Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 10/1988, de 27 de juliol, de modificació de la Llei 12/1983, del 14 de juliol, d'Administració institucional de la sanitat, i de l'assistència i els Serveis Socials de Catalunya.

Dades bàsiques
 • Rang del document Llei

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 010/1988

 • Data del document 27/07/1988

 • Data de publicació 01/08/1988

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 1025

 • No Vigent
Afectacions
01/08/1988 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT

 EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA         
                               
  Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de 
 Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el 
 que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'Autonomia, 
 promulgo la següent                     
                               
 LLEI                            
                               
  Atesa la conveniència de modificar la Llei 12/1983, del 
 14 de juliol, d'Administració institucional de la sanitat, 
 i de l'assistència i els Serveis Socials de Catalunya, en 
 allò que fa referència a l'assignació de competències i 
 funcions al Departament de Sanitat i Seguretat Social en 
 matèria de Serveis Socials i Assistència Social,      
                               
 Article únic                        
  Queden derogades totes les disposicions de la Llei 
 12/1983, del 14 de juliol, d'Administració institucional de 
 la sanitat, i de l'assistència i els Serveis Socials de 
 Catalunya,  que  assignen  competències i funcions al 
 Departament de Sanitat i Seguretat Social en matèria de 
 Serveis  Socials i Assistència Social, i les que es 
 refereixen a l'adscripció  a  aquest  Departament  de 
 l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials.
                               
 Disposicions finals                     
                               
 Primera                           
  El Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya 
 determinarà el Departament al qual correspondran  les 
 competències i les funcions en matèria de serveis socials i 
 d'assistència social, i l'adscripció dels òrgans i les 
 entitats que corresponguin.
                               
 Segona                           
  S'autoritza  el  Consell Executiu per  efectuar les 
 modificacions pressupostàries oportunes als efectes de 
 donar compliment a les previsions de la present Llei, i per 
 dictar les disposicions que siguin necessàries per al seu 
 desplegament i aplicació.
                               
 Tercera                           
  Aquesta Llei entrarà en vigor el mateix dia de la seva 
 publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
                               
  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui 
 d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que 
 els tribunals i autoritats als quals pertoqui la facin 
 complir.
                               
 Palau de la Generalitat, 27 de juliol de 1988        
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya