Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 83/2010, de 29 de juny, pel qual es modifica el Decret 280/2003, de 4 de novembre, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament d'Economia i Finances

  • Núm. del document 083/2010

  • Data del document 29/06/2010

  • Data de publicació 06/07/2010

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 5664

  • No Vigent
Afectacions
07/07/2010 - 10/04/2014
TEXT PUBLICAT

Preàmbul

La Llei 6/1998, de 13 de maig, va suposar una desregulació de l'activitat de les seccions de crèdit acollides a aquest marc legal en comparació amb la regulació que es preveia en la Llei 1/1985, de 14 de gener, i va concretar les funcions d'aquest òrgan com les pròpies d'un departament tresorer en el si d'un col·lectiu amb activitat cooperativa no financera, sense confusió possible amb el règim propi d'una entitat bancària. Les entitats bancàries amb forma jurídica de cooperativa, d'altra banda, ja estan regulades en la Llei de l'Estat 13/1989, de 26 de maig.

Tanmateix, l'experiència demostra que el desenvolupament efectuat pel Decret 280/2003, de 4 de novembre, conté algunes disposicions que no eviten amb claredat la possibilitat d'incórrer des d'aquest àmbit tresorer en situacions o operacions que constitueixen un risc excessiu per al bon funcionament de l'activitat principal de la cooperativa. Així mateix, uns límits poc adequats tècnicament per a una empresa amb activitat principal no financera, poden donar lloc a una percepció errònia de la funcionalitat d'aquesta activitat interna de les cooperatives per part de terceres persones.

En conseqüència, per evitar, d'una banda, errors de percepció de la funcionalitat d'aquests òrgans en relació amb la que és pròpia del sistema bancari i, de l'altra, per evitar tal com es desprèn de la Llei 6/1998 l'exposició del col·lectiu de socis cooperativistes a riscos excessius en l'àmbit de la seva activitat tresorera, cal modificar l'article 5 del Decret 280/2003, de 4 de novembre, establint uns límits més estrictes en la composició del balanç, en l'afectació dels actius i en la ponderació de l'activitat de la secció de crèdit en el conjunt de la cooperativa. A la vegada convé actualitzar les referències a òrgans de l'Administració i a la figura de soci col·laborador, definida en la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives.

A més, les modificacions esmentades s'han d'aplicar al més aviat possible per tal d'evitar situacions de risc financer que puguin perjudicar el bon funcionament de les cooperatives. Per tant, es considera necessari que aquest Decret entri en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC. D'altra banda, però, cal també establir un règim transitori a fi de facilitar que les seccions de crèdit disposin del temps suficient per adaptar-se als nous límits establerts.

Han estat escoltats el Consell Superior de la Cooperació, segons el que preveu l'article 39 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la Presidència de la Generalitat i del Govern, i el Consell de Treball Econòmic i Social, segons el que disposa l'article 2.1.a) de la Llei 7/2005, de 8 de juny, del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.

Atès el que disposen els articles 68.1 i 124.1 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya i els articles 5.1 i 5.2, així com la disposició final primera de la Llei 6/1998, de 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives;

A proposta del conseller d'Economia i Finances i de la consellera de Treball, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1

Nova redacció de l'article 5 del Decret 280/2003, de 4 de novembre

Es dóna la següent redacció a l'article 5 del Decret 280/2003, de 4 de novembre:

“Article 5

”Estructura financera i activitat

”1. El total de passiu exigible de la cooperativa no pot excedir en més d'onze vegades els recursos propis de la cooperativa.

”2. Els recursos propis de la cooperativa no poden ser inferiors al 50% de la suma dels saldos de l'immobilitzat material i immaterial net de la cooperativa, un cop deduïts d'aquests els saldos de les subvencions de capital obtingudes per al seu finançament.

”3. Els indicadors que s'han de prendre en consideració per establir la dimensió de l'activitat de les seccions de crèdit respecte a la de les cooperatives respectives són els ingressos corrents de la secció, els ingressos corrents totals de la resta de seccions de la cooperativa i el percentatge de saldos creditors de la secció que siguin de titularitat de sòcies i socis col·laboradors adscrits a la secció de crèdit. S'entén que l'activitat de la secció de crèdit constitueix l'activitat principal de la cooperativa quan la relació percentual entre els ingressos corrents de la secció de crèdit i els ingressos corrents totals de la resta de seccions de la cooperativa, sense incloure els de la secció de crèdit, superi el 50% o quan el percentatge dels saldos creditors en la secció de crèdit de sòcies i socis col·laboradors superi el 30% del total de saldos creditors de socis i sòcies en aquesta secció. Els valors de referència per a l'efectivitat del primer d'aquests límits seran els mitjans dels dos darrers exercicis tancats.

”4. Els actius de la secció de crèdit no es poden aportar en garantia ni ser objecte de pignoració. Els immobles de la cooperativa no es poden aportar en garantia quan compten amb finançament acordat pel consell rector amb càrrec a la secció de crèdit. Tanmateix, l'immobilitzat que sigui de nova adquisició es pot aportar en garantia a favor de l'entitat que el financi.”

Article 2

Actualització de referències del Decret 280/2003, de 4 de novembre

1. Es substitueixen les paraules “adherida” i “adherit” que s'esmenten en els articles 6 i 8 per l'expressió “persona sòcia col·laboradora”.

2. Es substitueixen les referències al “Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme” per “departament competent en matèria de cooperatives”.

Disposicions transitòries

1. Les noves limitacions establertes en les normes contingudes en l'article 1 d'aquest Decret, sens perjudici del que es disposa en el punt següent, s'han de complir com a molt tard en el quart tancament d'exercici que tingui lloc a partir de l'entrada en vigor del Decret. Durant el següent exercici no es prendrà en compte per al càlcul dels límits un volum de passiu igual als fons dipositats per la cooperativa a l'Institut Català de Crèdit Agrari.

2. Pel que fa a la relació entre els ingressos corrents de la secció de crèdit i els ingressos corrents de la resta de seccions de la cooperativa, exclosos els de la secció de crèdit, establerta en el nou redactat de l'article 5.3, s'ha de considerar com a primer exercici tancat el primer que es tanqui a partir de l'entrada en vigor del Decret.

Disposició final

Aquest Decret entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 29 de juny de 2010

José Montilla i Aguilera

President de la Generalitat de Catalunya

Antoni Castells

Conseller d'Economia i Finances

(10.174.011)