Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 171/2009, de 3 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament dels procediments de conciliació, mediació i arbitratge davant el Consell Superior de la Cooperació.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament de Treball

  • Núm. del document 171/2009

  • Data del document 03/11/2009

  • Data de publicació 05/11/2009

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 5499

25/11/2009 -
TEXT PUBLICAT

L'article 124 de l'Estatut d'autonomia atribueix a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de cooperatives, que inclou, en tot cas, la conciliació i la mediació. L'article 130 de l'Estatut d'autonomia estableix que correspon a la Generalitat dictar les normes processals específiques que derivin de les particularitats del dret substantiu de Catalunya.

L'article 151 de la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives, constitueix el Consell Superior de Cooperació. Malgrat que els articles 152 i 157 atribueixen al Consell competències en matèria de conciliació i arbitratge i no fan referència a la mediació, el fet que l'article 152 el defineixi com un òrgan consultiu, de participació i mediació, justifica l'atribució al Consell de competències també en l'àmbit de la mediació. Aquest Reglament, per tant, es dicta en desplegament dels articles 151, 152, 153 i 157 de la Llei de cooperatives.

Pel que fa al procediment de conciliació davant el Consell Superior de la Cooperació, es va desplegar pel Decret 118/1993, de 6 d'abril, que ara es deroga per tal d'unificar tots els procediments de resolució extrajudicial de conflictes en una única norma, simplificar-ne la regulació i adequar-la a la Llei de cooperatives, que es va aprovar amb posterioritat.

Pel que fa al procediment de mediació davant el Consell Superior de la Cooperació, es desplega per primer cop, d'acord amb la competència assumida per l'article 124.2.h) de l'Estatut d'autonomia i la configuració del Consell com a òrgan de mediació de l'Administració de la Generalitat que fa l'article 152 de la Llei de cooperatives. Amb la inclusió de la mediació entre els procediments de resolució extrajudicial de conflictes, es recullen les directrius europees per a la promoció dels sistemes de mediació, i l'evolució favorable que aquest sistema d'autogestió de conflictes ha experimentat a Catalunya en l'àmbit familiar i comunitari, si bé adaptat a les particulars necessitats i idiosincràsia del sector cooperatiu.

Pel que fa a l'arbitratge del Consell Superior de la Cooperació, es va desplegar pel Decret 177/1993, de 13 de juliol. L'aprovació, amb posterioritat, de la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives, i de la Llei estatal 60/2003, de 23 de desembre, d'arbitratge, fa aconsellable l'adaptació del Decret esmentat. En aquest sentit, la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d'arbitratge, dictada en virtut de la competència exclusiva de l'Estat en matèria de legislació mercantil, processal i civil de l'article 149.1.6a i 8a de la Constitució, reconeix expressament l'arbitratge institucional i legitima, per tant, la configuració de procediments arbitrals singulars i amb especialitats pròpies adaptades a les particularitats de les matèries que es regulen.

Vistos els informes del Consell Superior de la Cooperació i del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, de conformitat amb el que preveuen la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de la Generalitat de Catalunya, i la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta de la consellera de Treball i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

Aprovació del Reglament

S'aprova el Reglament dels procediments de conciliació, mediació i arbitratge davant el Consell Superior de la Cooperació.

Disposició derogatòria

Derogació dels decrets 118/1993 i 177/1993

Es deroguen el Decret 118/1993, de 6 d'abril, de desplegament del procediment de conciliació davant el Consell Superior de la Cooperació, i el Decret 177/1993, de 13 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'arbitratge del Consell Superior de la Cooperació.

Disposició final

Entrada en vigor

Aquest Decret entra en vigor als 20 dies de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Reglament

dels procediments de conciliació, mediació i arbitratge davant el Consell Superior de la Cooperació

Capítol I

Disposicions generals

Article 1

Objecte

Aquest Reglament té per objecte la regulació dels procediments de conciliació, mediació i arbitratge que són competència del Consell Superior de la Cooperació.

Article 2

Conflictes susceptibles de conciliació, mediació i arbitratge

1. Poden ser sotmesos a conciliació, mediació i arbitratge del Consell Superior de la Cooperació els conflictes que derivin de l'activitat cooperativa i que s'originin sobre matèries de lliure disposició, entre les persones i les entitats següents:

a) Entre persones sòcies d'una cooperativa.

b) Entre persones sòcies d'una cooperativa i la cooperativa a la qual pertanyin.

c) Entre una cooperativa i la federació on es troba afiliada.

d) Entre cooperatives.

e) Entre federacions de cooperatives o entre aquestes i la Confederació de Cooperatives de Catalunya.

2. Queden exclosos de l'àmbit d'aplicació d'aquest Reglament els conflictes sobre matèries de dret imperatiu, les conciliacions i els arbitratges laborals, les qüestions sobre les quals ja hagi recaigut sentència ferma, i les qüestions sobre les quals sigui preceptiva la intervenció del Ministeri Fiscal en representació i defensa de qui, per manca de capacitat d'actuar o representació legal, no pot actuar per si mateix, així com qualsevol altre que en sigui expressament exclòs per la llei.

3. La cooperativa o federació ha d'estar inscrita al Registre General de Cooperatives de Catalunya.

4. En cap cas s'admetran demandes de conciliació, mediació o arbitratge quan una de les parts no sigui sòcia de la cooperativa o federació o de la Confederació de Cooperatives de Catalunya, llevat que la pèrdua de la condició de sòcia s'hagi produït pels fets que se sotmeten a conciliació, mediació o arbitratge.

Article 3

Principis rectors

1. Els procediments de mediació, conciliació i arbitratge es fonamenten en els principis de voluntarietat, confidencialitat, audiència, contradicció, economia processal i igualtat entre les parts.

2. Les persones habilitades com a conciliadores, mediadores o àrbitres actuen amb imparcialitat i neutralitat, respectant els principis rectors del procediment i la legislació vigent en matèria de cooperatives.

Article 4

Notificacions i terminis

1. Les notificacions derivades dels procediments que regula aquest Reglament s'efectuen mitjançant el Consell Superior de la Cooperació a l'adreça assenyalada per les parts, per qualsevol mitjà que acrediti la recepció completa i autèntica del seu contingut.

2. Els terminis assenyalats per dies s'han d'entendre referits a dies naturals.

Article 5

Representació i defensa de les parts

Les parts poden actuar per si mateixes o mitjançant una persona que les representi i les assisteixi tècnicament en el procediment. La representació s'ha d'acreditar, bé mitjançant designació apud acta, bé per poder notarial, davant el Consell Superior de la Cooperació, el qual ho ha de comunicar a l'altra part.

Article 6

Honoraris

Els procediments de mediació i de conciliació són gratuïts llevat que, en el cas de la mediació, la persona que intervingui com a mediadora no sigui personal funcionari, cas en què es meriten els honoraris establerts a l'efecte pel Consell Superior de la Cooperació. El procediment d'arbitratge està subjecte a l'abonament d'honoraris, d'acord amb el que preveu l'article 27.

Capítol II

Conciliació

Article 7

Concepte de conciliació

A l'efecte d'aquest Reglament, la conciliació consisteix en la intervenció d'una persona habilitada pel Consell Superior de la Cooperació com a persona conciliadora, amb la funció d'aproximar postures entre les parts oposades en un conflicte, amb l'emissió d'una o diverses propostes de resolució d'aquest que, de ser acceptada per les parts, resulta vinculant en els termes de l'article 11.

Article 8

Conciliadors i conciliadores

El conciliador o conciliadora és una persona amb formació específica en gestió de conflictes, habilitada pel Consell Superior de la Cooperació d'entre el personal funcionari del grup A, subgrup A1, adscrit al departament competent en matèria de cooperatives, a qui s'assigna la instrucció i la celebració de la conciliació.

Article 9

Iniciació del procediment de conciliació

1. El procediment de conciliació s'inicia amb la presentació d'una demanda davant el Consell Superior de la Cooperació o davant de qualsevol dels serveis territorials del departament competent en matèria de cooperatives, el contingut mínim de la qual és:

a) Nom i cognoms i domicili de la part demandant, o raó social si es tracta d'una persona jurídica, i nom i cognoms i domicili de la part demandada, o raó social si es tracta d'una persona jurídica.

b) Pretensions de la part demandant i documentació adjunta que es consideri procedent.

c) Sol·licitud o petició expressa que la persona conciliadora emeti una proposta de resolució del conflicte.

