Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 140/2009, de 8 de setembre, pel qual es regulen els Programes de Qualificació Professional Inicial.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament d'Educació

  • Núm. del document 140/2009

  • Data del document 08/09/2009

  • Data de publicació 14/09/2009

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 5463

TEXT CONSOLIDAT

Preàmbul

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, estableix, a l'article 30, que correspon a les administracions educatives organitzar els Programes de Qualificació Professional Inicial. Així mateix, l'article 41.4 disposa que correspon a les administracions educatives regular l'exempció de la part de les proves per a l'accés a la formació professional que escaigui per als qui hagin superat un Programa de Qualificació Professional Inicial.

La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació de Catalunya, estableix, a l'article 53.1, que correspon al Govern determinar els currículums dels ensenyaments. D'altra banda, l'article 55.2 preveu que es poden impartir diversos ensenyaments en la modalitat d'educació no presencial. Finalment, l'article 60 regula els Programes de Qualificació Professional Inicial; l'apartat 5 d'aquest article preveu l'organització de Programes de Qualificació Professional Inicial específics orientats a resoldre les necessitats de qualificació i d'inserció laboral de l'alumnat nouvingut o amb discapacitats que ho requereixin.

El Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria, determina, a l'article 25, que el departament competent en matèria d'educació ha d'organitzar i, si escau, autoritzar Programes de Qualificació Professional Inicial a fi d'afavorir la inserció social, educativa i laboral del jovent de més de 16 anys, fets durant l'any natural de l'inici del programa, que no hagi obtingut el títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria. Així mateix, l'article 25.8 estableix que, per a l'alumnat que vulgui cursar els mòduls per a l'obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria, el departament competent en matèria d'educació ha d'establir els procediments que permetin el reconeixement dels aprenentatges adquirits tant en l'escolarització ordinària en l'educació secundària obligatòria com en la resta de mòduls del programa.

La Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la formació professional, estableix, a l'article 8, la regulació relativa al reconeixement, a l'avaluació i a l'acreditació de les qualificacions professionals adquirides, dins de la qual es preveu el reconeixement parcial acumulable de les qualificacions no completades.

El Reial decret 1538/2006, de 15 de desembre, pel qual s'estableix l'ordenació general de la formació professional del sistema educatiu, estableix, a la disposició addicional onzena, que les certificacions acadèmiques expedides per les administracions educatives a qui superi els mòduls obligatoris dels Programes de Qualificació Professional Inicial donen dret a l'expedició dels certificats de professionalitat corresponents per part de les administracions laborals competents a les persones que ho sol·licitin.

El Decret 176/2003, de 8 de juliol, de creació de l'Institut Català de les Qualificacions Professionals, preveu, a l'article 2.2, l'elaboració del Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya.

Durant l'etapa d'educació secundària obligatòria està previst aplicar un conjunt de mesures d'atenció a la diversitat així com programes de diversificació curricular per tal que tot l'alumnat pugui assolir els objectius previstos. Tot i així, en finalitzar aquesta etapa, cal oferir recursos per millorar les competències i habilitats del jovent que s'ha d'incorporar a la vida adulta sense haver assolit els objectius de l'etapa.

Els Programes de Qualificació Professional Inicial s'adrecen a aquest col·lectiu de joves que, tot i que tenen en comú no haver acreditat l'educació secundària obligatòria, presenten diversitat d'orígens, d'entorns familiars i socials, de capacitats i de nivells formatius, així com diferents expectatives laborals i formatives. Tot i que no hi ha una edat màxima d'accés, es recomana l'accés als menors de 21 anys, atès que la metodologia didàctica adreçada a joves és diferent de la metodologia didàctica adequada per a les persones adultes. Els Programes de Qualificació Professional Inicial han d'atendre aquesta diversitat amb plantejaments flexibles, que permetin adaptar-se i respondre a les necessitats i als interessos de cada grup i de cada jove, amb una oferta diversa pel que fa a l'organització i al desenvolupament del currículum formatiu dels programes i amb una atenció individualitzada a cada jove.

Els programes han de constituir un recurs orientador i formatiu que, a partir de nous marcs d'aprenentatge i atenent a les característiques i al projecte personal de cada jove, li proporcioni els elements necessaris per iniciar el seu itinerari de transició al món laboral i a la formació permanent.

Per això han de donar la formació necessària perquè l'alumnat desenvolupi les competències bàsiques i professionals necessàries, tant per millorar les seves condicions d'integració, d'adaptació i de promoció al món laboral, com per continuar el seu procés de formació al llarg de la vida, propi de la societat del coneixement.

Els Programes de Qualificació Professional Inicial esdevenen així una via per adquirir la qualificació i millorar les oportunitats d'incorporació al món laboral i, alhora, una via que faciliti l'accés als cicles formatius de grau mitjà i a altres ofertes formatives. Paral·lelament, els Programes de Qualificació Professional Inicial constitueixen una nova oportunitat per obtenir el títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria per al jovent que, de manera voluntària, s'inscrigui en els mòduls específics que s'organitzin amb aquesta finalitat.

Així mateix, la superació dels mòduls A dels Programes de Qualificació Professional Inicial permeten obtenir el reconeixement, per part de l'Administració laboral, de les unitats de competència incloses als certificats de professionalitat respectius, de manera que faciliten la inserció laboral de l'alumnat d'aquests programes.

Des d'aquesta perspectiva, els Programes de Qualificació Professional Inicial es configuren també, en l'estratègia general del sistema educatiu, com una via específica, possibilitadora de la continuïtat del procés educatiu i formatiu de l'alumnat.

Atesos els resultats de l'aplicació dels programes de garantia social, convé incorporar, als Programes de Qualificació Professional Inicial, els seus elements clau, tant pel que fa a les estratègies metodològiques i didàctiques com quant a la col·laboració entre les administracions, a la participació de diversos agents en l'oferta i en l'organització dels programes i a la implicació de l'àmbit empresarial.

Els Programes de Qualificació Professional Inicial han d'incorporar els principis de la igualtat d'oportunitats des d'un enfocament integrat de gènere en totes les activitats formatives i orientadores, atesa la persistència d'estereotips que continuen limitant el ventall d'opcions professionalitzadores de les noies i dels nois i la permanència de realitats discriminatòries al món laboral.

El Reial decret 806/2006, de 30 de juny, pel qual s'estableix el calendari d'aplicació de la nova ordenació del sistema educatiu, establerta per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, va determinar la implantació dels Programes de Qualificació Professional Inicial al curs 2008-2009. Per aquest motiu es va dictar l'Ordre PRE/308/2008, de 13 de juny, per la qual s'estableix el procediment d'autorització dels Programes de Qualificació Professional Inicial, es regulen les bases de concessió de subvenció d'aquests programes i s'obre la convocatòria per al curs acadèmic 2008-2009. Aquesta Ordre es deroga a l'entrada en vigor del Decret.

D'acord amb la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya; amb la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la Presidència de la Generalitat i del Govern, i amb l'informe del Consell Escolar de Catalunya;

En virtut d'això, a proposta del conseller d'Educació, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1

Objecte
L'objecte d'aquest Decret és regular els Programes de Qualificació Professional Inicial a Catalunya.

Article 2

Finalitats
Els Programes de Qualificació Professional Inicial tenen una finalitat educativa, formativa i professionalitzadora i han de facilitar a l'alumnat el desenvolupament personal i l'adquisició de competències professionals que li permetin una inserció social i laboral satisfactòria, així com ampliar les seves competències bàsiques per prosseguir estudis en els ensenyaments de formació professional i, si escau, obtenir el títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria.

Article 3

Principis

El desenvolupament dels Programes de Qualificació Professional Inicial s'ha de fonamentar en els principis següents:

a) Atenció individualitzada a cada jove en el seu procés formatiu, en el de la seva inserció laboral i en la seva incorporació a altres formacions, fent-lo partícip actiu en tots aquests processos.

b) Acció tutorial i orientadora compartida per tot l'equip docent del programa.

c) Adaptació flexible a les característiques i necessitats del col·lectiu de joves que s'atén partint dels coneixements, les destreses, les habilitats i les possibilitats d'aquests.

d) Aprenentatge significatiu en el plantejament metodològic i pràctic dels diferents mòduls a partir de la realitat més propera i relacionant els continguts amb el món del treball i de la vida activa.

e) Enfocament globalitzador i transversal en el plantejament de les activitats d'ensenyament-aprenentatge per afavorir-ne l'aplicació funcional.

f) Col·laboració amb altres administracions, xarxes i recursos de l'entorn per poder donar respostes coordinades a les diferents necessitats.

g) Col·laboració amb l'entorn empresarial per tal de facilitar una primera experiència laboral, la inserció laboral i l'adaptabilitat de la formació a les demandes professionals.

Article 4

Objectius

Els objectius dels Programes de Qualificació Professional Inicial són els següents:

a) Desenvolupar i consolidar la maduresa personal de cadascun dels joves i de les joves, mitjançant l'assoliment d'actituds, habilitats i capacitats que els permetin participar com a ciutadans i ciutadanes responsables, d'acord amb els valors de convivència en una societat democràtica.

b) Proporcionar l'orientació professional i acadèmica que correspongui per tal que cadascun dels joves i de les joves pugui desenvolupar itineraris coherents de formació i capacitació professional que facilitin la seva inserció i promoció professional.

c) Proporcionar les competències professionals pròpies de qualificacions de nivell 1 de l'estructura del Catàleg de Qualificacions Professionals vigent a Catalunya per facilitar l'exercici d'activitats professionals en oficis o ocupacions que permetin la seva inserció al món laboral, d'acord amb les seves capacitats i expectatives personals.

d) Implicar les empreses en els processos d'aprenentatge i d'ocupació dels jovent, tot connectant les necessitats i finalitats del sistema educatiu amb les de l'entorn empresarial, mitjançant la formació en centres de treball.

e) Facilitar la continuïtat educativa, especialment en la formació professional específica de grau mitjà, mitjançant l'ampliació de les competències bàsiques i el desenvolupament de les capacitats clau que afavoreixen l'aprenentatge al llarg de la vida.

f) Facilitar, si escau, una nova oportunitat per assolir els objectius de l'educació secundària obligatòria i obtenir l'acreditació corresponent.

g) Fomentar i desenvolupar el principi d'igualtat d'oportunitats en tots els àmbits i, molt específicament, en l'accés dels joves i de les joves a la formació i al treball.

Article 5

Persones destinatàries

.1 Pot accedir als Programes de Qualificació Professional Inicial l'alumnat de més de 16 anys o que els compleixi durant l'any natural de l'inici del programa i, preferentment, de menys de 21 anys, que no hagi obtingut el títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria.

.2 Excepcionalment, es pot incorporar als Programes de Qualificació Professional Inicial l'alumnat que hagi complert els 15 anys abans del dia 1 de juliol de l'any natural de l'inici del programa, sempre que es donin totes les circumstàncies i tots els requisits següents:

a) Que, havent cursat el segon curs de l'educació secundària obligatòria, no estigui en condicions de promocionar a tercer.

b) Que hagi repetit ja una vegada en l'etapa d'educació secundària obligatòria.

c) La prèvia avaluació psicopedagògica corresponent i, si escau, l'avaluació acadèmica de l'equip docent, així com els informes previs que determini el departament competent en matèria d'educació.

d) El compromís escrit per l'alumne o alumna de cursar els mòduls per a l'obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria.

e) Que s'hagin esgotat les vies ordinàries d'atenció a la diversitat previstes en la legislació vigent.

Pel que fa a l'alumnat procedent d'altres sistemes educatius, els centres docents han de valorar les circumstàncies i els requisits, i s'han d'adaptar en allò que afecta els apartats a), b) i e).

Article 6

Accés

.1 L'accés a un Programa de Qualificació Professional Inicial és voluntari. Per això es requereix la signatura de l'alumne/a i, en cas de ser menor d'edat, també del pare, de la mare o de la persona que exerceixi la tutoria legal d'un document que expliciti el compromís personal d'assistència i aprofitament. Aquest document s'ha d'adjuntar a la sol·licitud d'inscripció. El seguiment d'aquest compromís es fa mitjançant la tutoria individualitzada. L'incompliment pot comportar la pèrdua del dret d'assistència i d'avaluació.

.2 Per inscriure's en un Programa de Qualificació Professional Inicial cal aportar la certificació acadèmica corresponent de l'educació secundària obligatòria, l'informe de l'equip docent i, si escau, els informes complementaris d'orientació i psicopedagògics elaborats per l'equip d'orientació i assessorament psicopedagògic o per l'últim centre en el qual l'alumne/a ha estat escolaritzat.

Article 7

Modalitats
L'oferta de Programes de Qualificació Professional Inicial pot adoptar modalitats diferents en funció de l'adaptació a les necessitats i als interessos personals, socials i educatius de l'alumnat, i de la participació d'altres entitats en la seva organització.

Article 8

Estructura

.1 Els Programes de Qualificació Professional Inicial han de respondre a un perfil professional, expressat a través de la competència general, les competències professionals, socials i personals i la relació de qualificacions i unitats de competència incloses al programa.

.2 Els Programes de Qualificació Professional Inicial inclouen tres tipus de mòduls:

a) Mòduls específics (mòduls A), que han de desenvolupar les competències del perfil professional i preveure, amb caràcter general, la formació en centres de treball.

b) Mòduls formatius de caràcter general (mòduls B), que han de possibilitar el desenvolupament de les competències bàsiques i afavorir la transició del sistema educatiu al món laboral.

c) Mòduls que duguin a l'obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria (mòduls C).

.3 Els mòduls A i B tenen caràcter obligatori.

.4 Els mòduls C tenen caràcter voluntari, excepte per a l'alumnat que s'incorpori als Programes de Qualificació Professional Inicial per al qual seran obligatoris, d'acord amb el que preveu l'apartat 5.2 d'aquest Decret.

Article 9

Mòduls específics (mòduls A)

.1 Els mòduls específics desenvolupen les competències del perfil professional i, en general, tenen com a referència les unitats de competència de les qualificacions professionals de nivell 1 del Catàleg de Qualificacions Professionals vigent a Catalunya.

.2 El perfil professional de cada Programa de Qualificació Professional Inicial pot incloure una o més qualificacions professionals o unitats de competència, amb els mòduls formatius corresponents. Opcionalment, pot incloure altres mòduls formatius complementaris, relacionats amb la qualificació o amb l'entorn professional, a fi d'ampliar les possibilitats d'inserció laboral. La direcció general competent ha d'establir els perfils professionals dels Programes de Qualificació Professional Inicial.

.3 Els mòduls específics han d'incloure obligatòriament un projecte integrat, amb una durada compresa entre 30 i 60 hores. Aquest projecte té per finalitat possibilitar l'aplicació globalitzada de les diverses competències desenvolupades al llarg del procés d'aprenentatge en relació amb el perfil professional i amb l'entorn laboral corresponent. El projecte integrat s'ha de dur a terme a partir de l'atenció i l'assessorament a cada jove per part de l'equip docent.

.4 Els mòduls específics han d'incloure, amb caràcter general, la realització de formació en centres de treball, de la qual en pot quedar exempt l'alumnat que compleixi els requisits d'experiència laboral o assimilada que determini el departament competent en matèria d'educació, i que s'han d'adaptar a les necessitats específiques per a l'alumnat amb discapacitat. La direcció general competent ha d'establir les instruccions relatives a la formació en centres de treball.

Article 10

Mòduls formatius de caràcter general (mòduls B)

.1 Els mòduls formatius de caràcter general, que es corresponen amb tres àmbits de competències bàsiques de l'educació secundària obligatòria, són els següents: mòdul de desenvolupament i recursos personals; mòdul de coneixement de l'entorn social i professional, i mòdul d'aprenentatges instrumentals bàsics.

.2 Els mòduls formatius de caràcter general s'estructuren en crèdits.

.3 Els mòduls formatius de caràcter general han d'incloure obligatòriament el crèdit de tutoria grupal, amb una durada de 35 hores.

.4 Cada Programa de Qualificació Professional Inicial, opcionalment, i per tal de respondre a les necessitats específiques del col·lectiu destinatari i del seu entorn, pot incloure en la seva programació altres mòduls formatius que completin el currículum i contribueixin a assolir-ne els objectius.

.5 A l'annex 1 d'aquest Decret es detalla el currículum dels mòduls formatius de caràcter general.

Article 11

Mòduls que condueixen a l'obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria (mòduls C)

.1 Els mòduls C es poden cursar paral·lelament o amb posterioritat als mòduls A i B.

.2 Els mòduls per a l'obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria únicament els poden fer centres que imparteixin l'educació secundària obligatòria.

.3 El currículum per a l'obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria s'organitza de forma modular i correspon a tres àmbits: àmbit de la comunicació, àmbit social i àmbit científic i tecnològic. Els objectius, continguts i criteris d'avaluació dels mòduls C s'organitzen prenent com a referència el que s'ha establert per a la formació per a l'obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria als centres de formació de persones adultes.

Article 12

Durada

.1 Amb caràcter general, la durada dels mòduls obligatoris d'un Programa de Qualificació Professional Inicial és d'un curs escolar i comprèn un mínim de 800 hores i un màxim de 1.100. En aquest còmput no es comptabilitzen els mòduls que duguin a l'obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria (mòduls C), els quals han de tenir una durada mínima de 175 hores.

.2 La durada i l'organització dels mòduls es pot flexibilitzar per a l'alumnat nouvingut i per a l'alumnat amb discapacitat.

Article 13

Distribució horària

.1 Els mòduls A requereixen almenys el 50% de l'horari assignat als mòduls obligatoris del programa, incloent-hi el temps destinat a la realització de pràctiques en centres de treball.

.2 La formació en centres de treball té una durada compresa entre un mínim de 150 i un màxim de 250 hores, i en cap cas no pot superar el 25% de les hores assignades als mòduls obligatoris del programa. Excepcionalment, la direcció general competent en matèria de formació professional inicial pot implantar o autoritzar programes que no realitzin formació pràctica en centres de treball o que hi destinin altres dedicacions horàries.

.3 Els mòduls B requereixen entre el 30% i el 50% de l'horari assignat als mòduls obligatoris del programa. Per als mòduls opcionals previstos a l'article 10.4 es pot disposar, com a màxim, del 10% de l'horari dels mòduls B.

Article 14

Desenvolupament curricular

.1 Cada centre ha de concretar el desplegament del currículum dels Programes de Qualificació Professional Inicial establert en aquest Decret i ha de determinar les unitats formatives que el componen amb els seus continguts i amb la càrrega horària corresponent, atenent el col·lectiu de joves al qual s'adreça i als criteris metodològics i organitzatius que estableixi el centre mateix.

.2 S'han de prioritzar les metodologies didàctiques que afavoreixen l'aprenentatge significatiu, la transversalitat i l'enfocament globalitzador. Sempre que sigui possible, s'ha de fomentar el treball per projectes per permetre el desenvolupament transversal de les competències dels diversos àmbits.

Article 15

Formació de grups

.1 Els grups dels Programes de Qualificació Professional Inicial es componen per un mínim de 10 joves i un màxim de 15. En el cas que integrin dos alumnes o més amb necessitats educatives especials, el nombre mínim és de 8 joves i el màxim de 12. En el cas que totes les persones del grup siguin persones amb discapacitat, el nombre mínim per grup és de 6 joves i el màxim de 10.

.2 La direcció general competent en matèria de formació professional inicial pot autoritzar grups amb un nombre diferent del que estableix l'apartat anterior un cop s'ha justificat la seva necessitat.

Article 16

Acció tutorial i orientadora

.1 La tutoria de l'alumnat dels Programes de Qualificació Professional Inicial ha de dur a terme una atenció personal individualitzada i el seguiment del grup, i fer-ho de manera contínua al llarg de tot el programa.

.2 La tutoria individualitzada té la finalitat de fer un seguiment del procés formatiu de cada jove, l'orientació personal, acadèmica i professional necessària per definir el seu projecte de futur i l'acompanyament en la seva inserció laboral i educativa a la finalització del programa.

.3 L'acció tutorial ha de ser compartida per tot l'equip docent del programa i, entre els seus components, s'ha de garantir la realització de, com a mínim, tres sessions individuals d'atenció a cada jove per trimestre.

.4 El/la tutor/a de grup és un dels membres de l'equip docent, presideix les sessions d'avaluació, desenvolupa les sessions periòdiques de tutoria grupal i coordina i recull les informacions de tot l'equip docent sobre cada alumne/a.

.5 L'acció tutorial i orientadora s'ha de dur a terme, si s'escau, amb el suport dels serveis educatius i la inspecció.

Article 17

Avaluació

.1 L'avaluació dels aprenentatges de l'alumnat és contínua, formativa i global, i es fa prenent com a referència els criteris d'avaluació establerts al currículum.

.2 L'avaluació ha de tenir en compte el punt de partida en el moment d'incorporar cada jove al programa, el seu progrés i les competències assolides.

.3 S'han de fer, com a mínim, tres sessions d'avaluació durant el programa, incloent-hi la de l'avaluació final.

.4 Les sessions d'avaluació són responsabilitat de tot l'equip educatiu.

Article 18

Qualificacions

.1 Cada mòdul s'ha de qualificar en termes numèrics en l'escala de l'1 al 10, sense decimals. Es consideren positives les qualificacions iguals a 5 o superiors.

.2 La formació en centres de treball es qualifica d'apte/a o no apte/a.

.3 El conjunt dels mòduls A, el conjunt dels mòduls B i el conjunt dels mòduls C donen lloc a la qualificació parcial respectiva, expressada en l'escala de l'1 al 10, sense decimals. Es consideren positives les qualificacions iguals a 5 o superiors.

.4 Per a l'alumnat que cursi els mòduls A i B, la qualificació final del programa es determina per la mitjana aritmètica de la qualificació parcial dels mòduls A i de la qualificació parcial dels mòduls B.

.5 Per a l'alumnat que, a més, cursi i obtingui una qualificació parcial positiva dels mòduls C, la qualificació final del programa s'obté de ponderar un 70% la mitjana aritmètica de les qualificacions parcials corresponents als mòduls A i els B, i un 30% la qualificació parcial corresponent als mòduls C.

.6 La superació del Programa de Qualificació Professional Inicial requereix que la qualificació final del programa sigui igual a 5 o superior i que la qualificació de la formació en centres de treball sigui d'apte/a.

.7 La qualificació final del programa s'expressa en termes numèrics en l'escala de l'1 al 10 amb dues xifres decimals.

Article 19

Certificació acadèmica

.1 Tot l'alumnat que segueix Programes de Qualificació Professional Inicial obté una certificació acadèmica expedida pel centre o per l'entitat on l'ha cursat, la qual conté, almenys, la informació que consta a l'annex 2 d'aquest Decret.

.2 La certificació acadèmica s'acompanya de la qualificació final dels mòduls a fi de facilitar, a qui els superi, el reconeixement de la formació rebuda.

Article 20

Efectes de les qualificacions

.1 Les qualificacions positives dels mòduls A acrediten les unitats de competència corresponents i donen dret, a qui ho sol·liciti, al reconeixement per part del departament competent en matèria de treball, sens perjudici de les competències pròpies del Servei d'Ocupació de Catalunya, d'acord amb el que preveu la Llei 17/2002, de 5 de juliol, de les unitats de competència incloses als certificats de professionalitat respectius.

.2 La superació dels mòduls C, si la qualificació final del programa és positiva, genera el dret a obtenir el títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria.

Article 21

Permanència
L'alumnat que, en finalitzar el curs, no assoleixi tots els objectius previstos dels mòduls obligatoris dels Programes de Qualificació Professional Inicial, pot continuar la seva formació i cursar els mòduls no superats com a màxim durant un altre curs acadèmic.

Article 22

Documents d'avaluació

.1 Els documents d'avaluació són els següents:

a) L'informe individualitzat d'avaluació de cada alumne/a.

b) Les actes de les sessions d'avaluació.

c) L'acta final d'avaluació del Programa de Qualificació Professional Inicial.

d) L'expedient acadèmic.

.2 Els documents d'avaluació han de contenir la informació que es detalla, respectivament, a l'annex 3 d'aquest Decret.

Article 23

Professorat

.1 Els/les professionals que imparteixin formació en Programes de Qualificació Professional Inicial han de disposar de les capacitats, dels coneixements i de l'experiència idonis en relació amb els mòduls corresponents i amb l'atenció educativa del jovent destinatari d'aquests programes.

.2 Per impartir els mòduls A s'exigeixen els mateixos requisits de titulació i formació establerts per impartir ensenyaments de formació professional. Es poden incorporar, com a professorat especialista, atenent a la seva qualificació i a les necessitats del sistema educatiu, professionals no necessàriament titulats amb capacitat i experiència laboral provada en l'àmbit formatiu corresponent.

.3 Per impartir els mòduls B cal estar en possessió del títol de llicenciatura, enginyeria, arquitectura, diplomatura, enginyeria tècnica i arquitectura tècnica, o del grau equivalent.

.4 Per impartir els mòduls C cal estar en possessió del títol de llicenciatura, enginyeria i arquitectura, o del grau equivalent.

Article 24

Reconeixement dels aprenentatges i exempcions

.1 Per als alumnes que vulguin cursar els mòduls per obtenir el títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria, el departament competent en matèria d'educació ha d'establir els procediments que permetin el reconeixement dels aprenentatges adquirits en la resta de mòduls del programa.

.2 El departament competent en matèria d'educació ha d'establir les exempcions que corresponguin a:

a) Les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà dels ensenyaments de formació professional.

b) Les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà dels ensenyaments d'arts plàstiques i disseny.

c) Les proves d'accés als ensenyaments esportius conduents als títols de tècnic esportiu i a les formacions de nivell 1 d'aquests ensenyaments.

Article 25

Drets i deures
A l'alumnat que cursa els Programes de Qualificació Professional Inicial als centres educatius, li és aplicable la normativa vigent sobre drets i deures de l'alumnat i regulació de la convivència als centres educatius no universitaris de Catalunya. Així mateix, aquesta normativa és aplicable a la resta d'alumnat que cursa els Programes de Qualificació Professional Inicial en allò que correspongui a la naturalesa de l'ens que l'imparteix.

