Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 10/2013, de 3 de gener, de delimitació de les regions sanitàries i dels sectors sanitaris del Servei Català de la Salut.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament de Salut

  • Núm. del document 010/2013

  • Data del document 03/01/2013

  • Data de publicació 07/01/2013

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 6287

08/01/2013 -
TEXT PUBLICAT

El Servei Català de la Salut, d’acord amb el que estableix l’article 21 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, s’ordena en demarcacions territorials denominades regions sanitàries, que equivalen a les àrees de salut previstes en la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat, les quals es delimiten d’acord amb factors geogràfics, socioeconòmics, demogràfics, laborals, epidemiològics, culturals, climàtics, de vies de comunicació homogènies, així com d’instal·lacions sanitàries existents, tenint en compte l’ordenació territorial de Catalunya.

El Decret 105/2005, de 31 de maig, de delimitació de les regions sanitàries i dels sectors sanitaris del Servei Català de la Salut, i el Decret 122/2009, de 28 de juliol, que el modifica parcialment, estableixen la delimitació actual de les regions sanitàries i sectors sanitaris del Servei Català de la Salut.

Actualment, en concordança amb el Pla de salut de Catalunya 2011-2015, aprovat per l’Acord GOV/13/2012, de 21 de febrer, es vol aprofundir en el model d’ordenació territorial sanitària que estableix la Llei d’ordenació sanitària de Catalunya, amb l’objectiu d’assolir un model que permeti guanyar en eficiència i minimitzar els costos administratius, però que afavoreixi la participació dels ciutadans. En aquest sentit, la Llei 11/2011, de 29 de desembre, de reestructuració del sector públic per a agilitar l’activitat administrativa, ja ha inclòs modificacions significatives en la composició dels òrgans de direcció i representació dels sectors sanitaris.

D’acord amb això, el Consell de Direcció del Servei Català de la Salut, en la sessió de 21 de maig de 2012, va aprovar la corresponent Proposta de decret, de conformitat amb el que estableix l’article 14.1.m) de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya.

Vistes les al·legacions formulades per les persones i entitats interessades;

D’acord amb el que preveuen els articles 21 i 33 i la disposició final 1 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya;

Per tot això, a proposta del conseller de Salut, atès el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Les regions sanitàries del Servei Català de la Salut resten delimitades en els termes de l’annex 1 d’aquest Decret.

Article 2

Els sectors sanitaris del Servei Català de la Salut resten delimitats en els termes de l’annex 2 d’aquest Decret.

Disposicions addicionals

Primera

El Consorci Sanitari de Barcelona exerceix a l’àmbit de la ciutat de Barcelona les funcions que la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, atribueix a les regions sanitàries, d’acord amb la disposició addicional catorzena de l’esmentada Llei 15/1990, de 9 de juliol, segons la redacció que en fa la Llei 11/1995, de 29 de setembre, i l’article 104 de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona.

Segona

La delimitació de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran, pel que fa al Sector Sanitari Val d’Aran, s’estableix sense perjudici de la transferència de competències de la Generalitat de Catalunya al Conselh Generau d’Aran en matèria de sanitat, regulada pel Decret 354/2001, de 18 de desembre.

Tercera

1. Les funcions que l’article 35 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, atribueix al consell de direcció dels sectors sanitaris seran exercides a l’àmbit territorial de la ciutat de Barcelona per la Comissió Permanent del Consorci Sanitari de Barcelona.

2. Els sectors sanitaris de l’àmbit territorial de la ciutat de Barcelona es poden agrupar mitjançant acord de la Comissió Permanent del Consorci Sanitari de Barcelona. En aquest cas, la Comissió Permanent del Consorci Sanitari de Barcelona ha de proposar la persona que ha d’ocupar la direcció de cada agrupació resultant.

3. Les funcions que l’article 38 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, atribueix al consell de salut dels sectors sanitaris, a l’àmbit territorial de la ciutat de Barcelona poden ser assumides pels consells sectorials de salut de districte de l’Ajuntament de Barcelona regulats en les Normes de participació ciutadana, cas que així s’aprovi per acord de la Junta General del Consorci Sanitari de Barcelona. En tot cas, s’ha de garantir el compliment de les previsions que contenen l’article 38 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, i la normativa que el desplegui, si s’escau.

Disposició transitòria

Única

Els consells de direcció i els consells de salut de les regions sanitàries i els consells de direcció i consells de salut dels sectors sanitaris, mentre no es renovin d’acord amb la nova delimitació, continuaran exercint les seves funcions a l’àmbit de les regions sanitàries i sectors sanitaris delimitats en el Decret 105/2005, de 31 de maig, modificat pel Decret 122/2009, de 28 de juliol.

Disposició derogatòria

Única

Es deroguen el Decret 105/2005, de 31 de maig, de delimitació de les regions sanitàries i dels sectors sanitaris del Servei Català de la Salut; i el Decret 122/2009, de 28 de juliol, pel qual es modifica parcialment la delimitació territorial de determinats sectors sanitaris i regions sanitàries establerta en el Decret 105/2005, de 31 de maig, de delimitació de les regions sanitàries i dels sectors sanitaris del Servei Català de la Salut.

Disposicions finals

Primera

A l’àmbit geogràfic de les regions sanitàries, mitjançant ordre de la persona titular del Departament de Salut, es podran establir agrupacions de sectors sanitaris limítrofs i, si s’escau, es podran dissoldre.

Segona

Es faculta la persona titular del Departament de Salut perquè adapti la delimitació dels sectors sanitaris, mitjançant ordre, al contingut dels successius plans de salut de Catalunya o, si s’escau, a les seves modificacions.

Tercera

Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 3 de gener de 2013

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

Boi Ruiz i García

Conseller de Salut

Annex 1

Regions sanitàries del Servei Català de la Salut

Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran

És formada pels sectors sanitaris:

Alt Pirineu

Aran

Regió Sanitària Barcelona

És formada pels sectors sanitaris:

Alt Penedès-Garraf

Baix Llobregat Centre-Litoral i l’Hospitalet de Llobregat

Baix Llobregat Nord

Barcelonès Nord i Maresme

Barcelona Ciutat Vella

Barcelona Eixample

Barcelona Sants-Montjuïc

Barcelona Les Corts

Barcelona Sarrià-Sant Gervasi

Barcelona Gràcia

Barcelona Horta-Guinardó

Barcelona Nou Barris

Barcelona Sant Andreu

Barcelona Sant Martí

Vallès Occidental Est

Vallès Occidental Oest

Vallès Oriental

Regió Sanitària Camp de Tarragona

És formada pels sectors sanitaris:

Alt Camp-Conca de Barberà

Tarragonès-Baix Penedès

Baix Camp -Priorat

Regió Sanitària Catalunya Central

És formada pels sectors sanitaris:

Solsonès-Bages-Berguedà

Anoia

Osona

Regió Sanitària Girona

És formada pels sectors sanitaris:

Girona Nord

Girona Sud

Regió Sanitària Lleida

És formada pel Sector Sanitari Lleida

Regió Sanitària Terres de l’Ebre

És formada pel Sector Sanitari Terres de l’Ebre

Annex 2

Sectors sanitaris del Servei Català de la Salut

Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran

Sector Sanitari Alt Pirineu

Format per les àrees bàsiques de salut:

Alt Urgell-Sud

Alta Ribagorça

Cerdanya

La Pobla de Segur

La Seu d’Urgell

Pallars Sobirà

Tremp

Sector Sanitari Aran

Format per l’Àrea Bàsica de Salut Aran

Regió Sanitària Barcelona

Sector Sanitari Alt Penedès-Garraf

Format per les àrees bàsiques de salut:

Cubelles-Cunit

Penedès Rural

Ribes-Olivella

Roquetes-Canyelles

Sant Sadurní d’Anoia

Sitges

Vilafranca del Penedès

Vilanova i la Geltrú-1

Vilanova i la Geltrú-2

Vilanova i la Geltrú-3

Sector Sanitari Baix Llobregat Centre-Litoral i l’Hospitalet de Llobregat

Format per les àrees bàsiques de salut:

Begues

Castelldefels-1

Castelldefels-2

Corbera de Llobregat

Cornellà de Llobregat 1

Cornellà de Llobregat 2

Cornellà de Llobregat 3

Cornellà de Llobregat 4

El Prat de Llobregat-1

El Prat de Llobregat-2

El Prat de Llobregat-3

Esplugues de Llobregat 1

Esplugues de Llobregat 2

Gavà-1

Gavà-2

L’Hospitalet de Llobregat 1

L’Hospitalet de Llobregat 2

L’Hospitalet de Llobregat 3

L’Hospitalet de Llobregat 4

L’Hospitalet de Llobregat 5

L’Hospitalet de Llobregat 6

L’Hospitalet de Llobregat 7

L’Hospitalet de Llobregat 8

L’Hospitalet de Llobregat 9

L’Hospitalet de Llobregat 10

L’Hospitalet de Llobregat 11

L’Hospitalet de Llobregat 12

Molins de Rei

Sant Boi de Llobregat 1

Sant Boi de Llobregat 2

Sant Boi de Llobregat 3

Sant Boi de Llobregat 4

Sant Feliu de Llobregat 1

Sant Feliu de Llobregat 2

Sant Joan Despí 1

Sant Joan Despí 2

Sant Just Desvern

Sant Vicenç dels Horts 1

Sant Vicenç dels Horts 2

Vallirana

Viladecans 1

Viladecans 2

Sector Sanitari Baix Llobregat Nord

Format per les àrees bàsiques de salut:

Abrera

Esparreguera

Martorell

Martorell Rural

Olesa de Montserrat

Pallejà

Sant Andreu de la Barca

Sector Sanitari Barcelonès Nord i Maresme

Format per les àrees bàsiques de salut:

Arenys de Mar

Argentona

Badalona 1

Badalona 2

Badalona 3

Badalona 4

Badalona 5

Badalona 6

Badalona 7-A

Badalona 7-B

Badalona 8

Badalona 9

Badalona 10

Badalona 11

Badalona 12

El Masnou-Alella

Mataró 1

Mataró 2

Mataró 3

Mataró 4

Mataró 5

Mataró 6

Mataró 7

Montgat

Ocata-Teià

Premià de Mar

Sant Adrià de Besòs 1

Sant Adrià de Besòs 2

Sant Andreu de Llavaneres

Santa Coloma de Gramenet 1

Santa Coloma de Gramenet 2

Santa Coloma de Gramenet 3

Santa Coloma de Gramenet 4

Santa Coloma de Gramenet 5

Santa Coloma de Gramenet 6

Vilassar de Dalt

Vilassar de Mar

Sector Sanitari Barcelona Ciutat Vella

Format per les àrees bàsiques de salut:

Barcelona 1-A

Barcelona 1-B

Barcelona 1-C

Barcelona 1-D

Barcelona 1-E

Sector Sanitari Barcelona Eixample

Format per les àrees bàsiques de salut:

Barcelona 2-A

Barcelona 2-B

Barcelona 2-C

Barcelona 2-D

Barcelona 2-E

Barcelona 2-G

Barcelona 2-H

Barcelona 2-I

Barcelona 2-J

Barcelona 2-K

Sector Sanitari Barcelona Sants-Montjuïc

Format per les àrees bàsiques de salut:

Barcelona 3-A

Barcelona 3-B

Barcelona 3-C

Barcelona 3-D

Barcelona 3-E

Barcelona 3-G

Barcelona 3-H

Sector Sanitari Barcelona Les Corts

Format per les àrees bàsiques de salut:

Barcelona 4-A

Barcelona 4-B

Barcelona 4-C

Sector Sanitari Barcelona Sarrià-Sant Gervasi

Format per les àrees bàsiques de salut:

Barcelona 5-A

Barcelona 5-B

Barcelona 5-C

Barcelona 5-D

Barcelona 5-E

Sector Sanitari Barcelona Gràcia

Format per les àrees bàsiques de salut:

Barcelona 6-A

Barcelona 6-B

Barcelona 6-C

Barcelona 6-D

Barcelona 6-E

Sector Sanitari Barcelona Horta-Guinardó

Format per les àrees bàsiques de salut:

Barcelona 7-A

Barcelona 7-B

Barcelona 7-C

Barcelona 7-D

Barcelona 7-E

Barcelona 7-F

Barcelona 7-G

Sector Sanitari Barcelona Nou Barris

Format per les àrees bàsiques de salut:

Barcelona 8-A

Barcelona 8-B

Barcelona 8-C

Barcelona 8-D

Barcelona 8-E

Barcelona 8-F

Barcelona 8-G

Barcelona 8-H

Barcelona 8-I

Barcelona 8-J

Sector Sanitari Barcelona Sant Andreu

Format per les àrees bàsiques de salut:

Barcelona 9-A

Barcelona 9-C

Barcelona 9-E

Barcelona 9-F

Barcelona 9-H

Barcelona 9-I

Sector Sanitari Barcelona Sant Martí

Format per les àrees bàsiques de salut:

Barcelona 10-A

Barcelona 10-B

Barcelona 10-C

Barcelona 10-D

Barcelona 10-E

Barcelona 10-F

Barcelona 10-G

Barcelona 10-H

Barcelona 10-I

Barcelona 10-J

Sector Sanitari Vallès Occidental Est

Format per les àrees bàsiques de salut:

Barberà del Vallès

Castellar del Vallès

Cerdanyola del Vallès 1

Cerdanyola del Vallès 2

Cerdanyola-Ripollet

Ciutat Badia

Montcada i Reixac 1

Montcada i Reixac 2

Polinyà-Sentmenat

Ripollet 1

Ripollet 2

Sabadell 1-A

Sabadell 1-B

Sabadell 2

Sabadell 3-A

Sabadell 3-B

Sabadell 4-A

Sabadell 4-B

Sabadell 5

Sabadell 6

Sabadell 7

Sector Sanitari Vallès Occidental Oest

Format per les àrees bàsiques de salut:

