Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF

LLEI 1/2013, del 16 de juliol, del tipus impositiu aplicable a les transmissions patrimonials oneroses de béns immobles.

Dades bàsiques
  • Rang del document Llei

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

  • Núm. del document 001/2013

  • Data del document 16/07/2013

  • Data de publicació 22/07/2013

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 6422

Afectacions
TEXT PUBLICAT

 

EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

 

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 65 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

 

LLEI 

 

Preàmbul

Catalunya, com totes les economies del seu entorn, està patint les conseqüències de la crisi econòmica i financera internacional. La situació actual de dèficit i les repercussions que se'n deriven obliguen a prendre, amb urgència, mesures adreçades a incrementar els ingressos per tal de contribuir a cobrir una part de les necessitats de despesa. Aquest és un dels objectius que persegueixen mesures tributàries com la regulada per aquesta llei.

En exercici de la capacitat normativa atribuïda a les comunitats autònomes per a regular determinats aspectes i elements dels tributs cedits per l’Estat, i davant la situació econòmica exposada, es considera que cal incrementar en dos punts el tipus de gravamen vigent per la transmissió d’immobles en l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats: així, es passa del 8% al 10%. Es mantenen, però, els tipus actuals aplicables a les transmissions d’habitatges de protecció pública, i també per a famílies nombroses, per a persones joves i per a persones amb discapacitat, atès que no es vol incrementar la càrrega fiscal que recau sobre aquell tipus d’immobles ni tampoc amb relació als col·lectius esmentats.

D'altra banda, l’increment fins al 10% comporta equiparar el tipus impositiu de les transmissions patrimonials oneroses de béns immobles al tipus vigent de l’impost sobre el valor afegit que grava el lliurament d’habitatges nous.

Aquesta llei conté un article únic i una disposició final d’entrada en vigor, fixada per a l’1 d’agost de 2013.Article únic

Es modifica la lletra a de l’article 32 de la Llei 25/1998, del 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d'adaptació a l'euro, en la redacció establerta pel Decret llei 3/2010, del 29 de maig, de mesures urgents de contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic, que resta redactada de la manera següent:

«a) La transmissió d’immobles i la constitució i la cessió de drets reals que recaiguin sobre béns immobles, llevat dels drets reals de garantia, tributa al tipus del 10%.»Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l’1 d’agost de 2013.Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.


Palau de la Generalitat, 16 de juliol de 2013


Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya


Andreu Mas-Colell

Conseller d’Economia i Coneixement