Article 26

Planificació i oferta

.1 El departament competent en matèria d'educació i el departament competent en matèria de treball, sens perjudici de les competències pròpies del Servei d'Ocupació de Catalunya, d'acord amb el que preveu la Llei 17/2002, de 5 de juliol, han d'establir, conjuntament, les directrius per a la planificació general dels Programes de Qualificació Professional Inicial.

.2 [No vigent]

Altres versions d'aquest precepte

Article 27

Impartició

.1 La Direcció General competent en matèria de formació professional inicial implanta els Programes de Qualificació Professional Inicial als centres que depenen del departament competent en matèria d'educació. Així mateix, pot implantar Programes de Qualificació Professional Inicial derivats de convenis amb les administracions locals titulars de centres educatius o en col·laboració amb altres entitats. A aquest efecte es compta amb les instal·lacions necessàries dels centres docents públics dependents del departament competent en matèria d'educació.

.2 També poden impartir els Programes de Qualificació Professional Inicial els centres docents públics, els centres docents privats, les administracions locals, així com qualsevol persona física o jurídica de caràcter privat, amb l'autorització prèvia del departament competent en matèria d'educació. A aquests efectes, les administracions locals i les persones físiques o jurídiques de caràcter privat han d'aportar la informació mínima que es relaciona a l'annex 4 d'aquest Decret.

Article 28

Requisits

Per impartir els Programes de Qualificació Professional Inicial cal complir els requisits de professorat, d'espais i d'instal·lacions corresponents que es detallen a continuació.

Pel que fa al professorat, en tots els casos cal acreditar la disponibilitat del professorat que compleixi els requisits previstos a l'article 23 d'aquest Decret.

Pel que fa als espais i a les instal·lacions, cal acreditar que es disposa del següent:

a) Una aula amb una superfície mínima de 30 m2.

b) Espais i instal·lacions específiques per impartir els mòduls específics (mòduls A) que desenvolupen les competències del perfil professional, els quals han de tenir una superfície mínima, per alumne, de 3 m2 en cas dels tallers, de 100 m2 en cas d'activitats agràries o de jardineria i de 25 m2 en cas d'activitats agropecuàries.

c) Despatx de direcció, d'activitats de coordinació i d'orientació.

d) Sala de professorat adequada al nombre d'alumnes.

e) Serveis sanitaris adequats al nombre d'alumnes.

f) Llicència ambiental.

Els centres educatius autoritzats prèviament no cal que acreditin els espais indicats als apartats c), d), e) i f) anteriors.

Article 29

Programes per a persones amb discapacitat

.1 Els Programes de Qualificació Professional Inicial específics per a persones amb discapacitat es poden impartir en centres d'educació especial i en centres que participin en processos d'educació inclusiva de l'alumnat amb discapacitat.

.2 [No vigent]

Altres versions d'aquest precepte

Article 30

Tramesa, arxiu i custòdia de documentació

.1 Els centres educatius han d'arxivar i custodiar la documentació acadèmica dels Programes de Qualificació Professional Inicial.

.2 Pel que fa als Programes de Qualificació Professional Inicial que no es duguin a terme en centres educatius, la titularitat dels establiments que els imparteixin ha de trametre, en finalitzar cada programa, còpia certificada de les actes de les sessions d'avaluació i de l'acta final d'avaluació del Programa de Qualificació Professional Inicial a l'institut d'educació secundària que determini el/la director/a dels serveis territorials corresponents o, si escau, del Consorci d'Educació de Barcelona.

Article 31

Avaluació dels Programes de Qualificació Professional Inicial
Als efectes de valorar el desenvolupament dels programes i la seva adaptació als objectius previstos, els centres o els establiments que imparteixen un Programa de Qualificació Professional Inicial han d'elaborar un informe anual que es presenta a la direcció general competent en matèria de formació professional inicial del departament competent en matèria d'educació amb els continguts que aquesta determini.

Article 32

Seguiment general dels programes
La direcció general competent en matèria de formació professional inicial ha de fer el seguiment del desenvolupament d'aquests programes, sens perjudici de les competències que corresponen a la inspecció educativa.

Disposició addicional única

Queden autoritzats a impartir els Programes de Qualificació Professional Inicial en la modalitat corresponent els centres autoritzats a impartir els programes de garantia social en aplicació de l'Ordre ENS/304/2002, d'1 d'agost, per la qual es regulen els programes adaptats de garantia social i els programes de formació per a la transició a la vida adulta destinats a nois i noies amb necessitats educatives especials, derivades de discapacitats, escolaritzats en centres d'educació especial o unitats d'educació especial en centres ordinaris.

Disposició derogatòria única

Es deroguen el Decret 123/2002, de 16 d'abril, pel qual s'estableix l'ordenació general dels programes de garantia social a Catalunya, i l'Ordre PRE/308/2008, de 13 de juny, per la qual s'estableix el procediment d'autorització dels Programes de Qualificació Professional Inicial, es regulen les bases de concessió de subvenció d'aquests programes i s'obre la convocatòria per al curs acadèmic 2008-2009.

Annex 1

Currículum dels mòduls formatius de caràcter general

.1 Plantejament

El currículum dels Programes de Qualificació Professional Inicial s'insereix en una concepció socioconstructivista dels processos d'ensenyament-aprenentatge que pretén el següent:

a) El desenvolupament de les capacitats individuals de l'alumnat, més enllà de la transmissió de coneixements.

b) Un tractament integral dels joves i de les joves, atenent no només als aspectes cognitius sinó també als aspectes emocionals i socials.

c) Un tractament obert i flexible dels seus continguts, per tal d'atendre la diversitat d'interessos i de ritmes de cada jove, individualitzant d'aquesta manera el procés de formació.

d) El desenvolupament de la capacitat d'aprendre a aprendre com a eina de formació permanent i de millora personal al llarg de la vida.

De la mateixa manera, cal entendre també les orientacions metodològiques que han de permetre la implementació dels principis establerts a l'article 3 d'aquest Decret i la consecució dels objectius dels Programes de Qualificació Professional Inicial especificats a l'article 4. En aquest sentit, cal apostar per unes metodologies que afavoreixin que els aprenentatges puguin ser:

a) Significatius, és a dir, que es plantegin en relació amb els coneixements previs de cada persona.

b) Funcionals, en el sentit de la seva utilitat en la vida quotidiana i laboral.

c) Transversals, aplicables a diferents situacions.

d) Motivadors, que fomentin la implicació i l'autonomia gradual dels joves i de les joves.

Tot i que el currículum està estructurat de manera modular, cal considerar que els mòduls que el conformen estan estretament relacionats entre si, de manera que cal plantejar l'organització dels continguts i de les activitats d'ensenyament-aprenentatge de manera globalitzada i aplicada, relacionant en tot moment les competències de formació bàsica i transversal amb les competències pròpies de cada perfil professional.

.2 Objectius generals

Aquests programes han de facilitar que cada jove pugui:

a) Desenvolupar competències pròpies d'un perfil professional.

b) Desenvolupar actituds que li permetin valorar-se positivament, conviure amb altres i exercir una ciutadania responsable.

c) Integrar coneixements, actituds, valors i hàbits sociolaborals que li facilitin la inserció al món laboral i la seva promoció.

d) Desenvolupar capacitats que l'ajudin a madurar i a formular un projecte de vida personal d'acord amb els seus interessos i amb les seves necessitats.

e) Conèixer les característiques bàsiques del seu entorn i les possibilitats que ofereix.

f) Desenvolupar les competències de comprensió i expressió oral i escrita necessàries per sortir-se'n socialment, dur a terme les tasques pròpies de la professió i accedir a la informació.

g) Desenvolupar competències matemàtiques per sortir-se'n en la vida quotidiana, per ser competent professionalment i gestionar les necessitats que sorgeixen en la vida quotidiana.

h) Emprar de manera adient les tecnologies, tant per al tractament de la informació i la comunicació com per a la satisfacció de les necessitats personals, socials i professionals.

i) Desenvolupar la capacitat d'aprendre a aprendre de manera autònoma per possibilitar la millora personal continuada.

j) Promoure l'autoregulació en l'aprenentatge perquè aprengui a valorar les pròpies limitacions i els propis errors de manera positiva i constructiva.

.3 Estructura

Els Programes de Qualificació Professional Inicial inclouen tres tipus de mòduls formatius:

Mòduls específics (mòduls A).

Mòduls de caràcter general (mòduls B).

Mòduls per a l'obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria (mòduls C).

Els dos primers (A i B) són obligatoris, i els últims (C) són voluntaris, excepte per l'alumnat al qual fa referència l'article 5.2.

3.1 Mòduls específics (mòduls A).

Els mòduls específics (mòduls A) tenen en compte el desenvolupament de les capacitats d'un perfil professional determinat, amb els criteris d'avaluació corresponents. El perfil expressa la competència general, les competències professionals, socials i personals i la relació de qualificacions i unitats de competència incloses.

En els mòduls específics s'inclou, amb caràcter general, la realització de formació en centres de treball.

Els mòduls específics corresponents a cada perfil professional tenen, en general, unitats de competència professional corresponents a qualificacions de nivell 1 del Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya. La Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats, conjuntament amb l'Institut Català de les Qualificacions Professionals, ha de concretar els perfils professionals que es poden impartir com a Programes de Qualificació Professional Inicial a Catalunya i ha de desenvolupar els mòduls formatius associats a cada unitat de competència i els criteris d'avaluació corresponents.

Els perfils professionals dels Programes de Qualificació Professional Inicial definits al Catàleg han d'incloure unitats de competència d'una qualificació professional o més d'una. Al Catàleg han de figurar els mòduls específics i obligatoris corresponents a cada perfil professional.

Cada Programa de Qualificació Professional Inicial pot incloure a la programació, opcionalment, mòduls específics que completin el currículum i que ampliïn les possibilitats d'inserció laboral del jovent.

La formació en centres de treball ha de ser tutelada i avaluable, tenir una durada entre 150 i 250 hores i no superar el 25% de les hores totals assignades als mòduls obligatoris. La Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats estableix la normativa específica relativa a la formació en centres de treball del jovent d'aquests programes.

Els mòduls específics requereixen, almenys, el 50% de l'horari assignat als mòduls obligatoris dels Programes de Qualificació Professional Inicial.

Cada programa pot dedicar un 10% de la càrrega horària dels mòduls A a desenvolupar continguts opcionals que tinguin en compte necessitats específiques del col·lectiu de joves atesos, de l'entorn o del perfil professional.

3.2 Mòduls formatius de caràcter general (mòduls B).

Els continguts dels mòduls de formació general (mòduls B) desenvolupen les competències de base i transversals necessàries tant per poder assolir els objectius dels mòduls específics (mòduls A) com per definir i aplicar el projecte personal, formatiu i professional de cada jove.

Els mòduls de formació general han d'esdevenir també un recurs que faciliti superar les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà i, per tant, la continuïtat formativa.

Pel que fa a les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), tot i que al currículum s'especifiquen les competències, els continguts i els criteris d'avaluació en un crèdit específic, cal que es tinguin en compte en tots els crèdits dels mòduls formatius de caràcter general per tal que realment constitueixin eines d'aplicació transversal.

Els mòduls formatius de caràcter general (mòduls B) són els següents:

a) Desenvolupament i recursos personals.

b) Coneixement de l'entorn social i professional.

c) Aprenentatges instrumentals bàsics.

a) Desenvolupament i recursos personals.

El mòdul formatiu de desenvolupament i recursos personals incorpora els continguts necessaris perquè cada jove avanci en el disseny del seu projecte personal, formatiu i professional a curt i mitjà termini. Les activitats han de facilitar a cada jove el seu creixement personal a partir, entre d'altres, d'un millor coneixement de si mateix, del desenvolupament de l'autonomia personal i del control emocional, de les habilitats per relacionar-se, conviure i treballar en equip i d'altres competències i hàbits sociolaborals bàsics. Així mateix, preveu el coneixement de canals i eines per a la recerca d'un lloc de treball i les estratègies necessàries per disposar de més oportunitats d'inserció laboral.

Els objectius generals del mòdul de desenvolupament i recursos personals són els següents:

Conèixer, analitzar i acceptar les pròpies capacitats i habilitats a fi de tenir una imatge correcta de si mateix/a, aplicar-les a la vida quotidiana i professional i relacionar-se i conviure satisfactòriament en una societat plural i diversa.

Manifestar de manera autònoma actituds, valors i hàbits sociolaborals, desenvolupant una autoestima adequada i la capacitat d'autoregulació emocional, per tal d'afavorir la responsabilitat en la seva inserció i promoció professionals.

Impulsar la gestió adequada de les pròpies competències amb la perspectiva d'ajudar-los a formular i aconseguir un projecte personal satisfactori, coherent amb els seus interessos i amb les seves necessitats.

Generar una actitud receptiva, interessada i de confiança en la pròpia capacitat d'aprenentatge i la participació activa en la seva evolució i en l'aplicació de les diferents estratègies per dur a terme el seu projecte personal.

Afavorir l'adopció de formes de vida saludables a fi d'evitar problemes i situacions de risc i les seves possibles conseqüències.

