Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 9/1981, de 18 de novembre, sobre protecció de la legalitat urbanística.

Dades bàsiques
 • Rang del document Llei

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 009/1981

 • Data del document 18/11/1981

 • Data de publicació 04/12/1981

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 182

 • No Vigent
Correccions d'errades
24/12/1981 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT
Text corregit per les correccions d'errades publicades a:

 EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA         
                               
  Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de
 Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el
 que estableis l'article 33.2 de l'Estatut d'Autonomia,   
 promulgo la següent                     
                               
 LLEI                            
                               
 Exposició de motius                     
                               
 I                              
  La Generalitat de Catalunya té competència exclusiva en el
 camp de l'urbanisme, regulat a tot el territori de l'Estat
 mitjançant la Llei del Sòl del 1956, reformada el 1975 (text
 refós de 9 d'abril de 1976).                
                               
  Encara recent l'assumpció de la competència urbanística
 per la Generalitat i considerant l'eficàcia del text legal
 vigent, sembla convenient d'optar pel seu desenvolupament i
 la seva aplicació i no per la seva substitució. Cal tenir en
 compte també que l'ordenament urbanístic encara no s'ha
 aplicat totalment, i que  la  substitució  plantejaria
 dificultats d'aplicació en interferir en situacions creades
 sobre l'imperi de la normativa antiga.           
                               
  No obstant això, hi ha problemes en gran part sorgits pel
 desenvolupament peculiar urbanístic del nostre territori,
 que necessiten ésser abordats amb solucions instrumentades
 per mitjà de normes d'ordre legal, d'eficàcia suficient per
 mantenir la disciplina urbanística i tancar el pas als
 abusos que s'han anat produint fins ara. En conclusió, es
 tracta de completar la legislació per perfeccionar i fer més
 eficaços els mecanismes que ja recull, així com d'omplir els
 buits legals o de corregir les deficiències normatives
 advertides.                         
                               
 II                             
                               
  D'una part, ens trobem davant d'una extensa gamma de
 promocions urbanístiques,  tant  d'ús  residencial  com
 industrial, que manquen de  cobertura  legal,  com  a
 conseqüència del fet que la simple parcel·lació del sòl i la
 implantació en aquest d'uns serveis urbanístics embrionaris
 han anat generant unes plus-vàlues respecte al  valor
 inicial, susceptibles d'ésser fàcilment apropiades pels
 responsables d'aquestes actuacions.             
                               
  El tractament d'aquestes urbanitzacions desenvolupades en
 la clandestinitat o, més ben dit, en la il·legalitat comprèn
 dues vessants  simultànies:  d'una  banda,  l'aplicació
 inexcusable dels mecanismes de reacció de l'Administració
 pública enunciats en la Llei del Sòl i desenvolupats en el
 Reglament de Disciplina Urbanística i, de l'altra, la
 ineludible consideració de la seva existència i de la
 concurrència de circumstàncies objectives  que  podrien
 justificar la seva integració en el procés urbà legal,
 mitjançant la formulació d'una figura de planejament on no
 n'hi havia, o bé mitjançant l'adaptació obligada, fins i
 tot, la revisió de les preexistents.            
                               
  La reacció administrativa reclama de les autoritats,
 locals en primer terme, una actitud decidida, valenta i en
 determinades  circumstàncies  arriscada  d'afrontar  el
 problema. A fi i efecte de potenciar i fer àgil la tasca
 dels responsables  del  manteniment  de  la  legalitat
 urbanística, s'arbitren en aquesta Llei les  oportunes
 mesures, que també són objecte d'una anàlisi detallada.   
                               
  Cal destacar que l'objectiu final que es persegueix no és
 altre  sinó  que l'activitat urbanitzadora segueixi el
 planejament i no a l'inrevés, perquè la previsió origini la
 racionalitat necessària en l'expansió urbana i s'acabi d'un
 cop la recerca apressada de solucions legals subsegüents a
 fets consumats  i  desvinculats  de  tota  coherència.
 L'oportunitat de reconduir a la legalitat el que sigui
 objectivament legalitzable, sens perjudici de les mesures
 disciplinàries simultànies, no pot desaprofitar-se. Però
 perquè sigui així és imprescindible l'evitar, en la mesura
 possible, l'aparició de noves infraccions i de fer que les
 que són en curs no  continuïn  la  seva  expansió i
 desenvolupament, és a dir, que no s'acabin. Sense la
 consecució d'aquesta premissa, l'Administració no disposarà
 de la serenitat necessària per donar solució als problemes
 que en tinguin justificadament, mitjançant la via del
 planejament.                        
                               
  En definitiva, doncs, amb aquesta Llei es tracta de
 coadjuvar i reforçar la pretensió del legislador de la Llei
 de Reforma de la Llei del Sòl en treure tot estímul a la
 infracció urbanística, d'impedir-ne l'aparició en la mesura
 que sigui possible, conscients que el cost social derivat de
 la reposició de les coses en ésser i estat anteriors a la
 infracció és molt alt.                   
                               
 III                             
                               
  D'altra banda, les promocions sorgides a l'empara de
 la legalitat també van desfigurant la tasca municipal.   
                               
  En efecte, el desenvolupament irregular  del  procés
 d'urbanització desenvolupat per iniciativa particular ha
 donat lloc a l'aparició  d'urbanitzacions  desordenades
 empreses sota la pressió d'interessos particulars i, en
 molts casos, estancades en estat rudimentari, amb greus
 perjudicis, no solament per  als  adquiridors  de les
 parcel·les, sinó sobretot per als ajuntaments, obligats, per
 la lògica pressió del veïnat i pel desig d'atendre els
 serveis municipals, a assumir unes càrregues que en un altre
 supòsit haurien correspost al promotor de la urbanització.
 La present Llei tracta d'evitar que en el futur  es
 produeixin aquestes situacions,  fixant  clarament  les
 condicions d'acord amb les quals es podran autoritzar les
 urbanitzacions particulars, i, per remeiar l'estat actual
 d'algunes actuacions  d'aquesta  classe,  arbitra  unes
 solucions que pretenen d'harmonitzar l'interès públic amb
 els interessos particulars, sense perdre de vista la lògica
 prevalença del primer.                   
                               
 IV                             
                               
  Com diu l'apartat II d'aquesta Exposició de Motius,
 l'aplicació efectiva de la legislació urbanística i dels
 plans d'ordenació requereix un reforçament de les mesures
 arbitrades per la Llei de Reforma de 1975, per mantenir la
 disciplina urbanística, i de corregir, amb energia  i
 eficàcia, les infraccions mitjançant l'aplicació efectiva de
 les sancions previstes en l'ordenament jurídic. En aquest
 sentit, encara que no és possible -perquè seria fer un pas
 endarrera  en  relació  amb  una  directriu unànime i
 i  progresivament  defensada  per  la  doctrina  i la
 jurisprudència- de tornar a implantar el principi solve
 et repete, exigint el pagament previ, per poder recòrrer
 contra els actes d'imposició de multes, s'estima convenient
 de sortir al pas de la pràctica seguiada habitualment pel
 sancionat  d'acudir  a  la  interposició  del  recurs
 jurisdiccional només amb l'ànim d'aconseguir l'ajornament
 del pagament de la multa i d'aquesta manera sofrir un
 perjudici ecònomic mínim.                  
                               
  També, normes recents de l'ordenament jurídic estatal,
 encara que referides a altres matèries (principalment a les
 de caràcter econòmico-administratiu), han afrontat aquest
 problema  tot  brindant solucions que són perfectament
 adaptables a les sancions pecuniàries de les infraccions
 urbanístiques, segons el que disposa aquesta LLei.     
                               
  A més, s'introdueix seguretat jurídica en regular la
 competència per imposar sancions en làmbit territorial de
 Catalunya i es donen normes per a la distribució de les
 quantitats recaptades pel concepte de multes, segons un
 sistema de participació de les entitats competents, que duu
 a terme l'estimulació de l'exercici de les seves facultats
 respectives.                        
                               
 V                              
                               
  Com a garantia del  manteniment  de  la  disciplina
 urbanística i de seguretat per als tecers implicats en el
 procés d'urbanització i utilització del sòl,  s'eleven
 finalment al nivell legal les normes sobre concordança de la
 gestió urbanística amb la pràctica notarial i els llibres de
 Registre que foren objecte del Protocol de 26 de fabrer de
 1980, com a desenvolupament del que estableix l'article 221
 de la Llei del Sòl, publicat en el número 52 del Diari
 Oficial de la Generalitat, de 18 de març de 1980.      
                               
 Part dispositiva                      
                               
 Capítol I                          
 Disposicions generals                    
                               
 Article 1                          
 -1 La parcel·lació urbanística i les obres d'urbanització,
 així com l'edificació, han d'ésser precedides per  la
 formulació, la tramitació i l'aprovació reglamentàries de
 llur planejament, amb les excepcions que la Llei del Sòl
 estableix.                         
 -2 La intervenció administrativa en l'ús del sòl i en
 l'edificació, les mesures de protecció de la legalitat
 urbanística i les relatives al procediment sancionador són
 d'exercici inexcusable  per  aconseguir  els  objectius
 enumerats en aquesta Llei.                 
                               
 Article 2                          
 -1 L'administració  de la Generalitat i l'Administració
 local, en l'àmbit territorial de Catalunya i en llurs
 respectives esferes de competència, han de vetllar pel
 compliment  del  planejament  urbanístic,  exercint les
 potestats legals que els incombeixin.            
 -2 L'Administració de la Generalitat ha de facilitar a les
 entitats locals, i aquestes han de facilitar a aquella, la
 informació i la col·laboració que sol·licitin per a la
 protecció de la legalitat urbanística, i l'adopció de les
 mesures disciplinàries necessàries.             
                               
 Article 3                          
 -1 El Registre de la Propietat  en  la  seva  funció
 d'instrument  de  publicitat  de   les   relacions
 jurídico-immobiliàries ha dereforçar l'eficàcia dels actes
 administratius en matèria urbanística i ésser un mitjà idoni
 d'informació i garantia de l'activitat controladora  i
 sancionadora de l'Administració, tal com s'estableix en el
 Capítol IV d'aquesta Llei.                 
 -2 Això  s'entén  sens  perjudici de les funcions que
 l'ordenament  jurídic  reconeix  als  notaris  i  als
 registradors, i en cap cas no en limitarà la facultat
 qualificadora.                       
                               
 Capítol II                         
 De les urbanitzacions d'iniciativa particular        
 Noves urbanitzacions en sòl urbanitzable          
                               
 Article 4                          
 -1 En  els  plans  parcials  que  tenen  per  objecte
 urbanitzacions d'iniciativa particular, els compromisos que
 contreguin els propietaris han d'expressar, a més de les
 determinacions legalment establertes, el que segueix.    
  a) Que no es procedirà a la parcel·lació urbanística, ni
 mitjançant un document públic, translatiu del domini, en
 l'àmbit del pla parcial, fins que no s'haurà obtingut la
 llicència de parcel·lació.                 
  b) Que, una vegada obtinguda la llicència de parcel·lació,
 tant  en  els  documents públics com en els privats,
 translatius del domini de les parcel·les resultants, es
 faran constar l'existència de la junta de compensació, o
 conservació, quan s'escaigui, i l'adhesió de l'adquiridor
 als seus estatuts.                     
  c) Que el promotor haurà de consignar en la documentació
 del pla, a més de les determinacions previstes en la
 legislació  vigent,  justificació de la seva potencial
 suficiència en relació amb  l'evaluació  econòmica  de
 l'execució de les obres d'urbanització i de l'implantació de
 serveis.                          
 -2 Els propietaris del sòl objecte d'un pla parcial de
 promoció privada són obligats, almenys, a les cessions i les
 càrregues d'urbanització establertes per al sòl urbanitzable
 programat en la legislació urbanística vigent.       
 -3 Prèviament a l'aprovació d'aquests plans de promoció
 privada, s'ha de formalitzar el compromís del promotor
 d'executar i, quan s'escaigui, de conservar l'urbanització
 segons el pla, així com les garanties reals o obligacionals
 que n'asseguren el compliment, d'acord amb el que disposa la
 legislació urbanística.                   
 -4 El no-compliment pel promotor  de  les  obligacions
 contretes i de la realització de  l'urbanització  amb
 subjecció al pla d'etapes del pla  parcial  facultarà
 l'Administració, segons l'entitat  i  la  transcedència
 d'aquest no-compliment, per adoptar alguna o algunes de les
 mesures següents.                      
  a) imposició de sancions pecuniàries;           
  b) realització de les garanties              
  c) suspensió dels afectes del pla, i           
  d) subrogació de l'administració de  l'executiu,  amb
 l'indemnització de la quantitat estrivta del valor del sòl,
 segons la qualificació immediata anterior a l'aprovació del
 pla, i de l'obra útil realitzada.              
 -5 L'Administració  també  pot  expropiar  els terrenys
 compresos en l'àmbit del pla no acomplert subjectes al que
 disposa l'article 124.2 de la LLei del Sòl.         
                               
 Article 5                          
 -1 Els plan parcials d'iniciativa particular sempre han
 d'ésser executats pel sistema de compensació.        
 -2 Per portar a terme la urbanització del polígon o unitat
 d'actuació  caldrà  que  es  constitueixi la junta de
 compensació, llevat que tots els terrenys pertanyin a un sol
 propietari i aquesta situació es mantingui mentre durin les
 obres d'urbanització. No obstant això, si el propietari i el
 promotor fossin persones diferents, serà obligatòria la
 constitució de la junta, a la qual s'haurà d'incorporar el
 promotor com a empresa urbanitzadora.            
 -3 No podrà iniciar-se cap obra d'urbanització ni podran
 alienar-se parcel·les sense que s'hagi complert el que
 disposa el paràgraf anterior.                
 -4 Les relacions amb l'ajuntament o amb l'Administració
 actuant han d'ésser mantingudes només pel president o pel
 representant legal de la junta de compensació o de l'únic
 propietari dels terrenys, sens pejudici, en el primer cas,
 de la facultat de l'ajuntament o de l'Administració actuant
 d'exigir als propietaris, per la via de constranyiment, el
 compliment dels seus deures.                
 -5 El promotor no quedarà alliberat de cap manera de les
 seves obligacions encara que inicialment hagués  estat
 propietari únic, si prèviament no d'ha construït una junta
 de compensació, encara que els seus objectius es limitin a
 l'execució de les obres d'urbanització, a les instal·lacions
 i dotacions o, si s'escau, a la seva conservació.      
 -6 La dissolució de la junta de compensació no podrà
 acordar-se fins que aquesta  no  haurà  subscrit  amb
 l'Administració actuant les actes  en  les  quals  es
 formalitzen  les  cessions  d'obres,  instal·lacions  i
 dotacions.                         
                               
 Article 6                          
 -1 Les obres d'urbanització d'un pla parcial d'iniciativa
 particular han de comprendre els conceptes enunciats en la
 legislació vigent, especialment les exigides per al sòl
 qualificat pel pla  general urbanitzable no programat,
 objecte, per tant, d'un programa d'actuació urbanística.  
 -2 A  fi d'assegurar l'obligació d'urbanitzar, s'ha de
 constituir una garantia equivalent al 12% del pressupost del
 projecte d'urbanització. Sense aquest requisit no es pot
 iniciar cap treball en el sector objecte d'actuació.    
                               
 Article 7                          
 -1 La garantia per assegurar l'obligació d'urbanitzar pot
 constituir-se:                       
  a) en metàlic                       
  b) mitjançant  hipoteca  dels  terrenys  susceptibles
 d'edificació privada i compresos en el sector objecte
 d'urbanització, a excepció del sòl objecte de cessió del 10%
 de l'aprofitament mitjà. Aquesta hipoteca s'ha de proposar
 automàticament a qualsevol altra que es constitueixi a fi de
 garantir  crèdits  destinats  a  finançar  les  obres
 d'urbanització;                       
  c) en títols del deute públic de l'Estat o de  la
 Generalitat, o de qualsevol ens local, en el territori dels
 quals es porti a terme l'actuació urbanística particular;  
  d) mitjançant aval, que ha d'ésser atorgat per un banc
 oficial o privat, inscrit en el registre general de bancs i
 banquers, o per una caixa d'estalvis pertanyent a les caixes
 confederades o per una entitat d'assegurances, o      
  e) mitjançant hipoteca de terrenys dins el mateix terme
 municipal susceptibles d'edificació privada situats fora del
 sector objecte d'urbanització, d'un valor suficient per
 cobrir l'import de la garantia.               
 -2 La constitució de la garantia ha de fer-se en el termini
 d'un mes, comptat des de l'endemà de la notificació del
 requeriment  que  amb  aquesta  finalitat  formuli
 l'Administració actuant, un cop adoptat l'acord d'aprovació
 definitiva del pla, i sempre serà requisit  previ  a
 l'execució de qualsevol obra d'urbanització  i  a  la
 publicació de l'acord d'aprovació definitiva.        
 -3 Qualsevulla actuació urbanitzadora que contradigui el que
 disposa  el paràgraf anterior serà considera infracció
 urbanística greu i sancionada amb una multa del 5% del valor
 urbanístic dels terrenys.                  
 -4 En cas de subrogació d'una entitat pública en el lloc de
 la inicialment actuant, la subrogada tindrà, respecte a la
 garantia constituïda, la facultat de disposició que hagués
 correspost a la primera.                  
 -5 Quan per variació de preus o modificació del projecte
 d'urbanització s'augmentarà el pressupost de les obres
 d'urbanització, caldrà complementar la garantia inicialment
 constituïda. L'actualització per variació de preus es podrà
 demanar cada any com a màxim, previ informe dels serveis
 tècnics municipals o de la Generalitat.           
                               
 Article 8                          
  La garantia s'ha de constituir a la dipositaria de fons de
 l'entitat pública corresponent a disposició de l'alcalde o
 de l'òrgan competent.                    
                               
 Article 9                          
  Les fiances pretades per persones o entitats diferents del
 promotor de la urbanització són subjectes en tots els casos
 a les mateixes responsabilitats que si fossin constituïdes
 pel mateix promotor. En aquest supòsit, fins i tot quan la
 fiança es farà mitjançant aval, no es podrà utilitzar el
 benefici d'excussió a què es refereixen l'article 1830 i els
 concordants del Codi Civil.                 
                               
 Article 10                         
  S'han d'establir per reglament              
  a) La forma de dipositar els títols de deute públic o els
 avals.                           
  b) La formalització de les variacions que experimentin
 les fiances.                        
  c) El  model  d'aval  i  els  requisits de la seva
 autorització.                        
  d) El procediment per actuar contra una garantia prestada
 mitjançant aval.                      
  e) Qualsevol  altra  norma  complementària  del  que
 estableixen els articles precedents.            
                               
 Article 11                         
 -1 Les multes que s'imposin en matèria d'execusió d'obres
 d'urbanització i les indemnitzacions que corespongui de
 satisfer s'efectuaran a costa de la fiança. El promotor
 estarà obligat a reposar la fiança.             
 -2 Quan la fiança no serà suficient per satisfer les
 resposabilitats a què es refereix el paràgraf anterior,
 l'Administració procedirà a cobrar la diferència, mitjançant
 l'execució sobre el patrimoni del promotor.         
                               
 Article 12                         
 -1 El  promotor  d'un  pla  o  projecte d'urbanització
 d'iniciativa privada quedarà deslliurat de  l'obligació
 d'execució, per la comprovació en acta de lliurament, d'allò
 que correspongui a l'entitat local atorgant.        
 -2 De l'obligació de conservació, se'n deslliurarà per la
 conversió en càrrega real que correspongui a cada parcel·la,
 com a estatut de la seva propietat.             
 -3 Tot  això s'entén sens perjudici del que estableix
 l'article 5.5 d'aquesta Llei.                
 -4 Les garanties constituïdes pel promotor es cancel·laran o
 es tornaran quan en l'expedient s'acreditarà el llirament en
 tots els terrenys que siguin de cessió de les obres
 d'urbanització i les instal·lacions  i  les  dotacions
 l'execució de les quals fos prevista en el pla i en el
 projecte d'urbanització. Si és substituït en les seves
 obligacions per una entitat urbanística col·laboradora de
 compensació o de conservació, no es cancel·laran ni es
 tornaran les garanties fins que l'esmentada entitat no les
 haurà constituïdes de manera convenient.          
                               
 Article 13                         
 -1 Les llicències de parcel·lació no es poden atorgar si
 abans no ha estat aprovat un pla general o, si s'escau, el
 pla especial que el desenvolupa, quan afectarà sòl urbà, o
 sense la prèvia aprovació del pla parcial del sector
 corresponent en el cas del sòl urbanitzable.        
 -2 En cap cas no es consideran adquirides per silenci
 administratiu les facultats en contra de les prescripcions
 de la Llei del Sòl, dels plans, dels projectes, dels
 programes i de les normes complementàries i subsidiàries de
 planejament.                        
 -3 Qualsevol llicència de parcel·lació s'atorgarà prèvia
 presentació del projecte corresponent, que ha de constar
 dels documents següents:                  
  a) La memòria justificativa de la procedència, sobre la
 base del pla general previ o pla parcial, de les dimensions
 de les parcel·les o dels lots per a cada zona.       
  b) El pla parcel·lari a escala adequada que detalli tant
 les parcel·les divisibles com les indivisibles i indiqui la
 ubicació de zones verdes, d'espais lliures, de dotacions,
 d'equipaments, de serveis i del sòl corresponent al 10%
 d'aprofitament mitjà del sector o dels polígons d'actuació
 del pla, si s'escau.                    
 -4 Quan algun dels punts exigits en els documents als quals
 es refereix el número anterior constés en els instruments de
 planejament aprovats amb caràcter definitiu, la inclusió
 d'aquests punts podrà ésser substituïda per la certificació
 de l'òrgan competent de la qual resultin les necessàries
 indicacions,  que amb aquesta finalitat acompanyarà el
 projecte de parcel·lació.                  
                               
 Article 14                         
  No es pot fer ús de la facultat d'atorgar llicència
 d'edificació condicionada a la realització simultànea de les
 obres i serveis d'urbanització sense la prèvia aprovació
 definitiva del projecte corresponent d'urbanització i de la
 constitució de la garantia prevista en l'article 6 d'aquesta
 Llei.                            
                               
 Capítol III                         
 De les infraccions urbanístiques i de la seva sanció    
                               
 Secció primera                       
 Normes generals                       
                               
 Article 15                         
  Tothom qui en qualitat de funcionari públic o en virtut de
 contracte concertat amb una entitat pública faci treballs o
 estudis per a la redacció de plans o projectes d'ordenació
 urbana té l'obligació de guardar-ne secret professional. En
 el termini de dos anys les mateixes persones tampoc no
 podran intervenir en els projectes i en la direcció d'obres
 particulars relacionats amb la urbanització en la qual hagin
 intervingut.                        
                               
 Article 16                         
  Als efectes de responsabilitat per infracció urbanística
 previstos en la legislació vigent, s'ha de considerar també
 com a promotor el propietari del sòl sobre o soata del qual
 s'efectua o ha estat efectuada la infracció, així com també
 el seu agent, gestor o impulsor.              
                               
 Article 17                         
 -1 La inspecció urbanística ha  d'ésser  exercida  per
 l'Administració de la Generalitat, per les corporacions
 supramunicipals competents i pels òrgans de l'Administració
 local, en el marc de les competències respectives i d'acord
 amb la legislació vigent.                  
 -2 Les corporacions locals mancades de mitjans tècnics i de
 gestió adequats per a la inspecció i la sanció poden
 sol·licitar a la Generalitat o a la corporació supramundial
 competent la cooperació per fer efectius  els  seveis
 municipals per mitjà de llurs òrgans corresponents.     
 -3 L'actuació  de  la  Generalitat  s'ha  d'encaminar
 preferentment a impedir activitats de  parcel·lació  o
 urbanització que siguin il·legals, a protegir els sistemes
 generals  i  a  defensar  l'ordre  jurídic  d'interès
 supramunicipal.                       
 -4 Els informes resultants de les inspeccions urbanístiques
 que  realitzin  organismes  de  la  Generalitat o ens
 ens supramunicipals hauran d'ésser comunicats en tot cas als
 ajuntaments dels municipis als quals es refereixin.     
                               
 Article 18                         
 -1 Un cop un òrgan competent haurà adoptat una resolució que
 impliqui la suspensió d'actes d'ús del sòl o d'edificació o
 dels efectes de llicències o ordres d'execució, aquella
 tindrà efectes immediats a partir del moment que haurà estat
 notificada a cada interessat.                
 -2 Les propostes de resolució que hagin d'adoptar les
 autoritats urbanístiques de la  Generalitat  o  altres
 corporacions competents supramunicipals  hauran  d'ésser
 comunicades prèviament a l'ajuntament o als ajuntaments dels
 termes municipals als quals es refereixen. Així mateix se'ls
 ha de concedir un termini d'audiència, que mai no serà
 inferior a cinc dies en cas d'extrema urgència i de quinze
 dies en tots els altres casos.               
 -3 Constatat l'incompliment d'una de les resolucions a les
 quals fa referència l'apartat 1 d'aquest article, l'òrgan
 que l'hagués adoptada, per si mateix o a proposta de
 l'instructor de l'expedient, el farà conèixer als tribunals
 de justícia, als efectes d'exigència de les responsabilitats
 d'ordre penal en què  haguessin  pogut  incórrer  els
 infractors.                         
                               
 Secció segona                        
 Infraccions urbanístiques                  
                               
 Article 19                         
  Es consideren infraccions urbanístiques, a més de les
 establertes en la legislació urbanística de l'Estat, les que
 es determinen i sancionen en la present Llei.        
                               
 Article 20                         
 -1 Es considera infracció urbanística de parcel·lació el
 fraccionament simultani o successiu de terrenys, encara que
 només sigui per al seu arrendament, quan pugui donar lloc a
 la constitució d'un nucli de població i vulneri  les
 previsions del planejament que l'afecti.          
 -2 Als efectes del que estableix l'article 94.1 de la Llei
 del Sòl, es defineix el nucli de població com l'assentament
 humà  generador  de  requeriments  o  de  necessitats
 assistencials i de serveis urbanístics.           
 -3 Les condicions objectives que poden donar lloc a la
 constitució d'un nucli de població, tal com ha estat
 definit, seran objecte d'enumeració en els plans generals o
 normes subsidiàries, en funció de les peculiaritats que
 concorrin en cada àmbit municipal o supramunicipal.     
                               
 Article 21                         
 -1 Les tales i els abatiments d'arbres que infringeixin les
 disposicions d'aplicació en terrenys que constitueixin massa
 arbòria o que el pla d'ordenació hagi classificat com a
 espai boscós, bosc forestal, arbreda o parc que s'ha de
 conservar, protegir o crear, estiguin o no sotmesos al règim
 forestal especial, seran sancionats amb una multa de 10.000
 a 1.000.000 de pessetes. La multa es graduarà en funció de
 la major o menor transcendència que la infracció tingués en
 relació amb l'ús previst. Es podrà imposar una multa
 superior a 1.000.000 de pessetes en els casos en què el
 benefici obtingut hagi estat superior, la qual podrà arribar
 a la quantitat d'aquest.                  
 -2 El propietari està obligat a restaurar la realitat física
 alterada. No serà autoritzada cap urbanització fins que no
 sigui realitzada la corresponent repoblació forestal, segons
 el pla establert per l'òrgan urbanístic competent.     
 -3 El funcionaris dels serveis hidràulics i de conservació
 de la natura han de denunciar les infraccions urbanístiques
 contra les disposicions relatives a la protecció urbanística
 dels espais boscosos.                    
                               
 Article 22                         
 -1 Els anuncis, els cartells, les tanques publicitàries i
 els fullets de propaganda d'urbanitzacions han d'indicar la
 data en què han estat aprovades definitivament per la
 Comissió Provincial d'Urbanisme o, si s'escau, per l'òrgan
 competent del pla que legitimi l'actuació, i han de recordar
 que el projecte  autoritzat  pot  ésser  consultat  a
 l'ajuntament o a la  Comissió  Provincial  d'Urbanisme
 corresponent. En un lloc preeminent de la urbanització s'ha
 d'afixar un cartell amb les dades fonamentals del pla i la
 seva data d'aprovació.                   
 -2 La publicitat no pot portar cap indicació disconforme
 amb les prescripcions de l'acord d'aprovació definitiva del
 pla o susceptible d'induir a error els adquiridors de
 parcel·les sobre les càrregues d'urbanització i condicions a
 les quals s'ha subjectat l'aprovació.            
 -3 Tota infracció a les disposicions del present article
 serà sancionada amb una multa de 50.000 a 5.000.000 de
 pessetes.                          
 -4 El  contingut  dels  anuncis,  cartells,  tanques
 publicitàries i fullets de propaganda ha de ser objecte
 d'una comunicació prèvia a l'ajuntament del municipi en el
 qual es trobin situades les urbanitzacions.         
                               
 Secció tercera                       
 De la sanció de les infraccions urbanístiques        
                               
 Article 23                         
 -1 Qualsevol actuació que contradigui les normes o el
 planejament urbanístic en vigor ha de donar lloc al fet que
 l'Administració competent adopti les mesures necessàries
 perquè es procedeixi a la restauració de l'ordre jurídic
 infringit i de la realitat física alterada o transformada
 com a conseqüència de l'actuació il·legal.         
 -2 En cap cas l'Administració no pot deixar d'adoptar les
 mesures tendents a tornar a posar els béns afectats en
 l'estat anterior a la producció de la situació il·legal.  
 -3 Les  sancions per les infraccions urbanístiques que
 s'apreciïn s'imposaran amb independència de les mesures a
 les quals fan referència els apartats anteriors.      
 -4 Si l'Administració de la Generalitat de Catalunya, la
 Corporació Metropolitana de  Barcelona  o  altres  ens
 supramunicipals, dins de llur àmbit territorial, detectessin
 indicis d'haver-se comès una infracció urbanística, els
 posaran immediatament en coneixença de l'alçada competent,
 la qual, en el termini de vuit dies següents a  la
 notificació, els haurà d'elevar el seu parer negatiu sobre
 l'afer o bé informar-los de la incoació dels expedients
 corresponents.                       
 -5 Instruït l'expedient, tant el de restauració de l'ordre
 jurídic infringit com el  d'imposició  de  sanció,  i
 immediatament abans de redactar la proposta de resolució, es
 comunicarà als interessats a fi que, en un termini no
 inferior a deu dies ni superior a quinze, al·leguin i
 presentin els documents i les justificacions que creguin
 pertinents.                         
 -6 Pel que fa al que no hi ha previst en aquest article,
 l'Administració que instrueixi el procediment sancionador
 aplicarà la legislació comuna i la que li sigui específica. 
                               
 Article 24                         
 -1 Les infraccions urbanístiques prescriuen als quatre anys
 d'haver-se comès.                      
 -2 Seran nuls de ple dret.                 
  a) Els actes d'edificació o d'ús del sòl que es realitzin
 sense  llicència  o  ordre  d'execució  sobre terrenys
 qualificats en el planejament com a zones verdes o espais
 lliures.                          
  b) Les llicències o ordres d'execució que s'atorguin amb
 infracció de la zonificació o ús urbanístic de les zones
 verdes o espais lliures previstos en els plans.       
                               
 Article 25                         
  Acordada la suspensió de les obres per  l'autoritat
 competent, l'alcade adoptarà les mesures necessàries per
 assegurar la total interrupció dels treballs i fins i tot
 podrà retirar, si es tracta d'obres que s'executen sense
 llicència, els materials preparats per ésser utilitzats a
 l'obra o la maquinària aprofitable quan l'interessat no ho
 hagués fet en el termini de les quaranta-vuit hores següents
 a la notificació de l'acord de suspensió i hi hagués risc
 d'incompliment del que hi havia ordenat. Les despeses de
 transport i custòdia seran a càrrec de l'infractor.     
                               
 Article 26                         
 -1 En els supòsits de flagrant infracció urbanística greu
 apreciada en virtut d'expedient sumari, comprensiu, si més
 no, d'informe tècnic i jurídic, el Conseller de Política
 Territorial i Obres Públiques o, per la seva delegació, el
 Director General d'Urbanisme, podrà aplicar, amb audiència
 de l'interessat, sempre que no perjudiqui la tramitació
 urgent del cas, amb caràcter de mesures  provisionals
 oportunes per assegurar l'eficàcia de la resolució que
 pogués recaure i durant el termini de tres mesos, les
 previstes en els articles 184, 185, 186, i 188 de la Llei
 del Sòl.                          
 -2 Les resolucions del Director General d'Urbanisme actuant
 per delegació poden ésser recorregudes davant del Conseller
 de Política Territorial i Obres Públiques, malgrat el seu
 caràcter provisional, en el termini de quinze dies.     
                               
 Article 27                         
  El transcurs del terme d'un any sense exercir  les
 facultats que regula l'article 185 de la Llei del Sòl no
 impedirà l'Administració actuant de procedir a la revisió de
 l'acte tàcit de legalització de l'obra, segons l'article 187
 d'aquesta mateixa Llei, en aquells casos en què hi hagi
 infracció manifesta de les normes urbanístiques relatives a
 parcel·lació, ús del sòl, alçada, volum i situació de les
 edificacions i ocupació de parcel·la.            
                               
 Article 28                         
 -1 Les autoritats competents per imposar les multes i les
 seves màximes quanties són, en el territori de Catalunya,
 les següents:                        
  a) Els alcaldes: en els municipis que no excedeixin deu
 mil habitants, cent mil pessetes; en els que no excedeixin
 cinquanta mil habitants, cinc-centes mil pessetes; en els
 que no excedeixin cent mil habitants, un milió de pessetes,
 i en els que no excedeixin els cinc-cents mil habitants,
 cinc milions de pessetes, i en els de més de cinc-cents mil
 habitants, de deu mil pessetes.               
  b) La Direcció General d'Urbanisme, previ informe de les
 Comissions Provincials d'Urbanisme, fins a  vint-i-cinc
 milions de pessetes.                    
  c) El Conseller de Política Territorial i Obres Públiques
 i previ informe de la Comissió d'Urbanisme de Catalunya,
 fins a cinquanta milions de pessetes.            
  d) El Consell Executiu, a proposta del Conseller de
 Política Territorial i Obres Públiques i previ informe de la
 Comissió d'Urbanisme de Catalunya, fins a cent milions de
 pessetes, o més si fos superior el benfici obtingut com a
 conseqüència de la infracció.                
 -2 Quan  l'Administració  actuant  sigui una corporació
 metropolitana, una comarca o una agrupació municipal, la
 quantitat màxima de la multa que el seu respectiu president
 serà competent per imposar, es determinarà segons el que hi
 hnagi previst en el paràgraf anterior per als alcaldes, però
 tenint en compte, com a xifra d'habitants, la població de
 tota la respectiva comarca, corporació metropolitana o
 agrupació municipal.                    
                               
 Article 29                         
 -1 L'import de les multes imposades per les autoritats
 locals per infraccions urbanístiques serà percebut per la
 corporació municipal, metropolitana o comarcal actuant.   
 -2 Quan  iniciat  el  procediment  sancionador  per
 l'Administració local, pel fet d'incloure la seva proposta
 de resolució una multa d'una quantitat superior a la que
 sigui de competència a l'òrgan que va trametre l'expedient,
 la proposta s'hagués elevat a l'autoritat competent per raó
 de la seva quantia, que  hagués  acordat  la  sanció
 corresponent, l'import de la multa serà assignat a la
 respectiva entitat local.                  
 -3 Si un ajuntament fos advertit per l'Administració de la
 Generalitat, o per la Corporació Metropolitana de Barcelona,
 dins del seu àmbit territorial, de fer deerminant d'una
 sanció i aquest no iniciés el procediment sancionador, en el
 termini d'un mes, la multa que s'imposés, de resultes de
 l'expedient instruït  amb  aquesta  finalitat  per  la
 Generalitat, serà rebuda per aquesta.            
                               
 Article 30                         
 -1 La interposició de recursos no suspendrà l'execució de
 l'acte d'imposició de multa, llevat  que  l'interessat
 garanteixi, en forma deguda, l'import de la multa.     
 -2 Quan s'ingressi l'import de la multa, per haver estat
 desestimat el recurs interposat, es pagaran interessos de
 demora en la quantia de l'interès bàsic o de redescompte
 fixat pel Banc d'Espanya, incrementat en dos punts, per tot
 el temps que hagués durat la suspensió, més una sanció del
 5% de la multa, en els casos en què el Tribunal hagués vist
 mala fe o temeritat.                    
 -3 L'import de la multa, encara que no hi hagués hagut la
 suspensió prevista en els paràgrafs anteriors, acreditarà,
 des que fou imposada fins que sigui totalment satisfeta, a
 favor de l'entitat urbanística actuant, l'interès bàsic o
 redescompte fixat pel Banc d'Espanya.            
 -4 En els casos en els quals, interposat recurs per via
 governativa  contenciosa  administrativa,  fos  anul·lat
 parcialment l'acte d'imposició de la multa, el report
 d'interès es produirà en relació amb la quantita de la multa
 definitivament fixada.                   
                               
 Capítol IV                         
 De l'anotació de les actuacions urbanístiques en el registre
 de la propietat                       
                               
 Secció primera                       
 De l'acreditació de la llicència de parcel·lació      
                               
 Article 31                         
 -1 El notari ha d'exigir a l'atorgant, en les escriptures de
 divisió i de segregació de finques, l'aportació de la
 llicència  de  parcel·lació  corresponent  a l'operació
 urbanística a què aquesta escriptura faci referència.    
 -2 La llicència es pot justificar mitjançant certificació de
 l'acord municipal de concessió o mitjançant còpia del plànol
 parcel·lari, en la qual s'expressi, per diligència del
 secretari de l'ajuntament, que és reproducció fidel i exacta
 del que figura en l'expedient de parcel·lació del qual es
 tracti, així com la data de la concessió.          
 -3 El  notari  ha  de  testimoniar  en  l'escriptura
 l'acreditament de l'atorgament de la llicència i, en tot
 cas, en un apartat corresponent a la situació urbanística de
 la finca, farà les advertències pertinents sobre  les
 responsabilitats de tota mena en què puguin incórrer els
 atorgants per manca de llicències urbanístiques adequades
 per  a  l'actuació  que pretenguin sobre els terrenys
 corresponents a les finques objecte de l'instrument públic. 
                               
 Article 32                         
 -1 Presentada  l'escriptura de divisió i segregació de
 finques en el Registre de la Propietat, el registrador, a la
 vista de les circumstàncies descriptives de la finca o
 finques o, si s'escau,  del  nombre  de  segregacions
 practicades de la mateixa matriu,  ha  d'advertir  el
 presentant de la necessitat d'aportar la llicència de
 parcel·lació, llevat que l'esmentada aportació resulti del
 mateix títol presentat en els termes previstos en l'article
 anterior.                          
 -2 Si s'aportés la llicència o la certificació que és
 innecessària, el resgistrador de la propietat l'arxivarà, i,
 si s'escau, posarà una nota al marge de la inscripció
 practicada fent-hi constar les circumstàncies concurrents. 
                               
 Article 33                         
  La protocol·lització feta pel notari del plànol a què fa
 referència l'apartat 2 de l'article 31, i el seu arxivament
 fet pel registrador de la propietat, s'entendrà que és prou
 perquè tots dos considerin que ha estat aportada  la
 llicència respecte a fraccionaments ulteriors que s'hi
 acomodin. En tot cas, s'entendrà que hi ha acomodació en les
 circumstàncies descriptives de les noves finques respecte a
 la descripció gràfica que en faci el plànol, encara que hi
 hagi diferències  en  l'extensió  superficial  que  no
 ultrapassin el 3%.                     
                               
 Secció segona                        
 De l'anotació de mesures de protecció de la legalitat
 urbanística                         
                               
 Article 34                         
 -1 En virtut de l'article 221 de la Llei del Sòl, poden
 ésser objecte d'anotació en el Registre de Propietat,
 d'acord amb el que hi ha establert en la legislació
 hipotecària, els actes administratius següents:       
  a) La suspensió d'actes d'edificació o d'ús del sòl
 efectuats sense llicència o ordre d'execució, o bé sense
 ajustar-se a les conficions que s'hi estableixen.      
  b) La suspensió dels efectes d'una llicència o d'una
 ordre d'execució i la paralització de les obres iniciades a
 la seva empara.                       
  c) La declaració de lesivitat d'una llicència o d'una
 ordre d'execució.                      
  d) L'anul·lació administrativa d'una llicència o d'una
 ordre d'execució o la resolució administrativa dictada en
 execució de sentència que hagués declarat l'anul·lació.   
  e) L'acord de reposició del sòl a l'estat anterior a
 l'execució de les obres constitutives de la infracció.   
  f) L'ordre  d'enderrocament  de  les obres a què fa
 referència l'article 58.3 de la Llei del Sòl.        
  g) La resolució  que,  per  a  finques  hipotecàries
 determinades, concreti  la  qualificació  com  a  fora
 d'ordenació dels edificis o instal·lacions.         
 -2 Els efectes de l'anotació es limitaran a donar publicitat
 a qualsevol interessat en la situació administrativa que
 afecti la superfície o l'edificació que integra una finca
 hipotecària determinada.                  
 -3 També pot ésser objecte d'anotació la resolució amb
 imposició de sanció econòmiuca, que posi fi a l'expedient
 sancionador, així com la d'incoació de l'expedient quan la
 presumpta infracció es refereixi a la realització  de
 parcel·lacions  i  obres d'urbanitzacions sobre sòl no
 urbanitzable o d'edificacions sobre terrenys destinats pel
 planejament a zones verdes o espais lliures, execució de
 sistemes generals o equipament comunitari públic.      
 -4 Si  per  executar  la sanció imposada fos decretat
 embargament per l'autoritat competent, aquesta resolució
 podrà ésser objecte d'anotació, d'acord amb el que hi ha
 establert a la legislació tributària.            
 -5 Igualment,  pot  ésser  objecte  d'anotació  l'ordre
 d'execució forçosa dimanant d'un  expedient  d'execució
 subsidiària de les obres d'urbanització o de les necessàries
 per a la seva conservació, a fi de donar publicitat a la
 situació administrativa en què es troba la finca i de
 garantir a l'Administració la possibilitat de l'ocupació de
 la finca davant d'accions, del titular registral, basades en
 el procediment interdictal ordinari o en l'especific que
 preveu l'article 41 de la LLei Hipotecària.         
 -6 També poden ésser objecte d'anotació les condicions
 imposades en la concessió de llicències d'obres, a l'empara
 del que hi ha establert en els articles 39,40,41, 42 i 43
 del Reglament de Gestió Urbanística.            
 -7 La nota s'ha de prendre en virtut de certificació de
 l'acord municipal de concessió de llicència, acompanyada
 d'instància signada pel titular registral dels terrenys, la
 firma del qual cal que sigui legitimada notarialment.    
                               
 Article 35                         
 -1 Poden ésser objecte de nota marginal a la inscripció de
 la finca o finques hipotecàries corresponents al terreny o
 terrenys  sobre  els  quals  es projecti l'obra o la
 instal·lació les condicions imposades en la concessió de
 llicències d'obres, a l'empara del que és establert als
 articles 39, 40, 41, 42 i 43 del Reglament de Gestió.    
 -2 La nota s'ha de prendre en virtut de certificació de
 l'acord municipal de concessió de llicència, acompanyada
 d'instància signada pel titular registral dels terrenys, la
 firma del qual cal que sigui legitimada notarialment.    
 -3 En la sol·licitud s'ha de descriure la finca, conforme a
 allò que disposa la legislació hipotecària, i s'Hi han de
 fer constar les circumstàncies d'identificació registral
 d'aquesta.                         
                               
 Article 36                         
  Els títols per a la pràctica dels assentaments a què es
 refereixen els articles anteriors són els següents:     
  a) Certificació de l'acord o de la resolució corresponent
 si l'òrgan o l'autoritat que l'hagués adoptat fossin el
 Consell Executiu, el Conseller de Política Territorial i
 Obres Públiques, el Director General d'Urbanisme o les
 Comissions Provincials d'Urbanisme.             
  b) Certificació de l'acord de la Comissió d'Urbanisme
 respectiva, a instància pròpia o de la corporació local
 afectada, quan l'origen de l'expedient resulti d'Una decisió
 d'aquesta.                         
                               
 Disposicions transitòries. Urbanitzacions en curs d'execució
                               
 Primera                           
 -1 Les corporacions locals, en el termini de sis mesos a
 partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, i prèvia
 audiència del promotor i requeriment, si s'escau, a fi que
 aporti la documentació necessària, adoptaran, en relació amb
 els plans  parcials  d'iniciativa  particular  aprovats
 definitivament que estiguessin en curs d'execució en el seu
 terme municipal, alguna de les determinacions següents:   
  a) En el supòsit que les obres d'urbanització previstes en
 el pla parcial corresponent estiguessin executades en un 50%
 o més, aprovació inicial i provisional del projecte o dels
 projectes d'urbanització que comprengui les obres i serveis
 que hi manquin, si no estiguessin aprovats amb anterioritat,
 i  assenyalament  del  termini  o  terminis d'execució
 -mitjançant la delimitació de polígons, si s'escau-, que no
 podrà ésser superior a quinze mesos, llevat que el pla
 parcial contingués un pla d'etapes que preveiés un termini
 més llarg.                         
  b) En el supòsit que les obres d'urbanització previstes en
 el pla parcial estiguessin executades en menys d'un 50%,
 proposta de modificació del pla, que consisteixi en la
 reducció del seu àmbit territorial, de manera que, sens
 perjudici del manteniment de les parcel·les que pel fet
 d'estar urbanitzades siguin aptes per a l'edificació, siguin
 excloses aquelles altres la urbanització de les quals no es
 puguin garantir que es realitzarà en un termini de quinze
 mesos o més, si el pla d'etapes del pla parcial així ho
 preveiés.                          
  c) En el supòsit que les obres executades en menys d'un
 50% fossin d'urbanització de sòl industrial afectades per un
 planejament propi d'una extensió superior a les 20 ha.,
 abans de la proposta de modificació del pla a què es
 refereix la lletra b) s'obrirà un termini de tres mesos
 dintre del qual el promotor podrà procedir a la presentació
 d'un nou pla d'etapes.                   
  Si dintre d'aquest termini no fos presentat aquest pla
 d'etapes, seria d'aplicació el que especifica la lletra b)
 d'aquesta Disposició.                    
 -2 Quan s'hagi esgotat el termini assenyalat en el paràgraf
 anterior i la corporació local no hagi adoptat alguna de les
 determinacions, les adoptarà el Departament de Política
 Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, seguint les
 mateixes  normes  i prèvia audiència de la respectiva
 respectiva corporació local i del promotor.         
 -3 En tot cas, s'exgirà al promotor la constitució d'una
 garantia en la quantia establerta en l'article 6 d'aquesta
 Llei.                            
 -4 El fet que el promotor incompleixi el que disposa aquesta
 Disposició  facultarà l'Administració per expropiar els
 terrenys afectats subjectes al que és dispost a l'article
 124.2 de la Llei del Sòl, sens perjudici d'imposar les
 sancions pertinents, amb la realització de les garanties, o
 d'acordar  la  suspensió dels efectes del pla, segons
 l'entitat i la transcendència de l'incompliment sense dret a
 indemnització.                       
                               
 Segona                           
 -1 En el termini de tres mesos comptats des de l'endemà de
 l'entrada en vigor d'aquesta Llei, sens perjudici que
 l'Administració pública pugui exigir, d'acord amb  les
 disposicions legals vigents, el compliment dels compromisos
 entre aquesta i els promotors o propietaris d'urbanitzacions
 particulars  amb  pla  parcial  o especial i projecte
 d'urbanització definitivament aprovats, quan aquests creguin
 haver conclòs els contrets amb l'ajuntament s'hi adreçaran
 manifestant el que segueix:                 
  a) Que li cedeixen, en ple domini i lliures de càrregues,
 tots els terrenys que siguin de cessió obligatòria i
 gratuïta segons el pla o per imperatiu legal. Les finques
 cedides, les descriuran  detalladament  mencionant  les
 circumstàncies necessàries per a la inscripció, si s'escau,
 a nom del municipi en el Registre de la Propietat.     
  b) Que li cedeixen, així mateix, les obres d'urbanització
 i les instal·lacions i dotacions l'execució de les quals
 estigués prevista en el pla d'ordenació i en el projecte
 d'urbanització aplicables.                 
 -2 L'ajuntament, dins del termini de sis mesos, a comptar
 des de la recepció de l'escrit del promotor, li respondrà
 acceptant la cessió i  assenyalant  la  data  per  a
 formalitzar-se en acata, o formulant per una sola vegada les
 observacions que cregui convenients, en les quals, en tot
 cas, haurà de concretar, motivadament, les deficiències
 advertides que hagin d'esmenenar-se, a càrrec del promotor.
 Les proves i els assaigs que calgués realitzar seran a
 càrrec de l'urbanitzador.                  
 -3 Si transcorregut el termini assenyalat en el número
 anterior el promotor no hagués obtingut  resposta  de
 l'ajuntament, podrà acudir a  la  Comissió  Provincial
 d'Urbanisme, i si en el termini de tres mesos no recaigués
 acord exprés, es considerarà acceptada la cessió per silenci
 administratiu.                       
 -4 En cap cas no s'entendrà acceptada per silenci, ni serà
 vàlid l'acord d'acceptació expressa de la cessió, si no
 s'han fet, en tota la urbanització o promoció, l'accés
 rodat, l'obertura, la pavimentació i la col·locació de
 llambordes en tots els vials, el subministrament d'aigua i
 el subministrament elèctric al  peu  de  parcel·la  i
 l'enllumenat públic.                    
 -5 Si el promotor refusa les observacions formulades per
 l'ajuntament, aquest passarà l'expedient amb el seu informe
 a la Direcció General d'Urbanisme de la Generalitat, la qual
 decidirà executòriament l'acceptació de  la  cessió  o
 determinarà, amb  el  mateix  caràcter,  els  treballs
 d'urbanització que faltin per executar i el termini en què
 hauran de portar-se a terme.                
 -6 La recepció de les obres d'urbanització, instal·lació i
 dotacions tindrà caràcter provisional durant sis mesos des
 de l'endemà de la formalització de l'acta corresponent. Si
 durant el mes següent a l'esmentat termini l'ajuntament no
 hagués comunicat per escrit al promotor els  defectes
 observats en les obres d'urbanització, instal·lacions i
 dotacions,  es  consideraran  aquestes  obres  rebudes
 definitivament.  Si,  altrament,  s'advertissin  aquests
 defectes dins de l'esmentat termini d'un mes, no s'entendrà
 l'acta de recepció definitiva fins que no haguessin estat
 esmenats. També es consideraran definitivament rebudes les
 obres d'urbanització, instal·lacions i dotacions si passa un
 mes des de la notificació a l'ajuntament de l'esmena, pel
 promotor, i l'esmentat ajuntament no es pronuncia de manera
 expressa. Les divergències entre l'ajuntament i el promotor
 seran resoltes d'acord amb el procediment assenyalat a
 l'apartat 3.                        
                               
 Tercera                           
 -1 L'ajuntament,  prèvia audiència dels afectats, podrà
 disposar que els propietaris dels terrenys compresos en el
 polígon o unitat d'actuació quedin subjectes a l'obligació
 de conservar les obres d'urbanització i al manteniment de
 les dotacions i instal·lacions, encara que no s'hagi previst
 en aprovar el corresponent pla, quan, concorrent  les
 circumstàncies  que s'enuncien a continuació, l'interés
 públic ho reclami.                     
 -2 A  fi  d'imposar  l'obligació  de conservació i de
 manteniment, caldrà:                    
  a) Que les obres d'urbanització, encara que estiguin
 aparentment acabades,  no s'hagin fet d'acord amb les
 prescripcions del projecte d'urbanització i no fos possible
 d'exigir el que correspon al promotor.           
  b) Que, pel fet que el polígon o unitat d'actuació, com a
 mínim, de les dues terceres parts de la superfície o pel fet
 que sigui desproporcionada la seva extensió en relació amb
 la total del terme municipal, es pugui considerar que hi ha
 desequilibri no justificat entre els tributs que graven la
 propietat i el cost de conservació i manteniment.      
 -3 L'obligació de conservar i de mantenir la urbanització
 que s'imposi als  propietaris  durarà  el  temps  que
 s'estableixi, que no podrà ésser superior a cinc anys. Dins
 d'aquest temps, l'ajuntament adoptarà les mesures de foment
 de l'edificació o tributàries necessàries per a poder
 assumir, d'ara endavant, la càrrega imposada transitòriament
 als propietaris.                      
 -4 En el supòsit previst en aquesta Disposició, acabada la
 urbanització, els propietaris  del  polígon  o  unitat
 d'actuació hauran  d'integrar-se  en  una  entitat  de
 conservació.                        
                               
 Disposicions finals                     
 Primera                           
  En allò que no hagi estat modificat per la present Llei,
 continuarà en vigor el que disposa la legislació urbanística
 vigent.                           
                               
 Segona                           
  El Consell Executiu, en els sis mesos següents a l'entrada
 en vigor d'aquesta Llei, dictarà per Decret, a proposta del
 Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, el
 reglament general o, si s'escau, els reglaments parcials que
 cregui oportuns per al desenvolupament  i  l'aplicació
 d'aquesta Llei.                       
                               
  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui
 d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que
 els Tribunals i les Autoritats als quals pertoqui la facin
 complir.                          
                               
 Barcelona, 18 de novembre de 1981              
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Josep M. Cullell                      
 Conseller de Política Territorial i Obres Públiques