Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 26/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives.

Dades bàsiques
 • Rang del document Llei

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 026/2009

 • Data del document 23/12/2009

 • Data de publicació 31/12/2009

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 5537

  • Títol I

   Mesures fiscals
   Capítol I - Capítol II

   • Capítol I

    Tributs propis
    Secció primera - Secció tercera

    • Secció primera

     Gravamen de protecció civil
     Article 1

    • Secció segona

     Taxes
     Subsecció primera - Subsecció dissetena

     • Subsecció primera

      Beneficis fiscals de les taxes
      Article 2

      • Article 2

       Modificació del títol I del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya

     • Subsecció segona

      Taxa per la prestació de serveis facultatius veterinaris
      Article 3

      • Article 3

       Modificació del títol IV del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya

     • Subsecció tercera

      Taxa per productes emparats
      Article 4

      • Article 4

       Modificació del títol IV del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya

     • Subsecció quarta

      Taxes del Consell Català de la Producció Integrada
      Article 5

      • Article 5

       Modificació del títol IV del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya

     • Subsecció cinquena

      Taxa pel servei de guarda de vehicles del monestir de Sant Pere de Rodes
      Article 6

      • Article 6

       Modificació del títol VIII del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya

     • Subsecció sisena

      Taxa pels serveis prestats per la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques
      Article 7

      • Article 7

       Modificació del títol X del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya

     • Subsecció setena

      Taxa per l'expedició de llicències de caça, matrícules d'àrees de caça i precintes d'arts per a la caça
      Article 8

      • Article 8

       Modificació del títol XII del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya

     • Subsecció vuitena

      Taxes pels permisos de caça d'ocells aquàtics i de caça major, excepte el senglar, a les zones de caça controlada
      Article 9

      • Article 9

       Modificació del títol XII del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya

     • Subsecció novena

      Taxa pels permisos de caça major i menor dins les reserves nacionals de caça i reserves de caça
      Article 10

      • Article 10

       Modificació del títol XII del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya

     • Subsecció desena

      Taxa pels serveis d'acreditació d'entitats col·laboradores de l'Administració en matèria de medi ambient
      Article 11

      • Article 11

       Modificació del títol XII del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya

     • Subsecció onzena

      Taxa pel permís de pesca
      Article 12

      • Article 12

       Modificació del títol XVII del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya

     • Subsecció dotzena

      Taxa per a la realització de concursos de pesca
      Article 13

      • Article 13

       Modificació del títol XVII del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya

     • Subsecció tretzena

      Taxa pels drets d'inscripció a les proves per a l'obtenció dels certificats de coneixements de català que convoca la Secretaria de Política Lingüística
      Article 14

      • Article 14

       Modificació del títol XVIII del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya

     • Subsecció catorzena

      Taxa per activitats de control i inspecció sanitària en escorxadors, sales d'especejament i establiments de transformació de la caça i altres establiments alimentaris subjectes a control oficial
      Article 15

      • Article 15

       Modificació del títol XXI del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya

     • Subsecció quinzena

      Taxa per la prestació del servei del cos de bombers de la Generalitat de Catalunya
      Article 16

      • Article 16

       Modificació del títol XXII del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya

     • Subsecció setzena

      Taxa per la concessió de les autoritzacions de treball per a les persones estrangeres
      Article 17

      • Article 17

       Modificació del títol XXVI del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya

     • Subsecció dissetena

      Taxa per la inscripció a la prova d'accés a la universitat
      Article 18

      • Article 18

       Modificació del títol XXVII del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya

    • Secció tercera

     Contribucions especials
     Article 19

   • Capítol II

    Tributs cedits
    Secció primera - Secció quarta

    • Secció primera

     Impost sobre la renda de les persones físiques
     Article 20 - Article 21

     • Article 20

      Deducció en concepte d'inversió per un àngel inversor per l'adquisició d'accions o participacions socials d'entitats noves o de creació recent

     • Article 21

      Deducció per inversió en accions d'entitats que cotitzen en el segment d'empreses en expansió del Mercat Alternatiu Borsari

    • Secció segona

     Impost sobre successions i donacions
     Article 22 - Article 29

    • Secció tercera

     Tributació sobre el joc
     Article 30 - Article 31

    • Secció quarta

     Gestió i obligacions formals
     Article 32 - Article 33

     • Article 32

      Ajornament excepcional de l'impost sobre successions i donacions per les oficines de gestió

     • Article 33

      Obligacions formals en l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

  • Títol II

   Mesures relatives al règim jurídic de les finances públiques
   Capítol I - Capítol III

   • Capítol I

    Gestió financera i control
    Article 34 - Article 40

    • Article 34

     Addició de dos articles al text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya

    • Article 35

     Addició d'un article 90 bis al text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya

    • Article 36

     Modificació de l'article 92 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya

    • Article 37

     Addició d'un article 92 bis al text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya

    • Article 38

     Modificació de l'article 94 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya

    • Article 39

     Modificació de l'article 97 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya

    • Article 40

     Modificació de la Llei 13/2006

   • Capítol II

    Normes patrimonials
    Article 41 - Article 42

    • Article 41

     Modificació del text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya

    • Article 42

     Modificació de la Llei 13/1996

   • Capítol III

    Altres modificacions de lleis substantives
    Secció primera - Secció desena

    • Secció primera

     Universitats
     Article 43 - Article 44

    • Secció segona

     Entitats de dret públic de la Generalitat
     Article 45 - Article 46

    • Secció tercera

     Entitats autònomes de caràcter administratiu
     Article 47

    • Secció quarta

     Urbanisme
     Article 48 - Article 51

     • Article 48

      Modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, per a l'aclariment de les facultats dels plans especials urbanístics

     • Article 49

      Modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, per al reforçament de la iniciativa pública en la formulació del planejament urbanístic general

     • Article 50

      Modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, per al reforçament del control públic, la transparència i la recuperació de plusvàlues en les modificacions d'instruments de planejament urbanístic general que comportin un increment del sostre edificable, de la densitat de l'ús residencial o de la intensitat de l'ús industrial, o la transformació dels usos previstos

     • Article 51

      Modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, per regular la publicitat per mitjans telemàtics dels convenis urbanístics

