Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET LLEI 1/2012, de 26 de juny, de mesures per complir el Pla econòmic financer de reequilibri de la Generalitat de Catalunya i altres necessitats derivades de la conjuntura economicofinancera.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret llei

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

  • Núm. del document 001/2012

  • Data del document 26/06/2012

  • Data de publicació 27/06/2012

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 6158

  • No Vigent
27/06/2012 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT

El president
de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Govern ha aprovat i jo, en nom del Rei, i d’acord amb el que estableix l’article 67.6 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo el següent

DECRET LLEI

Preàmbul

El Pla econòmic financer de reequilibri de la Generalitat de Catalunya aprovat per a l’horitzó temporal 2012-2014 preveu un important ajust pressupostari encaminat a la reducció del dèficit. Concretament, pel que fa a les mesures d’ingressos previstes, s’hi preveuen una sèrie d’actuacions legislatives orientades a la simplificació, agilitació i reestructuració de l’Administració.

En aquesta mateixa línia d’actuació, cal impulsar les mesures de simplificació i racionalització del conjunt del sector públic, actualment ja iniciades a diversos nivells per part del Govern.

Cal tenir present el greu impacte financer que ha provocat la rebaixa de la qualificació creditícia (ràting) de la Generalitat de Catalunya a llarg termini, que ha comportat la declaració de venciment anticipat d’operacions d’endeutament i ha obligat la Generalitat de Catalunya a la prestació de garanties més grans envers el seu endeutament.

L’actual context econòmic financer i la consecució de les mesures de reequilibri adoptades obliguen el Govern de la Generalitat de Catalunya a prendre importants decisions en matèria patrimonial i pressupostària, entre d’altres.

En la línia de donar continuïtat a les mesures de reorganització i simplificació administrativa que ja s’han començat a aplicar, la Llei del Parlament de Catalunya 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, i la seva disposició addicional sisena, i posteriorment l’Acord del Govern GOV/20/2012, de 13 de març, van acordar la fusió de les societats Gestió d’Infraestructures, SA (GISA), Regs de Catalunya, SA (REGSA) i Reg Sistema Segarra-Garrigues, SA (REGSEGA).

Aquest Decret llei preveu en l’article 2 l’increment de l’endeutament d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU. Aquesta empresa, com a conseqüència del procés de transformació i posterior fusió de les societats esmentades en el paràgraf anterior, ha absorbit l’endeutament d’aquestes i, per tant, el seu límit d’endeutament conté l’import que la Llei 1/2012, del 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012, va autoritzar per a Reg Sistema Segarra-Garrigues, SA (REGSEGA).

Així mateix, per la disposició addicional es manté l’exempció que, per raó de la naturalesa dels organitzadors, afectava la taxa dels serveis prestats pels cossos de mossos d’esquadra en proves esportives, suprimida per la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics, i vigent fins a l’entrada en vigor de la dita Llei.

Així, les mesures contingudes en l’article primer són necessàries i urgents per tal que la Generalitat de Catalunya pugui fer front a l’endeutament que es generarà com a conseqüència dels processos de licitació de diverses operacions de gestió de serveis públics, i la posterior assumpció dels passius de les entitats que actualment els gestionen. En relació amb la mesura de l’article segon, resulta urgent l’aprovació d’aquest Decret llei per fer front al pagament de diverses obres ja recepcionades, la construcció de les quals s’ha fet mitjançant els sistemes d’abonament total del preu. En relació amb l’article tercer, resulta urgent, igualment, l’aprovació d’aquest Decret llei atenent el fet que la rebaixa del ràting de la Generalitat de Catalunya incideix en el nivell de garanties a prestar en relació amb el finançament dels contractes als quals es refereix l’article esmentat, ja que si no s’autoritzés la concessió de l’aval es podria generar un venciment anticipat d’aquells. Finalment, en relació amb la disposició addicional es tracta de tornar a fer efectiva l’exempció ja recollida en el nostre ordenament jurídic pel que fa a determinades taxes dels serveis prestats pels mossos d’esquadra en proves esportives, ja que si no es fes s’originarien perjudicis per als seus organitzadors, entitats sense ànim de lucre.

Atesa la situació plantejada, i d’acord amb l’article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, el Govern, davant la necessitat extraordinària i urgent que pot suscitar la no-prestació de les garanties més grans envers el seu endeutament i les reestructuracions portades a terme, pot dictar disposicions legislatives provisionals, sota la forma de decret llei, en els termes de l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

La norma del decret llei és un recurs extraordinari del Govern i, per tant, se n’ha de fer un ús prudent i limitat a les situacions que realment mereixen la consideració d’urgents i convenients. Així, aquest Decret llei es presenta en quatre articles, una disposició addicional i una de final.

A proposta del conseller d’Economia i Coneixement i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Endeutament de la Generalitat de Catalunya

1.1 S’autoritza el Govern perquè, a proposta del conseller o consellera d’Economia i Coneixement, pugui incrementar l’endeutament de la Generalitat, autoritzat en l’article 39.1.a) de la Llei 1/2012, del 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012, en els imports que es derivin de les assumpcions dels passius financers mitjançant les subrogacions de deute a llarg termini com a conseqüència dels processos de licitació de diverses operacions de gestió de serveis públics i la posterior dissolució de les entitats que actualment gestionen aquests serveis.

1.2 L’augment de l’endeutament de la Generalitat de Catalunya, com a resultat dels processos de licitació esmentats en l’apartat anterior, es limitarà al saldo de deute viu que tinguin en el moment de la subrogació.

Aquest import serà, com a màxim, el que es detalla a continuació:

Aigües Ter-Llobregat: 704.000.000,00 d’euros.

TABASA, Infraestructures i Serveis de Mobilitat, SA: 125.713.207,13 euros.

Túnel del Cadí, SAC: 34.126.314,72 euros.

Article 2

Endeutament d’entitats del sector públic

S’autoritza el Govern perquè, a proposta del conseller o consellera d’Economia i Coneixement, autoritzi Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU a incrementar el límit d’endeutament viu a 31 de desembre de 2012 autoritzat a l’article 39.2 de la Llei 1/2012, del 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012, en l’import corresponent als límits vigents dels crèdits de contractistes dels contractes d’obres contractades sota la modalitat d’“abonament total del preu”. Aquest import serà com a màxim de 331.847.087,00 euros.

Article 3

Avals de la Generalitat de Catalunya

S’autoritza el Govern perquè, a proposta del conseller o consellera d’Economia i Coneixement, concedeixi l’aval de la Generalitat als préstecs atorgats davant d’Arrendadora Ferroviària SA, Arrendadora de Equipamientos Ferroviarios, SA i Alquiler de Trenes Agrupación de Interés Economico (AIE) en relació amb els contractes d’arrendament de 50, 10 i 39 trens, respectivament, a l’Autoritat del Transport Metropolità per raó del contracte marc i d’arrendament de trens.

L’aval únicament es concedirà en les operacions de préstec en les quals l’eventual augment de cost, com a màxim, sigui igual al que s’estableixi en els préstecs concedits pel Banc Europeu d’Inversions.

L’import màxim per a cadascun d’aquests avals serà el que es detalla a continuació:

Arrendadora Ferroviària, SA: 295.005.706,00 euros.

Arrendadora de Equipamientos Ferroviarios, SA: 35.378.739,00 euros.

Alquiler de Trenes Agrupación de Interés Económico (AIE): 164.979.950,00 euros.

Article 4

Efectivitat de les autoritzacions

L’efectivitat de les autoritzacions a què fan referència els articles anteriors resta condicionada a l’aprovació del corresponent acord del Govern, el qual ha de fixar les característiques de les operacions previstes anteriorment, a proposta del conseller o consellera d’Economia i Coneixement.

Disposició addicional

Taxes i preus públics

Amb efectes des del 24 de març de 2012, es manté la vigència de l’apartat 7è de l’article 22.4 del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, del 25 de juny, en la redacció que en fa la Llei 16/2008, del 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres.

Disposició final

Entrada en vigor

Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al DOGC.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui aplicable aquest Decret llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui el facin complir.

Barcelona, 26 de juny de 2012

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

Andreu Mas-Colell

Conseller d’Economia i Coneixement

(12.178.023)