Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

ORDRE ENS/16/2013, de 17 de gener, per la qual s'inclouen diverses qualificacions professionals i els corresponents mòduls formatius en el Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya i el Catàleg Modular Integrat de Formació Professional.

Dades bàsiques
  • Rang del document Ordre

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

  • Núm. del document ENS/0016/2013

  • Data del document 17/01/2013

  • Data de publicació 07/02/2013

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 6310

Afectacions
TEXT PUBLICAT

L’article 10 del Decret 28/2010, de 2 de març, del Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya i del Catàleg Modular Integrat de Formació Professional, estableix que les qualificacions professionals i els corresponents mòduls formatius s’aproven mitjançant una ordre conjunta dels consellers o conselleres amb competències en matèria educativa i de treball.

Mitjançant l’Ordre EDU/622/2010, de 8 de novembre, es van incloure, per primer cop, diverses qualificacions professionals i els corresponents mòduls formatius en el Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya i el Catàleg Modular Integrat de Formació Professional. Així mateix, aquesta Ordre va determinar l’estructura del catàleg i la codificació de les qualificacions professionals.

Un cop contrastades per la comissió directora de l’Institut Català de les Qualificacions Professionals i amb l’acord previ del Consell Català de la Formació Professional, escau incloure noves qualificacions professionals i els corresponents mòduls formatius del Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya i del Catàleg Modular Integrat de Formació Professional, i actualitzar-ne una.

Per tot això, a proposta de la consellera d’Ensenyament i del conseller d’Empresa i Ocupació, d’acord amb l’article 40.2 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,

Ordeno:

Article 1

Objecte i àmbit d’aplicació

L’objecte d’aquesta Ordre és l’actualització i la inclusió de diverses qualificacions professionals i els corresponents mòduls formatius en el Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya i en el Catàleg Modular Integrat de Formació Professional regulat pel Decret 28/2010, de 2 de març, un cop presentades a la comissió directora de l’Institut Català de les Qualificacions Professionals. Aquestes qualificacions són aplicables a tot el territori de Catalunya i no constitueixen una regulació de l’exercici professional.

Article 2

Qualificacions professionals que s’estableixen

S’estableixen les qualificacions professionals detallades a l’annex 1, les especificacions tècniques de les quals es descriuen en l’adreça web de l’Institut Català de les Qualificacions Professionals en l’apartat del Catàleg (http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament).

Article 3

Qualificacions professionals que s’actualitzen

S’actualitza la qualificació professionals detallada a l’annex 2, les especificacions tècniques de la qual es descriuen en l’adreça web de l’Institut Català de les Qualificacions Professionals en l’apartat del Catàleg (http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament).

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la seva publicació en el DOGC.

Barcelona, 17 de gener de 2013

Irene Rigau i Oliver

Consellera d’Ensenyament

Felip Puig i Godes

Conseller d’Empresa i Ocupació

Annex 1

Família professional: Activitats físiques i esportives

Qualificacions professionals Codi
Operacions auxiliars en l’organització d’activitats i funcionament d’instal·lacions esportives AE_2-500_1
Guia d’espeleologia AE_2-503_2
Iniciació esportiva en espeleologia AE_2-504_2
Iniciació esportiva en hípica i eqüestre AE_2-505_2
Iniciació esportiva en la modalitat de salvament i socorrisme en instal·lacions aquàtiques AE_2-538_2
Animació fisicoesportiva i recreativa AE_2-509_3
Coordinació de serveis de socorrisme en instal·lacions i espais naturals aquàtics AE_2-539_3

Família professional: Administració i gestió

Qualificacions professionals Codi
Assistència en la gestió dels procediments tributaris AG_2-543_3

Família professional: Agrària

Qualificacions professionals Codi
Manteniment i millora de l’hàbitat cinegètic i piscícola AR_2-458_2
Art floral i gestió de les activitats de floristeria AR_2-461_3
Gestió d’aprofitaments forestals AR_2-462_3
Gestió de la producció de llavors i plantes en viver AR_2-464_3
Gestió dels aprofitaments cinegètics i piscícoles AR_2-466_3

Família professional: Arts gràfiques

Qualificacions professionals Codi
Operacions auxiliars en indústries gràfiques AF_2-512_1
Imposició i obtenció de la forma impressora AF_2-288_2
Impressió en flexografia AF_2-417_2
Impressió en rotogravat AF_2-418_2
Impressió en serigrafia i tampografia AF_2-419_2

