Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

ORDRE EDU/518/2008, de 26 de novembre, per la qual s'estableixen les condicions per al canvi d'especialitat dins els ensenyaments de grau professional de dansa i de música.

Dades bàsiques
  • Rang del document Ordre

  • Organisme emissor Departament d'Educació

  • Núm. del document EDU/0518/2008

  • Data del document 26/11/2008

  • Data de publicació 04/12/2008

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 5272

TEXT PUBLICAT

Mitjançant el Decret 24/2008, de 29 de gener, s'ha establert l'ordenació curricular dels ensenyaments de dansa de grau professional i se'n regula la prova d'accés.

Mitjançant el Decret 25/2008, de 29 de gener, s'ha establert l'ordenació curricular dels ensenyaments de música de grau professional i se'n regula la prova d'accés.

A la disposició addicional segona d'ambdós decrets s'autoritza el conseller o la consellera d'Educació per establir, mitjançant ordre, les condicions per al canvi d'especialitat.

El Decret 269/2007, d'11 de desembre, de reestructuració del Departament d'Educació, preveu, a l'article 143, les competències que corresponen a la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats.

Atesa la conveniència de facilitar a l'alumnat el canvi d'especialitat i atès que aquests ensenyaments s'estructuren en assignatures comunes, d'especialitat i optatives, cal identificar els continguts i competències compartides a fi d'evitar repeticions innecessàries.

En virtut d'això, i per tal d'establir les condicions perquè l'alumnat pugui canviar d'especialitat, a proposta de la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats i d'acord amb el dictamen emès per la Comissió Jurídica Assessora,

Ordeno:

Article 1

Objecte

L'objectiu d'aquesta Ordre és establir les condicions per al canvi d'especialitat dins els ensenyaments de grau professional de dansa i de música.

La finalitat d'aquestes condicions és establir el marc que permeti equilibrar l'interès de l'alumnat per canviar d'especialitat amb la compleció del pla d'estudis de la nova especialitat.

Article 2

Àmbit d'aplicació

Aquestes condicions són d'aplicació en els centres públics i en els centres privats autoritzats a impartir els ensenyaments de dansa de grau professional o els ensenyaments de música de grau professional.

Article 3

Sol·licitud

L'alumnat que desitgi fer un canvi d'especialitat ho ha de sol·licitar mitjançant escrit adreçat a la direcció del centre docent.

Article 4

Informació i orientació

L'alumnat interessat a fer un canvi d'especialitat pot demanar i haurà d'obtenir del centre docent on cursa els ensenyaments:

a) Informació relativa a l'existència de places vacants en la nova especialitat.

b) Informació sobre els continguts de les especialitats que s'hi imparteixen.

c) Orientació sobre l'especialitat o especialitats adients a les aptituds manifestades.

d) Les instruccions per al canvi d'especialitat.

Article 5

Condicions prèvies per al canvi d'especialitat, en el mateix centre, en els ensenyaments de dansa

L'alumnat que cursa els ensenyaments de dansa de grau professional pot tramitar la sol·licitud de canvi d'especialitat si es donen les dues condicions prèvies següents:

a) L'existència, en el mateix centre, de plaça vacant en l'especialitat sol·licitada. Si no hi ha cap vacant es comunicarà a l'alumne/a i s'arxivarà la sol·licitud.

b) Es pot tramitar el canvi d'especialitat només dins del primer trimestre dels tres primers cursos del grau professional.

Article 6

Condicions prèvies per al canvi d'especialitat, en el mateix centre, en els ensenyaments de música

L'alumnat que cursa els ensenyaments de música de grau professional pot tramitar la sol·licitud de canvi d'especialitat si coincideixen les dues condicions prèvies següents:

a) Si hi ha, en el mateix centre, una plaça vacant en l'especialitat sol·licitada. Si no n'hi ha, el centre ho comunicarà a l'alumne/a i s'arxivarà la sol·licitud.

b) Es pot tramitar el canvi entre les especialitats només dins del primer trimestre dels tres primers cursos del grau professional.

Article 7

Competència

La competència per resoldre les sol·licituds de canvi d'especialitat, pels ensenyaments de dansa i els de música, correspon al director o a la directora del centre docent.

Article 8

Procediment

8.1 La persona responsable de l'especialitat d'origen, una vegada escoltat el professorat de l'alumne/a, emetrà un informe-proposta de caràcter favorable o desfavorable, relatiu a la capacitat de l'alumne o alumna per cursar amb aprofitament l'especialitat sol·licitada.

8.2 La persona responsable de l'especialitat sol·licitada, un cop vist l'informe emès per la persona responsable de l'especialitat d'origen i l'expedient acadèmic, emetrà un informe-proposta de caràcter favorable o desfavorable, relatiu a la capacitat de l'alumne o alumna per cursar amb aprofitament l'especialitat sol·licitada.

8.3 El director o la directora del centre docent, a la vista dels dos informes-proposta, resoldrà la sol·licitud.

8.4 Un cop autoritzat el canvi, l'alumne/a s'incorporarà a les noves assignatures, o, si cal, seguirà l'adaptació curricular individualitzada, elaborada per la persona responsable de l'especialitat sol·licitada.

Article 9

Trasllat amb canvi d'especialitat

Al canvi d'especialitat que coincideixi amb un trasllat de centre li és d'aplicació el següent procediment:

9.1 La persona responsable, en el centre d'origen, de l'especialitat d'origen, emetrà un informe-proposta de caràcter favorable o desfavorable, amb el vist-i-plau del director o directora, relatiu a la capacitat de l'alumne o alumna per a cursar amb aprofitament l'especialitat sol·licitada.

9.2 La persona responsable, en el centre de destinació, de l'especialitat sol·licitada, emetrà un informe-proposta de caràcter favorable o desfavorable, relatiu a la capacitat de l'alumne/a per cursar amb aprofitament l'especialitat sol·licitada.

9.3 El director o la directora del centre docent de destinació, a la vista dels dos informes-proposta, resoldrà la sol·licitud.

9.4 Un cop autoritzat el canvi, l'alumne/a s'incorporarà a les noves assignatures, o, si cal, seguirà l'adaptació curricular individualitzada, elaborada per la persona responsable, en el centre de destinació, de l'especialitat sol·licitada.

Article 10

Efectes del canvi d'especialitat

10.1 Les assignatures comunes superades no s'han de cursar de nou. Es traslladarà a l'expedient acadèmic de la nova especialitat les qualificacions obtingudes, per a les assignatures comunes, en l'especialitat d'origen.

10.2 Les assignatures d'especialitat superades, que siguin coincidents en les dues especialitats, no s'han de cursar de nou. Es traslladarà a l'expedient acadèmic de la nova especialitat les qualificacions obtingudes, en l'especialitat d'origen, per a les assignatures d'especialitat.

10.3 Les assignatures d'especialitat superades, que siguin anàlogues, en continguts i càrrega lectiva, entre les dues especialitats, no s'han de cursar de nou. Es traslladarà a l'expedient acadèmic de la nova especialitat les qualificacions obtingudes, en l'especialitat d'origen, per a les assignatures d'especialitat considerades anàlogues.

10.4 Les assignatures optatives superades en una especialitat suposen l'exempció d'haver de cursar assignatures optatives de la nova especialitat, pel mateix nombre d'hores.

Es traslladarà a l'expedient acadèmic de la nova especialitat les qualificacions obtingudes en l'especialitat d'origen, per a les assignatures optatives que han generat l'exempció esmentada.

10.5 El canvi d'especialitat es farà constar en el mateix llibre de qualificacions de l'alumne/a mitjançant la diligència corresponent.

Article 11

Tramesa d'informació

El director o la directora de cada centre docent trametrà a la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats, en el mes de juliol de cada any, i corresponent al curs finalitzat, la relació nominal de les autoritzacions i denegacions de canvi d'especialitat, que ha de contenir el curs i la denominació de les dues especialitats.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i serà d'aplicació a partir de l'inici del curs acadèmic 2008-2009.

Barcelona, 26 de novembre de 2008

Ernest Maragall i Mira

Conseller d'Educació

(08.330.159)