Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 20/1990, de 28 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a 1991.

Dades bàsiques
  • Rang del document Llei

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

  • Núm. del document 020/1990

  • Data del document 28/12/1990

  • Data de publicació 29/12/1990

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 1386

TEXT CONSOLIDAT

Preàmbul

La present Llei aprova i regula el pla econòmic i financer que el 1991 aplicarà el Govern de la Generalitat, i estableix, conjuntament amb la Llei de Finances Públiques de Catalunya, el règim pressupostari que serà d’aplicació durant l’exercici.

La Llei s’articula en quatre capítols i en les disposicions addicionals, transitòries i finals necessàries per a adequar el marc jurídic de contingut econòmic al pla d’actuació resultant dels Pressupostos.

Gran part de les disposicions que conté la Llei de Pressupostos, especialment les que aproven o autoritzen actes d’execució pressupostària i per tant són referides temporalment a la duració de l’exercici, han d’ésser necessàriament reiterades per donar coherència al marc normatiu pressupostari i, òbviament, per concretar els límits quantitatius en què pot actuar l’Executiu.

El contingut dels capítols de la present Llei és el següent:

El capítol 1, “Els crèdits i llurs modificacions”, inclou l’aprovació dels estats de despeses i d’ingressos, i s’hi estableixen les normes que han d’aplicar-se a les modificacions pressupostàries que l’Executiu pot realitzar al llarg de l’exercici.

El capítol 2, “Normes sobre gestió pressupostària i i despesa pública”, recull el procediment administratiu a seguir en diferents actes de l’execució dels Pressupostos: contractació directa d’inversions, concessió de subvencions, realització d’estudis, adquisició i i construcció d’immobles i execució anticipada d’inversions. A més, aquest capítol inclou disposicions relatives al control de la despesa pública. La consideració de la Llei de Pressupostos com una norma que reflecteix la totalitat dels ingressos i les despeses de la Generalitat durant el període d’un any i alhora com un instrument de política econòmica faculta el legislador pressupostari per a regular, amb vigència indefinida, totes les qüestions connexes en què se sustenta el plantejament econòmic del Govern de la Generalitat. Per aquests motius no es reiteren a la Llei de Pressupostos de la Generalitat per al 1991 les disposicions de la Llei de Pressupostos de la Generalitat per al 1990 de vigència indefinida.

El capítol 3, “Despeses de personal”, està destinat a regular les retribucions del personal al servei de l’Administració en els termes que estableixen les disposicions aplicables a aquesta matèria.

Per acabar, el capítol 4, “Operacions financeres”, refereix les autoritzacions i el procediment tant perquè l’Executiu pugui emetre deute públic o fer ús de l’endeutament en qualsevol altra modalitat com per a la concessió de garanties.

Addicionalment, aquesta Llei conté normes que instrumenten la gestió pressupostària d’òrgans superiors de la Generalitat, i altres disposicions que tenen com a finalitat adequar el marc normatiu a la política econòmica.

Capítol 1

Els crèdits i llurs modificacions
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 1

Els crèdits inicials i llur finançament
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 2

Modificacions pressupostàries
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 3

Vinculació de crèdits del pressupost de les entitats sanitàries i assistencials
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 4

Generació de crèdits
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 5

Crèdits ampliables
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 6

Crèdits autoritzats a favor de les entitats autònomes
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol 2

Normes sobre gestió pressupostària i despesa pública
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 7

Contractació directa d’inversions
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 8

Subvencions
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 9

Estudis i treballs tècnics
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 10

Construcció i adquisició d’immobles
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 11

Execució anticipada de projectes d’inversió
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 12

Compromisos de despesa d’exercicis anteriors
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 13

Identificació de projectes d’inversió
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 14

Manaments de pagaments a justificar
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 15

Recurrència de despeses en exercicis futurs
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 16

Limitació de l’augment de la despesa pública
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 17

Participació en ingressos
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 18

Participació dels ens locals de Catalunya en els ingressos de l’Estat
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 19

Finançament del Pla Quadriennal d’Inversions de les Universitats
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol 3

Despeses de personal
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 20

Retribucions del personal en actiu
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 21

Complement personal transitori
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 22

Complement de productivitat
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 23

Gratificacions per serveis extraordinaris
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 24

Limitació de l’augment de despeses de personal
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 25

Prohibició d’ingressos atípics
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 26

Catàlegs de llocs de treball
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 27

Pensions
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol 4

Operacions financeres
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 28

Avals
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 29

Operacions d’endeutament
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 30

Tramesa d’informació al Departament d’Economia i Finances
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 31

Increment de tarifa de sanejament i cànon de sanejament
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 32

Cànon d’infrastructura hidràulica
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposicions addicionals

Disposició addicional Primera

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Segona

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Tercera

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Quarta

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Cinquena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Sisena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Setena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vuitena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Novena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Desena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Onzena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Dotzena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Tretzena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Catorzena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Quinzena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Setzena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Dissetena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Divuitena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Dinovena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vintena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vint-i-unena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vint-i-dosena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vint-i-tresena

L’article 8 de la Llei 16/1984, del 20 de març, queda redactat de la manera següent:

“-1 El conseller competent en matèria de funció pública exercirà respecte als funcionaris del Cos d’Interventors de l’Administració de la Generalitat les competències a què es refereix l’article 12 de la Llei 17/1985, del 23 de juliol, de la Funció Pública de l’Administració de la Generalitat.

”-2 El nomenament d’interventors de l’Administració de la Generalitat es farà amb convocatòria pública prèvia i pels sistemes d’oposició o concurs-oposició.

”-3 Per a l’accés al Cos d’Interventors serà necessari posseir el títol de doctor, llicenciat, enginyer, arquitecte o equivalent.

”-4 Els interventors exerceixen llurs funcions en tot l’àmbit de l’Administració pública i institucional, inclosa la Seguretat Social, de la Generalitat de Catalunya.”

Disposició addicional Vint-i-quatrena

L’apartat 1 de l’article 6 de la Llei 9/1986, del 10 de novembre, de Cossos de Funcionaris de la Generalitat de Catalunya, segons la redacció donada per l’article únic de la Llei 11/1988, del 7 de novembre, quedarà redactat de la manera següent:

“Article 6.1:

”a) El Cos de Mossos d’Esquadra s’estructurarà en les escales i categories següents:

”Escala bàsica, amb les categories d’agent i caporal.

”Escala intermèdia amb les categories de sergent i sergent major.

”b) L’escala bàsica correspon a tots els efectes al Grup D, i és necessari per a accedir-hi la possessió dels títols de Graduat Escolar, de Formació Professional de primer grau o equivalents.

”c) L’escala intermèdia correspon al Grup C, i és necessari per a accedir-hi el títol de Batxillerat, Formació Professional de segon grau o equivalent.

”d) La selecció per a l’ingrés a la categoria d’agent s’efectuarà mitjançant el sistema d’oposició lliure i la superació d’un curs de formació de caràcter selectiu a l’Escola de Policia de Catalunya. En la corresponent convocatòria, i d’acord amb el contingut del procés de selecció, es podrà establir un període de pràctiques, el qual podrà ésser, si escau, de caràcter selectiu.

”e) La selecció per a l’accés a les categories de caporal, sergent i sergent major es realitzarà mitjançant promoció interna entre el personal que tingui una antiguitat de dos anys en la categoria immediatament inferior, que compleixi els requisits de titulació assenyalats o que pertanyi al grup corresponent i pel sistema de concurs-oposició. Es farà, si s’escau, un curs complementari de capacitació, que podrà tenir caràcter selectiu.

“f) S’integrarà en les respectives categories d’agents, de caporals i de sergents el personal que actualment pertany al Cos de Mossos d’Esquadra i que, disposant de la titulació adient, presta serveis amb destinació definitiva en l’Administració de la Generalitat com a mosso, caporal i sergent, respectivament. El personal amb destinació definitiva que no disposi de la titulació adient restarà en places singulars del grup corresponent.”

Disposició addicional Vint-i-cinquena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vint-i-sisena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposicions transitòries

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició transitòria Primera

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició transitòria Segona

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició transitòria Tercera

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposicions finals

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició final Primera

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició final Segona

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Annex a l’article 31

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Annex

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte