Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

ORDRE EDU/289/2009, de 26 de maig, per la qual s'estableix el procediment per al reconeixement de crèdits cursats en altres centres en els ensenyaments de grau professional de dansa i de música.

Dades bàsiques
  • Rang del document Ordre

  • Organisme emissor Departament d'Educació

  • Núm. del document EDU/0289/2009

  • Data del document 26/05/2009

  • Data de publicació 09/06/2009

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 5396

TEXT PUBLICAT

Mitjançant el Decret 24/2008, de 29 de gener, s'ha establert l'ordenació curricular dels ensenyaments de dansa de grau professional i se'n regula la prova d'accés.

Mitjançant el Decret 25/2008, de 29 de gener, s'ha establert l'ordenació curricular dels ensenyaments de música de grau professional i se'n regula la prova d'accés.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, preveu que els centres docents, en l'exercici de la seva autonomia, poden adoptar plans de treball i formes d'organització, la qual cosa redunda en la millora de la protecció del servei educatiu.

A la disposició addicional segona dels decrets nomenats anteriorment s'autoritza el conseller o la consellera d'Educació per establir, mitjançant una ordre, el procediment per al reconeixement de crèdits cursats en altres centres.

El Decret 269/2007, d'11 de desembre, de reestructuració del Departament d'Educació, preveu, a l'article 143, les competències que corresponen a la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats.

Atesa la conveniència de facilitar la cooperació acadèmica als centres que imparteixen els ensenyaments de grau professional de dansa i de música, pel que fa al reconeixement de crèdits de les assignatures d'especialitat i optatives;

En virtut d'això, a proposta de la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats,

Ordeno:

Article 1

Objecte

L'objecte d'aquesta Ordre és el procediment per al reconeixement de crèdits, de les assignatures d'especialitat i optatives, en els ensenyaments de grau professional de dansa i de música, que s'han superat en el marc d'accions de cooperació acadèmica subscrites pels centres.

Article 2

Àmbit d'aplicació

Aquestes condicions són aplicables a l'alumnat dels centres públics i dels centres privats, autoritzats a impartir els ensenyaments de dansa de grau professional o els ensenyaments de música de grau professional.

Article 3

Assignatures objecte del reconeixement

El reconeixement es pot aplicar als crèdits de les assignatures d'especialitat i als crèdits de les assignatures optatives.

Article 4

Requisits del reconeixement

4.1 Es poden reconèixer els crèdits de les assignatures d'especialitat i de les optatives superades:

a) En el marc dels acords de col·laboració, subscrits pels titulars de dos o més centres, relatius al reconeixement mutu de les assignatures d'especialitat i optatives, d'acord amb el projecte educatiu de cada centre.

b) En el marc de projectes de col·laboració subscrits pels titulars dels centres amb altres entitats, que, d'acord amb el projecte educatiu de cada centre i amb finalitats formatives, participi el centre, per a les assignatures d'especialitat i optatives.

4.2 En la preparació dels acords i projectes de col·laboració amb altres entitats, serà consultada la direcció del centre, la qual els valorarà atenent la seva coherència amb el projecte educatiu del centre.

4.3 Els acords de col·laboració i els projectes de col·laboració es renovaran anualment, i han de contenir, en tot cas, respecte de les assignatures que en són objecte, la denominació, el caràcter d'especialitat o d'optativa, la càrrega lectiva i el curs acadèmic.

4.4 Es poden reconèixer crèdits en un nombre que no superi, en el conjunt dels ensenyaments del grau professional, l'equivalent a vuit assignatures d'especialitat.

Article 5

Optativitat

La possibilitat de cursar crèdits en un altre centre, en el marc dels acords de col·laboració o dels projectes de col·laboració, és optativa per a l'alumnat.

Article 6

Criteris per al reconeixement

a) Per als crèdits de les assignatures d'especialitat: la identitat o analogia de continguts i que s'hagin cursat amb un nombre de crèdits o d'hores igual o superior. El reconeixement es referirà a les assignatures en un curs determinat.

b) Per als crèdits de les assignatures optatives, els continguts poden referir-se tant a música com a dansa i que s'hagin cursat amb un nombre de crèdits o d'hores igual o superior. El reconeixement es referirà a les assignatures en un curs determinat.

Article 7

Efectes del reconeixement

7.1 En els acords de col·laboració entre centres, es traslladaran a l'expedient acadèmic les qualificacions obtingudes, i, si s'escau, amb la conversió a l'escala de l'1 al 10.

7.2 En els projectes de col·laboració subscrits pels titulars dels centres amb altres entitats, s'anotarà a l'expedient acadèmic l'expressió .convalidada., sense afegir cap expressió numèrica. Aquesta matèria convalidada no computarà als efectes del càlcul de la nota mitjana.

Article 8

Aplicació del reconeixement

Els centres docents apliquen directament el reconeixement derivat dels acords de col·laboració o dels projectes de col·laboració que hagin subscrit.

Article 9

Finançament

En cas que els centres estiguin sostinguts amb fons públics, a l'efecte del seu finançament, cada alumne que cursi assignatures d'especialitat o optatives en un altre centre, només pot ser computat un sol cop i en el centre on cursa les assignatures comunes.

Article 10

Tramesa d'informació

El director o la directora de cada centre docent trametrà a la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats, en el mes de juliol de cada any, i corresponent al curs finalitzat:

a) Còpia del text dels acords de col·laboració entre dos o més centres i dels projectes de col·laboració amb altres entitats, si n'han subscrit.

b) El nombre dels reconeixements fets, amb la indicació del curs i la denominació de les assignatures.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor al cap de vint dies de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 26 de maig de 2009

Ernest Maragall i Mira

Conseller d'Educació

(09.132.011)