Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 5/1982, de 6 de maig, de reforma de la Llei reguladora del Consell Assessor de RTVE a Catalunya.

Dades bàsiques
 • Rang del document Llei

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 005/1982

 • Data del document 06/05/1982

 • Data de publicació 14/05/1982

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 223

 • No Vigent
06/05/1982 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT

                            
                               
 EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA         
                               
  Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de
 Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el
 que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'Autonomia,
 promulgo la següent                     
                               
 LLEI                            
                               
 Article 1                          
  L'apartat h) de l'article 3 de la Llei 6/1981, Reguladora
 del Consell Assessor de RTVE a Catalunya, queda redactat de
 la manera següent: "Informar el Delegat Territorial del
 compliment en la programació dels principis establerts en
 l'article 4 de la Llei 4/1980, de l'Estatut de la Ràdio i la
 Televisió, així com de la correcta execució  de  les
 resolucions i dels acords a què pot donar lloc l'aplicació
 de l'apartat a) d'aquest article".             
                               
 Article 2                          
  L'apartat 2 de l'article 6 de la Llei 6/1981 queda
 redactat  de la manera següent: "El pressupost de la
 Generalitat de Catalunya ha d'incloure la partida necessària
 per cobrir les despeses que no siguin finançades pel
 pressupost de RTVE".                    
                               
 Article 3                          
  D'acord amb el que disposa l'article 33.1 de l'Estatut de
 Catalunya en relació amb l'article 82.5 de la Constitució,
 s'autoritza el Consell Executiu perquè publiqui el text
 refós de la Llei del Consell Assessor de RTVE a Catalunya,
 sobre la base de la Llei 6/1981 i la present Llei i tenint
 en compte els preceptes anul·lats de la primera pel Tribunal
 Constitucional en la sentència del 23 de març de 1982.
 Aquesta autorització no inclou la facultat de regularitzar,
 aclarir o harmonitzar els textos legals que han d'ésser
 refosos.                          
                               
  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui
 d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que
 els Tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin
 complir.                          
                               
 Barcelona, 6 de maig de 1982                
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya