Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 14/1991, de 4 de juliol, d'actuacions pressupostàries urgents.

Dades bàsiques
 • Rang del document Llei

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 014/1991

 • Data del document 04/07/1991

 • Data de publicació 17/07/1991

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 1468

 • No Vigent
Afectacions
17/07/1991 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT

 EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA         
                               
                               
  Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de 
 Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el 
 que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de 
 Catalunya, promulgo la següent               
                               
 LLEI                            
                               
  L'article 39 de la Llei de Finances Públiques de Catalunya 
 estableix que quan una despesa no pugui ajornar-se fins a 
 l'exercici pressupostari següent, i en el Pressupost vigent 
 no hi hagi crèdit adequat o el consignat sigui insuficient 
 i no ampliable, el Govern de la Generalitat sol·licitarà al 
 Parlament l'ampliació  de  la  capacitat  de  despesa 
 pressupostada,  mitjançant  la  concessió  d'un crèdit 
 extraordinari o un suplement de crèdit, segons el cas.
                               
  En l'exercici del 1991 s'ha produït la circumstància 
 assenyalada  a l'esmentada disposició, i és necessari 
 augmentar la despesa pressupostada per atendre actuacions 
 urgents en les següents àrees de despesa: creació de noves 
 places universitàries, expropiacions i serveis afectats 
 relacionats amb les obres públiques, ajuts extraordinaris 
 al  sector  agrari,   rehabilitació   d'habitatges, 
 instal·lacions i noves actuacions de medi ambient. Aquestes 
 majors despeses tenen naturalesa d'operacions de capital, 
 ja que consisteixen en inversions reals i en transferències 
 de capital, per la qual cosa se'n farà el finançament 
 mitjançant el producte de l'endeutament.
                               
  Per  una altra part, cal ampliar les autoritzacions 
 financeres incloses a la Llei de Pressupostos de la 
 Generalitat per al 1991 per a atendre l'aval de la 
 Generalitat a les operacions de crèdit que concerti el 
 Consorci del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, i 
 aclarir la titularitat patrimonial dels béns de domini 
 públic afectats a les funcions de la Universitat Pompeu 
 Fabra.
                               
 Article 1                          
 -1 Es concedeix un crèdit extraordinari al Pressupost de la 
 Generalitat per al 1991, per un import de 10.812.000.730 
 pessetes, destinat a operacions de capital, d'acord amb el 
 detall d'aplicacions pressupostàries que s'especifica a 
 l'annex 1 d'aquesta Llei.
 -2 Es concedeix un suplement de crèdit al Pressupost de la 
 Generalitat per al 1991, per un import de 2.012.999.270 
 pessetes, destinat a operacions de capital, d'acord amb el 
 detall d'aplicacions pressupostàries que s'especifica a 
 l'annex 2 d'aquesta Llei.
 -3 S'autoritza el Govern de la Generalitat perquè, a 
 proposta del Conseller d'Economia i Finances, emeti deute 
 públic o faci ús de l'endeutament en qualsevol altra 
 modalitat, tant en operacions  a  l'interior  com  a 
 l'exterior, fins a un import màxim de 12.825.000.000 de 
 pessetes, destinat a finançar les operacions de capital 
 aprovades per aquesta Llei.
                               
 Article 2                          
   S'autoritza el Govern de la Generalitat de Catalunya 
 perquè presti l'aval solidari a les operacions de crèdit 
 que, fins a un import de 2.000.000.000 de pessetes de 
 principal,  concerti  el  Consorci  del  Museu  d'Art 
 Contemporani de Barcelona durant l'exercici del 1991.
   L'aval descrit ha de ser autoritzat pel Govern de la 
 Generalitat, a proposta conjunta dels Consellers dels 
 Departaments d'Economia i Finances i de Cultura, i haurà de 
 ser signat pel Conseller d'Economia i Finances o per 
 l'autoritat en qui delegui expressament.
                               
 Disposicions addicionals                  
 Primera                           
   Els romanents dels crèdits autoritzats per aquesta Llei 
 existents el 31 de desembre de 1991 han d'incorporar-se a 
 l'exercici següent.
                               
 Segona                           
   Es modifica la Disposició Transitòria Tercera de la 
 Llei 11/1990, del 18 de juny, de la Universitat Pompeu 
 Fabra, que queda redactada de la següent manera:      
   "La Universitat ha d'assumir la titularitat dels béns 
 de domini públic de la Generalitat afectats al compliment 
 de les seves funcions i d'aquells que en el futur siguin 
 destinats  per  aquesta  a  les  mateixes finalitats. 
 L'assumpció de la titularitat dels  béns  inicialment 
 afectats es farà efectiva una vegada constituït el Consell 
 Econòmic de la Universitat."                
                               
 Disposicions finals                     
 Primera                           
   S'autoritza el Departament d'Economia i Finances perquè 
 dicti les mesures necessàries per a desenvolupar i aplicar 
 aquesta Llei.
                               
 Segona                           
   Aquesta Llei entrarà en vigor el mateix dia que serà 
 publicada en el DOGC.
                               
  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui 
 d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que 
 els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin 
 complir.
                               
 Palau de la Generalitat, 4 de juliol de 1991        
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Macià Alavedra i Moner                   
 Conseller d'Economia i Finances               
                               
 (Vegeu annexos a la pàg. 3884)