Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET LLEI 3/2010, de 29 de maig, de mesures urgents de contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret llei

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

  • Núm. del document 003/2010

  • Data del document 29/05/2010

  • Data de publicació 31/05/2010

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 5639

TEXT CONSOLIDAT

La profunditat de la crisi econòmica ha portat tots els estats a posar en marxa, en gran part de forma coordinada, mesures proactives per tal de mantenir en un nivell elevat la demanda dels sistemes econòmics respectius i també per donar suport als sectors socials que han patit un major impacte de la crisi. Aquestes mesures, juntament amb l'efecte del funcionament dels estabilitzadors automàtics existents en les economies modernes, han donat lloc que, amb caràcter general, les administracions públiques hagin assolit elevats nivells de dèficit desconeguts en les darreres dècades.

Un cop ha començat a remetre la crisi econòmica en l'àmbit internacional, calia iniciar un procés de recuperació dels equilibris en les finances públiques. En l'àmbit de la Unió Econòmica i Monetària s'han acordat calendaris específics per tal que cadascun dels països que integren la Unió situï el nivell del seu dèficit dins dels marges que preveu el Pacte d'estabilitat i creixement, és a dir, dins del límit del 3% en relació amb el seu producte interior brut. Tanmateix, la inestabilitat en els mercats financers i els problemes específics de les finances d'alguns països integrants de la UEM han acabat generant dificultats creixents per al finançament de les administracions públiques i l'extensió en els mercats de la desconfiança sobre la capacitat efectiva d'aquestes per portar a terme el procés de consolidació fiscal.

La UEM ha reaccionat creant, conjuntament amb el Fons Monetari Internacional, un mecanisme de suport i rescat de les finances públiques dels seus estats membres com a instrument per aportar credibilitat als mercats financers. Tanmateix, aquesta mesura ha exigit un major compromís per part dels estats membres i, en especial, per aquells que presenten desequilibris més greus en les seves finances, la qual cosa els ha forçat a accelerar els seus plans de consolidació i a fer-los més estrictes.

Aquest ha estat també el cas d'Espanya, on el Govern de l'Estat, per mitjà del Reial decret llei 8/2010, de 20 de maig, ha adoptat mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, entre les quals inclou determinats aspectes de caràcter bàsic que, per tant, són d'aplicació general a les comunitats autònomes.

En aquest context, el Govern de la Generalitat de Catalunya ha decidit posar en marxa diverses mesures per tal d'accelerar la reducció del seu propi dèficit públic.

Amb aquest objectiu, les mesures que s'adopten en aquest Decret llei són: la modificació de la Llei 25/2009, del 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010, per tal de reduir les despeses del personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, incloent-hi els alts càrrecs i les despeses de personal de les entitats que pertanyen al seu sector públic, incloent-hi el personal directiu. Respecte d'aquestes darreres es preveu efectuar una retenció dels saldos a percebre en els crèdits de transferències i aportacions que s'haurà d'aplicar en la part proporcional de la massa salarial no vinculada a pactes derivats de conveni col·lectiu. L'aplicació de les reduccions en els crèdits pressupostaris en relació amb els convenis i concerts es fonamenta en l'aplicació dels criteris d'analogia retributiva envers els empleats públics i en l'origen públic dels fons destinats al seu finançament. Totes aquestes mesures no poden afectar en cap cas la qualitat dels serveis prestats.

D'altra banda, s'exercita la capacitat normativa reconeguda a la Generalitat de Catalunya sobre l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, ja que s'introdueixen modificacions en els tipus generals, així com sobre l'impost especial sobre determinats mitjans de transport.

La urgència en l'adopció d'aquestes mesures justifica que el Govern faci ús de la facultat legislativa excepcional del decret llei que li reconeix l'article 64 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, ja que concorre el supòsit de fet que l'habilita a recórrer-hi: la necessitat extraordinària i urgent. Així, és necessari actuar de manera immediata i portar a terme, en especial, les modificacions en la vigent Llei de pressupostos, que s'han de considerar necessàries per tal d'adaptar aquesta Llei a les disposicions que amb caràcter de bàsiques ha dictat l'Estat, modificacions que, per tant, s'ajusten escrupolosament a allò que es determina en la norma estatal i que produirà efectes quant a la matèria retributiva a partir de l'1 de juny de 2010. Per tant, no s'altera el contingut material i bàsic de la competència del Parlament atès que tal com va succeir en la Llei de pressupostos vigent en matèria retributiva existeix una vinculació amb la normativa bàsica.

Aquest Decret llei, en relació amb la reducció de retribucions i vista la potestat del Parlament de Catalunya i de les institucions que en depenen de fixar-ne l'abast, es limita a recollir que el Departament d'Economia i Finances efectuarà les retencions en els crèdits pressupostaris que es derivin dels acords presos per aquestes institucions.

El Decret llei conté 6 articles, 7 disposicions addicionals, una disposició derogatòria i una de final, d'entrada en vigor, en la qual es preveu una vacatio legis inferior a l'ordinària, atenent la seva excepcionalitat i urgència, amb excepció de les mesures en matèria tributària.

Per tot això, en ús de l'autorització concedida en l'article 64 de l'Estatut d'autonomia, a proposta del conseller d'Economia i Finances i d'acord amb el Govern,

Article 1

Modificacions a la Llei 25/2009
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 2

Convenis i concerts amb l'Administració
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 3

Règim d'aplicació en l'àmbit del sector públic de la Generalitat de Catalunya
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 4

Transmissions patrimonials oneroses

Amb efecte a partir de l'entrada en vigor d'aquest Decret llei, es modifica l'article 32 de la Llei 25/1998, de 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d'adaptació a l'euro, que resta redactat de la manera següent:

"En els termes de l'article 49.1.a de la Llei 22/2009, de 18 de desembre, pel qual es regula el sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb Estatut d'autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries, s'aproven els tipus de gravamen següents de l'impost de transmissions patrimonials oneroses:

"a) La transmissió d'immobles, i la constitució i la cessió de drets reals que recaiguin sobre béns immobles, llevat dels drets reals de garantia, tributa al tipus del 8%.

"b) La transmissió d'habitatges amb protecció oficial, així com la constitució i la cessió de drets reals que hi recaiguin, llevat dels drets reals de garantia, tributa al tipus del 7%.

"c) La transmissió de mitjans de transport tributa al tipus del 5%."

Article 5

Actes jurídics documentats
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 6

Impost especial sobre determinats mitjans de transport
Amb efecte a partir de l'entrada en vigor d'aquest Decret llei, i a l'empara de l'article 51 de la Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb Estatut d'autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries, el tipus impositiu aplicable als mitjans de transport dels epígrafs 4t i 9è de l'article 70.1 de la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d'impostos especials, es fixa en el 16%.

Disposicions addicionals

Disposició addicional Primera

Parlament i ens que en depenen
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Segona

Règim retributiu dels funcionaris pertanyents al cos superior d'inspectors de Treball i Seguretat Social i al cos de subinspectors d'Ocupació i Seguretat Social
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Tercera

Règim de regularització
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Quarta

Mesures de control
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Cinquena

Suspensió d'acords
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Sisena

Adequació de conceptes retributius
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Setena

Despeses farmacèutiques
Els descomptes de què gaudeixen els centres del Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública de Catalunya (SISCAT), en aplicació de l'article 9 del Reial decret llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s'adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, seran repercutits en la facturació de la medicació hospitalària de dispensació ambulatòria que en virtut del concert amb el Servei Català de la Salut li siguin facturats a aquest ens.

Disposició derogatòria

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s'oposin al que estableix aquest Decret llei.

Disposició final

Aquest Decret llei entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, llevat dels articles 4, 5 i 6, que entren en vigor l'1 de juliol de 2010.