Família professional: Arts i artesanies

Qualificacions professionals Codi
Tècnica i creació en arts del circ AA_2-1981_3

Família professional: Comerç i Màrqueting

Qualificacions professionals Codi
Activitats de gestió del petit comerç CM_2-631_2

Família professional: Electricitat i Electrònica

Qualificacions professionals Codi
Desenvolupament de projectes de sistemes d’automatització industrial EE_2-484_3
Gestió i supervisió del muntatge i manteniment de sistemes d’automatització industrial EE_2-486_3
Gestió i supervisió del muntatge i manteniment de sistemes de producció audiovisual i de radiodifusió EE_2-487_3
Gestió i supervisió del muntatge i manteniment de xarxes elèctriques de baixa tensió i enllumenat exterior EE_2-385_3

Família professional: Energia i aigua

Qualificacions professionals Codi
Muntatge, posada en servei, manteniment, inspecció i revisió d’instal·lacions receptores i aparells de gas EA_2-472_2
Gestió del muntatge, operació i manteniment de subestacions elèctriques EA_2-474_3

Família professional: Fusta, moble i suro

Qualificacions professionals Codi
Organització i gestió de la producció en indústries del moble i de fusteria FS_2-423_1

Família professional: Hostaleria i Turisme

Qualificacions professionals Codi
Direcció i producció en pastisseria HT_2-542_3

Família professional: Imatge i so

Qualificacions professionals Codi
Assistència a la producció d’espectacles en viu i esdeveniments IS_2-437_3
Desenvolupament de projectes i control de so en audiovisuals, ràdio i indústria discogràfica IS_2-438_3
Desenvolupament de projectes i control de so en viu i en instal·lacions fixes IS_2-439_3
Producció en laboratori d’imatge IS_2-440_3
Producció fotogràfica IS_2-441_3
Regidoria d’espectacles en viu i esdeveniments IS_2-442_3

Família professional: Maritimopesquera

Qualificacions professionals Codi
Activitats d’engreix d’espècies aqüícoles MP_2-403_1
Manteniment d’instal·lacions en aqüicultura MP_2-495_2
Operacions en instal·lacions i plantes hiperbàriques MP_2-009_2
Operacions subaquàtiques de reparació a flor d’aigua i reflotament MP_2-010_2
Pesca local MP_2-231_2
Gestió de la producció d’engreix en aqüicultura MP_2-233_3
Gestió de la producció de viver en aqüicultura MP_2-232_3
Navegació, transport marítim i activitats pesqueres MP_2-234_3

Família professional: Sanitat

Qualificacions professionals Codi
Assistència a l’atenció clínica en centres veterinaris SA_2-488_3
Documentació sanitària SA_2-626_3
Higiene bucodental SA_2-489_3
Salut ambiental i seguretat alimentària SA_2-490_3

Família professional: Seguretat i medi ambient

Qualificacions professionals Codi
Neteja en espais oberts i instal·lacions industrials SM_2-406_1
Manteniment higienicosanitari d’instal·lacions susceptibles de proliferació de microorganismes nocius i la seva disseminació per aerosolització SM_2-492_2
Gestió de serveis per al control d’organismes nocius SM_2-251_3

Família professional: Serveis socioculturals i a la comunitat

Qualificacions professionals Codi
Dinamització de l’Espai TIC SC_1-980_3
Docència de formació viària SC_2-566_3
Informació juvenil SC_2-567_3

Família professional: Tèxtil, confecció i pell

Qualificacions professionals Codi
Aprests i acabats de matèries i articles tèxtils TX_2-279_2
Blanqueig i tintura de matèries tèxtils TX_2-068_2
Estampat de matèries tèxtils TX_2-280_2
Filatura i teles no teixides TX_2-065_2
Teixidoria de calada TX_2-066_2
Teixidoria de punt per ordit TX_2-282_2
Teixidoria de punt per trama o recollida TX_2-281_2
Disseny tècnic d’estampació tèxtil TX_2-283_3
Disseny tècnic de teixits de calada TX_2-145_3
Disseny tècnic i desenvolupament d’acabats de pells TX_2-394_3
Realització de vestuari a mida en tèxtil i pell TX_2-470_3

Família professional: Transport i manteniment de vehicles

Qualificacions professionals Codi
Operacions auxiliars de manteniment aeronàutic TM_2-407_1
Embelliment i decoració de superfícies de vehicles TM_2-196_2

Annex 2

Família professional: Informàtica i comunicacions

Qualificacions professionals Codi
Sistemes microinformàtics IC_2-078_2

(13.017.024)