Rubí 1

Rubí 2

Rubí 3

Sant Cugat del Vallès 1

Sant Cugat del Vallès 2

Sant Cugat del Vallès 3

Sant Quirze del Vallès

Terrassa A

Terrassa B

Terrassa C

Terrassa D

Terrassa E

Terrassa F

Terrassa G

Sector Sanitari Vallès Oriental

Format per les àrees bàsiques de salut:

Alt Mogent

Caldes de Montbui

Cardedeu

Granollers 1 Oest

Granollers 2 Nord

Granollers 3 Centre Est

Granollers 4 Sud

La Garriga

La Llagosta

La Roca del Vallès

Martorelles

Mollet del Vallès 1 Est

Mollet del Vallès 2 Oest

Montornès-Montmeló

Palau-solità i Plegamans

Parets del Vallès

Sant Celoni

Santa Perpètua de Mogoda

Vall del Tenes

Regió Sanitària Camp de Tarragona

Sector Sanitari Alt Camp-Conca de Barberà

Format per les àrees bàsiques de salut:

Alt Camp Est

Alt Camp Oest

Montblanc

Valls Urbà

Sector Sanitari Tarragonès-Baix Penedès

Format per les àrees bàsiques de salut:

Baix Penedès Interior

Calafell

Constantí

El Morell

El Vendrell

Salou

Tarragona 1

Tarragona 2

Tarragona 3

Tarragona 4

Tarragona 5

Tarragona 6

Tarragona 7

Tarragona 8

Torredembarra

Vila-seca

Sector Sanitari Baix Camp-Priorat

Format per les àrees bàsiques de salut:

Cambrils

Cornudella de Montsant

Falset

La Selva del Camp

Les Borges del Camp

Mont-roig del Camp

Reus 1

Reus 2

Reus 3

Reus 4

Reus 5

Riudoms

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant

Regió Sanitària Catalunya Central

Sector Sanitari Solsonès-Bages-Berguedà

Format per les àrees bàsiques de salut:

Alt Berguedà

Artés

Baix Berguedà

Berga

Cardona

Manresa 1

Manresa 2

Manresa 3

Manresa 4

Moià

Montserrat

Navarcles-Sant Fruitós de Bages

Navàs-Balsareny

Sallent

Sant Joan de Vilatorrada

Sant Vicenç de Castellet

Solsonès

Súria

Sector Sanitari Anoia

Format per les àrees bàsiques de salut:

Anoia Rural

Calaf

Capellades

Igualada 1

Igualada 2

Piera

Santa Coloma de Queralt

Santa Margarida de Montbui

Vilanova del Camí

Sector Sanitari Osona

Format per les àrees bàsiques de salut:

Centelles

La Vall del Ges

Lluçanès

Manlleu

Roda de Ter

Sant Hipòlit de Voltregà

Sant Quirze de Besora

Santa Eugènia de Berga

Tona

Vic 1 Nord

Vic 2 Sud

Regió Sanitària Girona

Sector Sanitari Girona Nord

Format per les àrees bàsiques de salut:

Bàscara

Besalú

Camprodon

Figueres

La Jonquera

La Bisbal d’Empordà

La Vall d’en Bas

L’Escala

Llançà

Olot

Palafrugell

Palamós

Peralada

Ribes de Freser-Campdevànol

Ripoll-Sant Joan de les Abadesses

Roses

Sant Feliu de Guíxols

Sant Joan les Fonts

Torroella de Montgrí

Vilafant

Sector Sanitari Girona Sud

Format per les àrees bàsiques de salut:

Anglès

Arbúcies-Sant Hilari

Banyoles

Blanes

Breda-Hostalric

Calella

Canet de Mar

Cassà de la Selva

Celrà

Girona 1

Girona 2

Girona 3

Girona 4

Lloret de Mar

Malgrat de Mar

Pineda de Mar

Salt

Santa Coloma de Farners

Sarrià de Ter

Sils-Vidreres-Maçanet de la Selva

Tordera

Regió Sanitària Lleida

Sector Sanitari Lleida

Format per les àrees bàsiques de salut:

Agramunt

Alcarràs

Alfarràs-Almenar

Almacelles

Artesa de Segre

Balaguer

Bellpuig

Cervera

La Granadella

Les Borges Blanques

Lleida Rural 1 Nord

Lleida Rural 2 Sud

Lleida 1

Lleida 2

Lleida 3

Lleida 4

Lleida 5

Lleida 6

Lleida 7

Pla d’Urgell

Ponts

Seròs

Tàrrega

Regió Sanitària Terres de l’Ebre

Sector Sanitari Terres de l’Ebre

Format per les àrees bàsiques de salut:

Amposta

Deltebre

Flix

L’Aldea-Camarles-l’Ampolla

L’Ametlla de Mar-el Perelló

Móra la Nova-Móra d’Ebre

Sant Carles de la Ràpita

Terra Alta

Tortosa 1 Est

Tortosa 2 Oest

Ulldecona

(12.363.070)