Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 30/2010, de 2 de març, pel qual s'aprova el reglament de desplegament de la Llei 12/2008, de 31 de juliol, de seguretat industrial.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament d'Innovació, Universitats i Empresa

  • Núm. del document 030/2010

  • Data del document 02/03/2010

  • Data de publicació 08/03/2010

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 5582

Correccions d'errades
TEXT PUBLICAT
Text corregit per les correccions d'errades publicades a:

PREÀMBUL

La Llei 12/2008, de 31 de juliol, de seguretat industrial, regula, dins l'àmbit de les competències de la Generalitat, en un únic text tota la matèria de seguretat industrial establerta fins ara en diverses normes, incloent-hi el règim jurídic dels operadors que actuen en matèria de seguretat industrial (els organismes de control i els titulars de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles).

La llei defineix un model de gestió de la seguretat industrial que es basa en l'externalització dels serveis d'inspecció sotmesos ara a un règim d'autorització administrativa prèvia i sota el control de l'Administració, que correspon a l'Agència Catalana de Seguretat Industrial i persegueix, pel que fa a la prestació dels serveis d'inspecció, tres objectius essencials: garantir una cobertura territorial adequada, assegurar-ne la qualitat i establir una competència efectiva i lleial entre els operadors.

La llei estableix les característiques essencials d'aquest model de gestió, els requisits i obligacions aplicables als operadors de la inspecció, així com les funcions de control de l'Administració que inclouen la potestat inspectora i sancionadora, ara bé, deixa per a un futur reglament el desplegament i la concreció d'aquestes condicions generals per permetre la completa operativitat del model.

Així, doncs, aquest reglament desplega el règim jurídic aplicable als operadors de la inspecció, però també regula el règim jurídic aplicable a tots els agents que formen part del sistema de gestió de la seguretat industrial i que estan sotmesos a un règim jurídic d'autorització o de comunicació prèvia: les entitats d'avaluació de conformitat de productes industrials, les entitats d'avaluació de riscos industrials, els professionals i les empreses d'instal·lació, manteniment, reparació i operació d'instal·lacions i productes industrials i els tallers de reparació de vehicles automòbils.

El reglament s'estructura en vuit títols, nou disposicions addicionals, set disposicions transitòries, una disposició derogatòria i quatre disposicions finals.

El títol primer determina l'objecte i la finalitat d'aquest reglament; defineix els reglaments tècnics de seguretat industrial, les instruccions tècniques complementaries, així com, les instruccions, protocols i guies tècniques de l'Agència Catalana de Seguretat Industrial i estableix les condicions generals que han de complir els agents del sistema de gestió de la seguretat industrial.

El títol segon estableix les disposicions comunes als operadors de la inspecció, desplega les seves funcions i el règim jurídic aplicable a les autoritzacions administratives. També desplega els requisits comuns que han de complir els operadors de la inspecció per ser autoritzats per l'Agència Catalana de Seguretat Industrial: requisits de competència tècnica, assegurament de la qualitat i sistema de gestió ambiental; requisits d'imatge corporativa i dels seus serveis i sistemes d'informació; requisits de competència professional del personal inspector i règim d'incompatibilitats aplicable. El reglament regula també les obligacions comunes exigibles per l'Agència Catalana de Seguretat Industrial als operadors de la inspecció autoritzats.

El títol tercer regula els organismes de control, desplega les seves funcions i els requisits específics que han de complir per ser autoritzats per l'Agència Catalana de Seguretat Industrial: desplegament territorial mínim, àmbits corresponents als reglaments tècnics de seguretat industrial, nombre mínim de personal, així com els requisits de caràcter econòmic. També regula les obligacions específiques exigibles per l'Agència Catalana de Seguretat Industrial als organismes de control autoritzats. Finalment, el reglament estableix el nombre màxim d'organismes de control que poden ser autoritzats i el procediment administratiu d'autorització aplicable.

El títol quart regula els titulars de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles, desplega les seves funcions i els requisits específics que han de complir per ser autoritzats per l'Agència Catalana de Seguretat Industrial: adequació al Pla Territorial, quota màxima de mercat i distàncies mínimes de compatibilitat entre estacions del mateix operador, mitjans tècnics necessaris, nombre mínim de personal, així com els requisits de caràcter econòmic per a cada línia d'inspecció. També regula les obligacions específiques exigibles per l'Agència Catalana de Seguretat Industrial als titulars de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles autoritzats. Finalment, el reglament estableix el procediment administratiu d'autorització aplicable .

El títol cinquè regula les entitats d'avaluació de conformitat de productes industrials, defineix la seva naturalesa i les seves funcions, estableix els requisits que han de complir per ser autoritzades per l'Agència Catalana de Seguretat Industrial: requisits de competència tècnica, assegurament de la qualitat i règim d'incompatibilitats aplicable. També regula les obligacions específiques exigibles per l'Agència Catalana de Seguretat Industrial a aquestes entitats autoritzades. Finalment, el reglament estableix el procediment administratiu d'autorització aplicable, necessari tenint en compte les raons imperioses d'interès general relacionades amb la protecció de la integritat de les persones i/o els béns que concorren, i regula el control de l'Administració en l'àmbit de la vigilància del mercat corresponent als productes industrials.

El títol sisè regula les entitats d'avaluació de riscos industrials que intervenen en les activitats industrials afectades per la normativa aplicable sobre prevenció d'accidents greus en els quals intervinguin substancies perilloses, defineix la seva naturalesa i les seves funcions, estableix els requisits que han de complir per ser autoritzades per l'Agència Catalana de Seguretat Industrial: requisits de competència tècnica i règim d'incompatibilitats aplicable. El règim d'autorització és necessari tenint en compte les raons imperioses d'interès general relacionades amb la protecció de la integritat de les persones i/o els béns que concorren. També regula les obligacions específiques exigibles per l'Agència Catalana de Seguretat Industrial a aquestes entitats autoritzades. Finalment, el reglament estableix el procediment administratiu d'autorització aplicable.

El títol setè regula els professionals i les empreses que intervenen en la instal·lació, manteniment, reparació i operació d'instal·lacions i productes industrials, defineix la seva naturalesa i les seves funcions, estableix els requisits de competència professional i tècnica que han de complir per actuar a Catalunya. També regula les obligacions específiques exigibles per l'Agència Catalana de Seguretat Industrial a aquests professionals i empreses, així com el procediment de comunicació prèvia i inscripció d'ofici.

El títol vuitè regula els tallers de reparació de vehicles automòbils, defineix la seva naturalesa i les seves funcions, estableix els requisits de competència tècnica que han de complir per actuar a Catalunya. També regula les obligacions específiques exigibles per l'Agència Catalana de Seguretat Industrial a aquestes entitats i el procediment de comunicació prèvia i inscripció d'ofici.

En la regulació dels títols setè i vuitè, s'ha establert un règim de comunicació prèvia i inscripció d'ofici, atès que s'ha considerat que és el procediment que permet compatibilitzar millor, d'una banda, l'establiment d'un mecanisme àgil, per al professional, empresa o taller, que no li obstaculitza, més enllà de la presentació d'una comunicació, l'inici de la seva activitat amb, d'altra banda, la necessitat de conèixer per part de l'Administració quin són els agents de la seguretat industrial que estan operant a Catalunya, per tal de poder exercir les funcions de control sobre la seva activitat que li atribueix la Llei 12/2008, de 31 de juliol, de seguretat industrial.

Les disposicions addicionals despleguen el règim d'autorització dels operadors de la inspecció habilitats, l'accés dels nous operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial a les dades dels registres, el règim dels béns i drets revertits a la Generalitat com a conseqüència de la finalització de les concessions anteriors. En les disposicions addicionals es preveu també el manteniment de la vigència de l'autorització i/o inscripció de les entitats d'avaluació de conformitat de productes industrials, les entitats d'avaluació de riscos industrials, els i les professionals i les empreses i els tallers de reparació que a la data de l'entrada en vigor del present decret estiguin autoritzats o inscrits. Així mateix es regula el registre d'inspeccions no periòdiques de vehicles i, des de la perspectiva de l'àmbit de la seguretat industrial, les instal·lacions de protecció contra incendis i els bancs solars que s'utilitzen en centres de bronzejat. Finalment, en les disposicions addicionals es crea el Registre d'Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya, amb la voluntat de convertir-se en el registre únic en la matèria, i que ha de substituir les actuals inscripcions en el Registre d'Establiments Industrials de Catalunya, així com en els registres específics d'empreses instal·ladores, mantenidores i reparadores, així com els que contenen dades sobre els diferents tipus de carnets professionals.

En les disposicions transitòries es regula el termini d'acreditació de la competència tècnica i de certificació del sistema d'assegurament de la qualitat i de gestió ambiental. També es regula en les disposicions transitòries, el règim transitori a aplicar en tant que no sigui operatiu el sistema de certificació de la competència professional del personal inspector dels operadors de la inspecció establert al títol 2, el termini d'adequació de les empreses de subministrament i el període transitori necessari perquè els titulars de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles habilitats d'acord amb la Llei 10/2006, de 19 de juliol, s'adaptin progressivament als criteris de quota màxima de mercat i de distàncies mínimes de compatibilitat entre estacions del mateix operador. Així mateix es regula el termini dels operadors de la inspecció per adaptar-se al manual de disseny de la imatge corporativa. Finalment, es regula el període transitori necessari perquè els centres de formació autoritzats per impartir cursos de preparació per a l'obtenció dels .carnets professionals. i de responsable de taller, s'adaptin al que estableix aquest reglament i el règim transitori per a l'assumpció per part de l'Agència Catalana de Seguretat Industrial del control dels bancs solars.

De conformitat amb el que s'ha exposat, atès el que estableix la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, un cop dictaminat el projecte de decret pel Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, i vist el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller d'Innovació, Universitats i Empresa, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

TÍTOL 1

Disposicions generals

CAPÍTOL 1

Objecte i finalitat

Article 1

Objecte

L'objecte del present decret és el desplegament reglamentari de la Llei 12/2008, de 31 de juliol, de seguretat industrial, i inclou la regulació del règim jurídic aplicable als operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial i altres agents sotmesos a autorització o comunicació prèvia que intervenen en la seguretat industrial en el territori de Catalunya.

Article 2

El servei públic de la seguretat industrial

D'acord amb l'article 1 de la Llei de seguretat industrial, la seguretat industrial és un servei públic d'interès general que té per objecte prevenir els riscos industrials, limitar-los a un nivell socialment acceptable i mitigar les conseqüències dels accidents, si es produeixen, que puguin causar danys o perjudicis a les persones, els béns o el medi ambient com a resultat de l'activitat industrial, de la utilització, el funcionament i el manteniment de les instal·lacions industrials o de la producció, l'ús, el consum, l'emmagatzematge o rebuig dels productes industrials. S'inclou també dins l'àmbit de la seguretat industrial, el règim de la inspecció tècnica de vehicles i els seus components o accessoris.

Article 3

Els reglaments tècnics de seguretat industrial

3.1 D'acord amb l'article 3.f) de la Llei de seguretat industrial, s'entén per reglament tècnic el conjunt d'especificacions tècniques relatives a les activitats, les instal·lacions i els productes industrials, que s'han d'establir amb caràcter obligatori per mitjà d'una disposició normativa.

3.2 D'acord amb el seu objecte, i tenint en compte les definicions establertes a l'article 3 de la Llei de seguretat industrial, els reglaments tècnics de seguretat industrial poden ser:

a) Reglaments tècnics d'activitats industrials quan les especificacions tècniques obligatòries afecten com a conjunt als establiments on s'exerceix una activitat industrial.

b) Reglaments tècnics d'instal·lacions industrials quan les especificacions tècniques obligatòries afecten al conjunt d'aparells, equips, elements i components associats que formen part integrant d'una instal·lació.

c) Reglaments tècnics de productes industrials quan les especificacions tècniques obligatòries afecten a qualsevol manufactura o producte transformat o semitractat de caràcter moble.

3.3 En l'àmbit de les seves competències respectives, correspon als òrgans de la Unió Europea, de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya, dictar els reglaments tècnics que estableixen les especificacions tècniques de seguretat industrial que han de complir les activitats, les instal·lacions i els productes industrials amb la finalitat de prevenir i limitar els riscos industrials a un nivell socialment acceptable.

3.4 L'Agència Catalana de Seguretat Industrial, en l'àmbit de les competències de la Generalitat de Catalunya pot autoritzar, prèviament i de forma excepcional, especificacions tècniques alternatives a les establertes pels reglaments tècnics de seguretat industrial, sempre que els titulars de les activitats o instal·lacions justifiquin i demostrin l'aplicació de mesures de seguretat equivalents o superiors a les reglamentàries.

Article 4

Les instruccions tècniques complementàries

Per ordre del conseller o consellera titular del departament competent en matèria de seguretat industrial, els reglaments tècnics de seguretat industrial poden ser desenvolupats mitjançant Instruccions Tècniques Complementàries (ITC) també de caràcter obligatori.

Article 5

Les instruccions i els protocols

5.1 D'acord amb l'article 15.4.k) de la Llei de seguretat industrial, la direcció de l'Agència Catalana de la Seguretat Industrial pot aprovar instruccions i protocols en matèria de seguretat industrial.

5.2 Les instruccions tenen caràcter obligatori i estan elaborades amb la finalitat de donar, en general, normes d'aplicació de la normativa en matèria de seguretat industrial i, en particular, als operadors de la inspecció, normes per al compliment dels requisits i obligacions corresponents.

5.3 Els protocols tenen caràcter obligatori i estan elaborats amb la finalitat d'establir per a cada tipologia d'inspecció, els procediments i criteris que han d'aplicar els operadors; poden determinar també la relació d'elements a inspeccionar, la qualificació de defectes, així com el temps mínim mitjà d'inspecció.

5.4 L'Agència Catalana de Seguretat Industrial, en el cas de les instal·lacions industrials afectades per més d'un reglament tècnic de seguretat industrial que prevegin diferents terminis de revisió periòdica, pot dictar instruccions per a la unificació dels diferents períodes, evitant duplicacions de les inspeccions i així facilitar la seva gestió a l'empresa.

Article 6

Les guies tècniques

6.1 L'Agència Catalana de la Seguretat Industrial pot publicar guies tècniques en matèria de seguretat industrial.

6.2 Les guies tècniques tenen com a finalitat donar criteris interpretatius, aclariments i recomanacions d'aplicació de la normativa en matèria de seguretat industrial: els reglaments tècnics de seguretat industrial i les instruccions tècniques complementàries.

Article 7

Llibertat d'instal·lació

7.1 L'execució de les noves instal·lacions industrials, definides d'acord amb el que estableix l'article 3.b) de la Llei de seguretat industrial, de les seves ampliacions i modificacions, així com la seva posada en funcionament, no necessita autorització administrativa prèvia, llevat dels casos en què així es requereixi, d'acord amb el reglament tècnic de seguretat industrial i la resta de la normativa aplicable, o en el supòsit previst a l'article 3.4.

7.2 Els nous establiments industrials, ampliacions o modificacions, definides d'acord amb el que estableix l'article 3.d) de la Llei de seguretat industrial, que suposin una potència instal·lada superior a 100 kW, han de tenir un certificat emès per un tècnic competent en el qual s'identifiquin les instal·lacions associades sotmeses a reglaments tècnics de seguretat industrial i es comprovi la seva inscripció en els registres establerts, si aquesta és obligatòria.

7.3 Per a l'autorització de construcció i posada en servei dels establiments industrials en què es poden produir accidents greus, definits en l'article 3.e) de la Llei de seguretat industrial, o en cas de canvi substancial en la seva activitat, s'han de complir les condicions que determina el Decret 174/2001, de 26 de juny, pel qual es regula l'aplicació a Catalunya del Reial decret 1254/1999, de 16 de juliol, de mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en els quals intervinguin substàncies perilloses o, si s'escau, el decret que el substitueixi a què fa referència l'article 8 de la mateixa Llei 12/2008, de 12 de desembre, referents als valors de risc industrial acceptable, els elements vulnerables, les distàncies mínimes de seguretat, i el procediment d'adaptació dels establiments existents.

Article 8

Tramitació d'expedients

8.1 L'Agència Catalana de Seguretat Industrial ha de formalitzar, amb l'Oficina de Gestió Empresarial, un protocol de col·laboració amb la finalitat de facilitar i simplificar als titulars, als professionals, a les empreses i a les associacions professionals i empresarials el compliment dels tràmits, les obligacions i les gestions administratives derivades de la normativa en matèria de seguretat industrial. Aquest protocol de col·laboració, a més dels requisits previstos a l'article 21 del Decret 106/2008, de 6 de maig, d'eliminació de tràmits i la simplificació de procediments per facilitar l'activitat econòmica, ha de determinar:

a) Els tipus d'expedients o tràmits en matèria de seguretat industrial que han de ser presentats o realitzats directament per l'Oficina de Gestió Empresarial.

b) Els procediments a aplicar i les comprovacions a realitzar per l'Oficina de Gestió Empresarial.

c) Els tipus d'expedients o tràmits a resoldre directament per l'Oficina de Gestió Empresarial.

d) Els procediments de recaptació, liquidació i ingrés de les taxes que corresponen a l'Agència Catalana de Seguretat Industrial per l'Oficina de Gestió Empresarial.

e) El requeriments mínims que han de complir els serveis i el sistema d'assegurament de la qualitat de l'Oficina de Gestió Empresarial.

f) Els requeriments mínims de la informació a subministrar a l'Agència Catalana de Seguretat Industrial i els que ha de complir el sistema d'informació de l'Oficina de Gestió Empresarial.

g) Els requeriments mínims de custòdia de la documentació corresponent als expedients o tràmits que es presentin a l'Oficina de Gestió Empresarial.

h) Els mecanismes de supervisió i control per part de l'Agència Catalana de Seguretat Industrial.

i) En tot cas, el protocol de col·laboració ha d'incloure els expedients o tràmits corresponents als professionals i les empreses que intervenen en la instal·lació, el manteniment, la reparació i l'operació de productes industrials i als tallers de reparació de vehicles automòbils establerts als títols 7 i 8.

j) El protocol de col·laboració ha de fixar la seva durada, el procediment d'actualització i d'implantació de mesures correctores, així com el procediment de renovació.

8.2 L'Agència Catalana de Seguretat Industrial, així com l'Oficina de Gestió Empresarial, han de publicitar, per mitjans telemàtics i de fàcil accés, la relació d'expedients o tràmits en matèria de seguretat industrial que han de ser presentats o realitzats directament per aquesta oficina.

Article 9

Sistema de gestió de la seguretat industrial

9.1 Constitueix el sistema de gestió de la seguretat industrial el conjunt d'actuacions que realitzen els agents de la seguretat industrial definits a l'article 5 de la Llei de seguretat industrial amb les responsabilitats que els corresponen, sota el control, inspecció, supervisió i intervenció de l'Agència Catalana de la Seguretat Industrial en els termes que disposa el títol V de la Llei 12/2008, de 31 de juliol, de seguretat industrial i la resta de la normativa aplicable.

9.2 La finalitat del sistema de gestió de la seguretat industrial és, d'acord amb l'article 1 de la Llei de seguretat industrial, la prevenció i limitació dels riscos industrials a un nivell socialment acceptable i la mitigació de les conseqüències dels accidents si es produeixen.

9.3 A aquests efectes, l'Agència Catalana de la Seguretat Industrial ha d'articular, coordinar i supervisar l'actuació dels agents de la seguretat industrial definits a l'article 5 de la Llei de seguretat industrial per aconseguir una màxima eficiència del sistema de gestió de la seguretat industrial.

Per això, realitza les activitats definides a l'article 12 de la Llei de seguretat industrial i estableix, entre d'altres, les instruccions i els protocols en relació als aspectes següents:

a) Determinació del percentatge de noves instal·lacions o productes de cadascun dels àmbits corresponents als reglaments tècnics de seguretat industrial, que han de ser sotmesos a inspecció per a la seva inscripció obligatòria als registres establerts, així com els terminis d'inspecció i els criteris de selecció de les mostres corresponents.

b) Determinació dels procediments de control a aplicar pels operadors de la inspecció, en relació amb els agents que intervenen en les noves instal·lacions o productes de cadascun dels àmbits corresponents als reglaments tècnics de seguretat industrial.

c) Determinació dels procediments de control a aplicar per les empreses de subministrament, esmentades a l'article 5.e) de la Llei de seguretat industrial, en relació amb els agents que intervenen en les noves instal·lacions o productes corresponents, sotmesos a reglaments tècnics de seguretat industrial, prèvia coordinació amb l'òrgan competent en matèria d'energia.

d) Determinació, en els protocols d'inspecció corresponents als diferents àmbits dels reglaments tècnics de seguretat industrial, dels procediments i criteris d'inspecció que han d'aplicar els operadors de la inspecció.

e) Determinació de les informacions a subministrar i dels procediments de coordinació entre els agents que intervenen en la seguretat industrial per assegurar l'eficiència del sistema.

9.4 L'Agència Catalana de Seguretat Industrial per tal d'avaluar el compliment de les especificacions tècniques establertes en els reglaments tècnics de seguretat industrial, pot realitzar inspeccions d'ofici.

Si com a resultat d'aquestes inspeccions s'identifiquen defectes que cal corregir, l'Agència Catalana de Seguretat Industrial pot atorgar als titulars inspeccionats, en funció de la qualificació del defectes identificats i mitjançant un pla d'adequació, un termini per a esmenar-los, sens perjudici de la seva potestat sancionadora,

CAPÍTOL 2

Agents de la seguretat industrial

Article 10

Els agents de la seguretat industrial

D'acord amb l'article 5 de la Llei de seguretat industrial, són agents que intervenen i formen part del sistema de gestió de la seguretat industrial, els següents:

a) Els titulars de les activitats, les instal·lacions o els productes industrials.

b) Els tècnics competents autors del projecte de l'activitat, la instal·lació o el producte industrial o de la seva modificació.

c) Els tècnics competents directors de l'execució del projecte de l'obra o la instal·lació, o de l'execució de la modificació del projecte, que han d'emetre el certificat corresponent si és preceptiu.

d) Els professionals i les empreses que intervenen en la instal·lació, el manteniment, la reparació i l'operació d'instal·lacions i productes industrials.

e) Les empreses de subministrament d'energia elèctrica, gasos o líquids combustibles i de qualsevol producte o servei el consum del qual requereixi instal·lacions o productes sotmesos a reglaments tècnics de seguretat industrial.

f) Els fabricants o importadors de productes industrials.

g) Els tallers de reparació de vehicles automòbils i dels seus equips i components.

h) Els operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial.

i) El personal inspector dels operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial.

j) La resta d'entitats que fan activitats de certificació, assaig, inspecció, avaluació de conformitat, avaluació de riscos, auditoria o formació en matèria de seguretat industrial.

Article 11

Les empreses de subministrament

11.1 Les empreses de subministrament d'energia elèctrica, gasos o líquids combustibles i de qualsevol producte o servei el consum del qual requereixi instal·lacions o productes sotmesos a reglaments tècnics de seguretat industrial són responsables de subministrar el seu producte o servei únicament si les esmentades instal·lacions o productes tenen les autoritzacions, les llicències, les inscripcions o els registres, segons escaigui, que siguin preceptius.

11.2 Quan, d'acord amb la normativa aplicable, aquestes empreses siguin responsables de realitzar tasques d'inspecció i no subcontractin aquesta activitat, han de complir les instruccions i els protocols establerts per l'Agència Catalana de Seguretat Industrial, així com els requisits d'assegurament de la qualitat, de competència professional del personal inspector i de règim d'incompatibilitats establerts pels operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial als capítols 2, 4 i 5 del títol 2. Així mateix, han de tenir, d'acord amb les instruccions de l'Agència Catalana de Seguretat Industrial, un sistema d'informació i els mitjans informàtics i telemàtics necessaris per trametre a l'Agència Catalana de Seguretat Industrial la informació que s'escaigui del resultat de les seves activitats inspectores. A aquests efectes, les esmentades empreses han de presentar la documentació acreditativa a l'Agència Catalana de Seguretat Industrial, que ha de donar, si escau, la seva autorització.

11.3 En el cas de que aquestes empreses subcontractin l'activitat inspectora, poden fer-ho, sempre i quan, subcontractin a un organisme de control en matèria de seguretat industrial autoritzat per l'Agència Catalana de Seguretat Industrial.

11.4 Quan, d'acord amb els reglaments tècnics de seguretat industrial aplicables, les instal·lacions o productes que consumeixen serveis o productes objecte de subministrament per part de les empreses esmentades a l'article 10.e), estiguin sotmesos a inspecció periòdica obligatòria, aquestes empreses són responsables, amb independència de qui realitzi l'activitat inspectora, de la seva gestió en relació als usuaris finals del servei o producte. En aquest sentit, han de realitzar el seguiment de la caducitat de les inspeccions, així com, la facturació i el cobrament de les tarifes i taxes aplicables. Per això, s'han d'establir els mecanismes de coordinació necessaris tant amb els organismes de control, si s'escau, en matèria de seguretat industrial subcontractats, com amb l'Agència Catalana de Seguretat Industrial.

11.5 D'acord amb el que estableixen l'article 12 i la disposició addicional primera de la Llei 12/2008, de 31 de juliol, de Seguretat Industrial, l'exercici de les competències en matèria de seguretat industrial en relació a les activitats i instal·lacions industrials titularitat de les empreses de generació, transport o distribució d'energia, correspon a l'òrgan o organisme de la Generalitat competent en matèria d'energia.

Article 12

Els operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial

Els operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial esmentats a l'article 10.h) i definits a l'article 25 de la Llei de seguretat industrial han de ser prèviament autoritzats per l'Agència Catalana de Seguretat Industrial per actuar en el territori de Catalunya. Les seves funcions, requisits, obligacions i procediment d'autorització es regulen a l'esmentada Llei i als títols 2, 3 i 4 d'aquest Decret.

Article 13

El personal inspector dels operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial

El personal inspector dels operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial esmentats a l'article 10.i) han de ser prèviament autoritzats per l'Agència Catalana de Seguretat Industrial per actuar en el territori de Catalunya. Les seves funcions, requisits, obligacions i procediment d'autorització es regulen a la Llei de seguretat industrial i als títols 2, 3 i 4 d'aquest Decret.

Article 14

Les entitats d'avaluació de conformitat de productes industrials

Les entitats esmentades a l'article 10.j) que actuen en l'avaluació de conformitat de productes industrials han de ser prèviament autoritzades per l'Agència Catalana de Seguretat Industrial per actuar en el territori de Catalunya. Les seves funcions, requisits, obligacions i procediment d'autorització es regulen al títol 5 d'aquest Decret.

Article 15

Les entitats d'avaluació de riscos industrials

Les entitats esmentades a l'article 10.j) que actuen en l'avaluació de riscos dels establiments industrials que poden produir accidents greus i que són objecte de la Directiva 1996/82/CE, de 9 de desembre, i les seves modificacions, han de ser prèviament autoritzades per l'Agència Catalana de Seguretat Industrial per actuar en el territori de Catalunya. Les seves funcions, requisits, obligacions i procediment d'autorització es regulen al títol 6 d'aquest Decret.

Article 16

Els professionals i les empreses d'instal·lació, manteniment, reparació i operació d'instal·lacions i productes industrials

16.1 Els professionals i les empreses esmentades a l'article 10.d) que actuen en la instal·lació, el manteniment, la reparació i l'operació d'instal·lacions i de productes industrials han de presentar una comunicació prèvia a l'Oficina de Gestió Empresarial per actuar en el territori de Catalunya quan així sigui preceptiu. Així mateix, els professionals responsables han de tenir i mantenir actualitzades les qualificacions i les competències professionals exigibles en els respectius àmbits d'actuació. Les seves funcions, requisits, obligacions i procediment de presentació de la comunicació prèvia es regulen al títol 7 d'aquest Decret.

Article 17

Els tallers de reparació de vehicles automòbils

Les empreses esmentades a l'article 10.g) que actuen en la reparació de vehicles automòbils, dels seus equips i components han de presentar una comunicació prèvia a l'Oficina de Gestió Empresarial per actuar en el territori de Catalunya. Les seves funcions, requisits, obligacions i procediment de presentació de la comunicació prèvia es regulen al títol 8, d'aquest Decret, i a la seva normativa específica.

Article 18

Deure de col·laboració

D'acord amb l'article 5.2 de la Llei de seguretat industrial, els agents que intervenen en la seguretat industrial han de facilitar a l'Agència Catalana de Seguretat Industrial tota la informació sobre la mateixa activitat que sigui rellevant, i que estigui relacionada amb l'àmbit de la seguretat industrial, per a l'adequat desenvolupament de les seves funcions i han de col·laborar amb aquesta a l'objecte de garantir les finalitats preventives establertes a l'article 2.

Article 19

Ús del mitjans electrònics, informàtics i telemàtics pels agents de la seguretat industrial

19.1 El director o directora de l'Agència Catalana de Seguretat Industrial aprova, d'acord amb l'article 15.4.m) de la Llei de seguretat industrial, el programari que implanti l'ús que ha de fer l'Agència Catalana de Seguretat Industrial dels mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en la seva relació amb els diferents agents de la seguretat industrial.

19.2 No es requereix l'aprovació de les modificacions i actualitzacions del programari esmentat quan siguin necessàries per evitar la seva obsolescència com a conseqüència de l'avanç de les tècniques informàtiques i telemàtiques, així com en els casos de manteniment del sistema, de les ampliacions i millores en els procediments de seguretat i qualitat utilitzats, de les millores evolutives de les versions informàtiques i de l'adaptació del programari a l'entrada en vigor de nova normativa.

19.3 D'acord amb la disposició addicional setena de la Llei de seguretat industrial, les persones físiques, les empreses, els agents que intervenen en la seguretat industrial, les organitzacions o les associacions pertanyents a col·lectius o sectors que habitualment utilitzen els mitjans telemàtics en l'acompliment de la seva activitat, i també les entitats públiques, han d'utilitzar obligatòriament els mitjans telemàtics per a relacionar-se amb l'Agència Catalana de Seguretat Industrial si ho estableix la normativa aplicable.

TÍTOL 2

Disposicions comunes als operadors de la inspecció

CAPÍTOL 1

Disposicions generals

Article 20

Operadors de la inspecció

Són operadors de la inspecció, els agents de la seguretat industrial següents previstos a l'article 25 de la Llei de seguretat industrial:

a) Els organismes de control autoritzats per l'Agència Catalana de Seguretat Industrial, d'acord amb el que estableix la Llei, aquest reglament i la resta de normes d'aplicació.

b) Els titulars de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles autoritzats per l'Agència Catalana de Seguretat Industrial, d'acord amb el que estableix la Llei, aquest reglament i la resta de normes d'aplicació.

Article 21

Funcions dels operadors de la inspecció

21.1 Els organismes de control i els titulars de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles tenen totes les funcions que estableixen els articles 29 i 35 respectivament de la Llei de seguretat industrial i, en especial, la d'exercir la funció d'inspecció.

21.2 La funció d'inspecció correspon a l'avaluació de conformitat amb les especificacions tècniques obligatòries contingudes als reglaments tècnics de seguretat industrial que siguin d'aplicació i el seu objecte pot estar constituït per:

a) El conjunt de la documentació relativa a les activitats, instal·lacions i als productes industrials i a les diverses tramitacions establertes a la normativa d'aplicació pels vehicles, els seus components i els seus accessoris. L'abast de la inspecció es pot limitar al control de la suficiència de la documentació o incloure també l'avaluació de conformitat del seu contingut tècnic amb les disposicions reglamentàries.

b) Les activitats, instal·lacions, els productes industrials, els vehicles, els seus components i els seus accessoris.

21.3 Les inspeccions dels operadors de la inspecció es realitzen a sol·licitud dels titulars, amb caràcter voluntari, o com a conseqüència de les obligacions contingudes als reglaments tècnics de seguretat industrial i altres normes d'aplicació. En aquest darrer cas, poden correspondre a la tipologia següent segons el moment de la seva realització:

a) Inspeccions prèvies o posteriors a la posada en funcionament d'una instal·lació o d'un producte industrial quan així estigui establert per la normativa d'aplicació.

b) Inspeccions prèvies a la matriculació o posteriors a la modificació o reforma d'un vehicle o inspeccions com a conseqüència de la realització d'altres tràmits quan així estigui establert per la normativa d'aplicació.

c) Inspeccions periòdiques de les instal·lacions, productes industrials, vehicles, els seus components i els seus accessoris quan així estigui establert per la normativa d'aplicació.

21.4 Les inspeccions que realitzin els operadors de la inspecció a sol·licitud dels titulars amb caràcter voluntari han de complir les mateixes instruccions i protocols i tenen la mateixa eficàcia que la que es realitzen com a conseqüència de les obligacions contingudes als reglaments tècnics de seguretat industrial i altres normes d'aplicació. Estan subjectes, també, al mateix règim de tarifes, tramitació documental, registre i comunicació de dades establert amb caràcter general per a totes les inspeccions.

21.5 Els operadors de la inspecció no poden realitzar cap inspecció al marge de les instruccions i protocols establerts per l'Agència Catalana de Seguretat Industrial, ni sense comunicar-ne els seus resultats, d'acord amb el procediment establert amb caràcter general per a totes les inspeccions.

21.6 Per tal de mantenir la llibertat de judici necessària, l'organisme de control no pot realitzar la inspecció obligatòria establerta reglamentàriament si prèviament ha realitzat activitats d'inspecció voluntària, sobre els mateixos elements, per avaluar el compliment dels requisits reglamentaris.

21.7 L'Agència Catalana de Seguretat Industrial pot encarregar als operadors de la inspecció la realització d'inspeccions d'ofici per portar a terme els seus plans d'inspecció o en ocasió d'accidents.

Article 22

Transferència de les autoritzacions

22.1 D'acord amb els articles 32.3 i 37.5 de la Llei de seguretat industrial, les autoritzacions dels operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial són individuals i només transferibles a subjectes que compleixin els requisits establerts pels articles 30 i 36, segons correspongui, de la Llei de seguretat industrial. La transferència de les autoritzacions requereix, en tots els casos, la conformitat prèvia i expressa de l'Agència Catalana de Seguretat Industrial i comporta l'acceptació expressa de complir, si escau, els compromisos derivats de les adjudicacions dels concursos a què fan referència els articles 31 i 37.2 i l'apartat 2 de la disposició addicional segona de la Llei de seguretat industrial. Els nous subjectes s'han de subrogar en la posició empresarial dels contractes laborals de les persones que presten serveis a l'operador de la inspecció corresponent.

22.2 En el cas del servei d'inspecció tècnica de vehicles, la transferència de les autoritzacions pot referir-se a una o més de les estacions d'inspecció corresponents a un titular concret.

22.3 Durant el termini de cinc anys, no es permet la transferència d'una autorització adjudicada mitjançant un concurs públic, convocat en aplicació dels articles 31 i 37.2 o de l'apartat 2 de la disposició addicional segona de la Llei de seguretat industrial. L'esmentat termini s'estén comptador des de la data de resolució del concurs.

22.4 Els subjectes que intervenen en la transferència han de comunicar-ho prèviament per escrit a l'Agència Catalana de Seguretat Industrial aportant tota la informació que sigui rellevant. L'Agència Catalana de Seguretat Industrial ha d'obrir un procediment informatiu per valorar la procedència de la transmissió.

22.5 Transcorregut el termini de tres mesos des de la comunicació referida a l'apartat anterior sense que s'hagi notificat resolució expressa, la persona interessada pot entendre denegada la conformitat per silenci administratiu.

22.6 En defecte de comunicació, els subjectes intervinents en la transferència són responsables dels danys i perjudicis que puguin derivar-se de l'actuació, a més d'incórrer en les responsabilitats administratives que corresponguin en el seu cas.

Article 23

Suspensió temporal de les autoritzacions

23.1 D'acord amb l'article 45 de la Llei de seguretat industrial, l'Agència Catalana de Seguretat Industrial pot sancionar els operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial, amb la suspensió temporal de la seva autorització, per infracció molt greu, durant cinc anys com a màxim o per infracció greu, durant sis mesos com a màxim. Aquesta suspensió temporal de l'autorització ha de ser adoptada per l'Agència Catalana de Seguretat Industrial com a resultat de les infraccions detectades en la seva activitat de control de l'operador de la inspecció autoritzat i no pot ser conseqüència d'una sol·licitud voluntària presentada a instància de l'esmentat operador.

23.2 La suspensió temporal de l'acreditació de la competència tècnica dels operadors de la inspecció a que fan referència els articles 30.1d) i 36.1d) de la Llei de seguretat industrial, suposa també la suspensió temporal de la seva autorització pel mateix període de temps. Aquesta suspensió temporal de l'acreditació ha de ser adoptada per l'entitat d'acreditació que l'hagi emès com a resultat dels incompliments detectats en la seva activitat de control i auditoria de l'operador de la inspecció acreditat i no pot ser conseqüència d'una sol·licitud voluntària presentada a instància de l'esmentat operador.

23.3 En el cas dels organismes de control, la suspensió temporal de la seva autorització es pot limitar a un o més dels àmbits corresponents als reglaments tècnics de seguretat industrial pels quals està autoritzat.

23.4 En el cas dels titulars d'estacions d'inspecció tècnica de vehicles, la suspensió temporal de la seva autorització pot referir-se a una o més de les estacions d'inspecció pels quals està autoritzat.

23.5 La suspensió temporal de l'autorització ha de ser adoptada per l'Agència Catalana de Seguretat Industrial, amb audiència prèvia de l'operador de la inspecció afectat, d'acord amb el procediment administratiu aplicable i no dóna lloc a indemnització.

23.6 D'acord amb l'article 10.h) de la Llei de seguretat industrial, quan la suspensió temporal d'una autorització no asseguri la universalitat del servei d'inspecció, l'Agència Catalana de Seguretat Industrial pot, per mitjà de la prestació subsidiària, fer el dit servei d'una manera directa, per mitjà de la participació en societats d'economia mixta, en qualsevol altra forma admesa en dret, o bé encarregar-lo a un operador de la inspecció mitjançant un procediment de concurrència pública.

Article 24

Extinció de les autoritzacions

24.1 D'acord amb els articles 33 i 38 de la Llei de seguretat industrial, l'autorització com a operador de la inspecció en matèria de seguretat industrial s'extingeix:

a) Per la pèrdua de l'acreditació de la seva competència tècnica.

b) Per renúncia.

c) Per revocació per incompliment del requisits que estableixen els articles 30 i 36 de la Llei de seguretat industrial.

d) Per revocació per incompliment, si escau, dels compromisos derivats de les adjudicacions dels concursos a què fan referència els articles 31 i 37.2 i l'apartat 2 de la disposició addicional segona de la Llei de seguretat industrial.

e) Per revocació en cas de sanció per infracció molt greu en el supòsit establert a l'article 45.3.c) de la Llei de seguretat industrial.

24.2 En cas de renúncia, els operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial han de comunicar-ho a l'Agència Catalana de Seguretat Industrial amb una antelació mínima de 6 mesos i han de transferir el seu arxiu i tots els seus registres i actuacions no resoltes a l'Agència Catalana de Seguretat Industrial en el termini màxim d'un mes des de la seva formalització per escrit. Així mateix, han de notificar el fet als titulars dels establiments, les instal·lacions, els productes i els vehicles afectats.

24.3 En el cas dels organismes de control, no es permet la renúncia parcial de la seva autorització, que afecti algun dels àmbits corresponents als reglaments tècnics de seguretat industrial en què han d'actuar obligatòriament i que es relacionen a l'annex 2.

24.4 En el cas dels titulars d'estacions d'inspecció tècnica de vehicles, no es permet la renúncia parcial de la seva autorització limitada a una o més de les estacions d'inspecció pels quals està autoritzat.

24.5 La revocació de l'autorització ha d'esser adoptada per l'Agència Catalana de Seguretat Industrial, amb audiència prèvia de l'operador de la inspecció afectat, d'acord amb el procediment administratiu aplicable i no dóna lloc a indemnització.

24.6 En cas que s'hagi establert un sistema d'adjudicació per lots d'estacions d'inspecció tècnica de vehicles, l'extinció d'una autorització d'una estació integrant d'un lot, comporta l'extinció de la resta de les autoritzacions de les estacions corresponents al mateix lot.

24.7 L'extinció d'una autorització adjudicada mitjançant un concurs públic, convocat en aplicació dels articles 31, 37.2 i de l'apartat 2 de la disposició addicional segona de la Llei de seguretat industrial, ha de donar lloc a la convocatòria, per part de l'Agència Catalana de Seguretat Industrial, d'un altre concurs públic per adjudicar de nou l'esmentada autorització a un altre operador de la inspecció.

24.8 L'extinció de l'autorització comporta la pèrdua de la fiança establerta als articles 63 i 78 segons correspongui.

24.9 En cas d'extinció de l'autorització i mentre no hi hagi un altre organisme autoritzat, d'acord amb l'article 10.h) de la Llei de seguretat industrial, l'Agència Catalana de Seguretat Industrial pot, per mitjà de la prestació subsidiària, fer el dit servei d'una manera directa, per mitjà de la participació en societats d'economia mixta, en qualsevol altre forma admesa en dret, o bé encarregar-lo a un operador de la inspecció.

Article 25

Requisits dels operadors de la inspecció

25.1 Els operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial han de complir, per a ser autoritzats per a poder actuar en el territori de Catalunya, amb els requisits que estableixen pels organismes de control i pels titulars de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles els articles 30.1 i 36.1 respectivament de la Llei de seguretat industrial.

25.2 Aquests requisits es desenvolupen, amb caràcter general als capítols 2, 3, 4 i 5 del present títol, i amb caràcter específic per als organismes de control i pels titulars de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles als títols 3 i 4 respectivament.

CAPÍTOL 2

Requisits de competència tècnica, assegurament de la qualitat i sistema de gestió ambiental

Article 26

Requisits de competència tècnica, assegurament de la qualitat i sistema de gestió ambiental

Els operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial, d'acord amb l'apartat d) dels articles 30.1 i 36.1 de la Llei de seguretat industrial, han de tenir una acreditació de la seva competència tècnica, una certificació del seu sistema d'assegurament de la qualitat i una certificació del seu sistema de gestió ambiental que cobreixin el conjunt de les activitats per a les quals estan autoritzats.

Article 27

Competència tècnica

27.1 La competència tècnica a què fa referència l'article anterior és la necessària per realitzar les seves funcions i tasques d'inspecció en el conjunt de les activitats per a les quals estan autoritzats.

27.2 La competència tècnica dels operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial suposa l'existència, idoneïtat, suficiència i adequació dels seus recursos humans, dels seus mitjans materials i dels seus procediments de treball per a realitzar les funcions i les tasques d'inspecció que els corresponen i que els són assignades per la normativa d'aplicació i per les instruccions i els protocols que estableixi l'Agència Catalana de Seguretat Industrial. També suposa la idoneïtat i adequació de la seva imatge corporativa d'identificació i dels seus serveis i sistemes d'informació així com la independència, imparcialitat i integritat de les seves actuacions.

27.3 La competència tècnica dels operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial es demostra mitjançant una acreditació vigent de conformitat amb la norma UNE-EN ISO/IEC 17.020 i amb les condicions d'existència, idoneïtat, suficiència i adequació esmentades a l'apartat anterior que determinin la Llei de seguretat industrial, el present reglament, la normativa d'aplicació i les instruccions i els protocols que estableixi l'Agència Catalana de Seguretat Industrial.

27.4 L'acreditació ha de fer-se extensiva, pels organismes de control, a tots els àmbits corresponents als reglaments tècnics de seguretat industrial on estiguin autoritzats i a totes les dependències d'atenció al públic on s'escaigui i, pels titulars de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles, a totes les estacions on prestin els seus serveis.

27.5 L'acreditació de la competència tècnica dels operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial ha de ser emesa per una Entitat d'Acreditació prèviament reconeguda per l'Agència Catalana de Seguretat Industrial. Per obtenir aquest reconeixement, l'Entitat d'Acreditació ha d'haver subscrit un acord de reconeixement mutu amb altres entitats d'acreditació dins l'àmbit de la Unió Europea i un acord de prestació de serveis amb l'Agència Catalana de Seguretat Industrial.

27.6 L'acord de prestació de serveis determina l'abast concret i el contingut de l'acreditació, la composició i funcionament del comitè d'acreditació, les condicions de prestació del servei d'acreditació, així com els condicionants operatius de la seva actuació en relació als operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial que actuïn a Catalunya.

Article 28

Sistema d'assegurament de la qualitat

28.1 Els operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial han de tenir, un sistema d'assegurament de la qualitat, tant de les funcions d'organisme de control o de titular de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles establertes als articles 29 i 35 respectivament de la Llei de seguretat industrial, com del servei que presten als clients en el conjunt de les activitats per a les quals estan autoritzats.

28.2 El sistema d'assegurament de la qualitat dels operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial ha de complir el requisits següents:

a) Ser conforme amb la norma UNE-EN ISO 9.001.

b) Tenir una carta de serveis, aprovada per l'Agència Catalana de Seguretat Industrial, on es determinin els seus compromisos de qualitat en relació amb els usuaris, especialment pel que fa als terminis de resposta a les sol·licituds dels serveis d'inspecció, i que compleixi els criteris generals establerts per la Generalitat de Catalunya.

c) Tenir un servei d'informació i consultes tècniques, coordinat i harmonitzat amb el de l'Agència Catalana de Seguretat Industrial i dirigit als diferents agents de la seguretat industrial amb la finalitat de resoldre les qüestions que es puguin plantejar en relació amb la interpretació del contingut normatiu dels reglaments tècnics de seguretat industrial.

d) Realitzar enquestes de satisfacció dels usuaris d'acord amb la periodicitat i el model que estableix l'Agència Catalana de Seguretat Industrial.

e) Tenir un servei d'auditoria interna de les seves activitats com a organismes de control o com a titulars de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles amb les funcions i característiques esmentades als articles 29 i 30.

f) Tenir un sistema de control i verificació del compliment de la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals així com dels requeriments que al respecte pugui dictar l'autoritat laboral competent.

28.3 L'adequació del sistema d'assegurament de la qualitat dels operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial es demostra mitjançant una certificació vigent de conformitat amb els requisits de l'apartat 2.

28.4 La certificació ha de fer-se extensiva, pels organismes de control, a tots els àmbits corresponents als reglaments tècnics de seguretat industrial on estiguin autoritzats i a totes les dependències d'atenció al públic i, pels titulars de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles, a totes les estacions on prestin els seus serveis i a totes les tipologies d'inspecció.

28.5 La certificació del sistema d'assegurament de la qualitat dels operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial ha de ser emesa per una entitat de certificació acreditada.

28.6 L'entitat de certificació del sistema d'assegurament de la qualitat haurà de ser independent de l'operador de la inspecció que avaluï així com, en el seu cas, del grup d'empreses a què aquest pugui pertànyer.

Article 29

Servei d'auditoria interna

El servei d'auditoria interna esmentat a l'article anterior té les funcions següents:

a) Controlar en primera instància, i sense perjudici del control que correspon a l'Agència Catalana de Seguretat Industrial, les funcions d'inspecció del mateix operador per comprovar-ne el correcte funcionament.

b) Fer el seguiment de les queixes i reclamacions rebudes dels usuaris del servei d'inspecció.

c) Fer el seguiment dels requeriments rebuts de l'Agència Catalana de Seguretat Industrial.

d) Detectar els possibles incompliments de les instruccions, dels protocols i dels temps mínims mitjans d'inspecció establerts per a cada àmbit corresponent als reglaments tècnics de seguretat industrial i per al servei d'inspecció tècnica de vehicles per l'Agència Catalana de Seguretat Industrial.

e) Detectar els possibles incompliments dels criteris d'independència, imparcialitat i integritat en les actuacions d'inspecció de l'operador.

f) Fer el seguiment de totes les incidències detectades en relació amb els apartats anteriors, proposar les mesures correctores que es considerin necessàries, així com fer el control de la seva implantació operativa posterior.

Article 30

Característiques del servei d'auditoria interna

30.1 El servei d'auditoria interna ha de complir les característiques següents:

a) Ser independent, en la seva gestió, de les activitats d'inspecció de l'operador. b) El personal auditor ho és en relació amb el conjunt de les activitats inspectores de l'operador, però pot ser auxiliat en les seves funcions per personal inspector de l'operador, expert en cadascun dels àmbits reglamentaris corresponents, sempre que es garanteixi la independència de criteri del servei d'auditoria interna.

c) Estar dotat amb el personal suficient en relació amb el nombre d'inspeccions realitzades per complir els plans d'actuació que estableixi l'Agència Catalana de Seguretat Industrial.

d) Tenir una certificació de la competència professional del personal que hagi de realitzar les tasques d'auditoria interna emesa per una entitat de certificació acreditada d'acord amb el que estableix el capítol 4.

e) Complir les instruccions sobre els plans d'actuació, procediments de realització de les auditories i percentatges de mostreig estadístic que, per a cada àmbit corresponent als reglaments tècnics de seguretat industrial i pel servei d'inspecció tècnica de vehicles, estableixi l'Agència Catalana de Seguretat Industrial.

f) Comunicar trimestralment a l'Agència Catalana de Seguretat Industrial el resultat de les seves auditories internes amb les incidències detectades així com, si s'escau, amb les mesures correctores proposades i el seu estat d'implantació.

g) Presentar a l'Agència Catalana de Seguretat Industrial un informe anual de les activitats del servei d'auditoria interna.

30.2 El personal que realitza les tasques corresponents al servei d'auditoria interna li és d'aplicació el règim establert per al personal inspector als articles 37, 38, 39 i 40, tenint en compte les característiques pròpies definides als apartats anteriors.

Article 31

Sistema de gestió ambiental

31.1 Els operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial han de tenir un sistema de gestió ambiental que cobreixi el conjunt de les activitats per a les quals estan autoritzats.

31.2 L'adequació del sistema de gestió ambiental dels operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial es demostra mitjançant una certificació vigent de conformitat amb la norma UNE-EN ISO 14.001 o amb el sistema comunitari de gestió i auditoria ambiental definit al reglament CE 761/2001, de 19 de març de 2001, pel qual es permet que les organitzacions s'adhereixin amb caràcter voluntari a un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS).

31.3 La certificació ha de fer-se extensiva, pels organismes de control, a tots els àmbits corresponents als reglaments tècnics de seguretat industrial on estiguin autoritzats i a totes les dependències d'atenció al públic i, pels titulars de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles, a totes les estacions on prestin els seus serveis.

31.4 La certificació del sistema de gestió ambiental dels operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial ha de ser emesa per una entitat de certificació acreditada.

31.5 L'entitat de certificació del sistema de gestió ambiental haurà de ser independent de l'operador de la inspecció que avaluï.

CAPÍTOL 3

Requisits de la imatge corporativa dels serveis d'inspecció i dels serveis i sistemes d'informació

Article 32

Requisits de la imatge corporativa dels serveis d'inspecció

32.1 Els operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial, d'acord amb l'apartat e) dels articles 30.1 i 36.1 de la Llei de seguretat industrial, han d'adequar-se a la imatge corporativa d'identificació del servei d'inspecció que estableixi l'Agència Catalana de Seguretat Industrial.

32.2 L'Agència Catalana de Seguretat Industrial ha de determinar en els corresponents manuals de disseny les normes que els operadors de la inspecció han de complir en relació amb les activitats per a les quals estan autoritzats i referides a:

a) Identificació corporativa de l'operador de la inspecció.

b) Identificació externa i senyalització interna funcional de les dependències d'atenció al públic i de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles.

c) Identificació del seu personal inspector.

d) Imatge dels seus impresos, actes d'inspecció, informes, certificats i altres documents.

e) Imatge dels seus serveis i sistemes d'informació.

Article 33

Requisits dels serveis i sistemes d'informació

33.1 Els operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial, d'acord amb els apartats f) i g) dels articles 30.1 i 36.1 de la Llei de seguretat industrial i amb la seva disposició addicional setena han de:

a) Tenir serveis d'informació i tramitació telemàtica per a facilitar l'intercanvi d'informació amb els usuaris.

b) Utilitzar els sistemes d'informació de l'Agència Catalana de Seguretat Industrial i, si escau, tenir sistemes d'informació compatibles amb els de l'Agència, que permetin l'intercanvi d'informació i que s'adeqüin a les característiques que estableixi l'Agència.

c) Tenir un sistema reconegut de signatura electrònica, per garantir l'autenticitat, la integritat, la preservació i, si escau, la confidencialitat del contingut de tots els documents.

Article 34

Característiques dels sistemes d'informació

34.1 Els operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial han de tenir els mitjans electrònics, informàtics i telemàtics mínims, tant de maquinari com de programari, que es determinin per l'Agència Catalana de Seguretat Industrial per a cada àmbit corresponent als reglaments tècnics de seguretat industrial i pel servei d'inspecció tècnica de vehicles, així com tenir unes condicions adequades d'accés a internet. Especialment, han d'assegurar la integritat de les dades obtingudes dels aparells de mesura i control i han d'emprar, si escau, per a la realització d'actuacions inspectores, dispositius portàtils que compleixin amb les condicions de seguretat que determini l'Agència Catalana de Seguretat Industrial.

34.2 Els operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial han de tenir sistemes informàtics que permetin emetre i rebre documents amb signatures electròniques reconegudes, amb les condicions de seguretat que determini l'Agència Catalana de Seguretat Industrial.

34.3 Els operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial han de mantenir un registre i un arxiu documental per mitjans informàtics de les seves actuacions, custodiant els documents corresponents amb plena garantia d'autenticitat, integritat i confidencialitat.

34.4 En cas que l'Agència Catalana de Seguretat Industrial faciliti als operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial sistemes telemàtics per lliurar la documentació rebuda o generada i integrar-la als expedients corresponents gestionats per l'Agència, aquests operadors resten exonerats de la seva responsabilitat de custodia des del moment en què, verificada la correcció de la documentació lliurada al sistema telemàtic de l'Agencia Catalana de Seguretat Industrial, els hi sigui comunicada aquesta circumstància.

34.5 D'acord amb l'article 27, la competència tècnica dels operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial, també suposa la idoneïtat i adequació dels seus serveis i sistemes d'informació. En aquest sentit, l'entitat d'acreditació que hagi d'emetre l'acreditació corresponent pot ser assistida, a instàncies de l'Agència Catalana de Seguretat Industrial, pel Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya i per l'Agència Catalana de Certificació en la realització d'auditories i altres controls per avaluar el compliment dels requisits establerts pels serveis i sistemes d'informació i en l'ús dels mitjans electrònics, informàtics i telemàtics.

CAPÍTOL 4

Requisits de competència professional del personal inspector dels operadors de la inspecció

Article 35

Requisits de competència professional del personal inspector

Els operadors de la inspecció en matèria de seguretat d'acord amb els apartats h) i i) dels articles 30.1 i 36.1 de la Llei de seguretat industrial han de:

a) Tenir un nombre mínim de personal amb la competència professional pertinent per a cadascun dels àmbits corresponents als dels reglaments tècnics de seguretat industrial i pel servei d'inspecció tècnica de vehicles,.

b) Assegurar la formació continuada del seu personal per mantenir i actualitzar la competència professional anterior.

Article 36

Personal inspector

Té la consideració de personal inspector aquell personal dels operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial que realitza les tasques d'avaluació de conformitat amb les disposicions obligatòries contingudes als reglaments tècnics de seguretat industrial i altra normativa aplicable definides a l'article 21.2, i que assumeix el resultat íntegre de la inspecció realitzada.

Article 37

Competència professional del personal inspector

37.1 El personal inspector ha de tenir, mantenir i actualitzar la competència professional pertinent per realitzar les seves funcions i les seves tasques d'avaluació de conformitat.

37.2 La competència professional del personal inspector suposa l'existència, idoneïtat, suficiència, manteniment i actualització de les seves qualificacions, coneixements tècnics i reglamentaris, habilitats personals i experiència professional per realitzar les funcions i les tasques d'inspecció que els corresponen i que els són assignades per la normativa d'aplicació i per les instruccions i els protocols que estableixi l'Agència Catalana de Seguretat Industrial, sense que pugui produir-se cap tipus de discriminació per raó de sexe. També suposa la independència, imparcialitat i integritat de les seves actuacions.

37.3 La competència professional del personal inspector es demostra mitjançant una certificació vigent de conformitat amb la norma UNE-EN ISO/IEC 17.024 i amb les condicions d'existència, idoneïtat, suficiència, manteniment i actualització esmentades a l'apartat anterior i que formin part de l'esquema de certificació que aprovi l'Agència Catalana de Seguretat Industrial.

37.4 L'Agència Catalana de Seguretat Industrial ha d'aprovar l'esquema de certificació aplicable al personal inspector dels operadors on s'estableixin els diferents àmbits corresponents als reglaments tècnics de seguretat industrial així com, si escau, els nivells de competència necessaris per a les diferents tipologies de funcions inspectores. L'esquema de certificació també ha d'establir els perfils de competència professional exigibles, els procediments d'avaluació i els requisits de manteniment, de revisió i de renovació de la certificació, especialment pel que fa a la formació continuada necessària i al manteniment de l'experiència mínima exigible per a l'exercici de la funció inspectora, assegurant també el principi de no-discriminació per raó de sexe.

37.5 La formació continuada necessària ha d'incloure en cada àmbit, l'actualització dels coneixements en prevenció del risc industrial, en les reglamentacions tècniques de seguretat industrial, així com en els criteris interpretatius que estableixi l'Agència Catalana de Seguretat Industrial.

37.6 La certificació ha de fer-se extensiva a tots els àmbits i nivells corresponents als reglaments tècnics de seguretat industrial on el personal inspector hagi de desenvolupar la seva activitat. L'Agència Catalana de Seguretat Industrial ha d'establir el nombre màxim d'àmbits i els criteris de simultaneïtat corresponents a un mateix inspector.

37.7 La certificació de la competència professional del personal inspector ha de ser emesa per una entitat de certificació acreditada i prèviament reconeguda per l'Agència Catalana de Seguretat Industrial. Per obtenir aquest reconeixement, l'entitat de certificació ha de ser independent dels operadors de la inspecció i ha de subscriure un acord de prestació de serveis amb l'Agència Catalana de Seguretat Industrial.

37.8 L'acord de prestació de serveis determina l'abast concret i el contingut de la certificació, la composició i funcionament del comitè de certificació, les condicions de prestació del servei de certificació, així com els condicionants operatius de la seva actuació en relació amb el personal inspector que actuï a Catalunya.

37.9 La sol·licitud de certificació correspon a l'operador de la inspecció en matèria de seguretat industrial en què el personal inspector presta els seus serveis.

Article 38

Autorització del personal inspector

38.1 El personal inspector que desenvolupa la seva activitat a Catalunya, ha de ser autoritzat prèviament per l'Agència Catalana de Seguretat Industrial.

38.2 L'autorització, que s'ha de referir a un operador de la inspecció en matèria de seguretat industrial concret, ha de fer-se extensiva a tots els àmbits i nivells corresponents als reglaments tècnics de seguretat industrial on el personal inspector hagi de desenvolupar la seva activitat.

38.3 La sol·licitud d'autorització correspon a l'operador de la inspecció en matèria de seguretat industrial en el que el personal inspector presta els seus serveis. L'esmentat operador ha d'acreditar el compliment dels requisits de competència professional establerts als apartats h) i i) dels articles 30.1 i 36.1 de la Llei de seguretat industrial mitjançant la demostració del compliment de les condicions següents relatives al seu personal inspector:

a) Formar part de la plantilla de l'operador de la inspecció.

b) Tenir una certificació vigent de la seva competència professional, establerta a l'article 37.3, en relació amb els diferents àmbits dels reglaments tècnics de seguretat industrial i al nivell en el que el personal inspector desenvolupa la seva activitat.

c) No estar inclòs en cap supòsit d'incompatibilitat establert al capítol 5 del títol 2 d'aquest Decret.

d) No ser objecte de cap suspensió temporal vigent o de l'extinció de la seva autorització, d'acord amb el que disposen els articles 39 i 40.

Article 39

Suspensió temporal de l'autorització del personal inspector

39.1 D'acord amb l'article 45 de la Llei de seguretat industrial, l'Agència Catalana de Seguretat Industrial pot sancionar al personal inspector, amb la suspensió temporal de la seva autorització, per infracció molt greu, durant cinc anys com a màxim o per infracció greu durant sis mesos com a màxim. En el procediment sancionador que doni lloc, si escau, a la suspensió temporal de l'autorització del personal inspector s'haurà de donar audiència prèvia no només al personal inspector afectat, sinó també a l'operador on presta els seus serveis.

39.2 La suspensió temporal de la certificació de la competència professional del personal inspector, suposa també la suspensió temporal de la seva autorització pel mateix període de temps.

39.3 La suspensió temporal de l'autorització del personal inspector es pot limitar a un o més dels àmbits corresponents als reglaments tècnics de seguretat industrial pels quals estan autoritzats.

Article 40

Extinció de l'autorització del personal inspector

40.1 L'autorització com a inspector d'un operador de la inspecció en matèria de seguretat industrial s'extingeix:

a) Per la pèrdua de la certificació de la seva competència professional.

b) Per baixa en la plantilla de l'operador de la inspecció.

c) Per revocació per incompliment dels requisits que estableix la Llei de seguretat industrial i el present reglament.

d) Per revocació en cas de sanció per infracció molt greu en el supòsit establert a l'article 45.3.c) de la Llei de seguretat industrial.

40.2 La revocació de l'autorització per incompliment de les obligacions ha d'esser adoptada per l'Agència Catalana de Seguretat Industrial, amb audiència prèvia del personal inspector afectat i de l'operador on presta els seus serveis, d'acord amb el procediment administratiu aplicable.

CAPÍTOL 5

Règim d'incompatibilitats

Article 41

Requisits de compliment del règim d'incompatibilitats

Els operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial, d'acord amb l'apartat j) dels articles 30.1 i 36.1 de la Llei de seguretat industrial, han de complir el règim d'incompatibilitats establert a l'esmentada Llei i al present reglament amb la finalitat de garantir els criteris d'independència, imparcialitat i integritat en les seves actuacions.

Article 42

Independència, imparcialitat e integritat

42.1 D'acord amb l'article 25.4 de la Llei de seguretat industrial, els operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial, el seu personal de direcció i el seu personal inspector han de complir les condicions següents:

a) Han de ser independents de les diferents parts involucrades en l'activitat, la instal·lació o el producte inspeccionat.

No poden ser projectistes, fabricants, proveïdors, instal·ladors, subministradors, compradors, propietaris, usuaris o mantenidors dels elements a inspeccionar, ni el representant legal de qualsevol d'aquestes parts.

b) No poden estar vinculats a cap activitat que pugui entrar en conflicte amb la seva independència de judici i integritat respecte les activitats d'inspecció. En particular, no poden estar relacionats amb el disseny, fabricació, subministrament, instal·lació, direcció facultativa, assessorament o assistència tècnica, ús o manteniment d'aquells elements que hagin de ser objecte d'inspecció posterior. Tampoc poden estar vinculats a les activitats de certificació esmentades als articles 28, 31 i 37.

c) Totes les parts interessades han de tenir accés als serveis dels operadors de la inspecció sense condicions financeres ni de cap altre tipus inadequades. Els procediments amb els quals treballi l'operador de la inspecció han de ser aplicats de forma no discriminatòria.

42.2 Les activitats de les entitats de certificació, assaig, inspecció i avaluació de conformitat, avaluació de riscos, auditoria o formació en matèria de seguretat industrial, a què fa referència l'article 5.1.j) de la Llei 12/2008, de 31 de juliol, de seguretat industrial, no es consideren incompatibles amb les activitats dels operadors de la inspecció, sempre que corresponguin a fases independents d'un procés d'inspecció o d'avaluació de conformitat, es realitzin sota línies de comandament diferents i no es produeixi un conflicte d'interessos.

42.3 El personal inspector dels operadors de la inspecció han d'estar lliures de qualsevol pressió comercial, financera o d'altre tipus que puguin afectar la imparcialitat del seu judici. S'han d'aplicar procediments interns per assegurar que persones o organitzacions externes als operadors de la inspecció no puguin influir en el resultat de les inspeccions realitzades.

42.4 Qualsevol activitat o acord comercial dels operadors de la inspecció, del seu personal de direcció o d'inspecció, més enllà de les corresponents als àmbits dels reglaments tècnics de seguretat industrial per a les quals està autoritzat i que pugui representar un conflicte d'interès potencial amb les seves activitats d'inspecció, ha de ser comunicada a l'Agència Catalana de Seguretat Industrial abans de la seva efectivitat. Es requereix l'informe favorable de l'Agència Catalana de Seguretat Industrial en relació amb la inexistència d'impediments d'acord amb el règim d'incompatibilitat establert a la Llei de seguretat industrial i al present reglament.

Article 43

Titulars de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles

Els titulars de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles, el seu personal de direcció i el seu personal inspector han de complir el règim d'incompatibilitats establert amb caràcter general per a tots els operadors de la inspecció a l'article anterior.

En particular, a més, no poden estar relacionats amb les activitats següents:

a) Construcció, reformes i reparació de vehicles, parts i peces.

b) Comerç de vehicles, parts i peces.

c) Transport terrestre per carretera.

d) Gestories administratives relacionades amb l'àmbit de l'automoció.

e) Assegurances, arbitratge, mediació o peritatge en matèria d'assegurances de vehicles automòbils.

Article 44

Pertinença a un mateix grup empresarial

44.1 Els operadors de la inspecció no poden pertànyer a grups empresarials juntament amb empreses amb les quals incorrin en incompatibilitat d'acord amb el que disposen els articles 42 i 43.

44.2 A aquests efectes es consideren pertanyents al mateix grup empresarial les entitats que compleixen els requisits d'acord amb la definició de l'article 4 de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, per la qual es regula el mercat de valors.

Article 45

ncompatibilitats personals

45.1 Les persones que tinguin relació de parentiu fins al segon grau, o siguin cònjuges o estiguin vinculades per anàloga relació de convivència afectiva, amb persones que siguin titulars, socis o personal directiu d'entitats que incorrin en incompatibilitat, d'acord amb els articles 42 i 43, no podran ser titular, soci ni personal de direcció dels operadors de la inspecció.

45.2 El personal inspector dels operadors de la inspecció que es trobin inclosos en els supòsits de l'apartat anterior han d'inhibir-se de qualsevol actuació inspectora relacionada amb les persones o entitats que realitzin activitats incompatibles.

CAPÍTOL 6

Obligacions

Article 46

Obligacions dels operadors de la inspecció

46.1 Els operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial estan subjectes a les obligacions comunes que estableix l'article 27 de la Llei de seguretat industrial i que aquest reglament desenvolupa:

a) Complir els requisits pels quals se'ls ha atorgat l'autorització mentre aquesta sigui vigent.

b) Justificar que compleixen els requisits exigibles davant l'Agència Catalana de Seguretat Industrial, com a màxim cada quatre anys, comptadors a partir de l'atorgament de l'autorització, i mentre aquesta sigui vigent.

c) Complir, si escau, els compromisos derivats de les adjudicacions dels concursos a què fan referència els articles 31 i 37.2 i l'apartat 2 de la disposició addicional segona de la Llei de seguretat industrial.

d) Complir adequadament les funcions que els corresponen com a organismes de control o com a titulars de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles establertes respectivament pels articles 29 i 35 de la Llei de seguretat industrial.

e) Complir la funció d'inspecció d'una manera ajustada a la realitat dels fets i d'acord amb l'aplicació correcta dels reglaments tècnics de seguretat industrial, la resta de la normativa aplicable i les instruccions i els protocols que estableixi l'Agència Catalana de Seguretat Industrial per a la prestació de la seva activitat.

f) Supervisar les actuacions del seu personal inspector i assegurar-se que les fa correctament.

g) Assegurar, en les seves actuacions, la qualitat dels serveis d'inspecció per als quals estan autoritzats.

h) Complir les instruccions i els protocols que estableixi l'Agència Catalana de Seguretat Industrial per a la prestació de la seva activitat.

i) No subcontractar la prestació del servei d'inspecció i mantenir l'exclusivitat de les actuacions inspectores, d'acord amb el que estableix l'article 26.3 i 4 de la Llei de seguretat industrial.

j) Aplicar, en la prestació dels seus serveis d'inspecció, les tarifes que hagin comunicat a l'Agència Catalana de Seguretat Industrial.

k) Ingressar a l'Agència Catalana de Seguretat Industrial l'import de les taxes i altres obligacions econòmiques que els corresponen com a operadors de la inspecció, i també l'import de les taxes provinents del cobrament als subjectes passius que els sol·licitin els serveis, d'acord amb el que estableix la normativa sobre taxes i preus públics de la Generalitat.

l) Utilitzar els serveis i sistemes d'informació i els mitjans electrònics, informàtics i telemàtics d'acord amb les instruccions establertes per l'Agència Catalana de Seguretat Industrial.

m) Garantir la confidencialitat de la informació que hagin pogut obtenir en el decurs de les seves actuacions i complir la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

n) Tenir, en les seves dependències d'atenció al públic o en les seves estacions d'inspecció tècnica de vehicles, serveis d'informació i de consulta tècnica per atendre adequadament les qüestions que se'ls formulin.

o) Facilitar a l'Agència Catalana de Seguretat Industrial, d'acord amb l'article 5.2 de la Llei de seguretat industrial, tota la informació que sigui rellevant sobre la mateixa activitat i col·laborar amb aquesta amb l'objecte de garantir les finalitats preventives establertes per l'article 1 de la Llei de seguretat industrial.

p) Comunicar a l'Agència Catalana de Seguretat Industrial els canvis substancials de composició del seu capital social i les fusions, les absorcions o qualsevol canvi en els seus òrgans mercantils o en la seva representació legal.

q) Facilitar al personal inspector de l'Agència Catalana de Seguretat Industrial l'accés a les seves dependències per tal de verificar el compliment dels requisits i les obligacions establerts, d'acord amb l'article 41.1.i) de la Llei de seguretat industrial.

r) Actualitzar anualment, d'acord amb l'increment de l'índex de preus al consum, les quanties corresponents a la pòlissa de responsabilitat civil i a la fiança a que fan referència els apartats l) i m) dels articles 30.1 i 36.1 de la Llei de Seguretat industrial.

s) Adaptar-se a les obligacions per als operadors que la normativa estableixi amb posterioritat a l'autorització.

t) Assegurar l'aplicació del principi d'igualtat de tracte i de no-discriminació per raó de sexe, en la seva política de recursos humans.

46.2 Aquestes obligacions es desenvolupen, amb caràcter general al present capítol, i amb caràcter específic per als organismes de control i pels titulars de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles als títols 3 i 4 respectivament.

Article 47

Compliment dels requisits exigibles

Per justificar el compliment del que estableix l'article 46.1.a) en relació amb les acreditacions i certificacions que, d'acord amb la Llei de seguretat industrial desenvolupada pel present reglament, són requisits necessaris per a l'autorització dels operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial, aquests han de presentar, quan siguin requerits per l'Agència Catalana de Seguretat Industrial o, en qualsevol cas, anualment, còpia dels resultats de les auditories, extensions, renovacions, revisions i calibratges realitzades relatives a:

a) Acreditació de la seva competència tècnica d'acord amb el que estableix l'article 27.

b) Informe de calibratge dels aparells de mesura i prova necessaris per realitzar les funcions d'inspecció pròpies dels operadors de la inspecció, així com certificació del seu correcte estat de funcionament i manteniment.

c) Certificació de la competència professional del seu personal inspector d'acord amb el que estableix l'article 37.

d) Certificació del seu sistema d'assegurament de la qualitat d'acord amb el que estableix l'article 28.

e) Certificació del seu sistema de gestió ambiental d'acord amb el que estableix l'article 31.

Article 48

Justificació de compliment dels requisits exigibles

48.1 Per complir amb el que estableix l'article 46.1.b), els operadors de la inspecció han de presentar a l'Agència Catalana de Seguretat Industrial, amb una antelació mínima de tres mesos a la finalització del període de quatre anys establert, tota aquella documentació que sigui necessària per justificar el compliment dels requisits exigibles i en especial la corresponent a la vigència de l'acreditació de la seva competència tècnica, de la certificació del seu sistema d'assegurament de la qualitat i de gestió ambiental i de la certificació del seu personal inspector d'acord amb el que s'estableix al present reglament.

48.2 L'Agència Catalana de Seguretat Industrial, a la vista de la documentació presentada, realitza totes aquelles comprovacions i inspeccions que estimi necessàries i, si escau, demana la informació addicional i els aclariments adients.

48.3 L'Agència Catalana de Seguretat Industrial ha d'avaluar el compliment dels requisits exigits esmentats a l'apartat primer, i si escau, els incompliments identificats i disposar les mesures a adoptar d'acord amb el que estableix la Llei de seguretat industrial.

Article 49

Supervisió del personal inspector

Per complir amb el que estableixen els apartats e) i f) de l'article 46.1, els operadors de la inspecció han d'adoptar les mesures necessàries per assegurar:

a) Que el seu personal que realitza activitats inspectores està autoritzat per l'Agència Catalana de Seguretat Industrial i que no és objecte de cap suspensió temporal vigent o de l'extinció de la seva autorització d'acord amb el que disposen els articles 39 i 40.

b) Que el seu personal inspector disposa d'una certificació vigent de la seva competència professional d'acord amb el que estableix l'article 37.

c) Que el seu personal inspector compleix el règim d'incompatibilitats establert a la Llei de seguretat industrial i al present reglament per garantir la independència de les seves actuacions i que aquestes es realitzen amb la màxima objectivitat i d'acord amb criteris professionals.

d) Que les inspeccions que realitza el seu personal inspector s'ajusten a la realitat dels fets i amb una aplicació correcta dels reglaments tècnics de seguretat industrial, la resta de la normativa aplicable i que compleixen les instruccions i els protocols que estableixi l'Agència Catalana de Seguretat Industrial i els temps mínims mitjans establerts per garantir la qualitat de les inspeccions.

e) Que el seu personal inspector col·labora i compleix les instruccions específiques que l'Agència Catalana de Seguretat Industrial estableixi als efectes de crear una base de dades de coneixement acumulat, i de participar en el procés d'harmonització de les interpretacions normatives i dels criteris de qualificació de defectes que aquesta realitzi.

f) Que la retribució del seu personal inspector no depèn del nombre d'inspeccions realitzades.

g) Que disposen d'un servei d'auditoria interna d'acord amb el que estableixen els articles 29 i 30.

h) Que disposen de mesures efectives per assegurar el compliment del principi d'igualtat de tracte i per eliminar qualsevol discriminació per raó de sexe entre el seu personal.

Article 50

Exclusivitat de les actuacions inspectores

50.1 Per complir amb el que estableix l'article 46.1.i), els operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial que iniciïn una actuació han de finalitzar-la sota la seva responsabilitat, per garantir la coordinació de tots els controls reglamentaris precisos.

50.2 Iniciada una actuació per un operador de la inspecció, no hi pot intervenir un altre de diferent, ni en la tramitació ni en la revisió de l'expedient, llevat quan ho possibiliti expressament la normativa d'aplicació o en casos justificats, prèvia sol·licitud de la persona interessada i amb la conformitat expressa de l'Agència Catalana de Seguretat Industrial.

50.3 Tanmateix, hi pot actuar un operador de la inspecció diferent en les inspeccions periòdiques i en les modificacions d'instal·lacions i productes.

Article 51

Tarifes

51.1 D'acord amb l'article 28 de la Llei de seguretat industrial, el conseller o consellera del departament competent en matèria de seguretat industrial ha d'establir l'import màxim de les tarifes que, amb independència de les taxes que els siguin aplicables, han d'abonar els destinataris dels serveis de control del compliment reglamentari de la seguretat industrial i de la inspecció tècnica de vehicles als operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial.

51.2 Els operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial han de comunicar a l'Agència Catalana de Seguretat Industrial les tarifes que apliquin d'acord amb l'apartat anterior amb l'estudi justificatiu de costos corresponent. Les tarifes comunicades han de ser iguals per a tot el territori de Catalunya.

51.3 Per assegurar, d'acord amb l'article 26.2 de la Llei de seguretat industrial, la qualitat de la prestació dels serveis d'inspecció i unes condicions de competència lleial, les tarifes comunicades pels operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial a l'Agència Catalana de Seguretat Industrial, no han de ser inferiors als costos mínims reals existents al mercat, tenint en compte els temps mínims mitjans d'inspecció establerts per a cada àmbit corresponent als reglaments tècnics de seguretat industrial i per al servei d'inspecció tècnica de vehicles per l'Agència Catalana de Seguretat Industrial.

Article 52

Taxes

52.1 D'acord amb el que estableix l'article 46.1.k), els operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial resten obligats a satisfer i, si escau, a fer la corresponent liquidació de les taxes que escaiguin d'acord amb la normativa aplicable.

52.2 Així mateix, en els casos que ho estableixi la normativa aplicable, poden ser també subjectes passius substituts, i, com a tals, han de fer repercutir l'import de les taxes als subjectes passius que sol·licitin els seus serveis d'inspecció i els correspon també efectuar el cobrament i l'ingrés corresponent a l'Agència Catalana de Seguretat Industrial.

Article 53

Utilització dels serveis i sistemes d'informació

53.1 D'acord amb el que estableix l'article 46.1.l), els operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial han d'utilitzar en les seves actuacions els mitjans electrònics, informàtics i telemàtics que, per a cadascun dels àmbits corresponents als reglaments tècnics de seguretat industrial i pel servei d'inspecció tècnica de vehicles, determini l'Agència Catalana de Seguretat Industrial.

53.2 L'intercanvi d'informació dels operadors de la inspecció amb l'Agència Catalana de Seguretat Industrial, s'ha d'efectuar preferentment per via telemàtica.

53.3 Els operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial han d'emetre, en suport electrònic, els documents originals i les còpies dels documents que gestionin en les seves actuacions, especialment, els relatius a les actes d'inspecció, els documents que habiliten els titulars a la posada en marxa de noves instal·lacions i els certificats, quan així ho estableixin les instruccions de l'Agència Catalana de Seguretat Industrial.

53.4 Els anteriors documents han d'estar disponibles en suport informàtic i han de ser transmissibles per via telemàtica, incorporant la signatura electrònica reconeguda corresponent de l'operador de la inspecció en matèria de seguretat industrial i el segellament de la data i hora de la transmissió. Així mateix, els documents ha de poder ser impresos i lliurats en suport paper als usuaris dels serveis dels operadors de la inspecció.

53.5 Els operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial han de poder rebre, quan així ho estableixin les instruccions de l'Agència Catalana de Seguretat Industrial, la documentació relativa a les seves actuacions en suport electrònic o en paper. En aquest darrer cas, els operadors han de procedir a la conversió del suport paper a suport informàtic mitjançant còpia autèntica electrònica i al lliurament per via telemàtica al sistema de l'Agència Catalana de Seguretat Industrial, que ha de determinar les condicions tècniques de seguretat i aprovar-ne l'ús per part dels operadors.

53.6 Els operadors han d'emprar de forma preferent sistemes telemàtics per relacionar-se amb els usuaris finals dels seus serveis, que seran d'oferta obligatòria als usuaris quan així ho determini la normativa reguladora de l'àmbit corresponent als reglaments tècnics de seguretat industrial i pel servei d'inspecció tècnica de vehicles.

53.7 Els operadors de la inspecció han de tenir, quan així ho estableixin les instruccions de l'Agència Catalana de Seguretat Industrial, sistemes telemàtics que incorporin informacions de preceptiva publicació i que siguin accessibles al personal de l'Agència Catalana de Seguretat Industrial.

Article 54

Deure d'informació

D'acord amb el que estableix l'article 46.1.o), els operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial resten obligats a:

a) Comunicar puntualment a l'Agència Catalana de Seguretat Industrial, en general, totes les modificacions de les seves dades d'inscripció, especialment pel que fa a les variacions en dependències d'atenció al públic o estacions d'inspecció tècnica de vehicles, en el personal inspector i en els mitjans materials disponibles.

b) Facilitar a l'Agència Catalana de Seguretat Industrial la memòria anual de les actuacions realitzades a Catalunya en els diferents camps d'aplicació i totes les dades i informes periòdics que estableixin les instruccions i protocols.

c) Facilitar anualment a l'Agència Catalana de Seguretat Industrial les auditories externes de la seva situació economicofinancera que han d'incloure un apartat justificatiu de la liquidació de taxes realitzada com a subjectes passius substituts a l'Agència, així com els ingressos corresponents a la seva activitat en els diferents reglaments tècnics de seguretat industrials pels quals estiguin autoritzats i, per al servei d'inspecció tècnica de vehicles, de cadascuna de les estacions i per tipologia d'inspecció.

Article 55

Deure de col·laboració

D'acord amb el que estableix l'article 46.1.o), els operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial resten obligats a:

a) Col·laborar amb l'Agència Catalana de Seguretat Industrial en la prevenció dels accidents i en la investigació de les seves causes, així com en l'estudi i l'anàlisi de les valoracions d'impacte i risc d'instal·lacions, vehicles i equips.

b) Col·laborar amb l'Agència Catalana de Seguretat Industrial en la creació d'una base de dades de coneixement acumulat, en el procés d'harmonització de les interpretacions normatives i dels criteris de qualificació de defectes així com en la proposta de noves normatives i en la redacció dels protocols específics d'inspecció en cada àmbit corresponent als reglaments tècnics de seguretat industrial.

Article 56

Comunicació de canvis substancials

56.1 D'acord amb el que estableix l'article 46.1.p), els canvis substancials han de ser comunicats a l'Agència Catalana de Seguretat Industrial.

56.2 Als efectes d'aquest Decret s'entén per canvi substancial de capital social aquell que afecta com a mínim el 10% dels fons propis (capital social més reserves).

TÍTOL 3

Els organismes de control

CAPÍTOL 1

Disposicions generals

Article 57

Naturalesa i finalitat

D'acord amb el que estableix l'article 25.1.a) de la Llei de seguretat industrial, els organismes de control són entitats constituïdes amb la finalitat de verificar el compliment obligatori de les condicions de seguretat de les activitats, les instal·lacions i els productes industrials establertes pels reglaments tècnics de seguretat industrial, per mitjà d'activitats de certificació, assajos, inspecció o auditoria, autoritzats per l'Agència Catalana de Seguretat Industrial.

Article 58

Funcions

Els organismes de control tenen encomanades les funcions següents que estableix l'article 29 de la Llei de seguretat industrial:

a) Rebre, si escau, la documentació que estableix la normativa aplicable per posar en funcionament les instal·lacions noves, o les modificacions d'instal·lacions ja existents, i també emetre el document que habilita els titulars de les dites instal·lacions a posar-les en funcionament, d'acord amb les instruccions i els protocols aprovats per l'Agència Catalana de Seguretat Industrial.

b) Revisar la documentació relativa a les instal·lacions noves, o les modificacions d'instal·lacions ja existents, i també fer la inspecció de les dites instal·lacions en els casos que pertoqui, d'acord amb les instruccions i els protocols aprovats per l'Agència Catalana de Seguretat Industrial.

c) Fer, a sol·licitud dels titulars, les inspeccions obligatòries que requereixen els reglaments tècnics de seguretat industrial i la resta de normes aplicables.

d) Tramitar, a sol·licitud dels titulars, la inscripció obligatòria i l'anotació del resultat de les inspeccions periòdiques obligatòries de les instal·lacions i els aparells industrials en els registres establerts pels reglaments tècnics de seguretat industrial aplicables.

e) Ordenar d'interrompre el funcionament de les instal·lacions, com a mesura cautelar, en el cas que aquest comporti un perill imminent. Aquesta mesura s'ha de comunicar immediatament a l'Agència Catalana de Seguretat Industrial, la qual pot suspendre o modificar la dita interrupció per causes justificades.

f) Controlar les activitats dels tècnics autors dels projectes i els directors de l'execució dels projectes, i també la dels professionals i les empreses que intervenen en la instal·lació, el manteniment, la reparació i l'operació d'instal·lacions i de productes industrials, d'acord amb les instruccions i els protocols de l'Agència Catalana de Seguretat Industrial.

g) Les funcions que els assigni la legislació aplicable i les que els encomani l'Agència Catalana de Seguretat Industrial d'acord amb la seva naturalesa.

