Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 198/2013, de 23 de juliol, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament de Cultura

  • Núm. del document 198/2013

  • Data del document 23/07/2013

  • Data de publicació 25/07/2013

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 6425

Afectacions
Afectacions actives (22)
TEXT CONSOLIDAT

Mitjançant la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, es crea l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, que té per missió gestionar el patrimoni cultural de la Generalitat amb criteris d’integritat, sostenibilitat i eficiència, i donar suport al departament competent en matèria de cultura en la realització d’activitats programades per executar les polítiques establertes per la unitat competent en matèria de patrimoni cultural. Correspon a l’Agència gestionar el Museu d’Arqueologia de Catalunya, el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, el Museu d’Història de Catalunya, el Museu d’Art de Girona, el Centre de Restauració de Béns Mobles i qualsevol altre equipament cultural que s’hi adscrigui per decret.

Aquesta regulació es modifica per la Llei 11/2011, del 29 de desembre, de reestructuració del sector públic per a agilitar l’activitat administrativa. La Llei esmentada amplia les funcions de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, incorporant, entre d’altres, dur a terme actuacions en matèria de protecció, inventari, catalogació i declaració de béns immobles i mobles, i complir les atribucions relatives a inspecció i règim sancionador d’acord amb la normativa de patrimoni cultural. També es regulen més detalladament els òrgans de govern de l’Agència i es garanteix que els equipaments gestionats per l’Agència disposin d’una direcció i d’un règim de gestió desconcentrada. Si l’equipament és un museu nacional, gaudeix de singularitat pròpia, amb un òrgan col·legiat de govern propi presidit pel director o directora de l’Agència.

Aquest Decret té un article únic que aprova els Estatuts, que consten a l’annex, amb vint-i-nou articles; cinc disposicions addicionals; tres disposicions transitòries; una disposició derogatòria i dues disposicions finals. La disposició addicional segona preveu el traspàs de personal del Departament de Cultura i entitats dependents a l’Agència. La disposició transitòria primera disposa que l’Agència assumirà gradualment les seves funcions i que, en una primera fase, la seva capacitat d’actuació quedarà limitada a gestionar els equipaments culturals adscrits. La disposició transitòria segona estableix que mentre no s’autoritzin els preus de visita pública dels monuments i museus que gestiona l’Agència es mantenen els preus previstos en les ordres del conseller de Cultura vigents. Així mateix, la disposició transitòria tercera preveu el manteniment del sistema territorial del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, mentre l’Agència no aprovi un nou model de gestió territorial.

El capítol I dels Estatuts regula la naturalesa jurídica de l’entitat, el règim jurídic, la seva adscripció al departament competent en matèria de cultura, la seu, l’objecte i les funcions de l’Agència.

El capítol II regula el contracte programa i els plans d’acció anuals de l’Agència. El contracte programa esdevé la principal eina jurídica bilateral de relació entre l’Agència i el departament competent en matèria de cultura, i ha de definir els objectius i els resultats que ha d’obtenir, amb una vigència de quatre anys. Els plans d’acció anuals han de preveure, en el marc del contracte programa, les línies estratègiques, els objectius operatius i els indicadors de l’actuació, entre altres aspectes.

El capítol III recull l’organització de l’Agència. Els òrgans de govern de l’entitat són el Consell d’Administració i la direcció de l’Agència. El Consell d’Administració és l’òrgan superior col·legiat de govern i hi són representats diferents departaments de la Generalitat, les organitzacions associatives d’ens locals i sectors professionals, acadèmics i universitaris relacionats amb el patrimoni cultural. El Consell d’Administració té, entre altres, les funcions d’aprovar la proposta de contracte programa, el pressupost, els comptes anuals i la liquidació dels pressupostos de l’entitat, i designa o eleva la proposta de nomenament dels directors o directores dels equipaments gestionats per l’Agència i de les persones titulars de les unitats funcionals. La direcció és l’òrgan responsable de la gestió ordinària de l’entitat i li correspon l’execució dels acords i directrius del Consell d’Administració, així com coordinar i supervisar tots els serveis de l’Agència.

L’estructura de l’entitat s’organitza en unitats funcionals i en equipaments culturals. Les unitats funcionals són les divisions de Documentació i Protecció, de Conservació, d’Actuacions en Museus i Monuments, i la Gerència. Els equipaments culturals els dirigeix un director o directora, que s’encarrega de la seva gestió ordinària, prepara el pla anual d’activitats de l’equipament i proposa adquisicions d’elements i objectes d’interès cultural. Els museus nacionals disposen d’un òrgan de govern col·legiat propi, el consell rector, que eleva el pressupost i el pla anual d’actuació del museu, defineix l’estratègia de la millora dels fons del museu, en proposa preus i horaris, i dirigeix l’actuació del seu director o directora. Dos dels museus gestionats per l’Agència són nacionals, el Museu d’Arqueologia de Catalunya i el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, d’acord amb la disposició addicional 1 de la Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus. Els equipaments gestionats per l’Agència que no tenen la categoria de museus nacionals poden disposar d’un òrgan consultiu, el consell assessor, que ha de comptar amb representants professionals, acadèmics i universitaris relacionats amb l’equipament, i representants del territori on és emplaçat.

El capítol IV regula el règim de personal, regit pel dret laboral en termes generals, sense perjudici de l’adscripció de personal funcionari per a l’exercici de potestats públiques i de les funcions pròpies de cossos específics.

El capítol V preveu el règim econòmic, de gestió desconcentrada i de control de l’Agència, que es regula d’acord amb la seva naturalesa jurídica com a entitat de dret públic sotmesa al dret privat.

L’article 3.2, en relació amb l’article 21, del Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’Estatut de l’empresa pública catalana, aprovat per Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, atribueix al Govern l’aprovació dels estatuts d’aquests tipus d’entitats.

Així mateix, l’article 73 quinquies de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, preveu que correspon al Govern aprovar, mitjançant un decret, els estatuts de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, els quals han de determinar el règim de funcionament dels òrgans de govern, l’estructura dels equipaments gestionats i llur règim de gestió.

Per tot això, de conformitat amb l’article 26.e) de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern;

A proposta del conseller de Cultura, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i d’acord amb el Govern,

 

Decreto:

Article Únic

S’aproven els Estatuts de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, que s’adjunten a l’annex d’aquest Decret.

Disposicions addicionals

Disposició addicional Primera

Assumpció de funcions
L’Agència Catalana del Patrimoni Cultural assumeix les funcions que li atribueix l’article 72 de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, que fins al seu traspàs eren exercides per unitats de la direcció general competent en patrimoni cultural, de la direcció general competent en cultura popular, per l’Entitat Autònoma Museus d’Arqueologia i pel Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya.

Disposició addicional Segona

Traspàs de personal

1. El personal laboral que en el moment de l’entrada en vigor d’aquest Decret presti serveis al Departament de Cultura o a les entitats que gestionen els equipaments culturals que s’integren a l’Agència exercint funcions que, d’acord amb l’article 72 de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, són assumides per aquesta, s’integren a l’Agència per aplicació del mecanisme de successió d’empresa. El personal laboral fix afectat pel trasllat queda, respecte de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en la situació d’excedència voluntària per incompatibilitat de conformitat amb el que preveu la disposició addicional 2a del 6è Conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya i té dret al reingrés en vacant de categoria igual o similar a la seva, que hi hagi o es produeixi en la plantilla del centre, organisme o qualsevol altre lloc de l’Administració de la Generalitat. El reingrés s’efectua per qualsevol dels procediments establerts en l’article 49 del conveni esmentat.

2. El personal funcionari de carrera del cos de titulació superior (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya, patrimoni artístic, conservació de museus i arqueologia, i del cos de diplomatura (subgrup A2) de la Generalitat de Catalunya, biblioteconomia, que en el moment de l’entrada en vigor d’aquest Decret presti serveis al Departament de Cultura i a les entitats que gestionen els equipaments culturals exercint funcions que, d’acord amb l’article 72 de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, són assumides per l’Agència, s’integra a aquesta, segons les necessitats del servei o funcionals, d’acord amb la relació de llocs de treball que s’aprovi, i d’acord amb l’assumpció gradual de funcions per part de l’Agència.

3. La resta de personal funcionari de carrera s’integra a l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural segons les necessitats del servei o funcionals, d’acord amb la relació de llocs de treball que s’aprovi i tenint en compte l’assumpció gradual de funcions per part de l’Agència. Aquest personal pot optar per ocupar un lloc de treball previst en la plantilla de personal laboral de l’Agència, en el termini de tres mesos a comptar des de l’entrada en vigor d’aquest Decret, i resta en situació d’excedència voluntària per incompatibilitat en el seu cos d’origen, i se li reconeix l’antiguitat, o romandre-hi com a personal funcionari en actiu en el cos d’origen en un lloc declarat a extingir.

Disposició addicional Tercera

Conveni col·lectiu
Les relacions laborals del personal de l’Agència es regeixen pel conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya que estigui vigent fins a l’entrada en vigor del conveni propi de l’Agència, si escau.

Disposició addicional Quarta

Adscripció d’immobles i subrogació

1. S’adscriuen a l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural els béns immobles de la Generalitat assignats al Departament de Cultura, a l’Entitat Autònoma Museus d’Arqueologia i al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya que estiguin destinats exclusivament a funcions assumides per l’Agència. Els béns mobles i vehicles destinats a les funcions esmentades s’incorporen a tots els efectes com a patrimoni propi de l’Agència. El Departament d’Economia i Coneixement, el Departament de Cultura i l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural han de formalitzar l’acta de lliurament i recepció dels béns.

2. L’Agència Catalana del Patrimoni Cultural se subroga en la posició jurídica del Departament de Cultura, de l’Entitat Autònoma Museus d’Arqueologia i del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya pel que fa als drets i obligacions que li corresponguin en l’àmbit de les competències que l’Agència assumeix.

 

Disposició addicional Cinquena

Contracte programa
El Departament de Cultura i l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural han d’establir el primer contracte programa en el termini d’un any des de l’entrada en vigor d’aquest Decret.

Disposicions transitòries

Disposició transitòria Primera

Assumpció gradual de funcions
Per facilitar l’operativitat i posada en funcionament de l’Agència, aquest organisme assumirà gradualment les funcions que li atribueix la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. Inicialment l’Agència es limita a gestionar els equipaments culturals adscrits. L’Agència ha d’assumir la totalitat de les seves funcions en el termini de divuit mesos.

Disposició transitòria Segona

Preus de visita pública dels monuments, museus i serveis complementaris
Mentre no s’autoritzin els preus de visita pública dels monuments i museus que l’Agència gestiona i dels seus serveis complementaris, es mantenen els preus fixats en les ordres previstes als apartats p), q), r), s), t) i u) de la disposició derogatòria.

Disposició transitòria Tercera

Sistema territorial del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya
Mentre l’Agència no aprovi un nou model de gestió territorial que substitueixi el sistema territorial del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, es manté la vigència del Decret 85/1998, de 31 de març, pel qual s’aprova el Reglament del sistema territorial del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, previst a l’apartat n) de la disposició derogatòria.

Disposició derogatòria

Es deroguen totes aquelles disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin al que estableix aquest Decret, o que ho contradiguin, i específicament les normes següents:

a) Decret 364/1981, de 5 d’octubre, de reestructuració del Patronat del Reial Monestir de Santes Creus.

b) Decret 342/1982, de 26 de setembre, de creació del Patronat de la Seu Vella de Lleida.

c) Decret 465/1982, de 9 de desembre, pel qual es reestructura el Patronat de Siurana (Priorat).

d) Decret 93/1983, de 8 de març, de creació del Patronat de Sant Pere de Rodes.

e) Decret 121/1983, de 28 de març, de creació del Patronat del Monestir de Santa Maria de Vilabertran.

f) Decret 122/1983, de 28 de març, de creació del Patronat del Castell de Cardona.

g) Decret 127/1983, de 28 de març, de creació del Patronat del Castell d’Escornalbou.

h) Decret 124/1986, de 20 de març, pel qual es crea el Patronat de la Universitat de Cervera.

i) Decret 176/1990, de 16 de juliol, sobre gestió de monuments.

j) Decret 182/1992, de 4 d’agost, pel qual es crea el Patronat del Castell de Miravet.

k) Decret 239/1992, de 13 d’octubre, de gestió desconcentrada de museus.

l) Decret 199/1994, de 26 de juliol, pel qual es crea el Patronat de la Cartoixa de Santa Maria d’Escaladei.

m) Decret 200/1994, de 26 de juliol, pel qual es crea el Patronat de la Casa Rafael de Casanova.

n) Decret 85/1998, de 31 de març, pel qual s’aprova el Reglament del sistema territorial del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya.

o) Ordre de 24 de març de 1983, de creació del Patronat de la Casa Prat de la Riba, de Castellterçol (Vallès Oriental).

p) Ordre de 8 de juliol de 1998, per la qual es fixen els preus de la visita pública dels museus que gestionen el Departament i les seves entitats autònomes i dels serveis complementaris que s'hi presten.

q) Ordre CMC/274/2007, de 16 de juliol, per la qual s'aproven els preus de la visita pública i dels serveis complementaris que es presten al Museu d'Arqueologia de Catalunya.

r) Ordre CMC/341/2007, de 20 de setembre, per la qual s'aproven els preus de la visita pública i dels serveis complementaris que es presten al Museu d'Història de Catalunya.

s) Ordre CMC/14/2008, de 15 de gener, per la qual s'aproven els preus de la visita pública del Museu d'Art de Girona i dels serveis complementaris que s'hi presten.

t) Ordre CMC/15/2008, de 10 de gener, per la qual s'aproven els preus de la visita pública del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya i dels serveis complementaris que s'hi presten.

u) Ordre CMC/30/2008, de 17 de gener, per la qual es fixen els preus de visita pública als monuments gestionats pel Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació i dels serveis complementaris que s’hi presten.

Disposicions finals

Disposició final Primera

Modificació del Decret 89/2013, de 29 de gener, de reestructuració del Departament de Cultura

Es modifica l’article 5.4 del Decret 89/2013, de 29 de gener, de reestructuració del Departament de Cultura, que queda redactat de la manera següent:

“4. La inspecció d’arxius i biblioteques, regulada a l’article 17 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents i a l’article 27 de la Llei 4/1993, de 18 de març, del Sistema Bibliotecari de Catalunya, correspon a la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni, que l’exerceix a través dels òrgans competents per raó de la matèria.”

Disposició final Segona

Entrada en vigor
Aquest Decret entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Annex

Estatuts de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural

Capítol I

Disposicions generals

Article 1

Naturalesa i règim jurídic

1. L'Agència Catalana del Patrimoni Cultural és una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia, de les regulades per l’article 1.b.1 del Text refós de la Llei 4/1985, del 29 de març, de l’Estatut de l’empresa pública catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, del 24 de desembre.

2. L’Agència ha d’ajustar la seva activitat al dret privat, sens perjudici dels àmbits en què, segons la legislació vigent, s’ha de sotmetre al dret públic.

3. L’Agència s’adscriu al departament competent en matèria de cultura mitjançant la direcció general competent en matèria de patrimoni cultural.

4. L’Agència es regeix per la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, per la Llei de l’Estatut de l’empresa pública catalana, pels Estatuts presents i per la resta de normativa aplicable a les entitats de dret públic que han d’ajustar la seva activitat a l’ordenament jurídic privat.

Article 2

Seu
L’Agència Catalana del Patrimoni Cultural té la seu a la ciutat de Barcelona, sens perjudici de l’establiment de dependències en els àmbits territorials que determini el Consell d’Administració per tal d’assolir els objectius de l’Agència d’acord amb el que estableix el contracte programa.

Article 3

Objecte

1. L’Agència Catalana del Patrimoni Cultural té per missió gestionar, amb relació al medi urbà i natural que l’acull, el patrimoni cultural de la Generalitat amb criteris d’integritat, sostenibilitat i eficiència.

2. A més, l’Agència dóna suport al departament competent en matèria de cultura en les activitats programades per executar les polítiques establertes per la unitat competent en matèria de patrimoni cultural.

3. L’Agència gestiona i dinamitza els equipaments culturals següents:

a) El Museu d’Arqueologia de Catalunya.

b) El Museu Nacional Arqueològic de Tarragona.

c) El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya.

d) El Museu d’Història de Catalunya.

e) El Museu d’Art de Girona.

f) El Centre de Restauració de Béns Mobles.

4. Mitjançant decret es pot adscriure a l’Agència la gestió d’altres equipaments culturals.

5. Als efectes d’aquests Estatuts, el patrimoni cultural inclou el patrimoni material i immaterial, i el moble i immoble, tant en la seva dimensió arqueològica, com històrica, artística, científica i tècnica, bibliogràfica, documental i etnològica.

Article 4

Funcions

1. Les funcions de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural són les següents:

a) Dinamitzar el patrimoni cultural mitjançant la cooperació entre agents públics i privats per millorar-ne la promoció, la conservació i la gestió, especialment establint estratègies de suport i col·laboració amb els ens locals.

b) Fomentar la vinculació del patrimoni cultural amb el desenvolupament territorial i paisatgístic i amb el desenvolupament econòmic, per tal de generar nous recursos destinats a la promoció i conservació d'aquest patrimoni.

c) Fomentar l’ús del patrimoni cultural i dels equipaments, prestant una atenció especial a l’educació i al turisme cultural en col·laboració amb el departament competent en matèria de turisme; millorar-ne la vinculació amb la comunitat i la internacionalització, i fomentar les pràctiques associades a la conservació i divulgació d’aquest patrimoni.

d) Prestar serveis de restauració, conservació, rehabilitació, excavació arqueològica, millora de la qualitat i posada en valor de béns culturals i de divulgació i d’informació en matèria de patrimoni cultural.

e) [No vigent]

f) [No vigent]

g) Promoure la formació, la recerca i la transferència de coneixement en tots els àmbits del patrimoni cultural, i la incorporació de les tecnologies de la informació i la comunicació a la gestió i la informació en matèria de patrimoni cultural.

h) Gestionar la xarxa de monuments i jaciments arqueològics de titularitat de la Generalitat i els equipaments patrimonials adscrits al departament competent en matèria de cultura.

i) Facilitar la participació de la ciutadania en la gestió i la promoció del patrimoni cultural, incloent en aquest àmbit el foment del patrocini, del mecenatge i del voluntariat.

j) Elaborar plans d’actuació per al coneixement i la conservació del patrimoni cultural i fer estudis estructurals i prospeccions sobre el patrimoni cultural i el seu impacte social, cultural i econòmic.

k) Promoure, en col·laboració amb el departament competent en matèria d’ensenyament, l’adaptació de perfils professionals en el camp del patrimoni cultural.

l) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encarregui o qualsevol altra funció que li atribueixi la llei.