Promoure actituds i comportaments positius envers el respecte i la millora del medi, incidint especialment en el coneixement del medi local i el seu entorn, amb criteris de sostenibilitat.

Aquest mòdul formatiu comprèn els crèdits amb els corresponents blocs de continguts següents:

Crèdit: desenvolupament personal.

Blocs de continguts: identitat personal i autoconeixement; autonomia personal i habilitats socials, i educació per a la salut personal i per al respecte mediambiental.

Crèdit: desenvolupament en el lloc de treball.

Blocs de continguts: actituds i hàbits laborals; planificació i organització, i avaluació de les tasques realitzades.

Crèdit: projecte formatiu i professional.

Blocs de continguts: perfils i indicadors d'ocupabilitat; tècniques de recerca de feina, i definició del projecte individual.

b) Coneixement de l'entorn social i professional.

El mòdul formatiu de coneixement de l'entorn social i professional aprofundeix en el coneixement de l'entorn més proper i dels recursos a l'abast del jovent i en les eines i estratègies necessàries per moure's pel territori, actuar i participar en el seu entorn, facilitant així l'exercici dels seus drets socials i de ciutadania. Cal aprofundir especialment en el coneixement del món del treball, en l'àmbit corresponent al perfil professional del programa i en la realitat empresarial del territori. Així mateix, cal fer una anàlisi de les relacions laborals, de la normativa que les regula i dels drets i deures que comporta.

Els objectius generals del mòdul de coneixement de l'entorn social i professional són els següents:

Interpretar l'espai real i virtual per situar-s'hi, orientar-s'hi i desplaçar-s'hi amb autonomia, i localitzar i identificar recursos de l'entorn utilitzant croquis, plànols i mapes.

Prendre consciència de la pertinença als diferents àmbits de ciutadania (local, autonòmic, estatal, europeu i global) i identificar i rebutjar les situacions d'injustícia i de discriminació en l'entorn, per raó de gènere, origen o creences, tot respectant i assumint la diversitat cultural com a font de riquesa personal i col·lectiva, per enriquir la pròpia identitat i afavorir la convivència.

Conèixer i assumir els drets i deures bàsics derivats de l'Estatut d'autonomia de Catalunya i la Constitució espanyola i identificar els mecanismes de funcionament de les societats democràtiques, així com el paper de les administracions en la garantia dels serveis públics.

Construir coneixements sobre el sistema econòmic actual, la interrelació dels processos productius i el món de l'empresa, identificar el marc general i l'entorn concret on es desenvolupa l'activitat laboral, valorar el treball en la doble vessant individual i col·lectiva i facilitar així la incorporació laboral.

Conèixer els valors i la normativa que regeixen les relacions de treball per actuar de manera responsable i exercir els drets i deures laborals bàsics.

Participar de forma cooperativa en l'elaboració i en la realització de projectes rellevants a partir del plantejament d'interrogants en relació amb els recursos econòmics de l'entorn.

Aquest mòdul formatiu comprèn els crèdits amb els corresponents blocs de continguts següents:

Crèdit: entorn social i cultural.

Blocs de continguts: territori, societat i recursos comunitaris, i ciutadania en una societat democràtica i intercultural.

Crèdit: entorn socioeconòmic.

Blocs de continguts: valor del treball i activitat econòmica; el món de l'empresa, i teixit empresarial i ocupació en el territori.

Crèdit: entorn laboral i professional.

Blocs de continguts: relacions laborals; els contractes de treball, i el salari i les seves derivacions socials.

c) Aprenentatges instrumentals bàsics.

El mòdul formatiu d'aprenentatges instrumentals bàsics incorpora continguts instrumentals indispensables en qualsevol ocupació i en les diverses esferes de la vida quotidiana. Pretén afavorir la continuïtat formativa, ja que la formació, avui, es concep com un procés obert i que es desenvolupa al llarg de tota la vida. En aquest sentit, en els Programes de Qualificació Professional Inicial cal completar les competències de comunicació -convencional i de les TIC- i les competències matemàtiques.

Els objectius generals dels aprenentatges instrumentals bàsics són els següents:

Pel que fa a la llengua i la comunicació:

Valorar la llengua i la comunicació com a mitjà per a la comprensió del món dels altres i d'un mateix per participar en la societat plural i diversa del segle XXI i per a l'enteniment i la mediació entre persones de procedències, llengües i cultures diverses, evitant qualsevol tipus de discriminació i estereotips lingüístics.

Desenvolupar la competència comunicativa oral, escrita i audiovisual en català i castellà per comunicar-se amb els altres i aprendre i expressar les opinions i concepcions personals, tot adequant les formes i el contingut als diferents contextos, tant en l'àmbit social com en el laboral.

Aplicar de manera reflexiva els coneixements sobre el funcionament de la llengua i les normes d'ús lingüístic per comprendre i produir missatges orals i escrits amb adequació, coherència, cohesió i correcció, i ser conscients de la possibilitat de transferir aquests coneixements a altres llengües.

Conèixer la realitat plurilingüe de Catalunya, d'Espanya i del món actual, i valorar les varietats de la llengua i la diversitat lingüística del món com una riquesa cultural.

Utilitzar adequadament, amb autonomia i esperit crític, les diferents fonts d'informació escrita, els mitjans de comunicació i les tecnologies de la informació per obtenir, interpretar i valorar informacions i opinions diferents i poder-les presentar en diversos mitjans.

Pel que fa a les matemàtiques:

Pensar matemàticament. Construir coneixements matemàtics a partir de situacions properes en les quals tingui sentit experimentar, intuir, relacionar conceptes i realitzar abstraccions.

Raonar matemàticament. Realitzar induccions i deduccions, particularitzar i generalitzar, reconèixer conceptes matemàtics en situacions concretes i argumentar les decisions preses, l'elecció dels processos seguits i les tècniques utilitzades.

Plantejar-se i resoldre problemes. Llegir i entendre l'enunciat, generar preguntes relacionades amb una situació-problema, planificar i desenvolupar estratègies de resolució i verificar la validesa de les solucions.

Obtenir, interpretar, generar i representar informació amb contingut matemàtic, expressant els processos i resultats matemàtics mitjançant paraules, gràfics, símbols o nombres.

Utilitzar les tècniques matemàtiques bàsiques per comptar, operar, mesurar, situar-se a l'espai i organitzar i analitzar dades amb l'ús d'instruments bàsics com calculadores, fulls de càlcul, regles i compassos per aplicar els conceptes.

Comunicar als altres el treball i els descobriments realitzats, tant oralment com per escrit, utilitzant el llenguatge matemàtic.

Pel que fa a les TIC:

Fer ús habitual dels recursos tecnològics disponibles per resoldre problemes reals de manera eficaç.

Utilitzar les TIC com a eina per a l'aprenentatge, en especial com a suport per a l'edició de textos i per al càlcul.

Emprar les TIC per mantenir-se informat i comunicar-se amb altres persones.

Mantenir una actitud selectiva i crítica vers els continguts que es publiquen a la xarxa.

Discriminar els avantatges i els riscos que comporta l'ús de les TIC.

El mòdul formatiu d'aprenentatges instrumentals bàsics comprèn els crèdits amb els blocs de continguts corresponents següents:

Crèdit: tècniques comunicatives bàsiques per al món laboral i per a la vida quotidiana.

Blocs de continguts: comunicació oral, i comunicació escrita.

Crèdit: estratègies i eines matemàtiques bàsiques en el món laboral i per a la vida quotidiana.

Blocs de continguts: numeració i càlcul; relacions i canvi; espai i forma; mesures, i estadística.

Crèdit: tecnologies de la informació i de la comunicació.

Blocs de continguts: programari de suport, i utilitats d'Internet.

3.3 Consideracions generals sobre els mòduls formatius de caràcter general (mòduls B).

Les programacions han de tenir en compte, obligatòriament, els continguts dels tres mòduls formatius esmentats. En funció de les capacitats, de les necessitats i dels interessos professionals i formatius del col·lectiu de joves atesos, cada programa ha d'establir la distribució de la càrrega horària dels diferents mòduls i aplicar els criteris d'avaluació corresponents als continguts.

Els mòduls formatius de caràcter general requereixen entre el 30% i el 50% del temps horari assignat als mòduls obligatoris.

El desenvolupament del mòdul d'aprenentatges instrumentals bàsics per al món laboral i per a la vida quotidiana ha de comptar amb un mínim del 30% i un màxim del 50% del temps destinat als mòduls formatius de caràcter general.

Cada programa pot dedicar un 10% de la càrrega horària dels mòduls formatius de caràcter general a desenvolupar continguts no detallats en aquest annex per tenir en compte necessitats de reforç o d'ampliació. A tall d'exemple: reforç o ampliació de la formació instrumental, interculturalitat, immersió sociolingüística, etc.

En les activitats formatives i d'orientació cal incorporar un enfocament integrat de gènere i desvetllar, si escau, els prejudicis i estereotips que limiten el ventall professionalitzador de les noies i dels nois així com les situacions de discriminació que viuen determinats col·lectius de la població.

Amb caràcter obligatori i independentment de l'acció tutorial individualitzada, s'ha de preveure un crèdit de tutoria grupal per a cadascun dels programes, la programació del qual correspon a les competències i als continguts del crèdit de desenvolupament personal i del crèdit de desenvolupament al lloc de treball, ambdós corresponents al mòdul formatiu desenvolupament i recursos personals.

Al punt 4 d'aquest annex figura la concreció de les competències, els crèdits i els blocs de continguts així com els criteris d'avaluació de cada mòdul de formació general.

.4 Desenvolupament dels mòduls B

4.1. Mòdul formatiu: desenvolupament i recursos personals.

Crèdit: desenvolupament personal.

a) Competències:

Reconèixer, acceptar i respectar les característiques pròpies i les dels altres, així com el dret a la pròpia identitat, tot acceptant i valorant les diferències.

Identificar, acceptar críticament i construir la pròpia identitat, desenvolupant l'autoestima en tots els àmbits de la personalitat.

Desenvolupar mecanismes d'autoregulació de les pròpies emocions i de la pròpia conducta, així com habilitats emocionals i de comunicació assertiva en les relacions personals i de grup, mostrant actituds empàtiques, solidàries i constructives.

Escoltar i respectar les opinions dels altres.

Actuar amb autonomia, valorant i responsabilitzant-se de les conseqüències de les pròpies accions.

Argumentar i defensar les pròpies opinions desenvolupant habilitats de comunicació assertiva.

Participar amb responsabilitat en la presa de decisions del grup, utilitzant el diàleg i la mediació per arribar a acords i assumint les pròpies obligacions conseqüentment.

Entendre, acceptar i practicar les normes de convivència i els hàbits cívics en les relacions personals entre iguals o amb persones adultes.

Conèixer i utilitzar estratègies de participació activa, cooperació i diàleg en la construcció del projecte personal i professional.

Reconèixer el valor de l'esforç personal, aprenent dels èxits i assumint els errors i els riscos amb responsabilitat.

Desenvolupar la capacitat crítica i d'iniciativa personal assumint responsabilitats i actuant amb autonomia, tot aplicant les normes de convivència.

Conèixer i comprendre els aspectes bàsics del funcionament del propi cos i relacionar-los amb la salut individual i col·lectiva.

Conèixer els canvis físics i psicològics que es produeixen durant l'adolescència.

Relacionar la sexualitat dels éssers humans amb els aspectes fisiològics, afectius, psicològics, culturals i ètics que la caracteritzen.

Valorar la higiene i la salut, i desenvolupar hàbits saludables de vida.

Valorar de manera crítica comportaments individuals que afecten la salut dels altres i la pròpia (riscos del consum de tabac, alcohol i altres tòxics).

Comprendre el concepte de sostenibilitat i la interacció que s'estableix entre els éssers vius i el medi.

Conèixer l'impacte de l'acció humana en la modificació o conservació del medi ambient i maneres diferents de prevenir o reduir l'impacte de les activitats humanes sobre el medi.

Comprendre la importància de l'estalvi energètic i l'ús d'energies netes per contribuir a un futur sostenible.

b) Blocs de continguts:

Bloc de continguts: identitat personal i autoconeixement.

1 Autoconeixement.

2 Característiques individuals.

2.1 Factors de personalitat.

2.2 Capacitats.

2.3 Habilitats.

2.4 Actituds.

2.5 Interessos personals.

2.6 Expectatives.

3 Autoestima.

4 Tècniques d'autoavaluació.

4.1 Balanç.

4.2 Desenvolupament personal.

5 Gestió emocional.

5.1 Estats emocionals.

5.2 Autocontrol emocional.

Bloc de continguts: autonomia personal i habilitats socials.

1 Habilitats socials.

1.1 Escolta activa.

1.2 Diàleg.

1.3 Argumentació.

1.4 Relacions personals.

1.5 Sociabilitat.

1.6 Actitud positiva.

1.7 Autonomia.

1.8 Empatia.

1.9 Assertivitat.

2 Identificació i resolució de problemes.

2.1 Iniciativa.

2.2 Presa de decisions.

2.2.1 Procediment.

2.2.2 Etapes i factors.

2.3 Treball en equip.

Bloc de continguts: educació per a la salut personal i per al respecte mediambiental.

1 Les persones i la salut.

1.1 La salut.

1.1.1 Física.

1.1.2 Psicològica.

1.1.3 Situacions de risc.

1.2 Salut i higiene.

1.2.1 Alimentació.

1.2.2 Sexualitat i afectivitat.

1.2.3 Consum de tòxics.

2 Medi ambient i la seva conservació.

2.1 Medi ambient i sostenibilitat.

2.2 Problemes mediambientals del món actual.

2.2.1 Escassetat de recursos.

2.2.2 Contaminació.

2.2.3 Residus.

c) Criteris d'avaluació:

S'identifica com a membre d'una comunitat i accepta els aspectes negatius propis amb visió positiva i perspectives de superació i canvi.

És respectuós en el tracte amb els altres i accepta les diferències.

Reconeix les seves habilitats, limitacions i interessos i actua amb confiança i seguretat en les pròpies possibilitats.

Es comporta amb criteri, responsabilitat i actitud positiva i controla les emocions negatives (frustracions, tristesa, por, nerviosisme i impulsos agressius, entre d'altres).

Sap escoltar i participa en situacions de diàleg i debat. Recorre al diàleg per comprendre les situacions, arribar a acords, prendre decisions i resoldre conflictes.

Actua de manera autònoma i responsable quan ha rebut instruccions concretes.

Accepta les conseqüències que es deriven de les seves decisions.

Actua partint dels seus interessos i de les seves necessitats en les relacions interpersonals, amb respecte cap a un mateix i cap als altres.

Aporta solucions positives en situació de conflicte i coopera en la resolució de problemes i en projectes grupals.

Identifica els principals òrgans i les diferents funcions vitals del cos humà i coneix els hàbits d'higiene i d'estil de vida bàsics que es relacionen amb una vida saludable en relació amb l'alimentació i l'exercici físic.

Coneix els principals canvis físics i psíquics que es produeixen a l'adolescència.

Coneix les diferents expressions de la sexualitat.

Identifica situacions quotidianes de risc per a la salut relacionades amb les relacions sexuals així com els hàbits i les mesures de prevenció.

Coneix els efectes negatius del consum de tòxics (tabac, alcohol i d'altres), els graus de dependència de les drogues i com s'inicia aquest procés.

Comprèn la importància de la intervenció de l'ésser humà en la conservació del medi ambient i aplica els coneixements apresos per actuar amb vista a minimitzar el consum de materials en l'àmbit laboral i domèstic: reducció, reciclatge i recuperació i tecnologies netes, entre d'altres.

Crèdit: desenvolupament en el lloc de treball.

a) Competències:

Participar de manera activa en el treball en grup, adoptant una actitud responsable, solidària, cooperativa i dialogant, tot respectant els principis bàsics del funcionament democràtic.

Mantenir una actitud positiva cap al treball per prevenir situacions problemàtiques i resoldre problemes per si mateix/a.

Valorar les normes de convivència que regulen les relacions socials, en general, i en l'àmbit sociolaboral, en particular.

Reconèixer el principi d'autoritat i acceptar les normes i instruccions que se'n deriven.

Valorar els avantatges de la qualitat en el treball i de la formació al llarg de la vida.

Conèixer els processos, les tècniques i les característiques de les tasques pròpies del perfil professional i dels materials i equips utilitzats en el treball.

Prendre consciència de la tasca, planificar-ne la realització i avaluar-la emprant criteris de qualitat i d'eficiència.

Desenvolupar la capacitat d'observació i el pensament crític.

Aprendre a treballar per objectius i projectes.

Ser conscient de la seqüència d'accions necessària per dur a terme la tasca que escomet, avaluar-ne la dificultat i planificar-la, autònomament o en col·laboració.

b) Blocs de continguts:

Bloc de continguts: actituds i hàbits laborals.

1 Treball en equip.

1.1 Integració en equips de treball.

1.2 Processos de treball.

1.3 Anàlisi de tasques.

1.4 Relacions assertives.

1.5 Conductes competitives o individualistes.

1.6 Canalització d'esforços.

2 Hàbits personals i en el treball.

2.1 Puntualitat.

2.2 Higiene personal.

2.3 Cortesia.

2.4 Ordre i pulcritud.

2.5 Cura per la pròpia salut i imatge.

2.6 Respecte i tolerància.

2.7 Disciplina amb un mateix i en el treball.

Bloc de continguts: planificació i organització.

1 Processos de qualitat.

1.1 Planificació.

1.2 Avaluacions.

1.3 Propostes de millora.

2 Factors de qualitat.

2.1 Organització del treball.

2.2 Hàbits de treball.

2.3 Ritme de treball.

2.4 Rigor en les instruccions rebudes.

2.5 Control en l'execució del treball.

3 Formació al llarg de la vida.

Bloc de continguts: avaluació de les tasques realitzades.

1 Presa de consciència de les pròpies capacitats.

1.1 Cognitives bàsiques (atenció, memòria i pensament, entre d'altres).

1.2 Emocionals.

1.3 Causes de la motivació i la desmotivació.

2 Treball per objectius.

3 Autoavaluació de la tasca desenvolupada utilitzant criteris de:

3.1 Dificultat.

3.2 Qualitat.

3.3 Eficiència.

c) Criteris d'avaluació:

Realitza tasques individuals i col·lectives amb responsabilitat, interès, constància i ordre, i manté l'atenció i la concentració adequades.

Afronta les tasques amb actitud positiva i de col·laboració.

Crea un bon ambient de treball amb els companys i els responsables.

Assisteix al centre amb regularitat i puntualitat d'acord amb els horaris i els compromisos establerts, i respecta la jerarquia organitzativa i les seves directrius.

Organitza el treball i les instruccions rebudes, i descriu els passos i les fases que ha seguit en el desenvolupament de tasques o projectes.

Aplica processos de qualitat en l'execució dels objectius establerts.

Valora la formació com a procés d'aprenentatge permanent per millorar les competències personals i professionals a curt i llarg termini.

Explica els seus èxits i fracassos i analitza la tasca duta a terme en un grup de treball, valorant el procediment i l'adequació dels recursos emprats, la qualitat del resultat aconseguit, el grau d'implicació de cadascun dels seus components i el temps invertit en el procés.

Organitza i administra adequadament el temps en la realització del seu treball/feina i del seu lleure, marcant-se objectius concrets i assequibles i controlant les pressions indegudes de les situacions o de l'entorn social.

Gestiona els recursos assignats amb eficàcia.

Reconeix els coneixements i les competències assolits i els relaciona amb la seva utilitat en l'àmbit personal i professional.

Sap proposar-se objectius conforme a les seves capacitats i buscar els recursos necessaris per resoldre els problemes que puguin anar sorgint per aconseguir-los.

Crèdit: projecte formatiu i professional.

a) Competències:

Conèixer les característiques i els requisits del perfil professional i identificar la relació entre les característiques personals i les competències professionals.

Desenvolupar actituds i habilitats personals que afavoreixin les relacions interpersonals i la recerca de feina.

Adaptar-se al canvi i a la renovació.

Valorar les actituds assertives vers la inserció al món laboral.

Gestionar les diferents fonts d'informació per a la recerca de feina.

Aplicar les tècniques bàsiques de recerca de feina com a estratègia per aconseguir la inserció al món laboral.

Saber gestionar els documents bàsics per a la recerca de feina.

Desenvolupar actituds i capacitats que ajudin a definir un projecte personal i professional d'acord amb els seus interessos i amb les seves capacitats.

Definir les competències i les estratègies necessàries per a l'elaboració d'un projecte personal i professional.

Valorar el propi projecte personal en el context formatiu i professional de manera responsable, en la perspectiva de la formació al llarg de la vida.

b) Blocs de continguts:

Bloc de continguts: perfils i indicadors d'ocupabilitat.

1 Perfils professionals.

1.1 Competències professionals.

1.1.1 Coneixements.

1.1.2 Actituds.

1.1.3 Aptituds.

2 Competències clau.

2.1 Capacitat de millora-aprenentatge.

2.2 Adaptabilitat.

2.3 Flexibilitat.

2.4 Capacitat de cooperació.

3 Indicadors d'ocupabilitat.

3.1 Interns.

3.1.1 Disponibilitat.

3.1.2 Formació.

3.1.3 Competències.

3.1.4 Altres.

3.2 Externs.

3.2.1 Context socioeconòmic.

3.2.2 Edat.

3.2.3 Gènere.

4 Percepció dels canvis com a oportunitats.

Bloc de continguts: tècniques de recerca de feina.

1 Procés de recerca activa de feina.

1.1 Canals.

1.2 Eines.

2 Tècniques i estratègies per a la recerca de feina.

2.1 Conversa telefònica.

2.2 Entrevista de selecció de personal.

2.3 Actituds assertives.

3 Documents bàsics.

3.1 Sol·licituds.

3.2 Carta de presentació.

3.3 Currículum.

3.4 Correu electrònic.

Bloc de continguts: projecte professional i itinerari formatiu.

c) Criteris d'avaluació:

Coneix les competències i habilitats d'un perfil professional i valora els seus aspectes racionals, emocionals i socials.

Analitza els interessos personals i professionals per tal de delimitar possibles activitats professionals. Fa balanç de riscos i beneficis de diferents alternatives.

Avalua la seva situació personal a partir tant dels elements interns com dels elements externs que condicionen la seva ocupabilitat, i elabora un itinerari coherent i factible.

Afronta, de manera activa, noves situacions de treball i s'adapta a situacions canviants.

Mostra un comportament actiu i emprenedor en el procés de recerca de feina i utilitza de manera eficaç els recursos de l'entorn.

Sap presentar-se d'acord amb les circumstàncies i les persones, i comprèn que l'aspecte personal, l'actitud adoptada i l'expressió verbal emprada formen part d'aquesta habilitat.

Sap emplenar una sol·licitud, redactar una carta de presentació i elaborar el seu currículum.

Utilitza de manera eficaç els documents de recerca de feina.

Elabora el projecte personal i professional a partir de la seva definició i el confronta amb les competències associades al perfil professional.

4.2 Mòdul formatiu: coneixement de l'entorn social i professional.

Crèdit: entorn social i cultural.

a) Competències:

Aplicar, amb l'ajut de mapes, conceptes geogràfics bàsics relacionats amb l'orientació en l'espai.

Aplicar conceptes demogràfics bàsics per descriure els grups de població de l'entorn.

Interpretar indicadors i sensibilitzar-se pels problemes socials de l'entorn (en especial desigualtats socials i de gènere, i la situació que viuen determinats col·lectius en situació de risc).

Conèixer i respectar els referents culturals de la societat catalana i d'altres cultures per desenvolupar la tolerància, crear identitat col·lectiva i millorar la cohesió al centre i a la comunitat local.

Conèixer els drets humans, els drets dels infants i joves i els drets bàsics regulats a la Constitució i a l'Estatut.

Reconèixer les principals institucions catalanes i de l'Estat espanyol responsables de l'oferta de serveis per facilitar la localització de recursos.

Conèixer recursos comunitaris a l'abast de la població en general i especialment els adreçats al jovent.

Demostrar actituds i comportaments d'acord amb els valors d'una societat democràtica (llibertat, igualtat, respecte als drets dels altres, tolerància, no-discriminació, dignitat, responsabilitat i justícia, entre d'altres).

Conèixer els òrgans i sistemes de participació social i política.

Participar en l'elaboració de normes i en accions de millora de la seva comunitat.

b) Blocs de continguts:

Bloc de continguts: territori, societat i recursos comunitaris.

1 Situació de Catalunya i del municipi al món.

1.1 El món: continents, oceans, mars i principals països.

1.2 Europa: UE. Països de la UE.

1.3 Espanya: comunitats autònomes i províncies.

1.4 Catalunya: comarques i municipis de l'entorn proper.

1.5 Municipis: els barris i districtes (si escau).

2 Medi social i cultural de l'entorn.

2.1 Volum, estructura i composició de la població de l'entorn.

2.2 Diferències i desigualtats socials a l'entorn més proper.

2.2.1 Sexe-gènere.

2.2.2 Nivells de renda.

2.2.3 Immigració.

2.2.4 Diversitat lingüística i cultural.

2.2.5 Altres diferències.

3 Recursos comunitaris.

3.1 Necessitats i drets.

3.2 Drets humans i drets bàsics de la població reconeguts per la Constitució i per l'Estatut.

3.3 Principals institucions i entitats de l'entorn responsables dels serveis.

3.4 Mitjans i serveis d'informació públics a l'abast de la població.

3.4.1 Oficines d'informació.

3.4.2 Internet.

3.4.3 Altres.

3.5 Serveis bàsics.

3.5.1 Salut.

3.5.2 Educació.

3.5.3 Treball.

3.5.4 Lleure.

3.6 Altres serveis i recursos.

Bloc de continguts: ciutadania en una societat democràtica i intercultural.

1 Àmbits de socialització dels individus.

1.1 Espais de convivència.

1.1.2 Família.

1.1.3 Centre formatiu.

1.1.4 Treball.

1.1.5 Carrer.

1.1.6 Altres.

1.2 Convencions i normes que regulen la convivència als àmbits més propers.

2 Resolució de conflictes.

3 Participació ciutadana.

3.1 Dictadures i democràcies.

3.2 Valors cívics i democràtics.

3.3 Constitució de 1978 i Estatut d'autonomia de Catalunya.

3.4 Informació i opinió.

4 Òrgans i sistemes de participació democràtica a l'Espanya actual.

4.1 Institucions democràtiques bàsiques a l'Estat espanyol.

4.2 La participació electoral.

4.3 Altres formes de participació ciutadana.

c) Criteris d'avaluació:

Identifica i localitza els continents i oceans i les principals unitats de relleu, rius i paisatges naturals del planeta, d'Espanya i de Catalunya, amb els biomes corresponents i el desenvolupament humà que possibiliten.

Localitza en mapes l'entorn més proper: la ciutat o el poble, la comarca i les principals capitals i els principals pobles veïns.

Relaciona població, recursos naturals i econòmics i possibilitats de desenvolupament al territori.

Descriu i compara els trets culturals propis i els d'altres col·lectius del seu entorn .especialment els dels seus companys-, i especifica les situacions de desigualtat i discriminatòries.

Coneix i valora positivament la diversitat lingüística i cultural de Catalunya i d'Espanya i respecta els usos lingüístics de cada comunitat.

Reconeix els drets bàsics de la població reconeguts a la Declaració dels Drets Humans, a la Constitució espanyola i a l'Estatut català.

Compleix els seus deures i fa ús dels drets que l'emparen, i sap reclamar i formular queixes de manera respectuosa.

Cerca mitjans d'informació dels serveis públics i localitza recursos i serveis públics de l'entorn proper.

Coneix les normes del centre formatiu i les compleix, tot valorant el diàleg i la negociació per arribar a acords, respectant les opinions divergents i defugint les actituds contràries als drets humans universals.

Aplica els seus drets i deures als àmbits familiar, educatiu i local i les convencions i normes bàsiques de convivència, i explicita els comportaments, propis o aliens, que voldria transformar.

Identifica els òrgans de govern del municipi, de Catalunya i d'Espanya i les grans institucions polítiques europees, el sistema democràtic de participació i els seus valors inherents.

Coneix altres formes de participació política no convencional i les possibilitats de participació ciutadana a la seva comunitat.

Crèdit: entorn socioeconòmic.

a) Competències:

Valorar el treball en el sistema actual incorporant-hi elements de reflexió crítica.

Reconèixer que hi ha treballs no remunerats, com el treball domèstic i de cura, i els treballs de voluntariat que, tanmateix, són bàsics per al benestar personal.

Utilitzar indicadors d'ocupació bàsics per poder esbrinar les perspectives d'ocupació a l'entorn.

Identificar el paper de les empreses com a unitats de producció i d'oferta d'ocupació al territori.

Interessar-se pel que passa al seu voltant i participar en debats per defensar opinions i proposar mesures de millora.

Aplicar conceptes relatius al món de l'empresa necessaris per comprendre els mecanismes bàsics del seu funcionament, atenent a les seves característiques i a les funcions específiques que compleixen.

Utilitzar els criteris de classificació empresarial per identificar les característiques d'un sector professional concret.

Identificar el paper dels professionals de diversos perfils del sector, les funcions i tasques més habituals, així com els registres bàsics en la comunicació interpersonal al món de l'empresa.

Reconèixer i saber fer ús de la documentació bàsica mercantil.

Identificar les característiques de l'activitat productiva en un entorn específic i per a un sector professional concret.

Reconèixer i valorar les normes bàsiques de seguretat, higiene i mediambientals per prevenir accidents i tenir cura del medi ambient.

b) Blocs de continguts:

Bloc de continguts: el valor del treball i el cercle de l'activitat econòmica.

1 El treball.

1.1 Necessitats humanes i treball.

1.2 Treball no remunerat.

1.3 El mercat de treball i els indicadors d'ocupació.

1.4 Població activa, ocupada i aturada.

1.4.1 Població ocupada i aturada per sectors i activitats econòmiques.

1.4.2 Població ocupada i aturada per categories professionals.

2 L'organització de l'activitat econòmica i el procés de producció.

2.1 La producció, un llarg procés.

2.2 Recursos i elements que hi intervenen.

2.2.1 Recursos naturals.

2.2.2 Recursos humans.

2.2.3 Tecnologia i organització.

2.3 Els sectors productius.

2.4 L'organització de la producció: el paper de les empreses i del mercat.

3 La globalització.

3.1 Produir i vendre arreu del món.

3.2 Factors que afavoreixen la globalització.

3.3 Efectes positius i negatius.

Bloc de continguts: el món de l'empresa.

1 L'empresa com a unitat de producció i d'oferta d'ocupació.

1.1 L'empresa.

1.1.1 Objectius i funcions de l'empresa.

1.1.2 Elements que integren l'empresa.

1.1.3 Organització d'una empresa.

1.2 Ingressos, costos i beneficis.

1.2.1 Factors que intervenen.

1.2.2 Inversió i amortització.

1.2.3 Treball i productivitat.

2 Tipus d'empreses.

2.1 Segons la dimensió.

2.2 Segons la forma jurídica.

2.2.1 Societats.

2.2.2 Treball autònom.

2.2.3 Cooperatives.

2.2.4 Empresa pública.

2.3 Segons altres criteris.

3 Organització del treball a l'empresa.

3.1 Tipologia de llocs de treball.

3.2 Funcions i categories professionals.

3.3 Perfil/s del sector professional i tasques característiques.

4 La creació i gestió d'una empresa.

4.1 La idea empresarial.

4.1.1 Producte.

4.1.2 Perfil de la clientela.

4.1.3 Imatge corporativa.

4.2 La inversió prèvia.

4.3 Els recursos humans.

4.4 Documentació bàsica de compravenda.

4.4.1 Full de comanda.

4.4.2 Albarà.

4.4.3 Factura.

4.4.4 Rebut.

4.4.5 Xec i transferència bancària.

Bloc de continguts: activitat econòmica i ocupació en l'entorn.

1 Recursos naturals i econòmics de l'entorn i indicadors econòmics bàsics.

1.1 Sectors d'ocupació.

1.2 L'entorn empresarial.

1.3 Població ocupada.

1.3.1 Per sexe.

1.3.2 Per edat.

1.3.3 Per formació.

1.3.4 Per nacionalitat.

2 Perfils professionals més sol·licitats a l'entorn i requeriments empresarials específics.

3 Condicions laborals: anàlisi d'un sector professional.

3.1 Categories professionals.

3.2 Conceptes remuneratius: sou, complements i pagues extraordinàries.

3.3 Calendari laboral: dies feiners, festius i vacances.

3.4 Horaris.

3.5 Riscos laborals.

3.6 Riscos mediambientals.

4 Formació i perspectives de promoció en el sector professional.

c) Criteris d'avaluació:

Valora l'ocupació com a factor de desenvolupament personal i d'integració social, tot diferenciant les necessitats bàsiques de les que ens crea la societat.

Identifica jaciments d'ocupació al territori proper a partir de l'ús i l'anàlisi dels principals indicadors econòmics: sectors econòmics, activitats econòmiques, atur, ocupació, etc., utilitzant gràfics i estadístics.

Coneix la dinàmica del mercat laboral.

Valora el treball domèstic i de cura, així com el treball voluntari no retribuït.

Diferencia béns i serveis i aplica aquests conceptes en la classificació per sectors i activitats econòmiques que es desenvolupen al seu entorn, enumerant els agents que intervenen en cada cas i la seva funció.

Identifica en exemples o casos concrets el fenomen de la globalització i sap enumerar alguns dels factors i de les conseqüències que se'n deriven.

Participa en debats d'actualitat sobre temes relacionats amb l'economia i amb el món del treball i raona les seves opinions amb respecte per les opinions dels altres.

Classifica les empreses segons la seva tipologia específica.

Identifica en un organigrama els diferents departaments d'una empresa, preferentment del seu sector.

Aplica, en un projecte concret d'autoocupació, els conceptes bàsics relatius al funcionament empresarial.

Identifica i elabora els documents bàsics mercantils.

Interpreta informacions i gràfics relatius a l'activitat econòmica i l'ocupació de la seva localitat, atenent als condicionants socioculturals que fan que es concentrin grups de població en determinats sectors i professions.

Identifica les tasques més rellevants del/s perfil/s professional/s més relacionats amb la formació professional que està cursant així com la formació necessària per al seu desenvolupament i el seu progrés laboral.

Coneix el conveni col·lectiu del seu sector amb els drets i deures que comporta.

Respecta les mesures de prevenció de riscos sociolaborals i mediambientals.

Crèdit: entorn laboral i professional.

a) Competències:

Identificar el marc normatiu general al qual s'inscriuen les relacions laborals.

Mostrar actitud crítica i responsable davant la realitat sociolaboral, superant prejudicis i estereotips i valorant el paper dels diferents agents que hi intervenen.

Conèixer aspectes de la legislació laboral bàsica i dels procediments per a la resolució de problemes rellevants en l'àmbit laboral.

Descriure i interpretar els aspectes concrets que afecten la vida professional i que són regulats en un contracte laboral.

Identificar els diferents tipus de contracte més usuals i comparar les característiques principals de cada tipologia.

Identificar les característiques i els components del salari i de les nòmines.

Ser conscient de les seves aportacions socials com a treballador/a i de les contraprestacions que rep a canvi.

b) Blocs de continguts:

Bloc de continguts: les relacions laborals.

1 Drets i deures dels treballadors.

1.1 L'Estatut dels treballadors.

1.1.1 Finalitat i continguts.

1.1.2 Deures laborals.

1.1.3 Drets laborals.

1.2 Els convenis col·lectius.

1.2.1 Finalitat.

1.2.2 Continguts.

2 Representativitat i negociació col·lectiva.

2.1 Sindicats.

2.2 Organitzacions patronals.

3 Altres lleis laborals.

3.1 Llei de conciliació de la vida familiar i laboral.

3.2 Llei de riscos laborals.

Bloc de continguts: els contractes de treball.

1 El contracte de treball, trets generals.

1.1 Definició.

1.2 Parts i continguts d'un contracte.

1.3 Modificació, suspensió i extinció d'un contracte.

2. Modalitats de contractes.

2.1 Contractes indefinits.

2.2 Contractes temporals.

2.2.1 Eventuals.

2.2.2 D'obra i servei.

2.3 Contracte de formació.

2.4 Contracte a temps parcial.

Bloc de continguts: el salari i les seves derivacions socials.

1 El salari.

1.1 Concepte de salari.

1.2 El salari mínim interprofessional.

2 Composició del salari.

2.1 Percepcions per diferents conceptes.

2.2 Salari brut i salari net.

3 La nòmina com a rebut salarial.

3.1 Parts de la nòmina.

3.2 Les retencions d'IRPF i de la Seguretat Social.

4 Derivacions socials del salari.

4.1 Les prestacions de la Seguretat Social.

4.2 Les retencions d'IRPF i les contraprestacions del sistema fiscal.

c) Criteris d'avaluació:

Reconeix els principals drets i deures laborals de les persones treballadores, els canals i els procediments per negociar les condicions laborals.

Diferencia entre Estatut dels treballadors i conveni col·lectiu, i hi identifica objectius i elements claus.

Descriu un possible procediment que cal seguir en cas d'incompliment de la normativa laboral.

Identifica el paper dels sindicats i de les persones que actuen per delegació dels treballadors a l'empresa.

Coneix els aspectes bàsics que regula el conveni col·lectiu del sector professional que correspon a la seva formació.

Reconeix el contracte de treball com un acord que comporta uns drets i uns deures que han de ser respectats per les dues parts contractants.

Coneix i valora la funció del salari mínim interprofessional.

Identifica les parts d'una nòmina senzilla i analitza tots i cadascun dels apartats.

Identifica la destinació de les aportacions i les retencions de la nòmina i diferencia les prestacions a les quals donen dret.

Identifica les característiques de les diferents modalitats de contracte de treball.

4.3 Mòdul d'aprenentatges instrumentals bàsics, en el qual es contenen els crèdits amb els blocs de continguts corresponents següents:

4.3.1 tècniques comunicatives bàsiques per al món laboral i per a la vida quotidiana.

Crèdit: Tècniques comunicatives bàsiques per al món laboral i per a la vida quotidiana.

a) Competències:

Comprendre i produir textos orals en diferents contextos de la vida quotidiana i de l'àmbit laboral i de la formació.

Ajustar la parla a les característiques de la situació comunicativa.

Combinar els aspectes verbals i no verbals en les seves comunicacions.

Emprar formes de discurs diverses en la comunicació.

Utilitzar estructures lingüístiques diferents segons el propòsit comunicatiu i la tipologia de text oral.

Implicar-se activament en la conversa.

Adoptar una actitud dialogant.

Entendre els termes utilitzats en l'àmbit laboral en les llengües estrangeres més properes, amb especial atenció als termes més emprats en el seu perfil professional.

Posar en pràctica destreses per a una lectura correcta.

Comprendre la relació entre l'element lingüístic i la intencionalitat del missatge.

Posar en pràctica destreses per a la comprensió del que es llegeix, tot diferenciant les idees principals de les secundàries.

