Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 13/1981, de 24 de desembre, de concessió d'un crèdit extraordinari per atendre les despeses del Consell Consultiu de la Generalitat.

Dades bàsiques
 • Rang del document Llei

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 013/1981

 • Data del document 24/12/1981

 • Data de publicació 31/12/1981

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 189

 • No Vigent
Afectacions
31/12/1981 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT

 EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA         
                               
  Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de
 Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el
 que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'Autonomia,
 promulgo la següent                     
                               
 LLEI                            
                               
  La creació del Consell Consultiu de la Generalitat per la
 Llei 7/1981, del 25 de febrer, i la seva constitució el 22
 de maig d'enguany fan necessari  dotar-lo  de  crèdit
 pressupostari suficient per a fer front a les despeses
 derivades dels mitjans personals i materials més adients per
 al desenvolupament de les funcions que té encomanades.   
                               
  Com a conseqüència d'això, i atès que no hi ha crèdit
 consignat per a aquest concepte en el Pressupost de la
 Generalitat per a l'exercici de l'any 1981, hom requereix
 l'habilitació d'un crèdit extraordinari en el Pressupost
 esmentat.                          
                               
 Article 1                          
 -1 Es concedeix un crèdit extraordinari per un import de
 catorze milions set-centes catorze mil cent vuitanta-set
 pessetes (14.714.187 pessetes) al Pressupost corresponent a
 l'exercici del 1981 amb la finalitat d'atendre les despeses
 del Consell Consultiu de la Generalitat.          
 -2 Aquest  crèdit  s'afectarà  a  una  nova  secció
 pressupostària, número 20 denominada "Consell Consultiu de
 la Generalitat" en els capítols i les quantitats següents: 
                               
 (Vegeu quadres a les pàgines 1851-1854)           
                               
 Disposició final                      
  Aquesta Llei entrarà en vigor el mateix dia que serà
 publicada en el Diari Oficial de la Generalitat.      
                               
  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui
 d'aplicació aquesta LLei cooperin al seu compliment i que
 els Tribunals i les Autoritats als quals pertoqui la facin
 complir.                          
                               
 Barcelona, 24 de desembre de 1981              
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Ramon Trias i Fargas                    
 Conseller d'Economia i Finances               
                               
 (Vegeu annexos a les pàg. 1851-1854)