Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 15/1981, de 24 de desembre, d'aprovació del Pressupost d'explotació i capital de l'Institut Català del Sòl de l'any 1981.

Dades bàsiques
 • Rang del document Llei

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 015/1981

 • Data del document 24/12/1981

 • Data de publicació 31/12/1981

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 189

 • No Vigent
Afectacions
20/01/1982 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT

 EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA         
                               
 Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de     
 Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el 
 que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'Autonomia,   
 promulgo la següent                     
                               
 LLEI                            
                               
  La Llei 4/1980, de 16 de desembre, creà l'Institut Català 
 del Sòl, Organisme Autònom, amb personalitat jurídica    
 pròpia, adscrit al Departament de Política Territorial i  
 Obres Públiques.                      
  Un dels seus objectius és el de dur a terme les tasques  
 tècniques i econòmiques requerides pel desenvolupament de la
 gestió urbanística i ésser instrument de Política del sòl  
 destinat a atendre necessitats col·lectives d'aquest.    
  Per a la consecució dels esmentats objectius, l'Institut 
 Català del Sòl pot utilitzar els instruments de dret Públic 
 i de dret privat propis de les entitats autònomes i, entre 
 d'altres, el d'adquirir, posseir, reivindicar, permutar i  
 gravar tota classe de béns, concertar crèdits,       
 celebrar contractes i obligar-se.              
  Per la Llei del 22 d'abril de 1981 del Parlament de    
 Catalunya foren aprovats els pressupostos de la Generalitat 
 i dels seus Organismes Autònoms, sense incloure-hi els de  
 l'Institut Català del Sòl, ja que en la data de presentació 
 del Projecte de la Llei de Pressupostos al Parlament de   
 Catalunya no havia estat creat encara l'Institut Català del 
 Sòl.                            
  Posteriorment, constituït l'Institut i elaborat el seu  
 Pressupost en la forma que estableix l'article 5.1 de la  
 seva Llei de creació, i per tal d'incorporar l'esmentat   
 Pressupost de l'Institut Català del Sòl als generals de la 
 Generalitat, el Parlament aprova la següent Llei:      
                               
 Article 1                          
  S'aprova el Pressupost d'Explotació i Capital de     
 l'Institut Català del Sòl de l'any 1981 amb unes dotacions 
 per un import total de dos mil nou-cents cinquanta-quatre  
 milions cinc-centes vuit mil sis-centes vint-i-nou     
 (2.954.508.629) pessetes i uns mitjans per un import total 
 de dos mil nou-cents cinquanta quatre milions cinc-centes  
 vuit mil sis-centes vint-i-nou (2.954.508.629) pessetes tal 
 com es desglossa en l'annex.                
                               
 Article 2                          
  S'autoritza l'Institut Català del Sòl a emetre Deute   
 Públic per dos mil milions de pessetes (2.000.000.000) per 
 al finançament de les inversions reals que s'assenyalen en 
 el seu Programa d'Actuació per a 1981-1982.         
                               
 Article 3                          
  S'autoritza el Conseller d'Economia i Finances perquè   
 efectuï la remodelació de la Secció pressupostària     
 corresponent al Departament de Política Territorial i Obres 
 Públiques en funció del Pressupost aprovat per a l'Orgamisme
 Autònom.                          
                               
 Article 4                          
  En el càlcul del preu de venda de les alienacions     
 d'Inversions reals que s'efectuïn s'imputaran els      
 corresponents costos d'explotació de l'Institut Català del 
 Sòl.                            
                               
 DISPOSICIÓ FINAL                      
  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui  
 d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que  
 els Tribunals i les Autoritats als quals pertoqui la facin 
 complir.                          
                               
 Barcelona, 24 de desembre de 1981              
                               
 JORDI PUJOL                         
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 RAMON TRIAS I FARGAS                    
 Conseller d'Economia i Finances               
                               
 (Vegeu quadres a les pàgs. 1856-1857)