Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

ORDRE EDU/622/2010, de 8 de novembre, per la qual s'inclouen diverses qualificacions professionals i els corresponents mòduls formatius en el Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya i el Catàleg Modular Integrat de Formació Professional.

Dades bàsiques
  • Rang del document Ordre

  • Organisme emissor Departament d'Educació

  • Núm. del document EDU/0622/2010

  • Data del document 08/11/2010

  • Data de publicació 30/11/2010

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 5766

Afectacions
Correccions d'errades
TEXT PUBLICAT
Text corregit per les correccions d'errades publicades a:


Mitjançant el Decret 28/2010, de 2 de març, s'ha regulat el Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya i el Catàleg Modular Integrat de Formació Professional. L'article 10 estableix que les qualificacions professionals i els corresponents mòduls formatius, s'aproven mitjançant ordre conjunta dels consellers o conselleres amb competències en matèria educativa i de treball.

El Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya conté les qualificacions professionals, ordenades per 5 nivells de qualificació, dels quals es troben desenvolupats els tres primers, i per 26 famílies professionals.

El Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya es compon de les qualificacions estatals adequades, si s'escau, a les necessitats territorials de Catalunya, i per altres qualificacions, d'àmbit català, que responguin a necessitats sectorials i territorials de Catalunya que no es estiguin satisfetes per les qualificacions estatals, en aquest darrer cas s'identifiquen com a qualificació únicament d'àmbit català.

L'Institut Català de les Qualificacions Professionals ha elaborat i contrastat aquestes qualificacions mitjançant l'anàlisi tècnica de les necessitats detectades en els àmbits als quals corresponen. Aquestes qualificacions s'hauran d'actualitzar d'acord amb la detecció dels futurs canvis tecnològics, organitzatius i normatius.

La utilitat d'aquest catàleg és la de servir com a referent per a l'actualització de títols de formació professional i certificats de professionalitat. Així dóna suport al procés d'orientació professional per a les persones que necessitin definir el seu itinerari de millora de la qualificació al llarg de la vida, i per a les empreses i organitzacions en tant que poden fer-lo servir com a referent per a definir els llocs de treball per competències.

Mitjançant aquesta ordre s'inclouen determinades qualificacions professionals i els corresponents mòduls formatius del Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya i del Catàleg Modular Integrat de Formació Professional; un cop contrastades per la comissió directora de l'Institut Català de les Qualificacions Professionals i amb l'acord previ del Consell Català de la Formació Professional.

Per tot això, a proposta de la consellera de Treball i del conseller d'Educació, d'acord amb l'article 40.2 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,

Ordeno:

Article 1

Objecte i àmbit d'aplicació

L'objecte d'aquesta Ordre és la inclusió de diverses qualificacions professionals i els corresponents mòduls formatius en el Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya i en el Catàleg Modular Integrat de Formació Professional regulat pel Decret 28/2010, de 2 de març, un cop presentades a la comissió directora de l'Institut Català de les Qualificacions Professionals. Aquestes qualificacions són d'aplicació a tot el territori de Catalunya i no constitueixen una regulació de l'exercici professional.

Article 2

Estructura dels catàlegs

1. El Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya i el Catàleg Modular Integrat de Formació Professional inclouen les qualificacions professionals, les unitats de competència i els mòduls formatius organitzats en famílies professionals i en nivells de qualificació.

2. Les qualificacions professionals, les unitats de competència i els mòduls formatius estan codificats per identificar la seva condició de qualificació estatal o de qualificació d'àmbit català. La codificació es descriu a l'annex 1.

3. Totes les qualificacions d'aquests catàlegs, ja siguin estatals o d'àmbit català, porten afegides un conjunt de competències clau de tipus cognitiu i actitudinal, que tenen la particularitat de ser transversals i transferibles a les diferents qualificacions del catàleg, amb la finalitat de completar la visió de la competència tècnica, associada al desenvolupament de les tasques previstes en el lloc de treball.

4. L'Institut Català de les Qualificacions Professionals, conjuntament amb les unitats d'ordenació respectives dels departaments de Treball i Educació, ha d'ajustar la relació del catàleg als títols i certificats de professionalitat.

Article 3

Qualificacions professionals que s'estableixen

S'estableixen les qualificacions professionals relacionades en l'annex 2, les especificacions tècniques de les quals es descriuen en l'adreça web de l'Institut Català de les Qualificacions Professionals en l'apartat del Catàleg (http://www20.gencat.cat/portal/site/Educacio).

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor a l'endemà de la seva publicació en el DOGC.

Barcelona, 8 de novembre de 2010

Mar Serna i Calvo

Consellera de Treball

Ernest Maragall i Mira

Conseller d'Educació

Annex 1

a) Codificació de les qualificacions professionals:

La família professional de referència és la mateixa amb l'acrònim corresponent en català:

Família professional

Acrònim INCUAL

Acrònim ICQP

Activitats físiques i esportives

AFD

AE

Administració i gestió

ADG

AG

Agrària

AGA

AR

Arts gràfiques

ARG

AF

Arts i artesanies

ART

AA

Comerç i màrqueting

COM

CM

Edificació i obra civil

EOC

EO

Electricitat i electrònica

ELE

EE

Energia i aigua

ENA

EA

Fabricació mecànica

FME

FM

Fusta, moble i suro

MAM

FS

Hostaleria i turisme

HOT

HT

Imatge i so

IMS

IS

Imatge personal

IMP

IP

Indústries alimentàries

INA

IA

Indústries extractives

IEX

IE

Informàtica i comunicacions

IFC

IC

Instal·lació i manteniment

IMA

IM

Maritimopesquera

MAP

MP

Química

QUI

QU

Sanitat

SAN

SA

Seguretat i medi ambient

SEA

SM

Serveis socioculturals i a la comunitat

SSC

SC

Tèxtil, confecció i pell

TCP

TX

Transport i manteniment de vehicles

TMV

TM

Vidre i Ceràmica

VIC

VC

b) En el cas de qualificacions estatals adequades:

Els codis de la família professional i el codi numèric de Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL), van precedits d'un 2.

Exemple: Qualificació de la família professional de Comerç i màrqueting de nivell 2, anomenada "Activitats de venda": "CM_2-085_2" on el 085 és la codificació estatal, el dos final indica el nivell de la qualificació.

c) En el cas de qualificacions d'àmbit català, i mentre no s'incorpori al Catàleg estatal:

Els codis de les famílies professionals i un codi numèric de tres xifres, precedits per un 1.

Exemple: Qualificació de la família d'Activitats físiques i esportives de nivell 3, anomenada "Conducció de sessions de ioga": "AE_1-996_3"

Annex 2

Família professional: Activitats físiques i esportives

 

Qualificacions professionals:

Codi

Guia d'aigües braves

AE_2-161_2

Guia per barrancs secs o aquàtics

AE_2-338_2

Guia per itineraris de muntanya mitjana i muntanya baixa

AE_2-159_2

Guia per itineraris en bicicleta

AE_2-160_2

Guia per itineraris eqüestres en el medi natural

AE_2-339_2

Socorrisme en espais aquàtics naturals

AE_2-340_2

Socorrisme en instal·lacions aquàtiques

AE_2-096_2

Activitats de natació

AE_2-341_3

Condicionament físic en grup amb suport musical

AE_2-162_3

Condicionament físic en sala d'entrenament polivalent

AE_2-097_3

Conducció de sessions de ioga

AE_1-996_3

Família professional: Administració i gestió

 

Qualificacions professionals:

Codi

Operacions auxiliars d'enregistrament i tractament

AG_2-306_1

Operacions auxiliars de serveis administratius i generals

AG_2-305_1

Activitats administratives de recepció i relació amb el client

AG_2-307_2

Activitats de gestió administrativa

AG_2-308_2

Administració de recursos humans

AG_2-084_3

Assistència a la direcció

AG_2-309_3

Assistència documental i de gestió en despatxos i oficines

AG_2-310_3

Comercialització i administració de productes i serveis financers

AG_2-311_3

Gestió comptable i auditoria

AG_2-082_3

Gestió financera

AG_2-157_3

Família professional: Agrària

 

Qualificacions professionals:

