Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 21/1990, de 28 de desembre, de reforma de la Llei 3/1985, de reorganització de la Comissió Jurídica Assessora.

Dades bàsiques
 • Rang del document Llei

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 021/1990

 • Data del document 28/12/1990

 • Data de publicació 11/01/1991

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 1392

 • No Vigent
Afectacions
12/01/1991 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT

                               
                               
                               
 EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA         
                               
  Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de 
 Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el 
 que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de 
 Catalunya, promulgo la següent               
                               
                               
 LLEI                            
                               
   L'aprovació de la Llei 3/1985, del 15 de març, que 
 reorganitzà la Comissió Jurídica Assessora, tingué lloc 
 abans que aquesta assumís la  funció  de  dictaminar 
 preceptivament  en  relació  amb  diversos  expedients 
 administratius, competència que començà a exercir l'any 
 1986. Aquesta nova funció, que ha absorbit bona part de 
 l'activitat de la Comissió els darrers anys, obliga a 
 modificar parcialment, si bé en alguns punts bàsics, els 
 preceptes de la dita Llei.
                               
   La Llei 3/1985 només imposa la consulta obligatòria a 
 la Comissió pel que fa als decrets legislatius. Certament, 
 diverses lleis sectorials de l'Estat, començant per la Llei 
 de Bases del Règim Local, donaven a entendre que el 
 dictamen preceptiu que establien havia d'ésser evacuat a 
 Catalunya per la Comissió Jurídica Assessora, i algunes 
 lleis  catalanes,  més  endavant,  ho  han  establert 
 expressament. De tota manera, és important que la Llei nova 
 enumeri expressament els supòsits en què és preceptiu el 
 dictamen de la Comissió, a fi d'evitar la dispersió 
 normativa actual.
                               
   En segon terme, aquesta nova competència  de  la 
 Comissió, que mai no havia exercit en l'època de la 
 República, ni tampoc, fins a l'any 1986, d'ençà de la 
 restauració  de  la Generalitat l'any 1977, obliga a 
 accentuar-ne l'autonomia, ja que no basta dir, com ho fa la 
 Llei 3/1985, que quedaran garantides l'objectivitat i la 
 independència de les opinions que emeti, sinó que cal 
 expressar que exerceix les seves funcions amb autonomia 
 orgànica i funcional.
                               
   També  s'introdueixen  unes  modificacions  menors, 
 producte de l'experiència del funcionament de la Comissió 
 aquests  darrers  anys,  que tracten d'agilitar-ne el 
 funcionament i de millorar algunes expressions del text de 
 la dita Llei.
                               
 Article 1                          
   Els articles 1, 2, 6.1, 8, 9.1 i 10 de la Llei 3/1985, 
 del 15 de març, de Reorganització de la Comissió Jurídica 
 Assessora, queden redactats de la manera següent:      
                               
 "Article 1                         
 "-1 La Comissió Jurídica Assessora és l'alt òrgan consultiu 
 del Govern de la Generalitat.
 "-2 La Comissió Jurídica Assessora exerceix les seves 
 funcions amb autonomia orgànica i funcional, per tal de 
 garantir la seva objectivitat i independència, i està 
 adscrita a la Presidència de la Generalitat."        
                               
 "Article 2                         
 "-1 Correspon a la Comissió Jurídica Assessora dictaminar 
 preceptivament sobre:                    
  "a) Els projectes de disposicions normatives que elabori 
 el  Govern de la Generalitat en virtut de delegació 
 legislativa.
  "b) Els  projectes  de reglaments o disposicions de 
 caràcter general que es dictin en execució de les lleis i 
 llurs modificacions.
 "-2 Es preceptiu el dictamen de la Comissió Jurídica 
 Assessora en els expedients de l'Administració de la 
 Generalitat o de l'Administració local en què sigui exigit 
 per llei el dictamen de l'alt òrgan consultiu del Govern de 
 la Generalitat referents a les matèries següents:      
  "a) Reclamacions administratives d'indemnització de danys 
 i perjudicis.
  "b) Anul·lació d'ofici dels actes administratius.
  "c) Interpretació, modificació, resolució i nul·litat de 
 concessions i d'altres contractes administratius.
  "d) Modificació dels plans, les normes complementàries i 
 subsidiàries i els programes d'actuació que tinguin per 
 objecte una diferent zonificació o ús urbanístic de les 
 zones verdes o els espais lliures previstos en el Pla.
  "e) Creació  de  comarques  i  modificació  de  les 
 demarcacions comarcals.
  "f) Creació de municipis de règim especial.
  "g) Alteració de termes municipals.
  "h) Constitució, modificació i  supressió  d'entitats 
 municipals descentralitzades.
  "i) Participació de municipis de diverses comarques en un 
 consorci.
  "j) Qualsevol altra matèria que sigui competència de la 
 Generalitat respecte a la qual les lleis estableixin 
 l'obligació de demanar el dictamen.
 "-3 També correspon a la Comissió Jurídica Assessora:    
  "a) Dictaminar sobre els avantprojectes de llei i sobre 
 els projectes de reglaments i de disposicions de caràcter 
 general no inclosos en l'apartat 1.b) d'aquest article que 
 se sotmetin a la seva consideració.
  "b) Dictaminar sobre qüestions relatives a l'ordenament 
 jurídic català i a les relacions d'aquest amb el de 
 l'Estat.
  "c) Elevar al Govern de la Generalitat les propostes i 
 els suggeriments que cregui convenients sobre l'ordenament 
 jurídic català.
 "-4 La sol·licitud de dictàmens correspon al President de 
 la  Generalitat,  al Govern de la Generalitat i als 
 consellers que tinguin atribuïda competència sobre la 
 matèria."                          
                               
 "Article 6.1                        
  "Els membres de la Comissió Jurídica Assessora, abans de 
 prendre possessió del càrrec, han de prometre fidelitat a 
 la  Constitució,  a  l'Estatut  d'Autonomia  i a les 
 institucions de govern catalanes, davant el President de la 
 Generalitat."                        
                               
 "Article 8                         
 "-1 La Comissió Jurídica Assessora actua en Ple i en 
 Comissió Permanent.
 "-2 Per  a  l'elaboració  dels dictàmens, la Comissió 
 Permanent nomena, entre els membres del Ple, Ponents o 
 Comissions especials."                   
                               
 "Article 9.1                        
  "La Comissió Permanent és formada pel President i per 
 vuit membres. Aquests són designats pel Ple, entre els seus 
 membres, en la proporció adequada de llurs especialitats 
 jurídiques a les funcions de la Comissió Permanent."    
                               
 "Article 10                         
 "-1 Corresponen al Ple:                   
  "a) L'aprovació dels dictàmens sobre els avantprojectes 
 de llei, sobre els projectes de decrets legislatius i sobre 
 les propostes o els suggeriments que s'elevin al Govern de 
 la Generalitat.
  "b) L'aprovació de la memòria anual d'activitats.
  "c) L'avantprojecte de pressupost.
 "-2 Corresponen a la Comissió Permanent les altres funcions 
 de la Comissió Jurídica Assessora. Pot, però, sotmetre a 
 l'aprovació  del Ple els dictàmens que tinguin major 
 transcendència o complexitat.
 "-3 Els dictàmens han d'ésser emesos en el termini màxim de 
 dos mesos a comptar des de l'entrada de l'expedient. El 
 termini es pot reduir en casos d'urgència, a petició de 
 l'autoritat consultant.
  "A  proposta del President de la Comissió Jurídica 
 Assessora, fonamentada en la complexitat del dictamen, pot 
 ampliar-se el termini fins a tres mesos."          
                               
 Article 2                          
  Se suprimeixen l'apartat 2 de l'article 7 i els articles 
 12 i 14 de la Llei 3/1985.
                               
 Disposicions transitòries                  
 Primera                           
  Mentre no s'aprovi el Reglament de funcionament de la 
 Comissió Jurídica Assessora, adaptat al text refós, la 
 Comissió funcionarà amb adaptacions de l'actual Reglament 
 al que resulti de l'aplicació de la present Llei en 
 concordança amb la Llei 3/1985, del 15 de març.
                               
 Segona                           
  Llevat que la Comissió Permanent no ho acordi altrament, 
 els avantprojectes de llei i els informes que hagin estat 
 encarregats a alguna de les seccions de la Comissió 
 Jurídica  Assessora  continuaran essent tramitats pels 
 pels mateixos membres que formaven la secció, que canviarà 
 el seu nom pel de Comissió especial.
                               
 Disposició derogatòria                   
  Queden derogats l'apartat 4 de l'article 65 de la Llei 
 13/1989, del 14 de desembre, d'Organització, Procediment i 
 Règim Jurídic de l'Administració de la Generalitat de 
 Catalunya, i totes les altres disposicions d'un rang igual 
 o inferior que s'oposin al que estableix aquesta Llei.
                               
 Disposicions finals                     
 Primera                           
  S'autoritza el Govern de la Generalitat perquè, en el 
 termini de dos mesos des de l'entrada en vigor d'aquesta 
 Llei, aprovi el Decret Legislatiu de Refosa amb la Llei 
 3/1985, del 15 de març, que aclareixi i harmonitzi els dos 
 textos legals i en regularitzi el llenguatge. Després 
 d'haver estat aprovat el decret legislatiu, el Govern el 
 trametrà al Parlament als efectes de l'article 122 del seu 
 Reglament.
                               
 Segona                           
  S'autoritza el Govern de la Generalitat perquè, en el 
 termini d'un mes, un cop aprovat el Decret Legislatiu de 
 Refosa, adapti el Reglament de funcionament de la Comissió 
 Jurídica Assessora al text refós, i perquè dicti les 
 disposicions necessàries per al desenvolupament d'aquesta 
 Llei.
                               
 Tercera                           
  Aquesta Llei entrarà en vigor l'endemà de la seva 
 publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de 
 Catalunya.
  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui 
 d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que 
 els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin 
 complir.
                               
 Palau de la Generalitat, 28 de desembre de 1990       
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Agustí M. Bassols i Parés                  
 Conseller de Justícia