Comprendre l'estructura d'un text escrit segons la intencionalitat comunicativa.

Posar en pràctica destreses per compondre un text.

Escriure de manera ordenada i coherent per expressar un missatge inequívoc.

Utilitzar els elements no lingüístics d'un text segons els paràmetres convencionals.

Utilitzar correctament la gramàtica funcional per facilitar la comprensió del lector.

Escriure textos de tipologia diversa.

Utilitzar el resum i la síntesi de manera habitual.

Utilitzar, a partir d'un resum, tècniques argumentatives per compondre un text més extens.

Acceptar l'error com a part del procés d'aprenentatge des d'una actitud positiva de superació.

b) Blocs de continguts:

Bloc de continguts: comunicació oral.

1 Estratègies de comprensió.

1.1 Reconèixer.

1.2 Seleccionar.

1.3 Interpretar.

1.4 Inferir.

1.5 Anticipar.

1.6 Retenir.

2 Estratègies de producció.

2.1 Planificació.

2.2 Selecció de lèxic i recursos segons el context, el propòsit i el tema.

2.3 Habilitats de producció.

3 Comunicació audiovisual.

3.1 Ràdio i televisió.

3.2 Anàlisi del seu llenguatge.

4 Situacions de comunicació.

4.1 Contextos, propòsits, temes.

4.2 Aspectes no verbals en la comunicació oral.

4.3 Registres del llenguatge.

5 Tipologia textual.

5.1 Textos segons els àmbits d'ús.

5.1.1 Entrevistes.

5.1.2 Diàlegs.

5.1.3 Converses telefòniques.

5.1.4 Reclamacions.

5.2 Textos segons estructura i funcions.

5.2.1 Narratius.

5.2.2 Descriptius.

5.2.3 Expositius.

5.2.4 Explicatius.

5.2.5 Instructius.

5.2.6 Argumentatius.

6 Tècniques de comunicació assertiva.

7 Lèxic.

7.1 Termes bàsics en anglès d'ús en l'àmbit laboral.

Bloc de continguts: comunicació escrita.

1 Habilitats de la comprensió lectora.

1.1 Tipus de lectura.

1.2 Relació dels diferents elements lingüístics amb el missatge.

1.3 Els signes de puntuació.

2 Tipologia textual segons l'àmbit d'ús.

2.1 Cartes.

2.2 Sol·licituds.

2.3 Reclamacions.

2.4 Instruccions.

3 Estructura dels textos segons la seva funció.

3.1 Narratius.

3.2 Descriptius.

3.3 Expositius.

3.4 Explicatius.

3.5 Instructius.

3.6 Argumentatius.

4 Estructura dels textos escrits.

4.1 Indicadors: títols, paràgrafs, apartats i subapartats, guions, tipus de lletra i d'altres.

4.2 Distinció entre informació rellevant i no rellevant.

4.3 Detecció de les idees principals i les secundàries.

4.4 La intencionalitat en els textos.

5 Redacció de textos.

5.1 Aspectes psicomotrius: cal·ligrafia.

5.2 Aspectes cognitius: planificació.

5.3 Redacció.

5.3.1 Adequació.

5.3.2 Coherència.

5.3.3 Cohesió.

5.3.4 Revisió.

5.3.5 Presentació.

5.4 Elements no lingüístics del text escrit.

5.4.1 Títols.

5.4.2 Marges.

5.4.3 Paràgrafs.

5.4.4 Tipus de lletra.

5.4.5 Interlineat.

5.5 Signes de puntuació.

5.5.1 Punt.

5.5.2 Coma.

5.5.3 Punt i coma.

5.5.4 Admiració.

5.5.5 Parèntesi.

5.5.6 Interrogant.

5.5.7 Guió.

5.5.8 Cometes.

5.5.9 Punts suspensius.

6. Producció de textos.

6.1 El text descriptiu, narratiu, expositiu i tècnic.

6.2 El resum i la síntesi.

6.3 Tècniques d'ampliació de textos.

7 Gramàtica.

7.1 Estructures gramaticals bàsiques.

8 Pautes de correcció.

8.1 Detecció d'errades.

8.2 Eines de correcció.

c) Criteris d'avaluació:

Entén la intencionalitat del discurs.

Discerneix les idees principals de les secundàries.

Organitza el discurs coherentment, com a emissor i com a receptor.

Analitza el llenguatge audiovisual i en fa alguna producció.

Utilitza i comprèn els aspectes no verbals en la comunicació.

Fa ús del registre apropiat segons el context i el propòsit.

Utilitza diferents tipologies textuals: narració, descripció, explicació i comentari.

És capaç de resumir o d'ampliar un mateix discurs.

Participa amb propietat en diàlegs i debats.

Respecta les opinions dels altres.

Coneix els termes més usuals en anglès.

Relaciona indicadors textuals amb el significat en una lectura silenciosa.

Identifica i treu profit dels senyals semàntics, lèxics i formals en un text escrit.

Llegeix amb entonació i sentit diferents tipus de text.

Entén el missatge global diferenciant la idea principal de les secundàries.

Relaciona els indicadors textuals amb la seva significació en l'estructura d'un text.

Elabora textos senzills amb una estructura ordenada, tot utilitzant els signes corresponents i la presentació adient.

Seqüencia un escrit per paràgrafs degudament ordenats amb els connectors adients.

Adequa la presentació d'un text al format estàndard establert.

Utilitza amb correcció les estructures gramaticals bàsiques.

Escriu textos de tipologia diversa.

Resumeix o sintetitza un text donat.

Amplia un text donat.

Reelabora un text propi, tot incorporant les correccions necessàries per millorar el text elaborat originàriament.

4.3.2 Matemàtiques en el món laboral i per a la vida quotidiana.

Crèdit: matemàtiques en el món laboral i per a la vida quotidiana.

a) Competències:

Comparar, ordenar i classificar diferents tipus de nombres: naturals, enters, decimals i fraccionaris.

Realitzar operacions i càlculs numèrics elementals mitjançant diferents procediments o estratègies personals mentalment, per escrit i amb calculadora.

Reconèixer les relacions o equivalències entre nombres decimals, fraccionaris i percentatges.

Calcular el quadrat i el cub d'un nombre natural.

Utilitzar diferents tipus de nombre per interpretar, obtenir informació i resoldre problemes de la vida quotidiana i de l'àmbit professional.

Llegir, interpretar i realitzar representacions gràfiques senzilles d'un conjunt de dades relatives a situacions quotidianes.

Interpretar i realitzar, amb els instruments de dibuix i els recursos TIC adients, representacions espacials (itineraris, plànols, maquetes i mapes) utilitzant referents concrets i generals de l'entorn quotidià.

Identificar, reconèixer i descriure figures i cossos geomètrics de l'entorn, utilitzant nocions com perpendicularitat, paral·lelisme i simetria, entre d'altres.

Classificar les figures i els cossos d'acord amb característiques geomètriques (vèrtexs, angles, cares, arestes i diagonals, entre d'altres).

Seleccionar, de manera adequada a cada situació, la unitat, l'instrument i l'estratègia de mesura més adient.

Realitzar estimacions i expressar amb precisió el resultat de les mesures de longitud, massa, capacitat, temps, superfície i amplitud angular en entorns quotidians i de la professió.

Utilitzar l'equivalència d'unitats d'una magnitud en situacions senzilles.

Interpretar, seleccionar i realitzar els gràfics adequats a fets coneguts de l'entorn.

Interpretar el valor de la mitjana, la mediana i la moda dins del context.

b) Blocs de continguts:

Bloc de continguts: numeració i càlcul.

1 Nombres i operacions.

1.1 Ordre, relació i valor de la posició dels nombres naturals, enters i decimals.

1.2 Operacions bàsiques amb nombres naturals, enters i decimals.

2 Fraccions.

2.1 Ús i comprensió dels números fraccionaris per expressar quantitats o proporcions en contextos significatius.

2.2 Reconeixement de fraccions equivalents.

2.3 Relació i equivalència entre fraccions, nombres decimals i percentatges.

2.4 Concepte i càlcul de percentatge i proporcionalitat.

2.5 La regla de tres simple com a estratègia per resoldre problemes de proporcionalitat.

3 Potències.

4 Eines matemàtiques.

4.1 Ús de la calculadora com a mitjà per calcular i comprovar resultats.

Bloc de continguts: relacions i canvi.

1 Representació gràfica.

1.1 Representació i tractament de la informació amb taules i gràfics.

1.2 Tipologia de gràfics.

1.3 Relació i dependència de variables en contextos significatius.

1.4 La funció lineal.

Bloc de continguts: espai i forma.

1 Geometria bàsica.

1.1 Concepte d'escala i utilització sobre mapes per calcular distàncies reals.

1.2 Localització de punts i determinació de la distància entre punts situats en un sistema de coordenades.

1.3 Paral·lelisme i perpendicularitat.

1.4 Figures geomètriques de dues o tres dimensions.

1.5 Característiques principals de figures geomètriques.

1.5.1 Cares.

1.5.2 Arestes.

1.5.3 Angles.

1.5.4 Altres.

Bloc de continguts: mesures.

1 Unitats i eines de mesura del Sistema Internacional.

1.1 Unitats de longitud.

1.2 Unitats de massa.

1.3 Unitats de capacitat.

1.4 Unitats de superfície.

1.5 Unitats de volum.

2 Altres unitats de mesura.

2.1 Unitats de temps.

2.2 Sistema monetari.

3 Equivalències entre unitats.

3.1 Conversió d'unitats de longitud, massa, superfície, capacitat i temps.

3.2 Equivalències entre unitats de capacitat, de volum i de pes.

4 Càlcul de superfícies.

4.1 Determinació del perímetre i àrea de figures planes.

4.2 Relacions entre la superfície i el volum d'una figura.

4.3 Determinació de volums en situacions senzilles.

5 Angles bàsics.

5.1 Angles aguts, rectes, obtusos, plans i complets.

5.2 El transportador d'angles com a instrument de mesura.

Bloc de continguts: estadística.

1 La recollida o identificació de dades mitjançant observacions, enquestes i experiments.

1.1 Concepte de mostra.

1.2 Anàlisi de dades (mitjana, mediana, moda; freqüència absoluta i relativa).

1.3 Gràfics estadístics.

1.4 Validesa de les estadístiques.

c) Criteris d'avaluació:

Ordena i classifica els nombres naturals, enters i decimals i hi opera mentalment.

Resol diferents problemes numèrics que exigeixin combinar dues operacions o més de suma, resta, multiplicació i divisió.

Utilitza els nombres fraccionaris i la relació i l'equivalència entre fraccions, nombres decimals i percentatges.

Calcula percentatges i reconeix la regla de tres com a estratègia de resolució de la proporcionalitat més usual.

Expressa les multiplicacions de factors iguals utilitzant les potències.

Calcula el quadrat i el cub d'un nombre natural.

Utilitza la calculadora per efectuar càlculs i comprovar resultats.

Comprèn i elabora gràfics com a mitjà d'obtenció i expressió d'informació.

Utilitza les escales per fer representacions reals.

Calcula la distància real entre dos punts a una determinada escala.

Interpreta un mapa i s'orienta en l'espai.

Identifica sobre un dibuix els elements i les propietats de figures geomètriques.

Classifica les figures atenent a les característiques de les seves línies, cares i angles.

Representa figures geomètriques.

Mesura les principals figures geomètriques i en calcula els angles, el perímetre, l'àrea i el volum.

Utilitza les fórmules de les principals figures geomètriques per elaborar càlculs i resoldre problemes.

Coneix i aplica les equivalències entre unitats.

Interpreta les estadístiques diferenciant la mitjana, la mediana, la moda i les freqüències i la informació que aporten cadascuna.

Efectua un estudi a l'entorn proper i elabora una estadística amb els resultats obtinguts, explicant les conclusions.

4.3.3 Tecnologies de la informació i la comunicació.

a) Competències:

Generar i modificar documents amb un processador de textos.

Gestionar arxius correctament en el sistema operatiu que s'utilitzi.

Crear diapositives amb algun programa de presentació.

Crear fulls de càlcul senzills i gestionar-los mitjançant les funcions principals.

Utilitzar programes d'elaboració de gràfics.

Navegar per Internet per cercar informació i saber destriar-la.

Utilitzar entorns dinàmics de comunicació.

b) Blocs de continguts:

Bloc de continguts: programari de suport.

1 Coneixement pràctic i bàsic d'un sistema operatiu d'ús freqüent.

1.1 Organització d'arxius i carpetes.

2 Coneixement pràctic d'un processador de textos.

2.1 Elaboració de documents.

2.1.1 Aplicacions més usuals.

2.1.2 Formats.

2.1.3 Correctors.

2.1.4 Taules.

2.1.5 Inserció d'arxius (imatge, so i gràfics, entre d'altres).

2.1.6 Altres eines (dibuix, etc.).

3 Coneixement pràctic d'un full de càlcul.

3.1 Introducció de dades.

3.2 Fórmules més usuals.

3.3 Edició de gràfics.

4 Coneixement pràctic de programari usual de suport a la comunicació oral.

4.1 Elaboració de diapositives.

4.2 Textos, gràfics, taules i organigrames.

4.3 Imatges i sons.

4.4 Animacions i transicions.

Bloc de continguts: utilitats d'Internet.

