Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET LLEI 2/2011, de 15 de novembre, pel qual es modifica el Text refós de la Llei de protecció dels animals aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, i s'estableix un règim provisional de captura en viu i possessió d'ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat, adreçada a l'activitat tradicional de cant durant l'any 2011.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret llei

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

  • Núm. del document 002/2011

  • Data del document 15/11/2011

  • Data de publicació 21/11/2011

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 6009

Afectacions
TEXT CONSOLIDAT

A Catalunya l'activitat de captura d'ocells fringíl·lids del medi natural per a la seva tinença en captivitat amb la finalitat d'ensinistrament per al cant forma part d'una tradició fortament arrelada que es realitza entorn de societats ocellaires.

Actualment, el marc normatiu aplicable a la captura d'ocells salvatges es troba constituït pel que estableixen els tractats i la normativa internacionals, la normativa comunitària, la legislació bàsica estatal i la normativa aprovada per la Generalitat de Catalunya en el marc de les seves competències.

En l'àmbit de la normativa comunitària la Directiva 2009/147/CE, de 30 de novembre de 2009, relativa a la conservació de les aus silvestres, estableix la prohibició de capturar els ocells salvatges, però, d'acord amb el seu article 9, preveu que els estats membres poden introduir excepcions, si no hi ha una altra solució satisfactòria, entre d'altres motius, per permetre, en condicions estrictament controlades i d'una manera selectiva, la captura, la retenció o qualsevol altra explotació prudent de determinats ocells en petites quantitats.

La normativa bàsica estatal vigent en la matèria es troba recollida a la Llei 42/2007, de 23 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat, que, d'acord amb la normativa comunitària, estableix la prohibició de capturar en viu animals salvatges. No obstant això, també permet un règim d'excepcions, que pot ser regulat per la legislació autonòmica per a espècies concretes, sota condicions molt estrictes i en determinades circumstàncies.

El marc legal descrit i la jurisprudència comunitària existent sobre això assenyalen clarament com a requisits essencials per a l'autorització d'excepcions per part de les autoritats competents que es justifiqui que no hi ha cap altra solució satisfactòria per assolir la finalitat pretesa, que les captures són en petites quantitats i que es realitzen en condicions estrictament controlades i de forma selectiva.

La manca d'una solució alternativa satisfactòria constitueix la limitació més important per poder regular un règim d'excepcions i en aquest sentit la Comissió Europea, d'acord amb la jurisprudència recaiguda a l'efecte, ha assenyalat que l'activitat tradicional de cant que es realitza a Catalunya podria ser assolida mitjançant la cria i reproducció en captivitat com a solució alternativa a la captura en viu del medi natural, per la qual cosa ha indicat la necessitat d'avançar en aquesta línia.

La normativa catalana vigent que regula la captura d'ocells salvatges es troba continguda al Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, que aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.

La regulació prevista en aquesta Llei conté determinades previsions en relació amb la possibilitat d'autoritzar excepcions a la prohibició de captura respecte de quatre espècies d'ocells fringíl·lids que, d'una banda, contradiuen la normativa estatal i comunitària i, d'una altra, no resulten ajustades als criteris d'actuació assenyalats per la Comissió Europea en relació amb aquesta qüestió. En aquest sentit, recentment la dita Comissió ha posat en qüestió que les excepcions autoritzades a Catalunya compleixin les estrictes condicions de l'article 9 de la Directiva 2009/147/CE d'acord amb la interpretació de la Comissió i la Jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

D'altra banda, el passat 13 de juliol de 2011, la Conferència Sectorial de Medi Ambient va aprovar les directrius tècniques per a l'adaptació de l'extracció de fringíl·lids del medi natural a l'article 9 de la Directiva d'aus esmentada.

Vist l'estat actual de la qüestió es considera que concorren raons extraordinàries i urgents que fan necessari procedir a una modificació immediata del Text refós de la Llei de protecció dels animals aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril.

En primer lloc, cal modificar l'article 9.2 que permet l'ús del vesc per a la captura de petites quantitats d'ocells. Aquesta previsió qüestiona la normativa estatal i comunitària, per la qual cosa ha de ser suprimida per incloure en el seu lloc una remissió als mètodes de captura previstos a la normativa comunitària i legislació bàsica estatal.