CAPÍTOL 2

Requisits específics i obligacions dels organismes de control

Article 59

Requisits específics

Els organismes de control, per ser autoritzats i poder actuar en el territori de Catalunya, han de complir amb els requisits que estableix l'article 30.1 de la Llei de seguretat industrial i que, pel que fa als requisits comuns dels operadors de la inspecció, s'han desenvolupat al títol 2. El present capítol desenvolupa els requisits específics per a aquests organismes de control.

Article 60

Desplegament territorial mínim

60.1 D'acord amb el que estableix l'article 30.1.a) de la Llei de seguretat industrial, els organismes de control han de tenir un desplegament territorial mínim per comarques, per garantir un adequat servei al públic i un servei d'inspecció d'acord amb la demanda existent. En aquest sentit, han de tenir, com a mínim, una oficina o dependència d'atenció al públic en cadascuna de les comarques que es relacionen en l'apartat 1 de l'annex 1.

60.2 Així mateix, han de tenir, com a mínim, dues dependències d'atenció al públic repartides en dues de les comarques que s'especifiquen a l'apartat 2 de l'annex 1.

60.3 Per ordre del conseller o consellera titular del departament competent en matèria de seguretat industrial es pot modificar la relació de comarques de l'annex 1 per adequar-la a l'evolució temporal de les necessitats d'inspecció que es puguin produir.

Article 61

Àmbits corresponents als reglaments tècnics de seguretat industrial

61.1 D'acord amb el que estableix l'article 30.1.c) de la Llei de seguretat industrial, els organismes de control han d'actuar obligatòriament en els àmbits corresponents als reglaments tècnics de seguretat industrial que es relacionen a l'annex 2.

61.2 Per ordre del conseller o consellera titular del departament competent en matèria de seguretat industrial es pot modificar la relació d'àmbits corresponent als reglaments tècnics de seguretat industrial de l'annex 2 per adequar-la a la nova normativa o a la modificació de l'actual que es pugui produir.

61.3 En el cas que algun dels àmbits reglamentaris no quedi cobert per cap dels organismes de control autoritzats, l'Agència Catalana de Seguretat Industrial pot, per mitjà de la prestació subsidiària, prestar aquest servei d'una manera directa, per mitjà de la participació en societats d'economia mixta, en qualsevol altra forma admesa en dret, o bé encarregar-lo a un operador de la inspecció mitjançant un procediment de concurrència pública.

Article 62

Nombre mínim de personal

62.1 D'acord amb el que estableix l'article 30.1.h) de la Llei de seguretat industrial, els organismes de control han de tenir un nombre mínim de personal, per cadascun dels àmbits dels reglaments tècnics de seguretat industrial, amb la competència professional pertinent. Aquest nombre mínim és el necessari per cobrir els camps reglamentaris pels quals estigui autoritzat, els compromisos assumits a la seva carta de servei per atendre, satisfactòriament i amb un temps de resposta adequat, les demandes d'inspecció que els siguin presentades, així com la cobertura territorial i la resta d'obligacions establertes en aquest Decret.

62.2 Els organismes de control han de tenir un director o directora tècnica i, per a cadascuna de les seves dependències d'atenció al públic, un o una responsable. El director o directora tècnica ha de tenir la qualificació i experiència professional necessària, en l'àmbit de la seguretat industrial, per a l'exercici de les seves funcions. El director o directora tècnica i els responsables de les dependències d'atenció al públic, han de formar part de la plantilla de l'operador i assumeixen la responsabilitat global de les actuacions d'inspecció en els seus àmbits respectius d'actuació. Aquesta responsabilitat s'entén sense prejudici de la corresponent a cadascun dels inspectors de forma individual.

Article 63

Requisits econòmics

63.1 D'acord amb el que estableixen els apartats k), l) i m) de l'article 30.1 de la Llei de seguretat industrial els organismes de control que vulguin obtenir l'autorització per desenvolupar la seva activitat a Catalunya, han d'ajustar-se als requisits següents:

a) Tenir la solvència financera necessària per realitzar la seva activitat a Catalunya. Aquesta solvència s'acredita mitjançant la presentació dels seus estats comptables auditats on han de figurar uns fons propis mínims (capital social més reserves) de 10.000.000 euros.

b) Tenir una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una quantia mínima de 2.000.000 euros.

c) Tenir una fiança amb una quantia de 1.000.000 euros per fer front a les possibles responsabilitats derivades en cas d'extinció de l'autorització. Aquesta fiança es pot garantir amb el corresponent aval bancari.

63.2 Les quanties de l'apartat anterior s'han d'actualitzar anualment d'acord amb l'increment de l'índex de preus al consum. Aquesta actualització es pot consultar al web institucional de l'Administració de la Generalitat www.gencat.cat.

Article 64

Obligacions específiques

Els organismes de control estan subjectes amb caràcter general a les obligacions comunes que estableix l'article 27 de la Llei de seguretat industrial i que aquest reglament desenvolupa al capítol 6 del títol 2. Amb caràcter específic, els organismes de control han de complir les obligacions següents:

a) Informar als titulars, als instal·ladors i als altres agents que intervinguin, així com a l'Agència Catalana de Seguretat Industrial, de l'estat de seguretat de les instal·lacions i equips i de les mesures correctores necessàries.

b) Informar als titulars, als instal·ladors i als altres agents que intervinguin, així com a l'Agència Catalana de Seguretat Industrial, de les actuacions realitzades, de l'estat dels expedients dels quals són part interessada, així com facilitar còpia de la documentació continguda als esmentats expedients.

c) Sol·licitar i obtenir l'acreditació de la seva competència tècnica d'una entitat d'acreditació reconeguda per l'Agència Catalana de seguretat Industrial, d'acord amb el que estableix l'article 27, com a conseqüència de qualsevol canvi normatiu que afecti l'abast de la seva acreditació, en el termini màxim d'un any a comptar a partir de l'entrada en vigor de l'esmentat canvi normatiu.

d) Mantenir l'equipament i els aparells de mesura i prova en condicions òptimes de funcionament i de calibratge.

e) Realitzar el seguiment del resultats de les inspeccions, dels controls efectuats i de la correcció dels defectes de seguretat existents d'acord amb les instruccions i els protocols aprovats per l'Agència Catalana de Seguretat Industrial i en els terminis de temps establerts.

f) Efectuar, si així són requerits per l'Agència Catalana de Seguretat Industrial i d'acord amb les seves instruccions, el seguiment de la caducitat de les inspeccions periòdiques corresponents a les instal·lacions industrials objecte de la seva actuació.

g) Realitzar el control de les actuacions de les empreses que intervenen en la instal·lació, el manteniment, la reparació i l'operació d'instal·lacions i productes industrials amb les quals tinguin contracte i emetre els informes de control corresponents, d'acord amb les instruccions que estableix l'Agència Catalana de Seguretat Industrial.

h) Comunicar a l'Agència Catalana de Seguretat Industrial els contractes de control formalitzats d'acord amb l'apartat anterior.

i) Realitzar aquelles inspeccions que els pugui encarregar l'Agència Catalana de Seguretat Industrial com a conseqüència dels seus plans d'inspecció o en cas d'accidents.

CAPÍTOL 3

Procediment d'autorització

Article 65

Nombre màxim d'organismes de control

65.1 D'acord amb l'article 31 de la Llei de seguretat industrial, per assegurar una bona prestació del servei amb relació al parc d'instal·lacions existent i garantir l'objectivitat i la qualitat de la inspecció, s'estableix en sis el nombre màxim d'organismes de control que actuïn a Catalunya.

65.2 S'ha d'adequar la convocatòria dels procediments de concurrència pública i adjudicació per proveir progressivament els nous organismes de control mitjançant els concursos previstos a l'article 31 de la Llei de seguretat industrial, a les necessitats del servei i a l'increment del volum de mercat que es pugui produir.

Article 66

Règim d'autorització

66.1 Els organismes de control, per poder actuar a Catalunya, han de ser autoritzats per l'Agència Catalana de Seguretat Industrial. Aquesta autorització té una durada de 20 anys.

66.2 D'acord amb l'apartat 1 de la disposició addicional segona de la Llei de seguretat industrial, els organismes de control habilitats d'acord amb l'article 2 de la Llei 10/2006, de 19 de juliol, de la prestació dels serveis d'inspecció en matèria de seguretat industrial, que vulguin continuar prestant els serveis d'inspecció en el nou règim d'autorització establert i regulat per la Llei de seguretat industrial, poden fer-ho sempre que compleixin els requisits establerts per l'article 30.1 de la Llei de seguretat industrial, i segueixin el procediment d'autorització que es regula a la disposició addicional tercera d'aquest Decret. Aquesta autorització té una durada de 10 anys.

66.3 D'acord amb l'article 31 de la Llei de seguretat industrial, s'ha d'establir un procediment de concurrència pública i adjudicació per concurs per proveir els nous organismes de control fins el nombre màxim establert a l'article 65.

66.4 Per ordre del conseller o consellera titular del departament competent en matèria de seguretat industrial s'ha d'establir les bases que han de regular els esmentats concursos així com la documentació a presentar.

Article 67

Autorització provisional dels nous organismes de control

67.1 Els nous organismes de control que resultin adjudicataris dels concursos a què fa referència l'article 66.3 han de sol·licitar a l'Agència Catalana de Seguretat Industrial, dins el termini de sis mesos a comptar des de la data de resolució del concurs, la seva autorització provisional com a organisme de control.

67.2 La sol·licitud anterior ha d'anar acompanyada de la documentació que es determina a l'article 69.

67.3 Finalitzat aquest termini sense haver rebut aquesta sol·licitud d'autorització provisional es deixa sense efectes el seu caràcter d'adjudicatari del concurs i cal atenir-se al que estableixi l'ordre de bases del concurs a què fa referència l'article 66.4.

67.4 Pels nous organismes de control que resultin adjudicataris dels concursos, s'estableix un període màxim de 2 anys d'autorització provisional en el qual els requisits que estableixen els articles 60 i 61 que regulen respectivament el desplegament territorial mínim i els àmbits corresponents als reglaments tècnics de seguretat industrial, són els següents:

a) Tres dependències d'atenció al públic corresponents a l'article 60.1.

b) Una dependència d'atenció al públic corresponents a l'apartat 2 de l'article 60.

c) Actuar necessàriament en els àmbits corresponents als reglaments tècnics de seguretat industrial següents:

Aparells elevadors

Aparells a pressió

Baixa tensió

Gasos combustibles

67.5 Els nous organismes de control disposen del termini d'un any, a comptar a partir de la data de la seva autorització provisional, per obtenir l'acreditació de la seva competència tècnica, la certificació del seu sistema d'assegurament de la qualitat i la certificació del seu sistema de gestió ambiental, d'acord amb el que estableix el capítol 2 del títol 2.

67.6 Finalitzat aquest termini sense haver obtingut l'acreditació i les certificacions esmentades a l'apartat anterior es deixa sense efectes el seu caràcter d'adjudicatari del concurs i cal atenir-se al que estableixi l'ordre de bases del concurs a què fa referència l'article 66.4, sense que doni dret a la devolució de la fiança establerta a l'article 63.c).

Article 68

Autorització definitiva dels nous organismes de control

68.1 Amb una antelació mínima de 3 mesos a la finalització del període transitori màxim de dos anys, a partir de la seva autorització provisional, els organismes de control, adjudicataris dels concursos, han de sol·licitar a l'Agència Catalana de Seguretat Industrial la seva autorització definitiva.

68.2 La sol·licitud anterior ha d'anar acompanyada de la documentació complementaria necessària acreditativa del compliment dels requisits establerts als articles 60, 61 i 62.

68.3 Finalitzat aquest termini sense haver rebut aquesta sol·licitud d'autorització definitiva es deixa sense efectes el seu caràcter d'adjudicatari del concurs i cal atenir-se al que estableixi l'ordre de bases del concurs a què fa referència l'apartat 4 de l'article 66, sense que doni dret a la devolució de la fiança establerta a l'article 63.c).

Article 69

Tramitació de les sol·licituds d'autorització dels nous organismes de control

69.1 Les sol·licituds d'autorització dels nous organismes de control que es presentin mitjançant instància adreçada a l'Agència Catalana de Seguretat Industrial, s'han d'acompanyar dels documents següents:

a) Identificació de l'entitat sol·licitant mitjançant les dades relatives a la seva raó social, forma jurídica, seu social, estructura de propietat i composició del seu capital social.

b) Còpia de l'escriptura de constitució de la societat.

c) Estructura organitzativa de l'entitat sol·licitant identificació del seus càrrecs de direcció.

d) Desplegament territorial amb la ubicació i característiques de les dependències d'atenció al públic a Catalunya.

e) Declaració expressa de no formar part d'un grup d'empreses, d'acord amb la definició de l'article 4 de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, per la qual es regula el mercat de valors, amb cap altre o altres organismes de control autoritzats per actuar a Catalunya.

f) Àmbits corresponents als reglaments tècnics de seguretat industrial pels quals se sol·licita l'autorització.

g) Relació del personal inspector per a cada àmbit corresponent dels reglaments tècnics de seguretat industrial i oficina o dependència d'atenció al públic assignada.

h) Certificació de la competència professional del personal inspector, d'acord amb el que estableix el capítol 4 del títol 2.

i) Declaració expressa del compliment del règim d'incompatibilitats, regulat al capítol 5 del títol 2, tant per part de l'operador de la inspecció com pel seu personal inspector i directiu.

j) Descripció del sistema d'assegurament de la formació continuada per mantenir i actualitzar la competència professional del seu personal.

k) Relació de mitjans materials i d'instal·lacions de què disposa amb indicació de la seva ubicació.

l) Justificació de la seva adequació als requisits d'imatge corporativa establerts al Manual de Disseny aprovat per l'Agència Catalana de Seguretat Industrial, d'acord amb el que estableix l'article 32.

m) Justificació del compliment dels requisits dels serveis i sistemes d'informació d'acord amb el que estableixen els articles 33 i 34.

n) Declaració responsable conforme l'organisme sol·licitant està al corrent de les obligacions tributàries i de qualsevol altre tipus de càrrega econòmica amb l'Estat, la Generalitat, i la Seguretat Social, i de què disposa de la corresponent llicència d'activitats.

o) Balanç i compte de resultats auditats dels tres darrers exercicis pressupostaris anuals, o document acreditatiu de la solvència financera necessària establerta a l'article 63.

p) Declaració responsable conforme disposa d'una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb la quantia mínima que estableix l'article 63.1.b).

q) Còpia del document justificatiu de constitució de la fiança per fer front a les possibles responsabilitats derivades en cas d'extinció de l'autorització, d'acord amb el que estableix l'article 63.

r) Document justificatiu d'haver sol·licitat l'acreditació de la seva competència tècnica emès per una entitat d'acreditació reconeguda per l'Agència Catalana de Seguretat Industrial, amb l'abast de l'acreditació, d'acord amb el que estableix l'article 27.

s) Document justificatiu d'haver sol·licitat la certificació del seu sistema d'assegurament de la qualitat amb l'abast de la certificació, d'acord amb el que estableixen els articles 28, 29 i 30.

t) Document justificatiu d'haver sol·licitat la certificació del seu sistema de gestió ambiental emès per una entitat de certificació acreditada, amb l'abast de la certificació, d'acord amb el que estableix l'article 31.

u) Qualsevol altre documentació acreditativa del compliment dels requisits de l'article 30.1 de la Llei de seguretat industrial desenvolupats per aquest reglament.

v) Documentació acreditativa, si escau, del compliment dels compromisos derivats de l'adjudicació del concurs a què fa referència l'apartat 3 de l'article 66.

w) Declaració responsable conforme es compleix la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals i que no existeix cap requeriment de l'autoritat laboral pendent de compliment.

69.2 La presentació de la sol·licitud comportarà l'autorització de l'organisme sol·licitant per tal que l'Agència Catalana de Seguretat Industrial obtingui, si escau, de forma directa l'acreditació de les circumstàncies previstes a les lletres n), p) i w) a través de certificats telemàtics. Si l'organisme sol·licitant no vol autoritzar l'esmentada obtenció telemàtica, caldrà que ho faci constar expressament a la sol·licitud i que adjunti certificació d'aquestes dades.

69.3 Els nous organismes de control que resultin adjudicataris dels concursos a què fa referència l'apartat 3 de l'article 66, no han de tornar a presentar aquella documentació que ja hagin presentat a l'Agència Catalana de Seguretat Industrial en ocasió de la seva participació en els concursos esmentats.

69.4 Per a la tramitació de l'expedient, l'Agència Catalana de Seguretat Industrial, d'acord amb el procediment administratiu establert, examina la sol·licitud d'autorització i la documentació presentada, realitza les comprovacions i inspeccions corresponents i demana els informes que consideri oportuns per verificar el compliment de tots els requisits necessaris per obtenir l'autorització com a organisme de control.

69.5 L'expedient es conclou mitjançant una resolució de l'Agència Catalana de Seguretat Industrial en la qual s'atorga o es denega l'autorització sol·licitada. La resolució d'autorització ha de concretar:

a) El seu caràcter provisional o definitiu segons escaigui.

b) Les dependències d'atenció al públic que corresponen al desplegament territorial de l'autorització.

c) Els àmbits corresponents als reglaments tècnics de seguretat industrial objecte d'autorització.

d) La data de la seva finalització d'acord amb l'article 66.1.

e) Si escau, els compromisos derivats de l'adjudicació del concurs a què fa referència l'apartat 3 de l'article 66.

69.6 Aquesta autorització per actuar com a organisme de control a Catalunya s'entén atorgada sens perjudici de qualsevol altra autorització o llicència que sigui exigible d'acord amb la normativa aplicable.

69.7 La resolució s'ha de dictar i notificar en el termini màxim de sis mesos des de la data de presentació de la sol·licitud. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi notificat resolució expressa, cal entendre denegada la sol·licitud per silenci administratiu. Així mateix, la part dispositiva de la resolució d'autorització s'ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

69.8 Els nous organismes de control autoritzats s'inscriuen, d'ofici, en el Registre d'Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC) com a organisme de control.

69.9 Transcorregut el termini de l'autorització, previst a l'article 66.1, s'ha de convocar un nou concurs per a l'adjudicació d'aquestes autoritzacions, d'acord amb el procediment que reguli l'ordre que preveu l'article 66.4.

TÍTOL 4

Els titulars de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles

CAPÍTOL 1

Disposicions generals

Article 70

Naturalesa i finalitat

D'acord amb l'article 34 de la Llei de seguretat industrial, el servei d'inspecció tècnica de vehicles és integrat pel conjunt de recursos humans i materials que tenen la finalitat de portar a terme les inspeccions tècniques que s'hagin de fer als vehicles i als seus components o els seus accessoris en les estacions d'inspecció tècnica de vehicles, d'acord amb la normativa aplicable.

Article 71

Funcions

71.1. Els titulars de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles tenen encomanades les funcions següents que estableix l'article 35 de la Llei de seguretat industrial:

a) Executar materialment la inspecció tècnica dels vehicles, i dels components i accessoris dels vehicles.

b) Impedir, com a mesura cautelar, la utilització dels vehicles que, després de ser revisats, presentin deficiències de seguretat que comportin un perill imminent.

c) Rebre, si escau, la documentació que estableix la normativa aplicable per a les matriculacions, les modificacions, les reformes i els altres tràmits que li encomani l'Agència Catalana de Seguretat Industrial, i també emetre el document o fer l'anotació de validació corresponent, d'acord amb les instruccions i els protocols aprovats per l'Agència Catalana de Seguretat Industrial.

d) Revisar la documentació relativa a les matriculacions, les modificacions, les reformes i els altres tràmits que li encomani l'Agència Catalana de Seguretat Industrial, i també fer la inspecció dels vehicles, i dels components i accessoris dels vehicles corresponents en els casos que pertoqui, d'acord amb les instruccions i els protocols aprovats per l'Agència Catalana de Seguretat Industrial.

e) Les funcions que els assigni la legislació aplicable i les que els encomani l'Agència Catalana de Seguretat Industrial, d'acord amb la seva naturalesa.

71.2. També corresponen als titulars de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles les funcions complementàries següents:

a) La inspecció de vehicles a requeriment voluntari de la persona titular o de les autoritats competents.

b) La revisió metrològica dels taxímetres i tacògrafs, un cop autoritzada l'estació per efectuar el control reglamentari en aquest camp.

CAPÍTOL 2

Requisits específics i obligacions dels titulars de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles

Article 72

Requisits específics

Els titulars de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles, per ser autoritzats i poder actuar en el territori de Catalunya, han de complir amb els requisits que estableix l'article 36.1 de la Llei de seguretat industrial i que, pel que fa als requisits comuns dels operadors de la inspecció, s'han desenvolupat al títol 2. El present capítol desenvolupa els requisits específics per aquests titulars de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles.

Article 73

Adequació al Pla territorial i assegurament de la continuïtat

73.1. Per garantir un adequat servei al públic i un servei d'inspecció d'acord amb la demanda existent i d'acord amb el que estableix l'apartat a) de l'article 36.1 de la Llei de seguretat industrial, els titulars de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles hauran adequar-se al que determini el pla territorial d'estacions d'inspecció tècnica de vehicles vigent.

73.2. Per assegurar la continuïtat de la xarxa d'estacions d'inspecció tècnica de vehicles definides en el pla territorial, així com la continuïtat en la prestació del servei quan sigui necessària l'execució subsidiària per suspensió temporal de l'autorització o per la seva extinció, d'acord amb els articles 23 i 24 d'aquest Decret, els operadors titulars de les instal·lacions han d'incorporar al títol jurídic pel qual ocupin el local, ja sigui contracte d'arrendament, propietat o qualsevol altre, una clàusula que permeti la subrogació en l'ús d'aquestes instal·lacions a l'Agència Catalana de Seguretat Industrial, o a un tercer eventual operador autoritzat, en les condicions que es determini mitjançant una normativa específica .

73.3. L'operador haurà de presentar amb la sol·licitud d'autorització, que es regula a l'article 81, el títol jurídic que l'habilita per a l'ús dels locals i en què es concreti la clàusula que regula l'apartat anterior i que haurà de ser aprovada per l'Agència Catalana de Seguretat Industrial per tal de ser autoritzat.

73.4. Quan per raons urbanístiques, jurídiques o d'altre tipus, no estigui garantida la continuïtat d'una estació d'inspecció tècnica de vehicles s'han d'adoptar, amb la suficient antelació per assegurar-ne la no-interrupció del servei, les mesures següents:

a) En aquelles estacions en què les instal·lacions siguin de titularitat de l'Agència Catalana de Seguretat Industrial, aquesta ha de llogar, edificar o adquirir les edificacions necessàries per instal·lar una estació amb localització i condicions anàlogues a la qual ha de substituir i que, l'operador que tingui autorització per l'estació antiga, ocuparà en la seva substitució.

b) Per les estacions en què les instal·lacions siguin titularitat d'un operador de la inspecció, el titular pot llogar, edificar o adquirir les instal·lacions necessàries per ubicar l'estació, amb localització i condicions anàlogues a la que ha de substituir, i amb autorització prèvia de l'Agència Catalana de Seguretat Industrial.

Article 74

Quota màxima de mercat

74.1. En aplicació del que preveu l'apartat b) de l'article 36.1 de la Llei de seguretat industrial, la quota de mercat de cada empresa o grup d'empreses autoritzades per a la prestació del servei d'inspecció tècnica de vehicles a Catalunya no pot ser superior a la meitat del total. Als efectes del que estableix la llei i aquest reglament, s'entén per empreses o grup d'empreses les entitats compreses en la definició de l'article 4 de la Llei 24/1988, del 28 de juliol, per la qual es regula el mercat de valors.

74.2. La quota de mercat es determina en funció del nombre de línies d'inspecció autoritzades per a estacions fixes de què disposi cada titular respecte del total, d'aquestes mateixes línies, existents a Catalunya.

Article 75

Distàncies mínimes de compatibilitat

75.1 Per garantir una competència efectiva entre els operadors, d'acord amb l'apartat 3 de l'article 37, d'aquest Decret i l'apartat c) de l'article 36.1 de la Llei de seguretat industrial, les distàncies reals existents entre estacions d'inspecció tècnica de vehicles autoritzades a una mateixa empresa o grup d'empreses no poden ser inferiors a:

a) 4 km entre estacions situades en municipis que superin els 30.000 habitants, a la data de la seva autorització per part de l'Agència Catalana de Seguretat Industrial.

b) 20 km entre estacions situades en la resta del territori de Catalunya.

c) 10 km entre estacions situades, una en un municipi que superi els 30.000 habitants, a la data de la seva autorització, i l'altra en la resta del territori de Catalunya.

75.2 Als efectes del present reglament, s'entén per distància real, la mínima que efectivament cal recórrer, utilitzant les vies de comunicació públiques existents per anar d'una estació a l'altra, a la data de la seva autorització per part de l'Agència Catalana de Seguretat Industrial.

75.3 Per a la xarxa d'estacions existents, en la data d'entrada en vigor d'aquest Decret, les distàncies previstes a la lletra a) de l'apartat 1 es poden reduir fins a un màxim d'un 20%.

Article 76

Mitjans necessaris

Per obtenir l'acreditació de la seva competència tècnica, d'acord amb el que estableix l'apartat d) de l'article 36.1 de la Llei de seguretat industrial, els titulars de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles han de tenir els mitjans necessaris per realitzar adequadament les seves funcions inspectores.

Article 77

Nombre mínim de personal

77.1 D'acord amb el que estableix l'apartat h) de l'article 36.1 de la Llei de seguretat industrial, els titulars de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles han de tenir un nombre mínim de personal amb la competència professional pertinent. Aquest nombre mínim és el necessari per realitzar, en cadascuna de les estacions d'inspecció per als quals estigui autoritzat, adequadament les seves funcions inspectores i complir els compromisos assumits a la seva carta de servei per atendre, satisfactòriament i amb un temps de resposta adequat, les demandes d'inspecció que els siguin presentades, així com la resta d'obligacions establertes en aquest Decret.

77.2 Els titulars de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles han de tenir un director o directora tècnica i, per a cadascuna de les seves estacions d'inspecció, un o una responsable.

El director o directora tècnica i el o la responsable d'estació, han de tenir la qualificació i experiència professional necessària, en l'àmbit de la seguretat industrial per a l'exercici de les seves funcions. El director o directora tècnica i els o les responsables de les estacions, han de formar part de la plantilla de l'operador i assumeixen la responsabilitat global de les actuacions d'inspecció en els seus àmbits respectius d'actuació. Aquesta responsabilitat s'entén sense prejudici de la corresponent a cadascun dels inspectors de forma individual.

Article 78

Requisits econòmics

78.1 D'acord amb el que estableixen els apartats k), l) i m) de l'article 36.1 de la Llei de seguretat industrial els titulars de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles que vulguin obtenir l'autorització per desenvolupar la seva activitat a Catalunya, han d'ajustar-se als requisits següents:

a) Tenir la solvència financera necessària per realitzar la seva activitat a Catalunya. Aquesta solvència s'acredita mitjançant la presentació dels seus estats comptables auditats on han de figurar uns fons propis mínims (capital social més reserves) de 300.000 euros per línia d'inspecció autoritzada en estació fixa. La solvència financera exigida a un operador per al conjunt de les línees autoritzades no superarà els 10.000.000 euros.

b) Tenir una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una quantia mínima de 350.000 euros per línia d'inspecció autoritzada en estació fixa.

c) Tenir una fiança amb una quantia de 10.000 euros per línia d'inspecció autoritzada en estació fixa, per fer front a les possibles responsabilitats derivades en cas d'extinció de l'autorització. Aquesta fiança es pot garantir amb el corresponent aval bancari.

78.2. Les quanties de l'apartat anterior s'han d'actualitzar anualment d'acord amb l'increment de l'índex de preus al consum.

Article 79

Obligacions específiques

Els titulars de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles estan subjectes amb caràcter general a les obligacions comunes que estableix l'article 27 de la Llei de seguretat industrial i que aquest reglament desplega al capítol 4 del títol 2. Amb caràcter específic, els titulars de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles han de complir les obligacions següents:

a) Informar els titulars i els altres agents que intervinguin, així com l'Agència Catalana de Seguretat Industrial, de l'estat de seguretat dels vehicles, els seus components i els seus accessoris i de les mesures correctores necessàries.

b) Informar els titulars i els altres agents que intervinguin, així com l'Agència Catalana de Seguretat Industrial, de les actuacions realitzades, de l'estat dels expedients dels quals són part interessada, així com facilitar còpia de la documentació continguda als esmentats expedients.

c) Immobilitzar els vehicles o paralitzar la tramitació administrativa en els casos establerts per la normativa aplicable, d'acord amb les instruccions i els protocols aprovats per l'Agència Catalana de Seguretat Industrial.

d) Mantenir l'equipament i els aparells de mesura i prova en condicions òptimes de funcionament i de calibratge.

e) Realitzar el seguiment del resultats de les inspeccions, dels controls efectuats i de la correcció dels defectes de seguretat existents, d'acord amb les instruccions i els protocols aprovats per l'Agència Catalana de Seguretat Industrial i en els terminis de temps establerts.

f) Col·laborar amb l'Agència Catalana de Seguretat Industrial i d'acord amb les seves instruccions, en la prestació d'un servei unificat de concertació de dia i hora d'inspecció i en el seguiment de la caducitat de les inspeccions periòdiques corresponents als vehicles objecte de la seva actuació.

g) Realitzar aquelles inspeccions que els hi pugui encarregar l'Agència Catalana de Seguretat Industrial com a conseqüència dels plans d'inspecció dels òrgans o organismes competents o en cas d'accident.

CAPÍTOL 3

Procediment d'autorització

Article 80

Règim d'autorització

80.1 Els titulars de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles, per poder actuar a Catalunya, han de ser autoritzats per l'Agència Catalana de Seguretat Industrial. Aquesta autorització té una durada de 30 anys.

80.2 D'acord amb l'apartat 1 de la disposició addicional segona de la Llei de seguretat industrial, els titulars de les estacions tècniques de vehicles habilitats d'acord amb l'article 2 de la Llei 10/2006, de 19 de juliol, de la prestació dels serveis d'inspecció en matèria de seguretat industrial, que vulguin continuar prestant els serveis d'inspecció en el nou règim d'autorització establert i regulat per la Llei de seguretat industrial, poden fer-ho sempre que compleixin els requisits de l'article 36.1 de la Llei de seguretat industrial i segueixin el procediment d'autorització regulat a la disposició addicional quarta d'aquest Decret. Aquesta autorització té una durada de 25 anys.

80.3 D'acord amb l'article 37.2 i el punt 2 de la disposició addicional segona de la Llei de seguretat industrial, s'ha d'establir un procediment de concurrència pública i adjudicació per concurs per proveir els nous titulars de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles, tant dels corresponents al Pla territorial que pugui aprovar el Govern d'acord amb l'article 37.2, com dels que, per no adaptar-se als requisits de l'article 36.1 de la Llei de seguretat industrial, no formin part del règim de continuïtat anterior.

80.4 Per ordre del conseller o consellera titular del departament competent en matèria de seguretat industrial s'ha d'establir les bases que han de regular els esmentats concursos així com la documentació a presentar.

Article 81

Autorització dels nous titulars de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles

81.1 Els nous titulars de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles que resultin adjudicataris dels concursos a què fa referència l'apartat 3 de l'article 80 han de sol·licitar a l'Agència Catalana de Seguretat Industrial, dins el termini d'un any a comptar des de la data de resolució del concurs, la seva autorització com a titular de les estacions tècniques de vehicles corresponents.

81.2 La sol·licitud anterior ha d'anar acompanyada de la documentació que es determina a l'article 82.

81.3 Finalitzat aquest termini sense haver rebut aquesta sol·licitud d'autorització es deixa sense efectes el seu caràcter d'adjudicatari del concurs i cal atenir-se al que estableixi l'ordre de bases del concurs a què fa referència l'apartat 4 de l'article 80.

Article 82

Tramitació de les sol·licituds d'autorització dels nous titulars de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles

82.1 Les sol·licituds d'autorització dels nous titulars de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles que es presentin, mitjançant instància adreçada a l'Agència Catalana de Seguretat Industrial, s'han d'acompanyar dels documents següents:

a) Identificació de l'entitat sol·licitant mitjançant les dades relatives a la seva raó social, forma jurídica, seu social, estructura de propietat i composició del seu capital social.

b) Còpia de l'escriptura de constitució de la societat.

c) Estructura organitzativa de l'entitat sol·licitant i identificació dels seus càrrecs de direcció.

d) Desplegament territorial amb la ubicació i característiques de cadascuna de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles per les quals es sol·licita l'autorització.

e) Relació del personal inspector per a cada estació d'inspecció tècnica de vehicles.

f) Certificació de la competència professional del personal inspector, d'acord amb el que estableix el capítol 4 del títol 2.

g) Declaració expressa del compliment del règim d'incompatibilitats, regulat al capítol 5 del títol 2, tant per part de l'operador de la inspecció com pel seu personal inspector i directiu.

h) Descripció del sistema d'assegurament de la formació continuada per a mantenir i actualitzar la competència professional del seu personal.

i) Relació de mitjans materials i d'instal·lacions de que disposa a cada estació d'inspecció tècnica de vehicles, i còpia del títol jurídic en virtut del qual ocupen el local.

j) Justificació de la seva adequació als requisits d'imatge corporativa establerts al Manual de Disseny aprovat per l'Agència Catalana de Seguretat Industrial, d'acord amb el que estableix l'article 32.

k) Justificació del compliment dels requisits dels serveis i sistemes d'informació d'acord amb el que estableixen els articles 33 i 34.

l) Declaració responsable conforme l'entitat sol·licitant està al corrent de les obligacions tributàries i de qualsevol altre tipus de càrrega econòmica amb l'Estat, la Generalitat, i la Seguretat Social, i de què disposa de la corresponent llicència d'activitats.

m) Balanç i compte de resultats auditats dels tres darrers exercicis pressupostaris anuals, o document acreditatiu de la solvència financera necessària establerta a l'article 78.

n) Declaració responsable conforme disposa d'una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb la quantia mínima que estableix l'article 78.1.b).

o) Còpia del document justificatiu de constitució de la fiança per a fer front a les possibles responsabilitats derivades en cas d'extinció de l'autorització, d'acord amb el que estableix l'article 78.

p) Document justificatiu d'haver sol·licitat la seva acreditació tècnica emès per una entitat d'acreditació reconeguda per l'Agència Catalana de Seguretat Industrial, amb l'abast de l'acreditació, d'acord amb el que estableix l'article 27.

q) Document justificatiu d'haver sol·licitat la certificació del seu sistema d'assegurament de la qualitat amb l'abast de la certificació, d'acord amb el que estableixen els articles 28, 29 i 30.

r) Document justificatiu d'haver sol·licitat la certificació del seu sistema de gestió ambiental emès per una entitat de certificació acreditada, amb l'abast de la certificació, d'acord amb el que estableix l'article 31.

s) Qualsevol altra documentació acreditativa del compliment dels requisits de l'article 36.1 de la Llei de seguretat industrial desenvolupats per aquest reglament.

t) Documentació acreditativa, si escau, del compliment dels compromisos derivats de l'adjudicació del concurs a què fa referència l'apartat 3 de l'article 80.

u) Declaració responsable conforme es compleix la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals i que no existeix cap requeriment de l'autoritat laboral pendent de compliment.

82.2 La presentació de la sol·licitud comportarà l'autorització de l'entitat sol·licitant per tal que l'Agència Catalana de Seguretat Industrial obtingui, si s'escau, de forma directa l'acreditació de les circumstàncies previstes a les lletres m), n) i u) de l'apartat anterior, a través de certificats telemàtics. Si l'entitat sol·licitant no vol autoritzar l'esmentada obtenció telemàtica, caldrà que ho faci constar expressament a la sol·licitud i que adjunti certificació d'aquestes dades.

82.3 Els titulars de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles que resultin adjudicataris dels concursos a què fa referència l'apartat 3 de l'article 80, no han de tornar a presentar aquella documentació que ja hagin presentat a l'Agència Catalana de Seguretat Industrial en ocasió de la seva participació en els concursos esmentats.

82.4 Els nous titulars de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles, disposen del termini d'un any, a comptar a partir de la data de la seva autorització provisional, per obtenir l'acreditació de la seva competència tècnica, la certificació del seu sistema d'assegurament de la qualitat i la certificació del seu sistema de gestió ambiental, d'acord amb el que estableix el capítol 2 del títol 2.

82.5 Finalitzat aquest termini sense haver obtingut l'acreditació i les certificacions esmentades a l'apartat anterior es deixa sense efectes el seu caràcter d'adjudicatari del concurs i s'està al que estableixi l'ordre de bases del concurs a què fa referència l'apartat 4 de l'article 80, sense que doni dret a la devolució de la fiança establerta a l'apartat c) de l'article 78.

82.6 Per a la tramitació de l'expedient, l'Agència Catalana de Seguretat Industrial, d'acord amb el procediment administratiu establert, examina la sol·licitud d'autorització i la documentació presentada, realitza les comprovacions i inspeccions corresponents i demana els informes que consideri oportuns per verificar el compliment de tots els requisits necessaris per obtenir l'autorització com a titular de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles.

82.7 L'expedient es conclou mitjançant una resolució de l'Agència Catalana de Seguretat Industrial en la qual s'atorga o es denega l'autorització sol·licitada. La resolució d'autorització ha de concretar:

a) Les estacions d'inspecció tècnica de vehicles objecte d'autorització individual i, si escau, lots del quals formen part.

b) La data de la seva finalització d'acord amb l'article 80.1.

c) Si escau, els compromisos derivats de l'adjudicació del concurs a què fa referència l'apartat 3 de l'article 80.

82.8 Aquesta autorització per actuar com a titular de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles a Catalunya s'entén atorgada sens perjudici de qualsevol altra autorització o llicència que sigui exigible d'acord amb la normativa aplicable.

82.9 La resolució s'ha de dictar i notificar en el termini màxim de sis mesos des de la data de presentació de la sol·licitud. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi notificat resolució expressa, cal entendre denegada la sol·licitud per silenci administratiu. Així mateix, la part dispositiva de la resolució d'autorització s'ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

82.10. Els nous titulars de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles autoritzats s'inscriuen, d'ofici, en el Registre d'Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC) com a titulars de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles.

82.11 Transcorregut el termini de l'autorització, previst a l'article 80.1, s'ha de convocar un nou concurs per a l'adjudicació d'aquestes autoritzacions, d'acord amb el procediment que reguli l'ordre que preveu l'article 80.4.

TÍTOL 5

Les entitats d'avaluació de conformitat de productes industrials

CAPÍTOL 1

Disposicions generals

Article 83

Naturalesa i finalitat

83.1 Les entitats d'avaluació de conformitat de productes industrials són entitats constituïdes amb la finalitat d'avaluar el compliment de les especificacions tècniques obligatòries contingudes als reglaments tècnics de seguretat de productes industrials esmentats a l'apartat c) de l'article 3.2.

83.2 En particular, s'inclouen dins els reglaments tècnics de seguretat de productes industrials els següents:

a) Els reglaments estatals d'homologació de productes industrials i la normativa de transposició de les directives europees.

b) Els reglaments europeus d'harmonització tècnica.

c) Els reglaments, convenis i acords internacionals de homologació o certificació de productes industrials als quals l'Estat espanyol estigui adherit.

83.3 Les entitats d'avaluació de conformitat de productes industrials són agents que intervenen en la seguretat industrial i estan subjectes a les responsabilitats establertes, d'acord amb l'apartat j) de l'article 5.1 de la Llei de seguretat industrial.

Article 84

Funcions

Les entitats d'avaluació de conformitat de productes industrials tenen encomanades les funcions següents:

a) Rebre, si escau, la documentació que estableix la normativa aplicable per comercialitzar nous productes industrials, o les modificacions de productes ja comercialitzats, tant en la fase de disseny com en la de producció, i també emetre els documents que habiliten els titulars dels dits productes a comercialitzar-los, d'acord amb les instruccions i els protocols aprovats per l'Agència Catalana de Seguretat Industrial.

b) Revisar la documentació relativa als nous productes industrials, o les modificacions de productes ja comercialitzats, tant en la fase de disseny com en la de producció, i també fer l'avaluació de conformitat dels dits productes en els casos que pertoqui, d'acord amb les instruccions i els protocols aprovats per l'Agència Catalana de Seguretat Industrial.

c) Realitzar activitats d'avaluació de conformitat dels productes industrials, tant en la fase de disseny com en la de producció i la d'utilització, amb les especificacions tècniques obligatòries contingudes als reglaments tècnics de seguretat de productes industrials aplicables.

d) Fer, a sol·licitud dels titulars, les inspeccions, exàmens, controls, assaigs i auditories relatives als productes industrials, tant en la fase de disseny com en la de producció i la d'utilització, que requereixen els reglaments tècnics de seguretat de productes industrials i les altres normes aplicables.

e) Tramitar, a sol·licitud dels titulars, la inscripció obligatòria i l'anotació del resultat de les inspeccions periòdiques obligatòries dels productes industrials en els registres establerts pels reglaments tècnics de seguretat de productes industrials aplicables.

f) Realitzar, per encàrrec de l'Agència Catalana de Seguretat Industrial, la recollida aleatòria de mostres representatives de productes industrials existents al mercat, així com la realització d'inspeccions, assaig, exàmens i controls dels esmentats productes, per comprovar la seva conformitat amb les especificacions tècniques obligatòries contingudes als reglaments tècnics de seguretat de productes industrials aplicables.

g) Les funcions que els assigni la legislació aplicable i les que els encomani l'Agència Catalana de Seguretat Industrial d'acord amb la seva naturalesa.

CAPÍTOL 2

Requisits i obligacions

Article 85

Requisits

Les entitats d'avaluació de conformitat de productes industrials han de complir els requisits següents:

a) Tenir una acreditació de la seva competència tècnica i una certificació del seu sistema d'assegurament de la qualitat (tant de les funcions de l'entitat d'avaluació de conformitat de productes industrials establertes per l'article 84, com del servei als clients) que cobreixin el conjunt de les activitats per a les quals estan autoritzades.

b) Tenir, si així ho estableix l'Agència Catalana de Seguretat Industrial, serveis d'informació i tramitació telemàtica per facilitar l'intercanvi d'informació amb els usuaris.

c) Utilitzar els sistemes d'informació de l'Agència Catalana de Seguretat Industrial i, si escau, tenir sistemes d'informació compatibles amb els de l'Agència, que hi permetin l'intercanvi d'informació i que s'adeqüin a les característiques que estableixi l'Agència.

d) Tenir personal avaluador amb la competència professional pertinent per a cadascuna de les activitats per a les quals estan autoritzades.

e) Assegurar la formació continuada del seu personal avaluador per mantenir i l'actualitzar la competència professional a què fa referència l'apartat d).

f) Complir el règim d'incompatibilitats que estableixen els articles 88, 89 i 90 amb la finalitat de garantir els criteris d'independència, imparcialitat i integritat en les seves actuacions.

Article 86

Competència tècnica

86.1 Les entitats d'avaluació de conformitat de productes industrials han de tenir, com a requisit necessari per a la seva autorització, la competència tècnica necessària per realitzar les seves funcions en el conjunt de les activitats per a les quals estan autoritzades.

86.2 La competència tècnica de les entitats d'avaluació de conformitat de productes industrials suposa l'existència, idoneïtat, suficiència i adequació dels seus recursos humans, dels seus mitjans materials i dels seus procediments de treball per realitzar les funcions i les tasques que els corresponen i que els són assignades per la normativa d'aplicació i per les instruccions i els protocols que estableixi l'Agència Catalana de Seguretat Industrial.

86.3 La competència tècnica de les entitats d'avaluació de conformitat de productes industrials es demostra mitjançant una acreditació vigent de conformitat amb la norma UNE-EN ISO/IEC 17.020 o UNE-EN ISO/IEC 17.025, segons escaigui, i amb les condicions d'existència, idoneïtat, suficiència i adequació esmentades a l'apartat anterior que determinin la Llei de seguretat industrial, el present reglament, la normativa d'aplicació i les instruccions i els protocols que estableixi l'Agència Catalana de Seguretat Industrial.

86.4 L'acreditació ha de fer-se extensiva a tots els àmbits corresponents als reglaments tècnics de seguretat de productes industrials on estiguin autoritzades.

86.5 L'acreditació de la competència tècnica de les entitats d'avaluació de conformitat de productes industrials ha de ser emesa per una entitat d'acreditació signant d'un acord de reconeixement mutu amb altres entitats d'acreditació dins l'àmbit de la Unió Europea.

Article 87

Sistema d'assegurament de la qualitat

87.1 Les entitats d'avaluació de conformitat de productes industrials han de tenir, com a requisit necessari per a la seva autorització, un sistema d'assegurament de la qualitat, tant pel que fa a les seves funcions com pel que respecta al servei que presten als clients en el conjunt de les activitats per a les quals estan autoritzats.

87.2 El sistema d'assegurament de la qualitat de les entitats d'avaluació de conformitat de productes industrials ha de complir el requisits següents:

a) Ser conforme amb la norma UNE-EN ISO 9001.

b) Tenir una carta de serveis on es determinin els seus compromisos de qualitat en relació als usuaris.

c) Tenir un servei d'informació i consultes tècniques, coordinat i harmonitzat amb el de l'Agència Catalana de Seguretat Industrial i dirigit als diferents agents de la seguretat industrial amb la finalitat de resoldre les qüestions que es puguin plantejar en relació amb la interpretació del contingut normatiu dels reglaments tècnics de seguretat de productes industrials.

87.3 L'adequació del sistema d'assegurament de la qualitat de les entitats d'avaluació de conformitat de productes industrials es demostra mitjançant una certificació vigent de conformitat amb els requisits de l'apartat 2.

87.4 La certificació ha de fer-se extensiva a tots els àmbits corresponents als reglaments tècnics de seguretat de productes industrials on estiguin autoritzades.

87.5 La certificació del sistema d'assegurament de la qualitat de les entitats d'avaluació de conformitat de productes industrials ha de ser emesa per una entitat de certificació acreditada i independent de les actuacions d'avaluació de conformitat de productes industrials.

Article 88

Independència, imparcialitat i integritat

88.1 Les entitats d'avaluació de conformitat de productes industrials, el seu personal de direcció i el seu personal avaluador han de complir les condicions següents:

a) Han de ser independents de les diferents parts involucrades en els productes industrials avaluats.

No poden ser projectistes, fabricants, proveïdors, instal·ladors, subministradors, compradors, propietaris, usuaris o mantenidors dels productes a avaluar, ni el representant legal de qualsevol d'aquestes parts.

b) No poden estar vinculades a cap activitat que pugui entrar en conflicte amb la seva independència de judici i integritat respecte les seves activitats d'avaluació de conformitat. En particular, no poden estar relacionades amb el disseny, fabricació, subministrament, instal·lació, direcció facultativa, assessorament o assistència tècnica, ús o manteniment dels productes a avaluar. Tampoc poden estar vinculades a les activitats de certificació esmentades a l'article 87.

c) Totes les parts interessades han de tenir accés als serveis de les entitats d'avaluació de conformitat de productes industrials sense condicions financeres ni de cap altre tipus inadequades. Els procediments amb els quals treballi l'entitat d'avaluació de conformitat de productes industrials han de ser administrats de forma no discriminatòria.

88.2 El personal avaluador de les entitats d'avaluació de conformitat de productes industrials ha d'estar lliure de qualsevol tipus de pressió comercial, financera o d'altre tipus que puguin afectar la imparcialitat del seu judici. S'han d'implementar procediments interns per assegurar que persones o organitzacions externes a les entitats d'avaluació de conformitat de productes industrials no puguin influir en el resultat de les avaluacions de conformitat realitzades.

88.3 Qualsevol activitat o acord comercial de les entitats d'avaluació de conformitat de productes industrials, del seu personal de direcció o del seu personal avaluador, més enllà de les corresponents als àmbits dels reglaments tècnics de seguretat de productes industrials per a les quals està autoritzada i que pugui representar un conflicte d'interès potencial amb les seves activitats d'avaluació de conformitat, ha de ser comunicada a l'Agència Catalana de Seguretat Industrial abans de la seva efectivitat. Es requereix l'informe favorable de l'Agència Catalana de Seguretat Industrial en relació amb la inexistència d'impediments d'acord amb el règim d'incompatibilitat establert al present reglament.

Article 89

Pertinença a un mateix grup empresarial

89.1 Les entitats d'avaluació de conformitat de productes industrials no poden pertànyer a grups empresarials juntament amb empreses amb les quals incorrin en incompatibilitat d'acord amb el que disposa l'article 88.

89.2 A aquests efectes es consideren pertanyents al mateix grup empresarial les entitats que compleixen els requisits d'acord amb la definició de l'article 4 de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, per la qual es regula el mercat de valors.

Article 90

Incompatibilitats personals

90.1 Les persones que tinguin relació de parentiu fins al segon grau, o siguin cònjuges o estiguin vinculades per anàloga relació de convivència afectiva amb persones que siguin titulars, socis o personal directiu d'entitats que incorrin en incompatibilitat, d'acord amb l'article 88, no podran ser socis ni personal de direcció de les entitats d'avaluació de conformitat de productes industrials.

90.2 El personal avaluador de les entitats d'avaluació de conformitat de productes industrials que es trobin inclosos en els supòsits de l'apartat anterior han d'inhibir-se de qualsevol actuació d'avaluació de conformitat relacionada amb les persones o entitats que realitzin activitats incompatibles.

Article 91

Obligacions

Les entitats d'avaluació de conformitat de productes industrials han de complir les obligacions següents:

a) Complir els requisits pels quals se'ls ha atorgat l'autorització mentre aquesta sigui vigent.

b) Complir adequadament les funcions que els corresponen com a entitats d'avaluació de conformitat de productes industrials establertes a l'article 84.

c) Complir la funció d'avaluació de conformitat d'una manera ajustada a la realitat dels fets i d'acord amb l'aplicació correcta dels reglaments tècnics de seguretat de productes industrials, de la resta de la normativa aplicable i les instruccions i els protocols que estableixi l'Agència Catalana de Seguretat Industrial per a la prestació de la seva activitat.

d) Supervisar les actuacions del seu personal avaluador i assegurar-se que les fa correctament.

e) Assegurar, en les seves actuacions, la qualitat dels serveis d'avaluació de conformitat per als quals estan autoritzades.

f) Mantenir l'equipament i els aparells de mesura i prova en condicions òptimes de funcionament i de calibratge.

g) Informar als titulars i als altres agents que intervinguin, així com a l'Agència Catalana de Seguretat Industrial, de l'estat de seguretat dels productes industrials avaluats i de les mesures correctores necessàries.

h) Informar als titulars i als altres agents que intervinguin, així com a l'Agència Catalana de Seguretat Industrial, de les actuacions realitzades, de l'estat dels expedients dels quals són part interessada, així com facilitar còpia de la documentació continguda als esmentats expedients.

i) Complir les instruccions i els protocols que estableixi l'Agència Catalana de Seguretat Industrial per a la prestació de la seva activitat.

j) Realitzar el seguiment del resultat de les avaluacions de conformitat, dels controls efectuats i de la correcció dels defectes de seguretat existents d'acord amb les instruccions i els protocols aprovats per l'Agència Catalana de Seguretat Industrial i en els terminis de temps establerts.

k) Efectuar, si així són requerits per l'Agència Catalana de Seguretat Industrial i d'acord amb les seves instruccions, el seguiment de la caducitat de les inspeccions periòdiques corresponents als productes industrials objecte de la seva actuació.

l) Realitzar aquelles avaluacions de conformitat que els pugui encarregar l'Agència Catalana de Seguretat Industrial com a conseqüència dels seus plans d'inspecció o en cas d'accidents.

m) No subcontractar la prestació del servei d'avaluació de conformitat i mantenir l'exclusivitat de les seves actuacions.

n) Ingressar a l'Agència Catalana de Seguretat Industrial l'import de les taxes i altres obligacions econòmiques que els corresponen com a entitats d'avaluació de conformitat de productes industrials i també l'import de les taxes provinents del cobrament als subjectes passius que els sol·licitin els serveis, d'acord amb la normativa sobre taxes i preus públics de la Generalitat.

o) Utilitzar els serveis i sistemes d'informació i els mitjans electrònics, informàtics i telemàtics d'acord amb les instruccions establertes per l'Agència Catalana de Seguretat Industrial.

p) Garantir la confidencialitat de la informació que hagin pogut obtenir en el decurs de les seves actuacions i complir la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

q) Tenir serveis d'informació i de consulta tècnica per atendre adequadament les qüestions que se'ls formulin.

r) Facilitar a l'Agència Catalana de Seguretat Industrial, d'acord amb l'article 5.2 de la Llei de seguretat industrial, tota la informació que sigui rellevant sobre la mateixa activitat perquè l'Agència pugui desenvolupar adequadament les seves funcions, i col·laborar amb aquesta amb l'objecte de garantir les finalitats preventives establertes per l'article 1 de l'esmentada llei.

s) Adaptar-se a les obligacions per a les entitats d'avaluació de conformitat de productes industrials que la normativa estableixi amb posterioritat a l'autorització.

CAPÍTOL 3

Procediment d'autorització

Article 92

Règim d'autorització

92.1 El règim de prestació dels serveis de les entitats d'avaluació de conformitat de productes industrials és el d'autorització administrativa.

92.2 D'acord amb l'apartat e) de l'article 12.1 de la Llei de seguretat industrial, correspon a l'Agència Catalana de Seguretat Industrial atorgar les autoritzacions de les entitats d'avaluació de conformitat de productes industrials que iniciïn les seves actuacions a Catalunya i també, si escau, revocar-les o suspendre-les. Així mateix correspon a l'esmentada Agència controlar la seva activitat i aprovar les instruccions i protocols d'actuació corresponents.

92.3 Les entitats d'avaluació de conformitat de productes industrials prèviament autoritzades per una altra Administració pública competent que vulguin actuar a Catalunya ho han de comunicar prèviament a l'Agència Catalana de Seguretat Industrial. L'Agència Catalana de Seguretat Industrial té un termini de tres mesos, comptadors a partir de la dita comunicació per, si escau, manifestar la seva oposició a la seva actuació a Catalunya per insuficiència o inadequació dels recursos humans, mitjans materials i instal·lacions necessàries, mitjançant resolució motivada. En el cas que hagi finalitzat aquest termini i no s'hagi dictat ni notificat cap resolució expressa, cal entendre que no hi ha cap impediment a l'actuació a Catalunya de l'entitat d'avaluació de conformitat de productes industrials.

Article 93

Tramitació de les sol·licituds d'autorització

93.1 Les sol·licituds d'autorització de les entitats d'avaluació de conformitat de productes industrials que es presentin mitjançant instància adreçada a l'Agència Catalana de Seguretat Industrial, s'han d'acompanyar dels documents, acreditatius del compliment dels requisits de l'article 85, següents:

a) Identificació de l'entitat sol·licitant mitjançant les dades relatives a la seva raó social, forma jurídica, seu social, estructura de propietat i composició del seu capital social.

b) Còpia de l'escriptura de constitució de la societat.

c) Estructura organitzativa de l'entitat sol·licitant i identificació dels seus càrrecs de direcció.

d) Ubicació i característiques de les seves instal·lacions i dependències d'atenció al públic a Catalunya.

e) Àmbits corresponents als reglaments tècnics de seguretat de productes industrials pels quals se sol·licita l'autorització.

f) Relació del personal avaluador per a cada àmbit corresponent dels reglaments tècnics de seguretat de productes industrials amb indicació de la seva competència professional.

g) Declaració expressa del compliment del règim d'incompatibilitats, regulat al capítol 2 del títol 5, tant per part de l'entitat d'avaluació de conformitat de productes industrial com pel seu personal avaluador i directiu.

h) Descripció del sistema d'assegurament de la formació continuada per mantenir i actualitzar la competència professional del seu personal avaluador.

i) Relació de mitjans materials i d'instal·lacions de què disposa amb indicació de la seva ubicació.

j) Justificació del compliment dels requisits dels serveis i sistemes d'informació d'acord amb el que estableixen els apartats b) i c) de l'article 85.

k) Declaració responsable conforme l'entitat sol·licitant està al corrent de les obligacions tributàries i de qualsevol altre tipus de càrrega econòmica amb l'Estat, la Generalitat, i la Seguretat Social.

l) Acreditació de la seva competència tècnica o document justificatiu d'haver-la sol·licitat emès per una entitat d'acreditació, amb l'abast de l'acreditació, d'acord amb el que estableix l'article 86.

m) Certificació del seu sistema d'assegurament de la qualitat o document justificatiu d'haver-la sol·licitat emès per una entitat de certificació, amb l'abast de la certificació, d'acord amb el que estableix l'article 87.

n) Qualsevol altra documentació acreditativa del compliment dels requisits de l'article 85.

93.2 La presentació de la sol·licitud comportarà l'autorització de l'entitat sol·licitant per tal que l'Agència Catalana de Seguretat Industrial obtingui, si escau, de forma directa l'acreditació de les circumstàncies previstes a la lletra k) a través de certificats telemàtics. Si l'entitat sol·licitant no vol autoritzar l'esmentada obtenció telemàtica, caldrà que ho faci constar expressament a la sol·licitud i que adjunti certificació d'aquestes dades.

93.3 L'autorització de les entitats d'avaluació de conformitat de productes industrials, que no presentin amb la sol·licitud, l'acreditació de la seva competència tècnica i la certificació del seu sistema d'assegurament de la qualitat, està condicionada que la presentin en el termini d'un any.

93.4 Per a la tramitació de l'expedient, l'Agència Catalana de Seguretat Industrial, d'acord amb el procediment administratiu establert, examina la sol·licitud d'autorització i la documentació presentada, realitza les comprovacions i inspeccions corresponents i demana els informes que consideri oportuns per verificar el compliment de tots els requisits necessaris per obtenir l'autorització com a entitat d'avaluació de conformitat de productes industrials.

93.5 L'expedient es conclou mitjançant una resolució de l'Agència Catalana de Seguretat Industrial en la qual s'atorga o es denega l'autorització sol·licitada. La resolució d'autorització ha de concretar:

a) Les instal·lacions i dependències d'atenció al públic que corresponen a l'abast de l'autorització.

b) Els àmbits corresponents als reglaments tècnics de seguretat de productes industrials objecte d'autorització.

c) Si escau, el caràcter condicionat de l'autorització i la data de finalització del termini per presentar l'acreditació de la seva competència tècnica i/o la certificació del seu sistema d'assegurament de la qualitat.

93.6 Aquesta autorització per actuar com a entitat d'avaluació de conformitat de productes industrials s'entén atorgada sens perjudici de qualsevol altra autorització o llicència que sigui exigible d'acord amb la normativa aplicable.

93.7 La resolució s'ha de dictar i notificar en el termini màxim de sis mesos des de la data de presentació de la sol·licitud. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi notificat resolució expressa, cal entendre denegada la sol·licitud per silenci administratiu. Així mateix, la part dispositiva de la resolució d'autorització s'ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

93.8 Les entitats d'avaluació de conformitat de productes industrials autoritzades s'inscriuen, d'ofici, en el Registre d'Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC) com a entitat d'avaluació de conformitat de productes industrials.

CAPÍTOL 4

Vigilància del mercat

Article 94

Vigilància del mercat

94.1 D'acord amb l'apartat k) de l'article 3 de la Llei de seguretat industrial, s'entén per vigilància del mercat, el conjunt d'actuacions dirigides a verificar que els productes industrials que hi ha en el mercat compleixen les exigències de seguretat industrial aplicables. També inclou el control de la producció en aquells casos en què els reglaments tècnics de seguretat de productes industrials aplicables així ho estableixin.

94.2 D'acord amb l'apartat n) de l'article 12.1 de la Llei de seguretat industrial, correspon a l'Agència Catalana de Seguretat Industrial exercir les competències que corresponen a la Generalitat en matèria de vigilància de mercat, sens perjudici de l'exercici de les competències que té atribuïdes l'Agència Catalana de Consum amb relació als productes industrials destinats als consumidors.

94.3 D'acord amb l'apartat 4 de la disposició addicional primera de la Llei de seguretat industrial, l'Agència Catalana de Seguretat Industrial i l'Agència Catalana de Consum han de vetllar perquè les seves actuacions es coordinin d'una manera eficient, amb l'objectiu d'assegurar un tractament tan integrat com sigui possible del risc industrial. Com a criteri general, l'Agència Catalana de Seguretat Industrial limita la seva activitat de vigilància del mercat a aquells productes industrials no destinats als consumidors finals i al control de la producció en aquells casos en què els reglaments tècnics de seguretat de productes industrials aplicables així ho estableixin, mentre que l'Agència Catalana de Consum, d'acord amb la seva normativa específica, actua en relació amb aquests darrers. En aquest sentit, ambdues agències han d'establir un protocol de col·laboració.

Article 95

Control de l'Administració

95.1 Com a resultat de la seva activitat de vigilància del mercat, i tenint en compte l'àmbit d'actuació establert a l'apartat 3 de l'article anterior, l'Agència Catalana de Seguretat Industrial pot, amb relació a aquells productes industrials que suposin un risc greu per a les persones, els béns o el medi ambient, prohibir la seva comercialització i retirar-los del mercat, així com, si són importats, aplicar les clàusules de salvaguarda a la lliure circulació de productes per evitar la seva introducció en el mercat. En aquest cas, l'Agència Catalana de Seguretat Industrial, d'acord amb els procediments d'intercanvi d'informació i coordinació establerts, ha d'informar a les autoritats competents de les administracions públiques que exerceixen la vigilància del mercat en el seu territori.

95.2 Per portar a terme la seva activitat de vigilància del mercat, l'Agència Catalana de Seguretat Industrial pot encarregar a entitats d'avaluació de productes industrials autoritzades les tasques de recollida aleatòria de mostres representatives de productes industrials existents al mercat, així com la realització d'inspeccions, assaig, exàmens i controls dels esmentats productes, per comprovar la seva conformitat amb les especificacions tècniques obligatòries contingudes als reglaments tècnics de seguretat de productes industrials aplicables.

95.3 Els informes emesos pel personal avaluador de les entitats d'avaluació de productes industrials autoritzades que realitzin les tasques esmentades a l'apartat anterior, tenen la mateixa validesa jurídica que els informes emesos pel personal inspector de l'Agència Catalana de Seguretat Industrial.

TÍTOL 6

Les entitats d'avaluació de riscos industrials

CAPÍTOL 1

Disposicions generals

Article 96

Naturalesa i finalitat

96.1 Les entitats d'avaluació de riscos industrials són entitats constituïdes amb la finalitat d'avaluar els informes de seguretat, les anàlisis quantitatives de risc i els plans d'emergència interior que han d'elaborar els establiments industrials afectats per la normativa aplicable sobre prevenció d'accidents greus en els quals intervinguin substàncies perilloses que regula el títol II de la Llei de seguretat industrial. L'avaluació dels esmentats documents pot ser feta directament per l'Agència Catalana de Seguretat Industrial o per les esmentades entitats d'avaluació de riscos industrials.

96.2 Les entitats d'avaluació de riscos industrials són agents que intervenen en la seguretat industrial i estan subjectes a les responsabilitats establertes d'acord amb l'apartat j) de l'article 5.1 de la Llei de seguretat industrial.

Article 97

Funcions

Les entitats d'avaluació de riscos industrials tenen encomanades les funcions següents:

a) Rebre dels titulars dels establiments industrials afectats per la normativa aplicable en matèria d'accidents greus i en els casos en què així estigui establert, o directament de l'Agència Catalana de Seguretat Industrial, la documentació preceptiva en matèria d'accidents greus.

b) Revisar l'esmentada documentació per avaluar l'adequació dels informes de seguretat, de les anàlisis quantitatives de risc i dels plans d'emergència interior a la normativa aplicable, d'acord amb les instruccions i protocols aprovats per l'Agència de Seguretat Industrial, que s'han de consensuar amb el Departament competent en matèria de protecció civil pel que fa a l'àmbit de les seves competències.

c) Emetre l'informe d'avaluació que validi o, si escau, que estableixi les modificacions, mesures correctores i recomanacions a aplicar, en relació a l'adequació de la documentació presentada, a la normativa aplicable.

d) Les funcions que els assigni la legislació aplicable i les que els encomani l'Agència Catalana de Seguretat Industrial d'acord amb la seva naturalesa.

CAPÍTOL 2

Requisits i obligacions

Article 98

Requisits

Les entitats d'avaluació de riscos industrials, per poder actuar en el territori de Catalunya, han de complir els requisits següents:

a) Tenir la competència tècnica necessària per realitzar les funcions, com a entitat d'avaluació de riscos industrials, establertes a l'article 97.

b) Utilitzar els sistemes d'informació de l'Agència Catalana de Seguretat Industrial i, si escau, tenir sistemes d'informació que siguin compatibles amb els de l'Agència, que hi permetin l'intercanvi d'informació i que s'adeqüin a les característiques que estableixi l'Agència.

c) Tenir personal expert avaluador, amb la competència professional i experiència pertinents, per realitzar l'activitat d'avaluació de riscos industrials d'acord amb el volum d'activitat que sigui previsible desenvolupar.

d) Assegurar la formació continuada del seu personal avaluador per a mantenir i actualitzar la competència professional a què fa referència l'apartat c).

e) Tenir els mitjans materials i el programari específic necessari per poder realitzar objectivament i eficientment la seva activitat d'avaluació de riscos industrials.

f) Complir el règim d'incompatibilitats que s'estableixi, amb la finalitat de garantir els criteris d'independència, imparcialitat i integritat en les seves actuacions.

Article 99

Competència tècnica

99.1 Les entitats d'avaluació de riscos industrials han de tenir, com a requisit necessari per a la seva autorització, la competència tècnica necessària per realitzar les seves funcions.

99.2 La competència tècnica de les entitats d'avaluació de riscos industrials suposa l'existència, idoneïtat, suficiència i adequació dels seus recursos humans, dels seus mitjans materials i dels seus procediments de treball per realitzar les funcions i les tasques que els corresponen i que els són assignades per la normativa d'aplicació i per les instruccions i els protocols que estableixi l'Agència Catalana de Seguretat Industrial.

99.3 La competència tècnica de les entitats d'avaluació de riscos industrials es demostra mitjançant el resultat favorable d'una avaluació realitzada per l'Agència Catalana de Seguretat Industrial de la seva conformitat amb les condicions d'existència, idoneïtat, suficiència i adequació esmentades a l'apartat anterior que determinin la Llei de seguretat industrial, el present reglament, la normativa d'aplicació i les instruccions i els protocols que estableixi l'Agència Catalana de Seguretat Industrial.

Article 100

Independència, imparcialitat i integritat

100.1 Les entitats d'avaluació de riscos industrials, el seu personal de direcció i el seu personal avaluador han de complir les condicions següents:

a) Han de ser independents de les diferents parts involucrades en els riscos industrials avaluats.

b) No poden estar vinculades a cap activitat que pugui entrar en conflicte amb la seva independència de judici i integritat respecte les seves activitats d'avaluació. En particular, no poden realitzar estudis o projectes en matèria d'accidents greus per a establiments i instal·lacions a Catalunya, ni dirigir l'execució d'aquest tipus d'instal·lacions.

c) Totes les parts interessades han de tenir accés als serveis de les entitats d'avaluació de riscos industrials sense condicions financeres ni de cap altre tipus inadequades.

100.2 El personal avaluador de les entitats d'avaluació de riscos industrials ha d'estar lliure de qualsevol tipus de pressió comercial, financera o d'altre tipus que puguin afectar la imparcialitat del seu judici.

100.3 Qualsevol activitat o acord comercial de les entitats d'avaluació de riscos industrials, del seu personal de direcció o del seu personal avaluador, que pugui representar un conflicte d'interès potencial amb les seves activitats d'avaluació, ha de ser comunicada a l'Agència Catalana de Seguretat Industrial abans de la seva efectivitat. Es requereix l'informe favorable de l'Agència Catalana de Seguretat Industrial en relació amb la inexistència d'impediments d'acord amb el règim d'incompatibilitat establert al present reglament.

Article 101

Pertinença a un mateix grup empresarial

101.1 Les entitats d'avaluació de riscos industrials no poden pertànyer a grups empresarials juntament amb empreses amb les quals incorrin en incompatibilitat d'acord amb el que disposa l'article 100.

101.2 A aquests efectes es consideren pertanyents al mateix grup empresarial les entitats que compleixen els requisits d'acord amb la definició de l'article 4 de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, per la qual es regula el mercat de valors.

Article 102

Incompatibilitats personals

102.1 Les persones que tinguin relació de parentiu fins al segon grau, o siguin cònjuges o estiguin vinculades per anàloga relació de convivència afectiva, amb persones que siguin titulars, socis o personal directiu d'entitats que incorrin en incompatibilitat, d'acord amb l'article 100 no podran ser titular, soci ni personal de direcció de les entitats d'avaluació de riscos industrials.

102.2 El personal avaluador de les entitats d'avaluació de riscos industrials que es trobin inclosos en els supòsits de l'apartat anterior han d'inhibir-se de qualsevol actuació d'avaluació relacionada amb les persones o entitats que realitzin activitats incompatibles.

Article 103

Obligacions

Les entitats d'avaluació de riscos industrials han de complir les obligacions següents:

a) Complir els requisits pels quals se'ls ha atorgat l'autorització mentre aquesta sigui vigent.

b) Justificar que compleixen els requisits exigibles davant l'Agència Catalana de Seguretat Industrial, com a màxim cada quatre anys, comptadors a partir de l'atorgament de l'autorització, i mentre aquesta sigui vigent.

c) Complir adequadament les funcions que els corresponen com a entitats d'avaluació de riscos industrials establertes a l'article 97.

d) Complir la funció d'avaluació d'una manera ajustada a la realitat dels fets i d'acord amb l'aplicació correcta de la normativa aplicable i de les instruccions i els protocols que estableixi l'Agència Catalana de Seguretat Industrial per a la prestació de la seva activitat. En aquest sentit, s'ha d'assegurar un termini màxim de tres mesos, per realitzar l'avaluació completa dels documents a comptar a partir del moment de presentació completa de la sol·licitud.

e) Supervisar les actuacions del seu personal avaluador i assegurar-se que les fa correctament.

f) Assegurar, en les seves actuacions, la qualitat dels serveis d'avaluació pels quals estan autoritzades.

g) Mantenir els mitjans materials i el programari específic necessari en condicions òptimes d'actualització i funcionament.

h) Informar els titulars i els altres agents que intervinguin, així com l'Agència Catalana de Seguretat Industrial, de l'estat d'adequació a la normativa aplicable dels riscos industrials avaluats i de les mesures correctores i recomanacions necessàries.

i) Informar els titulars i els altres agents que intervinguin, així com l'Agència Catalana de Seguretat Industrial, de les actuacions realitzades, de l'estat dels expedients dels quals són part interessada, així com facilitar còpia de la documentació continguda als esmentats expedients.

j) Complir les instruccions i els protocols que estableixi l'Agència Catalana de Seguretat Industrial per a la prestació de la seva activitat.

k) Corregir a instància de l'Agència Catalana de Seguretat Industrial, per pròpia iniciativa o bé a proposta del departament competent en matèria de protecció civil, les errades i insuficiències detectades en els informes d'avaluació efectuats.

l) Efectuar, si així és requerit per l'Agència Catalana de Seguretat Industrial i d'acord amb les seves instruccions, el seguiment de la caducitat de les avaluacions periòdiques corresponents als establiments industrials objecte de la seva actuació.

m) Realitzar aquelles avaluacions que els pugui encarregar l'Agència Catalana de Seguretat Industrial com a conseqüència dels seus plans d'inspecció o en cas d'accidents.

n) No subcontractar la prestació del servei d'avaluació i mantenir l'exclusivitat de les seves actuacions.

o) Ingressar a l'Agència Catalana de Seguretat Industrial l'import de les taxes i altres obligacions econòmiques que els corresponen com a entitats d'avaluació de riscos industrials i també l'import de les taxes provinents del cobrament als subjectes passius que els sol·licitin els serveis, d'acord amb la normativa sobre taxes i preus públics de la Generalitat.

p) Utilitzar els sistemes d'informació d'acord amb les instruccions establertes per l'Agència Catalana de Seguretat Industrial.

q) Garantir la confidencialitat de la informació que hagin pogut obtenir en el decurs de les seves actuacions i complir la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

r) Tenir serveis d'informació i de consulta tècnica per atendre adequadament les qüestions que se'ls formulin.

s) Facilitar a l'Agència Catalana de Seguretat Industrial, d'acord amb l'article 5.2 de la Llei de seguretat industrial, tota la informació que sigui rellevant sobre la mateixa activitat perquè l'Agència pugui desenvolupar adequadament les seves funcions, i col·laborar amb aquesta amb l'objecte de garantir les finalitats preventives establertes per l'article 1 de l'esmentada llei.

t) Facilitar al departament competent en matèria de protecció civil, directament o a través dels mecanismes que l'Agència Catalana de Seguretat Industrial pugui establir, la informació que sigui rellevant sobre la mateixa activitat en relació amb la protecció i seguretat de la població en general.

u) Comunicar a l'Agència Catalana de Seguretat Industrial els canvis que es produeixin en l'entitat que puguin afectar la seva competència tècnica, especialment els relatius a la qualificació professional del seu personal avaluador.

v) Adaptar-se a les obligacions per a les entitats d'avaluació de riscos industrials que la normativa estableixi amb posterioritat a l'autorització.

CAPÍTOL 3

Procediment d'autorització

Article 104

Règim d'autorització

104.1 El règim de prestació dels serveis de les entitats d'avaluació de riscos industrials és el d'autorització administrativa.

104.2 D'acord amb l'article 12.1.e) de la Llei de seguretat industrial, correspon a l'Agència Catalana de Seguretat Industrial atorgar les autoritzacions de les entitats d'avaluació de riscos industrials que actuïn a Catalunya i també, si escau, revocar-les o suspendre-les, amb l'informe previ que emeti el departament competent en matèria de protecció civil, en relació amb el seu àmbit competencial.

104.3 El departament competent en matèria de protecció civil pot instar a l'Agència Catalana de Seguretat Industrial la incoació del corresponent procediment sancionador, per a la revocació o suspensió de l'autorització de les entitats d'avaluació de riscos industrials, quan consideri que la seva actuació, en relació amb l'àmbit competencial de protecció civil, constitueix alguna de les infraccions previstes per la Llei 12/2008, de 31 de juliol, de seguretat industrial, que poden comportar aquestes sancions.

104.4 Correspon a l'Agència Catalana de Seguretat Industrial controlar l'activitat de les entitats d'avaluació de riscos industrials i aprovar les instruccions i protocols d'actuació corresponents.

Article 105

Tramitació de les sol·licituds d'autorització

105.1 Les sol·licituds d'autorització de les entitats d'avaluació de riscos industrials que es presentin, s'han d'acompanyar dels documents següents acreditatius del compliment dels requisits de l'article 98:

a) Identificació de l'entitat sol·licitant mitjançant les dades relatives a la seva raó social, forma jurídica, seu social, estructura de propietat i composició del seu capital social.

b) Còpia de l'escriptura de constitució de la societat.

c) Estructura organitzativa de l'entitat sol·licitant i identificació dels seus càrrecs de direcció.

d) Ubicació i característiques de les seves instal·lacions i dependències d'atenció al públic a Catalunya.

e) Memòria justificativa de la competència tècnica necessària per realitzar les funcions d'avaluació de riscos industrials.

f) Relació del personal avaluador amb indicació de la seva competència professional.

g) Declaració expressa del compliment del règim d'incompatibilitats regulat als articles 100, 101 i 102, tant per part de l'entitat d'avaluació de riscos industrials com per part del seu personal avaluador i directiu.

h) Descripció del sistema d'assegurament de la formació continuada per a mantenir i actualitzar la competència professional del seu personal avaluador.

i) Relació dels mitjans materials i del programari específic de què disposa.

j) Justificació del compliment dels requisits dels sistemes d'informació d'acord amb el que estableix l'apartat b) de l'article 98.

k) Declaració responsable conforme l'entitat sol·licitant està al corrent de les obligacions tributàries i de qualsevol altre tipus de càrrega econòmica amb l'Estat, la Generalitat, i la Seguretat Social.

l) Qualsevol altra documentació acreditativa del compliment dels requisits de l'article 98.

105.2 La presentació de la sol·licitud comportarà l'autorització de l'entitat sol·licitant per tal que l'Agència Catalana de Seguretat Industrial obtingui, si escau, de forma directa l'acreditació de les circumstàncies previstes a la lletra k) a través de certificats telemàtics. Si l'entitat sol·licitant no vol autoritzar l'esmentada obtenció telemàtica, caldrà que ho faci constar expressament a la sol·licitud i que adjunti certificació d'aquestes dades.

105.3 Per a la tramitació de l'expedient, l'Agència Catalana de Seguretat Industrial, d'acord amb el procediment administratiu establert, examina la sol·licitud d'autorització i la documentació presentada, realitza l'avaluació de la competència tècnica a què fa referència l'apartat 3 de l'article 99, realitza les comprovacions i inspeccions corresponents i demana els informes que consideri oportuns per verificar el compliment de tots els requisits necessaris per a obtenir l'autorització com a entitat d'avaluació de riscos industrials.

105.4 L'expedient es conclou mitjançant una resolució de l'Agència Catalana de Seguretat Industrial en la qual s'atorga o es denega l'autorització sol·licitada.

105.5 Aquesta autorització per actuar com a entitat d'avaluació de riscos industrials s'entén atorgada sens perjudici de qualsevol altra autorització o llicència que sigui exigible d'acord amb la normativa aplicable.

105.6 La resolució s'ha de dictar i notificar en el termini màxim de sis mesos des de la data de presentació de la sol·licitud. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi notificat resolució expressa, cal entendre denegada la sol·licitud per silenci administratiu. Així mateix, la part dispositiva de la resolució d'autorització s'ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

105.7 Les entitats d'avaluació de riscos industrials autoritzades s'inscriuen, d'ofici, en el Registre d'Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC) com a entitat d'avaluació de riscos industrials.

TÍTOL 7

Els professionals i les empreses d'instal·lació, manteniment, reparació i operació d'instal·lacions i productes industrials

CAPÍTOL 1

Els professionals

Article 106

Naturalesa i finalitat

106.1 Els professionals que intervenen en la instal·lació, el manteniment, la reparació i l'operació d'instal·lacions i productes industrials són persones físiques que disposen de les competències professionals i dels requisits que estableixen els reglaments tècnics de seguretat industrial i la normativa aplicable per realitzar les seves funcions.

106.2 Els professionals que intervenen en la instal·lació, el manteniment, la reparació i l'operació d'instal·lacions i productes industrials són agents que intervenen en la seguretat industrial i estan subjectes a les responsabilitats establertes d'acord amb l'article 5.1.d) de la Llei de seguretat industrial.

Article 107

Funcions

Els professionals que intervenen en la instal·lació, el manteniment, la reparació i l'operació d'instal·lacions i productes industrials tenen encomanades les funcions següents:

a) Realitzar les activitats professionals corresponents a la instal·lació, el manteniment, la reparació i l'operació, segons escaigui, d'instal·lacions i productes industrials.

b) Signar, en representació de les empreses d'instal·lació, manteniment, reparació i operació d'instal·lacions i productes industrials, quan escaigui, els certificats o documents corresponents a les activitats realitzades, d'acord amb la normativa aplicable.

c) Realitzar aquelles inspeccions que, amb caràcter extraordinari, els puguin encomanar els reglaments tècnics de seguretat industrial i la normativa aplicable i signar, en representació de les empreses d'instal·lació, manteniment, reparació i operació d'instal·lacions i productes industrials, quan escaigui, els certificats o documents corresponents.

d) Les funcions que els assigni la legislació aplicable i les que els encomani l'Agència Catalana de Seguretat Industrial d'acord amb la seva naturalesa.

Article 108

Requisits

Els professionals que intervenen en la instal·lació, el manteniment, la reparació i l'operació d'instal·lacions i productes industrials subjectes a reglaments tècnics de seguretat industrial que així ho determinin, per poder actuar en el territori de Catalunya, han de complir els requisits següents:

a) Ser majors d'edat.

b) Tenir la competència professional necessària, d'acord amb l'article 109, per realitzar les seves funcions establertes a l'article 107.

c) Pertànyer a la plantilla d'una empresa inscrita en l'àmbit corresponent del Registre d'Agents de la Seguretat Industrial (RASIC), d'acord amb el que s'estableix al capítol 2 del títol 7 i si així ho estableixen els reglaments tècnics de seguretat industrial i la normativa aplicable.

d) Aquells altres requisits que els reglaments tècnics de seguretat industrial específics i la normativa aplicable puguin establir.

Article 109

Competència professional

109.1 Els professionals que intervenen en la instal·lació, el manteniment, la reparació i l'operació d'instal·lacions i productes industrials subjectes a reglaments tècnics de seguretat industrial que així ho determinin, han de tenir la competència professional necessària per realitzar les seves funcions.

109.2 La competència professional esmentada suposa l'existència, idoneïtat, suficiència, manteniment i actualització de les seves qualificacions, coneixements tècnics i reglamentaris, habilitats personals i experiència professional necessària per realitzar les funcions i les tasques que els corresponen i que els són assignades per la normativa d'aplicació i per les instruccions i els protocols, si escau, que estableixi l'Agència Catalana de Seguretat Industrial, sense que pugui produir-se cap tipus de discriminació per raó de sexe.

109.3 Les competències professionals necessàries venen fixades, en cada cas, pels reglaments tècnics de seguretat industrial específics i la normativa que sigui aplicable i que estableixen, si escau, les diverses especialitats i categories existents dins de cada àmbit reglamentari.

109.4 La competència professional de les persones que intervenen en la instal·lació, el manteniment, la reparació i l'operació d'instal·lacions i productes industrials es demostra, segons el cas, mitjançant un dels següents documents:

a) Una titulació de formació professional establerta als reglaments tècnics de seguretat industrial específics i la normativa aplicable.

b) Una certificació de competència professional emesa per una entitat de certificació acreditada en aquest àmbit.

c) Una titulació de formació professional emesa per un centre educatiu autoritzat pel Departament d'Educació i reconegut per l'Agència Catalana de Seguretat Industrial.

d) Un certificat de professionalitat emès per un centre de formació autoritzat pel Servei d'Ocupació de Catalunya i reconegut per l'Agència Catalana de Seguretat Industrial.

109.5 L'Agència Catalana de Seguretat Industrial ha de determinar, en cada cas, la necessitat de complementar les titulacions o certificacions relacionades a l'apartat anterior amb un certificat del resultat favorable de l'avaluació realitzada per la mateixa Agència del grau de coneixement dels reglaments tècnics de seguretat industrial específics i la normativa aplicable.

109.6 En qualsevol cas, pels professionals que intervenen en la instal·lació, el manteniment i la reparació d'instal·lacions i productes industrials, són reconegudes per l'Agència Catalana de Seguretat Industrial i per tots els àmbits corresponents als reglaments tècnics de seguretat industrial, les titulacions d'enginyeria industrial superior i tècnica. També es poden reconèixer per part de l'Agència i en determinats àmbits específics, altres titulacions de nivell superior a les corresponents als apartats 4.a) i 4.c) sempre que es demostri la competència professional corresponent.

109.7 Per aquells professionals que intervenen en la instal·lació, el manteniment i la reparació d'instal·lacions i productes industrials, que provinguin d'altres Estats membres de la Unió Europea, es reconeixen també les titulacions homologades així com les certificacions declarades equivalents, per l'Administració competent, a alguna de les previstes en els apartats anteriors. En aquest cas, aquesta titulació o certificat s'ha de complementar necessàriament amb un certificat del resultat favorable de l'avaluació, realitzada per la mateixa Agència Catalana de Seguretat Industrial, del grau de coneixement dels reglaments tècnics de seguretat industrial específics i la normativa aplicable.

Article 110

Convenis de col·laboració

110.1 D'acord amb l'article 12.5 de la Llei de seguretat industrial, l'Agència Catalana de Seguretat Industrial pot establir, amb els departaments competents en matèria de formació professional, acords específics de reconeixement de titulacions i de sistemes d'acreditació de competències professionals amb relació a les autoritzacions de les persones físiques que intervenen en la instal·lació, el manteniment, la reparació i l'operació d'instal·lacions i de productes industrials.

110.2 Els esmentats convenis de col·laboració han de determinar:

a) Els centres educatius i de formació, esmentats als articles 109.4.c) i d), reconeguts per impartir els coneixements necessaris en cada àmbit corresponent als reglaments tècnics de seguretat industrial, especialitats i categories.

b) Els centres educatius i de formació, esmentats a l'article 109.4.c) i d), reconeguts per realitzar l'avaluació del grau de coneixement dels reglaments tècnics de seguretat industrial específics i la normativa aplicable.

c) Els currículums mínims en continguts i duració dels programes de formació a impartir en els esmentats centres o entitats.

d) Els requeriments mínims que han de complir les activitats de formació i el sistema d'assegurament de la qualitat dels esmentats centres o entitats.

e) Els requeriments mínims de la informació a subministrar a l'Agència Catalana de Seguretat Industrial i, si escau, els requeriments que ha de complir el sistema d'informació dels esmentats centres o entitats.

f) Els mecanismes de supervisió i control per part de l'Agència Catalana de Seguretat Industrial en coordinació amb els serveis corresponents dels departaments competents.

110.3 Els convenis han de fixar la seva durada, el procediment d'actualització i d'implantació de mesures correctores, així com el procediment de renovació i, si escau, de resolució.

Article 111

Obligacions

Els professionals que intervenen en la instal·lació, el manteniment, la reparació i l'operació d'instal·lacions i productes industrials han de complir les obligacions següents:

a) Complir els requisits previstos a l'article 108.

b) Presentar una comunicació prèvia a l'inici de la seva activitat davant l'Oficina de Gestió Empresarial.

c) Complir adequadament les funcions que els corresponen com a professionals que intervenen en la instal·lació, el manteniment, la reparació i l'operació d'instal·lacions i productes industrials establertes a l'article 107, d'acord amb els reglaments tècnics de seguretat industrial i la normativa aplicable.

d) Mantenir actualitzades les competències professionals necessàries per realitzar les seves funcions establertes a l'article 107.

e) Tenir signatura electrònica, quan així ho estableixi l'Agència Catalana de Seguretat Industrial per als reglaments tècnics de seguretat industrial que es determinin i amb el nivell de seguretat que es fixi, per signar, en representació de les empreses d'instal·lació, manteniment, reparació i operació d'instal·lacions i productes industrials, quan escaigui, els certificats o documents corresponents a les activitats realitzades.

f) Comunicar a l'Oficina de Gestió Empresarial els possibles canvis en la seva adscripció obligatòria a la plantilla d'una empresa inscrita en el Registre d'Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC).

g) Adaptar-se a les obligacions per als professionals que intervenen en la instal·lació, el manteniment, la reparació i l'operació d'instal·lacions i productes industrials, que la normativa estableixi amb posterioritat a la inscripció.

Article 112

Comunicació prèvia

112.1 Els professionals que intervenen en la instal·lació, el manteniment, la reparació i l'operació d'instal·lacions i productes industrials, per poder actuar en el territori de Catalunya, han de presentar una comunicació prèvia a l'inici de la seva activitat davant de l'Oficina de Gestió Empresarial, la qual els inscriu d'ofici en els àmbits corresponents del Registre d'Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC).

112.2 La comunicació prèvia dels professionals que intervenen en la instal·lació, el manteniment, la reparació i l'operació d'instal·lacions i productes industrials que es presentin a l'Oficina de Gestió Empresarial, ha d'incorporar una declaració responsable en la qual declari que compleix els requisits de l'article 108 i que es compromet a mantenir-los durant la vigència de la seva activitat, que disposa de la documentació que així ho acredita, i que es responsabilitza que la seva activitat s'efectua d'acord amb les normes que s'estableixen en els corresponents reglaments tècnics, així com en la resta de normativa i instruccions aplicables.

Article 113

Carnets professionals

L'Oficina de Gestió Empresarial emet un document que té la denominació de .carnet professional. i que ha de concretar:

a) Els àmbits corresponents als reglaments tècnics de seguretat industrial objecte de la inscripció amb indicació, si escau, de les especialitats i categories.

b) La data de caducitat de la inscripció, si escau.

c) L'empresa inscrita en el Registre d'Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC) a la qual pertany, d'acord amb el que s'estableix al capítol 2, del títol 7, si escau.

Article 114

Control i verificació posterior

114.1 L'Agència Catalana de Seguretat Industrial ha de controlar que l'activitat dels professionals que intervenen en la instal·lació, el manteniment, la reparació i l'operació d'instal·lacions i productes industrials que actuen a Catalunya s'adequa als corresponents reglaments tècnics així com la resta de normativa i instruccions aplicables

114.2 L'Agència Catalana de Seguretat Industrial i l'Oficina de Gestió Empresarial, posteriorment a la inscripció d'ofici, realitzen les actuacions necessàries per comprovar la veracitat de la comunicació prèvia i de la declaració responsable així com el compliment de tots els requisits necessaris per a l'exercici de l'activitat.

114.3 La inexactitud, la falsedat o l'omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada de la comunicació o de la declaració responsable comporten, prèvia audiència a la persona interessada, deixar sense efecte el tràmit corresponent des del moment en què se'n tingui coneixement, sens perjudici de l'inici de les actuacions corresponents i l'exigència de les responsabilitats previstes en la legislació vigent.

CAPÍTOL 2

Les empreses

Article 115

Naturalesa i finalitat

115.1 Les empreses que intervenen en la instal·lació, el manteniment, la reparació i l'operació d'instal·lacions i productes industrials són persones físiques o jurídiques que disposen de la competència tècnica i dels requisits que estableixen els reglaments tècnics de seguretat industrial i la normativa aplicable per realitzar les seves funcions.

115.2 Les empreses que intervenen en la instal·lació, el manteniment, la reparació i l'operació d'instal·lacions i productes industrials són agents que intervenen en la seguretat industrial i estan subjectes a les responsabilitats establertes d'acord amb l'article 5.1.d) de la Llei de seguretat industrial.

Article 116

Funcions

Les empreses que intervenen en la instal·lació, el manteniment, la reparació i l'operació d'instal·lacions i productes industrials tenen encomanades les funcions següents:

a) Realitzar les activitats corresponents a la instal·lació, el manteniment, la reparació i l'operació, segons escaigui, d'instal·lacions i productes industrials.

b) Emetre els certificats o documents corresponents a les activitats realitzades, d'acord amb la normativa aplicable.

c) Realitzar aquelles inspeccions que, amb caràcter extraordinari, els puguin encomanar els reglaments tècnics de seguretat industrial i la normativa aplicable i emetre els certificats o documents corresponents.

d) Les funcions que els assigni la legislació aplicable i les que els encomani l'Agència Catalana de Seguretat Industrial d'acord amb la seva naturalesa.

Article 117

Requisits

117.1 Les empreses que intervenen en la instal·lació, el manteniment, la reparació i l'operació d'instal·lacions i productes industrials subjectes a reglaments tècnics de seguretat industrial que així ho determinin, per poder actuar en el territori de Catalunya, han de complir els requisits següents:

a) Tenir la competència tècnica necessària, d'acord amb l'article 118, per realitzar les funcions establertes a l'article 116.

b) Tenir una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb la quantia mínima que determinin els reglaments tècnics de seguretat industrial específics i la normativa aplicable.

c) Aquells altres requisits que els reglaments tècnics de seguretat industrial específics i la normativa aplicable puguin establir.

Article 118

Competència tècnica

118.1 Les empreses que intervenen en la instal·lació, el manteniment, la reparació i l'operació d'instal·lacions i productes industrials subjectes a reglaments tècnics de seguretat industrial que així ho determinin, han de tenir la competència tècnica necessària per realitzar les seves funcions.

118.2 La competència tècnica esmentada suposa l'existència, idoneïtat i suficiència de mitjans personals i materials necessaris per realitzar les funcions i les tasques que els corresponen i que els són assignades per la normativa d'aplicació i per les instruccions i els protocols, si escau, que estableixi l'Agència Catalana de Seguretat Industrial.

118.3 La competència tècnica necessària ve fixada, en cada cas, pels reglaments tècnics de seguretat industrial específics i la normativa que sigui aplicable i que, estableixen, si escau, les diverses especialitats i categories existents dins de cada àmbit reglamentari.

118.4 La competència tècnica de les empreses que intervenen en la instal·lació, el manteniment, la reparació i l'operació d'instal·lacions i productes industrials es demostra mitjançant:

a) Tenir contractat un tècnic titulat, si així ho estableixen els reglaments tècnics de seguretat industrial i la normativa aplicable.

b) Tenir, en la seva plantilla, professionals inscrits en l'àmbit corresponent del Registre d'Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC) per realitzar aquestes activitats, d'acord amb el que s'estableix en el capítol primer i si així ho estableixen els reglaments tècnics de seguretat industrial i la normativa aplicable.

c) Tenir, en la seva plantilla, un nombre de professionals qualificats adequat al volum de la seva activitat si així ho estableixen els reglaments tècnics de seguretat industrial i la normativa aplicable.

d) Tenir els recursos materials, la maquinària i equipament necessari per realitzar adequadament les funcions que els corresponen com a empreses que intervenen en la instal·lació, el manteniment, la reparació i l'operació d'instal·lacions i productes industrials establertes a l'article 116, i, en tot cas, aquells que estableixen els reglaments tècnics de seguretat industrial específics i la normativa que sigui aplicable.

e) Aquells altres requisits de competència tècnica que els reglaments tècnics de seguretat industrial específics i la normativa aplicable puguin establir.

Article 119

Obligacions

Les empreses que intervenen en la instal·lació, el manteniment, la reparació i l'operació d'instal·lacions i productes industrials han de complir les obligacions següents:

a) Complir els requisits previstos a l'article 117.

b) Presentar una comunicació prèvia a l'inici de la seva activitat davant l'Oficina de Gestió Empresarial.

c) Complir adequadament les funcions que els corresponen com a empreses que intervenen en la instal·lació, el manteniment, la reparació i l'operació d'instal·lacions i productes industrials establertes a l'article 116, d'acord amb els reglaments tècnics de seguretat industrial i la normativa aplicable.

d) Assegurar la formació continuada del seu personal per mantenir i actualitzar les competències professionals necessàries per realitzar les funcions establertes a l'article 116.

e) Tenir un contracte de control amb almenys un dels organismes de control autoritzats per actuar a Catalunya amb les característiques que determini l'Agència Catalana de Seguretat Industrial, si així ho estableix la normativa aplicable.

f) Mantenir en òptimes condicions de funcionament, calibratge i, si escau, inspecció periòdica, la maquinària i equipament necessari per realitzar adequadament les funcions que els corresponen.

g) Tenir signatura electrònica, quan així ho estableixi l'Agència Catalana de Seguretat Industrial per als reglaments tècnics de seguretat industrial que es determinin i amb el nivell de seguretat que es fixi, per signar, els certificats o documents corresponents a les activitats realitzades.

h) Comunicar amb l'antelació suficient als titulars de les instal·lacions i productes industrials objecte de la seva activitat de manteniment obligatori la data de caducitat de les inspeccions periòdiques que puguin establir els reglaments tècnics de seguretat industrial específics i la normativa aplicable.

i) Comunicar a l'Oficina de Gestió Empresarial els canvis substancials que es puguin produir que afectin els requisits regulats a l'article 117, i de manera especial, els que facin referència al tècnic titulat obligatori i als professionals inscrits en els àmbits corresponents del Registre d'Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC).

j) Adaptar-se a les obligacions per a les empreses que intervenen en la instal·lació, el manteniment, la reparació i l'operació d'instal·lacions i productes industrials, que la normativa estableixi amb posterioritat a la inscripció.

k) Quan d'acord amb la normativa aplicable, aquestes empreses siguin responsables, amb caràcter excepcional, de realitzar tasques d'inspecció, aquestes s'han d'ajustar a les instruccions i protocols establerts per l'Agència Catalana de Seguretat Industrial.

l) En el supòsit de l'apartat anterior, aquestes empreses han de trametre a un organisme de control autoritzat copia de les actes de les inspeccions realitzades perquè aquest faci, d'acord amb les instruccions i protocols de l'Agència Catalana de Seguretat Industrial, els controls i les actuacions corresponents.

m) Quan, d'acord amb els reglaments tècnics de seguretat industrial aplicables, aquestes empreses siguin responsables de realitzar tasques de manteniment obligatòries i les instal·lacions estiguin sotmeses a inspeccions periòdiques també obligatòries, aquestes empreses són responsables de realitzar el seguiment de la caducitat de les inspeccions en relació amb els usuaris finals. Per això, s'han d'establir els mecanismes de coordinació necessaris tant amb els operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial com amb l'Agència Catalana de Seguretat Industrial.

Article 120

Comunicació prèvia

120.1 Les empreses que intervenen en la instal·lació, el manteniment, la reparació i l'operació d'instal·lacions i productes industrials, per poder actuar en el territori de Catalunya, han de presentar una comunicació prèvia a l'inici de la seva activitat davant de l'Oficina de Gestió Empresarial, la qual les inscriu d'ofici en els àmbits corresponents del Registre d'Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC).

120.2 La comunicació prèvia ha d'incorporar una declaració responsable, subscrita per la persona titular de l'activitat empresarial o per qui la representi, en la què declari que compleix els requisits de l'article 117 i que es compromet a mantenir-los durant la vigència de la seva activitat, que disposa de la documentació que així ho acredita, i que es responsabilitza de què la seva activitat s'efectua d'acord amb les normes que s'estableixen en els corresponents reglaments tècnics, així com en la resta de normativa i instruccions aplicables.

120.3 Per a aquelles empreses que intervenen en la instal·lació, el manteniment i la reparació d'instal·lacions i productes industrials, que provinguin d'altres Comunitats Autònomes de l'Estat Espanyol, i que ja estiguin inscrites en el seu respectiu registre, o per a les legalment establertes en altres Estats membres de la Unió Europea, serà suficient amb la presentació d'una comunicació prèvia a l'inici de l'activitat a Catalunya que així ho indiqui. L'Oficina de Gestió Empresarial les inscriu d'ofici en els àmbits corresponents del Registre d'Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya.

Article 121

Documentació

Les empreses que intervenen en la instal·lació, el manteniment, la reparació i l'operació d'instal·lacions i productes industrials han de tenir els documents següents acreditatius del compliment dels requisits de l'article 117.

a) Escriptura de constitució de la societat, si escau.

b) Document justificatiu, si escau, de tenir contractat un tècnic titulat i en la seva plantilla professionals inscrits en els àmbits corresponents del Registre d'Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC) per realitzar aquestes activitats, d'acord amb el que s'estableix al capítol 1 del títol 7.

c) Pòlissa d'assegurança vigent de responsabilitat civil per danys a tercers d'acord amb l'article 117.c).

d) Documents justificatius d'aquells altres requisits que els reglaments tècnics de seguretat industrial específics i la normativa aplicable puguin establir.

Article 122

Control i verificació posterior

122.1 L'Agència Catalana de Seguretat Industrial ha de controlar que l'activitat de les empreses que intervenen en la instal·lació, el manteniment, la reparació i l'operació d'instal·lacions i productes industrials que actuen a Catalunya s'adequa als corresponents reglaments tècnics així com la resta de normativa i instruccions aplicables.

122.2 L'Agència Catalana de Seguretat Industrial i l'Oficina de Gestió Empresarial, posteriorment a la inscripció d'ofici, realitzen les comprovacions necessàries per comprovar la veracitat de la comunicació prèvia i de la declaració responsable així com el compliment de tots els requisits necessaris per a l'exercici de l'activitat.

122.3 La inexactitud, la falsedat o l'omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada de la comunicació o de la declaració responsable comporten, prèvia audiència a la persona interessada, deixar sense efecte el tràmit corresponent des del moment en què se'n tingui coneixement, sens perjudici de l'inici de les actuacions corresponents i l'exigència de les responsabilitats previstes en la legislació vigent.

Article 123

Automanteniment

123.1 Si així ho estableixen els reglaments tècnics de seguretat industrial específics i la normativa aplicable, les empreses i entitats titulars d'instal·lacions i productes industrials inclosos dins del seu àmbit d'aplicació, poden realitzar amb mitjans propis les funcions corresponents al manteniment obligatori d'aquestes.

123.2 En aquest cas, els serveis de manteniment de l'empresa han de complir els requisits que estableixen els reglaments tècnics de seguretat industrial específics i la normativa aplicable.

123.3 A aquestes empreses i entitats els són aplicables els procediments de comunicació prèvia i inscripció d'ofici que s'estableixen en aquest capítol 2, adaptats als requisits exigibles d'acord amb l'apartat 2.

123.4 Les empreses i entitats amb serveis propis de manteniment s'inscriuen d'ofici en els àmbits corresponents del Registre d'Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC).

TÍTOL 8

Els tallers de reparació de vehicles automòbils

CAPÍTOL 1

Disposicions generals

Article 124

Naturalesa i finalitat

124.1 Els tallers de reparació d'automòbils i dels seus equips i components són establiments industrials en els quals s'efectuen operacions de manteniment i de restitució de les condicions normals de l'estat i de funcionament dels vehicles automòbils o d'equips i components d'aquests.

124.2 Els tallers de reparació d'automòbils i dels seus equips i components són agents que intervenen en la seguretat industrial i estan subjectes a les responsabilitats establertes d'acord amb l'article 5.1.g) de la Llei de seguretat industrial.

Article 125

Classificació

Als efectes del present reglament, els tallers de reparació d'automòbils i dels seus equips i components es classifiquen en:

1. Per la seva relació amb els fabricants de vehicles, d'equips i components:

a) Tallers genèrics o independents: els que no estan vinculats a cap marca que impliqui especial tractament o responsabilitat acreditada per aquella.

b) Tallers oficials de marca: els que estan vinculats a empreses fabricants de vehicles automòbils o d'equips o components en els termes que s'estableixin per conveni escrit.

2. Per la seva branca d'activitat:

a) De mecànica: treballs de reparació i manteniment, substitució o reforma en el sistema mecànic del vehicle, incloses les seves estructures portants i equips i elements auxiliars excepte l'equip elèctric.

b) D'electricitat: treballs de reparació, substitució o reforma de l'equip elèctric o electrònic de l'automòbil, tant bàsic de l'equip motor, com els auxiliars de l'enllumenat, la senyalització, el condicionament i l'instrumental d'indicació i control.

c) De carrosseria: treballs de reparació, substitució o reforma d'elements de carrosseria portants o no, guarniments i condicionament interior i exterior d'aquests.

d) De pintura: treballs de pintura, revestiment i acabat de carrosseries.

3. Tallers especialitzats: els que efectuen treballs limitats a determinats tipus de vehicles o bé activitats de reparació, substitució o reforma sobre determinats equips o sistemes del vehicle. Es poden considerar dins d'aquesta categoria els següents:

- tallers de reparació de motocicletes i ciclomotors.

- tallers de reparació de pneumàtics.

- tallers de reparació de radiadors.

- tallers de reparació d'equips d'injecció.

Article 126

Funcions

Els tallers de reparació d'automòbils i dels seus equips i components tenen encomanades les funcions següents:

a) Realitzar les activitats corresponents al manteniment i altres encaminades a la restitució de les condicions normals de l'estat i de funcionament dels vehicles automòbils o d'equips i components d'aquests, en els quals s'hagin posat de manifest alteracions en les condicions esmentades amb posterioritat a l'acabament de la seva fabricació.

b) Realitzar les activitats corresponents a la instal·lació d'accessoris en vehicles automòbils, amb posterioritat a l'acabament de la seva fabricació.

c) Realitzar les activitats corresponents a reformar les característiques inicials dels vehicles.

d) Realitzar les activitats específiques per a cada una de les branques d'activitat esmentades a l'article 125.2.

e) Les funcions que els assigni la normativa específica aplicable.

Capítol 2

Requisits i obligacions

Article 127

Requisits

Sens prejudici del que estableixi la normativa aplicable en matèria de defensa i protecció dels consumidors i usuaris, els tallers de reparació d'automòbils i dels seus equips i components per poder actuar en el territori de Catalunya, han de complir els requisits següents:

a) Tenir la competència tècnica necessària, d'acord amb l'article 128, per realitzar les seves funcions establertes a l'article 126.

b) Tenir una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una quantia mínima de:

- per als tallers de fins a 10 treballadors: 250.000 euros.

- per als tallers de més de 10 treballadors: 500.000 euros.

c) Aquells altres requisits que la normativa aplicable pugui establir.

Article 128

Competència tècnica

128.1 Els tallers de reparació d'automòbils i dels seus equips i components han de tenir la competència tècnica necessària per realitzar les seves funcions.

128.2 La competència tècnica esmentada suposa l'existència, idoneïtat i suficiència de mitjans personals i materials necessaris per realitzar les funcions i les tasques que els corresponen i que els són assignades per la normativa específica aplicable i per les instruccions, si escau, que estableixi l'Agència Catalana de Seguretat Industrial.

128.3 La competència tècnica dels tallers de reparació d'automòbils i dels seus equips i components es demostra mitjançant:

a) Tenir en la seva plantilla, a temps complet, un responsable tècnic amb els requisits establerts a l'article 129.

b) Tenir instal·lacions i dependències d'atenció al públic amb la ubicació i característiques suficients per realitzar adequadament les funcions que els corresponen com a tallers de reparació d'automòbils i dels seus equips i components establerts a l'article 126.

c) Tenir la maquinària i l'equipament necessari per realitzar adequadament les funcions que els corresponen segons la branca d'activitat i que estableix la normativa específica aplicable.

Article 129

Responsables tècnics

129.1 Els responsables tècnics dels tallers de reparació d'automòbils i dels seus equips i components han de complir els requisits següents:

a) Ser majors d'edat.

b) Tenir la competència professional necessària per realitzar les seves funcions.

129.2 La competència professional esmentada suposa l'existència, idoneïtat, suficiència, manteniment i actualització de les seves qualificacions, coneixements tècnics i reglamentaris, habilitats personals i experiència professional necessària per realitzar les funcions i les tasques que els corresponen, sense que pugui produir-se cap tipus de discriminació per raó de sexe.

129.3 La competència professional dels responsables tècnics dels tallers de reparació d'automòbils i dels seus equips i components es demostra mitjançant una titulació de formació professional de grau mitjà en les branques d'automoció, corresponents als apartats a), b), c) i d), segons escaigui, de l'article 125.2, o mitjançant les titulacions d'enginyeria industrial superior i tècnica i la de formació professional de grau superior en automoció.

129.4 De forma excepcional, la competència professional dels responsables tècnics dels tallers de reparació d'automòbils i dels seus equips i components, també es pot demostrar, en les condicions que estableixi una ordre del titular del departament competent en matèria de seguretat industrial, mitjançant un certificat de professionalitat emès per un centre de formació autoritzat pel Servei d'Ocupació de Catalunya i reconegut per l'Agència Catalana de Seguretat Industrial, d'acord amb el que estableix l'article 110 i, si escau, un certificat del resultat favorable de l'avaluació realitzada per la mateixa Agència del grau de coneixement de la normativa sectorial aplicable.

Article 130

Obligacions

Els tallers de reparació d'automòbils i dels seus equips i components han de complir les obligacions següents:

a) Complir en tot moment els requisits previstos en l'article 127.

b) Presentar una comunicació prèvia a l'inici de la seva activitat davant l'Oficina de Gestió Empresarial.

c) Disposar i anunciar a la façana de l'edifici o en un lloc fàcilment visible la placa-distintiu que li correspongui d'acord amb la normativa específica aplicable.

d) Realitzar adequadament les funcions que els corresponen com a tallers de reparació d'automòbils i dels seus equips i components establertes a l'article 126, d'acord amb la normativa aplicable.

e) Utilitzar en les seves activitats de manteniment i reparació, accessoris i peces de recanvi corresponent a tipus homologats quan aquest requisit sigui obligatori.

f) Complir en les reformes dels vehicles automòbils la normativa aplicable.

g) Assegurar la formació continuada del seu personal per a mantenir i actualitzar les competències professionals necessàries per realitzar les seves funcions establertes a l'article 126.

h) Tenir i mantenir en òptimes condicions de funcionament, calibratge i, si escau, inspecció periòdica la maquinària i equipament necessari per realitzar adequadament les funcions que els corresponen segons la branca d'activitat.

i) Comunicar a l'Agència Catalana de Seguretat Industrial, els canvis substancials que es puguin produir i de manera especial, els que facin referència al responsable tècnic obligatori.

j) Complir les obligacions que estableixi la normativa aplicable en matèria de defensa i protecció dels consumidors i usuaris.

k) Actualitzar, com a mínim cada cinc anys, d'acord amb l'increment de l'índex de preus al consum, les quanties referides a la pòlissa de responsabilitat civil a què fa referència l'article 127.

l) Adaptar-se a les obligacions per als tallers de reparació d'automòbils i dels seus equips i components, que la normativa estableixi amb posterioritat a la inscripció.

CAPÍTOL 3

Comunicació prèvia i inscripció

Article 131

Comunicació prèvia

131.1 Els tallers de reparació d'automòbils i dels seus equips i components, per poder actuar en el territori de Catalunya, han de presentar una comunicació prèvia a l'inici de la seva activitat davant l'Oficina de Gestió Empresarial, la qual els inscriu d'ofici en el Registre d'Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC).

131.2 La comunicació prèvia ha d'incorporar una declaració responsable, subscrita per la persona titular del taller o per qui la representi, en la qual declari que compleix els requisits de l'article 127 i que es compromet a mantenir-los durant la vigència de la seva activitat, que disposa de la documentació que així ho acredita, i que es responsabilitza que la seva activitat s'efectua d'acord amb la normativa i instruccions aplicables en matèria de seguretat industrial.

Article 132

Documentació

132.1 Els tallers de reparació d'automòbils i dels seus equips i components han de tenir els documents següents acreditatius del compliment dels requisits de l'article 127:

a) Escriptura de constitució de la societat, si escau.

b) Document justificatiu de tenir, en la seva plantilla, un responsable tècnic que compleixi els requisits establerts a l'article 129.

c) Pòlissa d'assegurança vigent de responsabilitat civil per danys a tercers d'acord amb el que estableix l'article 127.c).

d) Autorització escrita de l'empresa fabricant, en cas de tractar-se de tallers oficials de marca, als quals es refereix l'article 125.1. b).

Article 133

Control i verificació posterior

133.1 L'Agència Catalana de Seguretat Industrial ha de controlar que l'activitat dels tallers de reparació d'automòbils i dels seus equips i components s'adequa a la normativa i les instruccions de seguretat industrial aplicables.

133.2 L'Agència Catalana de Seguretat Industrial i l'Oficina de Gestió Empresarial, posteriorment a la inscripció d'ofici, realitzen les actuacions necessàries per comprovar la veracitat de la comunicació prèvia i de la declaració responsable així com el compliment de tots els requisits necessaris per a l'exercici de l'activitat.

133.3 La inexactitud, la falsedat o l'omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada de la comunicació o de la declaració responsable comporten, prèvia audiència a la persona interessada, deixar sense efecte el tràmit corresponent des del moment en què se'n tingui coneixement, sens perjudici de l'inici de les actuacions corresponents i l'exigència de les responsabilitats previstes en la legislació vigent.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera

Autorització dels operadors de la inspecció habilitats

1. Els operadors de la inspecció habilitats d'acord amb l'article 2 de la Llei 10/2006, de 19 de juliol, de la prestació dels serveis d'inspecció en matèria de seguretat industrial, que vulguin continuar prestant els serveis d'inspecció en el nou règim d'autorització establert, han de complir, prèviament a la seva autorització i amb independència dels requisits establerts per la Llei de seguretat industrial desenvolupats pel present decret, totes les obligacions imposades per la finalització de les concessions anteriors i pel procés de reversió dels béns i drets corresponents. També han d'entregar a l'Agència Catalana de Seguretat Industrial les bases de dades que recullin les actuacions fetes durant el temps de vigència del període de concessió i d'habilitació posterior, amb els requisits de qualitat d'informació definits i les indicacions que faci l'Agència Catalana de Seguretat Industrial i d'acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

2. Per poder fer efectiva la disposició addicional quarta de la Llei de seguretat industrial, mitjançant la qual els nous operadors d'inspecció en matèria de seguretat industrial autoritzats poden accedir a les dades necessàries de les instal·lacions i els vehicles que consten inscrits en els registres de cada un dels àmbits dels reglaments tècnics de seguretat industrial i del registre de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles, els operadors de la inspecció a què fa referència l'apartat anterior, han d'entregar a l'Agència Catalana de Seguretat Industrial, prèviament a la seva autorització, les dades de les instal·lacions i els vehicles que consten inscrits en els registres de cada un dels àmbits dels reglaments tècnics de seguretat industrial i del registre de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles, en el format que estableixi l'Agència Catalana de Seguretat Industrial i d'acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Segona

Règim dels béns i drets revertits

1. D'acord amb l'apartat 1 de la disposició addicional segona de la Llei de seguretat industrial, els operadors de la inspecció habilitats d'acord amb l'article 2 de la Llei 10/2006, de 19 de juliol, de la prestació dels serveis d'inspecció en matèria de seguretat industrial, que siguin autoritzats en el nou règim establert, utilitzen per a la realització de les tasques d'inspeccions que els pertoquen els béns i drets de les concessions anteriors i, d'acord amb l'article 18.3 de la mateixa Llei, s'exclou l'aplicació de la legislació de patrimoni en la regulació de l'ús d'aquests béns per part d'aquests operadors.

2. Per a l'ús d'aquests béns per part dels operadors s'utilitza l'arrendament, compravenda, o qualsevol forma jurídica vigent en el moment de l'autorització que permeti el gaudiment dels esmentats béns. Per a l'ús dels terrenys i edificacions aquests operadors estan obligats a pagar mensualment a l'Agència Catalana de Seguretat Industrial una contraprestació econòmica que ha de ser proporcional al nombre d'inspeccions realitzades. Per a l'ús de l'equipament, maquinària o instal·lacions s'abona una única quantitat que ha de ser equivalent al seu valor comptable a la data de la reversió.

3. Mitjançant una ordre del conseller o consellera titular del departament competent en matèria de seguretat industrial es quantifica la contraprestació econòmica establerta a l'apartat anterior.

Tercera

Autorització dels organismes de control habilitats

1. Els organismes de control habilitats, a què fa referència l'apartat 2 de l'article 66, que vulguin continuar prestant els serveis d'inspecció en el nou règim d'autorització, ho han de comunicar a l'Agència Catalana de Seguretat Industrial dins el termini de sis mesos a comptar des de la data d'entrada en vigor del present reglament. Finalitzat aquest termini sense haver rebut l'esmentada comunicació, s'entén que l'organisme de control renuncia a continuar prestant els serveis d'inspecció i s'extingeix la seva habilitació, atorgada d'acord amb l'article 2 de Llei 10/2006, de 19 de juliol, de la prestació dels serveis d'inspecció en matèria de seguretat industrial.

2. La comunicació anterior ha d'anar acompanyada de la corresponent sol·licitud d'autorització adreçada a l'Agència Catalana de Seguretat Industrial i dels documents acreditatius del compliment dels requisits de l'article 30.1 de la Llei de seguretat industrial, i que es regulen a l'article 69 d'aquest Reglament, amb l'excepció del que preveu a la lletra v).

3. En el cas que en el moment de presentar la sol·licitud l'organisme de control, ja hagi obtingut l'acreditació de la seva competència tècnica, la certificació del seu sistema d'assegurament de la qualitat i la certificació del seu sistema de gestió ambiental, n'haurà de presentar la documentació acreditativa.

4. Per a la tramitació de l'expedient, l'Agència Catalana de Seguretat Industrial, d'acord amb el procediment administratiu establert, examina la sol·licitud d'autorització i la documentació presentada, realitza les comprovacions i inspeccions corresponents i demana els informes que consideri oportuns per verificar el compliment de tots els requisits necessaris per obtenir l'autorització com a organisme de control.

5. L'expedient es conclou mitjançant una resolució de l'Agència Catalana de Seguretat Industrial en la qual s'atorga o es denega l'autorització sol·licitada. La resolució d'autorització ha de concretar:

a) Les dependències d'atenció al públic que corresponen al desplegament territorial de l'autorització.

b) Els àmbits corresponents als reglaments tècnics de seguretat industrial objecte d'autorització.

c) La data de la seva finalització d'acord amb l'article 66.2.

d) La resolució ha d'estar condicionada, si s'escau, que l'organisme de control obtingui l'acreditació de la competència tècnica, la certificació del seu sistema d'assegurament de la qualitat i de gestió ambiental, en el termini que preveu la disposició transitòria segona. Transcorregut aquest termini sense que s'hagin obtingut l'esmentada acreditació i certificacions es revocarà l'autorització.

6. Aquesta autorització per actuar com a organisme de control a Catalunya s'entén atorgada sens perjudici de qualsevol altra autorització o llicència que sigui exigible d'acord amb la normativa aplicable.

7. La resolució s'ha de dictar i notificar en el termini màxim de sis mesos des de la data de presentació de la sol·licitud. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi notificat resolució expressa, cal entendre denegada la sol·licitud per silenci administratiu. Així mateix, la part dispositiva de la resolució d'autorització s'ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

8. Els organismes de control autoritzats s'inscriuen, d'ofici, en el Registre d'Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC) com a organisme de control.

9. Transcorregut el termini de l'autorització, previst a l'article 66.2 s'ha de convocar un nou concurs per a l'adjudicació d'aquestes autoritzacions, d'acord amb el procediment que reguli l'ordre que preveu l'article 66.4.

Quarta

Autorització dels titulars de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles habilitats

1. Els titulars de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles habilitats, a què fa referència l'apartat 2 de l'article 80, que vulguin continuar prestant els serveis d'inspecció en el nou règim d'autorització, ho han de comunicar a l'Agència Catalana de Seguretat Industrial dins el termini de sis mesos a comptar des de la data d'entrada en vigor del present reglament. Finalitzat aquest termini sense haver rebut l'esmentada comunicació, s'entén que el titular de l'estació d'inspecció tècnica de vehicles renuncia a continuar prestant els serveis d'inspecció i s'extingeix la seva habilitació atorgada d'acord amb l'article 2 de la Llei 10/2006, de 19 de juliol, de la prestació dels serveis d'inspecció en matèria de seguretat industrial.

2. La comunicació anterior ha d'anar acompanyada de la corresponent sol·licitud d'autorització adreçada a l'Agència Catalana de Seguretat Industrial i dels documents acreditatius del compliment dels requisits de l'article 36.1 de la Llei de seguretat industrial i que es regulen a l'article 82.1 d'aquest Reglament amb excepció dels previstos a la lletra t).

3. En el cas que en el moment de presentar la sol·licitud el titular de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles ja hagi obtingut l'acreditació de la seva competència tècnica, la certificació del seu sistema d'assegurament de la qualitat i la certificació del seu sistema de gestió ambiental, haurà de presentar la documentació acreditativa.

4. Per a la tramitació de l'expedient, l'Agència Catalana de Seguretat Industrial, d'acord amb el procediment administratiu establert, examina la sol·licitud d'autorització i la documentació presentada, realitza les comprovacions i inspeccions corresponents i demana els informes que consideri oportuns per verificar el compliment de tots els requisits necessaris per obtenir l'autorització com a titular de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles.

5. L'expedient es conclou mitjançant una resolució de l'Agència Catalana de Seguretat Industrial en la qual s'atorga o es denega l'autorització sol·licitada. La resolució d'autorització ha de concretar:

a) Les estacions d'inspecció tècnica de vehicles objecte d'autorització individual.

b) La data de la seva finalització d'acord amb l'article 80.2.

c) La resolució ha d'estar condicionada, si escau, al fet que el titular de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles obtingui l'acreditació de la seva competència tècnica, la certificació del seu sistema d'assegurament de la qualitat i de gestió ambiental, en el termini que preveu la disposició transitòria segona. Transcorregut aquest termini sense que s'hagin obtingut les esmentades certificacions es revocarà l'autorització.

6. Aquesta autorització per actuar com a titular de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles a Catalunya s'entén atorgada sens perjudici de qualsevol altra autorització o llicència que sigui exigible d'acord amb la normativa aplicable.

7. La resolució s'ha de dictar i notificar en el termini màxim de sis mesos des de la data de presentació de la sol·licitud. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi notificat resolució expressa, cal entendre denegada la sol·licitud per silenci administratiu. Així mateix, la part dispositiva de la resolució d'autorització s'ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

8. Els titulars de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles autoritzats s'inscriuen, d'ofici, en el Registre d'Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC) com a titular de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles.

9. Transcorregut el termini de l'autorització, previst a l'article 66.2 s'ha de convocar un nou concurs per a l'adjudicació d'aquestes autoritzacions, d'acord amb el procediment que reguli l'ordre que preveu l'article 80.4.

Cinquena

Entitats prèviament autoritzades o inscrites

1. Les entitats d'avaluació de conformitat de productes industrials, les entitats d'avaluació de riscos industrials, els professionals i les empreses d'instal·lació, manteniment, reparació i operació d'instal·lacions i productes industrials i els tallers de reparació de vehicles automòbils, regulats als títols 5, 6, 7 i 8 respectivament, i que estiguin autoritzats o inscrits en la data d'entrada en vigor d'aquest reglament, per l'òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, mantindran aquesta condició.

2. El manteniment de l'autorització o inscripció, que estableix l'apartat anterior, es fa sense perjudici del compliment de les obligacions que regula en aquest Decret per a cadascuna d'aquestes entitats o professionals.

Sisena

Registre d'Inspeccions no Periòdiques de Vehicles

1. És crea el Registre d'Inspeccions no Periòdiques de Vehicles, que depèn de l'Agència Catalana de Seguretat Industrial.

2. El Registre d'Inspeccions no Periòdiques de Vehicles té com a finalitat disposar de la informació corresponent a les inspeccions no periòdiques dels vehicles a Catalunya, per tal que l'Agència Catalana de Seguretat Industrial pugui realitzar adequadament les seves funcions de control i promoció en matèria de seguretat industrial, regulades a l'article 10 de la Llei 12/2008, de 31 de juliol de seguretat industrial.

3. S'hauran d'inscriure en aquest registre el resultat de les inspeccions reglamentàries, que es realitzin en una estació d'inspecció tècnica de vehicles situada a Catalunya, en el cas de les inspeccions inicials i modificacions i en el supòsit de legalització de reformes, d'acord amb la normativa específica.

4. Els titulars de les estacions tècniques de vehicles que efectuïn les inspeccions, estan obligats a comunicar-ne a l'Agència Catalana de Seguretat les dades corresponents i a seguir els procediments que aquesta estableixi per al manteniment de l'esmentat registre.

5. Els titulars de les estacions tècniques de vehicles, que efectuïn les inspeccions, estan obligats també, d'acord amb l'apartat 14.8-2 de la disposició final primera de la Llei 12/2008, de 31 de juliol, de seguretat industrial, com a subjectes passius substituts a repercutir l'import de la taxa corresponent i a la seva liquidació posterior a l'Agència Catalana de Seguretat, d'acord amb les instruccions que s'estableixin.

Setena

Instal·lacions de protecció contra incendis

L'exercici de les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de seguretat industrial relacionades amb les instal·lacions de protecció contra incendis, regulades pel Reial decret 1942/1993, de 5 de novembre, correspon a l'Agència Catalana de Seguretat Industrial.

Vuitena

Bancs solars en centres de bronzejat

1. Els bancs solars que s'utilitzin en centres de bronzejat regulats al Decret 348/2001, de 4 de desembre, es regeixen en matèria de seguretat industrial pel que disposa la Llei 12/2008, de 31 de juliol, de seguretat industrial.

2. L'exercici de les competències de la Generalitat de la Catalunya en matèria de seguretat industrial relacionades amb els bancs solars, correspon a l'Agència Catalana de Seguretat Industrial.

3. Correspon als organismes de control regulats al títol IV de l'esmentada Llei 12/2008, de seguretat industrial, l'exercici de les funcions d'inspecció establertes a la normativa específica.

4. L'incompliment dels requisits i obligacions que es recullen als articles 3 a 8 del Decret 348/2001, de 4 de desembre, pel qual es regulen els centres de bronzejat artificial, constitueix infracció administrativa en matèria de seguretat industrial i seran sancionats d'acord amb el que estableix el capítol 2, títol V de la Llei de seguretat industrial.

5. D'acord amb l'apartat 4 de la disposició addicional primera de la Llei de seguretat industrial, l'Agència Catalana de Seguretat industrial i l'Agència Catalana de Consum, han de vetllar perquè les seves actuacions es coordinin d'una manera eficient.

6. L'Agència Catalana de Consum, organisme que fins ara estava exercint el control sobre els bancs solars, ha de traspassar la informació necessària per a l'exercici d'aquesta competència en matèria de seguretat industrial per part de l'Agència Catalana de Seguretat Industrial.

Novena

Registre d'Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC)

1. Es crea el Registre d'Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC) que depèn de l'Agència Catalana de Seguretat Industrial i es gestiona mitjançant l'Oficina de Gestió Empresarial.

2. El Registre d'Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC) té com a finalitat principal, disposar de la informació unificada i necessària sobre els agents de la seguretat industrial que actuen a Catalunya i que permeti a l'Agència Catalana de Seguretat industrial l'exercici de les tasques de control de les seves actuacions en relació amb la seguretat, que li atribueix la Llei 12/2008, de 21 de juliol.

3. S'inscriuen en el Registre d'Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya els operadors de la inspecció (organismes de control i titulars d'estacions d'ITV), les entitats d'avaluació de productes industrials, les entitats d'avaluació de riscos industrials, els professionals i les empreses d'instal·lació, manteniment, reparació i operació d'instal·lacions i productes industrials així com els tallers de reparació de vehicles automòbils, que actuïn al territori de Catalunya.

4. Les dades bàsiques que conté aquest registre són:

Per a les empreses:

Número d'identificació fiscal (NIF)

Raó social o denominació

Domicili, telèfon, fax i adreça de correu electrònic

Dades de localització de l'activitat.

Àmbits d'actuació corresponents als reglaments tècnics de seguretat industrial i, si escau, especialitats, categories o branques.

Nombre de treballadors amb distinció del personal directiu, tècnic i professionals.

Companyia d'assegurances i capital assegurat per cobrir la responsabilitat civil.

Número d'inscripció en el Registre

Informació relativa a la comprovació del compliment dels requisits, inspeccions i sancions.

Per als professionals:

Número d'identificació fiscal (NIF)

Noms i cognoms

Domicili, telèfon, fax i adreça de correu electrònic

Empresa en la qual presta serveis

Àmbits d'actuació corresponents als reglaments tècnics de seguretat industrial i, si escau, especialitats, categories o branques.

Número d'inscripció en el Registre

Informació relativa a la comprovació del compliment dels requisits, inspeccions i sancions.

5. El Registre d'Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC) s'estructura en diferents branques en funció de la tipologia d'agent i dintre d'aquesta, si escau, pels diferents àmbits, especialitats i categories previstos en els reglaments tècnics de seguretat industrial.

6. Per als agents de la seguretat industrial que d'acord amb l'apartat 3 s'han d'inscriure en el Registre d'Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC) i que, d'acord amb els preceptes d'aquest decret, requereixen per actuar una autorització administrativa prèvia o, si escau, una comunicació prèvia a la seva activitat, la inscripció es realitza d'ofici un cop obtinguda l'esmentada autorització o s'hagi rebut l'esmentada comunicació.

7. L'Agència Catalana de Seguretat Industrial pot, d'ofici, inscriure el cessament de l'activitat així com regularitzar les dades contingudes en el Registre d'Agents de la Seguretat Industrial utilitzant els sistemes d'informació que consideri més adients.

8. En aquest registre s'inscriuen d'ofici les dades que a l'entrada en vigor del present decret, es troben en el Registre d'Establiments Industrials de Catalunya, així com en els registres específics d'empreses instal·ladores, mantenidores i reparadores, així com els que contenen dades sobre els diferents tipus de carnets professionals i que són substituïts pel Registre d'Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya.

9. Les dades contingudes al registre són públiques amb excepció de les de caràcter personal, a les quals només tindran accés els respectius titulars així com les terceres persones que acreditin un interès legítim i directe.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera

Protocol de col·laboració amb l'Oficina de Gestió Empresarial

En tant que no se subscrigui el protocol de col·laboració entre l'Agència Catalana de Seguretat Industrial i l'Oficina de Gestió Empresarial a què fa referència l'article 8, es continuarà aplicant l'acord actualment vigent.

Segona

Competència tècnica, sistema d'assegurament de la qualitat i de gestió ambiental

1. Els operadors de la inspecció han d'obtenir en el termini d'un any, des de l'entrada en vigor d'aquest Decret, l'acreditació de la seva competència tècnica, la certificació del seu sistema d'assegurament de la qualitat i la certificació del seu sistema de gestió ambiental, d'acord amb el que estableixen els articles 27, 28 i 31.

2. Els operadors de la inspecció que ja disposin, a la data d'entrada del present Decret, d'una acreditació de la seva competència tècnica, d'una certificació del seu sistema d'assegurament de la qualitat o de gestió ambiental, l'han de mantenir vigent, fins que no l'adeqüin al que preveuen els articles 27, 28 i 31.

3. En tant que els operadors de la inspecció no disposin de l'acreditació de la seva competència tècnica, a què es refereix l'apartat 1, estaran sotmesos al control específic que realitzi l'Agència Catalana de Seguretat Industrial.

Tercera

Certificació de la competència professional del personal inspector

1. Mentre no sigui operatiu el sistema de certificació de la competència professional del personal inspector dels operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial establert al capítol 4 del títol 2 se substitueix aquesta certificació per una avaluació de la competència professional emesa per l'Agència Catalana de Seguretat Industrial d'acord amb el procediment que aquesta aprovi.

2. L'esquema de certificació i, si escau, el procediment d'avaluació de la competència professional a què fan referència, tant l'article 37 com l'apartat anterior, han d'establir les condicions necessàries per al reconeixement de la competència professional del personal inspector que estigui prestant els seus serveis en entitats habilitades d'acord amb l'article 2 de la Llei 10/2006, de 19 de juliol, de la prestació dels serveis d'inspecció en matèria de seguretat industrial i que vulguin ser autoritzades a Catalunya com a operadors en matèria de seguretat industrial d'acord amb les previsions recollides a la Llei de seguretat industrial i al present reglament.

Quarta

Les empreses de subministrament

1. Les empreses de subministrament d'energia elèctrica, gasos o líquids combustibles i de qualsevol producte o servei el consum del qual requereixi instal·lacions o productes sotmesos a reglaments tècnics de seguretat industrial, tenen el termini d'un any, a comptar des de l'entrada en vigor d'aquest Decret, per tal d'adequar-se al que disposen els apartats 2, 3 i 4 de l'article 11.

2. L'esquema de certificació a què fan referència, tant l'article 37 com l'apartat primer de la disposició transitòria segona, ha d'establir les condicions necessàries per al reconeixement de la competència professional del personal inspector que estigui prestant els seus serveis en empreses de subministrament d'energia elèctrica, gasos o líquids combustibles i de qualsevol producte o servei el consum del qual requereixi instal·lacions o productes sotmesos a reglaments tècnics de seguretat industrial.

Cinquena

Adaptació a la quota màxima de mercat, i a les distàncies mínimes de compatibilitat i a la imatge corporativa

1. Els titulars de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles habilitats d'acord amb l'article 2 de la Llei 10/2006, de 19 de juliol, de la prestació dels serveis d'inspecció en matèria de seguretat industrial, que hagin estat autoritzats d'acord amb el que estableix la Llei de seguretat industrial i el present reglament s'han d'adaptar progressivament als criteris de quota màxima de mercat i de distàncies mínimes de compatibilitat entre estacions del mateix operador establerts als articles 74 i 75.

2. Els terminis d'adaptació, a comptar a partir de l'entrada en vigor del present reglament, són els següents:

a) 1 any per complir el criteri de distàncies mínimes de compatibilitat entre estacions del mateix operador.

b) 1 any per arribar a una quota màxima de mercat del 65%.

c) 4 anys per arribar a una quota màxima de mercat del 50%.

3. A sol·licitud dels titulars de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles habilitats, l'Agència Catalana de Seguretat Industrial pot ampliar per motius operatius justificats el termini d'1 any previst als apartats a) i b) anteriors fins a un màxim de 6 mesos més.

4. S'exclou l'aplicació de les distàncies mínimes de compatibilitat, regulades a l'article 75, a aquelles estacions que en la data d'entrada en vigor d'aquest Decret, es trobin emplaçades en una ubicació provisional per estar afectades per canvis en el planejament urbanístic. En aquest cas, l'autorització que regula la disposició addicional quarta podrà ser provisional per a aquestes instal·lacions afectades i mentrestant no es resolgui la situació d'afectació pel planejament urbanístic o se n'hagi trobat una ubicació alternativa.

Sisena

Adaptació a la imatge corporativa

L'adaptació dels operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial, a la imatge corporativa d'identificació del servei d'inspecció, requereix per a la seva aplicació, d'acord amb l'article 32.2, que l'Agència Catalana de Seguretat Industrial aprovi prèviament el manual del seu disseny. Per aquest motiu, aquest requisit no serà d'aplicació als operadors fins sis mesos després de l'aprovació de l'esmentat manual per part de l'Agència.

Setena

Centres de formació

1. Els centres de formació autoritzats pels òrgans competents en matèria de seguretat industrial, per impartir cursos de preparació per a l'obtenció dels .carnets professionals. regulats al capítol 1 del títol 7 i de responsables de taller, poden continuar realitzant les seves activitats durant el termini màxim d'un any, a comptar a partir de l'entrada en vigor del present reglament.

2. De forma excepcional, l'Agència Catalana de Seguretat Industrial pot autoritzar que, transcorregut el termini d'un any, els centres esmentats a l'apartat anterior puguin continuar impartint aquests cursos, o bé autoritzar-ne de nous, mentre l'oferta dels centres de formació autoritzats pel Servei d'Ocupació de Catalunya no cobreix la totalitat de la demanda.

Vuitena

Traspàs informació sobre els bancs solars

Mentre no s'efectuï el traspàs d'informació a què fa referència la disposició addicional setena, l'Agència Catalana de Consum continuarà exercint les competències de control sobre els bancs solars en centres de bronzejat.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Disposició derogatòria

Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior a aquest Decret que s'oposin a les prescripcions que conté o el contradiguin. En particular, resten derogats les disposicions i els preceptes següents:

Els articles 16, 17, 18, 19 i 20 del Decret 174/2001, de 26 de juny, pel qual es regula l'aplicació a Catalunya del Reial decret 1254/1999, de 16 de juliol, de mesures de control dels riscos industrials inherents als accidents greus en els quals intervinguin substàncies perilloses (DOGC núm. 3427, de 10.7.2001)

L'article 4 del Decret 298/1993, de 8 d'octubre, de modificació del Decret 147/1987, de 31 de març, pel qual es regula l'activitat industrial i de prestació de serveis en els tallers de reparació de vehicles automòbils, dels seus equips i components.

L'article 12.4 del Decret 324/1996, d'1 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del Registre d'establiments industrials de Catalunya.

L'article 3.2 b) i el 5 del Decret 324/1996, d'1 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del Registre d'establiments industrials de Catalunya, en la seva referència a les entitats d'acreditació, organismes de control, laboratoris i altres agents autoritzats per col·laborar amb les administracions públiques en matèria de seguretat industrial.

DISPOSICIONS FINALS

Primera

1. D'acord amb l'apartat 4 de la disposició final tercera de la Llei de seguretat industrial, l'ordre que estableixi l'import màxim de les tarifes a què fa referència l'article 51, s'ha de dictar en el termini màxim de tres mesos, comptadors a partir de l'entrada en vigor d'aquest reglament.

2. D'acord amb l'apartat 5 de la disposició final tercera de la Llei de seguretat industrial, l'ordre que regula les bases dels procediments de concurrència pública i adjudicació per concurs dels organismes de control, a les quals fa referència l'apartat 4 de l'article 66, i les dels titulars d'estacions d'inspecció tècnica de vehicles, a les quals fa referència l'apartat 4 de l'article 80, s'han de dictar en el termini màxim de tres mesos, comptadors a partir de l'entrada en vigor d'aquest reglament.

Segona

Instal·lacions de protecció contra incendis

En el termini màxim d'un any a partir de l'entrada en vigor del present reglament, l'Agència Catalana de Seguretat Industrial ha d'aprovar les instruccions i els protocols d'inspecció aplicables a les instal·lacions de protecció contra incendis a què fa referència la disposició addicional setena.

Tercera

Les referències contingudes en la normativa de seguretat industrial, a la inscripció dels operadors de la inspecció, les entitats d'avaluació de productes i ndustrials, les entitats d'avaluació de riscos industrials, els professionals i les empreses d'instal·lació, manteniment, reparació i operació d'instal·lacions i productes industrials així com els tallers de reparació de vehicles automòbils, se substitueixen per la seva inscripció en el Registre d'Agents de la Seguretat Industrial.

Quarta

Aquest Decret entra en vigor l'endemà d'haver estat publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb excepció dels títols setè i vuitè, que entren en vigor als tres mesos a comptar des de la seva publicació.

ANNEXOS

1

1. Relació de comarques en les quals els organismes de control han de tenir, almenys, una oficina o dependència d'atenció al públic en cadascuna.

Bages o Vallès Occidental

Baix Camp o Tarragonès

Baix Llobregat o Barcelonès

Gironès

Maresme o Vallès Oriental

Segrià

2. Relació de comarques en les quals els organismes de control han de tenir, com a mínim, dues dependències d'atenció al públic repartides entre les següents:

Alt Urgell o Val d'Aran

Baix Ebre o Ribera d'Ebre

Cerdanya o Ripollès

2

Relació d'àmbits, corresponents als reglaments tècnics de seguretat industrial, en els quals han d'actuar obligatòriament els organismes de control.

Aparells elevadors

Aparells a pressió

Alta tensió

Baixa tensió

Emmagatzemament de productes químics

Gasos combustibles

Instal·lacions frigorífiques

Instal·lacions tèrmiques en els edificis

Instal·lacions petrolíferes

Instal·lacions de protecció contra incendis