Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 12/1990, de 5 de juliol, per la qual s'autoritza la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística.

Dades bàsiques
 • Rang del document Llei

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 012/1990

 • Data del document 05/07/1990

 • Data de publicació 06/07/1990

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 1314

 • No Vigent
Afectacions
07/07/1990 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT

 EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA         
                               
  Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de 
 Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el 
 que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de 
 Catalunya, promulgo la següent               
                               
 LLEI                            
                               
  La  Generalitat  de  Catalunya,  en exercici de la 
 competència exclusiva que li atribueix l'article 9.9 de 
 l'Estatut  d'Autonomia,  ha  desenvolupat  una  tasca 
 legislativa important en matèria d'ordenació del territori 
 i urbanisme, dirigida primordialment a establir un marc 
 legal adequat a les peculiaritats sòcio-econòmiques del 
 territori català.
                               
  Les manifestacions més significatives d'aquesta potestat 
 legislativa són la Llei 9/1981, del 18 de novembre, sobre 
 Protecció de la Legalitat Urbanística i la Llei 3/1984, del 
 9  de  gener, de Mesures d'Adequació de l'Ordenament 
 Urbanístic de Catalunya, per bé que, en  funció  de 
 l'amplitud  de  la matèria, hi han incidit igualment 
 disposicions d'abast divers, com ara la Llei 23/1983, del 
 21 de novembre, de Política Territorial i les regulacions 
 concretes relatives a aspectes sectorials, i d'altres de 
 tan  específiques com la creació d'òrgans propis amb 
 competències d'intervenció sobre el territori.
                               
  En aquest període, s'ha posat de manifest la conveniència 
 d'agrupar en un text únic tota la legislació urbanística 
 vigent a Catalunya. En aquest sentit, la Llei de Mesures 
 d'Adequació de l'Ordenament Urbanístic de Catalunya ja va 
 establir, en la Disposició Final Quarta, l'elaboració d'un 
 codi urbanístic català, que va ésser aprovat el 7 de juliol 
 de 1987 i que, fins ara, ha constituït un instrument eficaç 
 en l'aplicació del dret urbanístic.
                               
  Malgrat això, al llarg del temps transcorregut des que 
 fou aprovat, s'ha posat en relleu l'oportunitat de disposar 
 d'un text legal articulat al servei dels operadors jurídics 
 que, alhora, incorpori les modificacions produïdes en 
 aquest àmbit jurídic.
                               
  La tècnica establerta per l'article 33 de l'Estatut 
 d'Autonomia, que permet delegar en el Govern de  la 
 Generalitat la potestat de refondre textos legals, es 
 considera la figura idònia per a aconseguir  aquesta 
 finalitat.
                               
 Article 1                          
 Autorització de la refosa                  
  S'autoritza el Govern de la Generalitat perquè aprovi, en 
 el termini de sis mesos, amb el dictamen previ de la 
 Comissió Jurídica Assessora, el text refós de la Llei 
 9/1981, del 18 de novembre, sobre Protecció de la Legalitat 
 Urbanística, de la Llei 3/1984, del 9 de gener, de Mesures 
 d'Adequació de l'Ordenament Urbanístic de Catalunya, i de 
 la legislació urbanística vigent a Catalunya per imperatiu 
 de la Disposició Final Primera d'ambdós textos legals.
                               
 Article 2                          
 Abast de la refosa                     
  L'autorització per a refondre s'estén a l'aclariment, la 
 regularització i l'harmonització dels textos legals a què 
 es refereix l'article 1, i també a la incorporació de les 
 addicions o les modificacions posteriors contingudes en les 
 disposicions aprovades pel Parlament de Catalunya que 
 afecten la matèria objecte de la refosa enunciades per 
 l'annex.
                               
 Article 3                          
 Control de la legislació delegada              
 -1 Aprovat  el decret legislatiu a què fa referència 
 l'article 1 pel Consell Executiu, s'ha de trametre al 
 Parlament la comunicació corresponent, la qual ha de 
 contenir el text refós i ha de fer constar el que disposa 
 l'article 3 de la Llei 3/1985, del 15 de març, de 
 Reorganització de la Comissió Jurídica Assessora.
 -2 La Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 
 ha de determinar la comissió que ha de conèixer, un cop 
 publicat, el decret legislatiu dictat pel Consell Executiu 
 en compliment del que estableix aquesta Llei.
                               
 Article 4                          
 Entrada en vigor de la Llei                 
  Aquesta Llei entrarà en vigor l'endemà d'haver estat 
 publicada  en el Diari Oficial de la Generalitat de 
 Catalunya.
  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui 
 d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que 
 els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin 
 complir.
                               
 Palau de la Generalitat, 5 de juliol de 1990        
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Joaquim Molins i Amat                    
 Conseller de Política Territorial              
 i Obres Públiques                      
                               
                               
 Annex                            
                               
  a) Llei 4/1980, del 16 de desembre, de Creació de 
 l'Institut Català del Sòl.
                               
  b) Llei 22/1983, del 21 de novembre, de Protecció de 
 l'Ambient Atmosfèric.
                               
  c) Llei 23/1983, del 21 de novembre,  de  Política 
 Territorial.
                               
  d) Llei 2/1984, del 9 de gener, sobre la Utilització dels 
 Immobles Alienats per l'Institut Català del Sòl per a 
 destinar-los a Habitatge.
                               
  e) Llei 12/1985, del 13 de juny, d'Espais Naturals.
                               
  f) Llei 16/1985, de l'11 de juliol, d'Ordenació de les 
 Carreteres de Catalunya.
                               
  g) Llei 3/1987, del 9 de març, d'Equipaments Comercials.
                               
  h) Llei 6/1987, del 4 d'abril, de l'Organització Comarcal 
 de Catalunya.
                               
  i) Llei 7/1987, del 4 d'abril, per la qual s'estableixen 
 i regulen Actuacions Públiques Especials en la Conurbació 
 de Barcelona i en les Comarques compreses dins la seva zona 
 d'influència directa.
                               
  j) Llei 8/1987, del 15 d'abril, Municipal i de Règim 
 Local de Catalunya.
                               
  k) Llei 6/1988, del 30 de març, Forestal de Catalunya.
                               
  l) Llei 8/1988, del 7 d'abril, de l'Esport.
                               
  m) Llei  2/1989,  del  16 de febrer, sobre Centres 
 Recreatius Turístics.