En segon lloc, cal modificar l'article 34.3 relatiu a les quatre espècies d'ocells fringíl·lids que poden ser objecte de captura, ja que aquest prohibeix taxativament la captura i tinença de femelles d'aquestes espècies. Aquesta prohibició ha de quedar sense efecte, ja que la seva vigència impedeix implantar i regular a Catalunya la pràctica de la cria en captivitat com a solució satisfactòria per a mantenir l'activitat tradicional de cant, d'acord amb les indicacions de la Comissió Europea.

En la mateixa línia, la tercera modificació que cal introduir és la supressió de l'annex de la Llei de les quatre espècies d'ocells fringíl·lids previstes a l'article 34.3, per tal d'igualar el seu tractament amb la resta de territoris en els quals aquestes espècies no són objecte de cap règim de protecció especial.

La reforma de la Llei en els termes exposats és una mesura que cal adoptar amb urgència per tal que l'activitat ocellaire, de reconeguda tradició a Catalunya, pugui tenir continuïtat en el marc d'una normativa específica que la faci compatible amb la conservació de la biodiversitat. Per això, la present disposició estableix que el Govern haurà d'adoptar aquesta normativa en el termini màxim de sis mesos.

Amb la mateixa finalitat, també es constata la necessitat d'autoritzar de manera excepcional i transitòria un règim de captures per a l'any 2011. La mesura es justifica per la situació extraordinària en què es troba actualment l'activitat ocellaire a Catalunya, arran de la derogació per l'Ordre AAM/29/2011, d'11 de febrer, del règim de captures que regulava l'Ordre de 21 de juliol de 1999, a la qual cosa s'afegeix el fet que des de l'any 2009 no s'han atorgat autoritzacions excepcionals de captura. Tot això es veu agreujat també per la prohibició legal de capturar femelles. Les circumstàncies descrites configuren una situació excepcional que pot afectar negativament l'activitat, si de forma immediata no s'adopten mesures que facilitin la seva viabilitat en condicions idònies i que permetin iniciar la pràctica de la cria en captivitat sense més demora. D'acord amb això, el règim excepcional de captures previst en la present disposició es configura com a extraordinari i s'autoritza només per a l'any 2011.

La concurrència de les raons exposades justifica la necessitat extraordinària i urgent d'aquest Decret llei, d'acord amb el que preveu l'article 38 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern.

Per tot això, en ús de l'autorització concedida a l'article 64 de l'Estatut d'autonomia, a proposta del conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, i d'acord amb el Govern,

Article 1

Modificació del Text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril

1.1 Es modifica l'apartat 2 de l'article 9, que passa a tenir la següent redacció:

“2. Pel que fa als ocells, els mètodes de captura són els previstos a la normativa comunitària i legislació bàsica estatal. Pel que fa als rosegadors, excepcionalment, es poden utilitzar substàncies enganxoses per al control de plagues si per qüestions sanitàries, de seguretat o d'urgència es justifica la necessitat i sempre que aquesta activitat no pugui afectar cap espècie protegida ni el medi natural. Aquesta activitat només pot ser duta a terme per personal professional, en llocs tancats i adoptant les mesures adequades per evitar al màxim el patiment de l'animal.”

1.2 Es modifica l'apartat 3 de l'article 34, que passa a tenir la redacció següent:

“3. D'acord amb el que s'estableixi per reglament, es pot autoritzar la captura en viu, la cria en captivitat, la possessió i l'exhibició pública d'exemplars de pinsà comú (Fringilla coelebs), cadernera (Carduelis carduelis), verdum (Carduelis chloris) i passerell (Carduelis cannabina) per a activitats tradicionals relacionades amb el cant, sempre que no comportin un detriment per a les poblacions d'aquestes espècies.”

1.3 Se'n modifica l'annex:

“Supressió de l'annex de les espècies: pinsà comú (Fringilla coelebs), cadernera (Carduelis carduelis), verdum (Carduelis chloris) i passerell (Carduelis cannabina).”

Article 2

Règim de captures d'ocells fringíl·lids que s'autoritza excepcionalment per a l'any 2011
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició final

Aquest Decret llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.