Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 197/2009, de 22 de desembre, de l'Observatori Català de la Justícia.

TEXT PUBLICAT

L'Estatut d'autonomia de Catalunya dedica el títol III al poder judicial a Catalunya, i concretament, el capítol III a les competències de la Generalitat sobre l'Administració de justícia, i estableix, entre d'altres, competències en matèria de mitjans materials i de mitjans personals, oficina judicial i institucions i serveis de suport, l'ordenació dels serveis de justícia gratuïta i d'orientació jurídica gratuïta, i competències en matèria de demarcació, planta i capitalitat judicials i sobre la justícia de pau i de proximitat. Així mateix, l'article 109 preveu que la Generalitat exerceix, ultra les competències expressament atribuïdes per l'Estatut, totes les funcions i les facultats que la Llei orgànica del poder judicial reconeix al Govern de l'Estat en relació amb l'Administració de justícia a Catalunya.

El Decret 119/2002, de 16 d'abril, modificat pels decrets 95/2003, d'1 d'abril, i 370/2004, de 7 de setembre, va crear el Consell de Justícia de Catalunya, com a òrgan col·legiat, amb l'objectiu de ser un fòrum d'anàlisi, reflexió, debat, participació i proposta d'actuació en matèries relacionades amb l'Administració de justícia a Catalunya, amb la finalitat de promoure la comunicació i l'intercanvi entre els operadors i les institucions implicades en aquesta matèria.

Posteriorment, el Decret 377/2006, de 3 d'octubre, va modificar la denominació del Consell de Justícia de Catalunya, el qual, amb l'objecte d'evitar la possible confusió amb l'òrgan de nova constitució que preveu l'article 97 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, va passar a denominar-se Observatori Català de la Justícia. Al mateix temps se'n va ampliar la composició pel que fa a les persones representants procedents de corporacions de dret públic relacionades amb l'Administració de justícia, a les persones representants de les organitzacions i associacions representatives d'interessos relacionats amb l'àmbit de l'Administració de justícia, i a les persones de competència i prestigi en l'àmbit de la justícia, i en l'àmbit de les relacions econòmiques, socials i culturals.

L'esmentat article 97 de l'Estatut estableix que el Consell de Justícia de Catalunya és l'òrgan de govern del poder judicial a Catalunya, que actua com a òrgan desconcentrat del Consell General del Poder Judicial, sens perjudici de les competències d'aquest darrer, d'acord amb el que estableix la Llei orgànica del poder judicial. Per això, en el moment en què es produeixi la modificació de la Llei orgànica esmentada i s'aprovi la regulació dels consells de justícia, caldrà adaptar la regulació de l'Observatori per adequar-lo a l'organització territorial del poder judicial. Mentrestant, l'articulat del Decret es refereix exclusivament al Consell General del Poder Judicial.

Els preceptes del Decret 119/2002, de 16 d'abril, que estableixen la composició de l'Observatori pel que fa a les persones representants procedents de l'Administració de justícia, s'adapten a la nova regulació de l'organització territorial del Ministeri Fiscal aprovada per la Llei 24/2007, de 9 d'octubre, que va modificar la Llei 50/1981, de 30 de desembre, reguladora de l'Estatut orgànic del Ministeri Fiscal, i a l'existència mateixa del o de la fiscal superior de Catalunya que preveu l'article 96 de l'Estatut d'autonomia.

Es modifica de nou la representació de les organitzacions i associacions representatives d'interessos relacionats amb l'àmbit de l'Administració de justícia, per tal que hi estiguin representades totes i cadascuna d'aquestes.

La modificació que ara es proposa pretén igualment adaptar la composició de l'Observatori a la nova estructura del departament competent en matèria de justícia que es va fer mitjançant els decrets 12/2007, de 16 de gener, de reestructuració del Departament de Justícia, i 197/2007, de 10 de setembre, d'estructuració de la Secretaria de Relacions amb l'Administració de Justícia, que van crear i desplegar, respectivament, la Secretaria de Relacions amb l'Administració de Justícia.

Finalment, com sigui que aquesta és la quarta modificació del Decret 119/2002, de 16 d'abril, és convenient unificar en un únic text vigent el contingut dels decrets anteriors que, per aquest motiu, es deroguen expressament, alhora que, d'acord amb la disposició final, s'estableix l'entrada en vigor d'aquest Decret l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tot això, amb audiència i consulta prèvies a les institucions i administracions afectades, a proposta de la consellera de Justícia i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Capítol 1

Naturalesa, funcions i composició de l'Observatori Català de la Justícia

Article 1

Naturalesa i adscripció

1.1 L'Observatori Català de la Justícia és el fòrum d'anàlisi, reflexió, debat, participació i proposta d'actuació en matèries relacionades amb l'Administració de justícia a Catalunya, que té com a finalitat promoure la comunicació i l'intercanvi entre els operadors i les institucions implicades en aquesta matèria.

1.2 L'Observatori Català de la Justícia està adscrit al departament competent en matèria de justícia. Així mateix, la secretaria competent en matèria de relacions amb l'Administració de justícia n'aporta la infraestructura i el suport administratiu necessari per al seu funcionament.

Article 2

Funcions

2.1 Corresponen a l'Observatori Català de la Justícia les funcions següents:

a) Analitzar, avaluar i fer estudis sobre matèries relacionades amb l'Administració de justícia a Catalunya, incorporant la perspectiva de gènere per tal de conèixer les repercussions sobre els drets de les dones. A aquest efecte totes les dades es recolliran, tractaran i presentaran desagregades per sexes.

b) Elaborar propostes d'actuació que puguin contribuir a la millora de l'Administració de justícia.

c) Estudiar, proposar i impulsar iniciatives d'actuació coordinades de les diferents administracions, òrgans, operadors jurídics, corporacions i entitats relacionades amb l'Administració de justícia que tinguin com a objectiu una millora del servei.

2.2 Per a l'exercici de les seves funcions, l'Observatori Català de la Justícia pot crear comissions i grups de treball per a la preparació, l'estudi i l'elaboració de propostes d'actuació en matèries relacionades amb l'Administració de justícia, com també determinar els estudis o treballs que han de dur a terme les comissions o grups de treball esmentats.

2.3 Les funcions que preveu l'apartat 1 s'entenen sens perjudici de les competències que corresponen al Consell General del Poder Judicial, al Fiscal General de l'Estat i a les diverses administracions amb competències en matèria d'Administració de justícia.

Article 3

Caràcter de les propostes de l'Observatori

Les propostes emeses per l'Observatori Català de la Justícia tenen el caràcter de facultatives i no vinculants.

Article 4

Composició

4.1 L'Observatori Català de la Justícia està integrat pel president o presidenta, el vicepresident o vicepresidenta, els o les vocals i el secretari o secretària.

4.2 Tenen la condició de membres de l'Observatori:

a) El president o presidenta de la Generalitat de Catalunya, que n'exerceix la presidència.

b) El conseller o consellera competent en matèria de justícia, que n'exerceix la vicepresidència.

c) Els o les vocals següents:

A) Procedents d'òrgans institucionals de Catalunya:

El president o presidenta de la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana del Parlament de Catalunya.

B) Procedents del poder judicial, podran formar-ne part:

Tres vocals del Consell General del Poder Judicial.

El president o presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Els o les quatre presidents o presidentes de les audiències provincials.

Dos jutges o jutgesses o magistrats o magistrades titulars o que pertanyin a òrgans governatius de l'Administració de justícia.

C) Procedents de l'Administració de justícia, podran formar-ne part:

El o la fiscal superior de Catalunya.

Els o les quatre fiscals en cap provincials.

El secretari o secretària de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

El director o directora de l'Institut de Medicina Legal de Catalunya.

D) Podrà formar part un o una representant del Ministeri de Justícia.

E) Procedents de l'Administració de la Generalitat:

El secretari o secretària general del departament competent en matèria de justícia.

El secretari o secretària competent en matèria de relacions amb l'Administració de justícia.

El secretari o secretària competent en matèria de serveis penitenciaris, rehabilitació i justícia juvenil.

El director o directora del Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya.

El director o directora general competent en matèria de recursos de l'Administració de justícia.

El director o directora general competent en matèria de modernització de l'Administració de justícia.

Dos o dues vocals designats o designades amb rang de director o directora general o assimilat, del departament competent en matèria de justícia.

F) Procedents de l'Administració local:

Un o una representant de la Federació de Municipis de Catalunya i un o una representant de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques.

G) Procedents de corporacions de dret públic relacionades amb l'Administració de justícia:

El president o presidenta i un o una membre del Consell dels Col·legis d'Advocats de Catalunya.

El president o presidenta i un o una membre del Consell dels Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya.

El degà autonòmic o degana autonòmica dels Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles de Catalunya.

El degà-president o degana-presidenta del Col·legi de Notaris de Catalunya.

El president o presidenta del Col·legi d'Economistes de Catalunya.

El president o presidenta del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya.

El president o presidenta del Consell de Col·legis de Graduats Socials de Catalunya.

El president o presidenta de l'Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya.

Els degans o deganes dels centres universitaris públics i privats de Catalunya on s'imparteixen titulacions de grau en dret.

H) En representació d'organitzacions i associacions representatives d'interessos relacionats amb l'àmbit de l'Administració de justícia:

Un o una representant de cadascuna de les associacions de jutges i magistrats.

Un o una representant de cadascuna de les associacions de fiscals.

Un o una representant de cadascuna de les associacions de jutges de pau.

Un o una representant de cadascuna de les associacions o organitzacions de secretaris judicials.

Un o una representant de cadascuna de les associacions de metges forenses.

Un o una representant de cadascuna de les associacions de perits judicials i forenses.

Un o una representant de cadascuna de les organitzacions sindicals més representatives en l'àmbit de l'Administració de justícia a Catalunya.

I) Fins a un màxim de cinc persones de competència i prestigi en l'àmbit de la justícia, vetllant perquè hi hagi representació d'una associació de dones juristes.

J) Fins a un màxim de sis persones amb experiència i prestigi de l'àmbit de les relacions econòmiques, socials i culturals, vetllant perquè tinguin formació en gènere i drets de les dones.

Capítol 2

Organització i funcionament

Article 5

Funcionament

5.1 L'Observatori Català de la Justícia funciona en ple i en comissió permanent.

5.2 El ple pot constituir comissions o grups de treball per matèries i/o àmbits territorials, a instància seva o a proposta de la comissió permanent. Correspon al ple determinar la composició de les comissions o grups de treball, vetllant per la presència de persones expertes amb formació de gènere i drets de les dones, com també determinar els objectius i el calendari d'execució dels estudis o treballs que han de dur a terme les comissions o grups esmentats.

5.3 Les comissions o grups de treball constituïts han d'elaborar les propostes sobre les matèries que l'Observatori els encarregui i elevar-les a aquest.

Article 6

El ple

6.1 El ple és l'òrgan superior integrat per totes les persones que formen l'Observatori Català de la Justícia d'acord amb la composició que estableix l'article 4.

6.2 Les persones membres de l'Observatori són designades de la manera següent:

a) Els o les tres vocals del Consell General del Poder Judicial i els dos jutges o jutgesses o magistrats o magistrades que preveu la lletra B) de l'article 4.2.c), si escau, són designats o designades pel Consell General del Poder Judicial.

b) El o la representant del Ministeri de Justícia, si escau, és designat o designada pel Ministeri de Justícia.

c) Les persones membres de l'Observatori procedents de l'Administració de la Generalitat, amb rang de director o directora general o assimilat del departament competent en matèria de justícia, són designades pel conseller o consellera competent en matèria de justícia.

d) Les persones membres de l'Observatori procedents de l'Administració local són designades per cadascuna de les entitats associatives dels ens locals de Catalunya.

e) Les persones membres de l'Observatori procedents de les corporacions de dret públic relacionades amb l'Administració de justícia són designades per cadascuna de les corporacions representades.

f) Les persones membres de l'Observatori procedents de les diferents organitzacions i associacions representatives d'interessos relacionats amb l'àmbit de l'Administració de justícia són designades per l'organització o associació respectiva.

g) Les persones membres de l'Observatori de competència i prestigi en l'àmbit de la justícia i en l'àmbit de les relacions econòmiques, socials i culturals són designades pel president o presidenta de la Generalitat, a proposta del conseller o consellera competent en matèria de justícia.

La designació de les persones membres de l'Observatori respondrà a criteris de participació paritària de dones i homes a l'hora de nomenar aquelles que no ho siguin per raó del seu càrrec.

6.3 Les persones membres de l'Observatori que ho són per raó del càrrec poden delegar la seva assistència en l'òrgan que designin.

6.4 El ple es reuneix, com a mínim, una vegada l'any en convocatòria ordinària, i en convocatòries extraordinàries quan les circumstàncies ho aconsellin, a iniciativa de la presidència o a proposta almenys d'una quarta part de les vocalies de l'Observatori.

6.5 Les convocatòries de les sessions del ple, amb l'ordre del dia corresponent, s'han de trametre a les persones membres amb una antelació mínima de cinc dies.

6.6 Per a la constitució vàlida del ple es requereix la presència de la presidència o la persona que la substitueixi, la secretaria i la meitat dels o de les vocals membres del ple.

6.7 No pot ser objecte de deliberació o acord cap assumpte que no figuri en l'ordre del dia, llevat que hi siguin presents totes les persones membres del ple i n'acordin la inclusió per unanimitat.

6.8 No obstant el que estableix l'article 8.c), quan ho sol·liciti una quarta part de les persones membres del ple, es poden incloure en l'ordre del dia de les reunions del ple aquells assumptes que es consideri que han de ser debatuts o estudiats.

Article 7

La comissió permanent

7.1 La comissió permanent és l'òrgan encarregat d'executar les decisions del ple i coordinar les reunions i les tasques de les comissions i dels grups de treball esmentats a l'article 5. Així mateix, corresponen a la comissió permanent les altres funcions que li siguin encomanades pel ple.

7.2 La comissió permanent està integrada per les persones membres del ple següents:

El conseller o consellera competent en matèria de justícia, que n'exerceix la presidència.

El secretari o secretària competent en matèria de relacions amb l'Administració de justícia, que n'exerceix la vicepresidència.

El secretari o secretària general del departament competent en matèria de justícia.

El secretari o secretària competent en matèria de serveis penitenciaris, rehabilitació i justícia juvenil.

Un o una vocal del ple de les persones designades amb rang de director o directora general o assimilat del departament competent en matèria de justícia, a designació del conseller o consellera competent en matèria de justícia.

El president o presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, o la persona en qui delegui.

El o la fiscal superior de Catalunya, o la persona en qui delegui.

Un o una vocal del Consell General del Poder Judicial.

El secretari o secretària de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, o la persona en qui delegui.

El president o presidenta del Consell dels Col·legis d'Advocats de Catalunya.

El president o presidenta del Consell dels Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya.

Una persona entre les que representen institucions professionals al ple de l'Observatori, designada pel conseller o consellera competent en matèria de justícia.

El degà o degana d'un centre universitari públic o privat on s'imparteixen titulacions de grau en dret, designat pel conseller o consellera competent en matèria de justícia.

7.3 La presidència de la comissió permanent pot convocar a les reunions altres persones membres del ple, en funció dels assumptes que s'hagin de tractar.

7.4 La comissió permanent es reuneix de manera ordinària, com a mínim, una vegada cada sis mesos, i amb caràcter extraordinari quan la convoqui la presidència.

