Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 32/1991, de 24 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a 1992.

Dades bàsiques
  • Rang del document Llei

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

  • Núm. del document 032/1991

  • Data del document 24/12/1991

  • Data de publicació 31/12/1991

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 1536

TEXT CONSOLIDAT

Preàmbul

Aquesta Llei aprova els Pressupostos d’ingressos i despeses per a l’exercici del 1992, de la Generalitat i de les entitats, les institucions i les empreses que en depenen, d’acord amb els principis pressupostaris que estableixen les lleis generals en aquesta matèria, la Llei de Finances Públiques de Catalunya i l’Estatut de l’Empresa Pública.

Els pressupostos estableixen el pla econòmic i financer del Govern per al dit exercici, que inclou els ingressos que preveu liquidar en aquest, i quantifica la capacitat de despesa que com a màxim pot realitzar en els termes d’aquesta Llei. Aquesta regula, a més, altres qüestions relacionades amb el pla econòmic i financer del Govern, que afecten el sector públic de la Generalitat.

La consideració de la Llei de Pressupostos com a instrument de política econòmica faculta el legislador per a regular, amb vigència indefinida, qüestions connexes amb el plantejament econòmic del Govern. En conseqüència, no es reiteren en aquesta Llei les disposicions de lleis de Pressupostos anteriors amb vigència indefinida.

La Llei s’articula en cinc capítols:

El Capítol I inclou les normes aplicables als “crèdits i llurs modificacions”, referides tant a l’aprovació dels estats d’ingressos i de despeses com a les modificacions que aquests últims poden experimentar al llarg de l’exercici.

El Capítol II recull les “Normes sobre gestió pressupostària i despesa pública”, que determinen els procediments d’execució de matèries específiques, com determinats aspectes de la gestió contractual o la concessió de subvencions.

En el Capítol III, “Despeses de Personal”, es regulen les retribucions del personal al servei de l’Administració.

En el Capítol IV, “Operacions financeres”, es concreten les operacions d’endeutament i de concessió de garanties previstes en el 1992.

I el Capítol V, “Actuacions tributàries”, inclou normes relatives a la gestió tributària i l’actualització de les tarifes, les taxes i els cànons determinats en les Lleis singulars respectives.

Les Disposicions Addicionals d’aquesta Llei instrumenten la gestió pressupostària dels òrgans superiors de la Generalitat, Parlament, Consell Consultiu i Sindicatura de Comptes, i d’altra banda, s’inclouen disposicions que adeqüen el marc normatiu del sector públic a la política econòmica.

Capítol I

Els crèdits i llurs modificacions
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 1

Els crèdits inicials i llur finançament
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 2

Vinculació de crèdits del pressupost de les entitats sanitàries i assistencials
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 3

Modificacions pressupostàries
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 4

Transferències de crèdit
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 5

Generació de crèdits
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 6

Crèdits ampliables
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 7

Crèdits autoritzats a favor de les entitats autònomes
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol II

Normes sobre gestió pressupostària i despesa pública
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 8

Contractació directa d’inversions
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 9

Contractes menors
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 9

Contractes menors
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 10

Expedients simplificats
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 11

Obres de reparacions menors
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 12

Supervisió de projectes
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 13

Cofinançament
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 14

Estudis i dictàmens
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 15

Activitats docents
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 16

Subvencions
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 17

Construcció i adquisició d’immobles
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 18

Execució anticipada de projectes d’inversió
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 19

Compromisos de despesa d’exercicis anteriors
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 20

Identificació de projectes d’inversió
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 21

Manaments de pagaments a justificar
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 22

Recurrència de despeses en exercicis futurs
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 23

Limitació de l’augment de la despesa
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 24

Liquidació dels pressupostos i control financer
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 25

Participació en ingressos
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 26

Finançament del Pla Quadriennal d’Inversions de les Universitats
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol III

Despeses de personal
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 27

Retribucions del personal no laboral
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 28

Retribucions del personal laboral
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 29

Complement personal transitori
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 30

