Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 28/2010, de 2 de març, del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya i del Catàleg modular integrat de formació professional.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

  • Núm. del document 028/2010

  • Data del document 02/03/2010

  • Data de publicació 04/03/2010

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 5580

TEXT PUBLICAT

L'article 131 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix les competències de la Generalitat en matèria d'educació. En relació amb els ensenyaments postobligatoris que no condueixen a l'obtenció d'un títol o una certificació acadèmica o professional amb validesa a tot l'Estat, disposa de competència exclusiva, és el cas de les qualificacions, d'àmbit català, que responen a necessitats sectorials i territorials de Catalunya. Pel que fa l'establiment dels títols de formació professional inicial que han de tenir com a referent el Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya i la normativa bàsica d'aplicació, disposa de competència compartida.

Així mateix, segons l'article 170 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, correspon a la Generalitat la competència executiva en relació amb les qualificacions professionals i la formació per a l'ocupació.

Cal fer referència a aquests dos títols competencials atesos els diferents subsistemes que integren la formació professional, segons l'article 9 de la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la formació professional, que són: els ensenyaments propis de la formació professional inicial, que forma part del sistema educatiu, i les accions d'inserció i reinserció laboral dels treballadors i les de formació contínua a les empreses.

Aquesta concepció de la formació professional també es troba a l'article 39 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, la qual, a més, disposa que el currículum dels ensenyaments de la formació professional inicial s'ha d'ajustar a les exigències derivades del Sistema Nacional de Qualificacions i Formació Professional, creat per la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, i a les previsions de l'article 6.3 de la pròpia Llei orgànica d'educació, pel que fa al contingut bàsic dels ensenyaments mínims i a la competència de la comunitat autònoma sobre l'establiment del currículum.

Les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria educativa s'han desplegat mitjançant la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació, en la qual s'ha establert, en relació amb la formació professional inicial i amb els ensenyaments esportius, articles 62.3 i 68.2 respectivament, que la seva programació i organització ha de tenir en compte el Catàleg de qualificacions professionals i el Sistema integrat de qualificacions i formació professional vigents a Catalunya, els quals es completen amb el contingut d'aquest Decret.

La Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, ha articulat un sistema integrat de formació professional, qualificacions i acreditació adequat a les diferents necessitats territorials del sistema productiu per tal de promoure i desenvolupar la integració de les diverses ofertes de formació professional existents.

El sistema integrat pretén, en essència, coordinar els diversos subsistemes de formació professional i establir un procediment per al reconeixement de les competències professionals de les persones sigui quina sigui la via d'adquisició.

La Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, preveu a l'article 13 que, per tal d'adequar-se al màxim a les necessitats específiques de formació i qualificació, l'oferta formativa sostinguda amb fons públics ha de tenir la més gran amplitud i, a aquest efecte, ha d'incloure accions no associades al Catàleg nacional de qualificacions professionals.

El primer instrument d'aquest Sistema l'ha desplegat el Reial decret 1128/2003, de 5 de setembre, pel qual es regula el Catàleg nacional de qualificacions professionals.

La disposició addicional cinquena de la Llei 17/2002, de 5 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i de creació del Servei d'Ocupació de Catalunya, va preveure la creació de l'Institut Català de les Qualificacions Professionals, d'acord amb el Pla general de la formació professional de Catalunya, com a òrgan tècnic responsable del desenvolupament del sistema integrat de formació i de les qualificacions professionals, que ha de definir i actualitzar aquestes qualificacions professionals en l'àmbit de Catalunya.

Així, mitjançant el Decret 176/2003, de 8 de juliol, de creació de l'Institut Català de les Qualificacions Professionals, s'encarrega a aquest òrgan tècnic definir el sistema integrat de qualificacions i formació professional a Catalunya que es compon del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya al qual es troba associat el Catàleg modular integrat de formació professional, i d'altra banda, del Sistema de reconeixement i certificació de la competència professional.

El Catàleg de qualificacions professionals, d'acord amb la realitat més propera, s'elabora a Catalunya i incorpora noves qualificacions. Es respecten tots els elements bàsics que defineixen les qualificacions i, s'afegeix, quan és oportú, un grau de concreció més detallat que fa que les qualificacions del Catàleg estatal s'adeqüin a les necessitats territorials i sectorials del sistema productiu català, d'acord amb el que estableix la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, i especialment l'article 13.

El Catàleg s'actualitza periòdicament seguint l'evolució de les realitzacions professionals requerides en el treball. L'actualització de les qualificacions professionals implica una coordinació destacada amb el Departament de Treball, especialment a partir dels indicadors i les dades del seu Observatori del Treball, amb la finalitat d'anar detectant els canvis tecnològics, organitzatius i normatius que es van produint d'una forma més o menys accelerada dins dels sectors econòmics a Catalunya. A partir de la detecció d'aquests canvis, l'Institut Català de les Qualificacions Professionals actualitza periòdicament els catàlegs.

El Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya genera utilitats de caràcter individual atès que permet a les persones demostrar les seves competències professionals en relació amb aquest Catàleg. Pel que fa a les utilitats col·lectives d'aquest Catàleg, cal esmentar la seva incidència en la gestió dels recursos humans de les empreses: selecció, promoció, formació, incentivació, recerca de personal qualificat, i en la potencialitat d'incorporar elements del Catàleg en els processos de negociació col·lectiva. El Catàleg també pot ajudar a millorar l'aplicació de polítiques actives com són l'orientació professional, la formació professional i la intermediació laboral, en tant que pot contribuir a conèixer millor l'estructura del mercat de treball, les competències professionals dels demandants d'ocupació i les competències requerides en les ofertes de treball.

El Catàleg modular integrat de formació professional és el referent de la formació. Conté els mòduls formatius associats a les unitats de competència de les qualificacions amb rellevància a Catalunya. El Catàleg s'elabora a partir de l'adaptació dels mòduls formatius del Catàleg estatal de qualificacions professionals i de la creació d'altres mòduls. El Catàleg s'actualitza d'acord amb l'evolució de les qualificacions.

Aquests catàlegs s'estructuren per nivells de qualificació i famílies professionals, per la qual cosa esdevenen un referent d'informació molt valuós per al sistema productiu, tot i que no regulen l'exercici professional ni suposen l'atribució de determinades funcions a qualificacions concretes.

Així mateix, possibiliten dotar de coherència les accions de formació i de certificació de competències, i permeten establir la correspondència entre si i facilitant l'establiment d'itineraris personalitzats que ajudin les persones a capitalitzar els coneixements adquirits per diferents mitjans en el procés de formació al llarg de la vida, així com afavorir la mobilitat i transparència de les qualificacions en la Unió Europea.

Mitjançant els instruments i les accions del sistema integrat es facilita la gestió coordinada dels diversos departaments de la Generalitat amb competències en la matèria.

D'altra banda, l'aplicació del Marc europeu de les qualificacions per a l'aprenentatge permanent comportarà la necessitat d'ajustar els nivells de formació i acreditació professional per tal d'afavorir la mobilitat i la transparència de les qualificacions en l'àmbit del mercat que suposa la Unió Europea.

Aquest Decret s'ha tramitat de conformitat amb la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat, amb la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern i d'acord amb el dictamen del Consell Escolar de Catalunya i amb el dictamen del Consell de Treball Econòmic i Social.

D'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora;

Per tot això, a proposta de la consellera de Treball i del conseller d'Educació,

Decreto:

Article 1

Objecte

1. El Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya és el referent estandarditzat de competències amb significació a Catalunya.

2. El Catàleg modular integrat de formació professional és el referent estandarditzat per al disseny i oferta de les diferents accions formatives de formació professional.

3. En el cas de la formació professional inicial, el currículum dels ensenyaments de formació professional s'ha d'ajustar a les exigències derivades del Sistema Nacional de Qualificacions Professionals i als continguts bàsics dels ensenyaments mínims, que en tot cas s'han de correspondre amb el 55 per cent de l'horari escolar.

Article 2

Àmbit d'aplicació

1. El Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya i el Catàleg modular integrat de formació professional són els referents per a la formació professional inicial, sens perjudici dels altres efectes que puguin tenir, d'acord amb la normativa vigent.

2. El Catàleg nacional de qualificacions professionals és el referent per als certificats de professionalitat.

Article 3

Conceptes

Als efectes d'aquest Decret es considera:

a) Capacitats formatives: són els objectius que es pretenen assolir mitjançant els processos d'ensenyament aprenentatge.

b) Competència professional: és el conjunt de coneixements i capacitats que permeten l'exercici de l'activitat professional conforme a les exigències de la producció i l'ocupació.

c) Context professional: és l'element descriptor dels mitjans de producció, els productes i els resultats del treball, i la informació emprada o generada en relació amb la competència professional.

d) Continguts d'aprenentatge: és el conjunt de conceptes, procediments i actituds que s'han d'adquirir per assolir la competència professional.

e) Criteris d'avaluació: és el conjunt d'indicadors observables i mesurables relatius a l'assoliment dels aprenentatges.

f) Criteris de realització: són els indicadors observables i mesurables relatius a l'assoliment de la competència professional.

g) Entorn professional: és l'element de la qualificació professional on s'indica, amb caràcter orientador, l'àmbit professional, els sectors productius i les ocupacions o llocs de treball que s'hi relacionen.

h) Família professional: és l'agrupament de les qualificacions que requereixen una formació professional bàsica similar i tenen competències professionals afins.

i) Mòdul formatiu: és el bloc coherent de formació associat a cadascuna de les unitats de competència, el qual pot ser susceptible de ser fragmentat per facilitar la programació d'oferta formativa.

j) Nivell de qualificació: és l'escala de mesura per definir, en valors relatius, el grau de complexitat i l'amplitud de les competències.

k) Qualificació professional: és el conjunt de competències professionals amb significació per a l'ocupació que poden ser adquirides mitjançant la formació modular o altres tipus de formació, així com per mitjà de l'experiència laboral.

l) Realitzacions professionals: s'entenen com a elements de la competència que estableixen el comportament esperat de la persona, en forma de conseqüències o resultats de les activitats que du a terme.

m) Unitat de competència: és l.agregat mínim de competències professionals, susceptible de reconeixement i acreditació parcial.

Article 4

Contingut del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya

El Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya es compon:

a) De les qualificacions estatals adequades, si s'escau, a les necessitats territorials de Catalunya.

b) D'altres qualificacions, d'àmbit català, que responguin a necessitats sectorials i territorials de Catalunya que no estiguin satisfetes per les qualificacions estatals.

Article 5

Estructura del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya

1. El Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya conté les qualificacions professionals, ordenades per 5 nivells de qualificació i per 26 famílies professionals.

2. Les qualificacions han de contenir, almenys, els elements següents, sense que constitueixi regulació de l'exercici professional:

a) Les dades d'identificació de la qualificació, en les quals han de figurar: la denominació oficial, la família professional en la que s'inclou, el nivell de qualificació i un codi alfanumèric.

b) La competència general, que descriu de forma abreujada la missió i funcions essencials del professional.

c) Las unitats de competència, que corresponen a la qualificació.

d) L'entorn professional, en què s'indica, amb caràcter orientador, l'àmbit professional, els sectors productius i les ocupacions o llocs de treball relacionats.

3. El conjunt d'unitats de competència vigents constitueix el Repertori d'unitats de competència.

4. Les unitats de competència han de contenir, almenys, la informació següent:

a) Denominació.

b) Codi.

c) Nivell.

d) Llocs de treball associats.

e) Data d'actualització.

f) Realitzacions professionals i els criteris de realització associats.

g) Context professional.

h) Relació amb el Catàleg de qualificacions professionals de l'Estat: si es tracta d'una adaptació d'una qualificació estatal o bé és pròpia de Catalunya.

i) La formació associada, estructurada en mòduls formatius.

Article 6

Efectes de les unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya

1. Les unitats de competència de les qualificacions estatals i les adequades, quan s'escau, a les necessitats territorials i sectorials de Catalunya, tenen els efectes que determini la normativa vigent.

2. Les unitats de competència de les qualificacions d'àmbit català tenen els efectes que es puguin reconèixer dins de l'àmbit territorial català.

3. Les qualificacions no constitueixen regulació de l'exercici professional, tot i que poden servir de referència en la negociació col·lectiva.

Article 7

Contingut del Catàleg modular integrat de formació professional

El Catàleg modular integrat de formació professional es compon: dels mòduls formatius corresponents a qualificacions d'àmbit català, i dels mòduls formatius corresponents a les qualificacions estatals.

Article 8

Estructura del Catàleg modular integrat de formació professional

1. El Catàleg modular integrat de formació professional conté el conjunt de mòduls formatius associats a les diverses unitats de competència de les qualificacions professionals.

2. Els mòduls formatius han de contenir, almenys, la informació següent:

a) Denominació.

b) Unitats de competència relacionades, incloent-hi si es tracta d'una qualificació estatal, d'una adaptació d'aquesta o bé és pròpia de Catalunya.

c) Codi.

d) Nivell.

e) Data d'actualització.

f) Capacitats formatives.

g) Criteris d'avaluació.

h) Continguts d'aprenentatge.

i) Durada, en hores.

Article 9

Efectes dels mòduls formatius del Catàleg modular integrat de formació professional

1. Els mòduls formatius del Catàleg modular integrat de formació professional tenen els efectes que determini la normativa vigent.

2. En relació amb la formació professional inicial els mòduls formatius són la referència tècnica, junt amb la normativa estatal que estableixi els corresponents ensenyaments mínims, per a establir el currículum aplicable dels cicles formatius a Catalunya.

3. En relació amb la formació professional per a l'ocupació, els mòduls formatius o les seves unitats formatives són la referència tècnica que podrà complementar la formació dels certificats de professionalitat a Catalunya.

4. El contingut dels mòduls formatius no constitueix regulació de l'exercici professional, tot i que pot servir de referència en l'àmbit de l'empresa.

Article 10

Elaboració i actualització de les qualificacions del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya i del Catàleg modular integrat de formació professional

1. L'Institut Català de les Qualificacions Professionals ha d'elaborar, actualitzar i adaptar aquests catàlegs amb les incorporacions de noves qualificacions o dels canvis introduïts en les ja existents.

2. L'elaboració i l'actualització de les qualificacions professionals i els corresponents mòduls formatius ha de seguir el procediment següent:

a) Contrastació sectorial.

b) Aprovació de la proposta per part del Consell Català de la Formació Professional.

c) Tràmit d'informació pública.

d) Aprovació mitjançant una ordre conjunta dels/de les consellers o conselleres amb competències en matèria educativa i de treball.

Article 11

Comissió coordinadora de les qualificacions professionals de Catalunya

1. Es crea la Comissió coordinadora de les qualificacions professionals de Catalunya, depenent del Consell Català de la Formació Professional.

2. La Comissió es compon de:

El director tècnic o la directora tècnica de l'Institut Català de les Qualificacions Professionals que la presideix i la convoca.

El subdirector o la subdirectora general competent en matèria de formació professional del Departament d'Educació, o persona en què delegui.

El director o la directora del Servei d'Ocupació de Catalunya, o persona en què delegui.

El subdirector o subdirectora competent en matèria de formació professional del Servei d'Ocupació de Catalunya, o persona en què delegui.

El director o la directora del Consorci per la Formació Continua de Catalunya, o persona en què delegui.

3. Les funcions de la Comissió són: analitzar informació i emetre informes sobre les propostes d'actualització del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya i del Catàleg modular integrat de formació professional, i elevar-les al Consell Català de la Formació Professional per a la seva proposta d'aprovació.

4. La Comissió pot establir grups de treball amb altres organismes de la Generalitat i del món productiu i social quan el desenvolupament de les seves funcions així ho requereixi.

En l'elaboració i l'adaptació de qualificacions professionals corresponents a matèries competència de departaments que no estan representats a la Comissió coordinadora, s'ha de preveure, en tot cas, la participació, a través de la seva integració en un grup de treball, d'una o més, segons s'escaigui, persones expertes del departament competent, designades pel seu secretari o secretària general.

5. El funcionament de la Comissió s'ha de dur a terme d'acord amb la normativa reguladora dels òrgans col·legiats.

Disposició transitòria única

A partir de l'entrada en vigor d'aquest Decret i mentre no es produeixi la implantació de les formacions derivades del Sistema integrat de qualificacions i formació professional, les formacions organitzades per qualsevol departament de la Generalitat poden obtenir el reconeixement, a efectes de la correspondència amb mòduls del Catàleg modular integrat de formació professional que regula aquest Decret, sempre que les formacions esmentades compleixin les tres condicions següents: que es refereixin a mòduls formatius inclosos en el Catàleg modular integrat de formació professional, s'ajustin a l'estructura establerta en el respectiu mòdul formatiu i els aprovi el Consell Català de la Formació Professional.

Disposició final

Per tal d'assolir i possibilitar la més adequada correspondència i el seu reconeixement entre els diversos subsistemes de formació a Catalunya, els departaments competents en matèria educativa i de treball han d'establir les mesures per garantir la integració de les diverses ofertes formatives que formen part del sistema integrat de qualificacions i formació professional de Catalunya. Aquestes mesures han de procurar la màxima connectivitat i transparència entre la definició del currículum dels cicles formatius, de la formació per a l'ocupació i del repertori de certificats de professionalitat.

Barcelona, 2 de març de 2010

José Montilla i Aguilera

President de la Generalitat de Catalunya

Mar Serna Calvo

Consellera de Treball

Ernest Maragall i Mira

Conseller d'Educació

(10.055.010)