Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 414/2011, de 13 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de l'impost sobre successions i donacions.

Dades bàsiques
 • Rang del document Decret

 • Organisme emissor Departament d'Economia i Coneixement

 • Núm. del document 414/2011

 • Data del document 13/12/2011

 • Data de publicació 15/12/2011

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 6025

  • Reglament

   de l'impost sobre successions i donacions
   Títol I - Disposició Addicional Única

   • Títol I

    Adquisicions per causa de mort i entre vius
    Capítol Primer - Capítol Segon

    • Capítol Primer

     Reduccions de la base imposable
     Secció Primera - Secció Sisena

     • Secció Primera

      Reducció per l'adquisició de béns i drets afectes a una activitat econòmica
      Article 1

      • Article 1

       Concepte d'activitat empresarial o professional i béns afectes

     • Secció Segona

      Reduccions per l'adquisició de participacions en entitats
      Article 2

     • Secció Tercera

      Reducció per l'adquisició de l'habitatge habitual del causant
      Article 3 - Article 4

      • Article 3

       Supòsits d'aplicació

      • Article 4

       Subrogació de l'habitatge habitual del causant

     • Secció Quarta

      Reducció per l'adquisició de béns del causant utilitzats en l'explotació agrària del causahavent
      Article 5

     • Secció Cinquena

      Normes comunes a les reduccions mortis causa
      Article 6

      • Article 6

       Concurrència de successors a títol universal

     • Secció Sisena

      Reducció per sobreimposició decennal
      Article 7

    • Capítol Segon

     Acords de valoració prèvia vinculant
     Article 8

   • Títol II

    Obligacions formals
    Capítol I - Capítol II

    • Capítol I

     Obligacions generals
     Article 9 - Article 10

    • Capítol II

     Obligacions específiques
     Article 11 - Article 13

     • Article 11

      Obligació de presentar altres documents

     • Article 12

      Obligació de presentar altres documents en relació amb l'adquisició per causa de mort de determinades finques de dedicació forestal.

     • Article 13

      Adquisició de béns del causant utilitzats en l'explotació agrària del causahavent

   • Títol III

    Normes dels procediments d'aplicació de l'impost
    Capítol Primer - Capítol Segon

    • Capítol Primer

     Liquidació de l'impost
     Article 14 - Article 15

     • Article 14

      Termini de resolució en els procediments de gestió tributària propis de l'impost

     • Article 15

      Autoliquidacions parcials a compte

    • Capítol Segon

     Pagament de l'impost
     Article 16 - Article 20

     • Article 16

      Ajornament per manca de liquiditat

     • Article 17

      Ajornament en cas de causahavents desconeguts

     • Article 18

      Ajornament i fraccionament en l'adquisició per causa de mort de béns en nua propietat

     • Article 19

      Fraccionament de la liquidació per assegurances que es perceben en forma de renda

     • Article 20

      Ajornament especial

   • Disposició Addicional Única

    Tractament de gènere en les denominacions referides a persones

TEXT CONSOLIDAT

PREÀMBUL

L'impost sobre successions i donacions ha sofert a Catalunya una profunda revisió que ha impactat fonamentalment en els elements quantitatius del tribut tals com les reduccions de la base imposable o la tarifa, però que alhora, tot aprofitant l'objectiu de compilació que ha guiat les recents modificacions legislatives, també ha servit per reordenar i sistematitzar la normativa legal vigent, i completar-la amb la introducció d'aquells aspectes que fins aleshores venien regulats per la normativa estatal i respecte dels quals també la Generalitat de Catalunya té competència normativa. Aquesta reforma s'ha efectuat, primer, mitjançant la Llei 26/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives; després, amb la Llei 19/2010, de 7 de juny, de regulació de l'impost sobre successions i donacions; i, finalment, amb la Llei 3/2011, del 8 de juny, de modificació de la Llei 19/2010.

La disposició final segona de la Llei 19/2010, en la redacció donada per la Llei 3/2011, disposa que el Govern ha d'aprovar abans de l'1 de novembre de 2011 el decret que doni compliment als mandats expressos de desplegament reglamentari que conté la Llei.

En aquest marc legal, i en ús de les facultats normatives que la Generalitat de Catalunya té reconegudes d'una part, en la disposició addicional setena i l'article 203 de l'Estatut i, d'altra, en el vigent sistema de finançament i, més concretament, en la Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d'autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries, aquest Reglament té per objecte complir el mandat legal i, en conseqüència, incorpora les normes necessàries per complementar i desplegar la legislació abans esmentada. El seu objecte és, per tant, i essencialment, el d'incorporar a l'ordenament les disposicions de concreció i aclariment de determinats conceptes legals, així com l'establiment de les regles procedimentals escaients en l'àmbit de la gestió i liquidació de l'impost.

Així, aquest Reglament s'estructura en tres títols, una disposició addicional, una disposició derogatòria i una disposició final.

El títol I, sota la referència Adquisicions per causa de mort i entre vius, incorpora normes que afecten determinats conceptes i requisits d'algunes de les reduccions de la base imposable establertes per la Llei, tals com la definició d'activitat empresarial o professional o la consideració de béns afectes. També, i com a normes comunes a les reduccions aplicables per causa de mort, incorpora les regles aplicables en el cas de concurrència de successors a títol universal establerts pel Decret 356/1999, de 30 de novembre, que és objecte de derogació amb aquest Reglament i el règim d'aplicació de la reducció per sobreimposició decennal.

Tanca aquest primer títol, com a norma comú, el precepte en què s'especifiquen les condicions i requisits per a la sol·licitud per part de l'interessat de l'acord de valoració prèvia vinculant.

El títol II determina i regula les obligacions formals de caràcter general –singularment, l'obligació de declarar i autoliquidar i l'establiment del termini de presentació– i les obligacions formals de caràcter específic, que se centren en determinar aquells documents que addicionalment cal presentar davant l'Administració tributària, sempre, però, amb el requeriment previ que l'òrgan gestor o inspector faci a l'obligat tributari, circumstància aquesta que suposa un pas en la simplificació administrativa i de reducció de les càrregues formals per al contribuent. Es tracta d'un avenç respecte de la normativa vigent fins ara, en què la documentació que s'hi esmenta era d'obligada presentació per al contribuent en el moment de presentar l'autoliquidació de l'impost.

Finalment, el títol III, Normes dels procediments d'aplicació de l'impost, recull regles que afecten la liquidació del tribut (la regulació del termini de resolució en els procediments de gestió tributària propis de l'impost i de les autoliquidacions parcials a compte) i el seu pagament (regulació dels ajornaments per manca de liquiditat, en cas de causahavents desconeguts; ajornament i fraccionament per adquisició per causa de mort de béns en nua propietat; el fraccionament per assegurances que es perceben en forma de renda, i l'ajornament per l'adquisició de l'empresa individual).

Des del punt de vista formal, i quant a l'entrada en vigor del Decret, aquesta s'estableix per a l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Aquesta previsió respon al fet que aquest Reglament –tal i com ja s'ha fet esment en aquest preàmbul–, concreta, d'una part, conceptes, aspectes i requisits ja establerts a la llei que desplega, i, d'una altra, descriu determinats procediments i tràmits que majoritàriament no són estrictament nous, sinó que ja s'apliquen d'acord amb les lleis esmentades i amb la normativa reglamentària estatal que és d'aplicació supletòria.

Aquest Decret ha estat informat per l'Institut Català de les Dones i dictaminat pel Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya.

Per tot això, a proposta del conseller d'Economia i Coneixement, vist el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article Únic

S'aprova el Reglament de l'impost sobre successions i donacions, que s'insereix a continuació.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA ÚNICA

1. Es deroga el Decret 356/1999, de 30 de novembre, pel qual es desenvolupa el règim d'aplicació de la reducció de la base imposable de l'impost sobre successions i donacions reconeguda a les transmissions per causa de mort d'empreses individuals, participacions en entitats i altres béns.

2. Es deroguen totes les disposicions de rang igual o inferior al d'aquest Decret que el contradiguin, s'hi oposin o hi resultin incompatibles.

DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA

Entrada en vigor

Aquest Decret entra en vigor l'endemà d'haver estar publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

REGLAMENT

de l'impost sobre successions i donacions

TÍTOL I

Adquisicions per causa de mort i entre vius

CAPÍTOL PRIMER

Reduccions de la base imposable

SECCIÓ PRIMERA

Reducció per l'adquisició de béns i drets afectes a una activitat econòmica

Article 1

Concepte d'activitat empresarial o professional i béns afectes

1. Activitat empresarial o professional.

1.1 A l'efecte del que estableixen l'article 7 i l'article 39.4 de la Llei de l'impost, per acreditar l'existència d'una activitat empresarial o professional, cal que es compleixin els requisits següents:

a) Que la persona transmitent estigui donada d'alta en el cens tributari o impost d'activitats econòmiques (IAE) en l'epígraf corresponent a l'activitat que desenvolupa.

b) Que en la declaració de l'impost sobre la renda de la persona transmitent figurin com a tals els rendiments derivats de l'exercici de dita activitat.

L'existència de l'activitat empresarial o professional es pot acreditar per qualsevol altre mitjà admès en dret.

1.2 [No vigent]

2. Béns afectes.

2.1 Als efectes del que estableixen els articles 8 i 39.4 de la Llei de l'impost, es consideren elements patrimonials afectes a una activitat econòmica tots aquells que s'utilitzin per als fins d'aquesta activitat, d'acord amb el que preveu la normativa de l'impost sobre la renda de les persones físiques, ja siguin de titularitat exclusiva del titular de l'activitat, com de titularitat compartida amb el cònjuge.

2.2 En cap cas es consideraran béns afectes a l'activitat:

a) Els destinats exclusivament a l'ús personal de la persona transmitent o del seu cònjuge, descendents, ascendents o col·laterals fins al tercer grau o els que estiguin cedits, per preu inferior al mercat, a persones o entitats vinculades, d'acord amb el que preveu la Llei de l'impost sobre de societats.

b) Els que s'utilitzin simultàniament per a activitats econòmiques i per a necessitats privades, llevat que la utilització per a aquestes últimes sigui accessòria i notòriament irrellevant, és a dir, que s'utilitzin per a l'exercici de l'activitat econòmica i es destinin a l'ús personal del/de la contribuent en dies o hores inhàbils durant els quals s'interrompi l'exercici de l'activitat.

El que disposa el paràgraf anterior no és aplicable als automòbils de turisme i els seus remolcs, ciclomotors, motocicletes, aeronaus o embarcacions esportives o d'esbarjo, llevat dels supòsits següents:

Els vehicles mixtos destinats al transport de mercaderies.

Els destinats a la prestació de serveis de transport de viatgers mitjançant contraprestació.

Els destinats a la prestació de serveis d'ensenyament de conductors o pilots mitjançant contraprestació.

Els destinats als desplaçaments professionals dels representants o agents comercials.

Els destinats a ser objecte de cessió d'ús amb habitualitat i onerositat.

A aquests efectes, es consideren automòbils de turisme, remolcs, ciclomotors i motocicletes els definits com a tals en l'annex del Text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i de seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, així com els definits com a vehicles mixtos al mateix annex i, en tot cas, els denominats vehicles tot terreny o tipus “jeep”.

c) Els que són de la titularitat del causant, i no figurin en la comptabilitat o registres oficials de l'activitat econòmica que estigui obligat a portar, llevat prova en contrari.

d) Els actius representatius de la participació en fons propis d'una entitat i de la cessió de capitals a tercers i els destinats a l'ús particular de la persona titular de l'activitat, com els d'esplai i esbarjo.

2.3 Quan es tracti d'elements patrimonials que serveixin només parcialment a l'objecte de l'activitat, l'afectació s'entén limitada a la part d'aquests que realment s'utilitzi en l'activitat de què es tracti. En aquest sentit, només es consideren afectades les parts dels elements patrimonials que siguin susceptibles d'un aprofitament separat i independent de la resta. En cap cas són susceptibles d'afectació parcial elements patrimonials indivisibles.

Altres versions d'aquest precepte

SECCIÓ SEGONA

Reduccions per l'adquisició de participacions en entitats

Article 2

Requisits

L'aplicació de les reduccions previstes a les seccions quarta i cinquena del títol I, així com a la secció segona i tercera del títol II de la Llei de l'impost, resta condicionada al compliment de les condicions i requisits establerts als articles 11.1 i 16 i 42.1 d'aquella, respectivament, en els termes següents:

a) Es consideren funcions de direcció, que s'han d'acreditar fefaentment mitjançant el corresponent contracte o nomenament, els càrrecs de: president o presidenta, director o directora general, gerent, administrador o administradora, directors o directores de departament, consellers o conselleres i membres del consell d'administració o òrgan d'administració equivalent, sempre que l'acompliment de qualsevol d'aquests càrrecs impliqui una efectiva intervenció en les decisions de l'empresa. La mera pertinença al consell d'administració, és a dir, el simple nomenament com a conseller o consellera de l'entitat no acredita l'exercici de funcions de direcció. Si l'ésser membre del consell d'administració només implica la seva intervenció quan aquest consell assumeix les funcions que segons la normativa mercantil no són delegables, com l'aprovació dels comptes o la modificació dels estatuts socials, però no s'intervé en la presa de decisions esmentada, no es pot considerar que compleixi el requisit d'exercici de funcions de direcció.

b) Quant a la percepció de remuneració per l'exercici d'aquestes funcions de direcció, regulada en l'article 11.1.c) i l'article 42.1.d) de la Llei de l'impost, cal que en el nomenament del càrrec o contracte consti expressament que se satisfan per aquest concepte.

c) Als efectes del còmput de les remuneracions per l'exercici de funcions de direcció es tindrà en compte l'any natural anterior a la mort del causant, i en cas de transmissió entre vius, l'últim període impositiu.

SECCIÓ TERCERA

Reducció per l'adquisició de l'habitatge habitual del causant

Article 3

Supòsits d'aplicació

A l'efecte del que disposa l'article 18.1 de la Llei de l'impost, es considera complex urbanístic la comunitat en règim de propietat horitzontal complexa. Aquesta permet la coexistència de subcomunitats integrades en un edifici o en un conjunt immobiliari format per diverses escales o portals o per una pluralitat d'edificis independents i separats que es connecten entre si i comparteixen zones enjardinades i d'esbarjo, piscines o altres elements comuns semblants.

Article 4

Subrogació de l'habitatge habitual del causant

El supòsit de subrogació establert en l'article 19.2 de la Llei de l'impost ha de complir les condicions següents:

a) El causahavent ha de destinar la totalitat de la quantitat obtinguda per la transmissió de l'habitatge habitual del causant a l'adquisició del seu propi habitatge o a l'amortització del préstec o crèdit hipotecari concedit per a la seva adquisició. La part dels diners no emprats comporta la pèrdua proporcional de la reducció aplicada.

b) Es compleix el requisit de manteniment tot i que la quantitat obtinguda per la transmissió de l'habitatge habitual del causant sigui inferior al valor declarat d'aquell en l'impost sobre successions i donacions, sempre i quan s'efectuï la seva reinversió en els termes establerts en l'apartat a) anterior.

SECCIÓ QUARTA

Reducció per l'adquisició de béns del causant utilitzats en l'explotació agrària del causahavent

Article 5

Requisits

1. Als efectes del que estableix l'article 23 de la Llei de l'impost, l'acreditació de l'afecció de l'ús de les terres i altres béns del causant en l'explotació agrària es realitzarà mitjançant l'aportació del certificat expedit pel departament competent en matèria d'agricultura, o per qualsevol altre mitjà de prova admès en dret.

2. Això no obstant, la persona interessada pot optar per comunicar a l'Administració tributària les dades identificatives necessàries de la documentació esmentada en l'apartat 1 anterior per tal que dita Administració pugui sol·licitar-la al departament competent.

SECCIÓ CINQUENA

Normes comunes a les reduccions mortis causa

Article 6

Concurrència de successors a títol universal

1. Quan en el cabal relicte del causant figurin qualssevol dels béns que determinen l'aplicabilitat de la reducció i fossin dues o més les persones cridades a succeir-lo a títol universal o com a legataris de part alíquota, seran beneficiaris de la reducció, si escau, l'adjudicatari o adjudicataris efectius d'aquells béns segons la partició, sempre que cadascú d'aquests compleixin els requisits subjectius legalment previstos.

L'aplicació de la reducció sobre la base imposable individual de l'adjudicatari o adjudicataris efectius no podrà excedir, en cap cas, de l'import de l'adquisició hereditària individual que, segons el títol successori, corresponia a l'adjudicatari o adjudicataris efectius.

2. Les obligacions a què es refereixen els articles 9, 14, 19, 21, 24, 26, 28 i 35 de la Llei de l'impost vincularan exclusivament l'adjudicatari o adjudicataris efectius dels béns que determinen l'aplicabilitat de la reducció.

3. Si com a conseqüència de la partició realitzada resulten excessos d'adjudicació i aquests es concreten en béns que determinen l'aplicabilitat de la reducció, la base de càlcul d'aquesta no podrà excedir, en cap cas, de l'import de l'adquisició hereditària individual que, segons el títol successori, corresponia a l'adjudicatari o adjudicataris efectius.

Els excessos d'adjudicació a què es refereix el paràgraf anterior rebran el tractament tributari que pertoqui, tenint en compte el que disposa el primer paràgraf de l'article 7.2.B) del Text refós de la Llei de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre.

SECCIÓ SISENA

Reducció per sobreimposició decennal

Article 7

Règim d'aplicació

La reducció decennal és aplicable per al cas que els béns transmesos per primera vegada siguin substituïts per altres del mateix valor que integrin el cabal hereditari de la següent o ulteriors transmissions, sempre que la subrogació quedi fefaentment acreditada i s'efectuï en les condicions següents:

a) En el supòsit que els béns que figuressin en les anteriors transmissions hereditàries s'hagin substituït per d'altres que formin part del cabal hereditari de la següent o ulterior transmissió, cal que el valor dels nous béns sigui equivalent al dels béns que hagin estat objecte de subrogació.

b) Entre la transmissió del bé que dóna dret a la reducció per sobreimposició i l'adquisició del bé subrogat no podrà transcórrer més d'un any.

c) No s'admetrà la subrogació de béns immobles o mobles en diners excepte que es dipositin en una entitat de crèdit, en un compte separat de qualsevol altra imposició, immediatament després de la transmissió del bé.

CAPÍTOL SEGON

Acords de valoració prèvia vinculant

Article 8

Condicions i requisits

1. La sol·licitud d'acord de valoració prèvia vinculant que es preveu a l'article 61 de la Llei de l'impost es formularà en el model establert a l'efecte per l'Agència Tributària de Catalunya i es dirigirà al/a la delegat/ada d'aquesta, de la demarcació on radiqui el bé al qual es refereix la valoració, o bé a l'oficina competent en la liquidació del tribut si es tracta d'accions o de participacions empresarials o d'altres béns mobles.

2. Quan es tracti d'un bé immoble serà imprescindible adjuntar a la sol·licitud la documentació acreditativa de la referència cadastral.

TÍTOL II

Obligacions formals

CAPÍTOL I

Obligacions generals

Article 9

Obligació de declarar i autoliquidar
1. Les declaracions i autoliquidacions presentades pels subjectes passius han d’incloure el valor de la totalitat dels béns i drets objecte de transmissió. En el cas de les successions, s’han de fer constar en el mateix document o declaració la identificació de la totalitat dels adquirents interessats.

2. Els obligats tributaris han de presentar el model d’imprès d’autoliquidació aprovat per a aquesta finalitat i efectuar l’ingrés de l’import del deute tributari derivat del fet imposable meritat dins dels terminis establerts en l’article 10 d’aquest Reglament.

3. L’import ingressat mitjançant una autoliquidació que no reuneixi els requisits exigits en l’apartat 1 d’aquest article té el caràcter d’ingrés a compte.

4. Un cop efectuat l’ingrés del deute tributari, el contribuent ha de presentar davant l’òrgan competent de l’Agència Tributària de Catalunya, en un sobre únic per a cada successió o donació, l’autoliquidació, juntament amb els documents originals i còpies que corresponguin. En el cas concret de les adquisicions per causa de mort i, amb caràcter general, els documents que s’han d’aportar, llevat que constin protocolitzats en el document públic relatiu a l’operació que s’autoliquida o s’hagi presentat en una autoliquidació anterior, són els següents:

a) Certificat de defunció del causant de la successió i del Registre general d’actes d’últimes voluntats.

b) Una còpia autoritzada del testament, codicil, memòria testamentària o pacte successori, si n’hi ha i, si no n’hi ha, acta de notorietat de declaració d’hereus intestats, si el parentiu entre transmitents i adquirents és el d’ascendents a descendents o a la inversa, o cònjuges i convivents en parella estable entre si. En altre cas cal presentar testimoni de la declaració judicial dels hereus. Si no s’ha fet aquesta declaració, s’ha de presentar una relació dels presumptes hereus en la qual s’indiqui el parentiu de cadascun amb el causant.

c) Els contractes de les assegurances concertats pel causant o certificació de la companyia asseguradora, en cas d’assegurances col·lectives.