    • Secció cinquena

     Transport públic de viatgers
     Article 52

    • Secció sisena

     Ports
     Article 53

    • Secció setena

     Ordenació ambiental
     Article 54 - Article 55

    • Secció vuitena

     Servei Català de Trànsit
     Article 56 - Article 58

     • Article 56

      Modificació de l'article 5 de la Llei 14/1997

     • Article 57

      Modificació de l'article 10 de la Llei 14/1997

     • Article 58

      Modificació de l'article 11 de la Llei 14/1997

    • Secció novena

     Sindicatura de Comptes
     Article 59 - Article 61

     • Article 59

      Modificació de l'article 9 de la Llei 6/1984

     • Article 60

      Modificació de l'article 14 de la Llei 6/1984

     • Article 61

      Addició d'una disposició addicional a la Llei 6/1984

    • Secció desena

     Modificació d'altres lleis
     Article 62 - Article 65

TEXT CONSOLIDAT

Juntament amb la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010, es presenta aquesta llei de mesures fiscals, financeres i administratives, que s'estructura en dos títols: el primer, dedicat a les mesures fiscals, i el segon, dedicat a les mesures relatives al règim jurídic de les finances públiques. En conjunt, la Llei conté un total de seixanta-cinc articles, als quals cal afegir les disposicions addicionals, transitòries, derogatòries i finals corresponents, que la completen.
El títol I, que recull les mesures fiscals, es divideix en dos capítols. El primer capítol conté les normes relacionades amb els tributs propis, mentre que el segon està dedicat a la normativa reguladora dels tributs cedits. Entre les mesures relatives als tributs propis, es modifiquen, en primer lloc, alguns elements configuradors del gravamen de protecció civil; pel que fa al règim de taxes, cal esmentar la modificació de les taxes relacionades amb les llicències de caça i el permís de pesca, i també l'aprovació d'una taxa de drets de concessió de les autoritzacions de treball per a estrangers, que s'inscriu en el marc de l'Acord de traspàs a la Generalitat de les funcions i els serveis en matèria d'immigració. Quant a la contribució especial per a establir, millorar i ampliar els serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments, i per a incrementar la seguretat jurídica, es concreten conceptes configuradors del fet imposable.
Amb relació als tributs cedits, en la secció primera, dedicada a l'impost sobre la renda de les persones físiques, es creen dues noves deduccions de la quota íntegra del tribut en la part corresponent a la comunitat autònoma. Una, en concepte d'inversió per haver invertit en l'adquisició d'accions o participacions socials d'entitats noves o de creació recent. Una altra, per haver invertit en accions d'entitats que cotitzen en el segment d'empreses en expansió del Mercat Alternatiu Borsari.
La secció segona modifica l'impost sobre successions i donacions.
En l'àmbit de la tributació sobre el joc, a què es dedica la secció tercera, es deflacta l'impost que grava el joc del bingo; també s'hi estableix una norma de meritació específica per a les màquines recreatives en els supòsits de suspensió temporal del permís d'explotació.
Tanca aquest títol I una secció dedicada a la regulació d'aspectes de gestió i obligacions formals, en què destaca l'ampliació a dos anys de l'ajornament per a satisfer l'impost sobre successions i donacions.
El títol II de la Llei, que inclou les mesures relatives al règim jurídic de les finances públiques, es divideix en tres capítols. El primer capítol conté dues mesures relacionades amb la gestió financera i el control. La primera determina, d'una banda, l'obligació informativa a les entitats del sector públic sobre les disposicions que facin de les operacions d'endeutament i, de l'altra, l'obligació dels representants de la Generalitat en les diferents entitats de demanar les autoritzacions corresponents. La segona mesura delimita les situacions de prestacions socials dels menors tutelats, per augmentar l'eficàcia i l'eficiència dels recursos públics.
En el capítol II, dedicat a mesures de tipus patrimonial, es fan modificacions puntuals de la Llei de patrimoni de la Generalitat. Algunes es refereixen a l'actualització en el mercat de determinats imports, i altres persegueixen més eficàcia en els procediments de tramitació, com per exemple en el de subhasta. En aquest mateix capítol s'inclou una modificació de la Llei 13/1996, del 29 de juliol, del registre i el dipòsit de fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes i de modificació de la Llei 24/1991, de l'habitatge. Aquesta modificació afecta l'import de la infracció en l'incompliment dels dipòsits de fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes.
El capítol III, referit a altres modificacions de lleis substantives, es divideix en deu seccions.
La primera secció, dedicada a la universitat, amplia el termini per a avaluar les acreditacions del professorat lector i col·laborador i modifica la composició del Patronat de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya. La segona secció, que fa referència a determinades entitats de dret públic de la Generalitat, atorga el caràcter de mitjà propi de l'Administració a l'Institut Cartogràfic de Catalunya i a l'Institut Geològic de Catalunya. En la tercera secció es modifica l'àmbit territorial del Patronat de la Muntanya de Montserrat. La quarta secció modifica el Decret legislatiu 1/2005, d'urbanisme. La secció cinquena actualitza l'import de la sanció a les persones que viatgen sense bitllet en el transport públic de viatgers. La secció sisena està dedicada als ports de Catalunya, on es fa una modificació de la Llei 5/1998, del 17 d'abril, de ports de Catalunya, principalment amb la finalitat de convertir la tarifa portuària en un preu privat. La secció setena, dedicada a l'ordenació ambiental, amplia el termini d'adaptació establert per la Llei 6/2001, del 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn. La secció vuitena modifica la Llei 14/1997, del 24 de desembre, de creació del Servei Català de Trànsit. La secció novena fa modificacions de la Llei 6/1984, del 5 de març, de la Sindicatura de Comptes. Finalment, la secció desena es dedica a la modificació d'altres lleis.
Aquesta llei també conté nou disposicions addicionals, quatre de transitòries, una de derogatòria i quatre de finals.
Destaca la disposició final primera, que estableix una autorització i determina les bases per a formular un nou text articulat de les taxes aplicables a Ports de la Generalitat de Catalunya. La Llei acaba amb una disposició final que en fixa l'entrada en vigor.
El projecte d'aquesta Llei va ser sotmès a la consideració del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya. Aquest Consell, d'acord amb el que estableix l'article 2.1.a.primer de la Llei 7/2005, del 8 de juny, del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, ha d'emetre un dictamen preceptiu no vinculant sobre els avantprojectes de llei que regulen matèries socioeconòmiques, laborals i d'ocupació de competència de la Generalitat. A la vista d'aquest dictamen, es van introduir en el text del Projecte de llei diversos suggeriments que en van afectar el contingut.

Títol I

Mesures fiscals

Capítol I

Tributs propis

Secció primera

Gravamen de protecció civil

Article 1

Modificació de la Llei 4/1997
1. [No vigent]
2. [No vigent]
3. [No vigent]
4. Es modifica l'article 62 de la Llei 4/1997, que resta redactat de la manera següent:
"Article 62. Meritació
"1. El gravamen es merita el 31 de desembre de cada any natural en el qual s'han fet les activitats de risc que en determinen l'exigència, llevat del cas de l'apartat tercer de l'article 59.1, relatiu als aeroports i aeròdroms, en què el gravamen es merita el darrer dia de cada trimestre natural.
"2. En el cas de cessament de l'activitat, el gravamen es merita el darrer dia de l'activitat.
"3. En el cas d'inici d'activitat o de desafectació dels elements patrimonials gravats, la quota es prorrateja segons el nombre de dies transcorreguts."
5. Es modifica l'article 63 de la Llei 4/1997, que resta redactat de la manera següent:
"Article 63. Gestió tributària
"1. La gestió, la inspecció i la recaptació del gravamen corresponen a l'Agència Tributària de Catalunya.
"2. Les persones físiques o jurídiques subjectes al gravamen són obligades a presentar declaració o, si escau, declaració liquidació, en els termes i amb els models que s'estableixin per reglament.
"3. El pagament del gravamen es pot periodificar i fraccionar de la manera que es determini per reglament."
6. S'afegeix una nova disposició addicional, la sisena, a la Llei 4/1997, amb el text següent:
"Sisena. Aplicació progressiva de la tarifa del gravamen de protecció civil per a aeroports i aeròdroms
"La quota que han de satisfer els aeroports i els aeròdroms, que resulta de l'aplicació de les tarifes establertes per l'apartat tercer de l'article 59.1, té les bonificacions següents:
"- Un 50% per a l'exercici 2010.
"- Un 25% per a l'exercici 2011."
Altres versions d'aquest precepte

Secció segona

Taxes

Subsecció primera

Beneficis fiscals de les taxes

Article 2

Modificació del títol I del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya
Es modifica l'article 1.2-7 del capítol II del títol I del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, del 25 de juny, que resta redactat de la manera següent:
"Article 1.2-7. Beneficis fiscals
"1. No es poden establir, si no és per llei, exempcions o altres beneficis tributaris, els quals s'han d'ajustar als principis de justícia tributària recollits en la Constitució.
"2. Es poden establir per llei exempcions a favor de l'Estat, la Generalitat i altres ens públics territorials o institucionals, o com a conseqüència del que disposen els tractats o els acords internacionals.
"3. S'estableix una bonificació del 10% de la quota de la taxa que correspongui en cada cas per la prestació del servei o la realització d'activitats, si se'n fa la sol·licitud per mitjans electrònics. No s'aplica aquesta bonificació en el cas que la regulació de la taxa corresponent estableixi una bonificació específica per aquest mateix concepte.
"4. Si com a conseqüència de l'aplicació d'una bonificació o deducció resulta un import amb tres o més decimals, s'ha de fer l'arrodoniment monetari al cèntim d'euro, de manera que si el tercer decimal és igual o superior a 5, s'incrementa la unitat de cèntim d'euro. Una vegada feta aquesta operació:
"a) La xifra de les unitats de cèntim d'euro, si està compresa entre 1 i 5, s'arrodoneix a 5.
"b) La xifra de les unitats de cèntim d'euro, si està compresa entre 6 i 9, s'arrodoneix a 0 i s'augmenta en una unitat la xifra de les desenes de cèntim d'euro.
"5. Si és aplicable més d'una bonificació o deducció, aquestes s'apliquen de acumulativament, llevat que de manera expressa es disposi altrament."

Subsecció segona

Taxa per la prestació de serveis facultatius veterinaris

Article 3

Modificació del títol IV del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya
1. [No vigent]
2. [No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Subsecció tercera

Taxa per productes emparats

Article 4

Modificació del títol IV del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Subsecció quarta

Taxes del Consell Català de la Producció Integrada

Article 5

Modificació del títol IV del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Subsecció cinquena

Taxa pel servei de guarda de vehicles del monestir de Sant Pere de Rodes

Article 6

Modificació del títol VIII del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya
S'afegeix un nou capítol, el VIII, al títol VIII del text refós aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, amb el text següent:
"Capítol VIII. Taxa pel servei de guarda de vehicles del monestir de Sant Pere de Rodes
"Article 8.8-1. Fet imposable
"Constitueix el fet imposable de la taxa l'ús del servei d'aparcament de vehicles al monestir de Sant Pere de Rodes, del qual és titular el departament competent en matèria de cultura.
"Article 8.8-2. Subjecte passiu
"És subjecte passiu de la taxa a títol de contribuent la persona física o jurídica que utilitza l'aparcament de vehicles.
"Article 8.8-3. Acreditament
"La taxa s'acredita en el moment que s'inicia l'ús de l'aparcament.
"Article 8.8-4. Quota
"L'import de la quota per l'ús del servei, entre les 9 h i les 21 h, és el següent:
"Autocars: 5 euros.
"Motocicletes: 1 euro.
"Turismes i altres tipus de vehicles de motor: 2 euros.
"Vehicles sense motor: 0,50 euros."

Subsecció sisena

Taxa pels serveis prestats per la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques

Article 7

Modificació del títol X del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Subsecció setena

Taxa per l'expedició de llicències de caça, matrícules d'àrees de caça i precintes d'arts per a la caça

Article 8

Modificació del títol XII del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya
Es modifica l'apartat 1 de l'article 12.1-3 del capítol I del títol XII del text refós aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, que resta redactat de la manera següent:
"1. Resten exempts de pagar la taxa exigida pel concepte d'expedició de llicències de caça els subjectes passius majors de 65 anys i els guardes de reserves de fauna i els agents rurals adscrits al Departament de Medi Ambient i Habitatge que per raons dels serveis que els són propis requereixen l'ús d'armes de caça."

Subsecció vuitena

Taxes pels permisos de caça d'ocells aquàtics i de caça major, excepte el senglar, a les zones de caça controlada

Article 9

Modificació del títol XII del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Subsecció novena

Taxa pels permisos de caça major i menor dins les reserves nacionals de caça i reserves de caça

Article 10

Modificació del títol XII del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya
S'afegeixen cinc nous apartats, l'1.7, l'1.8, el 2.5, el 2.6 i el 2.7, a l'article 12.3-4 del capítol III del títol XII del text refós aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, amb el text següent:
"1.7. Daina
"Caça selectiva:
"De femelles: 30 euros.
"De mascles: 30 euros.
"Caça de trofeu: 100 euros.
"1.8. Mufló
"Caça selectiva:
"De femelles: 30 euros.
"De mascles: 30 euros.
"Caça de trofeu: 100 euros.
"2.5 Daina
"Caça selectiva:
"De femelles: 50 euros.
"De mascles: 100 euros.
"Caça de trofeu:
"Per peça ferida i no cobrada: 60 euros.
"Per peça cobrada: 130 euros.
"2.6 Mufló
"Caça selectiva:
"De femelles: 50 euros.
"De mascles: 100 euros.
"Caça de trofeu:
"Per peça ferida i no cobrada: 60 euros.
"Per peça cobrada: 130 euros.
"2.7 L'establiment i la modificació de les fórmules per al càlcul de la puntuació corresponent a cada peça cobrada, per tal de determinar la quantia de la quota variable o complementària de la taxa, es fan mitjançant ordre o ordres del conseller o consellera del departament competent en matèria de medi ambient, amb l'informe favorable de la Intervenció Delegada i del Departament d'Economia i Finances. En l'expedient d'elaboració de l'ordre o les ordres ha de constar una memòria econòmica en la qual s'ha de justificar que la fórmula compleix el principi d'equivalència de l'article 1.2-8. Les fórmules que s'estableixin s'han d'equiparar, de la manera que sigui possible, a les fórmules internacionals fixades pel Consell Internacional de la Caça, però la puntuació que en resulti és independent de les puntuacions oficials d'homologar i en limita els efectes a la liquidació de la quota de la taxa, sens perjudici que altres normes, actes o contractes es puguin remetre també a les fórmules de l'ordre o ordres esmentades."

Subsecció desena

Taxa pels serveis d'acreditació d'entitats col·laboradores de l'Administració en matèria de medi ambient

Article 11

Modificació del títol XII del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya
Se suprimeixen els apartats 1.1, 2.2 i 3.1.1 de l'article 12.14-4 del capítol XIV del títol XII del text refós aprovat pel Decret legislatiu 3/2008.

Subsecció onzena

Taxa pel permís de pesca

Article 12

Modificació del títol XVII del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Subsecció dotzena

Taxa per a la realització de concursos de pesca

Article 13

Modificació del títol XVII del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya
S'afegeix un nou capítol, el IV, al títol XVII del text refós aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, amb el text següent:
"Capítol IV. Taxa per a fer concursos de pesca
"Article 17.4-1. Fet imposable
"Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis inherents a l'autorització per part del Departament de Medi Ambient i Habitatge per a fer el concurs de pesca a les zones de pesca controlada.
"Article 17.4-2. Subjecte passiu
"És subjecte passiu de la taxa la Federació Catalana de Pesca.
"Article 17.4-3. Exempcions
"1. Estan exempts del pagament de la taxa els concursos de caràcter internacional, estatal o autonòmic, en la modalitat de pesca sense mort.
"2. Estan exempts del pagament de la taxa els concursos en la modalitat de pesca sense mort organitzats per ajuntaments amb motiu de la celebració de la festa major, amb un màxim de dos concursos gratuïts l'any.
"Article 17.4-4. Acreditament
"La taxa s'acredita i es fa efectiva amb l'obtenció del permís per a fer el concurs.
"Article 17.4-5. Quota
"1. L'import de la taxa del concurs resta definida pel nombre de participants i d'acord amb el tipus de la zona de pesca controlada en el qual s'efectua. Les quotes que s'han d'aplicar són les següents:
"Zones de pesca controlada intensiva sense mort: 5,25 euros/participant.
"Zones de pesca controlada intensiva amb mort: 8,75 euros/participant.
"Zones de pesca controlada de salmònids sense mort: 3,25 euros/participant.
"Zones de pesca controlada de ciprínids: 2,75 euros/participant.
"2. En el càlcul de la quota no es computen els participants que acrediten documentalment que tenen el corresponent permís anual de pesca per a la zona de pesca controlada en què es fa el concurs. Tampoc no es computen els que acrediten documentalment que tenen una llicència per a incapacitats (tipus RD) o una llicència per a menors d'edat (tipus RM), sempre que el concurs es faci en la modalitat de pesca sense mort."

Subsecció tretzena

Taxa pels drets d'inscripció a les proves per a l'obtenció dels certificats de coneixements de català que convoca la Secretaria de Política Lingüística

Article 14

Modificació del títol XVIII del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Subsecció catorzena

Taxa per activitats de control i inspecció sanitària en escorxadors, sales d'especejament i establiments de transformació de la caça i altres establiments alimentaris subjectes a control oficial

Article 15

Modificació del títol XXI del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya
Es modifica l'apartat 1.c de l'article 21.7-4 del capítol VII del títol XXI del text refós aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, que resta redactat de la manera següent:
"c) Per emissió de certificat d'exportació amb desplaçament específic: 50 euros. Els certificats d'exportació que s'emetin en el mateix acte de control oficial, descomptat el primer, tenen un cost addicional de 10 euros per certificat.
"c bis) Per emissió de certificat d'exportació sense desplaçament específic: 10 euros."

Subsecció quinzena

Taxa per la prestació del servei del cos de bombers de la Generalitat de Catalunya

Article 16

Modificació del títol XXII del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Subsecció setzena

Taxa per la concessió de les autoritzacions de treball per a les persones estrangeres

Article 17

Modificació del títol XXVI del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Subsecció dissetena

Taxa per la inscripció a la prova d'accés a la universitat

Article 18

Modificació del títol XXVII del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya
S'afegeix un nou capítol, el II, al títol XXVII del text refós aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, amb el text següent:
"Capítol II. Taxa per la realització de les proves d'accés a la universitat
"27.2-1. Fet imposable
"Constitueix el fet imposable de la taxa la inscripció a les proves d'accés a la universitat en les diferents modalitats:
"1. Proves d'accés a la universitat per a tots els ensenyaments:
"Prova d'accés a la universitat per als estudiants amb el títol de batxillerat.
"Prova d'accés a la universitat per a més grans de vint-i-cinc anys.
"Prova d'accés a la universitat per a més grans de quaranta-cinc anys.
"2. Prova addicional específica per a l'accés a determinats ensenyaments universitaris.
"Article 27.2-2. Subjecte passiu
"Són subjectes passius de la taxa les persones que s'inscriuen a les proves en les diferents modalitats.
"Article 27.2-3. Exempcions i bonificacions
"1. Estan exempts del pagament de la taxa per a la inscripció a les proves d'accés a la universitat en les diferents modalitats els col·lectius següents:
"a) Els estudiants beneficiaris d'una beca a l'estudi amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat.
"b) Els membres de famílies nombroses de categoria especial.
"c) Les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%.
"d) Les víctimes d'actes terroristes, llurs cònjuges i llurs fills.
"e) Les víctimes de violència de gènere i llurs fills dependents.
"f) Els estudiants de 65 anys o més.
"2. S'estableix una bonificació del 50% de l'import de la taxa a les persones membres de famílies nombroses de categoria general.
"3. Les justificacions documentals per a acreditar alguna d'aquestes circumstàncies són les mateixes que les que estableix per a aquests col·lectius la disposició que anualment fixa els preus dels serveis acadèmics universitaris.
"Article 27.2-4. Acreditament
"La taxa s'acredita mitjançant la prestació del servei i s'exigeix en el moment de la inscripció.
"Article 27.2-5. Quota
"1. Els imports de les quotes per a la inscripció a les proves d'accés a la universitat per a tots els ensenyaments són els següents:
"1.1. Drets d'examen: 30 euros.
"1.2. Cal afegir a la quota establerta per l'apartat anterior la que correspongui en funció de la prova d'accés respecte de la qual se sol·liciti la inscripció:
"1.2.1. Quota de la prova d'accés a la universitat per als estudiants amb el títol de batxillerat:
"a) Fase general: 50 euros.
"b) Fase específica: 10 euros per cada exercici del qual s'examina l'estudiant.
"1.2.2. Quota de la prova d'accés a la universitat per a més grans de vint-i-cinc anys: 50 euros.
"1.2.3. Quota de la prova d'accés a la universitat per a més grans de quaranta-cinc anys: 50 euros.
"2. En el cas que l'ensenyament universitari al qual es vol accedir requereixi la realització de proves addicionals especials establertes per les universitats, els imports de les quotes d'aquestes proves addicionals específiques són els següents:
"2.1. Drets d'examen: 30 euros.
"2.2. Quota de la prova específica: 50 euros."

Secció tercera

Contribucions especials

Article 19

Modificació de la Llei 5/1994
1. Es modifica l'apartat 1 de l'article 60 de la Llei 5/1994, del 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:
"1. Es crea la contribució especial per a l'establiment, la millora i l'ampliació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments - d'ara endavant, contribució - , dins l'àmbit territorial de Catalunya. Als efectes d'aquesta contribució, dins el concepte de millora s'inclouen les actuacions que comporten una ampliació qualitativa o quantitativa dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments."
2. Es modifica l'apartat 3 de l'article 65 de la Llei 5/1994, que resta redactat de la manera següent:
"3. El cost total a què es refereix l'apartat 1 es calcula sobre la base de les quantitats consignades anualment en el pressupost de la Generalitat, i té caràcter de mera previsió. En conseqüència, si el cost efectiu resulta superior o inferior al previst, el dèficit o l'excés s'ha de traslladar a la base imposable dels exercicis següents."
3. Es modifica l'apartat 6 de l'article 66 de la Llei 5/1994, que resta redactat de la manera següent:
"6. Si la suma total de les quotes exigibles al conjunt dels subjectes passius és superior o inferior al 90% de la base imposable, l'excés o el defecte s'ha de traslladar als exercicis successius fins a la seva amortització total."
4. S'afegeix una nova disposició transitòria, l'onzena, a la Llei 5/1994, amb el text següent:
"Onzena
"Fins a l'entrada en vigor del reglament a què fa referència l'article 67.2, pel qual es regulen els serveis de prevenció, extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya, és aplicable la normativa general en matèria tributària."

