Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 4/1991, de 22 de març, de creació del Departament de Medi Ambient.

Dades bàsiques
 • Rang del document Llei

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 004/1991

 • Data del document 22/03/1991

 • Data de publicació 27/03/1991

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 1424

 • No Vigent
27/03/1991 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT

 EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA         
                               
  Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de 
 Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el 
 que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de 
 Catalunya, promulgo la següent               
                               
 LLEI                            
                               
  L'especial transcendència que ha assolit la protecció del 
 medi ambient i la necessitat de dur a terme una gestió 
 unificada dels diferents àmbits que incideixin en l'adopció 
 d'una política global de preservació del medi aconsellen 
 donar a aquest àmbit el  màxim  rang  d'organització 
 mitjançant la creació d'un departament, com a responsable 
 màxim d'establir i executar les directrius generals de la 
 política de medi ambient, d'acord amb les orientacions 
 generals del Govern.
                               
  En virtut de l'anterior, de conformitat amb el que 
 estableixen els articles 79 de la Llei 3/1982, del 23 de 
 març, del President, del Parlament i del Consell Executiu, 
 i 9 de la Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'Organització, 
 Procediment i Règim Jurídic de l'Administració de la 
 Generalitat,                        
                               
 Article únic                        
  Es crea el Departament de Medi Ambient, al qual correspon 
 establir, d'acord amb les orientacions del Govern, les 
 directrius generals de la política de medi ambient, i 
 l'exercici de les competències i funcions en aquest àmbit.
                               
 Disposició addicional                    
  Totes les referències que continguin les lleis vigents 
 als  departaments  o òrgans de l'Administració de la 
 Generalitat en allò que es refereix a l'assignació de 
 funcions sobre el medi ambient s'entendrà que es refereixen 
 al  Departament de Medi Ambient, d'acord amb el que 
 s'establirà en compliment de la Disposició Final Primera 
 d'aquesta Llei.
                               
 Disposicions finals                     
 Primera                           
  El  Govern  de la Generalitat precisarà l'abast de 
 l'assignació de competències i funcions que correspon 
 exercir al Departament de Medi Ambient i li adscriurà els 
 centres directrius, serveis, organismes i mitjans personals 
 i materials necessaris per al seu funcionament.
                               
 Segona                           
  S'autoritza el Govern de la Generalitat per realitzar les 
 modificacions pressupostàries necessàries als efectes de 
 donar compliment al que estableix la present Llei.
                               
 Tercera                           
  L'article 9.1 de la Llei 13/1989, del 14 de desembre, 
 resta redactat de la manera següent:            
 "-1 L'Administració de la Generalitat està organitzada en 
 els catorze Departaments següents:             
 "Presidència.
 "Governació.
 "Economia i Finances.
 "Ensenyament.
 "Cultura.
 "Sanitat i Seguretat Social.
 "Política Territorial i Obres Públiques.
 "Agricultura, Ramaderia i Pesca.
 "Treball.
 "Justícia.
 "Indústria i Energia.
 "Comerç, Consum i Turisme.
 "Benestar Social.
 "Medi Ambient".
                               
 Quarta                           
  Aquesta Llei entrarà en vigor el mateix dia de la seva 
 publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui 
 d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que 
 els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin 
 complir.
                               
 Palau de la Generalitat, 22 de març de 1991         
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya