d'Ensenyament                  
                               
 Aplicació pressupostària: 06.06.600.02.
 Descripció de la despesa: terrenys i béns naturals.
 Import: 100.000.000 Pta.
                               
 Aplicació pressupostària: 06.06.610.02.
 Descripció de la despesa: edificis i altres construccions.
 Import: 1.350.000.000 Pta.
                               
 Aplicació pressupostària: 06.06.620.01.
 Descripció  de la despesa: maquinària, instrumental i 
 utillatge.
 Import: 100.000.000 Pta.
                               
 Aplicació pressupostària: 06.06.640.02.
 Descripció de la despesa: mobiliari i estris.
 Import: 150.000.000 Pta.
                               
 Aplicació pressupostària: 06.06.650.02.
 Descripció de la despesa: equips de procés de dades.
 Import: 250.000.000 Pta.
                               
 Aplicació pressupostària: 06.06.680.01.
 Descripció de la despesa: altres immobilitzats immaterials. 
 Import: 250.000.000 Pta.
                               
 Capítol 7                          
                               
 Aplicació pressupostària: 06.06.740.02.
 Descripció de la despesa: creació de noves places universit 
 àries.
 Import: 800.000.000 Pta.