Codi

Activitats auxiliars en agricultura

AR_2-163_1

Activitats auxiliars en floristeria

AR_2-342_1

Activitats auxiliars en ramaderia

AR_2-224_1

Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria

AR_2-164_1

Agricultura ecològica

AR_2-225_2

Aprofitaments forestals

AR_2-343_2

Cultius herbacis

AR_2-165_2

Cura i maneig de cavalls

AR_2-226_2

Fructicultura

AR_2-166_2

Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes

AR_2-168_2

Producció avícola i cunícola intensiva

AR_2-099_2

Producció intensiva de remugants

AR_2-098_2

Producció porcina intensiva

AR_2-002_2

Repoblacions forestals i tractaments silvícoles

AR_2-345_2

Cria de cavalls

AR_2-169_3

Gestió de la instal·lació i el manteniment de gespes en camps esportius

AR_2-346_3

Gestió de la producció agrícola

AR_2-347_3

Família professional: Arts gràfiques

 

Qualificacions professionals:

Codi

Reprografia

AF_2-410_1

Encunyació

AF_2-218_2

Gravat calcogràfic i xilogràfic

AF_2-216_2

Guillotinat i plegat

AF_2-217_2

Impressió digital

AF_2-151_2

Impressió òfset

AF_2-072_2

Disseny de productes gràfics

AF_2-219_3

Producció editorial

AF_2-073_3

Família professional: Arts i artesanies

 

Qualificacions professionals:

Codi

Animació en circ

AA_1-999_2

Tècniques teatrals per a l'actuació en viu i en mitjans audiovisuals, la preparació en expressió i comunicació i la dinamització

AA_1-998_3

Família professional: Comerç i Màrqueting

 

Qualificacions professionals:

Codi

Activitats auxiliars de comerç

CM_2-412_1

Activitats auxiliars de magatzem

CM_2-411_1

Activitats de venda

CM_2-085_2

Assistència a la investigació de mercats

CM_2-312_3

Atenció al/la client/a, consumidor/a i/o usuari/ària

CM_2-087_3

Control i formació en consum

CM_2-313_3

Gestió administrativa i financera del comerç internacional

CM_2-086_3

Implantació i animació d'espais comercials

CM_2-158_3

Família professional: Edificació i obra civil

 

Qualificacions professionals:

Codi

Operacions auxiliars de paleta d'obra de fàbrica i cobertes

EO_2-271_1

Operacions auxiliars de revestiments continus en construcció

EO_2-272_1

Operacions de formigó

EO_2-051_1

Instal·lació de plaques de guix laminat

EO_1-997_2

Paleta d'obra de fàbrica

EO_2-052_2

Representació de projectes d'edificació

EO_2-201_3

Representació de projectes d'obra civil

EO_2-202_3

Família professional: Electricitat i Electrònica

 

Qualificacions professionals:

Codi

Operacions auxiliars de muntatge i d'instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions en edificis

EE_2-255_1

Instal·lació i manteniment de sistemes d'electromedicina

EE_2-379_2

Muntatge i manteniment d'instal·lacions de megafonia, sonorització de locals i circuit tancat de televisió

EE_2-188_2

Muntatge i manteniment d'infraestructures de telecomunicació en edificis

EE_2-043_2

Muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió

EE_2-257_2

Muntatge i manteniment de sistemes de telefonia i infraestructures de xarxes locals de dades

EE_2-189_2

Reparació d'equips electrònics d'àudio i vídeo

EE_2-042_2

Desenvolupament de projectes d'instal·lacions elèctriques en l'entorn d'edificis i amb finalitats especials

EE_2-259_3

Gestió i supervisió del muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques en l'entorn d'edificis

EE_2-382_3

Família professional: Energia i aigua

 

Qualificacions professionals:

Codi

Muntatge i manteniment d'instal·lacions solars fotovoltaiques

EA_2-261_2

Muntatge i manteniment d'instal·lacions solars tèrmiques

EA_2-190_2

Muntatge i manteniment de xarxes d'aigua

EA_2-191_2

Muntatge i manteniment de xarxes de gas

EA_2-192_2

Gestió del muntatge i manteniment de parcs eòlics

EA_2-193_3

Gestió de l'operació en centrals termoelèctriques

EA_2-359_3

Organització i control del muntatge i manteniment de xarxes i instal·lacions d'aigua i sanejament

EA_2-262_3

Organització i projectes d'instal·lacions solars fotovoltaiques

EA_2-263_3

Organització i projectes d'instal·lacions solars tèrmiques

EA_2-264_3

Família professional: Fabricació mecànica

 

Qualificacions professionals:

