Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 13/1991, d'1 de juliol, de reforma de la Llei 4/1983, de 9 de març, de cooperatives de Catalunya.

Dades bàsiques
 • Rang del document Llei

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 013/1991

 • Data del document 01/07/1991

 • Data de publicació 19/07/1991

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 1469

 • No Vigent
Afectacions
08/08/1991 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT

 EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA         
                               
  Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de 
 Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el 
 que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de 
 Catalunya, promulgo la següent               
                               
 LLEI                            
                               
  La Llei 4/1983, del 9 de març, de Cooperatives de 
 Catalunya, fou una de les lleis que el Parlament aprovà en 
 la primera legislatura. En fer-ho, volgué ésser fidel a la 
 normativa aprovada per la Generalitat l'any 1934 -la Llei 
 de Bases de la Cooperació, la Llei de Cooperatives i la 
 Llei  de  Sindicats  Agrícoles-,  normativa  que  fou 
 considerada, en aquelles dates, com una de les  més 
 avançades al nivell mundial i que fou elogiada com a tal 
 per l'Oficina Internacional del Treball de Ginebra.
                               
  La realitat econòmica dels anys noranta, però, és ben 
 diferent de la dels anys trenta. El moviment cooperatiu, 
 que ha assolit una sòlida maduresa, opera a unes escales 
 econòmiques abans impensables, i l'espai econòmic en el 
 qual actua s'ha d'eixamplar ben aviat en virtut  de 
 l'entrada  en  vigor  de  l'Acta  Única Europea. Les 
 cooperatives catalanes, d'altra banda, coneixen avui els 
 avantatges i les mancances de les diverses lleis espanyoles 
 en vigor i de les lleis dels diferents països de la 
 Comunitat Econòmica Europea.
                               
  Aquests factors motivaren una reflexió del  moviment 
 cooperatiu sobre la normativa catalana de cooperatives, 
 fruit de la qual varen ésser unes propostes d'esmenes de la 
 legislació vigent a  Catalunya.  Com  a  conseqüència 
 d'aquestes propostes, el Govern estimà que calia adaptar 
 una sèrie de disposicions de la Llei 4/1983 a la realitat 
 social i econòmica actual, alhora que convenia millorar-ne 
 algun precepte.
                               
  D'acord amb tot això, atès que correspon a la Generalitat 
 l'acció de foment de les societats cooperatives, mitjançant 
 una legislació adequada, segons disposa l'article 55.1 de 
 l'Estatut d'Autonomia, en relació amb l'article 9.21 del 
 mateix Estatut i amb l'article 129.2 de la Constitució 
 Espanyola, és dictada aquesta Llei de modificació parcial 
 de la Llei 4/1983, del 9 de març, de Cooperatives de 
 Catalunya.
                               
 Article 1                          
 Es modifica l'article 1 de la Llei 4/1983, que queda 
 redactat de la manera següent:               
 "Article 1                         
 "Concepte i caràcters                    
 "-1 Les cooperatives són societats que, amb plena autonomia 
 i  sota els principis de lliure adhesió i de baixa 
 voluntària, amb capital variable i estructura i gestió 
 democràtiques, associen persones naturals o jurídiques que 
 tenen interessos o necessitats sòcio-econòmiques comuns, 
 que es proposen millorar la situació econòmica i social de 
 llurs components i de l'entorn comunitari on es mouen, 
 desenvolupant  una  activitat  empresarial  de  base 
 col·lectiva, en la qual el servei mutu i l'aportació 
 pecuniària de tots els membres permetin de complir una 
 funció que tendeixi a millorar les relacions humanes i a 
 posar els interessos col·lectius per damunt de tota idea de 
 benefici particular.
 "-2 Pot ésser objecte de la societat cooperativa qualsevol 
 activitat econòmica o social.
 "-3 Les  cooperatives  s'han  d'ajustar  als principis 
 següents:                          
  "a) No poden dependre de cap organització política, 
 religiosa o sindical.
  "b) Han de respectar la igualtat de drets i d'obligacions 
 de tots els socis; en aquest sentit, cap funció directiva 
 no pot estar vinculada a una persona o una entitat 
 determinades, no hi poden haver participacions preferents 
 ni parts de fundador i no es pot donar cap mena de 
 combinació tendent a assegurar privilegis o avantatges 
 especials a determinades persones. Els actes o acords que 
 contravinguin a aquesta disposició són nuls.
  "c) La distribució dels excedents ha d'ésser proporcional 
 a la participació de cada associat en les operacions 
 socials.
  "d) L'interès de les aportacions socials, si s'acorda 
 d'establir-ne, ha d'ésser limitat.
  "e)  L'establiment  de relacions intercooperatives és 
 necessari per a la consolidació i el desenvolupament de les 
 cooperatives i del moviment cooperatiu.
  "f) La formació i la promoció cooperatives han d'ésser 
 sempre un objectiu bàsic de la societat cooperativa.
 "-4 Aquests principis s'han d'aplicar de conformitat amb el 
 que estableix aquesta Llei."                
                               
 Article 2                          
 Es modifica l'article 5 de la Llei 4/1983, que queda 
 redactat de la manera següent:               
 "Article 5                         
 "Nombre mínim de socis                   
  "Les cooperatives de primer grau han de tenir un mínim de 
 cinc socis, excepte en els casos en què aquesta Llei ho 
 estableix altrament. Les cooperatives de crèdit i les 
 cooperatives de segon grau o de grau ulterior han d'ésser 
 integrades per un mínim de tres cooperatives."       
                               
 Article 3                          
  Es modifica l'article 9 de la Llei 4/1983, que queda 
 redactat de la manera següent:               
 "Article 9                         
 "Inscripció                         
 "-1 Per  a la inscripció de la nova cooperativa cal 
 presentar al Registre una còpia autèntica i dues de simples 
 de l'escriptura pública.
 "-2 És  potestat de la cooperativa de sol·licitar al 
 Registre la qualificació prèvia dels estatuts socials i 
 dels altres documents de constitució, abans d'atorgar 
 l'escriptura pública corresponent.
 "-3 Si el Registre ha fet la qualificació prèvia dels 
 estatuts i dels altres documents de constitució, els 
 fundadors han de procedir a l'atorgament de l'escriptura de 
 constitució dins el termini de dos mesos des de la data de 
 la qualificació.
 "-4 El Registre, en un termini de trenta dies, ha de 
 qualificar els documents i fer la inscripció de  la 
 cooperativa o, en tot cas, notificar als qui hagin estat 
 designats per a inscriure la societat projectada els 
 defectes que hagin estat observats en l'acta de constitució 
 i en els estatuts. Si no n'hi ha, el Registre ha de tornar 
 a la cooperativa una còpia de l'escriptura pública, amb la 
 nota d'inscripció.
 "-5 Si el Registre denega totalment la inscripció o bé 
 exigeix alguna correcció de defectes, es pot recórrer 
 contra l'acord, en el termini de quinze dies, a la Direcció 
 General competent en la matèria, sens perjudici dels altres 
 recursos  o accions que corresponguin d'acord amb la 
 legislació vigent aplicable."                
                               
 Article 4                          
  Es modifica l'article 15 de la Llei 4/1983, que queda 
 redactat de la manera següent:               
 "Article 15                         
 "Persones que poden ésser sòcies              
 "-1 Poden ésser sòcies de les cooperatives de primer grau 
 tant les persones físiques com les jurídiques, públiques o 
 privades.
 "-2 En cap cas no es poden constituir cooperatives de 
 primer grau formades exclusivament per persones jurídiques. 
 "-3 De les cooperatives de segon grau i de grau ulterior, 
 només poden ésser-ne socis les cooperatives, les societats 
 anònimes laborals i, d'acord amb el que estableix l'article 
 17, els socis de treball. De les cooperatives de segon grau 
 i de grau ulterior formades per cooperatives agràries, 
 poden  ésser-ne  sòcies  les  societats  agràries  de 
 transformació que hagin estat inscrites en el Registre 
 d'Agrupacions de Productors, la participació de les quals 
 no pot excedir en cap cas del vint-i-cinc per cent del 
 total de socis.
 "-4 Ningú  no pot pertànyer a una cooperativa com a 
 empresari, contractista o capitalista ni amb cap altre 
 títol anàleg respecte a l'entitat o als socis com a tals.
 "-5 Només  poden  ésser  admeses com a sòcies de la 
 cooperativa les persones jurídiques l'objecte social de les 
 quals no sigui contradictori amb el de la cooperativa o no 
 n'impedeixi el compliment."                 
                               
 Article 5                          
 Es modifica l'article 17 de la Llei 4/1983, que queda 
 redactat de la manera següent:               
 "Article 17                         
 "Socis de treball                      
 "-1 Els estatuts socials de les cooperatives de primer grau 
 que  no  siguin  de treball associat ni d'explotació 
 comunitària de la terra i els de les cooperatives de segon 
 grau o de grau ulterior poden preveure el reconeixement de 
 la qualitat de socis de treball als treballadors que ho 
 sol·licitin. En aquest cas, els estatuts han de fixar 
 mòduls  d'equivalència  per  assegurar la participació 
 ponderada i equitativa dels socis de treball en les 
 obligacions  i  els drets socials, tant polítics com 
 econòmics.
 "-2 Les normes que estableix aquesta Llei per als socis 
 treballadors de les cooperatives de treball  associat 
 s'apliquen també als socis de treball."           
                               
 Article 6                          
 Es modifica l'article 18 de la Llei 4/1983, que queda 
 redactat de la manera següent:               
 "Article 18                         
 "Baixa                           
 "-1 El soci es pot donar de baixa de la cooperativa en 
 qualsevol  moment,  llevat  que  els estatuts socials 
 estableixin que solament pot fer-ho al final de l'exercici 
 econòmic o fixin un termini mínim de permanència, que en 
 cap cas no pot ésser de més de cinc anys.
 "-2 El soci, en tots els supòsits de baixa, ha de complir 
 el termini de pre-avís que fixin els estatuts socials,   
 que no pot ésser de més de sis mesos.
 "-3 La inobservança del pre-avís o l'incompliment del 
 termini mínim de permanència faculten la cooperativa per a 
 considerar la baixa com a no justificada, sens perjudici 
 que pugui exigir al soci, a més, el compliment de les 
 obligacions econòmiques que li corresponguin.
 "-4 Els estatuts socials han d'establir els casos de baixa 
 justificada.
 "-5 Són donats forçosament de baixa els socis que perden 
 els requisits establerts pels estatuts de la cooperativa. 
 La tramitació d'aquesta baixa s'ha  de  sotmetre  al 
 procediment definit per l'article 19 bis, en allò que sigui 
 aplicable. En tot cas, l'acord de baixa forçosa ha d'ésser 
 pres pel Consell Rector, un cop comunicat a l'interessat, 
 amb audiència prèvia d'aquest."               
                               
 Article 7                          
 S'afegeix un article 18 bis a la Llei 4/1983, amb el text 
 següent:                          
 "Article 18 bis                       
 "Disciplina social                     
 "-1 Els estatuts de cada cooperativa han d'establir les 
 normes de disciplina social. Els socis només poden ésser 
 sancionats per les faltes que hagin estat tipificades 
 prèviament en els estatuts, o també, pel que fa a les 
 lleus, en el reglament de règim intern o per acord de 
 l'Assemblea General. Les sancions que poden ésser imposades 
 als socis per cada classe de falta han d'ésser establertes 
 en els estatuts i poden ésser econòmiques, de suspensió de 
 drets socials o d'expulsió.
 "-2 Les infraccions lleus prescriuen al cap d'un mes, les 
 greus prescriuen al cap de dos mesos i les molt greus 
 prescriuen al cap de tres mesos. El termini de prescripció 
 comença a comptar el dia en què el Consell Rector té 
 coneixement de la comissió de la infracció i, en tot cas, 
 sis mesos després d'haver estat comesa.  El  termini 
 s'interromp en incoar-se el procediment sancionador i torna 
 a córrer si en el termini de tres mesos no se'n dicta ni 
 se'n notifica la resolució.
 "-3 Els estatuts de cada cooperativa han d'establir els 
 procediments sancionadors i els recursos que escaiguin, 
 respectant en tot cas les normes següents:         
  "a) La facultat sancionadora és competència indelegable 
 del Consell Rector.
  "b) És preceptiva l'audiència prèvia de l'interessat.
  "c) Es pot recórrer contra les sancions per faltes greus o 
 molt greus al Comitè de Recursos o, si no n'hi ha, a 
 l'Assemblea General, en el termini de trenta dies, a 
 comptar de la notificació de la sanció.
  "d) L'acord de sanció o, si s'escau, la ratificació 
 d'aquest pel Comitè de Recursos o per l'Assemblea General 
 poden ésser impugnats en el termini d'un mes, a comptar de 
 la notificació, pel tràmit processal d'impugnació d'acords 
 de l'Assemblea General establert per l'article 36.
 "-4 La suspensió dels drets del soci només pot ésser 
 establerta pels estatuts per als supòsits en què el soci 
 estigui al descobert de les seves obligacions econòmiques o 
 no participi amb la quantitat mínima obligatòria fixada 
 pels estatuts en les activitats cooperativitzades que 
 desenvolupi la cooperativa.
 "-5 Aquesta suspensió de drets, que acaba en el moment en 
 què el soci normalitza la seva situació, no pot abastar mai 
 el dret d'informació ni el dret al retorn de les seves 
 aportacions al capital social, al pagament dels interessos 
 generats o a l'actualització de les dites aportacions."   
                               
 Article 8                          
 Es modifica l'article 19 de la Llei 4/1983, que queda 
 redactat de la manera següent:               
 "Article 19                         
 "Expulsió                          
 "-1 L'expulsió de socis només pot ésser acordada per una 
 falta  tipificada  com a molt greu en els estatuts, 
 mitjançant un expedient instruït a aquest efecte pel 
 Consell Rector, amb audiència de l'interessat.
 "-2 En el cas que la causa de l'expulsió sigui el fet que 
 el soci es trobi al descobert de les seves obligacions 
 econòmiques, l'expulsió pot ésser acordada més enllà del 
 termini fixat per l'apartat 2 de l'article 18 bis, si no és 
 que el soci ha regularitzat la seva situació.
 "-3 El soci pot recórrer contra l'acord d'expulsió al 
 Comitè de Recursos o, si no n'hi ha, a l'Assemblea General, 
 en el termini d'un mes, a comptar de la notificació de 
 l'acord.
 "-4 El recurs a l'Assemblea General ha d'ésser inclòs com a 
 primer punt a l'ordre del dia de la primera reunió que es 
 tingui i ha d'ésser resolt, amb audiència prèvia de 
 l'interessat, per votació secreta. El recurs al Comitè de 
 Recursos ha d'ésser resolt, amb audiència prèvia  de 
 l'interessat, en el termini d'un mes, a comptar de la 
 presentació del recurs; si, un cop transcorregut aquest 
 termini, el recurs no ha estat resolt i la resolució no ha 
 estat notificada, s'entén que aquesta és positiva.
 "-5 L'acord d'expulsió és executiu des del moment en què la 
 ratificació de l'acord és notificada pel Comitè de Recursos 
 o, si escau, per l'Assemblea General, o bé un cop finit el 
 termini per a recórrer contra l'acord.
 "-6 L'acord d'expulsió pot ésser impugnat en el termini 
 d'un mes, a comptar del dia en què l'acord hagi adquirit 
 caràcter executiu, pel procediment d'impugnació d'acords de 
 l'Assemblea General establert per l'article 36."      
                               
 Article 9                          
 Es modifica l'article 21 de la Llei 4/1983, que queda 
 redactat de la manera següent:               
 "Article 21                         
 "Dret d'informació                     
 "-1 Tot soci té el dret d'informació sobre les qüestions 
 que afectin els seus drets econòmics i socials, en els 
 termes  que  estableix  aquest  article.  Aquest dret 
 d'informació ha d'ésser recollit necessàriament en els 
 estatuts socials, respectant, com a mínim, el que disposa 
 aquest article.
 "-2 El Consell Rector ha de lliurar a cada soci, en 
 admetre'l, una còpia dels estatuts i, si n'hi ha, el 
 reglament de règim intern, i ha de notificar igualment a 
 cada soci les modificacions que s'hi facin i els acords 
 dels òrgans de govern que els afectin. Els membres del 
 Consell Rector són responsables de qualsevol perjudici que 
 s'ocasioni als socis per l'incompliment d'aquests deures.
 "-3 Tot soci té dret, en tot moment, a:           
  "a) Consultar l'estat de la seva situació econòmica com a 
 soci de la cooperativa, la qual li ha d'ésser aclarida en 
 el termini d'un mes.
  "b) Examinar el Llibre de Registre de Socis i el Llibre 
 d'Actes  de  l'Assemblea  General  i rebre una còpia 
 certificada dels acords presos per l'Assemblea General i 
 dels  acords presos pel Consell Rector que l'afectin 
 particularment.
  "c) Rebre qualsevol informe o aclariment sobre la marxa de 
 la societat cooperativa que sol·liciti per escrit al 
 Consell Rector, el qual ha de respondre en el termini de 
 quinze dies, a comptar de la presentació de l'escrit. Si el 
 soci estima que la resposta que se li ha donat no és 
 correcta, pot reiterar per escrit la sol·licitud, que en 
 aquest cas ha d'ésser resposta públicament pel Consell 
 Rector en la primera Assemblea General que es tingui 
 després d'haver transcorregut quinze dies des de  la 
 reiteració de la petició.
 "-4 El deu per cent dels socis de la cooperativa, o un 
 mínim de cent, si en té més de mil, poden sol·licitar per 
 escrit al Consell Rector la informació que considerin 
 necessària sobre la marxa de la cooperativa i aquest ha de 
 respondre per escrit en el termini d'un mes. Si els socis 
 peticionaris consideren que la resposta és insuficient, 
 poden reiterar per escrit la sol·licitud, que en aquest cas 
 ha d'ésser resposta públicament pel Consell Rector en la 
 primera Assemblea General que es tingui després d'haver 
 transcorregut quinze dies des de la reiteració de la 
 petició, de la qual resposta ha de lliurar una còpia 
 escrita als peticionaris.
 "-5 Des del dia de la convocatòria de l'Assemblea General 
 ordinària en la qual s'hagi de deliberar i prendre acords 
 sobre els comptes de l'exercici econòmic, els socis han de 
 poder examinar, en el domicili social:           
  "a) El balanç.
  "b) El compte de pèrdues i guanys.
  "c) La memòria explicativa de l'exercici.
  "d) La proposta de distribució dels excedents o dels 
 beneficis extracooperatius o d'imputació de les pèrdues.
  "e) L'informe dels interventors i, si escau, dels auditors 
 de comptes.
 "-6 Els socis poden demanar per escrit al Consell Rector, 
 fins a cinc dies abans de l'Assemblea, els aclariments que 
 creguin  convenients sobre qualsevol punt de la dita 
 documentació, en el qual cas el Consell Rector ha de donar 
 l'explicació pertinent en l'acte de l'Assemblea.
 "-7 El dret dels socis regulat per l'apartat 6 s'aplica 
 també en el cas de les assemblees generals extraordinàries 
 en què s'hagi de deliberar i prendre acords sobre qualsevol 
 assumpte de naturalesa econòmica, en relació amb  la 
 documentació bàsica que reculli la qüestió econòmica.
 "-8 El Consell Rector, si estima que el fet de donar la 
 informació a què es refereixen els apartats 3.a), 3.c), 4, 
 5 i 6 pot posar en un greu perill els interessos legítims 
 de la cooperativa, pot negar la informació sol·licitada, 
 llevat que l'hagi de donar en l'acte de l'Assemblea General 
 i la meitat més un dels vots presents i representats donin 
 suport a la sol·licitud d'informació o llevat que el Comitè 
 de Recursos o, si no n'hi ha, l'Assemblea General resolguin 
 favorablement el recurs interposat pels socis sol·licitants 
 de la informació.
 "-9 La negativa de l'Assemblea General a proporcionar la 
 informació sol·licitada pot donar lloc a la impugnació dels 
 acords socials, en els termes que estableix l'article 36, i 
 la negativa del Consell Rector, en els supòsits dels 
 apartats 2, 3.a) i 3.b) pot donar lloc al procediment de 
 jurisdicció voluntària que estableix l'article 2.166 de la 
 Llei d'Enjudiciament Civil.
 "-10 Sens perjudici dels drets dels socis, regulats per 
 aquest article, els estatuts i l'Assemblea General poden 
 crear comissions amb vista a facilitar als socis la millor 
 informació possible sobre la marxa de la cooperativa."   
                               
 Article 10                         
 Es modifica l'article 23 de la Llei 4/1983, que queda 
 redactat de la manera següent:               
 "Article 23                         
 "Socis excedents                      
 "-1 Els estatuts de la societat cooperativa poden regular 
 la  possibilitat  que, en deixar de portar a  terme 
 l'activitat cooperativitzada i ésser donades de baixa, les 
 persones físiques amb una antiguitat mínima de tres anys 
 com a sòcies de la cooperativa mantinguin, a petició 
 pròpia, la qualitat de soci excedent, amb veu i sense vot a 
 l'assemblea.
 "-2 El soci excedent no pot en cap cas ésser membre dels 
 òrgans rectors de la cooperativa."             
                               
 Article 11                         
 S'afegeix un article 23 bis a la Llei 4/1983, amb el text 
 següent:                          
 "Article 23 bis                       
 "Adherits                          
 "-1 Els estatuts de la societat cooperativa poden regular 
 la possibilitat que la cooperativa tingui adherits.     
 "-2 Poden  ésser adherides a la cooperativa tant les 
 persones físiques com les jurídiques, públiques o privades. 
 Una mateixa persona no pot tenir simultàniament, en la 
 mateixa cooperativa, la condició de soci i d'adherit.
 "-3 La sol·licitud d'admissió com a adherit s'ha de 
 formular per escrit al Consell Rector, contra la resolució 
 del qual no es pot presentar cap recurs, llevat que el 
 sol·licitant hagi estat donat de baixa com a soci de la 
 cooperativa per causa justificada, cas en què pot recórrer 
 contra l'acord denegatori en el termini de vint dies, a 
 comptar de la notificació, al Comitè de Recursos o, si no 
 n'hi ha, a la primera Assemblea General que se celebri, 
 contra la resolució discrecional dels quals no es pot 
 presentar cap recurs.
 "-4 L'adherit es pot donar de baixa de la cooperativa, 
 voluntàriament, en qualsevol moment, mitjançant un escrit 
 adreçat al Consell Rector. Tanmateix, els estatuts poden 
 exigir el compromís de l'adherit de no donar-se de baixa de 
 la cooperativa fins després d'haver transcorregut, des de 
 la seva admissió com a adherit, el termini fixat pels 
 mateixos estatuts, que no pot ésser de més de cinc anys.
 "-5 Les cooperatives no poden suprimir dels estatuts la 
 figura de l'adherit mentre en tinguin d'admesos.
 "-6 Els adherits poden ésser expulsats de la cooperativa 
 per la comissió d'una falta tipificada com a molt greu pels 
 estatuts. La tramitació d'aquesta expulsió s'ha d'ajustar 
 al que estableix per als socis l'article 19.
 "-7 Per a adquirir la condició d'adherit cal desemborsar 
 l'aportació mínima al capital social que determinin els 
 estatuts o, si aquests no ho fan, l'Assemblea General.
 "-8 Les aportacions dels adherits al capital social, tant 
 les  obligatòries  com  les  voluntàries,  acreditades 
 mitjançant títols nominatius i  especials,  s'han  de 
 reflectir comptablement en comptes altres que els dedicats 
 a les aportacions dels socis.
 "-9 Els adherits no poden ésser obligats a fer aportacions 
 altres que la inicial al capital social. En tot cas, la 
 suma de les aportacions dels adherits no pot ésser superior 
 al trenta-tres per cent de les aportacions de la totalitat 
 dels socis al capital social en el moment en què l'adherit 
 desemborsi l'aportació.
 "-10 Els adherits no responen personalment dels deutes 
 socials.
 "-11 Les  aportacions  dels  adherits  poden  ésser 
 actualitzades, d'acord amb les condicions establertes per a 
 les aportacions dels socis.
 "-12 Les aportacions dels adherits al capital social només 
 poden ésser transmeses per:                 
  "a) Actes inter vivos entre els adherits, si no s'oposen 
 expressament als estatuts i, si ho autoritza el Consell 
 Rector, entre els adherits i els socis.
  "b)  Successió mortis causa, si els drethavents són 
 adherits o socis o adquireixen aquesta condició en el 
 termini  de sis mesos, a comptar de l'acceptació de 
 l'herència.
 "-13 Les aportacions dels adherits transmeses als socis, 
 per actes inter vivos o mortis causa, adquireixen la 
 naturalesa d'aportacions voluntàries del soci i queden 
 subjectes a les condicions establertes per l'Assemblea 
 General per a la darrera emissió d'aportacions voluntàries 
 dels socis que s'hagi acordat abans de la transmissió.
 "-14 Els adherits no tenen en cap cas dret a retorn ni 
 poden desenvolupar activitats cooperativitzades.
 "-15 Els adherits tenen dret a percebre l'interès que es 
 pacti per llurs aportacions al capital social, que no pot 
 ésser inferior al percebut pels socis ni excedir de més de 
 cinc  punts el tipus d'interès bàsic fixat pel Banc 
 d'Espanya.
 "-16 Si la cooperativa deixa d'abonar a l'adherit, durant 
 dos exercicis econòmics, els interessos produïts per les 
 aportacions al capital social i per les parts d'aquestes 
 pendents de reemborsament, l'adherit té dret a exigir-li 
 l'abonament dels interessos produïts i no cobrats i el 
 reintegrament immediat de la totalitat de les aportacions o 
 de les parts d'aquestes pendents de reemborsament.
 "-17 En el supòsit de baixa, els adherits o, si s'escau, 
 llurs drethavents tenen dret al reemborsament de llurs 
 aportacions al capital social, d'acord amb les normes 
 següents:                          
  "a) No es poden fer les deduccions a què es refereix 
 l'article 55.b), sigui quina sigui la causa de la baixa.
  "b) El termini de reemborsament no pot excedir de cinc 
 anys, a comptar de la data de baixa o, si escau, de la data 
 de finiment del termini mínim de permanència obligatòria en 
 la cooperativa.
  "c) Les quantitats pendents de reemborsament no poden 
 ésser actualitzades i donen dret a percebre un tipus 
 d'interès tres punts superior al tipus bàsic fixat pel Banc 
 d'Espanya.
 "-18 Els adherits tenen dret a participar en l'Assemblea 
 General amb veu i amb un nombre conjunt de vots que, 
 sumats, no representin més del vint per cent de la 
 totalitat dels vots dels socis de la cooperativa en la data 
 de convocatòria de l'Assemblea General ni excedeixin en cap 
 cas del nombre d'adherits. El valor del vot dels adherits 
 és el mateix per a cadascun, amb independència de la 
 quantia de llurs aportacions al capital social.
 "-19 Els adherits no poden ésser nomenats membres del 
 Consell Rector, ni membres del Comitè de Recursos ni 
 interventors. No obstant això, els estatuts poden establir 
 el dret d'assistència d'un representant dels adherits a les 
 reunions del Consell Rector, amb veu i sense vot, escollit 
 pels  adherits  entre  ells  mateixos.  Aquest  dret 
 d'assistència es pot subordinar al fet que el nombre 
 d'adherits arribi a un determinat percentatge sobre el 
 nombre de socis de la cooperativa o al fet que les 
 aportacions de la totalitat dels adherits arribi a una 
 determinada quantia o a un determinat percentatge sobre el 
 total de les aportacions que integren el capital social.
 "-20 Els adherits poden exercir el dret d'informació sobre 
 la marxa de la cooperativa, en els supòsits establerts per 
 als socis, als quals supòsits poden afegir-ne altres els 
 estatuts o l'Assemblea General. L'obligació dels socis de 
 guardar  secret  sobre les dades que coneguin de la 
 cooperativa, determinada per aquesta Llei i pels estatuts, 
 s'aplica també als adherits.
 "-21 Els adherits no poden fer activitats competitives amb 
 les activitats empresarials que desenvolupi la cooperativa, 
 llevat  que els ho autoritzi expressament el Consell 
 Rector."                          
                               
 Article 12                         
 Es modifica l'article 24 de la Llei 4/1983, que queda 
 redactat de la manera següent:               
 "Article 24                         
 "Òrgans de la societat                   
 "-1 La direcció, l'administració i el control intern de les 
 cooperatives són a càrrec de:                
  "a) L'Assemblea General.
  "b) El Consell Rector.
  "c) Els Interventors de Comptes.
 "-2 Els estatuts socials poden regular la possibilitat que 
 es creï un Comitè de Recursos, d'acord amb el que estableix 
 aquesta Llei."                       
                               
 Article 13                         
 Es modifica l'article 29 de la Llei 4/1983, que queda 
 redactat de la manera següent:               
 "Article 29                         
 "Convocatòria especial                   
 "-1 Si el Consell Rector no convoca l'Assemblea General 
 ordinària en el termini legal, qualsevol soci pot presentar 
 una  sol·licitud  de convocatòria al jutge que sigui 
 competent per raó del domicili social de la cooperativa, a 
 la qual sol·licitud ha d'adjuntar una proposta d'ordre del 
 dia. El jutge, amb audiència prèvia del Consell Rector, ha 
 de resoldre sobre la procedència de la convocatòria, 
 l'ordre del dia, la data i el lloc de l'assemblea i la 
 persona que l'ha de presidir.
 "-2 El  Consell Rector pot convocar Assemblea General 
 extraordinària sempre que ho consideri convenient per als 
 interessos de la cooperativa. La convocatòria ha d'indicar 
 l'ordre del dia de l'assemblea.
 "-3 El Consell Rector ha de convocar Assemblea General 
 extraordinària  si ho sol·liciten l'interventor o els 
 interventors de comptes o un deu per cent de tots els vots 
 socials, les quals sol·licituds han d'indicar l'ordre del 
 dia de l'assemblea. Si el Consell no convoca l'assemblea en 
 el termini de trenta dies, els  sol·licitants  poden 
 instar-ne la convocatòria al jutge competent, en els 
 mateixos termes que estableix l'apartat 1 per a l'Assemblea 
 General ordinària."                     
                               
 Article 14                         
 Es modifica l'article 32 de la Llei 4/1983, que queda 
 redactat de la manera següent:               
 "Article 32                         
 "Dret de vot                        
 "-1 En les cooperatives de primer grau cada soci té un vot. 
 Nogensmenys, en les cooperatives agrícoles i de serveis de 
 primer  grau es pot establir la possibilitat de vot 
 ponderat; aquest vot, que ha d'ésser regulat expressament 
 en  els estatuts socials, és ponderat en funció  de 
 l'activitat cooperativitzada del soci en la cooperativa i 
 no pot ésser superior en cap cas a tres vots socials.
 "-2 En les cooperatives de crèdit es pot establir que el 
 vot de les cooperatives que en siguin sòcies  sigui 
 proporcional a llur nombre de socis; en aquest cas, el 
 nombre de vots per soci no pot ésser superior al vint per 
 cent del total dels vots.
 "-3 En les cooperatives de segon grau i de grau ulterior, 
 el vot de les entitats associades es pot ajustar a 
 qualsevol dels criteris que estableixen els apartats 1 i 2. 
 Cap d'aquestes entitats associades no pot tenir més d'un 
 vint per cent del total dels vots o, si la cooperativa té 
 menys de sis socis, més d'un terç del total dels vots.
 "-4 Els estatuts de cada cooperativa han d'establir els 
 supòsits en què el soci o l'adherit s'han d'abstenir de 
 votar, per raó de l'assumpte objecte de l'acord."      
                               