5. Sens perjudici del que s’estableix en els apartats anteriors, a instància dels òrgans de gestió o inspecció de l’Agència Tributària de Catalunya es pot demanar justificació documental de les càrregues, gravàmens, deutes i despeses dels quals se sol·liciti la deducció; de l’edat dels causahavents menors de vint-i-un anys, així com, si escau, dels saldos dels comptes en entitats financeres, del valor teòric de participacions en el capital social d’entitats que no cotitzen en borsa i del títol d’adquisició dels béns immobles inclosos en la successió.

6. L’òrgan gestor ha de retornar al la contribuent o al la presentador, si escau, el document original amb l’acreditació incorporada d’haver efectuat l’ingrés i la presentació de la declaració. Aquesta mateixa informació s’ha de fer constar en la còpia que resta en l’àmbit de l’Agència Tributària de Catalunya a l’efecte de comprovació i control del fet imposable per al seu examen i qualificació i, si escau, per a la regularització de la situació tributària del contribuent.

7. En el supòsit que de l’autoliquidació no resulti quota tributària per ingressar, la seva presentació, juntament amb els documents que correspongui, s’ha de dur a terme directament davant de l’òrgan gestor competent, que l’ha d’admetre, ha d’incorporar en el document original una nota acreditativa de la circumstància, ha de retornar l’original a la persona interessada i ha de procedir amb la còpia com es detalla en l’apartat anterior.

8. La presentació dels documents comprensius dels fets imposables de l’impost sobre successions i donacions, i també, si escau, el pagament de l’autoliquidació corresponent, es poden fer per via telemàtica. La presentació telemàtica només és possible si el notari autoritzant ha tramès prèviament, també per via telemàtica, la declaració informativa de l’escriptura corresponent, d’acord amb els articles 63.3 i 67 de la Llei de l’impost.
Altres versions d'aquest precepte

Article 10

Termini de presentació

Els contribuents estan obligats a presentar i subscriure la declaració de l'impost sobre successions i donacions, signada per ells mateixos o pels seus representants, en els terminis següents:

a) Quan es tracti d'adquisicions per causa de mort, incloses les dels beneficiaris de contractes d'assegurances de vida, en el termini de sis mesos, comptats des del dia de la mort del causant o des d'aquell en què sigui ferma la declaració de mort. Correspondrà el mateix termini en les adquisicions d'usdefruit pendent de la mort de l'usufructuari, encara que el desmembrament del domini s'hagués produït per un negoci jurídic.

b) Quan es tracti d'adquisicions entre vius, en el termini d'un mes comptador des de la data d'atorgament de l'acte o del contracte.

CAPÍTOL II

Obligacions específiques

Article 11

Obligació de presentar altres documents

En el cas de sol·licitar les reduccions regulades en la secció tercera, quarta i cinquena del títol I i en la secció primera, segona i tercera del títol II de la Llei de l'impost, respectivament, juntament amb la documentació exigida amb caràcter general, els subjectes passius han de presentar, a instància de l'òrgan gestor o inspector, la documentació següent:

1. En relació amb l'adquisició per causa de mort i entre vius de béns i drets afectes a una activitat econòmica:

1.1 Amb caràcter general:

a) Declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques de la persona transmitent relatiu a l'any anterior a la transmissió.

b) Béns o drets afectes a l'activitat amb identificació individualitzada i valoració.

1.2 Si l'activitat econòmica és l'arrendament d'immobles, cal presentar, a més a més:

a) Contracte de treball de la persona o persones que s'hi dediquin.

b) Nòmines ingressades i justificació dels pagaments de la cotització a la Seguretat Social (TC-1 i TC-2).

c) Acreditació de la utilització del local per dur l'exercici de l'activitat.

1.3 En el cas de les successions, i respecte dels béns del causant utilitzats pel cònjuge en el desenvolupament de l'activitat empresarial o professional exercida pel cònjuge, a més, cal aportar algun document pel qual se cedeixi la utilització del bé, tal com el contracte de lloguer, una cessió gratuïta del bé o qualsevol altra documentació acreditativa de l'ús.

2. En relació amb l'adquisició per causa de mort i entre vius de participacions en entitats:

a) Certificació del capital social de l'entitat.

b) El balanç de la societat aprovat l'any anterior a la transmissió, amb el benentès que s'haurà de tenir present que el valor teòric s'haurà d'ajustar d'acord amb les possibles discrepàncies entre el valor net comptable i el valor real dels diferents elements patrimonials.

c) Certificació de la participació en el capital social del causant o donant, si escau, del cònjuge, els descendents, els ascendents o els col·laterals fins al tercer grau del transmitent, tant per consanguinitat o adopció com per afinitat, així com la valoració de dita participació.

d) Certificat de l'entitat que acrediti les funcions de direcció que realitzava en l'entitat el causant o donant o el membre del grup de parentiu que exerceix aquestes funcions.

e) Certificació de les remuneracions del causant o donant o, si escau, del membre del grup de parentiu, per les funcions de direcció en l'entitat, referit a l'any de la transmissió i a l'any precedent.

f) Declaració de la renda de les persones físiques corresponent a l'any de la transmissió i al precedent, en relació amb la persona del grup de parentiu que presti serveis de direcció a l'entitat i percebi per aquest concepte una quantitat que representi més del 50% del seus ingressos empresarials, professionals i del treball personal.

3. L'obligat tributari pot aportar qualsevol altra documentació acreditativa que consideri adient.

Article 12

Obligació de presentar altres documents en relació amb l’adquisició per causa de mort de determinades finques de dedicació forestal.
1. En el cas de sol·licitar la reducció per l’adquisició de determinades finques de dedicació forestal regulada en la secció setena del títol I de la Llei de l’impost juntament amb la documentació exigida amb caràcter general, els subjectes passius han de presentar, a instància dels òrgans de gestió o inspecció de l’Agència Tributària de Catalunya la documentació següent:

a) L’instrument d’ordenació forestal aprovat pel departament competent.

b) El conveni, acord o contracte de gestió forestal formalitzat amb l’administració forestal.

c) L’acreditació, per qualsevol mitjà admès en dret, de la ubicació de les finques en terrenys que han patit incendis forestals dins els vint-i-cinc anys anteriors a la mort del causant o han estat declarades zona d’actuació urgent per raó dels incendis que han patit.

2. Això no obstant, la persona interessada pot optar per comunicar a l'Administració tributària les dades identificatives necessàries de la documentació esmentada en l'apartat c) anterior per tal que dita Administració pugui sol·licitar-la al departament competent.

Altres versions d'aquest precepte

Article 13

Adquisició de béns del causant utilitzats en l’explotació agrària del causahavent
1. En el cas de sol·licitar la reducció per l’adquisició de béns del causant utilitzats en l’explotació agrària del causahavent, juntament amb la documentació exigida amb caràcter general, els subjectes passius han d’acreditar, a instància dels òrgans gestors o inspectors de l’Agència Tributària de Catalunya, el següent:

a) Que en la declaració de l’impost sobre la renda del causant figurin com a tals els rendiments derivats de l’exercici de dita activitat.

b) L’afectació de l’ús de les terres i la resta de bens del causant a l’explotació agrària mitjançant certificat expedit pel departament competent en matèria d’agricultura.

2. Això no obstant, la persona interessada pot optar per comunicar a l'Administració tributària les dades identificatives necessàries de la documentació esmentada en l'apartat b) anterior per tal que dita Administració pugui sol·licitar-la al departament competent.

Altres versions d'aquest precepte

TÍTOL III

Normes dels procediments d'aplicació de l'impost

CAPÍTOL PRIMER

Liquidació de l'impost

Article 14

Termini de resolució en els procediments de gestió tributària propis de l'impost

1. A l'efecte del que estableix l'article 69.2 de la Llei de l'impost, són procediments de gestió pròpia de l'impost sobre successions i donacions els següents:

a) Procediment sobre presumpcions de fets imposables.

b) Procediment per a l'addició de béns a la massa hereditària.

c) Procediment per a la deducció de deutes del causant posats de manifest amb posterioritat a l'ingrés de l'impost.

d) Procediment per a la deducció de deutes del donant satisfets pel donatari.

2. L'ampliació del termini previst en l'article 69.3 de la Llei de l'impost ha de ser aprovat per acord motivat de l'òrgan competent en el qual haurà de constar detalladament quina o quines circumstàncies fonamenten l'esmentada ampliació.

Article 15

Autoliquidacions parcials a compte

De conformitat amb l'article 70 de la Llei de l'impost, les persones interessades en una successió hereditària poden presentar, en qualsevol moment i dins el termini de sis mesos establert en l'article 10 d'aquest Reglament, autoliquidacions parcials a compte en els termes i condicions següents:

a) Les persones interessades que presentin l'autoliquidació parcial hauran de procedir posteriorment a presentar l'autoliquidació per la totalitat dels béns i drets que hagin adquirit.

b) L'autoliquidació parcial ha de practicar-se aplicant respecte al valor dels béns declarats, la tarifa de l'impost, les reduccions per circumstàncies personals, i, si escau, les d'assegurances.

c) Un cop ingressat l'import de l'autoliquidació parcial segons s'estableix en aquest Reglament, es presentarà davant l'òrgan competent un exemplar de l'imprès de l'autoliquidació on consti l'ingrés, en la qual es farà constar els béns a què es refereixi, el seu valor i la situació en la qual es trobin, així com la identificació de l'entitat o persona que haurà de procedir al pagament o al lliurament dels béns, així com l'acreditació del dret del sol·licitant. L'òrgan administratiu retornarà l'exemplar de l'autoliquidació corresponent al subjecte passiu amb la indicació d'haver efectuat el pagament.

CAPÍTOL SEGON

Pagament de l'impost

Article 16

Ajornament per manca de liquiditat

En el supòsit que l'obligat tributari sol·liciti el pagament del deute mitjançant béns immobles integrants de l'herència, previst en l'article 73.1 de la Llei de l'impost, el procediment a seguir és el següent:

1. La persona interessada ha d'adreçar la seva sol·licitud a l'òrgan competent de l'Agència Tributària de Catalunya, dins el termini de pagament en període voluntari. Aquesta sol·licitud ha de contenir necessàriament les dades següents:

a) Nom i cognoms, número d'identificació fiscal i domicili fiscal de l'obligat al pagament i, si escau, de la persona que el representi.

b) Identificació del deute, en què s’indiqui, almenys, l'import, el concepte i la data de finalització del termini d'ingrés en període voluntari.

c) Valoració del bé immoble ofert.

d) Lloc, data i signatura de qui fa la sol·licitud.

Un cop presentada la sol·licitud, acompanyada dels documents assenyalats en aquest apartat, l'Agència Tributària de Catalunya l’ha de trametre a la direcció general competent en matèria de patrimoni a l’efecte de l’autorització a què es refereix l’article 73.1 de la Llei 19/2010. Aquesta direcció general ha d’emetre l’autorització, o si escau, la denegació, en el termini de 2 mesos.

2. La sol·licitud de pagament en espècie presentada juntament amb els documents als quals es refereix l'apartat anterior impedeix l'inici del període executiu però no la meritació de l'interès de demora que correspongui.

3. Quan la sol·licitud no compleixi els requisits o quan no s'aportin els documents que assenyala l'apartat primer d'aquest article, l'òrgan competent per a la tramitació ha de requerir al/a la sol·licitant perquè en el termini de 10 dies, comptats a partir de l'endemà de la notificació del requeriment, esmeni el defecte o aporti els documents, amb indicació que, si no ho fa, es tindrà per no presentada la sol·licitud i s'arxivarà sense més tràmit.

4. La resolució d'acceptació s'ha de notificar en el termini de sis mesos. Transcorregut el termini sense que s'hagi notificat la resolució, les persones interessades poden considerar desestimada la sol·licitud als efectes d'interposar contra la denegació presumpta el recurs corresponent. L'òrgan competent ha d'acordar de manera motivada l'acceptació o no dels béns en pagament del deute.

La resolució l'ha d'adoptar el director o directora de l'Agència Tributària de Catalunya.

5. En tot allò no previst específicament en els apartats anteriors, seran aplicables les regles del Reglament general de recaptació.

Altres versions d'aquest precepte

Article 17

Ajornament en cas de causahavents desconeguts

1. En el cas de causahavents desconeguts, els òrgans de gestió de l'Agència Tributària de Catalunya competents podran concedir, a petició dels administradors o posseïdors dels béns hereditaris, l'ajornament de les liquidacions girades per adquisicions per causa de mort fins al moment en que fossin coneguts o identificats els causahavents sempre que es compleixin els següents requisits:

a) Que se sol·liciti abans de finir el termini de pagament.

b) Que no existeixi inventariat entre els béns del causant efectiu o béns de fàcil realització que siguin suficients per cobrir el deute tributari.

c) Que s'adjunti a la petició el compromís de constituir garantia suficient que cobreixi l'import del deute principal i interessos de demora més un 25% de la suma conjunta.

2. La concessió de l'ajornament implicarà l'obligació de pagament de l'interès de demora vigent el dia en què es meriti.

Article 18

Ajornament i fraccionament en l'adquisició per causa de mort de béns en nua propietat

1. Els òrgans de l'Agència Tributària de Catalunya competents en matèria de gestió de l'impost sobre successions i donacions podran acordar, a sol·licitud del/de la contribuent presentada dins del termini reglamentari de pagament, l'ajornament total o parcial del pagament de les autoliquidacions i liquidacions practicades per herència o llegat en nua propietat fins a la consolidació del domini, quan el/la contribuent no disposi de béns de fàcil realització per pagar el deute dins del termini establert. Per béns de fàcil realització s'entenen el metàl·lic i els valors mobiliaris amb cotització.

2. El/la contribuent haurà de presentar, juntament amb la sol·licitud d'ajornament, una declaració que inclogui el patrimoni del qual era titular amb caràcter previ a la defunció i els seus ingressos mensuals, acompanyada de la documentació justificativa.

Examinada la documentació aportada, i d'acord amb la manca de liquiditat del propi contribuent, l'òrgan competent podrà concedir l'ajornament total o parcial del deute.

3. L'ajornament es denegarà quan la liquidació s'hagi practicat a conseqüència d'un procediment d'inspecció del tribut.

4. El pagament del deute es garantirà amb hipoteca legal de l'article 168, apartat 5, de la Llei hipotecària, o qualsevol altra garantia de les previstes en l'article 82.1 de la Llei general tributària.

5. En el cas que entre els béns heretats hi hagin immobles, per a la constitució de la hipoteca legal, les persones interessades presentaran, juntament amb la seva sol·licitud, certificacions dels registres de la propietat competents per raó de la ubicació dels immobles heretats, de data posterior a la defunció, tot fent constar que els immobles continuen inscrits a nom del causant en la successió, i les càrregues o gravàmens als quals estiguin afectats.

Concedit l'ajornament, l'oficina liquidadora lliurarà a la persona interessada una certificació per duplicat, en la qual es farà constar la concessió de l'ajornament, l'import ajornat i que les finques adjudicades al nu propietari queden hipotecades totes i cadascuna a favor de la Generalitat per l'import de les quantitats ajornades. Presentada la certificació al Registre de la propietat, el registrador o registradora farà constar per nota al marge de la darrera inscripció de cada finca, l'hipoteca a favor de la Generalitat i retornarà al presentador o presentadora un dels exemplars de la certificació, amb la nota de l'operació practicada. La certificació, amb les notes dels corresponents registres de la propietat, haurà de ser presentada, dins del termini de 60 dies, a l'oficina liquidadora. Per a la cancel·lació d'aquestes notes serà necessari presentar en el Registre de la propietat un certificat lliurat per l'oficina liquidadora que autoritzi la cancel·lació.

6. En el cas que els béns heretats siguin valors, l'oficina liquidadora expedirà certificació de l'acord de concessió de l'ajornament a fi que el dipositari/la dipositària consigni en el resguard del dipòsit l'afectació dels valors al pagament de l'impost. El resguard, un cop consignada l'expressada nota, es presentarà a l'oficina liquidadora dins del termini màxim de dos mesos. En aquest cas, no es podrà disposar dels valors sense la justificació del total pagament de l'impost al qual estiguessin afectats.

7. Les normes contingudes als apartats anteriors seran també d'aplicació a les herències i llegats en nua propietat que incloguin béns immobles i valors mobiliaris conjuntament. En aquest cas la garantia afectarà les dues classes de béns, en la forma i amb els requisits assenyalats als apartats anteriors.

8. El/la contribuent pot sol·licitar de l'òrgan competent l'alliberament d'algun dels béns afectats al pagament de l'impost. L'òrgan competent podrà accedir-hi sempre que l'import obtingut pel/per la contribuent per la transmissió del bé es destini íntegrament al pagament del deute ajornat.

9. L'import ajornat haurà de ser ingressat dins del termini de 6 mesos a comptar des de la data de la consolidació del domini, juntament amb els interessos de demora acreditats des de la data del venciment fins a la data del pagament.

10. L'ajornament de pagament restarà sense efecte i seran immediatament exigibles per via de constrenyiment les quotes ajornades, quan s'incompleixi l'aportació de la documentació establerta en els apartats 5 i 6 o quan el nu propietari alieni el seu dret sobre algun dels béns afectats al pagament de l'impost sense l'autorització a què fa referència l'apartat 8.

Article 19

Fraccionament de la liquidació per assegurances que es perceben en forma de renda

1. En les assegurances sobre la vida a les quals es refereix l'article 74.1 de la Llei de l'impost, l'import de les quals es percebi per la persona beneficiària en forma de renda, vitalícia o temporal, aquests integraran el valor actual de la renda en la base imposable, tot acumulant-se a la resta de béns i drets que integren la participació hereditària del causahavent.

2. El/la contribuent podrà sol·licitar durant el termini previst a l'article 10.a) d'aquest Reglament el fraccionament de la part de la quota resultant d'aplicar sobre el valor actual de la renda, vitalícia o temporal, practicades, si s'escau, les reduccions previstes en l'article 5 de la Llei de l'impost, el tipus mitjà de gravamen.

3. L'Agència Tributària de Catalunya acordarà el fraccionament en el nombre d'anys en què es percebi la renda, si fos temporal, o en quinze anys, si fos vitalícia. Aquest fraccionament no comportarà la constitució de cap tipus de caució ni meritarà cap tipus d'interès de demora.

4. L'òrgan competent notificarà al/a la contribuent la resolució de la sol·licitud en el termini de dos mesos. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, es considerarà estimada la petició. Només es podrà desestimar una petició si s'ha presentat de forma incompleta o no compleix els requisits establerts a la normativa.

5. L'import anual del pagament fraccionat resultarà de dividir la quota que cal fraccionar entre el nombre d'anys en què es percebrà la renda si aquesta fos temporal o entre quinze si fos vitalícia. Es procedirà al seu ingrés en els terminis que s'hagin establert en la resolució de concessió del fraccionament, dins del mes de gener següent a la percepció íntegra de cada anualitat de renda.

6. En el cas d'exercir el dret de rescat, la totalitat dels pagaments fraccionats pendents hauran d'ingressar-se durant el mes següent a haver procedit a l'exercici de l'esmentat dret.

7. En el supòsit que es produeixi l'extinció de la pensió, només resultaran exigibles els pagaments fraccionats pendents que corresponguin a l'anualitat de renda efectivament percebuda i que es trobin pendents d'ingrés, i no són exigibles la resta de pagaments corresponents a anualitats no percebudes.

8. La normativa de desenvolupament de l'organització de l'Agència Tributària de Catalunya determinarà l'òrgan competent per a la concessió del fraccionament corresponent a les assegurances que es perceben en forma de renda.

9. En el supòsit de desestimació de la petició de fraccionament, el termini per a l'ingrés s'entendrà prorrogat en els dies transcorreguts des del de la presentació de la sol·licitud de concessió del fraccionament fins al de la notificació de l'acord desestimatori, sens perjudici del pagament dels interessos de demora que corresponguin.

Article 20

Ajornament especial

1. D’acord amb el que estableix l’article 75 de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’impost sobre successions i donacions, es pot ajornar, a petició del subjecte passiu deduïda abans de finir el termini reglamentari de pagament o, si escau, el de presentació de l’autoliquidació, durant els cinc anys següents al dia en què finalitza el termini per al pagament, amb l’obligació de constituir garantia suficient i sense que procedeixi el pagament d’interessos durant el termini de l’ajornament, el pagament d’autoliquidacions i de liquidacions girades com a conseqüència de la transmissió per herència, llegat o donació dels béns a què fan referència les seccions tercera a desena del capítol I del títol I i les seccions primera, segona, tercera i cinquena del capítol únic del títol II de la Llei esmentada.

2. Un cop finalitzat el termini de cinc anys, es pot fraccionar el pagament, amb les mateixes condicions i requisits, en deu terminis semestrals, amb pagament de l’interès legal del diner durant el termini de fraccionament.

Altres versions d'aquest precepte

DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA

Tractament de gènere en les denominacions referides a persones

En aquest Reglament s'entén que les denominacions en gènere masculí referides a persones inclouen dones i homes, llevat que el context indiqui el contrari.