2. Per a l’exercici de les seves funcions, l’Agència pot:

a) Adquirir, posseir, reivindicar, gravar o alienar tota classe de béns i drets, concertar crèdits, establir contractes, executar i explotar obres i serveis, interposar recursos i accions judicials i extrajudicials i, en general, fer tots els actes jurídics que resultin convenients per a la consecució dels objectius de l’Agència.

b) Establir convenis amb entitats públiques i privades, especialment amb les que puguin coadjuvar a la consecució dels objectius de l’Agència. Amb l’aprovació prèvia del Govern de la Generalitat, l’Agència pot participar en consorcis amb altres entitats públiques o amb entitats privades sense finalitat de lucre.

c) Participar en operacions de capital risc i en entitats d’aquesta naturalesa.

d) Establir formes de col·laboració amb els ens locals, l’Administració de la Generalitat i altres administracions.

Altres versions d'aquest precepte

Capítol II

Contracte programa i plans d’acció anuals

Article 5

Contracte programa

1. El departament competent en matèria de cultura i l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural han d’establir un contracte programa, que ha de tenir una vigència de quatre anys.

2. El contracte programa comprèn, com a mínim, i de manera adequada al seu període de vigència, el contingut següent:

a) Els objectius que ha de perseguir, amb especificació dels marcs temporals corresponents i dels projectes associats per a cadascuna de les estratègies i els seus terminis. Ha d’incloure, com a mínim, una definició anual dels objectius que s’han d’assolir.

b) Els resultats que ha d’obtenir, així com els indicadors per avaluar-los.

c) Recursos personals, materials i pressupostaris a aportar per a la consecució dels objectius.

d) Els efectes associats al grau de compliment dels objectius establerts, respecte als criteris per a l’exigència de responsabilitat per la gestió del director o directora i de les persones titulars de les unitats funcionals i de les direccions dels equipaments.

e) El procediment que cal seguir per a la cobertura dels dèficits anuals que es puguin produir per insuficiència d’ingressos reals respecte als estimats, i conseqüències de responsabilitat en la gestió.

f) El procediment per incloure modificacions o adaptacions anuals quan procedeixin, tant de tipus econòmic com en el calendari previst de les actuacions.

g) Instruments de seguiment i control i d’avaluació a què l’activitat de l’entitat s’ha de sotmetre durant la vigència del contracte.

3. Correspon al Consell d’Administració aprovar la proposta de contracte programa, que elabora la persona titular de la direcció de l’Agència i s’eleva al departament competent en matèria de cultura per a la seva tramitació i, si escau, subscripció.

4. El contracte programa és públic i consultable a través de la seu electrònica de l’Agència.

Article 6

Pla d’acció anual

1. L’actuació de l’Agència s’ha d’ajustar a un pla d’acció anual, d’acord amb el contracte programa corresponent.

2. El pla d’acció anual ha de preveure, com a mínim, els aspectes següents:

a) Línies estratègiques.

b) Objectius operatius.

c) Indicadors.

d) Metodologia d’actuació.

e) Projectes amb prioritzacions, calendari i cost econòmic.

f) Control de seguiment.

3. El Consell d’Administració ha d’aprovar el pla d’acció anual, a proposta del director o directora, abans de l’1 de febrer de cada any.

4. El pla d’acció anual és públic i consultable a través de la seu electrònica de l’Agència.

Capítol III

Organització

Secció 1a

Òrgans de govern de l’Agència

Article 7

Òrgans de govern

Són òrgans de govern de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural:

a) El Consell d’Administració.

b) La direcció.

Article 8

Consell d’Administració

1. El Consell d’Administració és l'òrgan superior col·legiat de govern, direcció i control de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural.

2. Són membres del Consell d’Administració:

a) El president o presidenta

b) El vicepresident o vicepresidenta.

c) Les vocalies.

d) El secretari o secretària.

3. El president o presidenta és el conseller o consellera del departament competent en matèria de cultura.

4. El vicepresident o vicepresidenta és la persona titular de la direcció general competent en matèria de patrimoni cultural, llevat que aquesta persona sigui el director o la directora de l’Agència. En aquest cas, el vicepresident o vicepresidenta és la persona titular de la secretaria general del departament competent en matèria de cultura.

5. Les vocalies del Consell d’Administració són nou i les nomena el conseller o consellera del departament competent en matèria de cultura, amb la distribució següent:

a) quatre en representació dels departaments de la Generalitat següents: una a proposta del Departament de la Presidència; una a proposta del departament competent en matèria d’economia; una a proposta del departament competent en matèria de planificació territorial i urbanisme; i una a proposta del departament competent en matèria de turisme.

b) dues en representació de les organitzacions associatives d’ens locals: una a proposta de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, i l’altra a proposta de la Federació de Municipis de Catalunya.

c) tres en representació dels sectors professionals, acadèmics i universitaris relacionats amb el patrimoni cultural.

6. També el director o directora assisteix a les reunions del Consell d’Administració, amb dret a veu i sense vot.

7. El secretari o secretària el designa el Consell d’Administració, d’entre el personal de l’Agència o del departament competent en matèria de cultura, a proposta del seu president o presidenta, i actua amb veu, però sense vot.

Article 9

Funcions del Consell d’Administració

1. El Consell d’Administració té les més àmplies facultats en relació amb el govern, la direcció i el control de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural.

2. Correspon al Consell d’Administració:

a) Aprovar l'avantprojecte del programa d’actuació, d'inversions i de finançament, i el pressupost d'explotació i de capital.

b) Aprovar la proposta de contracte programa entre l’Agència i el departament competent en matèria de cultura, i també la seva actualització.

c) Aprovar els objectius i plans d’acció anuals i plurianuals, els criteris quantitatius i qualitatius de mesurament del compliment dels objectius i del grau d’eficiència en la gestió, d’acord amb el contracte programa.

d) Aprovar el reglament de funcionament i règim intern de l’Agència.

e) Aprovar les obligacions de caràcter plurianual dins dels límits fixats en el contracte programa, amb autorització prèvia del Govern.

f) Aprovar els comptes anuals i la liquidació final dels pressupostos de l'exercici i la memòria d’activitats.

g) Designar els directors o directores dels equipaments gestionats per l’Agència que no tinguin la categoria de museus nacionals i elevar la proposta de nomenament dels directors o directores dels museus nacionals, una vegada aprovada, al conseller o consellera del departament competent en matèria de cultura, a proposta de la Junta de Museus de Catalunya, presentada pel consell rector del museu nacional o per l’òrgan de selecció determinat pel concurs públic corresponent.

h) Designar les persones titulars de les unitats funcionals.

i) Supervisar la gestió del director o directora.

j) Aprovar la plantilla, el règim retributiu, els criteris de selecció de personal laboral i l’oferta anual d’ocupació pública en els termes que la legislació laboral i el conveni col·lectiu estableixin, o la proposta d’ocupació pública, en cas del personal funcionari, i d’acord amb el que estableixi el contracte programa.

k) Autoritzar la constitució d’òrgans, organismes o entitats de caràcter públic o privat, qualsevol que en sigui la naturalesa jurídica, o autoritzar que l’Agència hi participi.

l) Acordar l’exercici de les accions i dels recursos que corresponguin a l’entitat en defensa dels seus interessos, davant l’Administració pública i els òrgans judicials.

m) Autoritzar operacions de crèdit i altres operacions d’endeutament que puguin ser de conveniència de l’Agència, d’acord amb el que estableix la Llei de l’Estatut de l’empresa pública catalana, de finances públiques de Catalunya i la resta de la normativa aplicable.

n) Proposar al conseller o la consellera del departament competent en matèria de cultura els preus i les tarifes dels serveis de l’Agència.

o) Proposar a la direcció general competent en matèria de patrimoni cultural línies d’ajuts relacionades amb l’objecte de l’Agència, per tal que la direcció general esmentada, si ho considera convenient, faci la proposta de bases reguladores i convocatòries d’ajuts a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural.

p) Aprovar els acords, els pactes o els convenis que consideri convenients o necessaris per a les finalitats de l’Agència.

q) Acordar l’arrendament i l’adquisició de béns immobles i la constitució de drets reals, d’acord amb la Llei del patrimoni de la Generalitat i l’Estatut de l’empresa pública catalana.

r) Les altres que li atorguin aquests Estatuts o qualsevol altra disposició.

3. El conseller o la consellera del departament competent en matèria de cultura pot delegar en el Consell d’Administració la facultat d’aprovar les tarifes i els preus dels serveis de l’Agència.

Article 10

Mandat de les vocalies i funcionament del Consell d’Administració

1. La durada del mandat de les vocalies del Consell d’Administració és de quatre anys prorrogables. Cessen per les causes següents:

a) Per acabament del mandat.

b) Per revocació del nomenament.

c) Per renúncia.

d) Per incapacitat o defunció.

2. El Consell d’Administració es reuneix en sessió ordinària, com a mínim, quatre cops l’any. En sessió extraordinària, es reuneix sempre que ho acordi la presidència, per pròpia iniciativa o quan ho demani un terç dels seus membres.

3. Les convocatòries s’han de notificar amb una anticipació mínima de cinc dies, llevat dels casos d’urgència apreciats per la presidència.

4. El Consell d’Administració queda vàlidament constituït si hi assisteix la meitat dels seus membres. Els acords es prenen per majoria simple. El vot de la presidència és diriment en cas d’empat.

5. En allò que no preveuen aquests Estatuts, el funcionament del Consell d’Administració es regeix per la normativa reguladora dels òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Article 11

Funcions de la presidència

El president o presidenta ostenta la representació del Consell d’Administració, dirigeix i presideix les seves reunions i exerceix, a més, les funcions següents:

a) Exercir la màxima representació de l’Agència en l’àmbit institucional i en l’àmbit internacional.

b) Remetre els comptes anuals a la Sindicatura de Comptes.

c) Comparèixer davant del Parlament de Catalunya, si és requerit per aquest, per tal d’informar sobre el desenvolupament del contracte programa i altres aspectes de gestió de l’Agència.

d) Remetre la memòria d’activitats al Govern i al Parlament.

e) Qualsevol altra que li delegui el Consell d’Administració.

Article 12

La direcció

1. El director o directora és l’òrgan executiu de l’Agència i la persona responsable de la seva gestió ordinària.

2. El Govern, a proposta del conseller o consellera competent en matèria de cultura, nomena el director o directora. Aquest nomenament pot recaure en el director o directora general competent en matèria de patrimoni cultural. Quan el director o directora no recaigui en l’alt càrrec esmentat, ocupa un lloc de personal laboral d’alta direcció.

3. El director o directora se sotmet a la normativa vigent d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat.

4. Corresponen a la persona titular de la direcció les funcions següents, sens perjudici d’aquelles atribuïdes a la direcció dels equipaments i als consells rectors dels museus nacionals:

a) Executar els acords del Consell d’Administració.

b) Dirigir l’Agència vetllant per l’assoliment dels objectius fixats en el contracte programa, i coordinar i supervisar tots els serveis de l’Agència.

c) Elaborar la proposta de contracte programa.

d) Presentar al Consell d’Administració, perquè els aprovi, els plans d’acció anuals i plurianuals i la memòria d’activitats de l’any anterior.

e) Presentar al Consell d’Administració, perquè l’aprovi, la proposta de reglament de funcionament i de règim intern.

f) Elaborar l’avantprojecte de pressupost anual.

g) Aprovar els pressupostos dels equipaments de l’Agència, les seves modificacions i la seva liquidació, d’acord amb l’article 26.

h) Executar el pressupost de l’Agència.