 Article 15                         
 Es modifica l'article 34 de la Llei 4/1983, que queda 
 redactat de la manera següent:               
 "Article 34                         
 "Assemblees generals mitjançant delegats          
 "-1 Els estatuts socials poden establir que les atribucions 
 de  l'Assemblea  General  s'exerceixin  mitjançant una 
 assemblea de segon grau, a la qual han d'assistir els 
 delegats  designats  en  les juntes preparatòries, en 
 qualsevol dels supòsits següents:              
  "a) Si la cooperativa té més de cinc-cents socis o 
 adherits.
  "b) Si els socis o els adherits resideixen en poblacions 
 allunyades de la seu social.
  "c) Per raó de la diversificació de les activitats de la 
 cooperativa.
  "d) Si es donen altres circumstàncies que dificulten 
 greument la presència de tots els socis i adherits a 
 l'Assemblea General.
 "-2 Les juntes preparatòries, que han de precedir tota 
 assemblea general ordinària, han d'ésser regulades en els 
 estatuts socials, atenint-se a les normes següents:     
  "a) S'hi ha de tractar necessàriament el mateix ordre del 
 dia amb què s'hagi convocat l'Assemblea General.
  "b) Han d'ésser presidides per un delegat del Consell 
 Rector, el qual ha d'informar la junta sobre les qüestions 
 a tractar i dirigir-ne les reunions.
  "c) Han de designar, amb els criteris que estableix 
 l'article 32, els delegats que les han de representar en 
 l'Assemblea General, els quals, si hi ha discrepàncies 
 greus, han d'aportar a l'Assemblea General, pel procediment 
 que els estatuts determinin, les diferents opcions.
 "-3 Els delegats de les juntes preparatòries, que han 
 d'ésser necessàriament socis o adherits de la cooperativa i 
 han d'haver assistit a les reunions de la junta, tenen en 
 l'Assemblea General els vots que la junta els haurà 
 conferit."                         
                               
 Article 16                         
 Es modifica l'article 36 de la Llei 4/1983, que queda 
 redactat de la manera següent:               
 "Article 36                         
 "Impugnació dels acords socials               
 "-1 Els acords de l'Assemblea General que siguin contraris 
 a la llei, s'oposin als estatuts o lesionin, en benefici 
 d'un  o  de diversos socis, adherits o tercers, els 
 interessos de la cooperativa poden ésser impugnats segons 
 les normes i dins els terminis que estableix aquest 
 article. La impugnació d'un acord social no és procedent si 
 s'ha deixat sense efecte o ha estat substituït vàlidament 
 per un altre.
 "-2 Els acords que siguin contraris a la llei són nuls; els 
 altres  acords  a  què  es refereix l'apartat 1 són 
 anul·lables.  La  sentència  resolutòria  de  l'acció 
 d'impugnació d'un acord social produeix efectes davant tots 
 els socis i adherits, però no afecta els drets adquirits de 
 bona fe per tercers a conseqüència de l'acord impugnat.
 "-3 Estan legitimats per a exercir les accions d'impugnació 
 dels acords nuls o anul·lables els assistents a l'Assemblea 
 que hagin fet constar en acta llur oposició al fet que 
 aquesta es tingués o hagin votat en contra de l'acord 
 adoptat; els socis i adherits que hagin estat absents de 
 l'assemblea, i els socis i associats que hagin estat 
 il·legítimament privats del dret d'emetre llur vot. Per a 
 exercir les accions d'impugnació dels acords nuls estan 
 legitimats, també, els socis i adherits que hagin votat a 
 favor de l'acord o s'hagin abstingut. Els membres del 
 Consell  Rector  i els interventors tenen l'obligació 
 d'exercir les accions d'impugnació contra els  acords 
 socials que siguin contraris a la llei o s'oposin als 
 estatuts de la cooperativa.
 "-4 Les accions d'impugnació dels acords nuls o anul·lables 
 caduquen en el termini de sis mesos, a comptar de la data 
 de l'acord o, si s'escau, de la inscripció en el Registre 
 de Cooperatives.
 "-5 El procediment d'impugnació dels  acords  nuls  o 
 anul·lables s'ha d'ajustar a les normes que estableixen els 
 articles 115 i següents de la Llei de Règim Jurídic de les 
 Societats Anònimes, d'acord amb el Reial Decret Legislatiu 
 1564/1989, del 22 de desembre. El mínim fixat per l'article 
 120 de la dita Llei per a la petició de suspensió de 
 l'acord impugnat queda substituït pel cinc per cent dels 
 vots socials o per cent vots, si en la cooperativa hi ha 
 més de mil vots socials.
 "-6 La interposició davant els òrgans socials dels recursos 
 que determina aquesta Llei interromp els terminis de 
 de prescripció i de caducitat de les accions."       
                               
 Article 17                         
 Es modifica l'article 39 de la Llei 4/1983, que queda 
 redactat de la manera següent:               
 "Article 39                         
 "Composició                         
 "-1 Els estatuts socials han de fixar la composició del 
 Consell Rector, que no pot ésser integrat per menys de tres 
 membres, i el període per al qual són elegits, que ha 
 d'ésser d'entre dos i sis anys.
 "-2 Els  membres  del Consell Rector són elegits per 
 l'Assemblea General entre els socis de la cooperativa, pel 
 procediment que fixin els estatuts socials o que decideixi 
 la mateixa Assemblea. Els estatuts han de determinar 
 preceptivament si la distribució de càrrecs entre els 
 elegits correspon a l'Assemblea o al Consell Rector.
 "-3 En les cooperatives de treball associat amb menys de 
 cinc socis, tots els socis es constitueixen alhora en 
 Consell Rector i en Assemblea General i es fa innecessària 
 la votació per a renovar els càrrecs. En cas d'empat en les 
 votacions per a prendre els altres acords, el vot del 
 president és diriment.
 "-4 Els nomenaments dels membres del Consell Rector han 
 d'ésser inscrits en el Registre de Cooperatives.
 "-5 L'Assemblea General pot acordar, per majoria absoluta 
 de tots els vots socials, la revocació dels membres del 
 Consell Rector. Si l'acord no es pot prendre per manca 
 d'assistència, s'ha de convocar una segona Assemblea en el 
 termini de trenta dies, en la qual bastarà la majoria 
 simple.
 "-6 L'exercici del càrrec de membre del Consell Rector és 
 obligatori, llevat del cas de reelecció o d'una altra causa 
 justa.
 "-7 Només poden ésser elegides membres del Consell Rector 
 les persones físiques. Si el soci és una persona jurídica, 
 pot ésser elegit el seu representant legal o la persona   
 persona física que, pertanyent per qualsevol títol a la 
 dita persona jurídica, sigui nomenada per a cada elecció.
 "-8 En les cooperatives de segon grau o de grau ulterior, 
 els membres del Consell Rector i els interventors de 
 comptes són elegits entre els candidats presentats per les 
 cooperatives que en són sòcies. L'elegit, que actua com si 
 hagués estat elegit en el seu propi nom, cessa en el càrrec 
 per finiment del període, si perd el títol reconegut en la 
 cooperativa d'origen que en va determinar la candidatura o 
 si  l'Assemblea  General  o el Consell Rector de la 
 cooperativa d'origen acorden de retirar-li la confiança.
 "-9 En les cooperatives que, no essent de treball associat, 
 tenen socis treballadors, els estatuts socials, a fi que es 
 pugui fixar el nombre de consellers que els han de 
 representar, han de fixar els criteris d'equivalència amb 
 la resta dels socis.
 "-10 Els estatuts socials han de determinar els criteris 
 que han de regir la renovació parcial del Consell Rector i 
 els períodes en què s'ha de fer.
 "-11 En les cooperatives l'activitat de les quals s'estén a 
 diverses zones o es projecta sobre objectius, fases o 
 seccions clarament diferenciats, els estatuts socials poden 
 establir la possibilitat que la composició del Consell 
 Rector reflecteixi aquesta diversitat. Els estatuts socials 
 de les cooperatives poden fer ús també d'aquesta facultat 
 per a garantir que els socis de treball siguin representats 
 en el Consell Rector."                   
                               
 Article 18                         
 Es modifica l'article 40 de la Llei 4/1983, que queda 
 redactat de la manera següent:               
 "Article 40                         
 "Funcionament                        
 "-1 El Consell Rector s'ha de reunir amb la periodicitat 
 que estableixin els estatuts, que ha d'ésser com a mínim 
 d'un cop cada tres mesos, i s'ha de reunir, amb caràcter 
 extraordinari, cada vegada que el convoqui el president, a 
 iniciativa pròpia o a petició de qualsevol conseller. Si la 
 sol·licitud no és atesa en el termini de deu dies, el 
 Consell pot ésser convocat pel sol·licitant, sempre que 
 aconsegueixi l'adhesió d'un terç del Consell, com a mínim.
 "-2 Els estatuts socials han de regular el funcionament 
 intern del Consell Rector, atenint-se a  les  normes 
 següents:                          
  "a) Les deliberacions només són vàlides si hi assisteixen 
 més de la meitat dels components. Aquest quòrum pot ésser 
 reforçat pels estatuts.
  "b) Els membres poden concedir la representació, en cas 
 d'inassistència, a un altre membre. Cada membre del Consell 
 només en pot representar a un altre.
  "c) Els acords s'adopten per la majoria absoluta dels 
 consellers presents o representats. Aquest quòrum pot ésser 
 reforçat pels estatuts.
 "-3 L'exercici del càrrec de conseller no dóna dret a 
 retribució, excepte, si ho estableixen els estatuts o 
 l'Assemblea, en el cas que desenvolupin tasques de gestió 
 directa. Els estatuts també poden disposar que es compensin 
 les despeses i els perjudicis ocasionats per l'exercici del 
 càrrec i determinar l'òrgan social que n'ha de fixar la 
 quantia."                          
                               
 Article 19                         
 Es modifica l'article 42 de la Llei 4/1983, que queda 
 redactat de la manera següent:               
 "Article 42                         
 "Funcions del director                   
 "-1 L'Assemblea  General  pot  acordar d'instituir una 
 gerència o direcció encarregada de la gestió ordinària de 
 l'empresa cooperativa, sens perjudici en cap cas de les 
 competències i  les  facultats  del  Consell  Rector. 
 L'existència d'aquesta gerència o direcció és obligada en 
 el cas de les cooperatives de crèdit i de les cooperatives 
 amb secció de crèdit.
 "-2 El nomenament de gerent i el de director són fets pel 
 Consell Rector, el qual els ha de comunicar a la següent 
 Assemblea General que es tingui, com també el cessament, si 
 es produeix abans del termini pactat.
 "-3 El  gerent  o director, a més dels drets i les 
 obligacions que fixi el contracte, ha de presentar al 
 Consell Rector, com a mínim cada tres mesos, un informe 
 clar i suficient de la situació econòmica de la cooperativa 
 i, en el termini de tres mesos des del tancament de 
 l'exercici social, la memòria explicativa de la gestió de 
 l'empresa, el balanç i el compte de resultats."       
                               
 Article 20                         
 Es modifica l'article 44 de la Llei 4/1983, que queda 
 redactat de la manera següent:               
 "Article 44                         
 "Disposicions comunes al Consell Rector i al director    
  "No poden ésser membres del Consell Rector ni directors o 
 gerents:                          
  "a) El personal al servei de l'Administració pública que 
 té encarregades funcions que es relacionen directament amb 
 les activitats pròpies de la cooperativa de què es tracti.
  "b) Els menors, llevat del cas de les cooperatives 
 escolars, en què s'ha d'aplicar el que estableix l'article 
 96.
  "c) Els qui exerceixen activitats complementàries de les 
 de la cooperativa o en competència amb ella, llevat que 
 l'Assemblea els autoritzi expressament.
  "d) Els sotmesos a interdicció, els fallits o concursats 
 no rehabilitats, els condemnats a penes que comportin la 
 inhabilitació per a l'exercici de càrrecs públics, els qui 
 han estat condemnats per greu incompliment de lleis o 
 disposicions socials i els qui per raó de llur càrrec no 
 poden dedicar-se al comerç."                
                               
 Article 21                         
 Es modifica l'article 46 de la Llei 4/1983, que queda 
 redactat de la manera següent:               
 "Article 46                         
 "Nomenament i funcions                   
 "-1 L'Assemblea General elegeix, entre els seus socis, fins 
 a tres interventors de comptes i, si escau, llurs suplents. 
 El nombre d'interventors i la duració de llur mandat, que 
 no pot ésser inferior a un any ni superior a quatre, han 
 d'ésser fixats pels estatuts socials.
 "-2 Si els interventors de comptes són més d'un, poden 
 emetre informe separadament, en cas de discrepància.
 "-3 Els interventors de comptes tenen dret a comprovar en 
 qualsevol moment la documentació de la cooperativa.
 "-4 La condició d'interventor de comptes és incompatible 
 amb la de membre del Consell Rector o amb la de gerent o 
 director, i amb la de parent d'aquests fins al quart grau 
 de  consanguinitat  o  el  segon  d'afinitat,  llevat 
 d'autorització expressa de l'Assemblea General.
 "-5 Els  interventors  de comptes han de presentar a 
 l'Assemblea General un informe sobre la memòria explicativa 
 de la gestió de l'empresa, el balanç i el compte de 
 resultats i els altres documents comptables que s'hagin de 
 sotmetre preceptivament a l'Assemblea General perquè els 
 aprovi.  Els  interventors  disposen,  per a elaborar 
 l'esmentat informe, d'un termini màxim de trenta dies, a 
 comptar de la data en què el Consell Rector els hagi 
 lliurat la documentació pertinent.
 "-6 Si ho estableixen la normativa legal o els estatuts, ho 
 acorden l'Assemblea General o el Consell Rector o ho 
 sol·licita el quinze per cent dels socis o adherits de la 
 cooperativa, els comptes de l'exercici econòmic han d'ésser 
 verificats per auditors de comptes, de conformitat amb la 
 Llei de l'Estat 19/1988, del 12 de juliol, d'Auditoria de 
 Comptes.
 "-7 Les cooperatives d'assegurances i les cooperatives de 
 crèdit s'han d'atenir al que estableix la legislació que 
 els és aplicable.
 "-8 L'exercici del càrrec d'interventor de comptes no dóna 
 dret a retribució, excepte que ho estableixin els estatuts 
 o  ho  acordi  l'Assemblea General. En tot cas, els 
 interventors tenen dret a ésser compensats per les despeses 
 o els perjudicis que els ocasioni l'exercici del càrrec, 
 d'acord amb el que sigui establert pels estatuts socials.
 "-9 Les cooperatives de treball amb menys de cinc socis han 
 de demanar a la Direcció General competent en matèria de 
 cooperatives  el nomenament d'un interventor, que pot 
 recaure sobre un funcionari o sobre un membre d'una 
 federació  de  cooperatives,  del Consell Superior de 
 Cooperació o d'una altra institució. Aquest nomenament es 
 pot fer per un any, renovable, o bé per períodes més 
 llargs, fins a un màxim de quatre anys."          
                               
 Article 22                         
 S'afegeix al Capítol IV del Títol Primer de la Llei 4/1983 
 una Secció Tercera bis, "Del Comitè de Recursos", integrada 
 per l'article 46 bis, amb el text següent:         
 "Article 46 bis                       
 "Comitè de Recursos                     
 "-1 Els estatuts de les cooperatives de primer grau poden 
 establir l'existència d'un comitè de recursos que tramiti i 
 resolgui els recursos contra les sancions que el Consell 
 Rector imposi als socis o als adherits i els altres 
 recursos regulats per aquesta Llei o pels estatuts.
 "-2 Els estatuts han de fixar la composició del Comitè de 
 Recursos, que ha d'ésser integrat, com a mínim, per tres 
 membres escollits per l'Assemblea General entre els socis 
 amb plens drets.
 "-3 Els membres del Comitè de Recursos són elegits per un 
 període de dos anys i poden ésser reelegits consecutivament 
 una sola vegada. El mandat es prorroga fins que no s'ha 
 produït la renovació dels membres.
 "-4 No poden intervenir en la tramitació ni en la resolució 
 dels recursos els membres que siguin parents del soci o de 
 l'adherit afectat, dins el quart grau de consanguinitat o 
 el segon grau d'afinitat, ni els que hi tinguin amistat 
 íntima, enemistat manifesta o relació de servei. Tampoc no 
 hi poden intervenir els membres que tinguin una relació 
 directa amb l'objecte del recurs.
 "-5 El  càrrec  de membre del Comitè de Recursos és 
 incompatible amb l'exercici de qualsevol altre càrrec 
 d'elecció dins la cooperativa o amb el fet de mantenir-hi 
 una relació laboral.
 "-6 Els acords del Comitè de Recursos són immediatament 
 executius i definitius, com a expressió de la voluntat 
 social. El procediment per a recórrer contra aquests acords 
 és el mateix que estableix l'article 36 per als acords de 
 l'Assemblea General."                    
                               
 Article 23                         
 Es modifica l'article 48 de la Llei 4/1983, que queda 
 redactat de la manera següent:               
 "Article 48                         
 "Capital social                       
 "-1 El capital social és constituït per les aportacions 
 dels socis i dels adherits, obligatòries i voluntàries, que 
 s'han d'acreditar mitjançant títols  o  llibretes  de 
 participació nominatius. Les llibretes han de reflectir amb 
 claredat tant les aportacions com les actualitzacions 
 d'aquestes i els interessos i els excessos de percepció que 
 hom acordi de capitalitzar. Les aportacions dels adherits 
 al  capital  social  s'acreditaran  mitjançant  títols 
 nominatius i especials.
 "-2 Les aportacions es fan en moneda de curs legal. Si ho 
 autoritzen els estatuts socials o ho acorda l'Assemblea 
 General, poden consistir també en béns o en drets. En 
 aquest cas, el Consell Rector n'ha de fixar la vàlua, amb 
 l'informe previ d'un o de diversos experts independents, 
 fet  sota  llur  responsabilitat,  relatiu  a  les 
 característiques i la vàlua de l'aportació i als criteris 
 utilitzats per calcular-la. L'avaluació ha d'ésser feta 
 pel Consell Rector en el termini de trenta dies i pot ésser 
 revisada, a petició escrita d'algun soci o adherit, per 
 acord de l'Assemblea General.
 "-3 L'import total de les aportacions de cada soci a una 
 cooperativa de primer grau no pot excedir del vint-i-cinc 
 per cent del capital social i l'import total de les 
 aportacions de cada adherit no pot excedir del vint per 
 cent del capital social. En les cooperatives de segon grau 
 i de grau ulterior i en les cooperatives de crèdit, aquest 
 import pot arribar al quaranta per cent."          
                               
 Article 24                         
 Es modifica l'article 50 de la Llei 4/1983, que queda 
 redactat de la manera següent:               
 "Article 50                         
 "Aportacions dels nous socis                
  "La quantia de les aportacions obligatòries dels nous 
 socis o adherits no pot excedir la de les efectuades pels 
 que ja en són, amb les actualitzacions que escaiguin, 
 respectant la limitació de l'Índex de Preus al Consum, 
 d'acord amb el que estableix l'article 53."         
                               
 Article 25                         
 Es modifica l'article 53 de la Llei 4/1983, que queda 
 redactat de la manera següent:               
 "Article 53                         
 "Actualització de les aportacions              
 "-1 El balanç de les cooperatives pot ésser regularitzat en 
 els mateixos termes i amb els mateixos beneficis que 
 s'estableixen per a les societats de dret comú, sens 
 perjudici  del  que  estableix aquesta Llei sobre la 
 destinació dels resultats de la regularització del balanç.
 "-2 Excepte que la cooperativa es trobi en la situació 
 d'imputar pèrdues regulada per l'article 60, s'ha de 
 destinar un cinquanta per cent del resultat  de  la 
 regularització del balanç al Fons de Reserva Obligatori i 
 l'altre cinquanta per cent a un compte de passiu denominat 
 "Actualització d'aportacions", amb càrrec al qual s'ha de 
 dur a terme l'actualització de les aportacions al capital 
 social.
 "-3 En cada exercici econòmic, si ho acorda l'Assemblea, es 
 poden actualitzar les aportacions desemborsades que hi hagi 
 en la data de tancament de l'exercici, en tant que ho 
 permeti la dotació del compte d'actualització d'aportacions 
 a què es refereix l'apartat 2. En qualsevol cas, aquesta 
 actualització no pot ésser superior a l'Índex de Preus al 
 Consum, publicat per l'Institut Nacional d'Estadística, 
 referit a l'exercici econòmic en qüestió.
 "-4 L'actualització de les aportacions només pot ésser 
 feta, com a màxim, en relació amb els cinc exercicis no 
 actualitzats anteriors a aquell en què siguin aprovats els 
 comptes  per  l'Assemblea  General. Només poden ésser 
 actualitzades les aportacions dels socis i adherits que 
 continuïn  essent-ho  en  el  moment d'ésser acordada 
 l'actualització per l'Assemblea General.
 "-5 En cas de liquidació de la cooperativa, el romanent 
 existent en el compte d'actualització d'aportacions s'ha 
 d'aplicar d'acord amb el que disposa l'article 70."     
                               
 Article 26                         
 Es modifica l'article 55 de la Llei 4/1983, que queda 
 redactat de la manera següent:               
 "Article 55                         
 "Reemborsament de les aportacions              
  "Els  estatuts  socials  han de regular el dret al 
 reemborsament de les aportacions al capital social, en cas 
 de baixa del soci, d'acord amb les normes següents:     
  "a) De l'import de les aportacions en el moment de la 
 baixa s'han de deduir les pèrdues imputades al soci 
 corresponents a l'exercici econòmic en què aquestes s'hagin 
 produït, i també les corresponents a exercicis anteriors 
 que no hagin estat compensades en virtut de l'article 60.
  "b) De l'import de les aportacions obligatòries, una 
 vegada feta, si escau, la deducció per pèrdues a què es 
 refereix la lletra a), es poden establir deduccions no 
 superiors al trenta per cent, en el supòsit de baixa per 
 expulsió, ni al vint per cent, en el supòsit de baixa no 
 justificada. En cap cas no es poden establir deduccions 
 sobre les aportacions voluntàries.
  "c) El termini de reemborsament no pot excedir dels cinc 
 anys a partir de la data de la baixa o dels tres anys en 
 cas de defunció, amb dret a percebre, sobre la quantitat no 
 reintegrada, el tipus d'interès bàsic del Banc d'Espanya, 
 incrementat de tres punts. Les quantitats pendents de 
 reemborsament  no  són  susceptibles  d'actualització. 
 Excepcionalment, en els supòsits en què la devolució pugui 
 posar en dificultat l'estabilitat de la cooperativa, la 
 Direcció General competent en la matèria pot, a petició de 
 l'entitat afectada, ampliar els terminis esmentats."    
                               
 Article 27                         
 S'afegeix un article 56 bis a la Llei 4/1983 amb el text 
 següent:                          
 "Article 56 bis                       
 "Altres formes de finançament extern            
 "-1 L'Assemblea General pot acordar l'emissió de títols 
 participatius, de conformitat amb el que disposa aquest 
 article.
 "-2 El  títol participatiu és una modalitat de valor 
 mobiliari, emès per qualsevol classe de cooperativa, que té 
 per objecte d'obtenir finançament extern. Mitjançant aquest 
 títol, el subscriptor fa una aportació econòmica per un 
 temps predeterminat i l'emissor s'obliga, en canvi, a 
 remunerar-la.
 "-3 Poden subscriure títols participatius tant les persones 
 físiques com les jurídiques.
 "-4 Les emissions de títols participatius han de tenir les 
 característiques següents:                 
  "a) El subscriptor o portador del títol participatiu ha de 
 tenir dret a:                        
  "Primer. Obtenir la mateixa informació que qualsevol soci 
 de la cooperativa.
  "Segon. Assistir a les assemblees generals, amb veu i 
 sense vot.
  "Tercer. Tenir fins a tres representants en el Consell 
 Rector, amb veu i sense vot, d'acord amb les condicions que 
 estableixi l'emissió. En qualsevol cas, el nombre de 
 representants no pot excedir del vint-i-cinc per cent dels 
 membres del Consell Rector.
  "b) La remuneració del títol participatiu, que és mixta, 
 consisteix, d'acord amb les condicions que estableixi 
 l'emissió, en un interès fix, d'una banda, i en una 
 remuneració variable, en  funció  dels  resultats  de 
 l'activitat de l'emissor, de l'altra. El nominal subjecte a 
 interès fix, que ha d'ésser fixat obligatòriament en les 
 condicions de l'emissió, no pot ésser inferior al vint per 
 cent ni superior al vuitanta per cent del total del 
 nominal.
  "c) L'amortització del títol participatiu no pot ésser de 
 menys de tres anys ni de més de vint-i-cinc.
 "-5 La regulació de l'emissió del títol participatiu s'ha 
 d'atenir a la legislació vigent en matèria financera."   
                               
 Article 28                         
 Es modifica l'article 58 de la Llei 4/1983, que queda 
 redactat de la manera següent:               
 "Article 58                         
 "Determinació dels resultats de l'exercici econòmic     
 "-1 En  la  determinació dels resultats de l'exercici 
 econòmic s'han d'aplicar les normes següents:        
  "a) S'han de considerar com a deduccions per a fixar 
 l'excedent net de l'exercici econòmic:           
  "Primera. L'import dels béns lliurats pels socis per a la 
 gestió i el desplegament de la cooperativa i l'import de 
 les bestretes laborals dels socis treballadors i els socis 
 de treball, que no poden ésser superiors a les retribucions 
 que són satisfetes a la zona.
  "Segona. Les despeses necessàries per al funcionament de 
 la cooperativa.
  "Tercera. Els interessos que es deuen als socis i als 
 adherits per les aportacions al capital social,  als 
 obligacionistes i als altres creditors.
  "Quarta. Les quantitats destinades a amortització.
  "Cinquena. Qualsevol altra que sigui autoritzada amb els 
 mateixos efectes per la legislació fiscal aplicable.
  "b) Han de figurar en comptabilitat en compte a part, i 
 s'han de destinar al Fons de Reserva Obligatori, els 
 beneficis obtinguts de les operacions cooperativitzades que 
 es facin amb tercers no socis, els beneficis procedents de 
 plusvàlua  en  l'alienació  dels  elements de l'actiu 
 immobilitzat, els beneficis obtinguts d'altres fonts no 
 necessàries  per a les finalitats específiques de la 
 cooperativa i els beneficis derivats d'invertir o actuar en 
 empreses no cooperatives.
 "-2 En les cooperatives d'habitatge no es poden considerar 
 en cap cas com a pèrdues els increments de costos que es 
 produeixin durant el procés de realització del projecte."  
                               
 Article 29                         
 Es modifica l'article 59 de la Llei 4/1983, que queda 
 redactat de la manera següent:               
 "Article 59                         
 "Aplicació dels excedents                  
 "-1 Els resultats nets de l'exercici, un cop deduïts els 
 impostos, s'han de destinar  a  cobrir  les  pèrdues 
 d'exercicis anteriors, si n'hi ha hagut. De l'excedent 
 restant s'ha de destinar el trenta per cent al Fons de 
 Reserva Obligatori i el deu per cent al Fons d'Educació i 
 Promoció Cooperativa, fins que les esmentades reserves 
 assoleixin una quantitat equivalent al cinquanta per cent 
 del capital social; un cop assolit aquest nivell de 
 reserves, els percentatges mínims són, respectivament, el 
 vint i el deu per cent.
 "-2 Els excedents disponibles s'han d'aplicar a retorn 
 cooperatiu, que ha d'ésser acreditat als socis en proporció 
 a les operacions, els serveis o les activitats que hagi fet 
 cada un d'ells en la cooperativa. L'aplicació efectiva 
 d'aquest retorn, en virtut dels estatuts socials o d'un 
 acord de l'Assemblea General, es pot fer, atenent les 
 necessitats econòmico-financeres de la cooperativa, tant 
 les del moment com les d'un futur pròxim, segons les 
 modalitats següents:                    
  "a) Incorporant-lo al capital social amb l'increment 
 corresponent a la part de cada soci.
  "b) Constituint un fons, regulat per l'Assemblea General 
 de manera que es limiti la disponibilitat dels diners per 
 un període màxim de cinc anys i se'n garanteixi la 
 distribució i el gaudi posteriors a favor del soci titular, 
 amb un interès que no pot excedir del tipus d'interès bàsic 
 del Banc d'Espanya incrementat de tres punts.
  "c) Satisfent-lo immediatament després de l'aprovació del 
 balanç de l'exercici.
 "-3 En el cas de les cooperatives de treball associat i de 
 les cooperatives que tenen socis de treball es pot establir 
 que els excedents passin totalment o en part a integrar un 
 Fons Comú especial, de caràcter col·lectiu o irrepartible, 
 però amb el reconeixement del dret dels socis a percebre, 
 com a interessos, una compensació directament proporcional 
 a l'import amb què cada un d'ells hagi contribuït a la 
 formació d'aquest Fons, segons els criteris que estableix 
 l'apartat 2.
 "-4 En el cas de les cooperatives de crèdit i de les caixes 
 rurals  es  poden  constituir  Reserves  Voluntàries 
 Repartibles."                        
                               
 Article 30                         
 Es modifica l'article 60 de la Llei 4/1983, que queda 
 redactat de la manera següent:               
 "Article 60                         
 "Imputació de pèrdues                    
 "-1 Els estatuts socials han de fixar els criteris per a la 
 compensació de les pèrdues de l'exercici econòmic, amb 
 subjecció a les normes següents:              
  "a) Es poden imputar al Fons de Reserva Obligatori i als 
 fons de reserva voluntaris, si n'hi ha, el cinquanta per 
 cent de les pèrdues, com a màxim. La diferència resultant 
 s'ha d'imputar a cada soci en proporció a les operacions, 
 els serveis o les activitats que hagi de fer conformement 
 als mòduls bàsics establerts en els estatuts socials 
 d'acord amb l'article 22.e) d'aquesta Llei. En cap cas no 
 es pot fer la imputació en funció de les aportacions del 
 soci al capital social.
  "b) Les pèrdues imputades a cada soci s'han de satisfer 
 directament, dins l'exercici econòmic següent a aquell en 
 què s'hagin produït,  mitjançant  deduccions  en  les 
 aportacions al capital social. També es poden satisfer amb 
 càrrec als retorns que podrien correspondre al soci en els 
 cinc  anys següents; les pèrdues que, un cop passat 
 l'esmentat termini, quedin sense compensar han d'ésser 
 satisfetes directament pel soci en el termini d'un mes.
  "c) S'han d'imputar al Fons de Reserva Obligatori les 
 pèrdues  que  tinguin  l'origen  en   l'activitat 
 cooperativitzada que es du a terme amb tercers no socis, 
 les pèrdues derivades de l'alienació dels elements de 
 l'actiu  immobilitzat i les pèrdues derivades de les 
 activitats alienes a les finalitats específiques de la 
 cooperativa o d'inversions o particions socials en altres 
 persones físiques o jurídiques no cooperatives. Si l'import 
 del Fons de Reserva Obligatori és insuficient per a 
 compensar  aquestes pèrdues, la diferència ha d'ésser 
 recollida en un compte especial, per a amortitzar-la amb 
 càrrec a futurs ingressos provinents del Fons de Reserva 
 Obligatori; a aquest fi, fins que  no  hagin  estat 
 amortitzades les esmentades pèrdues, s'han d'abonar al Fons 
 de Reserva Obligatori la totalitat del saldo resultant de 
 l'actualització del balanç i el romanent existent en el 
 compte Actualització d'aportacions> a què fa referència 
 l'article 53.2.
 "-2 En la imputació de les pèrdues al Fons de Reserva 
 Obligatori, en cada exercici econòmic, s'han d'imputar en 
 primer lloc les regulades en l'apartat 1."         
                               
 Article 31                         
 Es modifica l'article 61 de la Llei 4/1983, que queda 
 redactat de la manera següent:               
 "Article 61                         
 "Fons de Reserva Obligatori                 
  "El Fons de Reserva Obligatori és irrepartible entre els 
 socis o, si s'escau, els adherits i és constituït per:   
  "a) El percentatge sobre els excedents nets de cada 
 exercici que estableixin els estatuts socials d'acord amb 
 l'article 59.1.
  "b) Els beneficis a què es refereix l'article 58.1.b).
  "c) Les deduccions sobre les aportacions obligatòries en 
 cas de baixa del soci.
  "d) Les quotes d'ingrés i, si n'estableixen els estatuts 
 socials, les quotes periòdiques.
  "e) El percentatge corresponent sobre el resultat de la 
 regularització del balanç, d'acord amb els articles 53.2 i 
 60.1.c)."                          
                               
 Article 32                         
 Es modifica l'article 63 de la Llei 4/1983, que queda 
 redactat de la manera següent:               
 "Article 63                         
 "Documentació social                    
 "-1 Les cooperatives han de portar, en ordre i al dia, els 
 llibres següents:                      
  "a) Registre de socis.
  "b) Registre d'aportacions socials.
  "c) Llibre d'actes de l'Assemblea General, del Consell 
 Rector i, si s'escau, de les juntes preparatòries.
  "d) Llibre d'inventaris i balanços i llibre diari.
  "e) Qualssevol altres que els siguin imposats per altres 
 disposicions legals.
 "-2 Els llibres i els altres registres comptables que han 
 de portar les cooperatives han d'ésser relligats i foliats 
 i, abans de fer-ne ús, han d'ésser habilitats pel registre 
 de cooperatives competent.
 "-3 També són vàlids els assentaments i les anotacions fets 
 per procediments informàtics o per altres procediments 
 adequats,  que  posteriorment  han  d'ésser  relligats 
 correlativament, per formar els llibres obligatoris, els 
 quals han d'ésser legalitzats en el termini de sis mesos 
 des de la data de tancament de l'exercici."         
                               
 Article 33                         
 S'afegeix un article 64 bis a la Llei 4/1983, amb el text 
 següent:                          
 "Article 64 bis                       
 "Dipòsit dels comptes anuals                
 "-1 Les cooperatives, llurs federacions i la Confederació 
 de Cooperatives de Catalunya han de dipositar en la 
 Direcció General competent en la matèria, dins els dos 
 mesos següents a la data en què hagin estat aprovats per 
 l'Assemblea  General, els comptes anuals, que han de 
 comprendre el balanç, el compte anual de pèrdues i guanys i 
 la memòria explicativa de l'exercici, segons el procediment 
 que les normes regulin.
 "-2 Les cooperatives que tenen l'obligació, en virtut de la 
 Llei de l'Estat 19/1988, del 12 de juliol, d'Auditoria de 
 Comptes, de sotmetre's a una auditoria, han de dipositar 
 l'auditoria en  la  Direcció General competent en la 
 matèria."                          
                               
 Article 34                         
 Es modifica l'article 69 de la Llei 4/1983, que queda 
 redactat de la manera següent:               
 "Article 69                         
 "Nomenament dels liquidadors                
 "-1 Els liquidadors, en nombre senar, són nomenats per 
 l'Assemblea General, en votació secreta.
 "-2 Si passa un mes de la dissolució de la cooperativa i 
 l'Assemblea General no ha fet el nomenament, el Consell 
 Rector ha de sol·licitar al jutge competent per raó del 
 domicili social que, després d'haver escoltat el Consell 
 Superior de la Cooperació, nomeni els liquidadors, en 
 primer lloc entre els socis i, si de cas hi manquen, entre 
 persones no sòcies. La sol·licitud de nomenament  de 
 liquidadors també pot ésser feta per qualsevol soci de la 
 cooperativa, si el Consell Rector no la fa en el termini 
 d'un mes.
 "-3 El Consell Rector i la Direcció cessen en llurs 
 funcions en ésser nomenats els liquidadors, als quals han 
 de prestar llur concurs en les operacions de liquidació, si 
 hi són requerits.
 "-4 Els liquidadors han de fer totes les operacions que 
 calguin per a la liquidació de la cooperativa.
 "-5 Durant el període de liquidació han d'ésser observades 
 les disposicions legals i estatutàries aplicables al règim 
 de les assemblees generals, a les quals els liquidadors han 
 de donar compte de la liquidació i el balanç corresponents 
 perquè els aprovin."                    
                               
 Article 35                         
 S'afegeix un article 69 bis a la Llei 4/1983, amb el text 
 següent:                          
 "Article 69 bis                       
 "Atribucions dels liquidadors                
 "Són competències dels liquidadors:             
  "a)  Subscriure,  juntament  amb  el Consell Rector, 
 l'inventari i el balanç de la cooperativa en el moment de 
 l'inici de llurs funcions, referits al dia en què s'iniciï 
 la liquidació.
  "b) Portar i custodiar els llibres i la correspondència de 
 la societat i vetllar per la integritat del seu patrimoni.
  "c) Dur a terme les operacions comercials pendents i totes 
 les que siguin necessàries per a la liquidació de la 
 cooperativa.
  "d) Alienar els béns socials, tenint present que els 
 immobles han d'ésser venuts necessàriament en pública 
 subhasta, llevat que l'Assemblea General acordi un altre 
 procediment.
  "e) Reclamar i percebre els crèdits i els dividends 
 passius al temps d'inici de la liquidació.
  "f) Concertar les transaccions i els compromisos que 
 convinguin als interessos socials.
  "g) Pagar els creditors i els socis i adherits de manera 
 que s'atenguin les normes que aquesta Llei estableix.
  "h) Representar la cooperativa per al compliment dels fins 
 a què es refereix aquest article."             
                               
 Article 36                         
 Es modifica l'article 70 de la Llei 4/1983, que queda 
 redactat de la manera següent:               
 "Article 70                         
 "Adjudicació de l'haver social               
  "Per a adjudicar l'haver social s'ha de procedir segons 
 l'ordre següent, respectant en tot cas íntegrament el Fons 
 d'Educació i Promoció Cooperativa:             
  "Primer. Saldar els deutes socials.
  "Segon. Reintegrar als socis i adherits llurs aportacions 
 al capital social, actualitzades quan s'escaigui.
  "Tercer.  Aplicar  el sobrant, si n'hi ha, al Fons 
 d'Educació i Promoció Cooperativa, perquè sigui transferit 
 a l'entitat federativa a la qual la cooperativa estigui 
 associada. Si no n'està, l'Assemblea General ha de decidir 
 a quines entitats federatives de cooperatives d'entre les 
 que hi ha a Catalunya s'ha de destinar l'import d'aquest 
 fons, sempre a fi que sigui utilitzat amb les finalitats 
 esmentades; si l'Assemblea General no ho fa, correspon al 
 Consell Superior de la Cooperació de decidir a quina o 
 quines d'aquestes entitats s'ha de destinar l'import del 
 fons.
  "Quart. En cas de dissolució d'una cooperativa de segon 
 grau o d'un grau ulterior, d'una cooperativa de crèdit o 
 d'una caixa rural, l'haver líquid resultant ha d'ésser 
 distribuït entre les cooperatives sòcies en proporció al 
 retorn rebut els darrers cinc anys, o si més no des de la 
 constitució de l'entitat dissolta, i ha d'ésser destinat 
 sempre als fons de reserva obligatoris respectius."     
                               
 Article 37                         
 Es modifica l'article 71 de la Llei 4/1983, que queda 
 redactat de la manera següent:               
 "Article 71                         
 "Operacions finals                     
 "-1 Un cop acabada la liquidació, els liquidadors han de 
 fer el balanç final, que ha d'ésser sotmès a l'Assemblea 
 General.
 "-2 Si la reunió de l'Assemblea General és impossible, els 
 liquidadors han de publicar el balanç final en el Diari 
 Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un diari de gran 
 difusió a Catalunya i en un diari de gran difusió en 
 l'àmbit territorial on tinguin el domicili social les 
 cooperatives afectades.
 "-3 El balanç pot ésser impugnat, d'acord amb el que 
 disposa l'article 36, dins els sis mesos següents d'haver 
 estat publicat. Si passat aquest termini el balanç no ha 
 estat impugnat, s'entén que és aprovat.
 "-4 Un cop aprovat el balanç final, els liquidadors han de 
 procedir a adjudicar l'haver social, conformement al que 
 disposa l'article 70, i han de sol·licitar en el termini de 
 quinze dies la cancel·lació dels assentaments referents a 
 la societat liquidada en el Registre de Cooperatives on 
 sigui inscrita i dipositar en aquesta oficina els llibres i 
 els documents relatius al tràfic de la cooperativa."    
                               
 Article 38                         
 Es modifica l'article 73 de la Llei 4/1983, que queda 
 redactat de la manera següent:               
 "Article 73                         
 "Classificació                       
 "-1 Les cooperatives de primer grau poden ésser:      
  "a) Agrícoles.
  "b) D'assegurances.
  "c) De consumidors i usuaris.
  "d) De crèdit.
  "e) D'ensenyament i escolars.
  "f) D'habitatge.
  "g) Mixtes.
  "h) Sanitàries.
  "i) De serveis.
  "j) De treball associat.
 "-2 No  obstant  l'apartat  1, les cooperatives poden 
 dedicar-se a qualsevol activitat econòmico-social lícita i 
 es poden constituir amb objectius socials diferents dels 
 que esmenta el dit apartat."                
                               
 Article 39                         
 Es modifica el títol de la Secció Primera del Capítol VIII 
 del Títol Primer de la Llei 4/1983, que esdevé "De les 
 cooperatives de consumidors i usuaris".
                               
 Article 40                         
 Es modifica l'article 74 de la Llei 4/1983, que queda 
 redactat de la manera següent:               
 "Article 74                         
 "Objecte                          
 "-1 Les cooperatives de consumidors i usuaris tenen per 
 objecte primordial el lliurament de béns o la prestació de 
 serveis per al consum directe dels socis i de llurs 
 familiars i  el  desenvolupament  de  les  activitats 
 necessàries per a una major informació, formació i defensa 
 dels drets dels consumidors i els usuaris.
 "-2 Els estatuts poden autoritzar operacions amb tercers no 
 socis, que han d'ésser comptabilitzades de manera que en 
 qualsevol moment se'n pugui conèixer el volum global."   
                               
 Article 41                         
 Es modifica l'article 75 de la Llei 4/1983, que queda 
 redactat de la manera següent:               
 "Article 75                         
 "Nombre mínim de socis                   
 "-1 Les cooperatives de consumidors i usuaris han de tenir 
 un mínim de tres-cents socis si desenvolupen la major part 
 de llur activitat a Barcelona, de cent cinquanta si la 
 desenvolupen a les altres ciutats de més de vint mil 
 habitants, de setanta-cinc si ho fan a les poblacions que 
 tenen de cinc mil a vint mil habitants i de cinquanta a les 
 poblacions de menys de cinc mil habitants.
 "-2 La Direcció General competent en la matèria, amb 
 informe previ del Consell Superior de la Cooperació, pot 
 autoritzar la constitució de cooperatives que no tinguin el 
 nombre mínim de socis que fixa l'apartat 1, en els supòsits 
 següents:                          
  "a) Per raó de l'especialització de l'activitat.
  "b) Si l'activitat ha d'ésser desenvolupada per un període 
 de temps concret, que no pot excedir els dos anys.
  "c) Si la cooperativa no té personal assalariat i els 
 serveis són prestats íntegrament pels socis d'una manera 
 gratuïta.
  "d) Si l'excepcionalitat del cas ho justifica.
 "-2 La resolució a què es refereix l'apartat 2 pot ésser 
 objecte de recurs, en el termini de quinze dies, al 
 Conseller de Treball."                   
                               
 Article 42                         
 Es modifica l'article 78 de la Llei 4/1983, que queda 
 redactat de la manera següent:               
 "Article 78                         
 "Objecte                          
 "-1 Són cooperatives de treball associat les que associen 
 persones físiques que, mitjançant llur treball, es proposen 
 exercir alguna activitat econòmica o professional per a 
 tercers.
 "-2 Poden ésser sòcies de les cooperatives de treball 
 associat les persones majors de setze anys.
 "-3 El nombre de treballadors de les cooperatives de 
 treball associat que tinguin contracte de treball per temps 
 indefinit no pot ésser superior al deu per cent del total 
 de socis i en cap cas no pot ésser superior a cinquanta 
 treballadors. El treballador amb contracte de treball per 
 temps indefinit amb més d'un any d'antiguitat a l'empresa 
 ha d'ésser admès com a soci treballador, sense període de 
 prova, si compleix els altres requisits i ho sol·licita."  
                               
 Article 43                         
 S'afegeix un article 78 bis a la Llei 4/1983, amb el text 
 següent:                          
 "Article 78 bis                       
 "Nombre mínim de socis                   
 "-1 Les  cooperatives  de  treball  associat  poden 
 constituir-se amb només tres socis, amb vista a afavorir la 
 consolidació des de l'inici de projectes empresarials.
 "-2 En  aquests supòsits, les cooperatives de treball 
 associat no poden contractar treballadors assalariats amb 
 caràcter fix.
 "-3 Les cooperatives de treball associat poden admetre 
 socis a prova, dins els termes fixats per a aquests casos." 
                               
 Article 44                         
 Es modifica l'article 81 de la Llei 4/1983, que queda 
 redactat de la manera següent:               
 "Article 81                         
 "Objecte i característiques especials            
 "-1 Es classifiquen com a cooperatives d'habitatge les que 
 tenen  per  objecte  procurar  habitatges,  serveis o 
 edificacions complementàries a llurs socis, exclusivament, 
 organitzar-ne l'ús pel que fa als elements comuns i 
 regular-ne l'administració, la conservació i la millora.
 "-2 Les cooperatives d'habitatge poden adquirir, parcel·lar 
 i urbanitzar terrenys i, en general, desenvolupar totes les 
 activitats  necessàries per a complir llurs objectius 
 socials.
 "-3 Les cooperatives d'habitatge poden tenir com a objectiu 
 la rehabilitació d'habitatges, de locals i d'edificacions i 
 instal·lacions i instal·lacions complementàries per  a 
 destinar-los a llurs socis. També poden tenir com a 
 objectiu la construcció d'habitatges per a cedir-los als 
 socis mitjançant el règim d'ús i fruïment, ja siguin per a 
 ús habitual i permanent, ja siguin per a descans o 
 vacances, ja siguin destinats a residències per a persones 
 de la tercera edat o amb disminució.
 "-4 Cap persona no pot ésser simultàniament, a la mateixa 
 comarca, titular de més d'un habitatge o local de promoció 
 cooperativa, llevat dels casos en què la condició de 
 família nombrosa faci necessària la utilització de dos 
 habitatges, sempre que puguin constituir  una  unitat 
 vertical o horitzontal.
 "-5 Els ens públics, les cooperatives i les entitats sense 
 ànim de lucre mercantil que necessitin locals per a 
 desenvolupar llurs activitats poden ésser socis de les 
 cooperatives d'habitatge. No afecta a aquestes entitats la 
 prohibició que estableix l'apartat 4.
 "-6 La  cooperativa pot adjudicar i cedir als socis, 
 mitjançant qualsevol títol admès en dret,  la  plena 
 propietat o el ple ús dels habitatges, els locals o les 
 instal·lacions i edificacions complementàries. Si en manté 
 la propietat, els estatuts socials han d'establir les 
 normes d'ús i els drets i les obligacions dels socis i de 
 la cooperativa, i poden regular la possibilitat que el dret 
 d'ús de l'habitatge o el local sigui cedit a socis d'altres 
 cooperatives d'habitatge que tinguin establerta aquesta 
 modalitat o sigui permutat amb aquests.
 "-7 Les cooperatives d'habitatge poden alienar o llogar a 
 tercers  no socis els locals i les instal·lacions i 
 edificacions complementàries de llur propietat, però no pas 
 els habitatges.
 "-8 Cap persona no pot desenvolupar simultàniament el 
 càrrec de membre del Consell Rector ni el d'Interventor de 
 Comptes en més d'una cooperativa d'habitatge. Els membres 
 del Consell Rector no poden rebre en cap cas remuneracions 
 o compensacions per l'exercici del càrrec, sens perjudici 
 de llur dret a ésser rescabalats de les despeses que aquest 
 els origini.
 "-9 Una cooperativa d'habitatge no es pot dissoldre fins 
 que no ha transcorregut un mínim de cinc anys, o un termini 
 superior si ho indiquen els estatuts o ho exigeixen els 
 convenis de col·laboració amb entitats públiques, des de la 
 data de concessió de la qualificació definitiva, o del 
 document que legalment la substitueixi, o des de la darrera 
 promoció que hagi fet; si no ha fet cap promoció, no es pot 
 dissoldre abans dels tres anys d'haver estat constituïda.
 "-10 Les cooperatives d'habitatge han d'observar, quant als 
 excedents, les regles següents:               
  "a) Han d'aplicar els percentatges següents, no obstant el 
 que disposa l'article 59, per a la formació i l'ampliació 
 del Fons de Reserva i del Fons d'Educació i Promoció 
 Cooperativa:                        
  "Primer. Sobre el preu total del pis, dels locals o de les 
 edificacions complementàries, inclosos el terreny,  la 
 urbanització, la construcció i les despeses generals, un 
 percentatge no inferior al dos per cent, calculat sobre un 
 preu base que en cap cas no pot ésser inferior al que 
 resulti d'aplicar els mòduls que siguin fixats per als 
 habitatges de protecció oficial o de règim similar.
  "Segon. En els processos de rehabilitació, un percentatge 
 de l'u per cent sobre el pressupost dels treballs de 
 rehabilitació.
  "Tercer. Quan  venguin  solars urbanitzats  a  altres 
 cooperatives, a ens públics o a entitats sense ànim de 
 lucre, un percentatge del zero coma vint-i-cinc per cent 
 sobre el preu de venda.
  "b) S'ha d'aplicar al Fons de Reserva el setanta-cinc per 
 cent de la quantitat que resulti de la detracció dels 
 percentatges fixats per la lletra a) i s'ha de dedicar el 
 vint-i-cinc per cent restant al Fons d'Educació i Promoció 
 Cooperativa.
 "-11 El Fons de Reserva, que té una funció semblant a la 
 d'un fons d'inversió, ha d'ésser utilitzat, principalment, 
 per a alguna o algunes de les finalitats següents:     
  "a) Sufragar els costos que pugui originar la creació de 
 sòl urbà, tant si és creat per la mateixa cooperativa com 
 si ho és amb la col·laboració d'altres cooperatives, de 
 corporacions locals, de l'Institut Català del Sòl o de les 
 societats mixtes que siguin creades a aquest fi.
  "b) Crear reserva de sòl per a promocions futures o per al 
 desenvolupament per fases d'una promoció.
  "c)  Cobrir les necessitats d'autofinançament que es 
 produeixin entre les aportacions dels socis i l'obtenció 
 dels préstecs hipotecaris.
  "d) Finançar les promocions que siguin adjudicades a la 
 cooperativa en règim d'ús."                 
                               
 Article 45                         
 Es modifica l'article 82 de la Llei 4/1983, que queda 
 redactat de la manera següent:               
 "Article 82                         
 "Transmissió d'habitatges                  
 "-1 En els casos de transmissió inter vivos d'habitatges i 
 de locals abans que no hagin passat cinc anys d'haver-ne 
 fet el soci la plena adquisició, o un termini superior si 
 ho assenyalen els estatuts socials o els convenis amb 
 entitats públiques per a  l'adquisició  de  sòl,  la 
 cooperativa gaudeix del dret de tempteig per tal de poder 
 oferir l'habitatge als socis expectants, per rigorós ordre 
 d'antiguitat de la data d'ingrés. El preu de tempteig ha 
 d'ésser igual a la quantitat desemborsada, incrementada de 
 la  revalorització que hagin experimentat d'acord amb 
 l'Índex de Preus al Consum durant el període comprès entre 
 les dates de les diferents aportacions parcials i la data 
 de transmissió dels drets sobre l'habitatge o el local.
 "-2 El dret d'adquisició preferent a què es refereix 
 l'apartat 1, en les mateixes condicions de preu, s'aplica 
 també en el cas que es vulguin transmetre els drets del 
 soci referents a l'adquisició de la plena propietat de 
 l'habitatge o el local.
 "-3 Si transcorren tres mesos des que el soci comunica a la 
 cooperativa el seu propòsit de transmetre els seus drets 
 sobre l'habitatge i cap soci expectant no ha fet ús de la 
 preferència, el soci transmissor queda facultat per a 
 transmetre'ls inter vivos a tercers no socis.
 "-4 Si el soci, incomplint el que estableix l'apartat 2, 
 transmet a tercers els seus drets sobre l'habitatge o el 
 local  i  algun  soci expectant vol adquirir-los, la 
 cooperativa ha d'exercir el dret de retracte. En aquest 
 cas, el comprador ha de desemborsar el preu que estableix 
 l'apartat 1, incrementat de les despeses a  què  fa 
 referència el número segon de l'article 1518 del Codi 
 Civil, i el soci transmissor s'ha de fer càrrec de les 
 despeses a què es refereix el número primer del dit article 
 del Codi Civil.
 "-5 El dret de retracte pot ésser exercit en el termini 
 d'un any de la inscripció de la transmissió en el Registre 
 de la Propietat o, si no hi ha estat inscrita, en el 
 termini de tres mesos d'haver-ne tingut coneixement el 
 retractor.
 "-6 El que estableixen els apartats 4 i 5 no s'aplica a les 
 transmissions fetes a favor del cònjuge, dels descendents o 
 dels ascendents.
 "-7 En el cas de baixa dels socis, les deduccions regulades 
 per l'article 55 es poden detreure dels fons lliurats per a 
 finançar el pagament dels habitatges o els locals, d'acord 
 amb el que determinin els estatuts."            
                               
 Article 46                         
 S'afegeix un article 83 bis a la Llei 4/1983, amb el text 
 següent:                          
 "Article 83 bis                       
 "Auditoria externa de les cooperatives d'habitatge     
  "Les cooperatives d'habitatge, abans de presentar els 
 comptes anuals a l'aprovació de l'Assemblea General, els 
 han de sotmetre als auditors de comptes perquè  els 
 verifiquin, de conformitat amb la Llei de l'Estat 19/1988, 
 del 12 de juliol, d'Auditoria de Comptes, en els supòsits 
 següents:                          
  "a) Si la cooperativa té en promoció, entre habitatges i 
 locals, més de cinquanta edificis.
  "b) Si es construeix per fases o blocs i es fa amb 
 autonomia de gestió i amb patrimonis separats, sigui quin 
 sigui el nombre d'habitatges o de locals que es construeix. 
  "c) Si la gestió empresarial de l'activitat immobiliària 
 s'ha concedit, mitjançant qualsevol tipus de mandat, a 
 persones físiques o jurídiques altres que els membres del 
 Consell Rector o el director.
  "d) Si la cooperativa manté la propietat dels immobles i 
 n'ha adjudicat i cedit als socis, per qualsevol títol admès 
 en dret, només l'usdefruit.
  "e) Si l'obligatorietat de l'auditoria de comptes és 
 imposada pels estatuts socials o ho acorda l'Assemblea 
 General."                          
                               
 Article 47                         
 Es modifica l'article 84 de la Llei 4/1983, que queda 
 redactat de la manera següent:               
 "Article 84                         
 "Objecte                          
 "-1 Són cooperatives de serveis les que associen persones 
 físiques o jurídiques que són titulars d'explotacions 
 industrials o de serveis i professionals o artistes que 
 exerceixen  llur  activitat  per  compte  propi.  Les 
 Les cooperatives de serveis tenen per objecte la prestació 
 de subministraments i serveis i l'execució d'operacions 
 encaminades  al millorament econòmic i tècnic de les 
 activitats professionals o de les explotacions de llurs 
 socis.
 "-2 Una  cooperativa no pot ésser classificada com a 
 cooperativa  de  serveis  si  les  circumstàncies  o 
 característiques que concorren en llurs socis o en llur 
 objecte permeten d'incloure-la en una altra de les classes 
 que estableix l'article 73.
 "-3 Per al compliment de llur objecte, les cooperatives de 
 serveis poden dur a terme les activitats següents:     
  "a) Adquirir, elaborar, produir, fabricar, reparar i 
 mantenir  els  instruments,  la  maquinària,  les 
 instal·lacions, el material, els productes i els elements 
 necessaris o convenients per a la cooperativa i per a 
 l'activitat professional o les explotacions dels socis.
  "b) Dur la gestió d'indústries auxiliars o complementàries 
 de les dels socis i executar operacions preliminars o fer 
 transformacions que afavoreixin l'activitat professional o 
 les explotacions dels socis.
  "c) Transportar, distribuir i comercialitzar els serveis i 
 els productes procedents de la cooperativa i de l'activitat 
 professional o les explotacions dels socis.
  "d) Qualsevol altra activitat que sigui necessària o 
 convenient o que faciliti el millorament econòmic, tècnic, 
 laboral o ecològic de l'activitat professional o les 
 explotacions dels socis.
 "-4 No  obstant  el  que  estableix l'apartat 3, les 
 cooperatives de serveis, si ho autoritzen llurs estatuts, 
 poden dur a terme activitats i serveis cooperativitzats amb 
 tercers no socis, fins a un deu per cent del volum total 
 d'activitat cooperativitzada duta a terme amb els socis; en 
 tot cas, les activitats i els serveis cooperativitzats amb 
 tercers no socis han d'ésser reflectits separadament en la 
 comptabilitat de la cooperativa, d'una manera clara i 
 inequívoca.
 "-5 Les cooperatives de serveis poden rebre la denominació 
 de cooperatives del mar, del comerç, de transports o del 
 sector econòmic a què pertanyin les explotacions de les 
 quals siguin titulars els socis."              
                               
 Article 48                         
 Se suprimeix l'article 85 de la Llei 4/1983.
                               
 Article 49                         
 Es modifica l'article 86 de la Llei 4/1983, que queda 
 redactat de la manera següent:               
 "Article 86                         
 "Objecte                          
  "Són cooperatives agràries les que associen persones 
 físiques  o  jurídiques  que  són  titulars en actiu 
 d'explotacions agràries o ramaderes amb alguna de les 
 finalitats següents:                    
  "a) Proveir els socis de les primeres matèries, els 
 mitjans de producció, els productes i els altres béns i 
 serveis que els siguin necessaris.
  "b) Millorar el procés de producció agrària, mitjançant 
 l'aplicació i l'ús col·lectius de tècniques, equips o 
 mitjans  de producció i mitjançant l'execució d'obres 
 d'interès agrari.
  "c) Industrialitzar i comercialitzar els productes agraris 
 i els derivats d'aquests.
  "d) Millorar, distribuir entre els socis o explotar en 
 comú terres i altres béns que puguin ésser destinats a un 
 ús agrari.
  "e) Prestar serveis i fomentar activitats amb vista a la 
 promoció i el millorament de la població agrària i del medi 
 rural.
  "f) Promoure i gestionar crèdits i assegurances agràries, 
 mitjançant el foment de caixes rurals, de seccions de 
 crèdit i d'altres entitats especialitzades.
  "g) Establir seccions de crèdit perquè compleixin les 
 funcions pròpies de les cooperatives de crèdit."      
                               
 Article 50                         
 S'afegeix un article 86 bis a la Llei 4/1983, amb el text 
 següent:                          
 "Article 86 bis                       
 "Socis                           
 "-1 Gaudeixen de les condicions objectives necessàries per 
 a ésser socis d'una cooperativa agrària els ramaders i els 
 pagesos en actiu que, segons la normativa reguladora de 
 l'empresa familiar agrària, són titulars o col·laboradors 
 d'una explotació agrària o ramadera o compleixen aquestes 
 funcions.
 "-2 Si el soci titular d'una explotació deixa d'estar en 
 actiu i se li dóna la baixa forçosa, el succeeix en la 
 condició de soci la persona que, segons la normativa 
 reguladora  de  l'empresa  familiar  agrària,  n'és 
 col·laboradora o en compleix les funcions, sempre que 
 comuniqui a la cooperativa la seva voluntat en aquest 
 sentit en el termini de seixanta dies naturals des de la 
 data de la baixa forçosa del seu antecessor."        
                               
 Article 51                         
 Es modifica l'article 88 de la Llei 4/1983, que queda 
 redactat de la manera següent:               
 "Article 88                         
 "Operacions amb tercers                   
 "-1 Les cooperatives agràries poden conservar, tipificar, 
 manipular,  transformar,  transportar,  distribuir  i 
 comercialitzar, àdhuc directament al consumidor, productes 
 agraris que no procedeixin de les explotacions de la pròpia 
 cooperativa o dels seus socis. Aquests productes agraris de 
 tercers no poden excedir d'un cinc per cent, o d'un 
 quaranta per cent, si ho autoritzen els estatuts, del total 
 dels productes utilitzats per la cooperativa, dins cada 
 exercici econòmic, quantificats independentment per a cada 
 una de les activitats.
 "-2 Si, per circumstàncies excepcionals no imputables a la 
 cooperativa, el fet d'operar exclusivament amb els seus 
 socis, i si s'escau amb tercers, dins els límits que 
 estableix l'apartat 1,  comporta  una  disminució  de 
 l'activitat de la cooperativa que en posa en perill la 
 viabilitat econòmica, la cooperativa pot ésser autoritzada 
 per a dur a terme, o si escau ampliar, activitats i serveis 
 amb tercers, pel termini i la quantia màxima que fixi 
 l'autorització, en funció de les circumstàncies que hi 
 concorrin.
 "-3 L'autorització a què es refereix l'apartat 2 ha d'ésser 
 concedida pel Departament de Treball, amb informe previ del 
 Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca."       
                               
 Article 52                         
 Es modifica l'article 90 de la Llei 4/1983, que queda 
 redactat de la manera següent:               
 "Article 90                         
 "Objecte i requisits                    
 "-1 Les cooperatives de crèdit tenen per objecte exclusiu 
 servir les necessitats de finançament i potenciació dels 
 estalvis de llurs socis, primordialment, i de tercers, en 
 la  mesura  que la normativa específica aplicable ho 
 autoritzi,  mitjançant  les activitats pròpies de les 
 entitats de crèdit.
 "-2 Poden adoptar la denominació de cooperativa de crèdit 
 professional  les  cooperatives  de  crèdit creades o 
 constituïdes a l'empara d'un col·legi professional per 
 acord dels òrgans rectors d'aquest, si el seixanta per cent 
 dels socis de la cooperativa, com a mínim, pertanyen al dit 
 col·legi. També poden promoure cooperatives de crèdit els 
 sindicats, tant globalment com per seccions,  i  les 
 associacions professionals, agrupades o separadament.
 "-3 En  les cooperatives de crèdit professionals, els 
 membres del Consell Rector i els interventors de comptes 
 són elegits entre els candidats presentats pels socis.
 "-4 Poden  adoptar la denominació de caixa rural les 
 cooperatives de crèdit que tinguin per objecte principal la 
 prestació de serveis financers al medi rural i que estiguin 
 formades per cooperatives agràries, cooperatives de treball 
 associat o qualsevol altra entitat col·lectiva agrària, 
 pels socis d'aquestes societats o per l'agrupament de 
 diverses caixes rurals d'àmbit  territorial  inferior. 
 Aquestes  cooperatives  de  crèdit poden utilitzar la 
 denominació de caixa rural conjuntament  amb  la  de 
 cooperativa de crèdit o separadament d'aquesta.
 "-5 Les cooperatives de crèdit, per a poder constituir-se i 
 funcionari, han de complir les normes sectorials dictades 
 per les autoritats econòmiques."              
                               
 Article 53                         
 Es modifica l'article 91 de la Llei 4/1983, que queda 
 redactat de la manera següent:               
 "Article 91                         
 "Reemborsament d'aportacions                
  "El reemborsament de les aportacions al capital social 
 s'ha d'ajustar a les condicions següents:          
  "a) No es poden reemborsar les aportacions al capital 
 social abans de passats cinc anys de la data d'ingrés del 
 soci, llevat que ho autoritzi el Departament d'Economia i 
 Finances.
  "b) No es poden reemborsar les aportacions si això 
 ocasiona la disminució del coeficient de garantia per sota 
 del límit establert, encara que hagin passat els terminis 
 que estableix l'article 55.
  "c) Si passen set anys des de la baixa del soci i, per 
 l'aplicació de l'apartat b), no s'han pogut reemborsar les 
 aportacions al capital social, s'entén que es produeix la 
 causa de dissolució de l'article 68.b)."          
                               
 Article 54                         
 Se suprimeixen la Secció Setena del Capítol VIII del Títol 
 Primer de la Llei 4/1983, "De les caixes rurals", i 
 l'article 93, "Objecte i requisits", únic que integra la 
 dita Secció, atès que les caixes rurals queden regulades, 
 dins la Secció Sisena del dit Capítol VIII, "De les 
 cooperatives de crèdit", per l'article 90, "Objecte i 
 requisits".
                               