Codi

Operacions auxiliars de fabricació mecànica

FM_2-031_1

Caldereria, serralleria i muntatge de construccions metàl·liques

FM_2-350_2

Fabricació i muntatge d'instal·lacions de canonada industrial

FM_2-351_2

Fusió i colada

FM_2-184_2

Mecanització per abrasió, electroerosió i procediments especials

FM_2-033_2

Mecanització per arrencament de ferritja

FM_2-032_2

Mecanització per tall i conformat

FM_2-034_2

Muntatge i posada en marxa de béns d'equip i de maquinària industrial

FM_2-352_2

Soldadura

FM_2-035_2

Tractaments superficials

FM_2-036_2

Disseny d'eines de processat de xapa

FM_2-038_3

Disseny de caldereria i estructures metàl·liques

FM_2-354_3

Disseny de canonada industrial

FM_2-355_3

Disseny de motlles i models

FM_2-039_3

Disseny de productes de fabricació mecànica

FM_2-037_3

Gestió de la producció en fabricació mecànica

FM_2-356_3

Producció en construccions metàl·liques

FM_2-357_3

Producció en fosa i pulverimetal·lúrgia

FM_2-186_3

Producció en mecanitzat, conformat i muntatge mecànic

FM_2-187_3

Família professional: Fusta, moble i suro

 

Qualificacions professionals:

Codi

Aplicació de vernissos i laques en elements de fusteria i moble

FS_2-275_1

Fabricació d'objectes de suro

FS_2-212_1

Fabricació de taps de suro

FS_2-057_1

Treballs de fusteria i moble

FS_2-276_1

Acabats de fusteria i moble

FS_2-060_2

Instal·lació d'elements de fusteria

FS_2-277_2

Instal·lació de mobles

FS_2-059_2

Mecanització de fusta i derivats

FS_2-058_2

Muntatge de mobles i elements de fusteria

FS_2-062_2

Preparació de la fusta

FS_2-215_2

Serrat de fusta

FS_2-061_2

Projectes de fusteria i moble

FS_2-063_3

Família professional: Hostaleria i Turisme

 

Qualificacions professionals:

Codi

Operacions bàsiques de càtering

HT_2-325_1

Operacions bàsiques de cuina

HT_2-091_1

Operacions bàsiques de pastisseria

HT_2-414_1

Operacions bàsiques de pisos en allotjaments

HT_2-222_1

Operacions bàsiques de restaurant i bar

HT_2-092_1

Allotjament rural

HT_2-326_2

Cuina

HT_2-093_2

Rebosteria

HT_2-223_2

Serveis de bar i cafeteria

HT_2-327_2

Serveis de restaurant

HT_2-328_2

Creació i gestió de viatges combinats i esdeveniments

HT_2-330_3

Direcció i producció en cuina

HT_2-332_3

Gestió de pisos i neteja en allotjaments

HT_2-333_3

Gestió de processos de serveis de restauració

HT_2-334_3

Guia de turistes i visitants

HT_2-335_3

Promoció turística local i informació al visitant

HT_2-336_3

Recepció

HT_2-094_3

Venda de serveis i productes turístics

HT_2-095_3

Família professional: Imatge i so

 

Qualificacions professionals:

Codi

Assistència a la direcció cinematogràfica

IS_1-994_3

Assistència a la producció d'obres cinematogràfiques

IS_1-992_3

Assistència a la producció d'obres videogràfiques

IS_1-991_3

Assistència a la producció de televisió

IS_2-074_3

Assistència a la realització d'obres videogràfiques

IS_1-993_3

Assistència a la realització en televisió

IS_2-077_3

Càmera cinematogràfica, vídeo i televisió

IS_2-294_3

Desenvolupament de productes audiovisuals, multimèdia Interactius

IS_2-295_3

Disseny i producció d'animacions amb tècniques 2D i 3D

IS_1-995_3

Luminotècnia per a l'espectacle en viu

IS_2-075_3

Muntatge i postproducció audiovisuals

IS_2-296_3

Família professional: Imatge personal

 

Qualificacions professionals:

Codi

Serveis auxiliars d'estètica

IP_2-118_1

Serveis auxiliars de perruqueria

IP_2-022_1

Cures estètiques de mans i peus

IP_2-121_2

Perruqueria

IP_2-119_2

Serveis estètics d'higiene, depilació i maquillatge

IP_2-120_2

Hidrotermal

IP_2-023_3

Família professional: Indústries alimentàries

 

Qualificacions professionals:

Codi

Operacions auxiliars d'elaboració a la indústria alimentària

IA_2-172_1

Operacions auxiliars de manteniment i transport intern a la indústria alimentària

IA_2-173_1

Carnisseria i elaboració de productes carnis

IA_2-104_2

Elaboració de cervesa

IA_2-108_2

Elaboració de vins i licors

IA_2-174_2

Formatgeria

IA_2-012_2

Obtenció d'olis d'oliva

IA_2-013_2

Obtenció d'olis de llavors i de greixos

IA_2-175_2

Panificació i rebosteria

IA_2-015_2

Pastisseria i confiteria

IA_2-107_2

Sacrifici, preparació de la canal i especejament d'animals

IA_2-014_2

Enotècnia

IA_2-016_3

Indústries de l'oli i de greixos comestibles

IA_2-179_3

Indústries derivades del raïm i del vi

IA_2-240_3

Família professional: Informàtica i comunicacions

 

Qualificacions professionals:

Codi

Operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics

IC_2-361_1

Muntatge i reparació de sistemes microinformàtics

IC_2-298_2

Operació de sistemes informàtics

IC_2-300_2

Operació en xarxes departamentals

IC_2-299_2

Sistemes microinformàtics

IC_2-078_2

Administració de bases de dades

IC_2-079_3

Administració de serveis d'Internet

IC_2-156_3

Administració i disseny de xarxes departamentals

IC_2-081_3

Desenvolupament d'aplicacions amb tecnologies web

IC_2-154_3

Gestió de sistemes informàtics

IC_2-152_3

Programació amb llenguatges orientats a objectes i bases

IC_2-080_3

Programació en llenguatges estructurats d'aplicacions de gestió

IC_2-155_3

Seguretat dels sistemes d'informació

IC_2-153_3

Família professional: Instal·lació i manteniment

 

Qualificacions professionals:

Codi

Operacions de fontaneria i calefacció-climatització domèstica

IM_2-367_1

Manteniment i muntatge mecànic d'equip industrial

IM_2-041_2

Muntatge i manteniment d'instal·lacions calorífiques

IM_2-368_2

Muntatge i manteniment d'instal·lacions de climatització i ventilació-extracció

IM_2-369_2

Muntatge i manteniment d'instal·lacions frigorífiques

IM_2-040_2

Desenvolupament de projectes d'instal·lacions calorífiques

IM_2-370_3

Desenvolupament de projectes d'instal·lacions de climatització i ventilació-extracció

IM_2-371_3

Desenvolupament de projectes d'instal·lacions frigorífiques

IM_2-372_3

Desenvolupament de projectes de xarxes i sistemes de distribució de fluids

IM_2-373_3

Planificació, gestió i realització del manteniment i supervisió del muntatge d'instal·lacions calorífiques

IM_2-374_3

Planificació, gestió i realització del manteniment i supervisió del muntatge d'instal·lacions de climatització i ventilació-extracció

IM_2-375_3

Planificació, gestió i realització del manteniment i supervisió del muntatge d'instal·lacions frigorífiques

IM_2-376_3

Planificació, gestió i realització del manteniment i supervisió del muntatge de maquinària, equip industrial i línies automatitzades de producció

IM_2-377_3

Planificació, gestió i realització del manteniment i supervisió del muntatge de xarxes i sistemes de distribució de fluids

IM_2-378_3

Família professional: Maritimopesquera

 

Qualificacions professionals:

Codi

Activitats de pesca de palangre, arrossegament i encerclament i en transport marítim

MP_2-004_1

Confecció i manteniment d'arts i aparells

MP_2-005_2

Engreix de mol·luscs bivalves

MP_2-100_2

Engreix de peixos, crustacis i cefalòpodes

MP_2-008_2

Manipulació i conservació en pesca i aqüicultura

MP_2-006_2

Navegació en aigües interiors i pròximes a la costa

MP_2-171_2

Operacions en transport marítim i pesca costanera

MP_2-170_2

Producció d'aliment viu

MP_2-007_2

Producció en viver d'aqüicultura

MP_2-101_2

Família professional: Química

 

Qualificacions professionals:

Codi

Operacions auxiliars i de magatzem en indústries i laboratoris químics

QU_2-405_1

Elaboració de productes farmacèutics i afins

QU_2-019_2

Operacions bàsiques en planta química

QU_2-018_2

Operacions de condicionament de productes farmacèutics i afins

QU_2-111_2

Operacions de transformació de cautxú

QU_2-112_2

Operacions de transformació de polímers termoplàstics

QU_2-113_2

Operacions en instal·lacions d'energia i de serveis auxiliars

QU_2-110_2

Anàlisi química

QU_2-117_3

Assajos físics i fisicoquímics

QU_2-021_3

Assajos microbiològics i biotecnològics

QU_2-020_3

Organització i control de la fabricació de productes farmacèutics i afins

QU_2-116_3

Organització i control dels processos de química bàsica

QU_2-181_3

Organització i control dels processos de química transformadora

QU_2-247_3

Família professional: Sanitat

 

Qualificacions professionals:

Codi

Atenció sanitària a múltiples víctimes i en catàstrofes

SA_2-122_2

Farmàcia

SA_2-123_2

Trasllat sanitari

SA_2-025_2

Audiopròtesi

SA_2-126_3

Laboratori d'anàlisis clíniques

SA_2-124_3

Família professional: Seguretat i medi ambient

 

Qualificacions professionals:

Codi

Extinció d'incendis i salvament

SM_2-129_2

Gestió de residus urbans i industrials

SM_2-027_2

Operació d'estacions de tractament d'aigües

SM_2-026_2

Vigilància i seguretat privada

SM_2-029_2

Control i protecció del medi natural

SM_2-030_3

Interpretació i educació ambiental

SM_2-252_3

Prevenció de riscos laborals

SM_2-131_3

Serveis per al control de plagues

SM_2-028_3

Família professional: Serveis socioculturals i a la comunitat

 

Qualificacions professionals:

Codi

Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals

SC_2-319_1

Treball domèstic

SC_2-413_1

Atenció sociosanitària a persones en el domicili

SC_2-089_2

Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials

SC_2-320_2

Dinamització comunitària

SC_2-321_3

Educació d'habilitats d'autonomia personal i social

SC_2-090_3

Educació infantil

SC_2-322_3

Mediació comunitària

SC_2-324_3

Família professional: Tèxtil, confecció i pell

 

Qualificacions professionals:

Codi

Operacions auxiliars de processos tèxtils

TX_2-137_1

Acabats de confecció

TX_2-142_2

Acoblament de materials

TX_2-070_2

Confecció de vestuari a mida en tèxtil i pell

TX_2-391_2

Ribera i adobament de pells

TX_2-141_2

Tall de materials

TX_2-071_2

Tintura i greixatge de pells

TX_2-069_2

Disseny tècnic de productes de confecció, calçat i marroquineria

TX_2-150_3

Disseny tècnic de teixits de punt

TX_2-144_3

Gestió de la producció i la qualitat en ennobliment tèxtil

TX_2-147_3

Gestió de la producció i la qualitat en tissatge de punt

TX_2-146_3

Gestió de la producció i qualitat de filatura, teles no teixides i teixidoria de calada

TX_2-148_3

Gestió de la producció i qualitat en confecció, calçat i marroquineria

TX_2-149_3

Patronatge d'articles de confecció en tèxtil i pell

TX_2-286_3

Família professional: Transport i manteniment de vehicles

 

Qualificacions professionals:

Codi

Operacions auxiliars de manteniment de carrosseria de vehicles

TM_2-194_1

Operacions auxiliars de manteniment en electromecànica de vehicles

TM_2-195_1

Manteniment d'elements no estructurals de carrosseries de vehicles

TM_2-046_2

Manteniment d'estructures de carrosseries de vehicles

TM_2-045_2

Manteniment de sistemes de rodatge i transmissió de maquinària agrícola, d'indústries extractives i d'edificació i obra civil, els seus equips i arreus

TM_2-265_2

Manteniment de sistemes de transmissió de força i trens de rodatge de vehicles automòbils

TM_2-047_2

Manteniment del motor i dels sistemes elèctrics, de seguretat i confortabilitat de maquinària agrícola, d'indústries extractives i d'edificació i obra civil

TM_2-266_2

Manteniment del motor i els seus sistemes auxiliars

TM_2-048_2

Manteniment dels sistemes elèctrics i electrònics de vehicles

TM_2-197_2

Pintura de vehicles

TM_2-044_2

Planificació i control de l'àrea d'electromecànica

TM_2-050_3

Planificació i control de l'àrea de carrosseria

TM_2-049_3

(10.309.105)