Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET LLEI 6/2012, de 27 de desembre, de modificació de la disposició addicional tercera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret llei

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

  • Núm. del document 006/2012

  • Data del document 27/12/2012

  • Data de publicació 31/12/2012

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 6283

  • No Vigent
01/01/2013 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT

El president
de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Govern ha aprovat i jo, en nom del Rei, i d’acord amb el que estableix l’article 67.6.a) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo el següent

decret llei

Preàmbul

Mitjançant la disposició addicional tercera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa, es va establir un règim temporal de suspensió de la vigència del règim sancionador aplicable a determinades infraccions administratives de l’àmbit de l’esport, amb la finalitat de facilitar l’adaptació del sector dels tècnics i professionals de les activitats físiques i esportives al context normatiu que s’emmarca en la Llei 3/2008, de 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport.

La suspensió de la vigència del règim sancionador esmentat, que va incorporar la disposició addicional tercera de la Llei 10/2011 esmentada, finalitza el proper 1 de gener de 2013.

Davant la proximitat d’aquesta data de finalització del termini de suspensió, l’Administració esportiva ha constatat que es mantenen les justificacions i motivacions que van portar a aprovar la previsió de suspensió temporal de la vigència del règim sancionador esmentat, mitjançant la Llei 10/2011. Així mateix és voluntat de l’Administració esportiva continuar facilitant, durant un període de temps més ampli, l’adaptació del text legal i la implicació i acceptació dels agents esportius afectats per la norma.

Per aquest motiu, s’estima del tot necessari i urgent ampliar el termini de suspensió fins a l’1 de gener de 2015, adoptant la mesura per la via extraordinària del Decret llei. Es possibilita així que, durant aquest nou període de temps, l’incompliment de les obligacions previstes en l’esmentada Llei 3/2008 no comporti la consegüent correcció disciplinària, que perjudicaria greument el sector afectat.

Per tot l’exposat, en ús de l’autorització concedida en l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, a proposta del titular del Departament de la Presidència i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

Es modifica la disposició addicional tercera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa, que queda redactada de la manera següent:

1. A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, i fins a l’1 de gener de 2015, resta en suspens la vigència de l’article 13, apartats 1 i 3, de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport. Tanmateix, es manté la vigència de les infraccions tipificades en els epígrafs c i d de l’apartat 1 del dit article, relatius a l’obligació de col·legiació en el cas que sigui obligatòria i a la no-contractació de l’assegurança preceptiva.

2. A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, i fins a l’1 de gener de 2015, resta en suspens la vigència de la infracció tipificada en l’epígraf d de l’article 74 del Text únic de la Llei de l’esport, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, solament pel que fa a l’incompliment d’alguna de les obligacions o condicions establertes per la dita Llei en matèria de titulacions de tècnics.

3. L’òrgan competent ha de resoldre d’ofici la finalització, per sobreseïment, dels expedients sancionadors que estiguin en tramitació en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta Llei per fets que no serien constitutius d’infracció administrativa, d’acord amb el règim temporal de suspensió de vigència establerta pels apartats 1 i 2.

Disposició final

Entrada en vigor

Aquest Decret llei entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquest Decret llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui el facin complir.

Barcelona, 27 de desembre de 2012

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

Francesc Homs i Molist

Conseller de la Presidència

(12.356.119)