7.5 Les convocatòries de les sessions de la comissió permanent, amb l'ordre del dia corresponent, s'han de trametre a les persones membres amb una antelació mínima de cinc dies.

Article 8

La presidència

Les funcions del president o presidenta de l'Observatori Català de la Justícia són les següents:

a) Representar l'Observatori.

b) Convocar i presidir les sessions del ple i designar les presidències de les comissions o grups de treball.

c) Fixar l'ordre del dia de les sessions, sens perjudici del que estableix l'article 6.8.

d) Qualsevol altra inherent a la seva condició de president o presidenta.

Article 9

La vicepresidència

El vicepresident o vicepresidenta exerceix totes les funcions que li delegui el president o presidenta.

En els casos de vacant, absència, malaltia o una altra causa legal, el president o presidenta serà substituït pel vicepresident o vicepresidenta.

Article 10

La secretaria

10.1 Una persona funcionària del grup A adscrita al departament competent en matèria de justícia farà les funcions de secretari o secretària del ple, de la comissió permanent i de les comissions o grups de treball, i haurà d'assistir a les reunions, amb veu però sense vot.

10.2 El secretari o secretària exerceix les funcions següents:

a) Fer la convocatòria de les sessions del ple de l'Observatori, de la comissió permanent i de les comissions o grups de treball i preparar-ne l'ordre del dia, per ordre del president o presidenta.

b) Redactar les actes de cada sessió.

c) Custodiar la documentació dels assumptes inclosos en l'ordre del dia i del ple de l'Observatori, de la comissió permanent i de les comissions o grups de treball.

d) Qualsevol altra inherent a la funció de secretari o secretària.

Article 11

Assistència de persones que no pertanyen a l'Observatori

11.1 El president o presidenta del ple i el president o presidenta de la comissió permanent, així com els presidents o presidentes de les comissions i grups de treball de l'Observatori Català de la Justícia, poden convocar a les reunions del ple, de la comissió permanent o de les comissions o grups de treball, respectivament, en funció dels assumptes que s'hagin de tractar, a iniciativa pròpia o a proposta de les seves persones membres:

a) Les persones representants de les forces i els cossos de seguretat.

b) Les persones representants dels organismes o les entitats que resultin específicament afectats pels temes a tractar.

c) Les persones que, pels seus coneixements en una determinada matèria o fets, puguin col·laborar amb l'Observatori en l'àmbit de les seves competències.

11.2 Les persones esmentades en l'apartat anterior assisteixen a la totalitat o a una part de les sessions en qualitat de convidades i actuen amb veu però sense vot.

Article 12

Règim intern i jurídic

L'Observatori Català de la Justícia es regeix pel que disposa aquest Decret i, així mateix, pot elaborar un reglament de funcionament intern, el qual s'ha d'aprovar pel ple. No obstant això, en tot el que no preveu aquest Decret i, si s'escau, el reglament intern de l'Observatori, aquest es regeix supletòriament pel que disposa la legislació vigent aplicable als òrgans col·legiats de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Article 13

Indemnitzacions

El càrrec de membre de l'Observatori Català de la Justícia no és retribuït.

Disposició derogatòria

Es deroguen el Decret 119/2002, de 16 d'abril, pel qual es crea el Consell de Justícia de Catalunya; el Decret 95/2003, d'1 d'abril, pel qual es modifica el Decret 119/2002, de 16 d'abril, pel qual es crea el Consell de Justícia de Catalunya; el Decret 370/2004, de 7 de setembre, de segona modificació del Decret 119/2002, de 16 d'abril, pel qual es crea el Consell de Justícia de Catalunya, i el Decret 377/2006, de 3 d'octubre, de modificació del Decret 119/2002, de 16 d'abril, pel qual es crea el Consell de Justícia de Catalunya, i es modifica la seva denominació.

Disposició final

Aquest Decret entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 22 de desembre de 2009

José Montilla i Aguilera

President de la Generalitat de Catalunya

Montserrat Tura i Camafreita

Consellera de Justícia

(09.350.005)