 Article 55                         
 Es modifica l'article 94 de la Llei 4/1983, que queda 
 redactat de la manera següent:               
 "Article 94                         
 "Objecte i àmbit                      
 "-1 Són cooperatives d'assegurances les que exerceixen 
 l'activitat asseguradora d'acord amb la legislació vigent 
 sobre l'assegurança privada i tenen per objecte de cobrir 
 per compte comú els riscs assegurats a llurs  socis 
 mitjançant una contraprestació econòmica o de serveis. Són 
 també cooperatives d'assegurances les cooperatives  de 
 treball associat que donen aquestes mateixes prestacions a 
 qualsevol dels seus assegurats.
 "-2 Les cooperatives d'assegurances que cobreixen els riscs 
 de llurs socis mitjançant una contraprestació econòmica o 
 de serveis poden ésser formades tant per persones físiques 
 com per persones jurídiques, i poden operar tant a quota 
 fixa com a quota variable."                 
                               
 Article 56                         
 S'afegeix al Capítol VIII del Títol Primer de la Llei 
 4/1983  una Secció Vuitena bis, "De les cooperatives 
 sanitàries", integrada per l'article 94 bis, amb el text 
 següent:                          
 "Article 94 bis                       
 "Objecte i normes aplicables                
 "-1 Són  cooperatives  sanitàries  les  cooperatives 
 d'assegurances l'activitat empresarial  de  les  quals 
 consisteix a cobrir riscs relatius a la salut de llurs 
 socis o assegurats  i  dels  beneficiaris  d'aquests. 
 S'apliquen  a  aquestes  cooperatives  les normes que 
 estableixen aquesta Llei, la legislació vigent  sobre 
 assegurança  privada,  pel que fa a les cooperatives 
 d'assegurances a prima fixa, i la normativa en matèria 
 d'entitats   d'assegurança   lliure   d'assistència 
 mèdico-farmacèutica.
 "-2 Si una cooperativa sanitària associa professionals de 
 la salut i personal no sanitari amb l'objecte de cobrir els 
 riscs d'assistència sanitària de qualsevol assegurat, se li 
 apliquen les normes que estableix aquesta Llei per a les 
 cooperatives d'assegurances de treball associat.
 "-3 Són  també  cooperatives  sanitàries,  als efectes 
 d'aquesta Llei, les constituïdes per persones físiques i 
 jurídiques amb l'objecte de promoure, equipar, administrar, 
 sostenir i gestionar hospitals, clíniques i establiments 
 anàlegs destinats a prestar assistència sanitària a llurs 
 beneficiaris i familiars  i,  si  s'escau,  a  llurs 
 treballadors. S'apliquen a aquestes cooperatives, ultra la 
 legislació hospitalària, les determinacions d'aquesta Llei 
 relatives a les cooperatives de consumidors i usuaris, amb 
 les  adaptacions que, si escau, es puguin fixar per 
 reglament atenent l'especialitat del servei que presten.
 "-4 La cooperativa de segon grau o de grau ulterior que 
 integri almenys una cooperativa sanitària pot incloure el 
 terme "sanitària" en la seva denominació.
 "-5 Les cooperatives sanitàries de segon grau o de grau 
 ulterior  poden  integrar  entitats  de naturalesa no 
 cooperativa sense ànim de lucre, si l'estructura, els fins 
 i l'organització d'aquestes entitats estan relacionats amb 
 un  propòsit  sanitari  viable  que  justifiqui  la 
 cooperativització d'activitats en llur àmbit d'actuació. El 
 nombre d'entitats no cooperatives sòcies no pot excedir de 
 la meitat del total dels membres de la cooperativa en què 
 s'integren.
 "-6 Les cooperatives sanitàries de segon grau han d'ésser 
 regulades per reglament."                  
                               
 Article 57                         
 Es modifica l'article 96 de la Llei 4/1983, que queda 
 redactat de la manera següent:               
 "Article 96                         
 "Objecte de les cooperatives escolars            
 "-1 Són cooperatives escolars les que tenen per finalitat 
 d'educar els alumnes dels diferents centres escolars en la 
 doctrina i la pràctica cooperativistes; amb aquest objecte, 
 poden produir i distribuir, exclusivament entre llurs 
 socis, béns i serveis que siguin d'utilitat escolar o que 
 tinguin aplicació en el progrés cultural dels socis.
 "-2 A les escoles d'ensenyament primari o equivalent, les 
 cooperatives escolars han d'estar sota la tutela dels 
 mestres o de la persona que determinin els estatuts 
 socials. El dipositari de fons és nomenat d'entre el 
 personal del centre, i els mateixos socis en porten 
 l'administració i la comptabilitat.
 "-3 En  els  establiments  d'ensenyament  secundari  o 
 equivalent, les cooperatives escolars no estan sotmeses a 
 la tutela dels professors. Tanmateix, poden assistir a les 
 reunions del Consell Rector el director del centre o la 
 persona que es designi, els quals, si consideren que els 
 acords són lesius per a la cooperativa, poden suspendre'ls 
 i elevar consulta, en el termini de quinze dies, al Consell 
 Superior de la Cooperació.
 "-4 Els qui promoguin o tutelin una cooperativa escolar i 
 no en siguin socis no poden gaudir dels beneficis de la 
 cooperativa."                        
                               
 Article 58                         
 Es modifica l'article 98 de la Llei 4/1983, que queda 
 redactat de la manera següent:               
 "Article 98                         
 "Objecte i especialitats                  
  "A) De les cooperatives mixtes en general.
 "-1 Són cooperatives mixtes les que compleixen finalitats 
 pròpies de diferents classes de cooperatives i unifiquen 
 les diferents activitats en una sola persona jurídica.
 "-2 Cadascuna  de  les activitats acomplertes per una 
 cooperativa mixta ha de tenir les característiques i 
 complir les obligacions essencials fixades per a les 
 societats de les classes corresponents.
 "-3 En els organismes directius de les cooperatives mixtes 
 hi ha d'haver sempre representació de cadascuna de les 
 activitats acomplertes per la cooperativa."         
  "B) De les cooperatives mixtes d'integració social de 
 persones amb disminució física, psíquica o sensorial.
 "-1 Són cooperatives mixtes d'integració social de persones 
 amb disminució física, psíquica o sensorial les que tenen 
 per objecte la inserció plena d'aquestes persones en la 
 societat i que estan formades, conjuntament o indistinta, 
 per les dites persones, per llurs tutors i pel personal 
 d'atenció.
 "-2 Els estatuts socials han de regular el funcionament de 
 les cooperatives mixtes d'integració social de persones amb 
 disminució física, psíquica o sensorial. Les activitats 
 d'aquestes   cooperatives   poden  ésser  laborals, 
 terapèutiques, residencials, esportives, assistencials i, 
 en general, les que determinin els estatuts socials.
 "-3 El soci disminuït que hagi deixat d'acomplir alguna de 
 les activitats de la cooperativa té dret preferent de 
 reincorporació en l'activitat sobre qualsevol altra persona 
 prèviament no vinculada a l'entitat. Així mateix, el soci 
 que causa baixa gaudeix també d'aquest dret preferent de 
 reincorporació."                      
  "C) De les cooperatives mixtes de consumidors i usuaris i 
 de treball associat.
 "-1 Són cooperatives mixtes de consumidors i usuaris i de 
 treball associat les que tenen un objecte social doble:   
  "a) El lliurament de béns o la prestació de serveis per al 
 consum directe dels socis i de llurs familiars i el 
 desenvolupament de les activitats necessàries per a una 
 major informació, formació i defensa dels drets dels 
 consumidors i els usuaris.
  "b)  L'exercici  de  les  activitats  econòmiques  o 
 professionals a què es refereix la lletra a), mitjançant 
 l'associació de persones que, amb l'aportació de llur 
 treball personal, es proposen produir en comú béns i 
 serveis per als socis i llurs familiars i per a tercers en 
 general.
 "-2 Les cooperatives mixtes de consumidors i usuaris i de 
 treball associat es regeixen, en funció de les activitats 
 que acompleixen, per les normes de cadascuna d'aquestes 
 classes d'entitats. Llurs estatuts socials han de fixar en 
 tot cas els criteris de relació equitativa i ponderada 
 entre els socis consumidors i usuaris i  els  socis 
 treballadors pel que fa als drets i les obligacions 
 socials, tant polítics com econòmics."           
                               
 Article 59                         
 Es modifica l'article 99 de la Llei 4/1983, que queda 
 redactat de la manera següent:               
 "Article 99                         
 "Conciliació i arbitratge davant el Consell Superior de la 
 Cooperació                         
 "-1 Les qüestions que es plantegen entre algun soci i la 
 cooperativa a què pertany o entre aquesta i la federació en 
 què s'agrupa poden ésser plantejades a la conciliació en el 
 Consell Superior de la Cooperació, o bé directament a la 
 jurisdicció ordinària. El procediment de conciliació s'ha 
 d'establir per reglament.
 "-2 Les qüestions a què es refereix l'apartat 1 poden ésser 
 sotmeses, si ho sol·liciten les parts, a l'arbitratge de la 
 persona o les persones que designi el President del Consell 
 Superior de la Cooperació, d'acord amb la legislació vigent 
 sobre  la matèria. El procediment de formalització i 
 tramitació  d'aquests  arbitratges s'ha d'establir per 
 reglament.
 "-3 La presentació de la sol·licitud de conciliació o 
 d'arbitratge interromp la prescripció i suspèn el compte 
 del termini per a l'exercici de les accions regulades per 
 aquesta Llei."                       
                               
 Article 60                         
 Es modifica el títol del Capítol X de la Llei 4/1983, que 
 esdevé "De la inspecció, del règim sancionador i de la 
 desqualificació".
                               
 Article 61                         
 Es modifica l'article 100 de la Llei 4/1983, que queda 
 redactat de la manera següent:               
 "Article 100                        
 "Inspecció de les cooperatives. Règim sancionador      
 "-1 Correspon al departament de la Generalitat competent en 
 matèria de cooperatives la funció inspectora del compliment 
 d'aquesta  Llei,  sens perjudici de les funcions que 
 corresponguin a altres departaments de l'Administració de 
 la Generalitat en virtut de la legislació específica 
 aplicable segons l'objecte social de cada cooperativa.
 "-2 La vulneració dels preceptes d'aquesta Llei i dels 
 estatuts socials comporta la  responsabilitat  de  la 
 cooperativa i, per tot allò que els sigui directament 
 imputable, la responsabilitat dels membres del Consell 
 Rector, dels interventors i dels liquidadors.
 "-3 Són infraccions lleus:                 
  "a) No tenir o no portar al dia els llibres socials o els 
 llibres de comptabilitat obligatoris per  un  termini 
 superior a sis mesos, a comptar del darrer assentament fet, 
 si s'escau.
  "b) Incomplir l'obligació de lliurar als socis i als 
 adherits els títols o les llibretes de participació que 
 acreditin llurs aportacions socials.
  "c)  No  formular, l'interventor o els interventors, 
 l'informe sobre els comptes anuals dins  el  termini 
 establert.
 "-4 Són infraccions greus:                 
  "a) Incomplir les disposicions legals o estatutàries sobre 
 la convocatòria correcta, en temps i forma, de l'Assemblea 
 General ordinària i de l'Assemblea General extraordinària, 
 a petició dels socis o de l'interventor o els interventors 
 de comptes, i sobre la renovació dels càrrecs socials.
  "b) Incomplir l'obligació d'inscriure els nomenaments i 
 les renovacions dels càrrecs i tots els altres actes que 
 hagin d'ésser registrats.
  "c) Acreditar als socis o als  adherits  interessos 
 superiors o inferiors als límits fixats per la llei.
  "d) Acreditar retorns cooperatius als socis excedents o 
 als adherits.
  "e) Abonar als socis en actiu retorns cooperatius en 
 funció de llur aportació al capital i no en proporció a les 
 operacions, els serveis o les activitats cooperativitzades 
 que hagin dut a terme.
  "f) Vulnerar les disposicions legals i estatutàries o els 
 acords de l'Assemblea General sobre la imputació de pèrdues 
 de l'exercici econòmic.
  "g) No destinar els recursos corresponents al Fons de 
 Reserva Obligatori i al Fons d'Educació  i  Promoció 
 Cooperativa, en els casos i per l'import establerts per 
 llei, pels estatuts o per un acord de l'Assemblea General.
  "h) No respectar els drets que, en matèria d'informació, 
 estableix l'article 21 per als socis i els adherits, ni el 
 dret de participar activament en la constitució i en el 
 funcionament dels òrgans socials.
  "i) No dipositar els comptes anuals i les auditories, 
 d'acord amb el que disposa l'article 64 bis, en els termes 
 que estableix la legislació corresponent.
 "-5 Són infraccions molt greus:               
  "a) Destinar a finalitats altres que les que la Llei 
 determina els recursos del Fons d'Educació i Promoció 
 Cooperativa.
  "b) Incomplir l'obligació de sotmetre els comptes de 
 l'exercici a verificació mitjançant auditoria externa, si 
 ho estableixen aquesta Llei o els estatuts socials, ho 
 acorden l'Assemblea General o el Consell Rector o ho 
 sol·licita el quinze per cent dels socis o adherits de la 
 cooperativa.
  "c) Incomplir les normes legals i estatutàries que regulen 
 l'actualització de les aportacions socials i la destinació 
 del resultat de regularitzar el balanç de la cooperativa.
  "d) Distribuir als socis els fons irrepartibles o l'haver 
 líquid resultant de la liquidació.
  "e) Incomplir les normes legals i estatutàries relatives a 
 l'objecte i la finalitat de la cooperativa.
  "f) Encobrir, sota la fórmula de societat cooperativa, 
 finalitats pròpies de les societats mercantils.
 "-6 Als efectes de l'aplicació de la sanció corresponent, 
 les infraccions poden ésser de grau mínim, mitjà i màxim, 
 en funció de les conseqüències econòmiques i socials que 
 produeixin, del nombre de socis de la cooperativa, de la 
 mala fe de l'infractor, de la dimensió econòmica dels fets 
 i del volum d'operacions de la cooperativa:         
  "a) Les infraccions lleus se sancionen amb una multa de 
 5.000 a 10.000 pessetes, les de grau mínim; de 10.001 a 
 25.000 pessetes, les de grau mitjà, i de 25.001 a 50.000 
 pessetes, les de grau màxim.
  "b) Les infraccions greus se sancionen amb una multa de 
 50.001 a 75.000 pessetes, les de grau mínim; de 75.001 a 
 150.000 pessetes, les de grau mitjà, i de 150.001 a 250.000 
 pessetes, les de grau màxim.
  "c) Les infraccions molt greus se sancionen amb una multa 
 de 250.001 a 500.000 pessetes, les de grau mínim; de 
 500.001 a 1.000.000 de pessetes, les de grau mitjà, i de 
 1.000.001 a 5.000.000 de pessetes, les de grau màxim, o bé, 
 d'acord amb el que estableix l'article 101, amb  la 
 desqualificació de la cooperativa.
 "-7 No obstant el que disposa l'apartat 6, pot ésser 
 imposada la sanció immediatament inferior a  la  que 
 correspondria,   si   ho   aconsellen  determinades 
 circumstàncies, degudament acreditades, com  el  volum 
 econòmic de les operacions de la cooperativa, el nombre i 
 les condicions dels socis o la incidència social de 
 l'entitat.
 "-8 Un cop finalitzat l'expedient sancionador incoat amb 
 motiu de la comissió d'una infracció, la persistència o la 
 reincidència en la comissió ha d'ésser considerada com una 
 nova infracció sancionable.
 "-9 Correspon als delegats territorials del departament 
 competent d'imposar les sancions de fins  a  250.000 
 pessetes; al director general competent, les sancions de 
 fins a 500.000 pessetes; al conseller competent, les 
 sancions de fins a 1.000.000 de pessetes, i al Govern, a 
 proposta del conseller competent, les sancions de fins a 
 5.000.000 de pessetes.
 "-10 La tramitació dels expedients sancionadors ha de 
 respectar la normativa del procediment administratiu. En el 
 supòsit de les infraccions molt greus, és preceptiu, per a 
 la resolució de l'expedient sancionador, l'informe del 
 Consell Superior de la Cooperació, que ha d'ésser emès en 
 el termini de quaranta dies; la no-emissió de l'informe, 
 tanmateix, no paralitza la continuació del procediment.
 "-11 Les  infraccions  regulades  per  aquest  article 
 prescriuen tres anys després d'haver estat comeses."    
                               