Complement de productivitat
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 31

Gratificacions per serveis extraordinaris
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 32

Catàlegs de llocs de treball
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 33

Pensions
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 34

Oferta pública d’ocupació
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 35

Integració en el treball
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 36

Limitació de l’augment de despeses de personal
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 37

Prohibició d’ingressos atípics
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol IV

Operacions financeres
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 38

Avals
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 39

Operacions d’endeutament
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 40

Tramesa d’informació al Departament d’Economia i Finances
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol V

Actuacions tributàries
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 41

Increment de tarifa de sanejament i cànon de sanejament
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 42

Cànon d’infrastructura hidràulica
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposicions addicionals

Disposició addicional Primera

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Segona

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Tercera

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Quarta

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Cinquena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Sisena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Setena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vuitena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Novena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Desena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Onzena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Dotzena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Tretzena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Catorzena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Quinzena

Es modifiquen els articles 7, 8 i 9 de la Llei 5/1986, de 17 d’abril, de creació de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat que queden redactats de la manera següent:

“Article 7

”El Govern de la Generalitat fixa les comissions que han de percebre les persones o entitats col·laboradores en la distribució i l’operació dels elements materials del joc”.

“Article 8

”-1 Els mitjans econòmics de l’Entitat Autònoma consisteixen en:

”a) La dotació inicial.

”b) La part d’ingressos obtinguts de la gestió dels jocs en els termes que s’estableixen en l’article 9.

”c) Les transferències i les subvencions que li siguin reconegudes en els Pressupostos de la Generalitat.

”d) Totes les subvencions o les donacions fetes per persones públiques o privades.

”e) Qualsevol altre recurs procedent del seu patrimoni o les rendes d’aquest.

”-2 En tot cas, els esmentats mitjans econòmics de l’Entitat Autònoma han de cobrir la totalitat de les despeses determinades en l’article 9.1.

”-3 L’Entitat Autònoma no pot prestar avals”.

“Article 9

”-1 Als efectes del que determina l’apartat 2 de l’article 8 constitueix ingrés de l’Entitat Autònoma, a més dels altres mitjans econòmics de que estigui dotada, la part de la recaptació obtinguda per la gestió dels diversos jocs que sigui necessària per a atendre les despeses pròpies del funcionament de l’Entitat, les seves inversions, la dotació per amortitzacions i, si escau, el fons de maniobra.

”-2 L’ingrés públic a ingressar en la Tresoreria de la Generalitat es determina deduint de la recaptació total i altres ingressos de l’Entitat Autònoma, les comissions a què es refereix l’article 7, els premis i el fons de reserva i garantia que s’estableixin, i també l’ingrés de l’Entitat Autònoma previst en l’apartat anterior. Així mateix, s’han d’ingressar en la Tresoreria de la Generalitat les quantitats corresponents als premis no reclamats, en la forma que s’estableixi per reglament. Per reglament s’han d’establir el procediment i els terminis dels ingressos a la Tresoreria.

”-3 L’ingrés públic de la Generalitat provinent de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes resta afectat íntegrament al pressupost de despeses del Departament de Benestar Social, concretament al finançament d’inversions, programes i actuacions d’atenció a la vellesa, als disminuïts i al funcionament de centres d’atenció a la infància. En el supòsit que els ingressos efectivament obtinguts en l’exercici siguin superiors als inicialment previstos en l’estat d’ingressos del Pressupost, el Govern ha d’acordar l’ampliació dels crèdits consignats per a atendre les accions anteriorment esmentades”.

Disposició addicional Setzena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Dissetena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Divuitena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Dinovena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vintena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vint-i-unena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vint-i-dosena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vint-i-tresena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vint-i-quatrena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vint-i-cinquena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vint-i-sisena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vint-i-setena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vint-i-vuitena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposicions transitòries

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició transitòria Primera

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició transitòria Segona

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposicions finals

Altres versions d'aquest precepte

Disposició final Primera

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició final Segona

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Annex a l’article 41

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Annex

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte