Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

ORDRE ECF/457/2010, de 29 de setembre, per la qual s'aprova l'aplicació dels serveis de subhasta electrònica integrats a la Plataforma de serveis de contractació pública.

Dades bàsiques
  • Rang del document Ordre

  • Organisme emissor Departament d'Economia i Finances

  • Núm. del document ECF/0457/2010

  • Data del document 29/09/2010

  • Data de publicació 08/10/2010

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 5731

TEXT PUBLICAT

En el marc europeu de la contractació electrònica i en el context de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, el Departament d'Economia i Finances, a través de la Direcció General de Contractació Pública, està duent a terme les actuacions per implementar l'estratègia corporativa de contractació electrònica orientada als serveis a les empreses i gestors públics en el marc de les competències de la Generalitat sobre contractes de les administracions públiques catalanes que li atorga l'article 159.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya de 2006. Aquesta estratègia ha de culminar en la implantació d'un sistema integral de contractació electrònica de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic vinculat o dependent amb l'objectiu, d'una banda, de millorar el funcionament intern de l'Administració en l'àmbit de la contractació pública i, d'altra banda, de millorar els canals de relació de l'Administració amb les empreses i la ciutadania per millorar la qualitat en el servei.

Amb aquest objectiu la Direcció General de Contractació Pública, mitjançant la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, ja ha implementat alguns sistemes transversals, com són el Registre electrònic d'empreses licitadores (RELI), el Gestor electrònic d'expedients de contractació (GEEC) i la Plataforma de serveis de contractació pública (PSCP).

Seguint en aquesta línia estratègica, s'està endegant la construcció dels serveis de licitació electrònica integrats en la Plataforma de serveis de contractació pública, per dotar les administracions públiques catalanes i les empreses d'eines intuïtives i amigables que aportin alhora, a ambdues parts, totes les garanties jurídiques i tècniques del procés de licitació per mitjans electrònics.

Així mateix, l'aprovació de la Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús de mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, també ha donat un impuls decidit a la incorporació dels mitjans electrònics en les relacions de les entitats del sector públic de Catalunya amb les empreses. Concretament, l'article 16 de la Llei esmentada estableix que les entitats que integren el sector públic de Catalunya han d'impulsar, amb caràcter general, la incorporació dels mitjans electrònics per agilitar i millorar l'eficàcia i l'eficiència de les seves relacions amb les empreses, específicament en les relacions contractuals i de facturació.

Per tot això, de conformitat amb el que estableix l'article 12.1 del Decret 96/2004, de 20 de gener, d'acord amb els informes de la Comissió de Coordinació Corporativa, de l'Agència Catalana de Certificació i de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides pel Decret esmentat i pel Decret 421/2006, de 28 de novembre,

Ordeno:

Article 1

Objecte

1.1 S'aproven els serveis de subhasta electrònica integrats a la Plataforma de serveis de contractació pública, amb l'objectiu de dotar les administracions catalanes i les empreses d'eines per realitzar el procés de licitació per mitjans electrònics amb garanties jurídiques i tècniques en els termes que estableix aquesta Ordre.

1.2 Els serveis estan basats en productes de mercat, sobre els quals s'han incorporat funcionalitats a mida desenvolupades d'acord amb els estàndards de programació de la Generalitat de Catalunya. Tot el programari resideix en les instal·lacions del proveïdor de serveis d'aquesta.

Article 2

Àmbit material

Mitjançant el servei de subhasta electrònica es proveeix d'un mecanisme iteratiu de selecció d'ofertes per mitjans electrònics per realitzar el procés de licitació.

Article 3

Accés i contingut de l'aplicació

El servei de subhasta electrònica serà accessible des de l'adreça electrònica https://subhasta.contractaciopublica.gencat.cat.

3.1 El control d'accés del licitador a l'aplicació de subhasta es delegarà al Gestor d'identitats i control d'accés a recursos corporatiu (GICAR). Es requerirà l'accés amb certificats digitals classificats per l'Agència Catalana de Certificació (CATCert).

3.2 A la part de l'aplicació d'ús de l'Administració, els gestors hi accediran a través del Gestor d'identitats i control d'accés a recursos corporatiu (GICAR). Es permetrà l'accés amb usuari del directori corporatiu de la Generalitat (LDAP: Lightweight Directory Access Protocol - Protocol Lleuger d'Accés a Directoris) i/o certificat digital emès per l'Agència Catalana de Certificació (CATCert).

3.3 Els serveis de subhasta electrònica consten dels components següents:

Funcionalitats per al rol d'administrador:

Configuració de l'eina.

Gestió d'organismes i usuaris.

Gestió i configuració de subhastes.

Configuració de plantilles de subhastes.

Funcionalitats per al rol de comprador (organismes de contractació pública):

Seguiment d'estat de les seves subhastes.

Creació i configuració de subhastes.

Funcionalitats per al rol de proveïdor (licitador):

Seguiment d'estat de les seves subhastes.

Participació en subhastes.

Funcionalitats per al rol d'observador:

Seguiment de les seves subhastes.

Funcionalitats per al rol de tècnic:

Calendari de les seves subhastes.

Integració amb sistemes externs.

Preconfiguració de subhastes.

Alta de proveïdors.

Resultats de les seves subhastes.

Article 4

Integracions amb altres sistemes d'informació

4.1 Els serveis de subhasta electrònica preveuen la integració amb les següents aplicacions corporatives de la Generalitat de Catalunya:

GICAR (Gestor d'identitats i control d'accés a recursos), per a l'autenticació de persones usuàries.

PSIS (Plataforma de serveis d'identificació i signatura, de CatCert), per a la validació de la signatura.

SUMA (gestió d'agregació de necessitats de compra), per a la creació de subhastes electròniques del seu àmbit, així com la recuperació de les dades associades als articles comprats.

IDP d'EACAT (Gestor d'identitats del Consorci Administració Oberta de Catalunya-Consorci AOC), per a l'autenticació de persones usuàries dels organismes del món local.

4.2 Els serveis de subhasta electrònica preveuen igualment la possibilitat d'ús per part d'altres administracions i ens públics de Catalunya.

Article 5

Certificacions i mesures de seguretat

5.1 Els serveis de subhasta electrònica són accessibles al licitador a través de la Plataforma de serveis de contractació pública, la qual constitueix la seu electrònica de contractació pública per als òrgans de contractació incorporats, amb els efectes que descriu l'article 10 de la Llei 11/2007, de 22 de juny. La Plataforma, per identificar-se i garantir una comunicació segura, utilitza un certificat de seu electrònica emès per l'Agència Catalana de Certificació (CATCert). D'aquesta manera, la comunicació entre les persones usuàries i la Plataforma es farà mitjançant protocol segur de comunicacions SSL, el qual xifra les dades intercanviades entre les parts, garantint-ne la confidencialitat.

5.2 La modalitat de signatura electrònica admesa pels serveis de subhasta electrònica és la signatura electrònica reconeguda, tal com es descriu a l'article 19 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, i als articles 3.3 i 3.4 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, d'acord amb el que preveuen la disposició addicional dinovena de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, i l'article 7 del Decret 96/2004, de 20 de gener, pel qual es regula la utilització de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en la contractació de l'Administració de la Generalitat.

5.3 L'autenticació de totes les persones usuàries de l'Administració es realitzarà a través del Gestor d'identitats i control d'accés a recursos corporatiu (GICAR). En el cas dels òrgans de contractació de l'àmbit del món local, el control d'accés es podrà fer sobre la base de l'eina de gestió d'identitats del Consorci Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC).

5.4 La comunicació entre les persones usuàries i les aplicacions de subhasta electrònica es farà mitjançant URL encriptada pel protocol SSL.

Per a la comunicació entre l'aplicació i altres sistemes d'informació amb els quals s'integra, s'utilitzarà un protocol segur d'encriptació SSL que garantirà la confidencialitat de la informació amb autenticació certificada de totes dues parts. A aquest efecte, l'aplicació emprarà un certificat de dispositiu d'aplicació digitalment assegurada (CDA) emès per l'Agència Catalana de Certificació (CATCert) per garantir la identitat dels sistemes que intercanvien informació.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 29 de setembre de 2010

Antoni Castells

Conseller d'Economia i Finances

(10.271.177)