2. Si la demanda no compleix els requisits de l'apartat anterior, o els generals de l'article 2, s'ha d'atorgar un termini de deu dies per esmenar els defectes detectats, amb l'advertiment de tenir la part per desistida de no fer-ho. Quan els defectes no resultin esmenables, es dictarà resolució d'inadmissió de la demanda. Aquesta resolució no és susceptible de recurs i deixarà expedita la via judicial per a la resolució del conflicte.

3. Un cop rebuda la demanda amb el contingut mínim de l'apartat 1, el Consell Superior de la Cooperació ha de designar la persona conciliadora i fixar, dins el termini màxim d'un mes, el dia i l'hora per practicar l'acte de conciliació, que es notifica a les parts.

Article 10

Celebració de la conciliació

1. L'acte de conciliació se celebra al domicili del Consell Superior de la Cooperació, ubicat a Barcelona, o bé, a petició de qualsevol de les parts, a la seu del servei territorial del departament competent en matèria de cooperatives per raó del domicili social de la part demandada.

2. La incompareixença de totes les parts implicades a l'acte de conciliació comporta l'arxivament definitiu de l'expedient, la qual cosa els serà fefaentment comunicada. Tanmateix, la incompareixença d'una de les parts implicades a l'acte de conciliació suposa l'emissió d'una acta de conciliació sense efecte.

3. La persona conciliadora aixeca una acta de l'acte de conciliació, que ha de recollir les dades personals de totes les persones que s'hi hagin personat, un resum de la petició efectuada per la part demandant, les al·legacions que ambdues parts hagin manifestat i els acords a què s'hagi arribat, si es tracta d'una conciliació amb avinença. Si no s'arriba a cap acord, s'aixeca una acta de conciliació sense avinença. Tant en cas d'avinença com en cas de desavinença, es lliura una còpia certificada de l'acta a cadascuna de les parts implicades en l'acte de conciliació.

4. La persona conciliadora pot acordar la suspensió de l'acte de conciliació quan ho consideri convenient o quan ho sol·liciti una de les parts amb causa justificada i l'altra part no s'hi oposi, i ha d'assenyalar un altre dia per a la seva celebració.

5. En l'acte de conciliació, la persona conciliadora ha d'emetre una o diverses propostes tendents a la resolució del conflicte, per tal que sigui acceptada, rebutjada o modificada per les parts.

Article 11

Eficàcia jurídica de la conciliació

Els acords adoptats en l'acte de conciliació, recollits en l'acta amb avinença, vinculen les parts implicades. El seu compliment pot ser reclamat en execució de sentència, en els termes que preveuen les lleis.

 

Capítol III

Mediació

Article 12

Concepte de mediació

A l'efecte d'aquest Reglament, la mediació consisteix en la intervenció d'una persona habilitada com a mediadora pel Consell Superior de la Cooperació per a l'aproximació de les diferents postures de les parts en un conflicte, amb la finalitat que aquestes arribin a un acord, gestionant, per elles mateixes, la solució del conflicte que els afecta.

Article 13

Mediadors i mediadores

La persona que actua com a mediadora és designada, a proposta de les parts, pel Consell Superior de la Cooperació entre una llista constituïda tant per personal funcionari del grup A, subgrup A1, adscrit al departament competent en matèria de cooperatives com per persones de reconegut prestigi professional en l'àmbit cooperatiu. La llista esmentada té un caràcter obert i la manté actualitzada el Consell Superior de la Cooperació.

Article 14

El procediment de mediació

1. El procediment de mediació es regeix pel que disposa el procediment de conciliació, amb les especialitats que estableixen els apartats següents.

2. Els requisits de la demanda de mediació són els que estableix l'article 9.1 per a la demanda de conciliació, llevat de l'epígraf c).

3. El procediment de mediació té una durada màxima de dos mesos, comptadors des de la notificació a les parts de la designació del mediador. Les parts, de mutu acord, poden prorrogar aquest termini fins a un màxim d'un mes.