Capítol II

Tributs cedits

Secció primera

Impost sobre la renda de les persones físiques

Article 20

Deducció en concepte d'inversió per un àngel inversor per l'adquisició d'accions o participacions socials d'entitats noves o de creació recent

1. El contribuent o la contribuent es pot aplicar, en la quota íntegra de l'impost sobre la renda de les persones físiques, en la part corresponent a la comunitat autònoma, i amb efecte des de l'1 de gener de 2010, una deducció del 30% de les quantitats invertides durant l'exercici en l'adquisició d'accions o participacions socials com a conseqüència d'acords de constitució de societats o d'ampliació de capital en les societats mercantils a què es refereix l'apartat 2. L'import màxim d'aquesta deducció és de 6.000 euros. En cas de declaració conjunta aquests límits s'apliquen a cadascun dels contribuents.

2. Perquè es pugui aplicar la deducció establerta per l'apartat 1 cal que es compleixin els requisits i les condicions següents:

a) La participació assolida pel contribuent o la contribuent computada juntament amb les del cònjuge o la cònjuge o persones unides per raó de parentiu, en línia directa o col·lateral, per consanguinitat o afinitat fins al tercer grau inclòs, no pot ésser superior al 35% del capital social de la societat objecte de la inversió o dels seus drets de vot.

b) L'entitat en què s'ha de materialitzar la inversió ha de complir els requisits següents:

Primer. Ha de tenir naturalesa de societat anònima, societat limitada, societat anònima laboral o societat limitada laboral.

Segon. Ha de tenir el domicili social i fiscal a Catalunya.

Tercer. Ha de desenvolupar una activitat econòmica. A aquest efecte, no ha de tenir per activitat principal la gestió d'un patrimoni mobiliari o immobiliari, d'acord amb el que disposa l'article 4.8.dos.a de la Llei de l'Estat 19/1991, del 6 de juny, de l'impost sobre el patrimoni.

Quart. Ha de comptar, com a mínim, amb una persona ocupada amb contracte laboral i a jornada completa, i donada d'alta en el règim general de la seguretat social.

Cinquè. Si la inversió s'ha fet mitjançant una ampliació de capital, la societat mercantil ha d'haver estat constituïda en els tres anys anteriors a la data d'aquesta ampliació, i no pot cotitzar al mercat nacional de valors ni al mercat alternatiu borsari.

Sisè. El volum de facturació anual no ha de superar un milió d'euros.

c) El contribuent o la contribuent pot formar part del consell d'administració de la societat en què ha materialitzat la inversió, però en cap cas no pot dur a terme funcions executives ni de direcció. Tampoc no pot mantenir una relació laboral amb l'entitat objecte de la inversió.

d) Les operacions en què sigui aplicable la deducció s'han de formalitzar en escriptura pública, en la qual s'ha d'especificar la identitat dels inversors i l'import de la inversió respectiva.

e) Les participacions adquirides s'han de mantenir en el patrimoni del contribuent durant un període mínim de tres anys.

f) Els requisits establerts pels apartats segon, tercer i quart de l'apartat 2.b, i el límit màxim de participació regulat per l'apartat 2.a, s'han de complir durant un període mínim de tres anys a comptar de la data d'efectivitat de l'acord d'ampliació de capital o constitució que origini el dret a la deducció.

3. L'incompliment dels requisits i les condicions establerts pels apartats 2.a, 2.e i 2.f comporta la pèrdua del benefici fiscal i el contribuent o la contribuent ha d'incloure en la declaració de l'impost corresponent a l'exercici en què s'ha produït l'incompliment la part de l'impost que s'ha deixat de pagar com a conseqüència de la deducció practicada, juntament amb els interessos de demora meritats.

4. La deducció referida en els apartats anteriors és del 50%, amb un límit de 12.000 euros, en el cas de societats creades o participades per universitats o centres de recerca.

Altres versions d'aquest precepte

Article 21

Deducció per inversió en accions d'entitats que cotitzen en el segment d'empreses en expansió del Mercat Alternatiu Borsari
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Secció segona

Impost sobre successions i donacions

Article 22

Reduccions personals
No vigent
Altres versions d'aquest precepte

Article 23

Reducció per a persones grans
No vigent
Altres versions d'aquest precepte

Article 24

No vigent
Altres versions d'aquest precepte

Article 25

No vigent
Altres versions d'aquest precepte

Article 26

No vigent
Altres versions d'aquest precepte

Article 27

Tarifa
No vigent
Altres versions d'aquest precepte

Article 28

Coeficients multiplicadors
No vigent
Altres versions d'aquest precepte

Article 29

Situacions convivencials d'ajuda mútua
No vigent
Altres versions d'aquest precepte

Secció tercera

Tributació sobre el joc

Article 30

Tipus tributaris i quotes fixes
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 31

Meritació
Es modifica l'article 34 de la Llei 25/1998, que resta redactat de la manera següent:
"Article 34. Meritació
"1. La taxa es merita, amb caràcter general, en el moment de l'autorització i, si aquesta no hi és, en el moment de la celebració o l'organització del joc.
"2. En el cas del joc de la plena o bingo, la taxa es merita en el moment del subministrament de cartons a l'entitat titular de l'autorització administrativa corresponent o a l'empresa de serveis gestora del joc del bingo.
"3. En el cas de màquines o aparells automàtics aptes per a la realització de jocs d'atzar:
"a) La taxa és exigible per trimestres naturals i s'acredita el primer dia de cada trimestre pel que fa a les màquines o els aparells autoritzats en trimestres precedents. A aquests efectes, la taxa s'acredita sempre que no consti fefaentment que abans del primer dia de cada trimestre natural s'ha renunciat a l'autorització d'explotació de la màquina o s'ha revocat aquesta per qualsevol causa.
"b) Per a les màquines de nova autorització, la data d'acreditament de la taxa coincideix amb la data de l'autorització, i s'ha de satisfer la taxa del trimestre en curs dins el termini que es fixi per reglament.
"c) En el cas de transmissió de la màquina abans del termini que el reglament estableixi per al pagament del trimestre en curs, es pot establir, també per reglament, l'avançament del pagament.
"d) No es merita la taxa en cas de suspensió temporal del permís d'explotació atorgat per l'òrgan competent en matèria de joc i apostes."

Secció quarta

Gestió i obligacions formals

Article 32

Ajornament excepcional de l'impost sobre successions i donacions per les oficines de gestió
No vigent
Altres versions d'aquest precepte

Article 33

Obligacions formals en l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
En l'autoliquidació de l'impost corresponent a operacions societàries de constitució i ampliació de capital en què els subscriptors vulguin aplicar les deduccions, aprovades per la Generalitat en l'impost sobre la renda de les persones físiques, per inversió en accions o participacions d'empreses noves o de creació recent i per inversió en accions d'entitats que cotitzen en el segment d'empreses en expansió del Mercat Alternatiu Borsari, s'hi han de fer constar les dades identificatives dels subscriptors i l'import del capital subscrit per cadascun d'ells.

Títol II

Mesures relatives al règim jurídic de les finances públiques

Capítol I

Gestió financera i control

Article 34

Addició de dos articles al text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya
1. S'afegeix un nou article, el 22 bis, al text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, amb el text següent:
"Article 22 bis. Obligacions informatives del sector públic de la Generalitat amb relació a avals i operacions d'endeutament
"Totes les entitats autònomes, empreses de la Generalitat i societats, consorcis, fundacions i altres entitats de qualsevol forma jurídica admesa en dret en què participa la Generalitat han d'informar el Departament d'Economia i Finances sobre les disposicions que efectuïn de les operacions d'endeutament formalitzades, i també de l'aplicació que en fan. A aquest efecte, han de trametre al Departament d'Economia i Finances, amb la periodicitat que es determini i en el format que el Departament estableixi, la informació sobre llur endeutament viu."
2. S'afegeix una nova secció, la cinquena, amb un nou article, el 53 bis, en el capítol V del text refós aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, amb el text següent:
"Secció cinquena. Regles d'actuació amb relació als avals i les operacions d'endeutament de les entitats del sector públic de la Generalitat
"Article 53 bis. Regles d'actuació
"Els representants de la Generalitat en els òrgans de decisió dels consorcis, les fundacions i altres entitats, de qualsevol forma jurídica admesa en dret, en què participa la Generalitat han d'obtenir, amb l'exercici previ del dret de vot, les autoritzacions següents:
"a) Per a operacions d'endeutament o d'aval per un import superior al 50% dels fons patrimonials o dels recursos propis de l'entitat en qüestió o que sobrepassin la participació de la Generalitat, cal l'autorització del Govern, per mitjà del conseller o consellera competent en matèria d'economia i finances. Per imports inferiors cal l'autorització del departament competent en matèria d'economia i finances.
"b) Per a l'adquisició onerosa o gratuïta o per a l'alienació de títols representatius del capital social o per a la disminució o l'ampliació del capital de societats participades, cal l'autorització del Govern, a proposta conjunta del conseller o consellera competent en matèria d'economia i finances i del conseller o consellera que ho sigui per raó de la matèria."

Article 35

Addició d'un article 90 bis al text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya
S'afegeix un nou article, el 90 bis, al text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, amb el text següent:
"Article 90 bis
"A les subvencions i transferències regulades per aquesta llei, se'ls apliquen, amb caràcter general, les regles següents:
"a) L'Administració de la Generalitat i els ens que conformen el seu sector públic, en els termes establerts per aquesta llei i amb relació a les subvencions i transferències que atorguen, poden portar a terme actuacions de control i requerir informació al destinatari o destinatària final del fons, fins i tot en els supòsits en què aquest no sigui el beneficiari o beneficiària inicial de la subvenció o transferència.
"b) El Govern ha de regular els límits a la possibilitat d'acumular entre si càrrecs executius o de gestió a les entitats que perceben subvencions provinents de l'Administració de la Generalitat i dels ens que conformen el seu sector públic, quan facin entre elles donacions, aportacions a títol gratuït o prestacions amb aquesta naturalesa o mantinguin relacions financeres.
"c) Els beneficiaris de subvencions han de sotmetre obligatòriament als seus òrgans interns i independents de control la comprovació de la destinació adequada dels fons que rebin en concepte de subvencions o transferències, incloent-hi la referida als fons atribuïts a títol gratuït o en virtut de relacions financeres en favor de tercers. En aquest darrer cas, els tercers han de sotmetre igualment a llurs òrgans de control la comprovació de la destinació dels fons rebuts.
"d) Els beneficiaris de subvencions han de garantir que llurs òrgans de govern coneixen, analitzen i debaten, de manera directa i independent dels responsables directes de la gestió, les auditories fetes sobre els comptes de l'entitat.
"e) L'Administració de la Generalitat i els ens que conformen el seu sector públic no poden concedir subvencions o transferències a entitats els directius de les quals perceben remuneracions que, segons el criteri motivat de l'òrgan concedent, atenent les circumstàncies de l'entitat i del perceptor de la remuneració, són manifestament desproporcionades. Aquesta regla es pot excepcionar de manera motivada, especialment en els casos de convenis de col·laboració per a programes específics d'interès públic que se signin amb entitats el finançament de les quals és majoritàriament privat. Per al compliment del que estableix aquest apartat, les entitats que sol·liciten subvencions han de donar publicitat a les dites retribucions en la memòria que s'adjunta amb llurs estats comptables."

Article 36

Modificació de l'article 92 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya
1. [No vigent]
2. [No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 37

Addició d'un article 92 bis al text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya
S'afegeix un nou article, el 92 bis, al text refós aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, amb el text següent:
"Article 92 bis
"1. Els beneficiaris de subvencions provinents de l'Administració de la Generalitat o dels ens que integren el seu sector públic no poden fer donacions, aportacions o prestacions de serveis a títol gratuït en favor de partits polítics, fundacions o associacions que hi estiguin vinculades orgànicament, des de la presentació de la sol·licitud fins l'acabament de l'activitat subvencionada. Aquesta prohibició també s'aplica a les transferències regulades per aquesta llei.
"2. Els beneficiaris no poden portar a terme en cap cas les activitats a què fa referència l'apartat 1, en favor de qualssevol altres persones jurídiques, per un import superior a tres mil euros, o inferior, quan acumuladament i respecte d'un mateix perceptor ultrapassin en l'exercici corrent aquesta quantia, llevat dels casos següents:
"a) Si l'aportació a títol gratuït es fa a favor d'una administració pública, a les entitats sotmeses a tutela de la Generalitat perquè pertanyen a la seva administració corporativa o si les prestacions es deriven del compliment d'una normativa sectorial.
"b) Si es tracta d'entitats que, d'acord amb llurs normes fundacionals o estatutàries, tenen com a finalitat la col·laboració amb l'Administració o la prestació de serveis d'interès social, les quals requereixen, necessàriament, l'atorgament d'ajuts.
"c) Si el beneficiari presenta la sol·licitud de la subvenció fent-hi constar, expressament, que els fons rebuts poden ésser objecte d'actuacions a títol gratuït o finançar aportacions amb aquesta naturalesa a favor de tercers. En aquest cas s'entén concedida l'excepció quan, motivadament, es dicti la resolució de concessió.
"3. L'incompliment del que estableix aquest article és causa de revocació de les subvencions i les transferències, sens perjudici de la resta de les responsabilitats que legalment se'n derivin."

Article 38

Modificació de l'article 94 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 39

Modificació de l'article 97 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 40

Modificació de la Llei 13/2006
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol II

Normes patrimonials

Article 41

Modificació del text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya
1. [No vigent]
2. Es modifica la lletra a de l'article 8.1 del text refós aprovat pel Decret legislatiu 1/2002, que resta redactada de la manera següent:
"a) Quan, per resolució expressa del conseller o consellera d'Economia i Finances, s'afectin a un ús general o a un servei públic."
3. Es modifica l'apartat 1 de l'article 18 del text refós aprovat pel Decret legislatiu 1/2002, que resta redactat de la manera següent:
"1. L'aprovació dels expedients d'alienació dels béns immobles no afectats a l'ús general o al servei públic correspon al conseller o consellera d'Economia i Finances si el valor del bé, segons taxació pericial, és inferior a quinze milions d'euros, i al Govern, a proposta del Departament d'Economia i Finances, si el valor del bé, també segons taxació pericial, és igual o superior a la dita quantitat. Així mateix, correspon al Govern d'aprovar l'alienació directa de béns immobles, sigui quin sigui llur valor, que s'hagin de continuar utilitzant temporalment per a la prestació de serveis. L'acord d'alienació d'aquests immobles pot autoritzar la formalització de contractes d'arrendament o l'arrendament financer dels immobles. S'ha de donar compte al Parlament dels expedients d'alienació de béns immobles de valor superior a trenta milions d'euros."
4. Es modifica l'apartat 3 de l'article 18 del text refós aprovat pel Decret legislatiu 1/2002, que resta redactat de la manera següent:
"3. L'alienació de béns immobles mitjançant subhasta pública pot ésser acordada per lots. Per a concórrer a les subhastes, els licitadors han de constituir una garantia que ha de fixar l'òrgan competent en l'aprovació dels expedients d'alienació, si bé mai pot ésser inferior a l'equivalent al 5% ni superior al 25% de la quantitat fixada com a tipus de licitació. En el cas d'alienació directa, abans de l'aprovació de l'alienació, l'interessat o interessada ha d'haver dipositat en concepte de garantia l'equivalent al 25% del preu de venda, determinat per taxació pericial. Les garanties s'han de constituir en la caixa general de dipòsits de la Generalitat, a disposició del conseller o consellera d'Economia i Finances, en qualsevol de les formes establertes reglamentàriament. Si es constitueixen en metàl·lic, en cas que es formalitzi l'alienació, aquestes prenen la consideració de quantitat lliurada a compte del preu a satisfer per l'adquirent."
5. S'afegeix un nou apartat, el 4, a l'article 18 del text refós aprovat pel Decret legislatiu 1/2002, amb el text següent:
"4. Si per causa imputable a l'interessat o interessada no s'arriba a formalitzar l'alienació, el dipòsit constituït s'aplica al tresor de la Generalitat en concepte de penalitat i la mesa pot oferir l'adjudicació al licitador o licitadora que hagi formulat la segona millor postura."
6. [No vigent]
7. Es modifica l'apartat 2 de l'article 41 del text refós aprovat pel Decret legislatiu 1/2002, que resta redactat de la manera següent:
"2. Les infraccions administratives es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
"a) Són infraccions lleus les que han produït danys fins a 600 euros.
"b) Són infraccions greus les que han produït danys de més de 600 i menys de 6.000 euros.
"c) Són infraccions molt greus les que han produït danys de més de 6.000 euros."
Altres versions d'aquest precepte

Article 42

Modificació de la Llei 13/1996
1. Es modifica la lletra b de l'article 9.1 de la Llei 13/1996, del 29 de juliol, del registre i el dipòsit de fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes i de modificació de la Llei 24/1991, de l'habitatge, que resta redactada de la manera següent:
"b) Per infraccions lleus, l'import de la sanció no pot superar el 35% de l'import de la fiança o de les seves actualitzacions que siguin procedents, amb un màxim de 3.000 euros."
2. Es modifica l'article 12 bis de la Llei 13/1996, que resta redactat de la manera següent:
"Article 12 bis. Recàrrecs per dipòsits de fiances fora de termini
"1. En el cas que les fiances es dipositin fora del termini establert sense requeriment previ de la Inspecció, s'aplica un recàrrec del 5%, del 10% o del 15% sobre l'import de la fiança, si el termini no supera, respectivament, els tres, els sis o els dotze mesos, amb exclusió de les sancions que es puguin exigir i dels interessos de demora.
"2. En el cas que les fiances es dipositin fora del termini establert, sense el requeriment previ de la Inspecció, una vegada transcorreguts dotze mesos, s'aplica un recàrrec del 20% i els interessos de demora que s'hagin meritat a comptar del termini establert per a dipositar la fiança, amb exclusió de les sancions que es puguin exigir.
"3. En el cas que les fiances es dipositin fora del termini establert, amb el requeriment previ de la Inspecció, una vegada transcorreguts dotze mesos, s'aplica un recàrrec del 25% de l'import de la fiança i els interessos de demora, que s'han meritat a comptar del termini establert per dipositar la fiança, amb exclusió de les sancions que es puguin exigir.
"4. L'import màxim dels recàrrecs no pot superar els mil cinc-cents euros en cap dels casos previstos."

Capítol III

Altres modificacions de lleis substantives

Secció primera

Universitats

Article 43

Modificació de la Llei 1/2003
Es modifica l'apartat 2 de la disposició addicional cinquena de la Llei 1/2003, del 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:
"2. Els estatuts de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya regulada per aquesta llei han de fixar el termini per a la resolució dels procediments de la seva competència. En tot cas, els informes relatius al professorat lector i el professorat col·laborador s'han d'emetre en el termini màxim de sis mesos, passats els quals s'entenen valorats positivament. Les acreditacions de recerca i de recerca avançada s'han d'expedir en el termini màxim de sis mesos, passats els quals sense resolució expressa s'entenen atorgades."

Article 44

Modificació de la Llei 3/1995
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Secció segona

Entitats de dret públic de la Generalitat

Article 45

Modificació de la Llei 16/2005
1. S'afegeix un nou apartat, el 3, a l'article 3 de la Llei 16/2005, del 27 de desembre, de la informació geogràfica i de l'Institut Cartogràfic de Catalunya, amb el text següent:
"3. L'Institut Cartogràfic de Catalunya, en el desenvolupament de les seves funcions, té la condició de mitjà propi instrumental i de servei tècnic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i dels ens, els organismes i les entitats que en depenen o que hi estan vinculats, i que tenen la consideració de poders adjudicadors, i també dels ens locals de Catalunya, als efectes del que estableix l'article 4.1.n de la Llei de l'Estat 30/2007, del 30 d'octubre, de contractes del sector públic. En conseqüència, l'Institut Cartogràfic de Catalunya està obligat a portar a terme, en l'àmbit de les funcions que estableix aquesta llei, els encàrrecs que li formulin els departaments de l'Administració de la Generalitat i els ens integrats en el seu sector públic o els ens locals de Catalunya. Les relacions de l'Institut Cartogràfic de Catalunya amb els departaments i els ens o les entitats dels quals és mitjà propi instrumental i servei tècnic no tenen naturalesa contractual i s'articulen mitjançant encàrrecs."
2. S'afegeix un nou article, el 26 bis, a la Llei 16/2005, amb el text següent:
"Article 26 bis. Actuació com a mitjà propi
"1. L'Institut Cartogràfic de Catalunya, en la seva actuació com a mitjà propi instrumental i servei tècnic, articula les relacions amb els departaments de l'Administració de la Generalitat i els ens, els organismes i les entitats que en depenen o que hi estan vinculats, i amb els ens locals, mitjançant encàrrecs que no tenen naturalesa contractual. Els encàrrecs han d'incloure, com a mínim, l'abast corresponent, la previsió dels costos i el sistema de finançament.
"2. L'Institut Cartogràfic de Catalunya no pot participar en les licitacions públiques convocades pels ens respecte dels quals té la consideració de mitjà propi instrumental i servei tècnic. Això no obstant, quan no concorri cap licitador, es pot encarregar a l'Institut Cartogràfic de Catalunya l'execució de l'activitat objecte de la licitació pública.
"3. El Govern ha d'aprovar anualment les directrius per a la fixació individualitzada de les tarifes de referència que s'han d'aplicar per a les diferents activitats de l'Institut Cartogràfic de Catalunya i les condicions bàsiques d'execució d'aquestes activitats. La Comissió de Govern Local ha d'informar prèviament de la proposta de directrius per a la fixació de les tarifes pels encàrrecs dels ens locals."
3. Es modifica l'apartat 1 de l'article 26 de la Llei 16/2005, que resta redactat de la manera següent:
"1. La contractació de l'Institut Cartogràfic de Catalunya es regeix per la legislació sobre contractació del sector públic."

Article 46

Modificació de la Llei 19/2005
1. S'afegeix un nou apartat, el 4, a l'article 1 de la Llei 19/2005, del 27 de desembre, de l'Institut Geològic de Catalunya, amb el text següent:
"4. L'Institut Geològic de Catalunya, en el desenvolupament de les seves funcions, té la condició de mitjà propi instrumental i de servei tècnic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i dels ens, els organismes i les entitats que en depenen o que hi estan vinculats, i que tenen la consideració de poders adjudicadors, a l'efecte del que estableix l'article 4.1.n de la Llei de l'Estat 30/2007, del 30 d'octubre, de contractes del sector públic. En conseqüència, l'Institut Geològic de Catalunya està obligat a portar a terme, en l'àmbit de les funcions que estableix aquesta llei, els encàrrecs que li formulin els departaments de l'Administració de la Generalitat i els ens integrats en el seu sector públic. Les relacions de l'Institut Geològic de Catalunya amb els departaments i els ens o les entitats dels quals és mitjà propi instrumental i servei tècnic no tenen naturalesa contractual i s'articulen mitjançant encàrrecs."
2. S'afegeix un nou article, el 20 bis, a la Llei 19/2005, amb el text següent:
"Article 20 bis. Actuació com a mitjà propi
"1. L'Institut Geològic de Catalunya, en la seva actuació com a mitjà propi instrumental i servei tècnic, articula les relacions amb els departaments de l'Administració de la Generalitat i els ens, els organismes i les entitats que en depenen o que hi estan vinculats, mitjançant encàrrecs que no tenen naturalesa contractual. Els encàrrecs han d'incloure, com a mínim, l'abast corresponent, la previsió dels costos i el sistema de finançament.
"2. L'Institut Geològic de Catalunya no pot participar en les licitacions públiques convocades pels ens respecte dels quals té la consideració de mitjà propi instrumental i servei tècnic. Això no obstant, quan no concorri cap licitador, es pot encarregar a l'Institut Geològic de Catalunya l'execució de l'activitat objecte de la licitació pública.
"3. El Govern ha d'aprovar anualment les directrius per a la fixació individualitzada de les tarifes de referència que s'han d'aplicar per a les diferents activitats de l'Institut Geològic de Catalunya i les condicions bàsiques d'execució d'aquestes activitats."

Secció tercera

Entitats autònomes de caràcter administratiu

Article 47

Modificació de la Llei 10/1989
Es modifica l'apartat 1 de l'article 5 de la Llei 10/1989, del 10 de juliol, del Patronat de la Muntanya de Montserrat, que resta redactat de la manera següent:
"1. El Patronat exerceix les seves competències dins l'àmbit territorial establert en el corresponent decret de delimitació territorial del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat."

Secció quarta

Urbanisme

Article 48

Modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, per a l'aclariment de les facultats dels plans especials urbanístics
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 49

Modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, per al reforçament de la iniciativa pública en la formulació del planejament urbanístic general
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 50

Modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, per al reforçament del control públic, la transparència i la recuperació de plusvàlues en les modificacions d'instruments de planejament urbanístic general que comportin un increment del sostre edificable, de la densitat de l'ús residencial o de la intensitat de l'ús industrial, o la transformació dels usos previstos
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 51

Modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, per regular la publicitat per mitjans telemàtics dels convenis urbanístics
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Secció cinquena

Transport públic de viatgers

Article 52

Modificació de la Llei 7/2004
1. Es modifiquen els apartats 3 i 4 l'article 52 de la de la Llei 7/2004, del 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives, que resten redactats de la manera següent:
"3. En el cas que l'usuari o usuària viatgi sense bitllet, amb un títol de transport no validat o amb un títol de transport no vàlid per a les característiques del trajecte o de l'usuari o usuària, s'han d'adoptar les mesures següents:
"a) El personal de l'empresa operadora ha de requerir a l'usuari o usuària l'abonament d'una percepció mínima de 50 euros. A aquest efecte, el personal de l'empresa operadora ha d'expedir el document justificatiu corresponent a la percepció mínima. Aquest import s'ha d'abonar en un termini de trenta dies a comptar de la intervenció del personal de l'empresa operadora. Si la percepció mínima és abonada de manera immediata, en el moment en què s'emet el títol corresponent, l'import es redueix d'un 50%.
"b) En el cas que l'usuari o usuària no efectuï el pagament immediat de la percepció mínima, el personal de l'empresa operadora ha de sol·licitar que s'identifiqui per tal de gestionar-ne el cobrament. En el cas que no s'efectuï el pagament durant els trenta dies posteriors a la intervenció, l'Administració titular del servei ha de tramitar el procediment sancionador corresponent, sempre que l'actuació de l'usuari o usuària constitueixi una infracció administrativa d'acord amb la normativa de transport aplicable.
"c) En el cas que l'usuari o usuària es negui a abonar la percepció mínima o a identificar-se adequadament, el personal de l'empresa operadora pot sol·licitar l'auxili del personal de seguretat o dels agents de l'ordre públic perquè l'identifiquin, sens perjudici de la facultat de requerir-li que abandoni el mitjà de transport o les instal·lacions.
"4. En el cas que, amb la identificació prèvia de l'usuari o usuària, es comprovi que es tracta d'un títol de transport que no és vàlid a causa de les seves característiques, o quan la persona es negui a identificar-se i, per tant, no s'hagi pogut comprovar aquest aspecte, el personal d'intervenció ha de retenir el títol i dipositar-lo en el lloc que es determini perquè la persona titular, amb l'acreditació prèvia, pugui retirar-lo."
2. S'afegeix un nou apartat, el 7, a l'article 52 de la de la Llei 7/2004, amb el text següent:
"7. En els àmbits territorials en què s'hagi establert un sistema d'integració tarifària amb una tipologia pròpia de títols de transport, s'ha d'aplicar, amb caràcter genèric, la percepció mínima amb l'import esmentat, sens perjudici que l'autoritat competent pugui proposar imports diferents, que han d'ésser aprovats per resolució de la persona titular del departament competent en matèria de transports, per supòsits relacionats amb la utilització inadequada del títol, en els termes descrits en l'apartat 2."

Secció sisena

Ports

Article 53

Modificació de la Llei 5/1998
1. Es modifica l'apartat 1 de l'article 1 de la Llei 5/1998, del 17 d'abril, de ports de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:
"1. Aquesta Llei té per objecte d'establir l'organització portuària de la Generalitat i regular la planificació, la construcció, la modificació, la gestió, la utilització i el règim de policia dels ports, de les marines interiors i de la resta d'obres o construccions nàutiques i portuàries que són competència de la Generalitat, i també llur règim econòmic i financer."
2. Es modifica la lletra a de l'article 8 de la Llei 5/1998, que resta redactada de la manera següent:
"a) L'organització, la gestió i l'administració dels ports, les dàrsenes, les instal·lacions marítimes i les marines interiors que gestioni directament o indirectament l'ens públic, inclosa la gestió, recaptació i revisió dels tributs portuaris, i també la planificació, la confecció de projectes, l'execució i la conservació de les seves obres i instal·lacions, d'acord amb la normativa urbanística aprovada."
3. Es modifica la lletra j de l'article 13 de la Llei 5/1998, que resta redactada de la manera següent:
"j) Adoptar acords en matèria de tributs portuaris i preus privats."
4. Es modifica la lletra a de l'article 20.1 de la Llei 5/1998, que resta redactada de la manera següent:
"a) Els tributs portuaris i els ingressos que tinguin el caràcter de recursos de dret privat obtinguts en l'exercici de les seves funcions."
5. Se suprimeixen els apartats 1 i 2 de l'article 93 de la Llei 5/1998.
6. Es modifica l'apartat 1 de l'article 102 de la Llei 5/1998, que resta redactat de la manera següent:
"1. Tenen la consideració d'infracció administrativa en l'àmbit portuari les accions i les omissions tipificades i sancionades per aquesta Llei. En matèria de tributs portuaris s'aplica el règim d'infraccions i sancions establert per la Llei de l'Estat 58/2003, del 17 de desembre, general tributària, i per les disposicions que la complementen o desenvolupen."
7. Es modifica la secció tercera del capítol III del títol IV del llibre II de la Llei 5/1998, que resta redactada de la manera següent:
"Secció tercera. Preus privats
"Article 93. Preus privats
"Correspon a Ports de la Generalitat determinar el preu exigible als particulars en contraprestació per les activitats econòmiques portuàries i serveis diversos que porta a terme a sol·licitud d'aquests particulars.
"Article 93 bis. Revisió i actualització dels preus privats
"1. Correspon a Ports de la Generalitat revisar el preu que pot exigir als particulars en contraprestació per les activitats econòmiques portuàries i serveis diversos que porta a terme a sol·licitud d'aquests particulars.
"2. Els preus establerts per Ports de la Generalitat s'entenen automàticament actualitzats l'1 de gener de cada any, en una proporció equivalent al 100% de la variació interanual experimentada per l'índex general de preus de consum a Catalunya.
"Article 93 ter. Exigibilitat
"1. Ports de la Generalitat pot exigir el pagament del preu de les activitats econòmiques portuàries i serveis diversos des del moment que rep la petició de la persona interessada. A tal efecte, l'entitat ha d'expedir la factura corresponent. El sol·licitant o la sol·licitant l'ha de fer efectiva en el termini de trenta dies naturals a comptar de la seva notificació.
"2. Ports de la Generalitat pot exigir un dipòsit previ o la constitució d'avals per a garantir el cobrament de les factures emeses, per l'import corresponent.
"3. Transcorregut el termini de pagament sense que el sol·licitant o la sol·licitant hagi fet efectiu el preu exigit, la Gerència de Ports de la Generalitat ha de certificar aquesta circumstància i ho ha de notificar a la persona obligada al pagament. La quantitat deguda genera l'interès legal de diners vigents incrementats en dos punts durant el període en què s'hagi incorregut en mora.
"4. Si la persona obligada al pagament ha constituït alguna garantia, Ports de la Generalitat, amb el requeriment previ a la persona interessada, ha de procedir al cobrament de la quantitat deguda amb càrrec a la dita garantia. Altrament, Ports de la Generalitat ha de reclamar la quantitat deguda davant els òrgans de la jurisdicció ordinària. El certificat emès per la Gerència de Ports de la Generalitat té la consideració de títol executiu als efectes de l'acció executiva, d'acord amb el que estableix l'article 517 de la Llei de l'Estat 1/2000, del 7 de gener, d'enjudiciament civil, i permet la promoció del procés d'execució corresponent amb independència de l'import efectivament reclamat. La falta de pagament dels interessos meritats durant el període en què s'ha incorregut en mora habilita igualment Ports de la Generalitat per a l'exercici de l'acció executiva en la manera establerta per aquest article.
"Article 93 quater. Reclamació prèvia a la via judicial civil
"1. En matèria de preus privats per la realització d'activitats econòmiques portuàries, les persones interessades han de formular reclamació prèvia per la via administrativa a l'exercici d'accions fundades en dret privat contra Ports de la Generalitat, en la manera establerta per la legislació sobre règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
"2. Correspon al conseller o consellera competent en matèria de ports la resolució de les reclamacions prèvies per la via administrativa a l'exercici d'accions fundades en dret privat en aquesta matèria. La resolució s'ha de dictar en el termini de tres mesos a comptar de l'entrada de la reclamació en el registre de l'òrgan competent per a resoldre. El venciment del termini establert sense que s'hagi dictat i notificat la resolució de la reclamació en determina la desestimació. La interposició de la reclamació prèvia no suspèn l'obligació d'efectuar el pagament de la factura en la manera establerta per l'article 93 ter."
8. S'afegeix una nova secció, la quarta, al capítol III del títol IV del llibre II de la Llei 5/1998, amb el text següent:
"Secció quarta. Utilització d'instal·lacions en règim de concessió
"Article 93 quinquies. Utilització d'instal·lacions en règim de concessió
"El tràfic portuari que utilitza instal·lacions en règim de concessió administrativa, construïdes o no per particulars, és subjecte al pagament a Ports de la Generalitat de les contraprestacions que corresponguin, segons el règim jurídic aplicable, que s'estableixen en les clàusules de la concessió, amb les bonificacions i les exempcions que hi siguin determinades."

Secció setena

Ordenació ambiental

Article 54

Modificació de la Llei 6/2001
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 55

Modificació de la Llei 8/2008
Es modifica l'apartat 4 de l'article 17 de la Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus, que resta redactat de la manera següent:
"4. No es consideren residus destinats a la deposició controlada els residus de la construcció gestionats d'acord amb el que disposen els articles 4 i 5 del Reial decret 105/2008, de l'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, sempre que es compleixin els objectius mínims de recuperació que s'estableixin reglamentàriament."

Secció vuitena

Servei Català de Trànsit

Article 56

Modificació de l'article 5 de la Llei 14/1997
Es modifica l'article 5 de la Llei 14/1997, del 24 de desembre, de creació del Servei Català de Trànsit, que resta redactat de la manera següent:
"Article 5. La Direcció
"La persona que ocupa la Direcció amb rang de director o directora general és nomenada i separada per decret del Govern i té les funcions següents:
"a) Elaborar anualment el pla d'actuació i l'avantprojecte i la liquidació del pressupost, per tal de presentar-los a la Presidència perquè els aprovi.
"b) Dirigir, coordinar, gestionar i inspeccionar els serveis d'acord amb les directrius de la Presidència.
"c) Administrar i gestionar els recursos econòmics del Servei.
"d) Ordenar les despeses i els pagaments dins els límits establerts.
"e) Proposar la plantilla del Servei, la relació de llocs de treball i el règim retributiu del personal en el marc de la legislació aplicable.
"f) Contractar el personal del Servei en règim laboral.
"g) Resoldre els expedients sancionadors que s'incoïn per infraccions comeses contra la normativa de trànsit, la circulació de vehicles i la seguretat viària a les vies interurbanes i travessies, sens perjudici de les competències municipals.
"h) Resoldre els expedients sancionadors que s'incoïn per infraccions comeses en vies urbanes dels municipis que hagin signat un conveni d'acord amb l'article 11.
"i) Resoldre els expedients sancionadors relatius a les autoescoles i als centres de reconeixement d'aptituds psicotècniques dels conductors.
"j) Resoldre els recursos administratius.
"k) Exercir qualsevol altra funció que li delegui la Presidència."

Article 57

Modificació de l'article 10 de la Llei 14/1997
Es modifica l'article 10 de la Llei 14/1997, que resta redactat de la manera següent:
"Article 10. Recursos
"1. Les resolucions de la Direcció del Servei Català de Trànsit, que no esgoten la via administrativa, poden ésser objecte de recurs d'alçada davant el titular o la titular del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació. Les resolucions de la Presidència posen fi a la via administrativa.
"2. El recurs de revisió s'ha d'interposar davant l'òrgan que va dictar l'acte que s'impugna en els supòsits establerts legalment.
"3. El recurs potestatiu de reposició contra les resolucions sancionadores dictades pel director o directora del Servei Català de Trànsit s'interposa davant aquest mateix òrgan, que és el competent per a resoldre'l.
"4. Exhaurida la via administrativa, es pot interposar el recurs contenciós administratiu o el que es consideri més ajustat al dret, d'acord amb els terminis i el procediment que assenyala la legislació aplicable a l'Administració de la Generalitat."

Article 58

Modificació de l'article 11 de la Llei 14/1997
Es modifica l'article 11 de la Llei 14/1997, que resta redactat de la manera següent:
"Article 11. Sancions
"1. La persona que ocupa la direcció del Servei Català de Trànsit és competent per a imposar multes i sancions en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària, sens perjudici de les competències municipals.
"2. Contra les resolucions sancionadores dictades pel director o directora del Servei Català de Trànsit es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant d'aquest mateix òrgan, de conformitat amb la normativa específica.
"3. Les sancions en matèria de publicitat corresponen a la direcció del Servei Català de Trànsit.
"4. El director o directora del Servei Català de Trànsit pot assumir la competència sancionadora per infraccions de normes de circulació en vies urbanes que corresponen als alcaldes, sempre que hi hagi un conveni subscrit en aquesta matèria entre l'ajuntament afectat i el Servei Català de Trànsit.
"5. L'import de les multes i les sancions pot ésser exigit per la via de constrenyiment.
"6. L'import de les sancions derivades de les denúncies per infraccions comeses en les vies urbanes que són formulades per les policies locals i tramitades i percebudes pel Servei Català de Trànsit han de revertir parcialment, per conveni, en favor de l'ajuntament corresponent, en la forma que s'estableixi per reglament.
"7. El Servei Català de Trànsit pot actuar com a organisme recaptador per la via de constrenyiment de les sancions derivades de les denúncies formulades a infractors residents en un municipi diferent al de la comissió de la infracció, si s'ha establert d'aquesta manera en el conveni corresponent subscrit entre l'ajuntament afectat i el Servei Català de Trànsit."

Secció novena

Sindicatura de Comptes

Article 59

Modificació de l'article 9 de la Llei 6/1984
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 60

Modificació de l'article 14 de la Llei 6/1984
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 61

Addició d'una disposició addicional a la Llei 6/1984
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Secció desena

Modificació d'altres lleis

Article 62

Modificació del text únic de la Llei de l'esport
Es modifica l'article 7 del text únic de la Llei de l'esport, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, del 31 de juliol, que resta redactat de la manera següent:
"Article 7
"1. El règim jurídic dels clubs o les associacions esportius s'ha d'adaptar a les normes determinades per reglament. A les entitats esportives federades els són aplicables subsidiàriament les normes reguladores de les federacions esportives catalanes que siguin compatibles amb la mateixa organització.
"2. En qualsevol cas, els estatuts dels clubs o associacions esportius han d'ésser aprovats per l'Assemblea General amb la finalitat de poder-se inscriure al Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.
"3. Els presidents dels clubs o les associacions esportius han d'exercir la representació legal d'aquests clubs o associacions i n'han de presidir els òrgans, llevat dels supòsits que legalment o estatutàriament es determinin.
"4. Els clubs o les associacions esportius que, per llur naturalesa, s'organitzen amb una estructura interna simplificada poden gaudir d'un règim jurídic especial, que s'ha de desplegar per reglament. A aquest efecte, tan sols és exigible que en la constitució d'aquests clubs o associacions s'identifiquin els fundadors, el nom, el domicili i la finalitat del club o l'associació, i també el sotmetiment a la normativa esportiva que els sigui aplicable."

Article 63

Modificació de la Llei 24/2002
Es modifica l'apartat 1 de l'article 7 de la Llei 24/2002, del 18 de novembre, de creació de l'especialitat d'educació social en el cos de diplomats de la Generalitat, que resta redactat de la manera següent:
"1. El personal interí i el personal amb contracte temporal que en el moment de publicació de la convocatòria de selecció presti serveis o acrediti haver prestat amb anterioritat tres anys de serveis com a educador o educadora en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat pot participar, excepcionalment, successivament i sense solució de continuïtat, en les tres primeres convocatòries per a l'accés a l'especialitat d'educació social pel sistema de concurs oposició, sempre que posseeixi alguna llicenciatura o diplomatura. En la fase de concurs s'ha de tenir en compte, especialment, el temps de serveis prestats com a educador o educadora social. En la fase d'oposició, resten exempts dels temes específics d'educació social els aspirants que acreditin haver prestat un mínim de tres anys de serveis com a educador o educadora social en l'àmbit de la Generalitat."

Article 64

Modificació de la Llei 20/2009
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 65

Modificació de la Llei 18/2009
Se suprimeix l'apartat 5 de l'article 33 de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública.

Disposicions addicionals

Disposició addicional Primera

Habilitació
Es faculta la persona titular del departament competent en matèria de transports perquè dicti les normes necessàries per a desenvolupar i aplicar l'article 52 de la Llei 7/2004, del 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives, i per a actualitzar mitjançant resolució la quantia de la percepció mínima regulada per l'article 52 de la llei present.

Disposició addicional Segona

Reconeixement recíproc i expedició de llicències de caça i pesca recreativa en aigües interiors
1. Les llicències de caça i pesca recreativa en aigües interiors expedides per les comunitats autònomes que han subscrit un conveni de reconeixement recíproc d'aquestes llicències amb la Generalitat habiliten per a l'exercici de la caça i la pesca recreativa en aigües interiors en el territori de Catalunya en els termes i les condicions que estableix el conveni.
2. Les llicències de caça i pesca recreativa en aigües interiors es poden expedir de manera telemàtica i el pagament de la taxa corresponent es pot fer de manera electrònica. L'acreditació de la possessió de l'assegurança obligatòria del caçador o caçadora es fa mitjançant una declaració responsable en els termes establerts per la normativa de simplificació de tràmits en els procediments administratius.

Disposició addicional Tercera

Règim d'autonomia econòmica i financera de les representacions del Govern als territoris de parla i cultura catalanes
El règim d'autonomia econòmica i financera establert per la disposició addicional primera de la Llei 17/2007, del 21 de desembre, de mesures fiscals i financeres, és aplicable a les representacions del Govern de la Generalitat als territoris de parla i cultura catalanes, ja creades o que es puguin crear per complir amb les finalitats que estableixen els articles 6.4, 12 i 50.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.

Disposició addicional Quarta

Recurs especial en matèria de contractació
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Cinquena

Devolució de l'impost sobre vendes minoristes de determinats hidrocarburs suportat per agricultors i ramaders
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Sisena

Coneixement i publicitat dels informes de fiscalització dels ens locals
1. Els informes que emet la Sindicatura de Comptes en la seva funció de fiscalització, un cop rebuts pels ens locals, s'han de sotmetre al coneixement dels òrgans de govern d'aquests ens i n'han de fer publicitat a llur seu electrònica corporativa. Els ens locals que en llur àmbit territorial d'actuació tenen un nombre superior a cinquanta mil habitants, o quan llur pressupost global anual ultrapassa els cinquanta milions d'euros, han de sotmetre a auditories financeres, en els termes previstos per la normativa d'hisendes locals, els comptes de les entitats del seu sector públic; en concret, dels organismes autònoms, les societats mercantils, les fundacions, els consorcis i, en general, qualsevol entitat que estigui participada majoritàriament per aquells ens i que no estigui sotmesa a fiscalització prèvia. Les dites auditories s'han de portar a terme sota la direcció o la supervisió dels interventors respectius.
2. Les auditories a què fa referència l'apartat 1 s'han de sotmetre, amb caràcter previ a la remissió a la Sindicatura de Comptes, als òrgans de govern dels ens locals. Les dites auditories s'han de publicar a les seus electròniques corporatives respectives.
3. S'ha de trametre al Departament de Governació i Administracions Públiques i al Departament d'Economia i Finances, per a l'exercici de les competències respectives, una còpia de les auditories a què fan referència els apartats 1 i 2.
4. El Departament de Governació i Administracions Públiques ha de crear un inventari públic de control del compliment de les obligacions de tramesa de documentació economicofinancera, tant per part dels ens locals com de les entitats de llur sector públic, al mateix departament i a la Sindicatura de Comptes.

Disposició addicional Setena

Caràcter de les reduccions de la base imposable de l'impost sobre successions i donacions
No vigent
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vuitena

Aplicació progressiva de les reduccions personals i addicionals en l'impost sobre successions i donacions
No vigent
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Novena

Autorització de modificacions pressupostàries per l'aplicació de les normes de l'impost sobre successions i donacions
S'autoritza el Govern perquè faci les modificacions pressupostàries que calguin per tal d'incorporar el resultat derivat de l'aplicació de les mesures contingudes en la secció segona del capítol II del títol I i en la disposició addicional vuitena.

Disposicions transitòries

Disposició transitòria Primera

Prestació per l'acolliment de menors d'edat tutelats per la Generalitat
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició transitòria Segona

Patronat de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició transitòria Tercera

Preus privats
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició transitòria Quarta

Règim aplicable als instruments urbanístics en tràmit
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició derogatòria

1. Es deroguen:
a) L'apartat 2 de l'article 62 del text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, del 4 de novembre.
b) El capítol I del títol VI del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, del 25 de juny.
c) El capítol I del títol XI del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008.
d) L'apartat 10 de l'article 15.1-4, del títol XV del capítol I del text refós aprovat pel Decret legislatiu 3/2008.
e) L'apartat 4 de l'article 1 de la Llei 31/2002, del 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives, de conformitat amb l'apartat 2 de la disposició derogatòria de la Llei 17/2007, del 21 de desembre, de mesures fiscals i financeres.
f) La disposició addicional sisena de la Llei 31/2002.
g) L'annex de la Llei 10/1989, del 10 de juliol, del Patronat de la Muntanya de Montserrat.
h) L'Ordre del Departament de Política Territorial i Obres Publiques, del 21 de desembre de 2001, sobre la percepció mínima aplicable, en diversos mitjans de transport, als viatgers i viatgeres sense bitllet.
i) L'article 6 de la Llei 14/1997, del 24 de desembre, de creació del Servei Català de Trànsit.
j) L'article 2.1.a de la Llei 21/2001, del 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives.
2. A l'entrada en vigor d'aquesta llei, els articles 8, 9, 10 i 11 de la Llei 15/1983, del 14 de juliol, de la higiene i el control alimentaris, regeixen solament en allò en què siguin aplicables com a normes de rang reglamentari fins que entrin en vigor les disposicions reglamentàries que es dictin en desplegament de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública, en matèria de registre sanitari alimentari, moment en el qual resten derogats.
3. Resten derogades les disposicions de rang igual o inferior que contradiguin el que estableix aquesta llei, s'hi oposin o hi resultin incompatibles.

Disposicions finals

Disposició final Primera

Autorització per a formular un nou text articulat de les taxes aplicables per Ports de la Generalitat
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició final Segona

Autorització per a formular la refosa de la Llei d'urbanisme
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició final Tercera

Projecte de llei de regulació de l'impost sobre successions i donacions
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició final Quarta

Entrada en vigor
1. Aquesta llei entra en vigor l'1 de gener de 2010, llevat dels articles 56, 57 i 58 i de l'apartat 1.i de la disposició derogatòria, que entren en vigor al cap de sis mesos de la publicació en el Boletín Oficial del Estado de la Llei de l'Estat per la qual es modifica el text articulat de la Llei de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990, del 2 de març, en matèria sancionadora.
2. Per tal que el mercat assegurador pugui adequar les pòlisses d'assegurança dels rams afectats pels fets imposables que estableixen els apartats c, d, e i f de l'article 22.5-1 del text refós aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, en la redacció establerta per aquesta llei, el primer paràgraf de l'apartat 3 de l'article 22.5-3 entra en vigor l'1 de gener de 2011.