Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

ORDRE ENS/196/2012, de 14 de juny, per la qual s'inclouen diverses qualificacions professionals i els corresponents mòduls formatius en el Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya i en el Catàleg Modular Integrat de Formació Professional.

Dades bàsiques
  • Rang del document Ordre

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

  • Núm. del document ENS/0196/2012

  • Data del document 14/06/2012

  • Data de publicació 04/07/2012

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 6163

TEXT PUBLICAT

El Decret 28/2010, de 2 de març, ha regulat el Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya i el Catàleg Modular Integrat de Formació Professional. L’article 10 estableix que les qualificacions professionals i els corresponents mòduls formatius s’aproven mitjançant ordre conjunta dels consellers o conselleres amb competències en matèria educativa i de treball.

Mitjançant l’Ordre EDU/622/2010, de 8 de novembre, s’inclouen, per primer cop, diverses qualificacions professionals i els corresponents mòduls formatius en el Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya i el Catàleg Modular Integrat de Formació Professional. Així mateix aquesta Ordre determina l’estructura del catàleg i la codificació de les qualificacions professionals.

Un cop contrastades per la comissió directora de l’Institut Català de les Qualificacions Professionals i amb l’acord previ del Consell Català de la Formació Professional, escau incloure noves qualificacions professionals i els corresponents mòduls formatius del Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya i del Catàleg Modular Integrat de Formació Professional, i se n’actualitza una.

Per tot això, a proposta de la consellera d’Ensenyament i del conseller d’Empresa i Ocupació, d’acord amb l’article 40.2 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,

Ordeno:

Article 1

Objecte i àmbit d’aplicació

L’objecte d’aquesta Ordre és la inclusió de diverses qualificacions professionals i els corresponents mòduls formatius en el Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya i en el Catàleg Modular Integrat de Formació Professional regulat pel Decret 28/2010, de 2 de març, un cop presentades a la comissió directora de l’Institut Català de les Qualificacions Professionals. Aquestes qualificacions són d’aplicació a tot el territori de Catalunya i no constitueixen una regulació de l’exercici professional.

Article 2

Qualificacions professionals que s’estableixen

S’estableixen les qualificacions professionals relacionades a l’annex 1, les especificacions tècniques de les quals es descriuen en l’adreça web de l’Institut Català de les Qualificacions Professionals en l’apartat del Catàleg (http://www20.gencat.cat/portal/site/ ensenyament).

Article 3

Qualificacions professionals que s’actualitzen

S’actualitza la qualificació professional relacionada a l’annex 2, les especificacions tècniques de la qual es descriuen a l’adreça web de l’Institut Català de les Qualificacions Professionals en l’apartat del Catàleg (http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament).

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor a l’endemà de la seva publicació en el DOGC.

Barcelona, 14 de juny de 2012

Irene Rigau i Oliver

Consellera d’Ensenyament

F. Xavier Mena

Conseller d’Empresa i Ocupació

Annex 1

Família professional: Agrària

Qualificacions professionals:

  Codi
Activitats auxiliars en aprofitaments forestals AR_2-398_1
Activitats auxiliars en conservació i millora de forests AR_2-399_1
Activitats de floristeria AR_2-457_2
Horticultura i floricultura AR_2-167_2
Producció de llavors i plantes en viver AR_2-460_2
Ramaderia ecològica AR_2-227_2
Gestió de la producció ramadera AR_2-465_3
Gestió de repoblacions forestals i tractaments silvícoles AR_2-228_3
Gestió i manteniment d’arbres i palmeres ornamentals AR_2-348_3

Família professional: Arts gràfiques

Qualificacions professionals:

  Codi
Maquetació de rètols AF_1-990_2
Tractament i maquetació d’elements gràfics en preimpressió AF_2-291_2
Desenvolupament de rètols i altres productes de comunicació visual AF_1-989_3

Família professional: Arts i artesanies

Qualificacions professionals:

  Codi
Terrisseria artesanal AA_2-518_2

Família professional: Comerç i Màrqueting

Qualificacions professionals:

  Codi
Gestió comercial de vendes CM_2-314_3
Gestió i control de l’aprovisionament CM_2-315_3
Màrqueting i compravenda internacional CM_2-316_3
Organització del transport i la distribució CM_2-317_3
Organització i gestió de magatzems CM_2-318_3
Tràfic de mercaderies per carretera CM_2-088_3

Família professional: Edificació i obra civil

Qualificacions professionals:

  Codi
Operacions auxiliars d’acabats rígids i urbanització EO_2-409_1
Aixecaments i replanteigs EO_2-274_3
Control de projectes i obres de construcció EO_2-273_3

Família professional: Electricitat i electrònica

Qualificacions professionals:

  Codi
Operacions auxiliars de muntatge de xarxes elèctriques EE_2-256_1
Muntatge i manteniment de xarxes elèctriques d’alta tensió de segona i tercera categoria i centres de transformació EE_2-380_2
Desenvolupament de projectes de xarxes elèctriques de baixa i alta tensió EE_2-260_3
Desenvolupament de projectes d’infraestructures de telecomunicació i de xarxes de veu i dades en l’entorn d’edificis EE_2-258_3
Gestió i supervisió de la instal·lació i el manteniment de sistemes d’electromedicina EE_2-381_3
Gestió i supervisió del muntatge i manteniment d’equipament de xarxa i estacions base de telefonia EE_2-485_3
Gestió i supervisió del muntatge i manteniment de les infraestructures de telecomunicació i de xarxes de veu i dades en l’entorn d’edificis EE_2-383_3

Família professional: Energia i aigua

Qualificacions professionals:

  Codi
Eficiència energètica d’edificis EA_2-358_3
Gestió de l’operació en centrals hidroelèctriques EA_2-473_3
Gestió del muntatge i manteniment de xarxes de gas EA_2-360_3

Família professional: Fabricació mecànica

Qualificacions professionals:

  Codi
Emmotllament i fabricació de mascles FM_2-185_2
Muntatge i instal·lació de rètols FM_1-988_2
Tractaments tèrmics en fabricació mecànica FM_2-353_2

Família professional: Fusta, moble i suro

Qualificacions professionals:

  Codi
Projectes d’instal·lació i moblament FS_2-425_3

Família professional: Hostaleria i Turisme

Qualificacions professionals:

  Codi
Animació turística HT_2-329_3
Direcció en restauració HT_2-331_3
Sumilleria HT_2-337_3

Família professional: Imatge personal

Qualificacions professionals:

  Codi
Assessoria integral d’imatge personal IP_2-395_3
Bronzejat, maquillatge i depilació avançada IP_2-182_3
Caracterització de personatges IP_2-396_3
Maquillatge integral IP_2-024_3
Massatges estètics i tècniques sensorials associades IP_2-248_3
Perruqueria tecnicoartística IP_2-249_3
Tractaments capil·lars estètics IP_2-397_3
Tractaments estètics IP_2-250_3

Família professional: Indústries alimentàries

Qualificacions professionals:

  Codi
Elaboració de llets de consum i productes lactis IA_2-106_2
Fabricació de conserves vegetals IA_2-103_2
Peixateria i elaboració de productes de la pesca i l’aqüicultura IA_2-109_2
Indústries càrnies IA_2-239_3
Indústries de conserves i sucs vegetals IA_2-176_3
Indústries de derivats de cereals i de dolços IA_2-177_3
Indústries de productes de la pesca i de l’aqüicultura IA_2-178_3
Indústries làcties IA_2-180_3

Família professional: Indústries extractives

Qualificacions professionals:

  Codi
Operacions auxiliars en el muntatge i manteniment mecànic d’instal·lacions i equips d’excavacions i plantes IE_2-408_1

Família professional: Informàtica i comunicacions

Qualificacions professionals:

  Codi
Confecció i publicació de pàgines web IC_2-297_2
Manteniment de primer nivell en sistemes de radiocomunicacions IC_2-362_2
Operacions en sistemes de comunicacions de veu i dades IC_2-301_2
Administració i programació en sistemes de planificació de recursos empresarials (ERP) i de gestió de relacions amb clients (CRM) IC_2-363_3
Gestió de xarxes de veu i dades IC_2-302_3
Gestió i supervisió d’alarmes en xarxes de comunicació IC_2-364_3
Implantació i gestió d’elements informàtics en sistemes domòtics/immòtics, de control d’accessos i presència, i de videovigilància IC_2-365_3
Manteniment de segon nivell en sistemes de radiocomunicacions IC_2-366_3
Programació de sistemes informàtics IC_2-303_3
Sistemes de gestió d’informació IC_2-304_3

Família professional: Química

Qualificacions professionals:

  Codi
Operacions de moviments i lliurament de productes a la indústria química QU_2-475_2
Operacions de transformació de polímers termoestables i els seus compostos QU_2-114_2
Preparació de pastes papereres QU_2-242_2
Organització i control de la transformació de cautxú QU_2-244_3
Organització i control de la transformació de polímers termoestables i els seus compostos QU_2-245_3
Organització i control de la transformació de polímers termoplàstics QU_2-246_3

Família professional: Sanitat

Qualificacions professionals:

  Codi
Radioteràpia SA_2-127_3

Família professional: Seguretat i medi ambient

Qualificacions professionals:

  Codi
Gestió de la mobilitat sostenible i segura SM_1-983_3

Família professional: Serveis socioculturals i a la comunitat

Qualificacions professionals:

  Codi
Dinamització d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil SC_2-564_2
Direcció i coordinació d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil SC_2-565_3
Inserció laboral de persones amb discapacitat SC_2-323_3
Promoció per a la igualtat efectiva de dones i homes SC_2-451_3

Família professional: Tèxtil, confecció i pell

Qualificacions professionals:

  Codi
Operacions auxiliars d’ennobliment tèxtil TX_2-389_1
Reparació de calçat i marroquineria TX_2-139_1
Retocs i adaptacions de peces i articles en tèxtil i pell TX_2-387_1
Fabricació de calçat a mida i ortopèdic TX_2-467_2
Muntatge i acabat de calçat i marroquineria TX_2-143_2
Manteniment de béns culturals en tèxtil i pell TX_2-285_3
Patronatge de calçat i marroquineria TX_2-287_3
Realització de vestuari per a l’espectacle TX_2-471_3

Annex 2

Família professional: Seguretat i medi ambient

Qualificacions professionals:

  Codi
Serveis per al control de plagues SM_2-028_3

(12.165.112)