Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

ORDRE EDU/484/2008, de 12 de novembre, per la qual s'organitzen les proves específiques d'accés als ensenyaments professionals de dansa.

Dades bàsiques
  • Rang del document Ordre

  • Organisme emissor Departament d'Educació

  • Núm. del document EDU/0484/2008

  • Data del document 12/11/2008

  • Data de publicació 20/11/2008

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 5262

Correccions d'errades
TEXT PUBLICAT
Text corregit per les correccions d'errades publicades a:

D'acord amb el que disposen la Llei 2/2006, de 3 de maig, d'educació i el Decret 24/2008, de 29 de gener, pel qual s'estableix l'ordenació curricular dels ensenyaments de dansa de grau professional i se'n regula la prova d'accés, el Departament d'Educació ha de convocar i organitzar la prova específica d'accés a tots els cursos de grau professional per valorar, en el moment de ser superada, la maduresa, els coneixements, les aptituds i les habilitats específiques de les persones aspirants a seguir estudis de grau professional.

Amb aquesta finalitat i per tal d'establir l'organització de les proves específiques d'accés als sis cursos del grau professional dels ensenyaments de dansa,

Ordeno:

Article 1

Objecte

Organitzar les proves específiques d'accés als ensenyaments professionals de dansa d'acord amb el procediment que estableix aquesta Ordre.

Article 2

Periodicitat i calendari

La Direcció General competent ha de convocar anualment, per resolució publicada al DOGC, les proves específiques d'accés als sis cursos del grau professional dels ensenyaments de dansa, i ha d'establir el calendari de les actuacions principals.

Article 3

Finalitat de les proves

Aquestes proves tenen com a finalitat la comprovació del grau de maduresa, condicions, coneixements i capacitat de l'alumnat per iniciar els estudis en aquesta etapa.

Article 4

Sol·licitud d'inscripció

Les persones interessades han de presentar la corresponent sol·licitud d'inscripció en el centre on es vol realitzar la prova, dins del període que determini la convocatòria, la qual es podrà remetre al que estableix la Resolució anual de preinscripció i matrícula de l'alumnat als centres. La sol·licitud ha de contenir la informació que es detalla a l'annex 1 d'aquesta Ordre.

Article 5

Valoració de les condicions físiques

El servei mèdic corresponent ha de determinar i certificar les condicions físiques de la persona aspirant per practicar la dansa. La comissió avaluadora ha d'analitzar i tenir en compte aquesta valoració, que en cap cas es farà pública.

Article 6

Organització de les proves

6.1 Correspon als centres educatius que imparteixen els ensenyaments professionals de dansa dur a terme les proves específiques d'accés mitjançant les corresponents comissions avaluadores.

6.2 Les comissions avaluadores han d'organitzar les proves específiques d'accés de forma que finalitzin amb anterioritat a la data de publicació de l'oferta definitiva de places prevista en la resolució anual per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula de l'alumnat en els centres educatius.

6.3 Les persones membres de la comissió avaluadora poden comprovar la identitat de cada aspirant.

Article 7

Nomenament, composició i nombre de les comissions avaluadores

7.1 El director o la directora general competent ha de nomenar les persones components de les comissions avaluadores.

7.2 Cada comissió ha d'estar formada per:

a) Un inspector o inspectora del Departament d'Educació o bé el director o la directora del centre on es realitza la prova, que presidirà la comissió.

b) Quatre professors o professores, nomenats a proposta de la direcció del centre on es realitza la prova, que actuaran, un com a secretari o secretària i la resta com a vocals de la comissió.

Durant la realització de les proves hi han de ser presents en tot moment, com a mínim, tres components de la comissió avaluadora.

7.3 Si l'elevat nombre d'aspirants així ho aconsella, es pot nomenar més d'una comissió avaluadora a cada centre.

Article 8

Publicitat de la comissió avaluadora

Amb una antelació no inferior a 15 dies a la realització de la prova, s'ha de donar publicitat dels noms de les persones membres de la comissió avaluadora al tauler d'anuncis del centre, als efectes del compliment del que disposen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Article 9

Prova específica d'accés al primer curs

La prova ha de constar:

a) Per a les especialitats de dansa clàssica i contemporània, d'un exercici amb 3 parts referides a continguts de dansa clàssica, dansa creativa-introducció a la dansa contemporània i música. Les parts es podran estructurar en dues o tres sessions, segons que la música es valori en la mateixa sessió que la dansa creativa o de manera independent.

b) Per a l'especialitat de dansa espanyola, d'un exercici amb 4 parts referides a continguts de dansa clàssica, dansa estilitzada, escola bolera i música.

