Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET LLEI 4/2011, de 20 de desembre, de necessitats financeres del sector públic en pròrroga pressupostària.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret llei

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

  • Núm. del document 004/2011

  • Data del document 20/12/2011

  • Data de publicació 22/12/2011

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 6030

  • No Vigent
22/12/2011 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT

El President
de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Govern ha aprovat i jo, en nom del Rei, i d'acord amb el que estableix l'article 67.6 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo el següent

DECRET LLEI

Preàmbul

En previsió que el tràmit parlamentari necessari per a l'aprovació de la corresponent llei de pressupostos per a l'exercici de l'any 2012 no hagi culminat i, per tant, no es pugui aprovar dins el termini necessari perquè entrin en vigor l'1 de gener de 2012, cal preveure que es prorrogui automàticament la vigència dels pressupostos anteriors, d'acord amb el que disposa tant l'article 33 de la Llei de finances públiques de Catalunya com l'article 21.2 de la Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les comunitats autònomes. Conseqüentment, s'han d'adequar determinades necessitats financeres, des de l'entrada en vigor del present Decret llei i mentre es mantingui la situació de pròrroga plantejada en l'exercici 2012.

Sens perjudici del marc legal que comporta la situació de pròrroga pressupostària, les referides situacions financeres que necessitin d'endeutament públic per al seu equilibri, han de ser autoritzades per una norma amb rang legal d'acord amb el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

Donada la situació plantejada, i d'acord amb article 38 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, el Govern, davant la necessitat extraordinària i urgent que pot suscitar la situació de pròrroga abans esmentada, pot dictar disposicions legislatives provisionals, sota la forma de Decret llei, en els termes de l'article 64 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.

La norma del Decret llei és un recurs extraordinari del Govern i, per tant, se n'ha de fer un ús prudent i limitat a les situacions que realment mereixen la consideració d'urgents i convenients. Així, aquest Decret llei es presenta en un sol article que abasta únicament les situacions de necessitats financeres inajornables per a determinades entitats del sector públic.

A proposta del conseller d'Economia i Coneixement i, d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

1.1 S'autoritza el Govern perquè, en les condicions i els termes que fixa la Llei 6/2011, de 27 de juliol, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2011, des de l'entrada en vigor del present Decret llei, i mentre es mantingui la situació de pròrroga pressupostària al llarg del 2012, faci ús d'operacions d'endeutament en qualsevol modalitat, amb la limitació que el saldo viu no superi l'autoritzat per l'esmentada llei, incrementat pels imports que es derivin dels programes d'endeutament que s'aprovin en aplicació de la normativa d'estabilitat pressupostària.

1.2 En el cas de les entitats del sector públic de la Generalitat, només es poden preveure noves operacions d'endeutament per l'import necessari per cobrir les amortitzacions previstes dins de l'exercici 2012, de manera que no s'incrementi el saldo viu de l'endeutament a 31 de desembre de 2011. Excepcionalment, i amb l'autorització prèvia del Govern, les entitats del sector públic de la Generalitat poden augmentar aquesta limitació del saldo viu fins al límit autoritzat per la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2011. Aquest límit es pot ampliar, exclusivament, en els imports necessaris per fer front a quotes que vencin d'operacions de finançament específiques d'inversions en infraestructures públiques, les quals hagin estat previstes en plans econòmics i financers que hagin tingut l'aprovació del Govern.

1.3 En tot cas, l'increment del deute viu de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic no podrà superar la suma dels límits autoritzats per la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2011, incrementats pels imports que es derivin dels programes d'endeutament que s'aprovin en aplicació de la normativa d'estabilitat pressupostària.

Disposició final

Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquest Decret llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui el facin complir.

Barcelona, 20 de desembre de 2011

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

Andreu Mas-Colell

Conseller d'Economia i Coneixement

(11.353.052)