Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF

LLEI 23/2010, del 22 de juliol, de modificació de la Llei 1/1995 i de la Llei 23/1983 per a fixar l'àmbit de planificació territorial del Penedès.

Dades bàsiques
  • Rang del document Llei

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

  • Núm. del document 023/2010

  • Data del document 22/07/2010

  • Data de publicació 29/07/2010

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 5681

TEXT CONSOLIDAT

La Llei 1/1995, del 16 de març, per la qual s'aprova el Pla territorial general de Catalunya, modificada per la Llei 24/2001, del 31 de desembre, de reconeixement de l'Alt Pirineu i Aran com a àrea funcional de planificació, mitjançant la modificació de l'article 2 de la Llei 1/1995, per la qual s'aprova el Pla territorial general de Catalunya, desenvolupa els objectius i els criteris establerts per la Llei 23/1983, del 21 de novembre, de política territorial, per a elaborar-lo.

Entre aquests objectius i criteris hi ha el de fomentar una distribució equilibrada del creixement per a assolir nivells de renda adequats a tot el territori i promoure un creixement ordenat de les implantacions en el territori per a incrementar l'eficàcia de les activitats econòmiques i aconseguir una millor qualitat de vida.

El Pla territorial general, com diu l'exposició de motius corresponent, ha d'ésser l'instrument que defineixi els objectius d'equilibri territorial i de desenvolupament sostenible per a l'interès general de Catalunya i, alhora, ha d'ésser el marc orientador de les accions que emprenguin els poders públics per a crear les condicions adequades per a atreure l'activitat econòmica als espais territorials adequats i aconseguir que els ciutadans de Catalunya tinguin uns nivells de qualitat de vida semblants independentment de l'àmbit territorial on visquin. El Pla ha d'ésser també l'instrument que defineixi els objectius per a aconseguir el desenvolupament sostenible de Catalunya, l'equilibri territorial i la preservació del medi ambient.

Les propostes i les determinacions del Pla territorial general han d'afavorir la concreció i l'especialització de les polítiques sectorials i, alhora, han d'establir un marc general de referència i coordinació per a aquestes polítiques. Aquestes directrius han d'ésser concretades pels plans d'àmbit territorial menor.

Per a definir aquests àmbits, la legislació esmentada utilitza l'expressió "unitat funcional definida i composta de sistemes urbans de diferents comarques". Des de la publicació i el desplegament de la Llei 1/1995 i als efectes del que estableix l'article 12 de la Llei 23/1983, queden delimitats sis àmbits d'aplicació dels plans territorials parcials. Aquests àmbits són l'Àmbit Metropolità, l'Àmbit de les Comarques Gironines, l'Àmbit del Camp de Tarragona, l'Àmbit de les Terres de l'Ebre, l'Àmbit de Ponent, l'Àmbit de les Comarques Centrals i, a partir del 2001, l'Àmbit de l'Alt Pirineu i Aran.

Aquest és un aspecte transcendental de la Llei per la qual s'aprova el Pla territorial general de Catalunya, ja que els plans territorials parcials, aplicats a cada àmbit de planificació, han de marcar les directrius de desenvolupament en els propers decennis de les diferents realitats territorials que conformen el país. També, mentre no es legisli sobre la divisió de Catalunya en regions, el Govern, a l'hora de planificar els serveis, ha de tenir en compte subsidiàriament aquests àmbits territorials funcionals definits per la Llei.

El fet que el Pla territorial general no tingui en compte l'àrea funcional de planificació del Penedès, unes comarques enquadrades en els àmbits de les Comarques Centrals, el Camp de Tarragona i Metropolità, respecte a les quals presenten especificitats clares, imposa la necessitat de fer un altre plantejament, especialment després de la forta mobilització social, que s'ha concretat amb preses de posició formals de tots els consells comarcals d'aquest àmbit i de la majoria qualificada de llurs consistoris. És per aquest conjunt de motius que cal modificar la Llei del Pla territorial general de Catalunya, per a incorporar-hi una nova àrea funcional de planificació, la del Penedès, com a àmbit d'aplicació dels plans territorials parcials, la qual inclou les comarques de l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i l'Anoia, excepte els municipis que ho manifestin d'acord amb el procediment que s'estableixi per reglament.

Article 1

Modificació de la Llei 1/1995
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 2

Modificació de la Llei 23/1983

Es modifica l'article 12.2 de la Llei 23/1983, del 21 de novembre, de política territorial, que resta redactat de la manera següent:

"2. L'àmbit dels plans territorials parcials és com a mínim d'extensió comarcal i pot agrupar unitats comarcals i, eventualment, municipis."

Disposicions addicionals

Disposició addicional Primera

Compliment de les modificacions
Es faculten el Govern i el conseller de Política Territorial i Obres Públiques perquè dictin les disposicions necessàries per al compliment de les modificacions que, en aplicació del Pla territorial general de Catalunya, comporta l'aprovació d'aquesta llei.

Disposició addicional Segona

Entrada en vigor dels preceptes amb incidència pressupostària
Els preceptes d'aquesta llei que exigeixen despeses amb càrrec als pressupostos de la Generalitat entren en vigor a l'inici de l'exercici pressupostari del 2011.

Disposició addicional Tercera

Desplegament reglamentari
El desplegament reglamentari d'aquesta llei ha de determinar les condicions en què s'ha d'exercir el dret d'opció establert per la lletra h de l'article 2.2 i ha de regular els requeriments per a garantir la continuïtat territorial dels àmbits de planejament.

Disposició addicional Quarta

Interrelació territorial
El contingut del Pla territorial parcial del Penedès ha de tenir en compte les previsions d'interrelació territorial amb la resta dels àmbits Metropolità, de les Comarques Centrals i del Camp de Tarragona.

Disposició addicional Cinquena

Grup de treball per a formular el Pla territorial parcial del Penedès
Per tal de contribuir a la formulació del Pla territorial parcial del Penedès i fer-ne el seguiment, s'ha de constituir un grup de treball integrat per l'Administració de la Generalitat i les administracions locals, la composició del qual s'ha de determinar per reglament.

Disposicions transitòries

Disposició transitòria Primera

Elaboració del Pla territorial parcial del Penedès

S'encomana al Govern que, en el termini de tres mesos, iniciï els treballs d'elaboració del Pla territorial parcial del Penedès.

Disposició transitòria Segona

Vigència dels plans territorials Metropolità, de les Comarques Centrals i del Camp de Tarragona

Els plans territorials parcials Metropolità, de les Comarques Centrals i del Camp de Tarragona tenen plena vigència en els municipis que conformen l'àmbit funcional del Penedès fins a l'aprovació del Pla territorial parcial del Penedès.