Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

ORDRE EDU/484/2009, de 2 de novembre, del procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació del segon cicle de l'educació infantil.

Dades bàsiques
  • Rang del document Ordre

  • Organisme emissor Departament d'Educació

  • Núm. del document EDU/0484/2009

  • Data del document 02/11/2009

  • Data de publicació 13/11/2009

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 5505

TEXT PUBLICAT

D'acord amb l'article 131.3.c de l'Estatut d'autonomia, correspon a la Generalitat, en matèria de ensenyament no universitari, l'establiment dels plans d'estudi corresponents, incloent-hi l'ordenació curricular.

L'article 52 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació, disposa que el currículum comprèn els criteris d'avaluació. Concretament, d'acord amb l'article 56.8, durant l'educació infantil, l'avaluació del desenvolupament personal i de l'aprenentatge ha de verificar el grau d'assoliment dels objectius educatius i ha de facilitar l'adaptació de l'ajut pedagògic a les característiques individuals de cada infant.

El Decret 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments del segon cicle de l'educació infantil, en defineix les finalitats, així com els objectius i els continguts a desenvolupar en cada àrea i les característiques i criteris per a l'avaluació dels aprenentatges de l'alumnat.

D'acord amb les disposicions esmentades, s'estableixen els aspectes procedimentals dels criteris materials d'avaluació previstos al Decret 181/2008. Així, l'avaluació ha de ser contínua i global. L'observació, la documentació pedagògica i l'anàlisi sistemàtica del procés d'ensenyament i aprenentatge han de ser els mitjans que permetran conèixer les condicions inicials de cada infant, els progressos efectuats en el seu desenvolupament i el grau d'assoliment dels objectius establerts.

L'avaluació és un procés que ha de considerar-se com a part integrant de les activitats educatives. Les eines fonamentals per a l'avaluació són l'observació que permet disposar d'informació sobre els comportaments i les actuacions dels infants mitjançant instruments diferents. L'observació i la documentació pedagògica permet reconstruir l'experiència educativa, fer visibles els processos dels infants, la relació que mantenen amb els altres i la seva activitat, i documentar aspectes de les activitats quotidianes que han d'ajudar a regular el seu procés d'aprenentatge.

Els centres han de garantir l'atenció a la diversitat de tot el seu alumnat i han d'adequar l'ensenyament a les característiques, els ritmes d'aprenentatge i les singularitats de cada infant.

Per tal de facilitar la informació sobre l'evolució del desenvolupament i l'aprenentatge dels infants i per a la presa de decisions en la pràctica educativa, s'orienten i regulen els aspectes formals i de registre.

A proposta del director general de l'Educació Bàsica i el Batxillerat, d'acord amb l'article 39.3 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, de conformitat amb el procediment que estableixen els articles 61 i següents de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat, i d'acord amb el dictamen del Consell Escolar de Catalunya;

D'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora,

Ordeno:

Article 1

Objecte i àmbit d'aplicació

El procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació en el segon cicle de l'educació infantil, s'apliquen als centres educatius públics i privats en l'àmbit de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació, i del Decret 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments del segon cicle de l'educació infantil.

Article 2

Criteris generals

2.1 Els centres educatius, en el projecte educatiu, han de desenvolupar i concretar el currículum i els criteris metodològics, organitzatius i d'avaluació i fixar les mesures necessàries per atendre la diversitat de l'alumnat.

2.2 L'avaluació ha de ser contínua i global i formativa. L'observació, la documentació pedagògica i l'anàlisi sistemàtica del procés d'ensenyament i aprenentatge han de permetre verificar el desenvolupament de les capacitats establertes per a l'etapa i el grau d'assoliment dels objectius establerts, i adaptar l'ajut pedagògic a les característiques individuals dels infants.

2.3 Els criteris d'avaluació es prendran com a referent per a observar el procés de desenvolupament de l'alumnat, els aprenentatges adquirits i per a la identificació de les possibilitats i dificultats de cada infant.

2.4 La informació que proporciona l'avaluació ha de permetre afavorir no tan sols el desenvolupament i el procés d'aprenentatge de l'alumnat, sinó donar als docents elements per revisar i adequar les maneres d'ensenyar i les programacions elaborades.

2.5 Els centres educatius han de facilitar la màxima informació possible sobre els criteris d'avaluació establerts en el projecte educatiu, per fer efectiu el compromís i la participació de les famílies en el procés educatiu dels infants i per garantir la coherència educativa entre el centre i la família.

Article 3

Avaluació de l'alumnat

3.1 A fi de facilitar i completar la informació sobre l'alumnat i d'assegurar la continuïtat i coherència del procés educatiu, així com una transició adequada d'un cicle a l'altre i d'una etapa a l'altra, els centres han d'establir en el primer trimestre de curs, i sempre que sigui possible, mecanismes de coordinació entre el primer i el segon cicle de l'educació infantil i entre l'etapa d'educació infantil i la de primària.

3.2 Cada tutor o tutora ha de coordinar les activitats d'avaluació i d'observació realitzades per l'altre personal docent i de suport que intervingui en el procés d'ensenyament de l'alumnat. També li correspon el traspàs de la informació a l'equip docent del cicle i és responsable de l'intercanvi d'informació amb les famílies. L'avaluació és responsabilitat de tot l'equip docent.

Article 4

Actuacions de l'equip docent de cicle

4.1 L'equip docent de cicle ha de decidir sobre els aspectes de l'observació, la documentació pedagògica i l'avaluació, que s'han d'incloure en les programacions didàctiques en coherència amb el projecte educatiu del centre. També ha d'elaborar els instruments de registre sistemàtic per a les observacions dels progressos de l'alumnat.

4.2 Cada docent, en programar i executar les activitats d'ensenyament i aprenentatge, ha d'incloure com un element integrant l'observació i l'avaluació del procés d'aprenentatge i desenvolupament de l'alumnat en coherència amb el projecte educatiu de centre.

4.3 L'equip docent del cicle s'ha de reunir per avaluar el procés d'ensenyament i aprenentatge com a mínim un cop al trimestre. En aquestes sessions s'establiran les mesures d'adequació, la modificació d'estratègies i els ajustaments de programació que convinguin per a les activitats educatives del cicle.

4.4 L'equip docent de cicle ha de decidir el format i contingut concret de l'informe escrit a les famílies i de l'informe global individualitzat, és el tutor/a qui els ha de complimentar. Els informes a les famílies s'han d'incorporar a l'arxiu personal de cada infant.

Article 5

Atenció a la diversitat

5.1 Per respondre a les necessitats de tot l'alumnat en el marc de la inclusió educativa, s'han d'establir i preveure en la programació general d'aula els aspectes següents:

a) Verificar l'adequació dels objectius de la programació a les característiques de l'alumnat.

b) Planificar activitats diverses amb diferent grau de complexitat perquè tots els alumnes puguin desenvolupar les capacitats de l'etapa i revisar, si escau, les estratègies metodològiques, l'organització del grup i les mesures de suport utilitzades i els criteris d'avaluació.

c) Establir criteris d'avaluació que evidenciïn el progrés esperat de l'alumnat.

Quan el progrés de l'alumne/a no sigui l'esperat, s'han d'establir mesures de suport per facilitar-li l'adquisició d'aprenentatges bàsics i imprescindibles per poder seguir el procés educatiu.

5.2 Si les adaptacions incorporades en la programació ordinària de l'aula i les mesures de reforç previstes són insuficients per atendre adequadament l'alumnat més vulnerable, que té unes necessitats educatives específiques, cal elaborar un pla individualitzat que reculli el conjunt d'ajudes, suports i adaptacions que pugui necessitar en els diferents moments i contextos escolars. La comissió d'atenció a la diversitat, en els centres on estigui prevista, ha de promoure aquest pla, el qual ha de recollir les grans línies de l'atenció que es proporcionarà a l'alumne/a durant un període de temps determinat, i s'ha d'anar adaptant d'acord amb el seu progrés.

5.3 El responsable d'elaborar aquest pla serà el tutor o tutora de l'alumne/a, amb la col·laboració d'altres professionals de suport del centre i dels serveis educatius, i si es considera convenient, hi podran intervenir professionals d'altres àmbits, com ara el social o el de salut. També s'ha de comptar amb la participació de la família o els representants legals, i se'ls ha d'escoltar durant el procés de presa de decisions i s'ha de tenir en compte el seu acord en les decisions finals. El pla l'ha d'aprovar el director/a del centre.

5.4 Excepcionalment, l'alumnat pot romandre un any més en el segon cicle de l'educació infantil, en qualsevol curs, a proposta de l'equip docent de cicle, que ha d'anar acompanyat de l'informe elaborat pels serveis educatius i l'acord de la família, i amb l'aprovació del director/a del centre.

5.5 Excepcionalment, en els termes establerts en el projecte educatiu del centre i d'acord amb els protocols per a la identificació de les altes capacitats i l'atenció metodològica adequada que s'estableixin per l'Administració educativa, es pot flexibilitzar la permanència en el segon cicle de l'educació infantil i cursar el cicle en dos cursos, quan el ritme d'aprenentatge i el grau de maduresa de l'alumne/a així ho aconsellin i sempre que la decisió afavoreixi la seva evolució personal i social. Cal comunicar la decisió al director o directora dels serveis territorials corresponents.

5.6 Sempre que es consideri necessari es pot demanar la col·laboració dels serveis educatius corresponents.

Article 6

Documents d'avaluació

6.1 A l'inici del segon cicle el centre educatiu ha d'obrir un arxiu personal per a cada alumne/a amb el nom i cognoms de l'infant i les dades del centre, del qual en formen part els documents oficials d'avaluació, així com els de registre i avaluació elaborats pels centres.

En tots els documents elaborats s'hi ha d'incorporar un ús no sexista ni androcèntric del llenguatge.

6.2 Són documents oficials del procés d'avaluació: la fitxa de dades bàsiques de l'alumne/a i el resum d'escolarització individual, els quals s'han d'ajustar, respectivament, als models establerts en els annexos 1 i 2, i l'informe global individualitzat de final d'etapa elaborat pels centres, el qual ha de reflectir el procés educatiu seguit per l'alumne/a i el nivell d'adquisició dels aprenentatges bàsics i de les capacitats previstes. Aquest document s'ha de trametre als mestres tutors o tutores de l'alumnat de l'etapa següent.

6.3 Els centres han d'elaborar el registre anual i els documents de registre i avaluació del procés educatiu de l'alumnat. Aquests documents han d'estar definits en el projecte educatiu.

El registre anual ha de reflectir les dades obtingudes en el procés d'observació i avaluació contínua en referència als objectius establerts, les dades més rellevants sobre el desenvolupament de l'infant i les mesures de reforç i adaptació, si escau.

6.4 El director o la directora, com a responsable de totes les activitats del centre, ho és també de les d'avaluació i amb la seva signatura ha de visar el resum d'escolarització i l'informe global de final de cicle.

6.5 La direcció del centre ha de garantir la confidencialitat de les dades personals que contenen els documents de registre del procés d'avaluació, d'acord amb la legislació vigent en aquesta matèria.

6.6 Els documents han de romandre en el centre, i la persona que exerceixi les funcions de secretari/ària és la responsable de custodiar-los, tant en format imprès com en suport electrònic.

6.7 Les signatures dels documents han de ser autògrafes i, a sota, hi ha de constar el nom i els cognoms dels signants. A mesura que s'implementi la signatura electrònica, aquests documents es poden substituir pels seus equivalents en format electrònic.

Article 7

Participació de les famílies

7.1 Per tal de facilitar l'exercici del dret i el deure de les famílies a participar en el procés educatiu dels seus fills i filles, el centre ha d'informar els pares, les mares o els representants legals de la seva evolució escolar per mitjà d'informes escrits, entrevistes individuals, reunions col·lectives i altres mitjans que consideri oportuns.

7.2 S'han de garantir com a mínim dos informes escrits anuals a les famílies i un al final del cicle.

7.3 Els informes escrits a les famílies han de reflectir la valoració dels progressos i dificultats observats, els aspectes personals i evolutius de l'infant, i les estratègies o els recursos complementaris que s'hagin pogut adoptar, relacionats amb els processos educatius i d'aprenentatge.

Article 8

Trasllat de centre

8.1 Quan l'alumne/a canviï de centre, el centre d'origen ha de trametre al de destinació, a petició d'aquest, la fitxa de dades bàsiques, el resum d'escolarització, l'últim informe anual i aquella informació complementària que el centre consideri adient per facilitar la incorporació de l'infant al nou centre.

8.2 Quan l'alumne/a finalitzi el segon cicle de l'educació infantil i iniciï l'etapa d'educació primària en un altre centre s'ha de trametre, a petició d'aquest, l'informe global individualitzat.

Article 9

Supervisió de la Inspecció d'Educació

La Inspecció d'Educació ha de supervisar el procediment d'avaluació de cada centre, vetllar per la seva adequada integració en el procés educatiu de l'alumnat i la seva correcció formal, així com per les mesures adoptades d'atenció a la diversitat, i proposar les mesures que contribueixin a millorar-lo.

Article 10

Dades personals de l'alumnat

Pel que fa a l'obtenció de les dades personals de l'alumnat, a la seva cessió d'uns centres a uns altres i a la seguretat i confidencialitat d'aquestes dades, cal ajustar-se al que disposa la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en tot cas, al que estableix la disposició addicional 23 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

Disposició derogatòria única

Queda derogada l'Ordre de 13 d'octubre de 1994, per la qual es determinen els documents i requisits formals del procés d'avaluació a l'educació infantil (DOGC núm. 1972, de 14.11.1994), en tot allò que fa referència al segon cicle de l'educació infantil.

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la publicació al DOGC.

Barcelona, 2 de novembre de 2009

Ernest Maragall i Mira

Conseller d'Educació

Annex 1

(Vegeu annex al document PDF)

Annex 2

(Vegeu annex al document PDF)

 

(09.303.079)