i) Elaborar els comptes anuals de l’Agència i proposar-ne l’aprovació al Consell d’Administració.

j) Autoritzar les variacions pressupostàries de la seva competència, o exercir la iniciativa per aquelles que siguin competència del departament competent en matèria d’economia o d’un altre òrgan.

k) Exercir el comandament superior de tot el personal de l’Agència, l’alta inspecció dels serveis i la potestat disciplinària del personal laboral.

l) Proposar al Consell d’Administració la designació dels directors o directores dels equipaments culturals que no siguin museus nacionals i de les persones titulars de les unitats funcionals.

m) Subscriure i acordar l’extinció dels contractes del personal laboral.

n) Ésser el màxim responsable de la tresoreria de l’Agència.

o) Dur a terme les contractacions necessàries per al funcionament de l’Agència.

p) Exercir les competències en matèria patrimonial que no corresponguin al Consell d’Administració ni a altres òrgans.

q) Acordar l’exercici de les accions i dels recursos davant l’Administració pública i els òrgans judicials en cas d’urgència, donant-ne compte al Consell d’Administració.

r) Representar judicialment i extrajudicialment l’Agència en les actuacions pròpies de la seva administració.

s) Exercir qualsevol altra funció necessària per a la direcció de l’administració de l’Agència i les que li delegui el Consell d’Administració.

5. En l’exercici de les seves competències, el director o directora pot acordar la constitució de grups de treball per a l’estudi i informe dels assumptes que determini i delegar funcions en altres òrgans, sempre que per la naturalesa d’aquestes sigui possible.

Secció 2a

Estructura organitzativa

Article 13

Unitats funcionals i equipaments culturals

1. Per tal d’atendre les funcions que estableix l’article 4, l’Agència s’organitza per àmbits estructurats en unitats funcionals i en els equipaments culturals previstos en l’article 3. Al capdavant d’aquestes unitats i equipaments hi ha personal amb règim de vinculació laboral.

2. Cada museu nacional disposa d’un consell rector i d’una direcció. Cadascun de la resta d’equipaments culturals disposen d’una direcció i, si escau, d’un consell assessor.

3. En la composició de les diferents unitats i equipaments de l’Agència s’ha de procurar la representació equilibrada de dones i homes amb l’objectiu de fer efectiva la paritat de gènere.

Article 14

Unitats funcionals

De la direcció de l’Agència depenen les unitats funcionals següents:

a) Divisió de Documentació i Protecció.

b) Divisió de Conservació.

c) Divisió d’Actuacions en Museus i Monuments.

d) Gerència.

Article 15

Divisió de Documentació i Protecció

La Divisió de Documentació i Protecció té atribuïdes les funcions següents:

a) [No vigent]

b) [No vigent]

c) [No vigent]

d) [No vigent]

e) Avaluar, estudiar i planificar els programes d’intervenció.

f) Fer i aplicar els estudis d’impacte ambiental.

g) Tramitar les adquisicions relacionades amb el patrimoni cultural.

h) Dissenyar la metodologia de treball transversal i la definició dels circuits per crear les bases de dades que donin suport a un coneixement coordinat de les actuacions de les diferents unitats.

i) Definir les xarxes de comunicació adients per a la coordinació òptima de les diferents divisions estructurals de l’Agència.

Altres versions d'aquest precepte

Article 16

Divisió de Conservació

La Divisió de Conservació té atribuïdes les funcions següents:

a) Estudiar i avaluar les condicions de conservació del patrimoni cultural de Catalunya.

b) Fer les obres dirigides a la protecció del patrimoni arquitectònic, arqueològic i paleontològic.

c) Planificar i executar els programes de restauració dels béns culturals mobles a través del Centre de Restauració de Béns Mobles.

d) Definir, coordinar i supervisar l’execució dels programes de formació en rehabilitació del patrimoni moble i immoble.

e) Planificar l’atenció a sectors socials i empresarials en l’àmbit de la conservació del patrimoni cultural català.

f) Difondre i transferir els coneixements adquirits en matèria de tècniques i processos de restauració, rehabilitació i conservació de béns culturals.

g) Promoure la cooperació entre les empreses relacionades amb el patrimoni cultural i el seu creixement, així com entre les administracions locals.

Article 17

Divisió d’Actuacions en Museus i Monuments

La Divisió d’Actuacions en Museus i Monuments té atribuïdes les funcions següents:

a) Gestionar els monuments i els equipaments patrimonials adscrits a l’Agència, incloent els jaciments arqueològics, sense perjudici de la recerca científica que sobre aquests darrers pugui desenvolupar i executar el Museu d’Arqueologia de Catalunya.

b) [No vigent]

c) Definir, implementar, coordinar i supervisar els programes dirigits a l’explotació del patrimoni cultural català.

d) Elaborar els programes per a la vinculació dels recursos patrimonials amb el turisme en col·laboració amb el departament competent en matèria de turisme, el desenvolupament territorial, l’educació i les activitats culturals.

e) Elaborar els programes de difusió i comunicació del patrimoni cultural per millorar-ne la notorietat i l’ús.

f) Definir els programes per a l’extensió d’usos del patrimoni cultural de titularitat de la Generalitat.

g) Desenvolupar les accions de comercialització que facilitin el finançament del patrimoni cultural català.

h) Executar el suport tecnològic al sistema d’actuació en el patrimoni cultural.

Altres versions d'aquest precepte

Article 18

Gerència

La Gerència té atribuïdes les funcions següents:

a) Dirigir la gestió econòmica i administrativa de l’entitat.

b) Donar suport al director o directora en el comandament del personal adscrit a l’Agència.

c) Dur a terme una anàlisi de costos i generació de beneficis.

d) Establir ràtios d’eficiència en la gestió dels béns immobles adscrits.

e) Donar suport a la direcció de l’Agència en l’elaboració del projecte de pressupost i preparar la memòria d’activitats.

f) [No vigent]

Altres versions d'aquest precepte

Article 19

Consells rectors dels museus nacionals

1. Els museus nacionals gaudeixen de singularitat pròpia i disposen, en el si de l’Agència, de la màxima capacitat per projectar-se autònomament, sens perjudici dels serveis que l’Agència assumeixi d’acord amb el contracte programa.

2. Cada museu nacional és regit per un consell rector, que té la composició següent:

a) Presidència: correspon al director o directora de l’Agència.

b) Vicepresidència: correspon al director o directora del museu nacional.

c) Vocalies:

Una persona representant de cadascun dels ajuntaments dels municipis on el museu mantingui seus o seccions.

Fins a un màxim de quatre persones representants dels sectors professionals, acadèmics i universitaris relacionats amb la temàtica del museu.

3. El nomenament dels membres del consell rector correspon al conseller o a la consellera competent en matèria de cultura, a proposta del Consell d’Administració de l’Agència i un cop escoltada la Junta de Museus.

4. El consell rector de cada museu nacional té les funcions següents:

a) Exercir l’alta representació del museu i supervisar la seva activitat.

b) Elevar a la direcció de l’Agència el pressupost del museu i la seva liquidació, a proposta del director o directora de l’equipament.

c) Elevar al Consell d’Administració el pla anual d’actuació del museu, a proposta del director o directora de l’equipament.

d) Definir l’estratègia de la millora del fons del museu i dels seus equipaments.

e) Proposar els preus i els horaris dels equipaments de què disposa el museu.

f) Dirigir l’actuació del director o directora del museu.

Article 20

Direcció dels equipaments

1. El director o la directora de cada equipament cultural que preveu l’article 3 és designat pel Consell d’Administració, a proposta de la direcció, i s’ha de determinar per un procés de selecció públic amb criteris de professionalitat, transparència, mèrits i capacitat.

2. Si es tracta d’un museu nacional, el seu director o directora és nomenat per la persona titular del departament competent en matèria de cultura. Correspon al Consell d’Administració elevar la proposta de nomenament del seu director o directora, un cop aprovada, a la persona titular del departament competent en matèria de cultura, a proposta de la Junta de Museus de Catalunya, presentada pel consell rector del museu nacional o per l’òrgan de selecció determinat pel concurs públic corresponent.

Article 21

Funcions de la direcció dels equipaments

1. Els directors o directores dels equipaments tenen atribuïdes les funcions següents:

a) Tenir la representació de l'equipament cultural i, amb les limitacions que es determinin pel reglament de funcionament i règim intern, subscriure en el seu nom els convenis i contractes necessaris per a les finalitats de l'equipament i ordenar les despeses i els pagaments.

b) Organitzar, planificar, executar i avaluar els recursos econòmics, tècnics i humans, i els programes de conservació, documentació, difusió i recerca.

c) Elevar a la direcció de l’Agència, d’acord amb la proposta de l’òrgan de selecció corresponent, la designació dels responsables de les seus territorials del seu equipament, i dirigir-ne les funcions.

d) Preparar el pla anual d'activitats del seu equipament.

e) Elaborar els projectes d’actualització i millora dels fons del seu equipament i de les seves instal·lacions.

f) Proposar l'adquisició d'elements i d'objectes culturals d'interès i gestionar els fons i col·leccions del seu equipament, sens perjudici dels requisits legals vigents.

g) Les altres atribucions que li siguin encomanades pel Consell d’Administració, per la seva presidència, per la seva direcció o, en el cas dels museus nacionals, pel consell rector corresponent.

2. Els directors o directores dels equipaments no poden subscriure contractes de contingut patrimonial, autoritzar concessions administratives, contractar personal ni assumir qualsevol tipus de despesa de personal. Tampoc poden comprometre despeses superiors al pressupost vigent de l’equipament, adquirir compromisos de despesa sense la confirmació prèvia de l’ingrés ni comprometre despesa en exercicis futurs.

Article 22

Consells assessors dels equipaments que no són museus nacionals

1. Els equipaments previstos a l’article 3 que no tenen la categoria de museus nacionals poden disposar d’un consell assessor com a òrgan consultiu de l’Agència en l’exercici de les funcions relatives a l’equipament corresponent.

2. Correspon al Consell d’Administració de l’Agència aprovar la creació de consells assessors, la seva composició i el seu funcionament.

3. El consell assessor el presideix la direcció de l’Agència. La vicepresidència l’ocupa la persona directora de l’equipament. Entre les vocalies, ha d’incloure representants professionals, acadèmics i universitaris relacionats amb el centre, i representants de l’ajuntament del municipi on aquest és emplaçat.

4. Els consells assessors han de tenir les funcions següents:

a) Promoure i canalitzar iniciatives en favor de l’equipament, fomentar activitats culturals i turístiques relacionades amb l’equipament, i propiciar la difusió de la seva història i dels seus valors culturals.

b) Assessorar i col·laborar amb l’Agència en la preservació dels valors culturals de l’equipament; controlar el compliment de la normativa que l’afecta i denunciar-ne qualsevol infracció.

c) Informar sobre els horaris i els preus de visita de l’equipament, si escau.

d) Emetre informe sobre el projecte de pressupost anual de l’equipament i sobre la seva liquidació.

Capítol IV

Règim de personal

Article 23

Recursos humans

1. El personal de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural es regeix pel dret laboral, sens perjudici de l'adscripció de personal funcionari per a l'exercici de potestats públiques i de les funcions pròpies del cos de titulació superior, patrimoni artístic, conservació de museus i arqueologia, i del cos de diplomatura, biblioteconomia.

2. El contracte programa ha de determinar les necessitats de personal, que s’han d’incorporar en l’oferta d’ocupació de l’Agència i que forma part de l’oferta pública de la Generalitat.

3. Els llocs de treball de l’Agència, inclosos els directius, s’han de cobrir mitjançant processos de selecció públics, d’acord amb els principis d’igualtat, mèrit i capacitat, amb criteris de professionalitat i transparència, i amb els sistemes previstos pel conveni col·lectiu corresponent, sens perjudici del que estableix l’apartat 1.

4. El personal de l’Agència està subjecte al règim d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

Article 24

Règim retributiu

1. Els conceptes retributius del personal funcionari de l’Agència són els que estableix la normativa de funció pública de l’Administració de la Generalitat.

2. Les condicions retributives del personal laboral es determinen de conformitat amb el conveni col·lectiu d’aplicació i amb el contracte de treball respectiu.

3. La quantitat de la massa salarial destinada a l'incentiu de la productivitat del personal laboral queda vinculada al grau de compliment dels objectius fixats, s’ha de determinar en l’àmbit de la negociació col·lectiva i s’ha d’ajustar al que estableixi la llei anual de pressupostos.

Capítol V

Règim econòmic, de gestió desconcentrada i de control

Article 25

Règim econòmic i financer

1. L’Agència Catalana del Patrimoni Cultural gaudeix d’autonomia financera plena.

2. Els recursos econòmics de l’Agència els constitueixen:

a) Les dotacions que es consignin en els pressupostos de la Generalitat.

b) Els ingressos de dret públic i dret privat que obtingui per la prestació de serveis.

c) Les subvencions, les donacions, les herències, els llegats i qualsevol altra aportació que li concedeixin persones o entitats públiques i privades.

d) Els crèdits i els préstecs que li siguin concedits.

e) Les rendes, els fruits, els interessos i els productes del seu patrimoni.

f) Qualsevol altre recurs que permeti la Llei.

3. El pressupost de l’Agència és anual i únic, i s’ha de subjectar al règim pressupostari que estableix el Text refós de la Llei de l’Estatut de l’empresa pública catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, del 24 de desembre i d’acord amb l’estructura, el contingut i el procediment de tramitació que es determinin en la normativa anual d’elaboració dels pressupostos de la Generalitat.

4. L’Agència té patrimoni propi integrat pels béns, els drets i les obligacions que adquireixi per qualsevol títol.

5. L’Agència gaudeix de les exempcions i els beneficis fiscals que corresponen a la Generalitat.

Article 26

Règim de gestió desconcentrada dels equipaments

1. Els equipaments culturals que preveu l’article 3 gaudeixen d’un règim de gestió desconcentrada, que comprèn la gestió tècnica i la gestió econòmica.

2. La persona titular de la direcció de cadascun dels equipaments és la responsable, en el seu àmbit d’actuació, de la seva gestió tècnica i econòmica desconcentrada, que inclou les funcions assenyalades en l’article 21.

3. La gestió econòmica desconcentrada dels equipaments té per objecte els ingressos obtinguts pels equipaments, ja sigui per assignació de la Generalitat, d'altres administracions públiques o d'altres entitats, o bé com a resultat de la seva pròpia gestió desconcentrada.

4. El pressupost de cada equipament de l’Agència és anual i únic i reflecteix tots els ingressos i despeses objecte de la gestió desconcentrada. Un cop aprovat el pressupost de l’Agència, el director o directora distribueix entre els diferents equipaments culturals, i en funció dels objectius anuals i del seu grau de compliment, les assignacions que els correspon, a partir de les quals es porta a terme l’elaboració del pressupost de cada equipament.

5. El projecte de pressupost és proposat per la direcció de l’equipament a la direcció de l’Agència per a la seva aprovació. En el cas dels museus nacionals, el consell rector eleva el projecte de pressupost a la direcció de l’Agència, a proposta de la direcció del museu. Qualsevol modificació del pressupost l’ha d’aprovar la direcció de l’Agència.

6. Durant el primer quadrimestre de cada any la direcció de cada equipament ha de sotmetre a la direcció de l’Agència la liquidació del pressupost de l’any anterior. En el cas dels museus nacionals, el consell rector eleva la liquidació del pressupost a la direcció de l’Agència, a proposta de la direcció del museu. A aquests efectes, ha de presentar la justificació dels ingressos i el compte de gestió econòmica de l’equipament. Correspon a la direcció de l’Agència l’aprovació de la liquidació.

7. El reglament de funcionament i règim interior ha d’establir els mecanismes d’elaboració, execució i justificació dels pressupostos dels equipaments de l’Agència.

Article 27

Règim de control

1. El control de caràcter financer de l’activitat de l’Agència es du a terme mitjançant el procediment d’auditoria d’acord amb el que disposa l’article 71 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre.

2. El Consell d’Administració pot crear un òrgan de control economicofinancer d’acord amb el que estableix el Decret 325/1996, d’1 d’octubre, sobre el funcionament dels òrgans de control economicofinancer intern en les empreses públiques de la Generalitat de Catalunya. En el cas que no es creï l’òrgan esmentat, el Consell d’Administració pot acordar que, a més de les auditories fetes sota la direcció de la Intervenció de la Generalitat de Catalunya, es duguin a terme auditories externes anuals.

3. L’Agència aprova anualment una memòria d’activitats fetes durant l’exercici que la presidència del Consell d’Administració lliura al Govern i al Parlament.

4. La memòria d’activitats i els comptes anuals són públics i la ciutadania hi pot accedir a través de la seu electrònica de l’Agència.

Article 28

Contractació

1. La contractació de l’Agència ha de garantir els principis de publicitat i de lliure concurrència i es regeix per la legislació de contractes del sector públic.

2. L’òrgan de contractació és la direcció de l’Agència, sens perjudici de les funcions que corresponen a la direcció dels equipaments d’acord amb l’article 21.1.a).

3. Les meses de contractació les nomena el director o directora i han de tenir una presidència, un mínim de tres vocalies i un secretari o secretària. En qualsevol cas, entre els vocals hi ha d’haver:

a) Una persona de l’assessoria jurídica del departament competent en matèria de cultura.

b) Una persona que representi l’òrgan a què fa referència l’article 27.2 o l’òrgan a qui correspongui exercir les funcions de control financer de l’Agència.

Article 29

Impugnació dels actes

1. Els actes dictats pels òrgans de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural en l’exercici de les seves potestats administratives tenen la consideració d’actes administratius.

2. Els actes administratius dels òrgans de l’Agència no exhaureixen la via administrativa i poden ser objecte de recurs d’alçada davant la persona titular del departament competent en matèria de cultura, tret d’aquells supòsits en què la normativa estableix que l’acte exhaureix la via administrativa o que s’hi pot interposar un recurs especial.

3. Els recursos extraordinaris de revisió s’han d’interposar davant l’òrgan que va dictar l’acte impugnat.

4. L’exercici d’accions civils i laborals es regeix pel que disposa la normativa vigent. Correspon al director o directora de l’Agència decidir sobre les reclamacions prèvies a la via judicial civil i laboral.