Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 395/2011, de 27 de setembre, de la Comissió de Codificació de Catalunya i de l'Observatori de Dret Privat de Catalunya.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament de Justícia

  • Núm. del document 395/2011

  • Data del document 27/09/2011

  • Data de publicació 29/09/2011

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 5974

Afectacions
30/09/2011 -
TEXT PUBLICAT

Preàmbul

El Decret 13/2000, de 10 de gener, de reestructuració parcial del Departament de Justícia, va crear l'Observatori de Dret Privat de Catalunya com a òrgan desconcentrat, sense personalitat jurídica pròpia i adscrit directament a la persona titular del Departament, i amb la finalitat d'actuar com un instrument especialitzat de l'acció política del Govern de la Generalitat en matèria de dret privat i com un centre de seguiment, estudi, debat i divulgació d'aquest dret, així com d'establiment de relacions amb altres organismes estatals i internacionals amb finalitats semblants.

Mitjançant el Decret 190/2000, de 29 de maig, es va regular la composició, l'organització i el funcionament dels diferents òrgans de l'Observatori i es van aprovar totes les determinacions necessàries per a l'inici de les seves activitats.

Pel Decret 125/2002, de 30 d'abril, de reestructuració de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques, es va establir l'adscripció de l'Observatori a la Direcció General esmentada.

El Decret 266/2004, de 27 d'abril, que regula els òrgans de l'Observatori de Dret Privat de Catalunya, l'organitza en un Consell Rector, una Comissió de Codificació, una direcció i una secretaria tècnica.

D'acord amb el Decret 333/2011, de 3 de maig, de reestructuració del Departament de Justícia, l'Observatori de Dret Privat de Catalunya depèn de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques, a la qual correspon exercir les funcions que la legislació vigent atribueix al Departament de Justícia en matèria de dret privat.

El temps transcorregut d'ençà que l'Observatori de Dret Privat de Catalunya va començar a funcionar i l'experiència adquirida durant aquests anys, així com la reflexió sobre la necessitat d'efectuar canvis per a un funcionament més operatiu d'aquest òrgan, aconsellen introduir algunes modificacions en la seva regulació i modificar-ne la forma d'organització i la composició, per fer-lo més àgil i eficient i dotar la Comissió de Codificació de Catalunya d'entitat pròpia i independent de l'Observatori de Dret Privat de Catalunya, que passa a ser un òrgan consultiu.

Aquest Decret té per objecte la regulació de la composició, l'organització i el funcionament de la Comissió de Codificació de Catalunya i de l'Observatori de Dret Privat de Catalunya, i s'estructura de la manera següent:

El capítol 1 regula la composició, les funcions i el funcionament de la Comissió de Codificació de Catalunya, que és l'òrgan col·legiat encarregat de la preparació de les tasques prelegislatives en matèria de dret privat i que actua en Ple, en Comissió Permanent i en seccions.

El capítol 2 regula la composició, les funcions i el funcionament de l'Observatori de Dret Privat de Catalunya, que és l'òrgan col·legiat representatiu i de consulta de la Comissió de Codificació de Catalunya.

El capítol 3 estableix les funcions de la persona titular de la direcció de la Comissió de Codificació de Catalunya i de la secretaria tècnica de la Comissió de Codificació de Catalunya i de l'Observatori de Dret Privat de Catalunya.

Per tot això, de conformitat amb el que estableix la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern;

A proposta de la consellera de Justícia i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

CAPÍTOL 1

La Comissió de Codificació de Catalunya

Article 1

Naturalesa

La Comissió de Codificació de Catalunya és l'òrgan col·legiat adscrit al departament competent en matèria de dret civil que té per objecte l'elaboració de propostes de revisió, actualització i desenvolupament del dret privat de Catalunya, en especial del dret civil.

Article 2

Nomenaments i cessaments

Els membres de la Comissió de Codificació de Catalunya que no ho són per raó del càrrec són nomenats i destituïts per la persona titular del departament competent en matèria de dret civil. En tot cas cessen automàticament a l'acabament de la legislatura.

Article 3

Organització

La Comissió de Codificació de Catalunya s'organitza per al funcionament en el Ple, la Comissió Permanent i les seccions, sota la coordinació de la persona titular de la direcció.

Article 4

Funcions del Ple

Corresponen al Ple de la Comissió de Codificació de Catalunya les funcions següents:

a) Informar sobre la necessitat de reformes legislatives per tal d'adequar la legislació catalana a la realitat de cada moment i establir les bases a les quals s'ha d'ajustar aquesta nova regulació.

b) Informar sobre la conveniència de regular noves institucions.

c) Aprovar el pla d'actuacions i activitats anual i la memòria anual de resultats, a proposta de la Comissió Permanent.

d) Examinar, debatre i aprovar els treballs preparatoris sobre textos legislatius preparats per les seccions.

e) Assessorar la persona titular del departament competent en matèria de dret civil quan ho requereixi.

f) Proposar a la persona titular del departament competent en matèria de dret civil les actuacions que consideri més adients per a l'assoliment dels objectius de la Comissió de Codificació de Catalunya.

g) Totes les altres funcions que li siguin encarregades.

Article 5

Composició del Ple

5.1 El Ple de la Comissió de Codificació de Catalunya té la composició següent:

a) Presidència: la persona titular del departament competent en matèria de dret civil.

b) Vicepresidència: la persona titular de la direcció general competent en matèria de dret civil, que substitueix la persona que exerceix la presidència en cas d'absència, vacant o malaltia.

c) Vocalies:

La persona titular de la direcció de la Comissió de Codificació de Catalunya.

La persona titular de la direcció del Gabinet Jurídic de la Generalitat o persona en la qual delegui.

Les persones titulars de la presidència i vicepresidència de les seccions actives.

Un màxim de vint persones de l'àmbit acadèmic o professional de reconegut prestigi per la seva activitat en el camp de les ciències jurídiques.

5.2 Actua com a secretari o secretària del Ple el secretari o secretària tècnica.

Article 6

Funcionament del Ple

6.1 El Ple de la Comissió de Codificació de Catalunya es reuneix de manera ordinària com a mínim una vegada al semestre, i de manera extraordinària, cada vegada que el convoca la persona que exerceix la presidència del Ple, a iniciativa pròpia o a petició d'un terç dels membres del Ple.

6.2 La convocatòria de les sessions tant ordinàries com extraordinàries s'ha de notificar amb deu dies d'antelació. En cas d'urgència, les sessions extraordinàries es poden convocar amb una antelació de quaranta-vuit hores.

6.3 Amb la convocatòria s'ha de trametre, preferentment per mitjans electrònics, la documentació sobre la matèria que és objecte de la sessió, sens perjudici que aquesta documentació estigui disponible a la seu de la Comissió de Codificació de Catalunya.

Article 7

Adopció d'acords del Ple

7.1 Els acords que adopta el Ple de la Comissió de Codificació de Catalunya s'han de prendre per majoria dels membres assistents.

7.2 En cas d'empat, el vot de qui exerceix la presidència dirimeix el resultat de la votació.

7.3 En cap cas els acords adoptats pel Ple de la Comissió de Codificació de Catalunya tenen caràcter vinculant.

Article 8

Funcions de la Comissió Permanent

Corresponen a la Comissió Permanent de la Comissió de Codificació de Catalunya les funcions següents:

a) Assegurar l'activitat de la Comissió de Codificació de Catalunya entre cada Ple.

b) Informar el Ple de les activitats dutes a terme entre les sessions d'aquest òrgan i del compliment dels acords adoptats.

c) Aprovar, a proposta de la direcció de la Comissió de Codificació de Catalunya, la situació d'activitat o inactivitat de les diferents seccions.

d) Col·laborar amb la direcció de la Comissió de Codificació de Catalunya en la supervisió i coordinació del funcionament de les seccions.

e) Proposar a la persona titular de la direcció general competent en matèria de dret civil la realització d'informes o treballs preparatoris sobre els textos legislatius elaborats per les seccions.

f) Revisar i debatre els treballs realitzats per les seccions.

g) Aprovar, a proposta de la direcció de la Comissió de Codificació de Catalunya, la conveniència de regular noves institucions.

h) Proposar la conveniència d'incorporar a les reunions de les seccions persones expertes en una matèria determinada, quan l'assumpte objecte d'estudi ho requereixi.

i) Exercir les funcions que li encomani el Ple de la Comissió de Codificació de Catalunya.

j) Assessorar la persona titular del departament competent en matèria de dret civil quan ho requereixi.

k) Elaborar el pla d'actuacions i activitats anual i la memòria anual de resultats de la Comissió de Codificació de Catalunya.

Article 9

Composició de la Comissió Permanent

9.1 La Comissió Permanent té la composició següent:

a) Presidència: la persona titular de la direcció general competent en matèria de dret civil.

b) Vocalies:

La persona titular de la direcció de la Comissió de Codificació de Catalunya.

Les persones que exerceixen la presidència de les seccions actives.

9.2 Actua com a secretari o secretària de la Comissió Permanent el secretari o secretària tècnica.

9.3 Es poden incorporar a la sessió, a proposta de la Comissió Permanent i sempre que ho requereixi algun dels temes que s'hagin de tractar, persones expertes, les quals hi assisteixen amb veu i sense vot.

Article 10

Funcionament de la Comissió Permanent

10.1 La Comissió Permanent es reuneix, com a mínim, cada dos mesos en sessió ordinària de treball, i tantes vegades com es consideri necessari per al bon desenvolupament dels estudis que es duen a terme en cada moment.

10.2 La convocatòria de les sessions s'ha de notificar amb cinc dies d'antelació. En cas d'urgència, es poden convocar amb una antelació de quaranta-vuit hores.

10.3 Amb la convocatòria s'ha de trametre, preferentment per mitjans electrònics, la documentació sobre la matèria que és objecte de la sessió, sens perjudici que aquesta documentació estigui disponible a la seu de la Comissió de Codificació de Catalunya.

Article 11

Adopció d'acords de la Comissió Permanent

11.1 Els acords de la Comissió Permanent s'han de prendre de conformitat amb el que estableix l'article 7.1 i 7.2.

11.2 En cap cas els acords adoptats per la Comissió Permanent tenen caràcter vinculant.

Article 12

Les seccions

12.1 Les seccions de la Comissió de Codificació de Catalunya són les següents:

a) Secció de Persona i Família.

b) Secció de Persones Jurídiques.

c) Secció de Dret de Successions.

d) Secció de Drets Reals

e) Secció d'Obligacions i Contractes.

f) Secció d'Harmonització.

12.2 Correspon a les seccions la funció de realitzar les propostes de treballs preparatoris d'elaboració, modificació i desplegament de disposicions normatives en la matèria de dret privat que tinguin assignada.

12.3 Les seccions poden estar actives o inactives a proposta de la direcció de la Comissió de Codificació de Catalunya, en funció del pla d'actuacions i activitats anual aprovat pel Ple de la Comissió de Codificació de Catalunya.

Article 13

Composició de les seccions

13.1 Cada secció activa té una presidència i pot tenir vicepresidències i consta d'un nombre mínim de tres vocals, tots ells juristes de prestigi reconegut nomenats per la persona titular del departament competent en matèria de dret civil.

13.2 S'hi poden incorporar, quan ho considerin oportú, les persones titulars de la presidència i de la vicepresidència del Ple de la Comissió de Codificació de Catalunya. En aquest cas, la presidència de la secció és exercida per la persona titular de la presidència del Ple o, en cas d'absència, per la de la vicepresidència.

13.3 La persona titular de la direcció de la Comissió de Codificació de Catalunya forma part, com a membre nat, de totes les seccions.

13.4 Actua com a secretari o secretària de cada secció el secretari o secretària tècnica.

Article 14

Funcionament de les seccions i adopció d'acords

14.1 Cada secció activa es reuneix mensualment en sessió ordinària de treball i, a més, tantes vegades com es consideri necessari per al bon desenvolupament dels estudis que es duen a terme en cada moment.

14.2 La convocatòria de cada sessió de treball de les seccions, si no es fixa de forma permanent, s'efectua en cada reunió per a la següent i, en cas d'urgència, amb quaranta-vuit hores d'antelació, com a mínim.

14.3 Els acords de les seccions s'han de prendre de conformitat amb el que estableix l'article 7.1 i 7.2.

14.4 En cap cas els acords adoptats per les seccions tenen caràcter vinculant.

CAPÍTOL 2

L'Observatori de Dret Privat de Catalunya

Article 15

Naturalesa

L'Observatori de Dret Privat de Catalunya, adscrit al departament competent en matèria de dret civil, és l'òrgan d'assessorament i de seguiment de les activitats de la Comissió de Codificació de Catalunya, així com de participació i de relació amb la Generalitat de les institucions vinculades al dret privat de Catalunya.

Article 16

Funcions

Corresponen a l'Observatori de Dret Privat de Catalunya les funcions següents:

a) Fomentar i impulsar els projectes per tal d'actualitzar, modificar i desenvolupar el dret privat.

b) Informar i deliberar sobre les línies generals del pla d'activitats i ratificar els plans d'actuació i activitats anuals de la Comissió de Codificació de Catalunya.

c) Informar sobre els avantprojectes normatius que sotmeti a la seva consideració la Comissió de Codificació de Catalunya.

d) Promoure estudis i iniciatives de divulgació i difusió del dret privat català.

e) Conèixer dels convenis i de les relacions amb altres entitats i organismes amb objectius coincidents.

f) Qualsevol altra funció que li encarregui la persona titular del departament competent en matèria de dret civil.

Article 17

Composició

L'Observatori de Dret Privat de Catalunya té la composició següent:

a) Presidència: la persona titular del departament competent en matèria de dret civil.

b) Vicepresidència primera: la persona titular de la direcció general competent en matèria de dret civil, que substitueix la persona que exerceix la presidència en cas d'absència, vacant o malaltia.

c) Vicepresidència segona: la persona titular de la direcció de la Comissió de Codificació de Catalunya.

d) Vocalies:

Les persones que han estat conselleres del Departament de Justícia.

La persona titular de la direcció del Gabinet Jurídic de la Generalitat.

La persona titular de la presidència de la Comissió Jurídica Assessora.

La persona titular de la presidència del Consell de Garanties Estatutàries o el membre en el qual delegui.

La persona titular de la presidència de l'Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya.

La persona titular del deganat del Col·legi de Notaris de Catalunya.

La persona titular del deganat autonòmic dels registradors de la propietat, mercantils i de béns mobles de Catalunya.

La persona titular de la presidència del Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya.

La persona titular del deganat del Col·legi d'Advocats de Barcelona.

La persona titular de la presidència del Consell de Procuradors dels Tribunals de Catalunya.

Un o una jurista o diputat o diputada designat per cada partit polític amb representació parlamentària.

Fins a quinze membres escollits entre juristes o entitats de reconegut prestigi en l'àmbit jurídic.

La persona titular de la direcció del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.

Les persones titulars de la presidència de les seccions de la Comissió de Codificació de Catalunya.

També en pot formar part un magistrat o magistrada designat pel Consell General del Poder Judicial.

e) El secretari o secretària tècnica, que hi actua com a secretari o secretària.

Article 18

Nomenaments i cessaments

18.1 Les persones vocals que ho són per raó del càrrec cessen en el moment en què ho fan en el càrrec que ocupen.

18.2 Les persones vocals escollides entre juristes o entitats de reconegut prestigi en l'àmbit jurídic són nomenades i destituïdes lliurement per la persona titular del departament competent en matèria de dret civil. En tot cas cessen automàticament quan acaba la legislatura, sens perjudici que puguin ser nomenades novament.

Article 19

Funcionament

19.1 L'Observatori de Dret Privat de Catalunya es reuneix, com a mínim, una vegada l'any en sessió ordinària, i amb caràcter extraordinari sempre que la persona que exerceix la presidència ho consideri oportú o a petició d'una tercera part de les persones vocals.

19.2 La convocatòria de les sessions tant ordinàries com extraordinàries s'ha de notificar amb deu dies d'antelació. En cas d'urgència, les sessions extraordinàries es poden convocar amb una antelació de quaranta-vuit hores.

19.3 Amb la convocatòria s'ha de trametre, preferentment per mitjans electrònics, la documentació sobre la matèria que és objecte de la sessió, sens perjudici que aquesta documentació estigui disponible a la seu de la Comissió de Codificació de Catalunya.

Article 20

Adopció d'acords

20.1 Els acords de l'Observatori de Dret Privat de Catalunya s'han de prendre de conformitat amb el que estableix l'article 7.1 i 7.2.

20.2 En cap cas els acords adoptats per l'Observatori tenen caràcter vinculant.

Capítol 3

Òrgans de direcció, coordinació i suport de la Comissió de Codificació de Catalunya i de l'Observatori de Dret Privat de Catalunya

CAPÍTOL 3

Òrgans de direcció, coordinació i suport de la Comissió de Codificació de Catalunya i de l'Observatori de Dret Privat de Catalunya

Article 21

Direcció de la Comissió de Codificació de Catalunya

21.1 Corresponen a la persona titular de la direcció de la Comissió de Codificació de Catalunya les funcions següents:

a) Coordinar les relacions entre l'Observatori de Dret Privat de Catalunya i la Comissió de Codificació de Catalunya.

b) Dirigir les activitats de la Comissió de Codificació de Catalunya.

c) Dirigir i coordinar els treballs de la Comissió de Codificació de Catalunya.

d) Dirigir l'elaboració d'informes i dictàmens en matèria de dret privat encarregats per la persona titular del departament competent en matèria de dret civil o per la persona titular de la direcció general competent en matèria de dret civil.

e) Dirigir l'elaboració de les propostes de plans d'actuació i les memòries de resultats anuals de la Comissió de Codificació de Catalunya.

f) Coordinar l'execució dels acords que adopti la Comissió de Codificació de Catalunya.

g) Dirigir, coordinar i supervisar les tasques de les seccions.

h) Preparar la formalització de convenis i acords de col·laboració amb altres organismes.

i) Mantenir relacions amb altres entitats o organismes estatals i internacionals amb finalitats semblants.

21.2 La persona titular del departament competent en matèria de dret civil ha de designar entre juristes de reconegut prestigi la persona que ha d'exercir la direcció de la Comissió de Codificació de Catalunya, designació que no comporta la creació de cap lloc de treball a la relació de llocs de treball de l'Administració de la Generalitat.

Article 22

Secretaria tècnica

22.1 Corresponen al secretari o secretària tècnica les funcions següents:

a) Coordinar les activitats de la Comissió de Codificació de Catalunya i de l'Observatori de Dret Privat de Catalunya.

b) Elaborar les propostes dels plans d'actuacions i activitats anuals d'acord amb les indicacions de la Comissió Permanent de la Comissió de Codificació de Catalunya i executar les actuacions que li pertoquin.

c) Preparar les sessions de les seccions, de la Comissió Permanent i del Ple de la Comissió de Codificació de Catalunya, així com les de l'Observatori de Dret Privat de Catalunya, estendre les actes corresponents, estendre els certificats que se li sol·licitin sobre els acords i les deliberacions de les sessions i qualsevol altra funció que li pertoqui com a secretaria d'aquests òrgans.

d) Tenir cura del compliment dels plans i objectius dels esmentats òrgans.

e) Coordinar l'elaboració d'informes i dictàmens en matèria de dret privat encarregats per la persona titular del departament competent en matèria de dret civil o per la persona titular de la direcció general competent en matèria de dret civil.

f) Executar els acords d'organització que la persona que exerceix la direcció de la Comissió de Codificació de Catalunya li encomani.

g) Elaborar les previsions de despeses.

h) Supervisar la creació d'un fons documental i bibliogràfic sobre el dret privat.

i) Qualsevol altra funció inherent al seu càrrec o que li encomanin les persones titulars del departament competent en matèria de dret civil, de la direcció general competent en matèria de dret civil i de la Direcció de la Comissió de Codificació de Catalunya.

22.2 El secretari o secretària tècnica de la Comissió de Codificació de Catalunya i de l'Observatori de Dret Privat de Catalunya és designat per la persona titular del departament competent en matèria de dret civil d'entre el personal funcionari adscrit a la direcció general competent en matèria de dret civil.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

1

Les persones membres de la Comissió de Codificació de Catalunya que no prestin serveis a l'Administració de la Generalitat de Catalunya tenen dret a percebre indemnitzacions per l'assistència a les sessions, d'acord amb el que estableix la normativa vigent.

2

Als òrgans col·legiats que regula aquest Decret, i en el que no hi estigui previst, els és aplicable el que estableix la normativa vigent en matèria d'òrgans col·legiats de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

3

En la designació de les persones membres dels diferents òrgans que regula aquest Decret es procurarà assolir una representació equilibrada de dones i homes.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queden derogats el Decret 266/2004, de 27 d'abril, de regulació dels òrgans de l'Observatori de Dret Privat de Catalunya, i la disposició final primera del Decret 333/2011, de 3 de maig, de reestructuració del Departament de Justícia.

Queden igualment derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s'oposin a aquest Decret o el contradiguin.

DISPOSICIONS FINALS

1

1.1 Es modifica l'apartat 3 de l'article 92 del Decret 333/2011, de 3 de maig, de reestructuració del Departament de Justícia, que queda redactat de la manera següent:

“92.3 El Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, regulat mitjançant la Llei 15/2009, de 22 de juliol, i la Comissió de Codificació de Catalunya i l'Observatori de Dret Privat de Catalunya, que es regeixen per la seva normativa específica en tot el que no preveu aquest Decret, depenen de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques.”

1.2 Es modifica l'article 102 del Decret 333/2011, de 3 de maig, de reestructuració del Departament de Justícia, que queda redactat de la manera següent:

“Article 102. Comissió de Codificació de Catalunya i Observatori de Dret Privat de Catalunya.

”102.1. La Comissió de Codificació de Catalunya és l'òrgan col·legiat adscrit al departament competent en matèria de dret civil que té per objecte l'elaboració de propostes de revisió, actualització i desplegament del dret privat de Catalunya, en especial del dret civil.

”102.2. L'Observatori de Dret Privat de Catalunya és l'òrgan de seguiment de les activitats i de consulta de la Comissió de Codificació de Catalunya, i de participació i de relació amb la Generalitat de les institucions vinculades al dret privat de Catalunya.

”102.3. La Comissió de Codificació de Catalunya i l'Observatori de Dret Privat de Catalunya s'organitzen d'acord amb el que estableix la normativa que els regula.”

2

Per una ordre de la persona titular del departament competent en matèria de dret civil, es poden constituir seccions especials per a la preparació de lleis especials o comeses concretes. En l'ordre de creació s'ha d'establir la composició de les seccions, la tasca que han de dur a terme i el termini per fer-ho, un cop transcorregut el qual les seccions es dissolen automàticament.

3

Aquest Decret entra en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.