4. El procediment de mediació finalitza per alguna de les causes següents:

Per acord de les parts.

Per decisió motivada de la persona mediadora.

Per desistiment d'una de les parts.

Per finalització del termini de dos mesos, o de la seva pròrroga.

5. A la fi de la mediació, la persona mediadora ha d'aixecar una acta que ha de recollir l'acord a què s'hagi arribat, parcial o total, o la manca d'acord, i la data i el lloc de l'acte de mediació, de la qual es lliura una còpia a cada part.

Article 15

Eficàcia jurídica de la mediació

Els acords assolits en l'acte de mediació vinculen les parts i tenen l'eficàcia jurídica dels contractes.

Capítol IV

Arbitratge

Article 16

Règim jurídic de l'arbitratge

1. El procediment arbitral a la seu del Consell Superior de la Cooperació es regeix per la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d'arbitratge, o la normativa que la substitueixi, amb les especialitats que preveuen els articles següents.

2. El Consell Superior de la Cooperació presta el seu assessorament i la seva assistència en la tramitació del procediment arbitral, amb l'objecte de procurar que els i les àrbitres compleixin adequadament la seva funció.

Article 17

Clàusula de submissió

1. La submissió a l'arbitratge del Consell Superior de la Cooperació implica que aquest és administrat, i que els i les àrbitres es designen, en tot el que no hagin previst les parts, d'acord amb aquest Reglament.

2. La submissió a l'arbitratge del Consell Superior de la Cooperació es pot produir bé per una clàusula compromissària, establerta estatutàriament, o bé en un conveni arbitral. La persona sòcia ha d'acceptar de manera lliure, expressa i voluntària la submissió a l'arbitratge a l'hora d'incorporar-se com a tal a la cooperativa.

3. Tant el conveni arbitral com la clàusula de submissió s'han de formalitzar per escrit.

Article 18

Requisits de la demanda i contestació d'arbitratge

1. La demanda d'arbitratge es presenta a la seu del Consell Superior de la Cooperació o a qualsevol dels serveis territorials del departament competent en matèria de cooperatives, mitjançant un escrit que ha de contenir els fets en què es fonamenta la demanda, la naturalesa i les circumstàncies de la controvèrsia i les pretensions que es formulen, i a més, les dades següents:

a) Nom i cognoms i domicili de la part demandant, o raó social si es tracta d'una persona jurídica, i nom i cognoms i domicili de la part demandada, o raó social si es tracta d'una persona jurídica.

b) Referència a si l'arbitratge serà de dret o d'equitat.

c) Còpia del document on figuri la clàusula compromissòria o el conveni arbitral.

d) Nombre d'àrbitres que se sol·liciten i, potestativament, proposta de nomenament, d'acord amb el que disposa l'article 20.

2. Amb la presentació de la demanda s'ha de dipositar, com a condició per a l'inici de la seva tramitació i a títol de provisió de cabals per atendre les despeses i els honoraris del procediment de l'arbitratge, una quantitat equivalent al 25% dels honoraris de l'arbitratge, d'acord amb l'article 27.

3. A tots els escrits i documents que presentin les parts, s'hi han d'adjuntar tantes còpies com parts hi hagi implicades en el procediment.

4. En cas que l'escrit de demanda no compleixi tots els requisits dels apartats anteriors, s'ha d'atorgar un termini de deu dies per esmenar els defectes detectats, amb l'advertiment de tenir la part per desistida de no fer-ho.

5. El Consell Superior de la Cooperació ha de traslladar a la part demandada la demanda d'arbitratge i els documents acompanyats perquè en el termini de deu dies manifesti la seva conformitat o no amb el nombre i, si escau, amb la identitat dels i de les àrbitres que es proposin, formuli contestació, o si escau, formuli oposició a l'arbitratge per inexistència, nul·litat o caducitat del conveni arbitral o la clàusula compromissòria, de conformitat amb la Llei 60/2003, de 23 de desembre, acompanyant tota la documentació que consideri pertinent i dipositant, a títol de provisió de cabals de la part demandada, una quantitat equivalent al 25% dels honoraris de l'arbitratge, d'acord amb l'article 27.

6. De no presentar-se la contestació dins el termini indicat, han de continuar les actuacions, sense que aquesta omissió es pugui considerar com a conformitat o admissió dels fets al·legats per la part demandant.

Article 19

Acceptació de l'arbitratge pel Consell Superior de la Cooperació

1. El Consell Superior de la Cooperació, d'ofici o a instància d'una part, ha de rebutjar aquelles sol·licituds d'arbitratge que no s'ajustin a aquest Reglament, o quan observi una manifesta inexistència, nul·litat o caducitat del conveni arbitral o la clàusula compromissòria. Aquesta resolució no és susceptible de recurs i deixarà expedita la via judicial per a la resolució del conflicte.

2. El Consell Superior de la Cooperació, mitjançant una resolució de la persona que n'ocupa la presidència, dóna tràmit al procediment arbitral, i procedeix a la designació d'àrbitres, d'acord amb el que estableix l'article 20.

3. La resolució d'acceptació de l'arbitratge del Consell Superior de la Cooperació s'ha de comunicar a les parts i ha de recollir de manera expressa els punts següents:

a) Nomenament de les persones designades com a àrbitres i, si escau, designació dels càrrecs del col·legi arbitral.

b) Determinació de si l'arbitratge ha de ser en dret o d'equitat, de conformitat amb el que preveu la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d'arbitratge.

c) Establiment del termini per dictar el laude, que ha de ser el que preveuen les parts, sempre que hi hagi hagut un acord previ en aquest sentit. En tot cas, el termini màxim serà el que estableix l'article 24.

Article 20

Àrbitres

1. Les persones que actuen com a àrbitres són designades mitjançant una resolució de la persona que ocupa la presidència del Consell Superior de la Cooperació. Si hi ha acord entre les parts i el Consell Superior de la Cooperació les considera adequades, tant per les seves circumstàncies personals com professionals, ha de nomenar àrbitres les persones proposades per les parts.

2. En cas que les parts no hagin fet cap proposta, la persona que ocupa la presidència del Consell les ha d'escollir amb la més completa llibertat de criteri entre una llista que, amb aquesta finalitat, l'organisme esmentat ha de mantenir actualitzada, i que està composta, per als arbitratges en dret, per persones advocades en exercici, de prestigi professional i independència reconeguts, coneixedores de l'àmbit cooperatiu i de les tècniques i l'estructura de l'arbitratge; i per als arbitratges d'equitat, per altres professionals de reconegut prestigi, amb experiència en el sector cooperatiu i coneixedores de les tècniques i l'estructura de l'arbitratge.

3. L'arbitratge, per acord entre les parts, pot ser portat a terme per una única persona àrbitre o per un número senar d'àrbitres que es constitueixin com a col·legi arbitral. Si no hi ha acord entre les parts, la persona que ocupa la presidència del Consell ha de designar una sola persona que actuï com a àrbitre.

Article 21

Acceptació de les persones designades àrbitres

1. El Consell Superior de la Cooperació comunica la proposta de nomenament com a àrbitre a cadascuna de les persones designades, els lliura una còpia dels escrits introductoris i dels documents presentats per les parts, i els en sol·licita l'acceptació per escrit, dins el termini de 15 dies a partir de l'endemà de la comunicació.

2. Transcorregut aquest termini sense rebre l'acceptació, s'entendrà que refusen el nomenament. En cas que refusin el nomenament, el Consell Superior de la Cooperació ha de proposar el nomenament a alguna de les persones de la llista que estableix l'article 20.2, fins a rebre la seva acceptació.

Article 22

Causes i procediment d'abstenció i recusació

1. Les persones àrbitres poden abstenir-se o ser recusades per les causes i el procediment que regula de la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d'arbitratge.

2. La recusació s'ha de presentar per escrit i de manera motivada a la Secretaria del Consell Superior de la Cooperació, que la notifica a l'altra part i als i les àrbitres que s'hagin recusat.

3. En cas d'abstenció o d'estimar-se la recusació, el Consell Superior de la Cooperació ha de proposar el nomenament a alguna de les persones de la llista que estableix l'article 20.2, fins a rebre la seva acceptació.

