Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

ORDRE INT/193/2011, de 28 de juliol, per la qual es crea el Registre electrònic de plans d'autoprotecció.

Dades bàsiques
  • Rang del document Ordre

  • Organisme emissor Departament d'Interior

  • Núm. del document INT/0193/2011

  • Data del document 28/07/2011

  • Data de publicació 09/08/2011

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 5938

Afectacions
TEXT CONSOLIDAT

La Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, en el seu article 7, estableix que les persones, les empreses i, en general, les entitats i els organismes que fan activitats que poden generar situacions de greu risc col·lectiu, de catàstrofe o de calamitat pública, i també els centres i les instal·lacions, públics i privats, que poden resultar afectats de manera especialment greu per situacions d'aquest caràcter, estan obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i a mantenir els mitjans personals i materials necessaris per afrontar situacions de risc i d'emergència.

La mateixa Llei, en el seu article 19, defineix els plans d'autoprotecció com instruments que permeten preveure, per a determinats centres, empreses i instal·lacions, les emergències que es poden produir com a conseqüència de llur pròpia activitat i les mesures de resposta davant situacions de risc, de catàstrofes i de calamitats públiques que els poden afectar.

En l'àmbit dels preceptes d'aquesta Llei, el Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures, té com a objecte regular les actuacions destinades a assegurar l'aplicació de mesures d'autoprotecció en les empreses i, en general, les entitats i els organismes que fan activitats que poden generar situacions de greu risc col·lectiu, de catàstrofe o de calamitat pública, i també els centres i les instal·lacions i les seves dependències, públics i privats, que poden resultar afectats de manera especialment greu per situacions d'aquest caràcter.

El Decret estableix el procediment per valorar tècnicament la capacitat per assegurar les condicions d'autoprotecció davant de les situacions de risc previstes per causes internes o externes, i regula els mecanismes organitzatius i la provisió dels mitjans necessaris per assegurar la detecció i resposta ràpida i per evitar efectes de gran intensitat o impacte en la població. Una de les finalitats del Decret és, també, establir els sistemes de control per part de l'Administració, tant autonòmica com local, respecte a la validació del pla, el seu registre i el seu procés d'implantació.

Per complir aquesta finalitat l'article 11 del Decret diu, entre les funcions de la direcció general competent en matèria de protecció civil, que aquesta ha de ser responsable de desenvolupar i de mantenir operatiu un Registre electrònic de plans d'autoprotecció. El mateix Decret també fa referència al Registre electrònic de plans d'autoprotecció en diferents actuacions en les fases del procediment dels plans d'autoprotecció.

Al Departament d'Interior, segons el Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, li correspon l'exercici de les atribucions pròpies de l'Administració de la Generalitat en l'àmbit, entre altres, de les emergències i la protecció civil. La Direcció General de Protecció Civil requereix per a l'exercici de les seves funcions la creació de l'esmentat Registre electrònic de plans d'autoprotecció.

La Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, preveu, amb caràcter bàsic, que les administracions públiques podran establir l'obligatorietat que les comunicacions es facin per mitjans electrònics, així com el contingut mínim dels registres electrònics, les comunicacions i les notificacions electròniques.

Així mateix, el Decret 56/2009, de 7 d'abril, per a l'impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l'Administració de la Generalitat, preveu que una de les seves finalitats essencials és ordenar i impulsar l'Administració electrònica, per tal de millorar l'eficàcia interna, les relacions intraadministratives i interadministratives, l'eficàcia pública i les relacions de l'Administració amb els ciutadans i les ciutadanes, les empreses i les organitzacions.

En aquest sentit, cal destacar també la Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, que vol contribuir a avançar en el procés de transformació de les administracions públiques catalanes regulant el paper dels mitjans electrònics per facilitar la consolidació d'unes administracions públiques que, sobre la base de l'ús dels mitjans electrònics, millorin l'eficiència interna i facilitin les relacions interadministratives i les relacions amb els ciutadans.

Finalment, el sistema d'informació elaborat per a la implantació del Registre electrònic de plans d'autoprotecció compleix els protocols de seguretat i les especificacions tècniques que asseguren l'efectivitat de la signatura electrònica, tant per a la identificació de titulars d'activitats i centres, com per als i les professionals que puguin tenir accés a les dades registrals, i per a l'emissió de certificats i notificacions per part de l'Administració.

En conseqüència, d'acord amb la normativa esmentada, vist l'informe de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, de conformitat amb el que disposen l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya; l'article 39.3 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i la disposició final primera del Decret 82/2010, de 29 de juny, abans esmentat, i en ús de les facultats que em són atribuïdes,

Ordeno:

Article 1

Objecte i finalitats

1.1 L'objecte d'aquesta Ordre és la creació i la regulació del funcionament del Registre electrònic de plans d'autoprotecció, gestionat per la direcció general competent en matèria de protecció civil, de conformitat amb el que preveu el Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.

1.2 El Registre electrònic de plans d'autoprotecció té com a finalitats la inscripció dels plans d'autoprotecció que s'elaborin de conformitat amb el Decret 82/2010, de 29 de juny, i el registre de totes aquelles comunicacions i actuacions que es preveuen en aquest Decret.

Article 2

Naturalesa jurídica i característiques del Registre electrònic de plans d'autoprotecció

2.1 El Registre electrònic de plans d'autoprotecció és un registre administratiu de caràcter públic i funcionament telemàtic, adscrit al departament competent en matèria de protecció civil mitjançant la direcció general que exerceix les competències en aquesta matèria.

2.2 La inscripció en el Registre electrònic de plans d'autoprotecció i la resta de tràmits que deriven del Decret 82/2010, de 29 de juny, s'efectuen únicament mitjançant forma electrònica de conformitat amb el que estableix aquesta Ordre, a l'empara de l'article 27.6 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

2.3 El sistema d'informació per a la tramitació telemàtica vinculada al Decret 82/2010, de 29 de juny, en relació amb els plans d'autoprotecció i les comunicacions i actuacions que se'n deriven, rep el nom d'HERMES. Aquest sistema d'informació, sota la responsabilitat de la direcció general competent en matèria de protecció civil, dóna el necessari suport tecnològic i permet el funcionament i manteniment operatius del Registre electrònic de plans d'autoprotecció.

Article 3

Persones usuàries del Registre electrònic de plans d’autoprotecció
3.1 Les persones titulars de les activitats o dels centres que, d’acord amb l’article 4 del Decret 82/2010, de 29 de juny, tenen l’obligació de comunicar a l’Administració pública competent en matèria de protecció civil l’afectació de l’activitat a aquesta norma, estan legitimades per ser persones usuàries del Registre electrònic de plans d’autoprotecció i s’han d’identificar com a tals titulars.

3.2 La resta de persones que, de conformitat amb el Decret 82/2010, de 29 de juny, han de fer les tramitacions administratives oportunes mitjançant el Registre electrònic de plans d’autoprotecció poden ser també persones usuàries d’aquest Registre.

3.3 La identificació i autenticació per accedir al Registre electrònic de plans d’autoprotecció a través del sistema d’informació HERMES i la signatura dels formularis electrònics proposats per aquest es duran a terme, segons el perfil d’usuari, mitjançant:

a) Certificats digitals de persona física reconeguts, en el cas de persones usuàries amb els rols de titulars de l’activitat o de centre; de persones tècniques acreditades, o de cap de l’emergència d’una activitat o centre.

b) Certificats digitals de persona física reconeguts que vinculin les persones usuàries a la institució en la qual presten els seus serveis, en el cas de personal de les administracions públiques, que actuen com a titulars de l’activitat o centre, o exercint les competències de l’Administració pública.

3.4 Els certificats esmentats han d’estar emesos per alguna de les entitats prestadores de serveis de certificació i classificades pel Consorci Administració Oberta de Catalunya que es troben especificades a l’adreça http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Signatura-electronica-i-seguretat/Validador/Classificacio-Certificats.

3.5 Aquests certificats s’han d’utilitzar d’acord amb les respectives condicions d’ús i han d’haver estat classificats, segons els actes als quals es vinculin, d’acord amb els criteris següents:

a) Per a la identificació i autenticació dels usuaris, amb nivell 2 o superior.

b) Per a la signatura electrònica, amb nivell 3 o superior.

Altres versions d'aquest precepte

Article 4

Persona titular de l’activitat o centre
4.1 L’acreditació de la capacitat d’actuar com a persona titular d’una activitat o centre es formalitza a través d’una declaració responsable mitjançant el Registre electrònic de plans d’autoprotecció, en el moment de comunicar l’afectació de l’activitat o del centre, objecte del pla d’autoprotecció, d’acord amb el Decret 82/2010, de 29 de juny. Aquesta declaració responsable té els efectes que disposa l’article 35 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

4.2 Els canvis que es produeixin respecte a la titularitat d’una activitat o centre els ha de comunicar al Registre electrònic de plans d’autoprotecció la persona titular en relació amb la qual es produeix la substitució o canvi de titularitat . Així mateix, per adquirir la condició de persona titular d’una activitat o centre als efectes del que preveu el Decret 82/2010, de 29 de juny, la nova persona titular ha d’efectuar una declaració expressa d’acceptació, a través del Registre electrònic de plans d’autoprotecció, una vegada li sigui comunicada aquesta circumstància.

No obstant això, en el supòsit que el canvi no el comuniqui la persona titular, ho pot fer la nova persona titular, mitjançant una comunicació a la direcció general del departament competent en matèria de protecció civil, amb la deguda acreditació de la seva titularitat de l’activitat o centre.
Altres versions d'aquest precepte

Article 5

Responsable tècnic
La persona titular de l’activitat o del centre pot designar, per a les gestions que no siguin de la seva exclusiva competència davant el Registre electrònic de plans d’autoprotecció, un responsable tècnic, que pot estar acreditat de conformitat amb l’Ordre IRP/516/2010, de 8 de novembre, sobre el procediment d’acreditació del personal tècnic competent per a l’elaboració de plans d’autoprotecció en l’àmbit de la protecció civil.

Amb aquesta designació, que s’ha d’inscriure en el Registre electrònic de plans d’autoprotecció, s’entén que el responsable tècnic representa la persona titular de l’activitat o centre davant el Registre.
Altres versions d'aquest precepte

Article 6

Cap d'emergència
6.1 Per a l’acreditació de la capacitat d’actuar dels caps d’emergència que preveu l’article 5 del Decret 82/2010, de 29 de juny, és necessari estar inscrit com a tal al Registre electrònic de plans d’autoprotecció per la persona titular de l’activitat o centre o, si escau, per la persona que actuï com a responsable tècnic, atesa la condició de representant de la persona titular.

6.2 Així mateix, de conformitat amb el que disposa l’article 5.2.4 del Decret 82/2010, de 29 de juny, la persona titular de l’activitat o centre ha de comunicar al Registre electrònic de plans d’autoprotecció la designació de les persones i de les funcions i responsabilitats a què fa referència aquest precepte.
Altres versions d'aquest precepte

Article 7

Funcions del Registre electrònic de plans d'autoprotecció

Són funcions del Registre electrònic de plans d'autoprotecció:

a) Tramitar els procediments relatius a les comunicacions d'afectació de l'activitat o centre, així com totes aquelles altres comunicacions, sol·licituds, modificacions, cancel·lacions i de les trameses d'informes derivats de la gestió dels plans d'autoprotecció.

b) Incorporar i integrar les dades sobre anàlisi de risc i d'altres aplicables a la gestió de les emergències i associades als plans d'autoprotecció.

c) Permetre als centres responsables de la gestió d'emergències l'accés, durant les mateixes, a la informació continguda i als plans mateixos, així com l'explotació d'aquesta informació en els processos d'elaboració de plans d'emergència i del Mapa de Protecció Civil de Catalunya.

d) La custòdia i la conservació de la documentació vigent.

Article 8

Continguts mínims del Registre electrònic de plans d'autoprotecció

8.1 Pel que fa al procediment administratiu que han de seguir els plans d'autoprotecció homologats per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, el contingut mínim és el que estableix l'apartat 1 de l'annex IV del Decret 82/2010, de 29 de juny.

8.2 Quant a les dades sobre anàlisi de risc i d'altres aplicables a la gestió de les emergències associades als plans d'autoprotecció homologats en l'àmbit d'aplicació del Decret 82/2010, de 29 de juny, en el cas de les activitats previstes a l'annex I del Decret esmentat, el Registre electrònic de plans d'autoprotecció ha de contenir, com a mínim, les dades establertes en l'apartat 2 de l'annex IV del mateix Decret.

8.3 Les dades prèvies que s'han de comunicar en cas de simulacre són les previstes en l'annex V del Decret 82/2010, de 29 de juny.

Article 9

Procediment d'inscripció dels plans d'autoprotecció en el Registre electrònic de plans d'autoprotecció

9.1 De conformitat amb el que disposa el Decret 82/2010, de 29 de juny, el procediment per a la inscripció dels plans d'autoprotecció s'inicia amb la comunicació de l'afectació de l'activitat o del centre.

Aquesta comunicació s'ha de fer mitjançant el Registre electrònic de plans d'autoprotecció, a través de la corresponent connexió telemàtica establerta en el web del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de protecció civil, en l'apartat relatiu als plans d'autoprotecció.

9.2 A través del Registre electrònic de plans d'autoprotecció, s'ha d'emetre un resguard acreditatiu de la presentació de la comunicació efectuada en el qual han de constar les dades proporcionades per la persona interessada, amb indicació de la data i l'hora en què aquesta presentació s'ha realitzat en el servidor del Registre. Així mateix ha de generar i assignar una clau individualitzada d'identificació registral.

Article 10

Funcionament del Registre de plans electrònics d'autoprotecció

10.1 El Registre de plans electrònics d'autoprotecció ha de permetre la presentació de sol·licituds i comunicacions durant les vint-i-quatre hores del dia, tots els dies de l'any, excepte en les interrupcions que siguin necessàries per raons tècniques, que s'hauran de comunicar a les persones usuàries.

10.2 El calendari i l'hora de referència són els vigents a la localitat de la seu electrònica corporativa de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

10.3 Als efectes del còmput de terminis, la presentació d'un escrit en un dia inhàbil s'entén efectuada en la primera hora del dia hàbil següent, tot i què en l'assentament ha de constar la data i l'hora en què efectivament s'ha rebut el document presentat.

10.4 Les sol·licituds, els escrits i les comunicacions que les persones interessades presentin a través del Registre electrònic de plans d'autoprotecció no relacionats amb els tràmits que consten en aquesta Ordre, no produeixen cap efecte i es tindran per no presentats, el que s'ha de comunicar a la persona interessada.

Article 11

Notificacions

11.1 Les notificacions a través del Registre electrònic de plans d'autoprotecció, quan les persones destinatàries siguin entitats o empreses de les administracions públiques, s'efectuen mitjançant correu electrònic amb justificant de recepció.

11.2 Les notificacions a través del Registre electrònic de plans d'autoprotecció, quan les persones destinatàries siguin entitats privades, s'efectuen mitjançant el servei de notificació electrònica de la Generalitat de Catalunya e-NOTUM, d'acord amb els corresponents requisits per accedir i utilitzar aquest servei de notificació electrònica.

Article 12

Cancel·lació o modificació de la inscripció registral

12.1 El cessament de l'activitat o la desaparició de la causa que motiva l'afectació d'una activitat o centre s'ha de comunicar a través del Registre electrònic de plans d'autoprotecció, i queden exempts a partir d'aquest moment de les obligacions establertes pel Decret 82/2010, de 29 de juny. La cancel·lació de la inscripció en el Registre electrònic de plans d'autoprotecció s'efectua automàticament quan així ho comunica la persona titular de l'empresa o persona titular inscrita, i implica també la cancel·lació de tots aquells tràmits que es trobin en tramitació.

12.2 La direcció general competent en matèria de protecció civil pot cancel·lar d'ofici la inscripció de les empreses o persones titulars inscrites en el Registre electrònic de plans d'autoprotecció quan, per les dades que estiguin en el seu poder, tingui coneixement que l'empresa o persona titular es troba en un dels supòsits previstos en l'apartat anterior, el que s'ha de comunicar a la/les persona/es interessada/es.

12.3 Les sol·licituds referents a les modificacions que es produeixin i les comunicacions derivades del compliment de la normativa en matèria d'autoprotecció, d'acord amb el que estableix el Decret 82/2010, de 29 de juny, s'han de presentar i efectuar a través del Registre electrònic de plans d'autoprotecció.

Article 13

Gestió de documents electrònics

13.1 Els documents en suport informàtic generats pel Registre electrònic de plans d'autoprotecció tenen la consideració de documents originals i es troben degudament enregistrats mentre estiguin en fase activa, de conformitat amb la legislació vigent.

13.2 Es poden emetre còpies electròniques autèntiques dels documents del Registre electrònic de plans d'autoprotecció a través del sistema d'informació HERMES, d'acord amb el que preveu l'article 30 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, i amb l'eficàcia que preveu l'article 46 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

13.3 Els documents que s'han d'aportar de conformitat amb el que estableix el Decret 82/2010, de 29 de juny, s'han d'incorporar al Registre electrònic de plans d'autoprotecció, a través del sistema d'informació HERMES en format electrònic, mitjançant el corresponent formulari electrònic de presentació, signat electrònicament, si escau.

Article 14

Arxivament

14.1 Els documents i formularis electrònics que es reben i es transmeten mitjançant el sistema d'informació HERMES del Registre electrònic de plans d'autoprotecció són arxivats i custodiats en aquest sistema de manera que es garanteixi la seguretat, la integritat, l'autenticitat i la preservació de la informació continguda en el document i, en particular, la identificació de les persones usuàries i el control de l'accés, d'acord amb la legislació vigent.

14.2 Als efectes del tractament de l'arxiu de la documentació que ja no té vigència, els formularis i els documents dels plans d'autoprotecció d'interès per a la protecció civil de Catalunya reben el tractament que preveu la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents, així com aquelles disposicions que siguin d'aplicació en aquesta matèria.

Als mateixos efectes, els formularis i documents dels plans d'autoprotecció d'interès per a la protecció civil local, una vegada ja no siguin vigents, es posen a disposició de l'ens local de referència.

Article 15

Suports i continguts informatius d'interès per a les persones usuàries

A través de l'Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de Catalunya i del web de la direcció general competent en matèria de protecció civil, s'ha de fer pública la informació i documentació d'interès per a les persones usuàries del Registre electrònic de plans d'autoprotecció, la qual s'ha de mantenir degudament actualitzada i disponible per ser consultada en qualsevol moment. Com a mínim aquesta informació ha de fer referència a les qüestions següents:

a) Els requeriments dels components tècnics necessaris per accedir i utilitzar el sistema d'informació HERMES.

b) Els aspectes rellevants del procediment telemàtic del Registre electrònic de plans d'autoprotecció.

c) La realització dels tràmits electrònics.

d) Les respostes a preguntes freqüents relatives als continguts del Decret 82/2010, de 29 de juny.

e) Les respostes a preguntes freqüents relatives al Registre electrònic de plans d'autoprotecció i al sistema d'informació HERMES.

f) Els canvis i noves prestacions del sistema d'informació HERMES.

g) Interoperabilitat, si escau, amb d'altres sistemes informàtics.

Disposició addicional

Excepcionalment les sol·licituds, les comunicacions i la resta de documentació es poden presentar en suport digital en el registre del departament competent en matèria de protecció civil, sens perjudici que es puguin presentar per qualsevol de les formes que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en el supòsit que per problemes tècnics greus, degudament acreditats pel departament competent en matèria de protecció civil, no es pugui accedir al Registre electrònic de plans d’autoprotecció per dur a terme els tràmits derivats del Decret 82/2010, de 29 de juny, i d’aquesta Ordre.

Disposició derogatòria única

Es deroga la lletra d) de l'article 2.2 i l'últim paràgraf de l'article 6, relatiu als plans d'autoprotecció, de l'Ordre d'11 de gener de 1996, de regulació del Registre general de plans de protecció civil.