 Article 62                         
 Es modifica l'article 101 de la Llei 4/1983, que queda 
 redactat de la manera següent:               
 "Article 101                        
 "Desqualificació de les cooperatives            
 "-1 Pot ésser causa de desqualificació d'una cooperativa:  
  "a) La comissió d'una infracció molt greu de normes 
 imperatives o prohibitives d'aquesta Llei, si és de grau 
 màxim.
  "b) La inactivitat dels òrgans socials durant tres anys 
 consecutius.
  "c) La no-realització de l'objecte social durant tres anys 
 consecutius.
 "-2 En els supòsits a què es refereixen les lletres b) i c) 
 de  l'apartat  1,  l'Administració ha de requerir la 
 cooperativa perquè, en el termini de tres mesos, adopti les 
 mesures pertinents per a resoldre la irregularitat.
 "-3 El procediment per a la desqualificació s'ha d'ajustar 
 a la normativa de procediment administratiu, amb les 
 particularitats següents:                  
  "a) S'han de personar a l'audiència de la cooperativa el 
 Consell Rector o, si això no és possible, un mínim de tres 
 socis. Si aquesta compareixença tampoc no és possible, el 
 tràmit es compleix publicant l'avís corresponent en el 
 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
  "b) Es pot presentar recurs contenciós administratiu 
 contra la resolució administrativa de desqualificació, la 
 qual no és executiva, en aquest cas, fins que no es dicta 
 la sentència ferma.
 "-4 La desqualificació, un cop esdevé ferma, té efectes 
 registrals  d'ofici  i  implica  la dissolució de la 
 cooperativa.
 "-5 La declaració de desqualificació de les cooperatives 
 correspon al conseller competent en matèria de cooperació, 
 amb informe previ del Consell Superior de la Cooperació i 
 dels departaments que, per raó de l'activitat de la 
 cooperativa, hi puguin intervenir."             
                               
 Article 63                         
 Es modifica l'article 102 de la Llei 4/1983, que queda 
 redactat de la manera següent:               
 "Article 102                        
 "Principis generals                     
 "-1 Per  a  desenvolupar millor llurs activitats, les 
 societats cooperatives regulades per aquesta Llei poden 
 constituir federacions de branques generals de Catalunya i 
 d'àmbit inferior.
 "-2 Les societats agràries de transformació i les entitats 
 que associen agrupacions de productors agraris es poden 
 integrar, encara que no tinguin la condició de societats 
 cooperatives, en les federacions de cooperatives agràries. 
 Per a aquesta integració, és requisit indispensable que les 
 esmentades societats i entitats siguin formades únicament 
 per  socis  titulars  d'explotacions  agràries  i per 
 treballadors del camp.
 "-3 Les societats cooperatives poden establir acords i 
 associacions de caràcter temporal  per  a  finalitats 
 particulars, en els quals acords i associacions poden 
 participar les institucions d'assistència social i les 
 corporacions de caràcter públic.
 "-4 Les federacions, els acords i les associacions s'han 
 d'atenir a les condicions que determina aquesta Llei i 
 tenen totes les prerrogatives que aquesta els concedeix. La 
 inscripció a les federacions i l'establiment d'acords i 
 d'associacions són voluntaris.
 "-5 El nombre mínim de cooperatives per a constituir una 
 federació  és  de quinze, excepte en el cas de les 
 cooperatives de crèdit, en què és de tres. La constitució 
 de  federacions  està  subjecta  als  mateixos  actes 
 constitutius  que  aquesta  Llei estableix per a les 
 cooperatives.
 "-6 Perquè la denominació d'una federació es pugui referir 
 a  un  àmbit  geogràfic determinat, la federació ha 
 d'acreditar l'afiliació del trenta-cinc per cent, com a 
 mínim, de les societats cooperatives censades, i amb 
 activitat, en l'àmbit i la branca respectius; en cas 
 contrari, la denominació no pot incloure patronímics ni 
 qualificatius que es refereixin a un àmbit geogràfic o 
 l'identifiquin."                      
                               
 Article 64                         
 Es modifica l'article 103 de la Llei 4/1983, que queda 
 redactat de la manera següent:               
 "Article 103                        
 "Federacions generals                    
 "-1 Es consideren com a generals les federacions que 
 associen, com a mínim, el trenta-cinc per cent de les 
 cooperatives censades i amb activitat en  la  branca 
 respectiva.
 "-2 Les federacions generals són representades directament 
 en el Consell Superior de la Cooperació."          
                               
 Article 65                         
 Es modifica l'article 106 de la Llei 4/1983, que queda 
 redactat de la manera següent:               
 "Article 106                        
 "Missions específiques                   
 "-1 El Consell Superior de la Cooperació és un organisme 
 col·laborador  de  la  Generalitat en tot l'àmbit de 
 competències que sobre cooperatives li pertoquen.
 "-2 Corresponen al Consell Superior de la Cooperació les 
 missions específiques següents:               
  "a) Fer estudis, informes, propostes i dictàmens en 
 relació amb les normes i disposicions legals que afectin 
 les cooperatives, difondre aquestes normes i disposicions i 
 impulsar totes les accions encaminades a facilitar la 
 intercooperació.
  "b) Vetllar, sens perjudici de les funcions inspectores 
 que pertoquen a l'Administració, pel compliment  dels 
 principis cooperatius en la utilització del Fons d'Educació 
 i Promoció Cooperativa i pel respecte de les regles d'una 
 gestió correcta i democràtica, especialment en els casos de 
 liquidació de les cooperatives.
  "c) Intervenir per via de conciliació en les qüestions que 
 sorgeixin entre les entitats regulades per aquesta Llei o 
 entre aquestes i llurs associats.
  "d) Complir funcions arbitrals, com a sistema de resolució 
 de conflictes, en la forma que sigui determinada per 
 reglament.
  "e) Debatre i discutir, en general, les qüestions que 
 afecten el sector cooperatiu, amb vista a orientar-lo."   
                               
 Article 66                         
 Es modifica l'article 107 de la Llei 4/1983, que queda 
 redactat de la manera següent:               
 "Article 107                        
 "Composició                         
 "-1 El Consell Superior de la Cooperació és integrat pels 
 membres següents:                      
  "a) El conseller competent en matèria de cooperatives, que 
 actua com a president.
  "b) Dotze representants  de  l'Administració  de  la 
 Generalitat,  entre els quals el director general de 
 Cooperatives i Societats Anònimes Laborals, que exerceix el 
 càrrec de vice-president primer.
  "c) Tretze membres en representació de les diverses 
 branques de federacions de cooperatives, entre els quals el 
 president de la Confederació de Cooperatives de Catalunya, 
 escollits de manera que totes hi siguin presents. Un 
 d'aquests  representants  exerceix  el  càrrec  de 
 vice-president segon.
  "d) Quatre persones de competència i vàlua reconegudes en 
 el camp de la cooperació, nomenades pel Parlament.
  "e) Un secretari, amb veu i sense vot, nomenat pel 
 conseller competent en matèria de cooperatives.
 "-2 S'han de determinar per reglament les funcions del 
 president  i  dels vice-presidents, el procediment de 
 nomenament dels membres determinats per les lletres b), c) 
 i e) de l'apartat 1 i el règim de les substitucions o les 
 delegacions de funcions entre els membres del Consell.
  "Tots els membres del Consell Superior de la Cooperació 
 són proposats pels organismes als quals han de representar. 
 El nomenament dels membres del Consell Superior de la 
 Cooperació és fet pel Consell Executiu de la Generalitat i 
 llur renovació és feta a petició de qui els va proposar."  
                               
 Article 67                         
 Es modifica l'article 108 de la Llei 4/1983, que queda 
 redactat de la manera següent:               
 "Article 108                        
 "Funcionament                        
 "-1 El Consell Superior de la Cooperació funciona en 
 sessions plenàries i en comissió permanent.
 "-2 Correspon a la Comissió Permanent d'executar els acords 
 del Ple, de resoldre les qüestions ordinàries i de preparar 
 les reunions del Ple.
 "-3 La Comissió Permanent és formada pels set membres 
 següents del Consell:                    
  "a) El president, que pot delegar les seves funcions en la 
 forma que sigui establerta per reglament.
  "b) Dos dels representants de l'Administració de la 
 Generalitat.
  "c)  Tres  dels representants de les federacions de 
 cooperatives.
  "d) Un dels membres designats pel Parlament.
 "-4 El secretari del Consell assisteix també a les reunions 
 de la Comissió Permanent.
 "-5 El Consell Superior de la Cooperació, que ha d'establir 
 les regles de funcionament del Ple i de la Comissió 
 Permanent, s'ha de reunir en sessió plenària, com a mínim, 
 un cop cada dos mesos."                   
                               
 Article 68                         
 Es modifica l'article 109 de la Llei 4/1983, que queda 
 redactat de la manera següent:               
 "Article 109                        
 "Naturalesa jurídica                    
  "El  Consell Superior de la Cooperació és un òrgan 
 consultiu, de participació i mediació de l'Administració de 
 la Generalitat."                      
                               
 Article 69                         
 Es modifica l'article 110 de la Llei 4/1983, que queda 
 redactat de la manera següent:               
 "Article 110                        
 "Finançament                        
  "El Consell Superior de la Cooperació és finançat amb les 
 quantitats que li assignen els  Pressupostos  de  la 
 Generalitat."                        
                               
 Article 70                         
 Es modifica l'article 111 de la Llei 4/1983, que queda 
 redactat de la manera següent:               
 "Article 111                        
 "Inspeccions                        
  "El Consell Superior de la Cooperació, en virtut de les 
 competències que li atorga l'article 106, pot demanar al 
 departament competent en matèria de cooperatives que es 
 facin  les inspeccions necessàries per a aclarir les 
 actuacions i examinar les responsabilitats en matèries que 
 siguin de la seva competència."               
                               
 Article 71                         
 S'afegeix a la Llei 4/1983 un Títol Tercer bis, que es 
 compon del Capítol XII bis, "De la jurisdicció i la 
 competència", integrat per l'article 111 bis, amb el text 
 següent:                          
 "Article 111 bis                      
 "Jurisdicció i competència                 
 "-1 El coneixement i la resolució dels litigis que es 
 puguin suscitar a l'empara d'aquesta Llei, pel que fa a les 
 relacions entre les cooperatives i llurs socis, correspon 
 als jutjats i els tribunals ordinaris, que exerceixen la 
 potestat jurisdiccional de conformitat amb el que disposen 
 les lleis.
 "-2 Atès el caràcter societari del contracte cooperatiu, 
 els òrgans jurisdiccionals, per a  la  solució  dels 
 conflictes entre les cooperatives i llurs socis, han 
 d'aplicar, preferentment a qualsevol altra tipus de norma, 
 el dret cooperatiu en el sentit estricte, integrat per 
 aquesta Llei, per les disposicions normatives que la 
 despleguen, pels estatuts socials de la cooperativa, pel 
 reglament de règim intern i pels altres acords dels òrgans 
 socials de la cooperativa."                 
                               
 Article 72                         
 S'afegeix un article 112 bis a la Llei 4/1983, amb el text 
 següent:                          
 "Article 112 bis                      
 "Promoció de les relacions intercooperatives        
 "-1 La Generalitat ha d'adoptar les mesures que calguin per 
 a fomentar les relacions entre les cooperatives.
 "-2 Dins el marc d'actuació intercooperativa, les societats 
 cooperatives  poden  contreure,  entre  elles, vincles 
 societaris que facilitin el compliment de llurs objectius 
 socials.  A  aquest  efecte, poden establir convenis, 
 consorcis, concerts i, en general, qualsevol tipus de 
 pactes que afavoreixin les finalitats particulars i la 
 consolidació i el desenvolupament globals del moviment 
 cooperatiu.
 "-3 Han d'ésser objecte d'una consideració especial tots 
 els pactes que, derivats de l'establiment de relacions 
 entre cooperatives de branques iguals o diferents, permetin 
 a  les  cooperatives  d'oferir  als  socis  d'altres 
 cooperatives, obertament i en tot allò que sigui possible, 
 el subministrament de tots els béns i els serveis de què 
 disposen llurs propis socis, sense més restriccions que les 
 que puguin derivar de la pròpia singularitat o complexitat 
 de les operacions cooperativitzades ofertes, dels estatuts 
 socials o de les disposicions legals.
 "-4 Els socis afectats per l'àmbit d'aplicació dels acords 
 intercooperatius no tenen la consideració de tercers no 
 socis.
 "-5 Els acords intercooperatius han d'ésser inscrits en el 
 Registre General de Cooperatives."             
                               
 Article 73                         
 Se suprimeix l'article 115 de la Llei 4/1983.
                               
 Article 74                         
 Es modifica l'article 116 de la Llei 4/1983, que queda 
 redactat de la manera següent:               
 "Article 116                        
 "Canalització de fons mitjançant les cooperatives      
  "Les  quantitats  que  es  rebin  de  les diferents 
 administracions públiques provinents d'ajuts estructurals, 
 sectorials o d'altre tipus han d'ésser canalitzades, en la 
 mesura  que  sigui  possible,  mitjançant  societats 
 cooperatives."                       
                               
 Article 75                         
 S'afegeix un article 118 bis a la Llei 4/1983, amb el text 
 següent:                          
 "Article 118 bis                      
 "Acció del Departament de Benestar Social en relació amb la 
 integració social mitjançant les cooperatives        
  "El Departament de Benestar Social ha de promoure les 
 mesures adequades en suport de les cooperatives que tinguin 
 per objecte alguna de les àrees d'actuació dels serveis 
 socials."                          
                               
 Disposicions transitòries                  
 Primera                           
  Les cooperatives han d'adaptar llurs estatuts a les 
 prescripcions  d'aquesta  Llei  en  acordar  qualsevol 
 modificació dels estatuts ja aprovats en entrar en vigor 
 aquesta Llei. Fins que no hi seran adaptats, els preceptes 
 estatutaris contraris a aquesta norma seran nuls de ple 
 dret.
                               
 Segona                           
  Les disposicions del Capítol VII de la Llei 4/1983 
 s'apliquen, des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, a tot 
 procés de liquidació de cooperatives, independentment de la 
 data  de  la  dissolució  o  de  la  desqualificació 
 administrativa.
                               
 Disposició derogatòria                   
  Resten derogades les disposicions de qualsevol rang que 
 s'oposen al que estableix aquesta Llei.
                               
 Disposicions finals                     
 Primera                           
 -1 S'autoritza  el  Govern  perquè,  mitjançant decret 
 legislatiu, refongui el text articulat de la Llei 4/1983 
 amb les modificacions que del dit text fa la Llei present. 
 Aquesta  autorització  inclou  la facultat de regular 
 l'ordenació numèrica dels articles, de posar-hi epígrafs, 
 d'adaptar  les  referències  dels continguts a altres 
 articles, de fraccionar els articles, d'alterar l'ordre 
 dels paràgrafs o apartats i numerar-los i de donar una 
 redacció definitiva al preàmbul de la Llei, amb vista a 
 integrar-hi la motivació de la Llei original i la d'aquesta 
 Llei de reforma.
 -2 La publicació del text refós a què es refereix l'apartat 
 1 s'ha de fer en el termini de sis mesos, a comptar de la 
 data d'entrada en vigor d'aquesta Llei.
                               
 Segona                           
 -1 Cal entendre que el títol del Capítol III i els articles 
 25, 28, 33, 45, 47, 54, 66 i 67 de la Llei 4/1983, en 
 referir-se al "soci" o els "socis", es refereixen també a 
 l'"adherit" o els "adherits".
 -2 Cal entendre que els articles 30, 31 i 65 de la Llei 
 4/1983, en referir-se al "nombre de socis", es refereixen 
 al "nombre de vots socials".
                               
 Tercera                           
  El Govern ha d'aprovar en el termini d'un any, a comptar 
 de la publicació del text refós, la norma reguladora del 
 funcionament del Registre de Cooperatives i les altres 
 disposicions  reglamentàries  que  regulin  l'aplicació 
 d'aquesta Llei.
                               
 Quarta                           
  El Govern ha d'elaborar i portar a terme programes anuals 
 que recullin aspectes formatius, econòmics i financers, que 
 permetin l'impuls i el foment de les societats cooperatives 
 i de l'economia social.
  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui 
 d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que 
 els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin 
 complir.
                               
 Palau de la Generalitat, 1 de juliol de 1991        
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Ignasi Farreres i Bochaca                  
 Conseller de Treball