Article 23

Substanciació de les actuacions arbitrals

1. El procediment d'arbitratge es regeix pel que disposa la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d'arbitratge, amb les especialitats que es derivin de les disposicions d'aquest Reglament.

2. Les audiències tenen lloc a la seu del Consell Superior de la Cooperació, o a qualsevol dels serveis territorials del departament competent en matèria de cooperatives, si les parts ho sol·liciten per raó del domicili social de la part demandada.

Article 24

El laude arbitral

1. El laude s'ha de dictar en el termini màxim de sis mesos comptadors des de la data de presentació de la contestació a la demanda o d'expiració del termini per presentar-la. El termini per dictar el laude pot ser prorrogat per un altre termini no superior a dos mesos, llevat acord en contra de les parts.

2. El laude ha de ser dictat per escrit i signat per les persones àrbitres, i expressa les circumstàncies personals de les parts; la data i el lloc; una succinta relació de les proves practicades i de les al·legacions de les parts; la decisió arbitral, que ha de ser motivada, i els vots particulars, si n'hi ha. El laude ha de pronunciar-se expressament sobre les costes de l'arbitratge, que inclouen els honoraris de les persones àrbitres, i les despeses derivades de les notificacions i de la pràctica de les proves i, si escau, la part que les ha de suportar, d'acord amb l'article 27.

3. En el cas que es designi més d'una persona àrbitre, el laude s'acorda per majoria, sens perjudici de la possibilitat de formular vots particulars.

4. Una vegada dictat el laude, la persona àrbitre l'ha de lliurar al Consell Superior de la Cooperació per a la seva notificació, que haurà de fer-se dins el termini de l'apartat 1.

Article 25

Eficàcia del laude arbitral

1. El laude ferm produeix efectes idèntics al de la cosa jutjada i contra aquest només es pot interposar recurs de revisió, d'acord amb el que estableix la legislació processal per a les sentències judicials fermes, i l'acció d'anul·lació, d'acord amb l'article 40 i següents de la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d'arbitratge.

2. En el cas que no es compleixi el laude voluntàriament, es pot executar forçosament en la forma que preveu el títol VIII de la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d'arbitratge.

Article 26

Publicitat del laude

El Consell Superior de la Cooperació pot donar publicitat a aquells laudes que tinguin un interès doctrinal. La publicació dels laudes s'ha de fer de manera anònima.

Article 27

Honoraris i despeses

1. Amb anterioritat a l'acceptació de l'encàrrec arbitral pel Consell Superior de la Cooperació, les parts han d'haver dipositat la respectiva provisió de cabals per atendre les despeses i els honoraris de l'arbitratge que estableix l'article 18.2 i 18.5 com a condició per donar inici al procediment arbitral. Igualment, com a condició per a la pràctica de les proves que originin despeses, aquestes han d'estar prèviament cobertes o garantides.

2. Si dins el termini establert alguna de les parts no ha fet la provisió, les persones àrbitres, abans d'acordar la conclusió o suspensió de les actuacions, ho han de comunicar a l'altra part, per si té interès a suplir-la dins els terminis que es fixin.

3. Les tarifes d'honoraris dels àrbitres són les que fixa en tot moment el Consell Superior de la Cooperació, mitjançant un acord del seu Ple, i han de ser publicades prèviament al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la pàgina web del Consell Superior de la Cooperació.

4. Les despeses de les proves comunes, les de les que vulguin practicar les persones àrbitres per decisió pròpia, i les que origini la protocol·lització notarial del laude, el seu aclariment, si escau, com també les derivades de les notificacions, les han d'abonar les parts al mateix percentatge. Nogensmenys, el laude pot imposar el pagament total o parcial dels honoraris i les despeses a una de les parts, si hi aprecia mala fe o temeritat.

Disposició addicional

Les sol·licituds de conciliació, mediació i arbitratge, així com les notificacions que se'n derivin, es poden realitzar per mitjans electrònics, d'acord amb el que preveu el Decret 56/2009, de 7 d'abril, per a l'impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l'Administració de la Generalitat.