Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 113/2013, de 12 de febrer, de creació del Consell Assessor per a la Transició Nacional.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

  • Núm. del document 113/2013

  • Data del document 12/02/2013

  • Data de publicació 14/02/2013

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 6315

  • No Vigent
Afectacions
14/02/2013 - 27/10/2017
TEXT PUBLICAT

Preàmbul

Davant del propòsit compromès pel president de la Generalitat en el debat d’investidura, de dur a terme el procés de transició nacional i l’exercici del dret a decidir, així com també de la necessitat de complir amb els principis de diàleg i legalitat a l’hora de desenvolupar aquest procés, el Govern creu oportú dotar-se del millor assessorament jurídic i polític possible en aquesta matèria, en la línia d’altres consells assessors ja existents sobre aspectes principals de l’acció política de Catalunya.

De conformitat amb el que estableixen els articles 21 i següents de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat, els articles 39 i següents de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i els articles 59 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Per tot això, a proposta conjunta de la vicepresidenta del Govern i del conseller de la Presidència, i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Creació

Es crea el Consell Assessor per a la Transició Nacional configurat com a òrgan col·legiat de suport al Govern per a l’assessorament en relació amb aquells aspectes del Pla de Govern com la identificació i l’impuls d’estructures d’estat i/o aspectes necessaris per dur a terme la consulta, amb la composició, funcions i règim jurídic previst en aquest Decret.

Article 2

Funcions

Són funcions del Consell Assessor per a la Transició Nacional

Analitzar i identificar totes les alternatives jurídiques disponibles sobre el procés de transició nacional.

Assessorar el Govern sobre la identificació de les estructures estratègiques per al funcionament futur del Govern i de les institucions catalanes, i optimitzar-ne els recursos disponibles.

Proposar actuacions i impulsar la difusió del procés de transició nacional entre la comunitat internacional i identificar-ne suports.

Assessorar el Govern per desplegar les relacions institucionals a Catalunya per tal de garantir el conjunt del procés.

Article 3

Composició

3.1 El Consell Assessor per a la Transició Nacional està compost per persones de reconegut prestigi en les diferents disciplines vinculades amb el procés.

3.2 Està integrat per un/a president/a, un/a vicepresident/a, un/a secretari/a, i entre 6 i 12 vocals, i són nomenats pel president de la Generalitat de Catalunya.

3.3 Els membres del Consell no perceben cap retribució pel fet de pertànyer-hi, ni ostenten cap dret d’assistència per a les reunions del Consell, ni altres indemnitzacions.

Article 4

Adscripció

El Consell Assessor per a la Transició Nacional s’adscriu al Departament de la Presidència, que li dóna suport administratiu i logístic, i està coordinat per la persona titular del Departament de la Presidència, d’acord amb el/la vicepresident/a del Govern.

Article 5

Funcionament

5.1 Per a l’exercici de les seves funcions, el Consell Assessor per a la Transició Nacional pot:

Reunir-se les vegades que consideri convenient, prèvia convocatòria tramesa pel/la Secretari/a, en nom del/la President/a, acompanyant el corresponent ordre del dia, el qual es tramet a tots els membres del Consell.

Convidar a les reunions les persones que consideri convenients.

Constituir grups específics de treball.

5.2 En allò no previst en aquest Decret, s’aplicarà la normativa reguladora dels òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat.

Disposició final

Aquest Decret entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 12 de febrer de 2013

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

Joana Ortega i Alemany

Vicepresidenta del Govern

Francesc Homs i Molist

Conseller de la Presidència

(13.043.100)