Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

ORDRE EDU/18/2010, de 15 de gener, d'organització de les proves lliures per a l'obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria per a persones majors de divuit anys.

Dades bàsiques
  • Rang del document Ordre

  • Organisme emissor Departament d'Educació

  • Núm. del document EDU/0018/2010

  • Data del document 15/01/2010

  • Data de publicació 22/01/2010

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 5551

TEXT PUBLICAT

La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació, a l'article 69.1 disposa que l'educació d'adults té per finalitat fer efectiu el dret a l'educació en qualsevol etapa de la vida, i entre els seus objectius específics destaca el de possibilitar a totes les persones el desenvolupament del seu projecte personal i professional i facilitar-los la participació social.

Així mateix, la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, a l'article 68 estableix que correspon a les administracions educatives, en l'àmbit de les seves competències, organitzar periòdicament proves perquè les persones majors de divuit anys puguin obtenir directament el títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria, sempre que hagin assolit les competències bàsiques i els objectius de l'etapa.

D'altra banda, la Llei 3/1991, de 18 de març, de formació d'adults, determina que la formació d'adults dóna lloc, amb el compliment dels requisits assenyalats per l'Administració educativa competent, a l'obtenció de les mateixes titulacions que preveu el sistema educatiu vigent.

El Decret 161/2009, de 27 d'octubre, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria per a les persones adultes, detalla a l'annex 4 el currículum dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria per a persones adultes, i a l'article 16.4 estableix que el Departament d'Educació convoca periòdicament proves lliures per tal que les persones de més de divuit anys puguin obtenir directament el títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria, sempre que hagin assolit les competències bàsiques i els objectius de l'etapa.

Amb aquesta finalitat i per tal d'organitzar les proves lliures per a l'obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria per a persones majors de divuit anys, a proposta de la Direcció General de l'Educació Bàsica i el Batxillerat,

Ordeno:

Article 1

Convocatòria

1.1 El Departament d'Educació convoca periòdicament proves lliures per tal que les persones de divuit anys o més puguin obtenir directament el títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria. Per presentar-se a aquestes proves cal tenir com a mínim divuit anys el dia de la finalització dels exàmens.

1.2 La direcció general competent ha de fer públiques, mitjançant una resolució publicada al DOGC, dues convocatòries anuals de les proves, en les quals ha d'establir les dates, els llocs i els horaris de realització; el procediment d'inscripció; la documentació a aportar, i el procediment de convalidació d'àmbits, així com les orientacions que es considerin necessàries, d'acord amb els criteris que estableix aquesta Ordre.

Article 2

Objecte i contingut de les proves

2.1 Les proves tenen per objecte valorar l'assoliment dels objectius i les competències bàsiques de cadascun dels tres àmbits corresponents al currículum dels ensenyaments de l'educació secundària per a les persones adultes, continguts a l'annex 4 del Decret 161/2009, de 27 d'octubre, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria per a les persones adultes.

2.2 Es realitza una prova per a cadascun dels àmbits, que contenen les matèries següents:

a) Àmbit de la comunicació: llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, i llengua estrangera.

b) Àmbit cientificotecnològic: ciències de la naturalesa, matemàtiques, tecnologies, i aspectes relacionats amb la salut i el medi ambient.

c) Àmbit social: ciències socials, geografia i història, educació per a la ciutadania, aspectes d'educació visual i plàstica, i música.

2.3 Les persones aspirants es poden examinar d'un, de dos o dels tres àmbits.

Article 3

Elaboració del contingut de les proves i realització

3.1 La direcció general competent en matèria de formació de persones adultes elabora el contingut de les proves i les tramet a les persones responsables de cada centre seu de les proves, i aquestes les lliuren a les comissions avaluadores.

3.2 Totes les persones implicades en el procés vetllen en tot moment per garantir-ne la màxima confidencialitat.

3.3 El director o directora del centre seu de les proves és la persona responsable de la custòdia de les proves i, en general, de vetllar pel seu bon desenvolupament.

Article 4

Comissions avaluadores

4.1 El control de la realització, l'avaluació i la qualificació de les proves correspon a les comissions avaluadores, nomenades, mitjançant una resolució, pel director o directora general competent.

4.2 Cada comissió avaluadora està integrada pel president o presidenta, que ha de ser un inspector o inspectora d'Educació, i un mínim de tres docents del cos de professors d'ensenyament secundari, un de cada àmbit, un dels quals actuarà com a secretari o secretària i la resta, com a vocals.

4.3 S'han de nomenar suplents per a cadacun dels membres titulars de les comissions avaluadores.

4.4 La relació de membres de les comissions avaluadores s'ha de fer pública al tauler d'anuncis dels centres seus de les proves i a la pàgina web del Departament d'Educació, amb una antelació suficient a l'inici de les proves.

4.5 La participació com a membre de les comissions avaluadores té caràcter obligatori per als membres nomenats a aquest efecte, excepte en els supòsits d'absència per malaltia, amb l'acreditació mèdica corresponent, i en general, per causa de força major, degudament justificada.

4.6 La direcció general competent pot determinar la circumstància en què, per la seva situació administrativa o per impossibilitat material derivada de força major, pot concedir-se la dispensa en la participació com a membre de la comissió avaluadora.

4.7 Els membres de les comissions avaluadores estan subjectes a les causes d'abstenció i recusació que preveuen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

4.8 Els membres de les comissions avaluadores i les persones responsables de les proves als centres seus d'aquestes tenen dret a rebre les assistències que preveu el Decret 138/2008, de 8 de juliol, d'indemnitzacions per raó del servei.

Article 5

Convalidacions d'àmbits

5.1 La comissió avaluadora ha d'efectuar les convalidacions que corresponguin i les ha de fer públiques a les llistes definitives de persones admeses i excloses per a la realització de les proves.

5.2 No es pot obtenir directament el títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria per convalidació d'un altre títol.

5.3 Els àmbits que es convaliden no tenen qualificació i consten com a .convalidats..

5.4 Les convalidacions s'han de fer d'acord amb l'annex 3 del Decret 161/2009, de 27 d'octubre, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria per a les persones adultes, i amb la convocatòria de les proves.

Article 6

Exempció de la llengua catalana

6.1 Les persones aspirants a l'obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria que acreditin menys d'un any de residència a Catalunya i que amb anterioritat no hagin estat escolaritzades a Catalunya poden sol·licitar l'exempció de la llengua catalana a l'òrgan corresponent, d'acord amb la convocatòria de les proves.

6.2 Les persones que hagin obtingut l'exempció i presentin la documentació acreditativa durant el període que s'indiqui a la convocatòria de les proves queden exemptes de realitzar els exercicis específics de la llengua catalana proposats a l'àmbit de la comunicació del graduat en educació secundària obligatòria.

Article 7

Acreditació de les persones amb discapacitat

Per a aquelles persones aspirants que, d'acord amb el que estableixi la convocatòria de les proves, acreditin alguna discapacitat que els impedeixi realitzar les proves amb els mitjans ordinaris, la direcció general competent ha de determinar, si escau, les mesures o recursos addicionals més adequats perquè la persona interessada pugui desenvolupar-les en les condicions més favorables possibles, i n'ha d'informar a la persona interessada i a la comissió avaluadora corresponent.

Article 8

Qualificació de les proves

8.1 La qualificació és per a cadascun dels tres àmbits, expressada en les qualificacions quantitatives i qualitatives següents:

Insuficient (1, 2, 3, 4).

Suficient (5).

Bé (6).

Notable (7, 8).

Excel·lent (9, 10).

8.2 Es considera aprovat l'àmbit en què s'obté una qualificació igual o superior a 5.

8.3 La qualificació de cada àmbit ha de ser un número enter. Quan les dècimes siguin iguals o superiors a 5, s'ha d'arrodonir per excés, i quan les dècimes siguin iguals o inferiors a 4, s'ha d'arrodonir per defecte.

8.4 La qualificació final del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria s'obté de la mitjana aritmètica de les qualificacions dels tres àmbits, que s'ha de calcular, si escau, amb una xifra decimal.

8.5 La comissió avaluadora proposa l'expedició del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria de les persones aspirants que hagin superat els tres àmbits.

8.6 A les persones aspirants que han aprovat un o dos àmbits se'ls ha de mantenir, per a convocatòries posteriors, les qualificacions obtingudes.

8.7 La superació d'algun dels tres àmbits a Catalunya i a la resta de comunitats de l'Estat espanyol té validesa a tot l'Estat espanyol, d'acord amb el Reial decret 1631/2006, de 29 de desembre, pel qual s'estableixen els ensenyaments mínims corresponents a l'educació secundària obligatòria.

8.8 A les persones aspirants que han aprovat algun dels àmbits de les proves se'ls ha d'expedir una certificació que així ho acrediti, amb indicació de la qualificació obtinguda.

8.9 Les comissions avaluadores han de fer públics els resultats de les proves als centres en els quals s'han realitzat, i també s'han de publicar al web del Departament d'Educació, en el termini màxim que estableixi la convocatòria de les proves.

Article 9

Documents d'avaluació

La comissió avaluadora ha d'elaborar, per a cada convocatòria, els documents següents:

9.1 Acta d'avaluació, en la qual es fan constar les qualificacions obtingudes i les convalidacions, si escau, de les persones aspirants que es presenten a les proves, i que ha de ser signada per tots els membres de la comissió avaluadora.

9.2 Proposta de títols, on es fa constar la relació numerada de les persones aspirants per a les quals es proposa l'expedició del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria, amb la qualificació corresponent, i que ha de ser signada pel president o presidenta i pel secretari o secretària de la comissió avaluadora.

9.3 Certificació acreditativa de l'àmbit o àmbits aprovats per cada persona aspirant, amb la qualificació obtinguda i, si escau, també de la tramitació del títol, i que ha de ser signada pel secretari o secretària de la comissió avaluadora, amb el vistiplau del president o presidenta.

Tots els documents indicats han de dur el segell del centre seu de les proves.

Article 10

Reclamacions i recursos

10.1 Les reclamacions contra la qualificació obtinguda s'han de presentar per escrit, en el registre del centre on s'ha realitzat la prova, adreçades al president o presidenta de la comissió avaluadora, en el termini màxim que estableixi la convocatòria de les proves. Transcorregut aquest termini, la comissió avaluadora revisa les reclamacions, estén l'acta corresponent i dóna publicitat al resultat definitiu en el termini establert per la convocatòria.

10.2 Contra la resolució de les reclamacions, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant la persona titular de la direcció general competent en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la data de publicació dels resultats definitius, d'acord amb el que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Article 11

Tramitació dels títols de graduat/ada en educació secundària obligatòria

11.1 La comissió avaluadora proposa la tramitació del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria per a les persones que han superat els tres àmbits continguts a l'article 2.2.

11.2 El director o directora del centre seu de les proves és la persona responsable de la gestió, tramitació i custòdia dels títols de graduat/ada en educació secundària obligatòria, així com d'establir les mesures oportunes per lliurar-los a les persones que han obtingut el títol mitjançant les proves lliures, d'acord amb la proposta de la comissió avaluadora corresponent.

Article 12

Conservació de la documentació

Els centres seus de les proves han de conservar tota la documentació relativa al procés de la prova, la qual resta a disposició de l'Administració educativa.

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el conseller d'Educació en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 15 de gener de 2010

Ernest Maragall i Mira

Conseller d'Educació

(10.014.014)