Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 9/1989, de 10 de juliol, de concessió d'un crèdit extraordinari i d'un suplement de crèdit al Pressupost del 1989 per a operacions de capital.

Dades bàsiques
 • Rang del document Llei

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 009/1989

 • Data del document 10/07/1989

 • Data de publicació 12/07/1989

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 1167

 • No Vigent
12/07/1989 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT

 EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA         
                               
  Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de 
 Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el 
 que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'Autonomia de 
 Catalunya, promulgo la següent               
                               
 LLEI                            
                               
  L'evolució que segueix el cost de l'obra pública comporta 
 una reducció efectiva de la capacitat  inversora  de 
 l'Administració. Aquesta circumstància obliga a prendre 
 mesures extraordinàries conduents a augmentar la despesa 
 que preveia el Pressupost inicialment per al present 
 exercici, amb la finalitat d'executar adequadament les 
 inversions programades.
                               
  D'altra  banda,  durant el 1989 s'ha manifestat la 
 necessitat de realitzar noves operacions  de  capital 
 referents a equipaments locals i al foment de la inversió 
 en comarques econòmicament deprimides, a fi de contrarestar 
 el perill de desequilibri territorial.
                               
  En conseqüència amb el que s'ha exposat, i d'acord amb 
 allò que estableix l'article 39 de la Llei 10/1982, del 12 
 de juliol, de Finances Públiques de Catalunya, s'articula 
 aquesta Llei de Concessió d'un Crèdit Extraordinari i d'un 
 Suplement de Crèdit al Pressupost de la Generalitat per al 
 1989.
                               
 Article 1                          
  Es concedeix un crèdit extraordinari i un suplement de 
 crèdit al Pressupost de la Generalitat per al 1989 per un 
 import de 6.000.000.000 de pessetes, per a operacions de 
 capital,  d'acord  amb  el  detall  d'aplicacions 
 pressupostàries que especifica l'annex d'aquesta Llei.
                               
 Article 2                          
  S'autoritza el Consell Executiu perquè, a proposta del 
 Conseller d'Economia i Finances, emeti deute públic o 
 faci ús de l'endeutament en qualsevol altra modalitat, tant 
 en operacions a l'interior com a l'exterior, fins a un 
 import màxim de 6.000.000.000 de pessetes, destinat a 
 finançar les operacions d'inversió fixades per aquesta 
 Llei.
                               
 Disposicions addicionals                  
 Primera                           
  Els romanents de crèdits autoritzats per aquesta Llei 
 existents el 31 de desembre de 1989 s'han d'incorporar a 
 l'exercici següent.
                               
 Segona                           
  S'autoritza el Consell Executiu perquè  elabori  un 
 programa específic per a subvencionar obres i serveis dels 
 municipis situats en comarques i zones de muntanya, amb   
 càrrec a l'aplicació pressupostària 04.03.760.02 i fins a  
 un límit de 750.000.000 de pessetes.
                               
 Tercera                           
  A  partir  de  l'entrada  en vigor d'aquesta Llei, 
 s'autoritza el Conseller de Governació perquè destini la 
 quantitat  que  sigui  necessària  de  l'aplicació 
 sigui necessària de l'aplicació pressupostària 04.03.760.02 
 per a finançar les obres i els serveis inclosos en el 
 Programa Addicional del Pla Únic d'Obres i Serveis de 
 Catalunya per al 1988.
                               
 Disposicions finals                     
                               
 Primera                           
  S'autoritza el Departament d'Economia i Finances perquè 
 dicti les mesures necessàries per a desenvolupar i aplicar 
 aquesta Llei.
                               
 Segona                           
  Aquesta Llei entrarà en vigor el mateix dia que serà 
 publicada en el Diari Oficial de la Generalitat  de 
 Catalunya.
                               
  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui 
 d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que 
 els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin 
 complir.
                               
 Palau de la Generalitat, 10 de juliol de 1989        
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Ramon Trias i Fargas                    
 Conseller d'Economia i Finances               
                               
 (Vegeu annex a les pàgs. 2964-2965)