Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

ORDRE ENS/257/2011, de 30 de setembre, de compleció dels ensenyaments artístics superiors que s'extingeixen per l'aplicació del Reial decret 1614/2009, de 26 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments artístics superiors regulats per la Llei orgànica 2/2006.

Dades bàsiques
  • Rang del document Ordre

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

  • Núm. del document ENS/257/2011

  • Data del document 30/09/2011

  • Data de publicació 11/10/2011

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 5982

  • No Vigent
Afectacions
31/10/2011 - 18/06/2014
TEXT PUBLICAT

El Reial decret 1614/2009, de 26 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments artístics superiors regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 259, de 27.10.2009), preveu a la disposició addicional segona que els aspectes relacionats amb la implantació dels nous ensenyaments i la incorporació a aquestes dels estudiants s'han de regular en la normativa específica de cada títol, i a la disposició addicional vuitena, que cadascuna de les normes de regulació dels corresponents ensenyaments artístics superiors establiran els mecanismes oportuns que garanteixin que els estudiants que haguessin començat els seus estudis de conformitat amb l'ordenació anterior puguin continuar els estudis pel pla d'estudis pel qual l'havien iniciat, sempre d'acord amb el calendari que s'estableixi, així com facilitar la seva incorporació als nous ensenyaments.

En aplicació i desplegament del Reial decret 1614/2009, de 26 d'octubre, s'han dictat els reials decrets que es detallen a continuació:

Reial decret 630/2010, de 14 de maig, pel qual es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de grau en art dramàtic establerts a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 137, de 5.6.2010).

Reial decret 631/2010, de 14 de maig, pel qual es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de grau en música establerts a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 137, de 5.6.2010).

Reial decret 632/2010, de 14 de maig, pel qual es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de grau en dansa establerts a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 137, de 5.6.2010).

Reial decret 633/2010, de 14 de maig, pel qual es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de grau en disseny establerts a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 137, de 5.6.2010).

Reial decret 635/2010, de 14 de maig, pel qual es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de conservació i restauració de béns culturals establerts a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 137, de 5.6.2010).

La disposició addicional quarta dels reials decrets 630/2010, 631/2010, i 632/2010, estableix que l'alumnat que ha iniciat aquests ensenyaments en el pla d'estudis que s'extingeix els pot finalitzar fins al curs 2014-2015, és a dir, fins als dos cursos següents a l'extinció generalitzada.

En canvi, en els reials decrets 633/2010 i 635/2010, la respectiva disposició addicional quarta no preveu el termini en el qual l'alumnat pot finalitzar els estudis iniciats en el pla que s'extingeix i, per aquest motiu, s'estableix el mateix termini dels dos cursos següents a l'extinció generalitzada, prevista a la fi del curs 2011-2012, per tal que puguin completar-los fins el curs acadèmic 2013-2014.

Per tant, a proposta de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial,

Ordeno:

Article 1

Finalitat

Facilitar que l'alumnat pugui completar els ensenyaments artístics superiors que s'extingeixen per l'aplicació del Reial decret 1614/2009, de 26 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments artístics superiors, regulades per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

Article 2

Àmbit temporal

2.1 L'alumnat que hagi iniciat els ensenyaments artístics superiors que s'extingeixen per l'aplicació del Reial decret 1614/2009, de 26 d'octubre, els pot finalitzar:

a) Fins a la fi del curs acadèmic 2013-2014 per als ensenyaments de disseny i conservació i restauració de béns culturals.

b) Fins a la fi del curs acadèmic 2014-2015 per als ensenyaments d'art dramàtic, música i dansa.

2.2 Un cop finalitzat el termini que preveu l'apartat anterior, l'alumnat que no ha completat els ensenyaments en el pla d'estudis que s'extingeix es pot incorporar al nou pla d'estudis d'acord amb el que estableix la disposició addicional quarta del reial decret corresponent als respectius estudis.

Article 3

Ensenyaments i centres

Cada ensenyament es pot completar en el mateix centre on estava matriculat l'alumnat en el curs acadèmic anterior.

Article 4

Incidències

En cas que l'alumnat no pugui completar els ensenyaments que s'extingeixen al centre corresponent per cessament de l'activitat del centre, o alguna altra causa justificada, cal que s'adreci al servei territorial o al Consorci d'Educació de Barcelona, el qual li facilitarà la informació relativa a la compleció del pla d'estudis que s'extingeix i a la incorporació al nou pla d'estudis.

Article 5

Procés de compleció

5.1 Els estudis a extingir es poden completar mitjançant:

a) Les activitats de recuperació i d'avaluació.

b) Les proves d'avaluació.

5.2 Per al mateix ensenyament i curs acadèmic les dues vies són excloents entre si i, en cas que l'alumne o alumna pugui utilitzar ambdues vies, li correspon a ell triar una o l'altra.

Article 6

Informació a l'alumnat

6.1 Els centres han d'informar l'alumnat que no completi els ensenyaments sobre les activitats de compleció i d'incorporació al nou pla d'estudis.

6.2 Els centres poden adreçar a l'exalumnat que no hagi completat els ensenyaments la informació relativa a les activitats de compleció i d'incorporació al nou pla d'estudis.

Article 7

Activitats de recuperació i d'avaluació i les proves d'avaluació

Les activitats de recuperació i d'avaluació i les proves d'avaluació es poden fer respecte del curs o dels cursos extingits.

Article 8

Desenvolupament de les activitats

8.1 L'equip docent de l'ensenyament en el qual estigui matriculat l'alumnat ha d'establir les estratègies de recuperació i d'avaluació. Les activitats de recuperació poden ser puntuals o continuades.

8.2 En tot cas, l'alumnat ha d'estar informat de les activitats que ha de dur a terme per recuperar els crèdits pendents i de les dates en què s'han de fer les avaluacions corresponents.

Article 9

Inscripció

La inscripció a les proves d'avaluació s'ha de dur a terme en el termini que indiqui cada centre.

Article 10

Convocatòries

Les proves d'avaluació es poden dur a terme en dues convocatòries anuals, en les dates que determini cada centre.

Disposicions finals

—1 Es faculta la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, els directors dels serveis territorials i el gerent del Consorci d'Educació de Barcelona perquè estableixin les mesures adients per a l'aplicació d'aquesta Ordre.

—2 La Inspecció d'Educació supervisa i assessora les actuacions previstes en aquesta Ordre.

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu corresponent en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, abans del recurs contenciós administratiu, davant la consellera d'Ensenyament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 30 de setembre de 2011

Irene Rigau i Oliver

Consellera d'Ensenyament

(11.270.077)