Les parts es podran estructurar en tres o quatre sessions, segons que la música es valori en la mateixa sessió que la dansa estilitzada o de manera independent.

Article 10

Prova específica d'accés al segon curs

La prova ha de constar:

a) Per a les especialitats de dansa clàssica i de dansa contemporània, d'un exercici amb 4 parts referides a continguts de dansa clàssica, dansa contemporània, improvisació i música. Les parts es podran estructurar en tres o quatre sessions, segons que la música es valori en la mateixa sessió que la improvisació o de manera independent.

b) Per a l'especialitat de dansa espanyola, d'un exercici amb 5 parts referides a continguts de dansa clàssica, ball flamenc, dansa estilitzada, escola bolera i música.

Les parts es podran estructurar en quatre o cinc sessions, segons que la música es valori en la mateixa sessió que la dansa estilitzada o de manera independent.

Article 11

Prova específica d'accés als cursos de tercer a sisè

La prova ha de constar:

a) Per a l'especialitat de dansa clàssica, d'un exercici amb 3 parts referides a continguts de dansa clàssica, dansa contemporània i improvisació.

b) Per l'especialitat de dansa contemporània, d'un exercici amb 3 parts referides a continguts de dansa clàssica, dansa contemporània i improvisació.

c) Per a l'especialitat de dansa espanyola, d'un exercici amb 4 parts referides a continguts de dansa clàssica, ball flamenc, dansa estilitzada i escola bolera.

Article 12

Qualificació de les proves

Cada part té una qualificació pròpia, de zero a deu punts.

La nota global s'ha d'especificar en unitats i amb una xifra decimal, i s'obté fent la mitjana ponderada a partir dels resultats de les diverses parts de l'exercici.

En el cas que entre les puntuacions màxima i mínima del tribunal hi hagi una diferència de 2 o més punts s'han de desestimar les dues puntuacions. Si en algun dels exercicis s'obté una puntuació de zero, la prova ha de quedar suspesa, independentment de les puntuacions que s'hagin obtingut en la resta d'exercicis.

Cal obtenir una qualificació igual o superior a cinc per considerar la prova superada.

Article 13

Orientacions i informació de les proves

13.1 La Subdirecció General competent ha d'emetre les orientacions per al desenvolupament de les proves, els criteris d'avaluació i ponderacions de cadascuna de les parts de l'exercici i comunicar-les als centres corresponents, els quals les han de fer públiques.

13.2 Amb una antelació no inferior a 15 dies, cada centre ha de detallar el procés de desenvolupament de la prova, el calendari, el nombre de sessions, horaris i espais, material que ha d'aportar la persona aspirant, dates de publicació de resultats, terminis de reclamació, dates de publicació de resultats definitius i terminis de matriculació.

Article 14

Jornades i sessions de treball

Les proves específiques d'accés a tots els cursos s'han de realitzar en una o més jornades. Les sessions de treball de l'aspirant han de ser de 90 minuts com a màxim i no es poden fer més de 3 hores de treball continuat amb una pausa entremig no computable. Hi ha d'haver un escalfament previ d'almenys 10 minuts no computables dins la sessió de treball. No s'han de superar les 5 hores de treball diari.

Article 15

Publicació de la qualificació global de les proves

Les qualificacions globals de les proves s'han de fer públiques, almenys, en el tauler d'anuncis del centre, amb indicació del termini i l'òrgan davant el qual es pot presentar reclamació.

Aquestes reclamacions s'han de resoldre en un termini que permeti donar compliment al procediment establert per la resolució anual per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula de l'alumnat en els centres educatius.

Article 16

Reclamacions

16.1 Les reclamacions contra la qualificació global s'han de presentar, per escrit, en el registre del centre que sigui la seu de la comissió avaluadora corresponent durant els tres dies hàbils següents al de la publicació del resultat.

L'endemà del darrer dia del termini de presentació de reclamacions, la comissió avaluadora s'ha de reunir per examinar-les i resoldre-les i ha de publicar els resultats definitius el primer dia hàbil següent, en el tauler d'anuncis del centre. A aquests únics efectes, el dissabte no es considerarà dia hàbil.

S'ha d'aixecar l'acta corresponent de la reunió, en la qual hi constaran els resultats definitius, i que s'ha d'arxivar al centre.

16.2 La persona interessada disposa d'un termini de deu dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquests resultats, per reiterar la seva reclamació, per mitjà d'un escrit presentat a la direcció del centre.

El director o la directora ha de trametre als serveis territorials o, si s'escau, al Consorci d'Educació de Barcelona, les reclamacions que rebi, juntament amb la còpia de la primera reclamació i la còpia de l'acta de la reunió de la comissió avaluadora en la qual s'hagi estudiat la reclamació, la còpia de les proves realitzades per la persona aspirant i qualsevol altra documentació que, a iniciativa pròpia o a instància de la persona interessada, consideri pertinent d'adjuntar-hi.

Un cop informades per la Inspecció d'Educació, el servei territorial o el Consorci d'Educació de Barcelona, abans de deu dies, ha de trametre les reclamacions a la Direcció General competent amb tota la documentació i l'informe de la Inspecció d'Educació, per tal que aquesta les resolgui abans de deu dies, amb notificació a la persona interessada i al centre educatiu.

Article 17

Certificació

S'ha d'expedir un certificat acreditatiu de superació de la prova segons el model que figura a l'annex 2 d'aquesta Ordre.

Article 18

Tramesa d'informació

El centre educatiu ha de trametre, abans del 15 de juliol de cada any, a la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats, les dades que determini per al seguiment dels resultats de les proves específiques d'accés.

Article 19

Validesa de la prova

La prova específica d'accés superada és vàlida per a la matriculació, exclusivament, en el curs acadèmic en què s'ha convocat.

Article 20

Admissió

L'admissió en un centre educatiu de les persones aspirants que hagin superat la prova específica d'accés en un centre de Catalunya o de la resta de l'Estat s'efectuarà d'acord amb el que preveu la resolució anual per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matriculació.

Article 21

Inspecció d'Educació

La Inspecció d'Educació supervisa i assessora l'execució de les proves específiques d'accés.

Article 22

Conservació de documentació

La direcció del centre on es fa la prova específica d'accés conservarà durant un període de tres mesos la documentació generada durant la seva realització.

Barcelona, 12 de novembre de 2008

Ernest Maragall i Mira

Conseller d'Educació

Annex 1

Sol·licitud d'inscripció a la prova específica d'accés

Dades personals i acadèmiques

Cognoms i nom.

Data de naixement.

Document nacional d'identitat o número de registre del llibre de família.

Adreça, telèfon, localitat, municipi i codi postal.

Cognoms i nom dels progenitors o de les persones titulars de la seva tutela legal.

Curs i centre on rep ensenyaments de règim general.

Especialitat que desitjaria cursar.

Annex 2

Model de certificat acreditatiu de superació de la prova d'accés

Capçalera del centre

(Nom i cognoms), com a secretari/ària de la comissió avaluadora de la prova específica d'accés al grau professional d'ensenyaments de dansa, regulada pel Decret 24/2008, de 29 de gener, pel qual s'estableix l'ordenació curricular dels ensenyaments professionals de dansa i se'n regula la prova d'accés,

Certifico:

Que l'aspirant (nom i cognoms) ha obtingut la qualificació de (puntuació) en la prova específica d'accés al curs (indiqueu-hi el curs) dels ensenyaments professionals de dansa, especialitat de (nom de l'especialitat), en la convocatòria de (indiqueu-hi l'any).

La prova específica d'accés superada és vàlida per a la matriculació, exclusivament, en el curs acadèmic en què s'ha convocat.

I perquè consti, signo aquest certificat a (localitat i data).

El/La secretari/ària

(signatura, nom i cognoms)

Vist-i-plau del/de la president/a

(signatura, nom i cognoms)

(08.316.159)