1 Habilitats bàsiques de consulta selectiva a la xarxa informàtica.

1.1 Servidors i cercadors.

1.2 Tècniques de cerca.

1.3 Selecció de la informació.

2 Habilitats bàsiques de comunicació mitjançant la xarxa informàtica.

2.1 Correu electrònic.

2.2 Xat.

2.3 Missatgeria.

2.4 Fòrums.

2.5 Altres.

3 Noves maneres de fer aportacions.

3.1 Comunitats.

3.2 Entorns dinàmics.

3.3 Altres.

4 Accés a la informació.

4.1 Premsa digital.

4.2 Mòbils.

4.3 Ràdio i televisió per Internet.

4.4 Cercadors.

c) Criteris d'avaluació:

Elabora i modifica document utilitzant els formats de pàgina, paràgrafs i fonts quan edita o processa un document.

Especifica l'idioma del document i utilitza adequadament el corrector ortogràfic.

Presenta informacions i dades en format de taules i les insereix en un document.

Utilitza les eines d'ajuda de les aplicacions més habituals.

Crea, modifica, copia, canvia de nom i reubica arxius correctament.

Fa servir programes de presentació multimèdia com a suport de la comunicació oral.

Configura el format dels fulls de càlcul i l'utilitza en aplicacions pràctiques.

Representa gràficament dades estadístiques en diferents formats.

Llegeix i envia missatges de correu electrònic, insereix arxius adjunts i els desa i classifica en carpetes.

Realitza cerques a la xarxa adequades a la informació que necessita.

Selecciona la informació trobada segons els criteris de cerca.

Participa en xats, fòrums i cercles virtuals per intercanviar informació.

.5 Orientacions metodològiques

En el desplegament dels Programes de Qualificació Professional Inicial cal implementar estratègies metodològiques que afavoreixin la remotivació del jovent i la superació de barreres que obstaculitzen la implicació personal en el procés de la seva formació.

En aquest sentit, cal afavorir un clima de relació capaç de generar expectatives favorables cap a l'aprenentatge i estimular una implicació i el traspàs progressiu del seu control.

El procés d'ensenyament i aprenentatge ha d'atendre els principis generals d'individualització i significativitat dels aprenentatges. En aquest sentit, s'ha de confegir un pla individualitzat, dissenyat a partir de les competències prèvies de cada jove i de les necessitats i dels interessos que es detectin o que manifesti a l'inici del programa. En aquest pla individualitzat, cal que el/la jove s'hi impliqui i adquireixi un compromís personal.

Des d'aquest punt de vista, la tutoria pren una importància cabdal. El/la tutor/a és el referent que ha d'assegurar l'atenció i el seguiment individualitzat durant el curs, l'orientació acadèmica i professional i l'acompanyament cap a la inserció laboral o formativa. També és el referent pel que fa al seguiment del progrés formatiu del/de la jove al llarg del programa.

Cal organitzar els continguts de manera globalitzada i integrada, utilitzant metodologies adients i proporcionant activitats significatives per a l'alumnat. S'ha de plantejar situacions d'ensenyament-aprenentatge contextualitzades, tenint en compte tant els interessos i les necessitats de l'alumnat com els objectius del programa.

Cal treballar competències generals transferibles a altres temàtiques i circumstàncies. En aquest sentit, es pot aprofitar la motivació per la formació professional i planificar activitats connectades a situacions/problemes/casos reals propis del perfil o sector professional corresponent i que permetin l'elaboració i la construcció d'aprenentatges per part de l'alumnat. El resultat d'aquest tipus d'activitats s'ha de materialitzar en algun tipus de producte (exposició, material i DVD, entre d'altres).

Aquest tipus de metodologia exigeix el treball en equip de tot el professorat implicat en els programes.

Aquest enfocament té el seu màxim exponent en el desenvolupament d'un projecte integrat, amb una durada entre 30 i 60 hores, lligat a l'entorn o al perfil professional, i ha de comportar la integració dels aprenentatges assolits en els diferents mòduls obligatoris que configuren els Programes de Qualificació Professional Inicial.

Annex 2

Certificació acadèmica

Dades del centre o establiment: logo, nom i codi.

(1) Com a secretari/ària o director/a del centre o establiment organitzador,

Certifico:

Que l'alumne/a (Noms i cognoms), amb lloc i data de naixement (lloc i data de naixement), amb (DNI/NIE), durant el/els curs/cursos acadèmic/s (XXX/XXX) ha cursat el Programa de Qualificació Professional Inicial (denominació i codi del perfil professional), d'una durada total de (nombre d'hores), dins de la qual ha dut a terme el mòdul de formació en centres de treball amb una durada de (nombre d'hores) i que ha obtingut les qualificacions següents:

Qualificació final del Programa de Qualificació Professional Inicial: (2)

Relació de mòduls i qualificacions:

Mòduls de formació específica (mòduls A).

Unitats de competència acreditades (denominació i codi de la unitat de competència).

Qualificació global dels mòduls A:

Mòduls de formació general (mòduls B).

Mòduls formatius Qualificacions

-(denominació) -(qualificació)

Qualificació global dels mòduls B:

Mòduls per a l'obtenció del GESO (mòduls C) (si s'escau).

Mòduls formatius Qualificacions

-(denominació) -(qualificació)

Qualificació global dels mòduls C:

Signatura del/de la secretari/ària o director/a del centre o de l'establiment organitzador del Programa de Qualificació Professional Inicial.

Segell del centre o de l'establiment organitzador.

Localitat i data de l'emissió del certificat.

(1) Nom i dos cognoms del/de la secretari/ària o director/a del centre o establiment organitzador.

(2) Càlcul segons l'article 18 del Decret.

Annex 3.1

Continguts de l'acta d'avaluació contínua

Dades del centre/establiment: logo, denominació i codi.

Dades del programa: perfil professional, codi del perfil i curs acadèmic.

Sessió d'avaluació (número de sessió).

Relació d'alumnes: nom i cognoms.

Resultats de l'avaluació:

Relació de les qualificacions obtingudes en els mòduls A.

Relació de les qualificacions obtingudes en els mòduls B, especificant les qualificacions dels crèdits desenvolupats en el mòdul d'aprenentatges instrumentals bàsics.

Relació de les qualificacions obtingudes en els mòduls C, si s'escau.

Observacions.

Signatura del/la tutor/a i del professorat dels diferents mòduls.

Vistiplau de la persona responsable del centre o de l'establiment organitzador.

Segell del centre o de l'establiment organitzador.

Localitat i data de la sessió.

Annex 3.2

Continguts de l'acta d'avaluació final

Dades del centre/establiment: logo i denominació.

Dades del programa: perfil professional, codi del perfil i curs acadèmic.

Data de la sessió d'avaluació.

Relació d'alumnes: nom i cognoms.

Resultats de l'avaluació:

Qualificacions finals obtingudes en tots els mòduls A.

Qualificacions finals obtingudes en tots els mòduls B, especificant les qualificacions dels crèdits desenvolupats en el mòdul d'aprenentatges instrumentals bàsics.

Qualificacions finals obtingudes en tots els mòduls C, si s'escau.

Hores de formació en centres de treball amb la qualificació obtinguda.

Qualificació final del Programa de Qualificació Professional Inicial. (1)

Unitats de competència que acredita.

Observacions.

Signatura del/de la tutor/a i del professorat dels diferents mòduls.

Vistiplau de la persona responsable del centre o de l'establiment organitzador.

Segell del centre o de l'establiment organitzador.

Localitat i data de la sessió.

(1) Càlcul segons l'article 18 del Decret.

Annex 3.3

Continguts de l'informe individual d'avaluació

Dades del centre/establiment: logo i denominació.

Dades del Programa de Qualificació Professional Inicial: perfil professional, codi del perfil i curs acadèmic.

Sessió d'avaluació.

Dades de l'alumne/a: nom i cognoms i DNI/NIE.

Resultats de l'avaluació:

Per als informes d'avaluació contínua:

Qualificacions obtingudes en els mòduls A.

Qualificacions obtingudes en els mòduls B, especificant les qualificacions dels crèdits desenvolupats en el mòdul d'aprenentatges instrumentals bàsics.

Qualificacions obtingudes en els mòduls C, si s'escau.

Per als informes d'avaluació final:

Qualificacions finals obtingudes en els mòduls A.

Qualificacions finals obtingudes en els mòduls B, especificant les qualificacions dels crèdits desenvolupats en el mòdul d'aprenentatges instrumentals bàsics.

Qualificacions finals obtingudes en els mòduls C, si s'escau.

Hores de formació en centres de treball amb la qualificació obtinguda.

Qualificació final del Programa de Qualificació Professional Inicial. (1)

Unitats de competència que acredita.

Observacions.

Signatura del/de la professor/a tutor/a.

Segell del centre o de l'establiment organitzador.

Localitat i data de l'emissió de l'informe.

(1) Càlcul segons l'article 18 del Decret.

Annex 3.4

Expedient acadèmic

Dades del centre o establiment: logo, nom i codi i IES dipositari.

Dades del Programa de Qualificació Professional Inicial: perfil professional i codi, durada de la formació i curs acadèmic.

Dades de l'alumne/a: nom i cognoms, DNI/NIE/passaport, data de naixement, localitat i país de naixement, nacionalitat, any d'arribada (només alumnat estranger), adreça, municipi i codi postal, telèfon i adreça electrònica.

Dades del pare, mare o representant legal: nom i cognoms i DNI/NIE/passaport.

Dades acadèmiques corresponents a l'ESO: nom del darrer centre d'escolarització en l'ESO, codi del centre, municipi i codi postal.

Darrer curs acadèmic cursat.

Informe adjunt (sí/no):

Altres dades rellevants de l'etapa anterior.

Accions d'atenció a la diversitat.

Resultats acadèmics dels cursos realitzats a l'ESO.

Dades acadèmiques del Programa de Qualificació Professional Inicial:

Relació de mòduls cursats i qualificacions corresponents a cada avaluació:

Mòduls A amb els codis corresponents.

Mòduls B, especificant les qualificacions dels crèdits desenvolupats en el mòdul d'aprenentatges instrumentals bàsics.

Mòduls C, si s'escau.

A l'avaluació final:

Nombre d'hores realitzades d'FCT i qualificació final.

Qualificació global dels mòduls A.

Qualificació global dels mòduls B.

Qualificació global dels mòduls C, si s'escau.

Qualificació final del Programa de Qualificació Professional Inicial. (1)

Unitats de competència que acredita en finalitzar.

Signatura del responsable del centre o de l'entitat organitzadora.

Segell del centre o entitat.

Localitat i data de tancament de l'expedient.

(1) Càlcul segons l'article 18 del Decret.

Annex 4

Sol·licitud d'autorització per impartir Programes de Qualificació Professional Inicial

Identificació de l'establiment:

Denominació i codi.

CIF de l'establiment, si s'escau.

Adreça.

Municipi i codi postal.

Telèfon, fax i adreça electrònica.

Identificació del titular de l'establiment:

Titular.

DNI/NIE, si s'escau.

Representant (si és persona jurídica).

DNI/NIE, si s'escau.

Domicili social.

Municipi i codi postal.

Telèfon, fax i adreça electrònica.

Adreça a efectes de notificació.

Programes de Qualificació Professional Inicial que sol·licita impartir:

Denominació i nombre de grups de cada perfil professional.

Documentació que acompanya la sol·licitud:

Documents referits als locals:

a) Plànol de la situació de la finca on s'ha d'ubicar l'establiment.

b) Plànol de tots els locals i de totes les instal·lacions on estiguin grafiats els espais concrets destinats a cadascun dels perfils professionals.

c) Certificat de solidesa dels edificis o certificació de final d'obra.

d) Certificat acreditatiu conforme la instal·lació dels aparells elevadors compleix la normativa, o bé còpia compulsada de la darrera acta d'inspecció, emesa per l'entitat d'inspecció i control autoritzada pel departament competent en matèria de seguretat industrial sobre la instal·lació dels aparells elevadors, o declaració jurada de la inexistència d'aquests.

e) Certificat acreditatiu conforme les instal·lacions de combustibles compleixen la normativa, o bé còpia compulsada de l'última acta d'inspecció, emesa per una entitat d'inspecció i control autoritzada pel departament competent en matèria d'energia i mines sobre les instal·lacions de combustibles, o declaració jurada de la inexistència d'aquestes.

f) Certificat acreditatiu conforme les instal·lacions elèctriques compleixen la normativa, o bé còpia compulsada de la darrera acta d'inspecció i control autoritzada pel departament competent en matèria d'energia i mines sobre les instal·lacions elèctriques.

g) Còpia compulsada del contracte de manteniment dels aparells extintors de l'empresa autoritzada pel departament competent en matèria de seguretat industrial.

Els documents des de c) fins a g) (ambdós inclosos) es poden substituir per la llicència ambiental o la comunicació ambiental no desestimada per la corporació local, amb una declaració jurada de la seva vigència.

Documents referents al mobiliari i equipaments didàctics:

Relació i descripció.

Documents referents al professorat:

Relació dels títols acadèmics.