Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 15/1991, de 4 de juliol, de modificació de la Llei 6/1984, de 5 de març, de la Sindicatura de Comptes.

Dades bàsiques
 • Rang del document Llei

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 015/1991

 • Data del document 04/07/1991

 • Data de publicació 17/07/1991

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 1468

 • No Vigent
16/08/1991 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT

 EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA         
                               
                               
  Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de 
 Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el 
 que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de 
 Catalunya, promulgo la següent               
                               
 LLEI                            
                               
 Exposició de motius                     
                               
  La Sentència del Tribunal Constitucional del 17 d'octubre 
 de 1988 anul·la els articles 2.2, 12.d) i 18 de la Llei 
 6/1984, del 5 de març, de la Sindicatura de Comptes, 
 relatius a la regulació de les activitats d'enjudiciament 
 del nostre òrgan fiscalitzador, per bé que reafirma les 
 competències d'aquest pel que fa a la fiscalització de les 
 corporacions locals.
                               
  L'existència   de  competències  sobre  activitats 
 d'enjudiciament contribuïa a configurar  l'organització 
 interna de la Sindicatura i molt especialment la Comissió 
 de Govern i les seccions.
                               
  La convalidació definitiva de l'àmbit competencial de la 
 Sindicatura,  com  a conseqüència del manteniment del 
 concepte de sector públic de Catalunya determinat per 
 l'article 5 de la Llei, aconsella també l'adequació dels 
 òrgans de la Sindicatura a les tasques que li  són 
 atribuïdes.
                               
  D'altra banda, l'experiència del funcionament durant els 
 ja gairebé cinc anys d'existència de la Sindicatura de 
 Comptes aconsella, per a donar-li més eficàcia i agilitat 
 de funcionament, reordenar entre els seus diversos òrgans 
 les competències i les atribucions assignades per la Llei, 
 i també precisar alguns elements d'aquell funcionament.
                               
 Article 1                          
  L'article 2 de la Llei 6/1984, del 5 de març, de la 
 Sindicatura  de Comptes, resta redactat de la manera 
 següent:                          
 "Article 2                         
 "-1 Són funcions de la Sindicatura de Comptes de Catalunya: 
  "a) Fiscalitzar l'activitat econòmico-financera del sector 
 públic  de  Catalunya,  vetllant  perquè  s'ajusti  a 
 l'ordenament jurídic.
  "b) Fiscalitzar les subvencions, els crèdits i els ajuts 
 amb càrrec als pressupostos dels ens públics indicats per 
 l'article 5, i també els avals i les exempcions fiscals 
 directes i personals concedits per aquests ens.
  "c)  Fiscalitzar  els  contractes  subscrits  per 
 l'Administració de la Generalitat i altres ens del sector 
 públic indicats per l'article 5 en els casos en què sigui 
 establert així o en què la Sindicatura de Comptes ho 
 consideri convenient.
  "d) Fiscalitzar la situació i les variacions del patrimoni 
 de la Generalitat i dels altres ens públics indicats per 
 l'article 5.
  "e)  Fiscalitzar  els  crèdits  extraordinaris,  els 
 suplements,  les  incorporacions, les ampliacions, les 
 transferències i  altres  modificacions  dels  crèdits 
 pressupostaris inicials.
  "f) Emetre els dictàmens i resoldre les consultes que en 
 matèria de llur comptabilitat pública i de llur gestió 
 econòmico-financera li sol·licitin els ens públics indicats 
 per l'article 5.
  "g) Analitzar la utilització dels recursos disponibles 
 atenent criteris d'eficiència i formular les propostes que 
 tendeixin a millorar els serveis prestats pel sector públic 
 de Catalunya.
  "h) Fiscalitzar el grau de compliment dels objectius 
 proposats en els diversos programes pressupostaris i en les 
 memòries de les subvencions, dels crèdits, de les ajudes i 
 dels  avals,  i  indicar,  si  escau, les causes de 
 l'incompliment.
 "-2 També és funció de la Sindicatura de Comptes qualsevol 
 altra que li sigui delegada pel Tribunal de Cuentas i sigui 
 acceptada per la Comissió de Govern segons el que estableix 
 l'article 15."                       
                               
 Article 2                          
  L'article 3 de la Llei 6/1984 resta redactat de la manera 
 següent:                          
 "Article 3                         
 "-1 En l'exercici de les seves funcions, la Sindicatura de 
 Comptes ha d'actuar amb submissió a l'ordenament jurídic i 
 amb total independència respecte als òrgans i als ens 
 públics que són subjectes a la seva fiscalització.
 "-2 La Sindicatura de Comptes s'ha d'organitzar d'acord amb 
 la Llei de Funcionament de la Sindicatura de Comptes.
 "-3 La Sindicatura de Comptes elabora el seu pressupost, 
 que s'ha d'integrar en el de la Generalitat en una secció 
 específica diferenciada, perquè sigui sotmès a l'aprovació 
 del Parlament."                       
                               
 Article 3                          
  L'article 6 de la Llei 6/1984 resta redactat de la manera 
 següent:                          
 "Article 6                         
 "-1 La  Sindicatura  de  Comptes  compleix  la funció 
 fiscalitzadora mitjançant informes o memòries que, una 
 vegada aprovats pel Ple, juntament amb les al·legacions i 
 les justificacions que hagin pogut presentar els ens 
 fiscalitzats, han d'ésser exposats com a part d'una memòria 
 que la Sindicatura ha de remetre anualment al Parlament 
 perquè aquest la publiqui íntegrament en el Butlletí 
 Oficial del Parlament de Catalunya, l'aprovi, si escau, i 
 la trameti al Govern de la Generalitat, el qual ha de 
 disposar la publicació de les resolucions en el Diari 
 Oficial de la Generalitat de Catalunya, un cop aprovades 
 pel Parlament.
 "-2 La Sindicatura de Comptes pot emetre en qualsevol 
 moment, a petició del Parlament o quan, en casos de 
 necessitat extraordinària i urgent, ho consideri pertinent, 
 informes o memòries relatius a les funcions definides per 
 l'article 2."                        
                               
 Article 4                          
  L'article 7.3 de la Llei 6/1984 resta redactat de la 
 manera següent:                       
 "-3 En tots els informes o les memòries, la Sindicatura de 
 Comptes hi ha de fer constar les infraccions, els abusos o 
 les pràctiques irregulars que haurà observat i indicar la 
 responsabilitat en què, a criteri seu, s'hagi incorregut, i 
 les mesures per a exigir-la."                
                               
 Article 5                          
  L'article 8 de la Llei 6/1984 resta redactat de la manera 
 següent:                          
 "Article 8                         
 "-1 El  Compte  General de la Generalitat ha d'ésser 
 presentat a la Sindicatura de Comptes, per mitjà de la 
 Conselleria d'Economia i Finances, abans del 31 de juliol 
 de l'any següent al del tancament de l'exercici.
 "-2 La Sindicatura de Comptes ha d'examinar i comprovar el 
 Compte General de la Generalitat dins els cinc mesos 
 següents  d'haver-lo rebut. L'informe resultant de la 
 fiscalització ha d'ésser la part bàsica de la memòria anual 
 de la Sindicatura, que s'ha d'aprovar, si escau, d'acord 
 amb  el que determina el Reglament del Parlament de 
 Catalunya."                         
                               
 Article 6                          
  L'article 9 de la Llei 6/1984 resta redactat de la manera 
 següent:                          
 "Article 9                         
 "-1 Les corporacions locals han de retre els comptes de 
 cada exercici, directament a la Sindicatura de Comptes, 
 abans del 15 d'octubre de l'any següent al del tancament de 
 l'exercici.
 "-2 La Sindicatura de Comptes ha de formar i ha d'unir el 
 Compte General de les Corporacions Locals, el qual ha 
 d'ésser conegut pel Parlament."               
                               
 Article 7                          
  L'article 11 de la Llei 6/1984 resta redactat de la manera 
 següent:                          
 "Article 11                         
  "Els informes i les memòries de fiscalització a què fa 
 referència l'article 6, que la Sindicatura de Comptes ha de 
 trametre al Parlament, han d'atendre també:         
  "a)  L'observança  de  la  Constitució, de l'Estatut 
 d'Autonomia i de les lleis reguladores dels ingressos i de 
 les despeses del sector públic de Catalunya, especialment 
 de les normes que n'afecten l'activitat econòmico-financera 
 i comptable.
  "b) El compliment de les previsions i de l'execució dels 
 pressupostos que se li sotmeten perquè els fiscalitzi.
  "c) La racionalitat en l'execució de la despesa pública, 
 basada en criteris d'eficiència i economia.
  "d) L'execució dels programes d'actuació, d'inversions i 
 de finançament i altres plans i previsions que regeixin 
 l'activitat de les empreses vinculades al sector públic de 
 Catalunya; l'ús o l'aplicació de les subvencions amb càrrec 
 als pressupostos dels ens del sector públic de Catalunya, i 
 les exempcions fiscals concedides."             
                               
 Article 8                          
  L'article 12 de la Llei 6/1984 resta redactat de la manera 
 següent:                          
 "Article 12                         
  "Els òrgans de la Sindicatura de Comptes són:       
  "a) El Ple.
  "b) La Comissió de Govern.
  "c) El Síndic Major.
  "d) El Secretari General."                 
                               
 Article 9                          
  L'article 14 de la Llei 6/1984 resta redactat de la manera 
 següent:                          
 "Article 14                         
  "Correspon al Ple:                     
  "a) Adoptar les disposicions necessàries per a complir els 
 fins que aquesta Llei encomana a la Sindicatura de Comptes. 
  "b) Exercir la funció fiscalitzadora.
  "c)  Elaborar  l'avantprojecte  del pressupost de la 
 Sindicatura i trametre'l al Parlament de Catalunya perquè 
 el prengui en consideració.
  "d)  Aprovar els informes, les memòries, les propostes, 
 els dictàmens i les consultes elaborats per la Sindicatura 
 de Comptes.
  "e) Proposar el nomenament d'un dels seus membres per al 
 càrrec de Síndic Major.
  "f) Designar els Síndics que han de formar part de la 
 Comissió de Govern.
  "g)  Designar  els Síndics que han de presidir els 
 departaments.
  "h) Establir criteris  de  coordinació  perquè  cada 
 departament, en compliment de l'article 9.2, elabori la 
 part que li correspon per a formar el Compte General de les 
 Corporacions Locals.
  "i) Resoldre els conflictes d'atribucions i les qüestions 
 de competència entre els diversos òrgans de la Sindicatura 
 de Comptes.
  "j) Nomenar el Secretari General.
  "k)  Exercir les altres funcions que determina aquesta 
 Llei."                           
                               
 Article 10                         
  L'article 15 de la Llei 6/1984 resta redactat de la manera 
 següent:                          
 "Article 15                         
 "-1 La Comissió de Govern és formada pel Síndic Major i per 
 dos Síndics designats pel Ple.
 "-2 Correspon a la Comissió de Govern:           
  "a) Distribuir les tasques pròpies de la Sindicatura de 
 Comptes entre els òrgans d'aquesta.
  "b) Acceptar les delegacions que li confiï el Tribunal de 
 Cuentas i distribuir-ne les tasques.
  "c)  Exercir  la  potestat disciplinària respecte al 
 personal, d'acord amb la Llei de Funcionament de la 
 Sindicatura de Comptes.
  "d) Exercir les altres facultats que el Ple li delegui per 
 donar més eficàcia al compliment de les funcions pròpies de 
 la Sindicatura."                      
                               
 Article 11                         
  L'article 16 de la Llei 6/1984 resta redactat de la manera 
 següent:                          
 "Article 16                         
  "Són atribucions del Síndic Major:             
  "a) Representar la Sindicatura de Comptes en qualsevol 
 instància.
  "b) Convocar i presidir el Ple i la Comissió de Govern.
  "c) Exercir la inspecció superior i el govern interior de 
 la Sindicatura.
  "d) Exercir la direcció superior del personal de la 
 Sindicatura i les funcions relatives al nomenament, la 
 contractació,  el govern i l'administració en general 
 d'aquell.
  "e) Autoritzar la contractació d'obres, béns, serveis, 
 subministraments i altres prestacions necessàries per al 
 funcionament de la Sindicatura de Comptes; autoritzar les 
 despeses pròpies d'aquesta, i ordenar-ne el pagament.
  "f) Decidir amb vot de qualitat els empats que es 
 produeixin en el Ple i en la Comissió de Govern.
  "g) Resoldre les qüestions de  caràcter  intern  no 
 assignades als altres òrgans de la Sindicatura.
  "h) Exercir les altres facultats que li reconeix aquesta 
 Llei."                           
                               
 Article 12                         
  S'introdueix en la Llei 6/1984 l'article 16 bis següent:  
 "Article 16 bis                       
 "-1 La Sindicatura s'organitza en set departaments, al 
 capdavant de cadascun dels quals hi ha un Síndic.
 "-2 La  distribució  interna  de les tasques de cada 
 departament és establerta per la Llei de Funcionament de la 
 Sindicatura de Comptes. "                  
                               
 Article 13                         
  Se suprimeix l'article 17 de la Llei 6/1984.
                               
 Article 14                         
  Se suprimeix l'article 18 de la Llei 6/1984.
                               
 Article 15                         
  L'article 19 de la Llei 6/1984 resta redactat de la manera 
 següent:                          
 "Article 19                         
  "La Secretaria General compleix les funcions conduents a 
 donar el suport adequat a les competències governatives del 
 Ple, de la Comissió de Govern i del Síndic Major en tot el 
 que fa referència al règim intern de la Sindicatura de 
 Comptes; estableix el règim de treball del personal de la 
 Sindicatura de Comptes; vetlla per la redacció de les actes 
 de les sessions del Ple i de la Comissió de Govern, i forma 
 els avantprojectes de pressupostos i els de les memòries 
 que s'han de sotmetre al Ple."               
                               
 Article 16                         
  L'article 20 de la Llei 6/1984 resta redactat de la manera 
 següent:                          
 "Article 20                         
 "-1 Els Síndics són designats pel Parlament mitjançant 
 votació per majoria de les tres cinquenes parts, per un 
 període de sis anys.
 "-2 El Síndic Major, proposat pel Ple entre els seus 
 membres, és nomenat pel President de la Generalitat per un 
 període de tres anys.
 "-3 El Síndic Major cessa en el càrrec si perd la condició 
 de Síndic abans d'acabar el període de tres anys."     
                               
 Article 17                         
  L'article 24 de la Llei 6/1984 resta redactat de la manera 
 següent:                          
 "Article 24                         
 "-1 A més de les causes d'abstenció i recusació regulades 
 per l'article anterior, els Síndics han d'abstenir-se de la 
 fiscalització de qualsevol acte o expedient en el qual 
 hagin intervingut amb anterioritat a llur designació com a 
 membres de la Sindicatura de Comptes i que, d'acord amb 
 l'article 2 d'aquesta Llei, sigui competència d'aquesta.
 "-2 L'abstenció  a què es refereix l'apartat anterior 
 s'aplica  en  particular  a  aquells Síndics que amb 
 anterioritat s'hagin trobat en algun dels casos següents:  
  "a) Les autoritats o els funcionaris que tinguin a llur 
 càrrec la gestió, la inspecció o la intervenció dels 
 ingressos i de les despeses del sector públic de Catalunya. 
  "b) Els presidents, els directors i els membres dels 
 consells d'administració dels organismes autònoms i de les 
 empreses integrades en el sector públic de Catalunya.
  "c)  Els particulars que excepcionalment administrin, 
 recaptin o custodiïn fons o valors públics.
  "d) Els perceptors de les subvencions amb càrrec a fons 
 públics.
  "e) Qualsevol altra persona que tingui la condició de 
 comptedonant davant la Sindicatura de Comptes.
  "f) Els beneficiaris d'avals o d'exempcions  fiscals 
 directes i personals concedits per qualsevol dels ens 
 indicats en l'article 5.
 "-3 No poden ésser designats Síndics els qui els dos anys 
 anteriors hagin ocupat el càrrec d'Interventor General de 
 la Generalitat o de Director General de Pressupost i 
 Tresor. "                          
                               
 Article 18                         
  L'article 25 de la Llei 6/1984 resta redactat de la manera 
 següent:                          
 "Article 25                         
  "La responsabilitat disciplinària del Síndic Major i dels 
 Síndics és la que estableix la Llei de Funcionament de la 
 Sindicatura de Comptes."                  
                               
 Article 19                         
  L'article 26 de la Llei 6/1984 resta redactat de la manera 
 següent:                          
 "Article 26                         
  "Els membres de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 
 perden llur condició per les causes següents:        
  "a) Per traspàs.
  "b) Per renúncia presentada al Parlament.
  "c) Per extinció del mandat en expirar-ne el termini.
  "d) Per incapacitat declarada per decisió judicial ferma.
  "e) Per inhabilitació per a l'exercici dels drets polítics 
 declarada per decisió judicial ferma.
  "f) Per condemna mitjançant sentència ferma a causa de 
 delicte.
  "g) Per incompliment de les obligacions del càrrec."    
                               
 Article 20                         
  L'article 27 de la Llei 6/1984 resta redactat de la manera 
 següent:                          
 "Article 27                         
  "El personal al servei de la Sindicatura de Comptes és 
 integrat per funcionaris amb la titulació adequada i és 
 subjecte als Estatuts del Règim i el Govern Interiors del 
 Parlament de Catalunya, sens perjudici de les normes 
 especials que calgui aplicar-li."              
                               
 Article 21                         
  L'article 28 de la Llei 6/1984 resta redactat de la manera 
 següent:                          
 "Article 28                         
  "L'examen dels comptes de la Sindicatura de Comptes 
 correspon al Parlament, al qual han d'ésser tramesos amb 
 aquesta finalitat com a annex de la memòria anual."     
                               
 Disposició transitòria                   
  Mentre no entri en vigor la Llei de Funcionament de la 
 Sindicatura de Comptes les responsabilitats disciplinàries 
 del Síndic Major i dels Síndics seran les establertes en 
 les Normes de Règim Interior.
                               
 Disposicions finals                     
 Primera                           
  La Sindicatura de Comptes, en el termini de tres mesos, ha 
 d'adequar les seves Normes de Règim Interior al que 
 estableix aquesta Llei.
                               
 Segona                           
  El Consell Executiu, en el termini de sis mesos, ha de 
 remetre al Parlament un Projecte de Llei de Funcionament de 
 la Sindicatura de Comptes.
                               
  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui 
 d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que 
 els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin 
 complir.
                               
 Palau de la Generalitat, 4 de juliol de 1991        
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya