Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 210/2013, de 30 de juliol, d’aprovació dels Estatuts del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament de Justícia

  • Núm. del document 210/2013

  • Data del document 30/07/2013

  • Data de publicació 01/08/2013

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 6430

TEXT PUBLICAT

L’article 168.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat de Catalunya la competència executiva de la legislació de l’Estat en matèria penitenciària que inclou, en tot cas, la planificació i l’organització del treball remunerat de la població reclusa i de les activitats de reinserció, i l’article 150.b) li atribueix la competència exclusiva en matèria d’organització de l’Administració de la Generalitat en les seves diverses modalitats, organitzatives i instrumentals, per a l’actuació administrativa.

Mitjançant la Llei 5/1989, de 12 de maig, es va crear el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció, com a empresa pública amb l’objectiu primordial de satisfer el dret al treball dels presos i penats recollit a l’article 25.2 de la Constitució espanyola. En desplegament d’aquesta Llei, es van aprovar els Estatuts del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció mitjançant el Decret 209/1989, de 3 de juliol.

En el decurs dels anys transcorreguts d’ençà de la creació del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció l’any 1989, s’han produït importants canvis legislatius i reformes normatives en l’àmbit penitenciari català, a més d’un important increment de l’activitat d’aquesta empresa pública que han motivat l’aprovació de la Llei 23/2009, del 23 de desembre, del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció, per poder donar resposta a la situació actual i afrontar nous reptes de futur. La Llei 11/2011, del 29 de desembre, de reestructuració del sector públic per agilitar l’activitat administrativa, ha modificat la Llei 23/2009, del 23 de desembre.

La disposició final primera de la Llei 23/2009, del 23 de desembre, estableix que el Govern, a proposta del conseller o consellera del departament competent en matèria d’execució penal, ha d’aprovar els nous estatuts del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció, que n’han de regular l’organització i el règim de funcionament.

Els Estatuts del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció que s’aproven mitjançant aquest Decret tenen per objecte regular l’organització i el règim de funcionament de l’empresa perquè esdevingui un instrument àgil i eficaç per al compliment dels fins que té encomanats.

Aquests Estatuts s’estructuren en tres capítols: un primer capítol, de disposicions generals; un segon capítol, que en defineix l’estructura i l’organització, i un tercer capítol, que determina el règim jurídic, de personal, econòmic, de recursos i de contractació del sector públic; tots tres capítols es despleguen en vint-i-quatre articles.

Vist l’Acord adoptat pel Consell d’Administració del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció;

Vist l’informe de la Comissió de Govern Local de Catalunya;

De conformitat amb el que estableix l’article 26.e) de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern;

Per tot això, a proposta del conseller de Justícia, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i amb la deliberació prèvia del Govern,

 

Decreto:

 

Article únic

S’aproven els Estatuts del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció, que s’insereixen a continuació del Decret.

 

 

Disposició derogatòria

Resten derogats:

a) El Decret 209/1989, de 3 de juliol, pel qual s’aproven els Estatuts del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció.

b) El Decret 116/2008, de 10 de juny, pel qual es modifiquen els Estatuts del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció, aprovats pel Decret 209/1989, de 3 de juliol.

c) La disposició addicional setena del Decret 68/2004, de 20 de gener, d’estructuració i reestructuració de diversos departaments de l’Administració de la Generalitat.

 

Barcelona, 30 de juliol de 2013

 

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

 

Germà Gordó i Aubarell

Conseller de Justícia

 

 

ESTATUTS

del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció

 

Capítol I

Disposicions generals

 

Article 1

Naturalesa i adscripció

1.1 El Centre d’Iniciatives per a la Reinserció és una empresa pública de la Generalitat que té naturalesa d’entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, l’actuació de la qual s’ajusta al dret privat, excepte en els supòsits i les matèries expressament especificats a l’article 19 de la Llei 23/2009, del 23 de desembre, del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció.

1.2 El Centre d’Iniciatives per a la Reinserció s’adscriu al departament competent en matèria d’execució penal mitjançant el centre directiu que determini el corresponent decret d’estructuració del departament.

 

Article 2

Objecte i funcions del Centre

2.1 L’objecte del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció és facilitar la reinserció sociolaboral de les persones internes en centres penitenciaris i educatius de justícia juvenil de Catalunya, mitjançant la creació, l’aplicació i el desenvolupament de programes formatius i educatius, la creació de llocs de treball adaptats a les necessitats d’aquestes persones i altres actuacions encaminades a aconseguir-ne la reinserció.

2.2 El Centre d’Iniciatives per a la Reinserció és mitjà propi i servei tècnic de l’Administració de la Generalitat, dels ens locals i del sector públic vinculat o dependent i, en conseqüència, resta obligat a executar, dins l’àmbit de les seves funcions, els encàrrecs que aquests li formulin.

2.3 Les funcions del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció són les establertes a l’article 3 de la Llei 23/2009, del 23 de desembre, del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció.

 

Article 3

Domicili i àmbit territorial d’actuació

3.1 El domicili del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció, per a qualsevol tipus d’efectes legals, radica a Barcelona, sens perjudici de l’establiment de dependències en altres àmbits territorials de Catalunya, per tal de poder desenvolupar les seves funcions específiques i fer efectiu el principi de desconcentració de funcions.

3.2 L'establiment de dependències en altres àmbits territorials de Catalunya per a l’exercici de les seves funcions és aprovat pel Consell d’Administració.

 

Capítol II

Estructura i organització

 

Secció primera

Estructura i tipologia d’òrgans

 

Article 4

Estructura orgànica

4.1 Els òrgans de govern del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció són:

a) El Consell d’Administració.

b) La Comissió Executiva.

c) El director o directora.

4.2 Els òrgans d’assessorament i participació del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció són:

a) El Consell Assessor.

b) Altres òrgans consultius o taules sectorials en matèria d’inserció sociolaboral que creï el Consell d’Administració.

 

Secció segona

Òrgans de govern

 

Article 5

Naturalesa i composició del Consell d’Administració

5.1 El Consell d’Administració és l’òrgan de direcció superior i control del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció.

5.2 El Consell d’Administració està integrat per les persones membres següents:

a) El president o presidenta, que és el conseller o consellera del departament competent en matèria d’execució penal.

b) El vicepresident o vicepresidenta, que és el o la titular de la unitat directiva competent en matèria de serveis penitenciaris. El vicepresident o vicepresidenta substitueix el president o presidenta en cas de vacant, absència o malaltia.

c) Vuit vocals, cinc en representació del departament competent en matèria d’execució penal i uns altres tres en representació dels departaments competents en matèries relacionades amb l’objecte i funcions del Centre, amb rang mínim de director o directora general.

Aquests vocals són nomenats pel Govern, a proposta del conseller o consellera competent en matèria d’execució penal, d’acord amb la designació efectuada pel conseller o consellera respectiu.

d) Dos vocals, designats cadascun d’ells per cadascuna de les entitats associatives més representatives dels ens locals de Catalunya.

5.3 El director o directora del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció assisteix a les sessions del Consell d’Administració amb veu i sense vot.

5.4 El secretari o secretària, nomenat pel Consell d’Administració d’entre el personal del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció, assisteix a les sessions del Consell amb veu i sense vot.

5.5 Els representants d’organismes públics i privats, i altres experts que el Consell d’Administració del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció consideri oportú, en funció dels assumptes a tractar, poden assistir a les sessions del Consell amb veu i sense vot.

5.6 S’ha de procurar garantir el principi de paritat per mitjà de la presència equilibrada de dones i homes.

 

Article 6

Funcions del Consell d’Administració

6.1 Les funcions del Consell d’Administració del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció són:

a) Vetllar pel compliment de l’objecte i les funcions del Centre.

b) Exercir la direcció superior i el control del Centre.

c) Aprovar inicialment, si s’escau, la proposta de contracte programa, elaborada pel director o directora.

d) Aprovar l’avantprojecte de pressupost i el programa anual d’actuació, d’inversions i de finançament, a proposta de la Comissió Executiva.

e) Aprovar, si escau, el balanç, la memòria anual i els comptes dels exercicis econòmics, a proposta de la Comissió Executiva.

f) Proposar les directrius per fixar de manera individualitzada les tarifes de referència per a les activitats del Centre que hi estiguin subjectes, d’acord amb l’article 18.2.b) de la Llei 23/2009, del 23 de desembre, del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció.

g) Nomenar el secretari o secretària del Consell d’Administració a proposta del director o directora del Centre.

h) Crear òrgans consultius o taules sectorials en matèria d’inserció sociolaboral de les persones sotmeses a mesures judicials amb participació de les entitats i empreses afectades.

i) Informar el Consell Assessor sobre l’avantprojecte de pressupost, l’avantprojecte de programa anual d’actuació, d’inversions i de finançament, dels comptes dels exercicis econòmics i, si és el cas, de la proposta de contracte programa.

j) Tractar, per encàrrec dels òrgans competents en matèria d’execució penal, altres assumptes relacionats amb les activitats del Centre.

k) Aprovar els mòduls retributius de la relació laboral de caràcter especial de les persones sotmeses a mesures penals.

l) Acordar l'exercici d'accions judicials i administratives de tota mena, la interposició de recursos i, en general, la defensa dels interessos i drets del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció en tota classe de procediments.

m) Complir altres funcions que li puguin correspondre per llei.

6.2 El Consell d’Administració pot delegar funcions en la Comissió Executiva.

 

Article 7

Funcionament del Consell d’Administració

7.1 El Consell d’Administració es reuneix com a mínim tres vegades a l’any en sessions ordinàries i, sempre que es consideri necessari, en sessions extraordinàries, sempre que sigui convocat pel president o presidenta o ho sol·liciti una tercera part dels vocals del Consell.

7.2 La convocatòria del Consell d’Administració s’ha de notificar amb una antelació mínima de 48 hores i pot admetre com a mitjà de convocatòria qualsevol que permeti acreditar-ne la recepció. A la convocatòria s’hi ha d’adjuntar l’ordre del dia dels assumptes a tractar i la corresponent documentació, i la proposta d’acta de la sessió anterior. La documentació necessària per a la deliberació i l’adopció d’acords que no pugui acompanyar la convocatòria ha d’estar a disposició dels i de les membres del Consell d’Administració des de la data de recepció d’aquella, llevat que hi hagi motius justificats que ho impedeixin.

7.3 Per a la vàlida constitució del Consell d’Administració és necessària la presència del president o de la presidenta, del secretari o de la secretària, o de les persones que els o les substitueixin, i de la meitat almenys dels vocals del Consell.

7.4 Els acords del Consell d’Administració es prenen per majoria simple dels i de les membres presents. En cas d’empat, el vot del president o presidenta dirimeix el resultat de la votació.

7.5 Les persones membres del Consell d’Administració poden fer constar en acta el seu vot contrari a l’acord adoptat i els motius que el justifiquin.

7.6 No pot ser objecte d’acord cap assumpte que no figuri inclòs en l’ordre del dia, llevat que hi siguin presents tots els membres del Consell i que sigui declarada la urgència de l’assumpte pel vot favorable de la majoria absoluta del Consell.

7.7 De cada sessió se n’ha d’aixecar l’acta corresponent, i fer-hi constar les persones que hi hagin intervingut, l’ordre del dia de la sessió, les circumstàncies de lloc i temps en el qual s’hagi desenvolupat la sessió, els punts principals de la deliberació, el resultat de la votació i el contingut dels acords.

7.8 Les actes han de ser signades pel secretari o la secretària amb el vist-i-plau del president o la presidenta del Consell, les quals s’han d’aprovar en la següent sessió del Consell.

7.9 En tot el que no preveuen els presents Estatuts, són aplicables les normes internes de funcionament que el Consell d’Administració aprovi i la normativa reguladora d'òrgans col·legiats de l'Administració de la Generalitat.

7.10 Les persones membres del Consell d’Administració tenen dret a percebre drets d’assistència per la concurrència a les reunions del Consell d’Administració, d’acord amb el que estableixi la normativa vigent.

 

Article 8

La Secretaria del Consell d’Administració

8.1 El secretari o secretària del Consell d’Administració els nomena el Consell d’Administració a proposta del director o directora del Centre, d’entre el personal del Centre, amb títol universitari superior o títol de grau, màster o doctorat.

8.2 El secretari o secretària té veu però no té vot en les deliberacions.

8.3 En cas d’absència del secretari o de la secretària, se substitueix pel vocal o per la vocal més jove.

8.4 Corresponen al secretari o a la secretària del Consell d’Administració del Centre les funcions següents:

a) Fer la convocatòria de les sessions per ordre del president o presidenta.

b) Estendre l’acta de la sessió.

c) Tenir cura que es practiquin els actes de comunicació necessaris.

d) Estendre els certificats pertinents.

e) Custodiar i arxivar les actes.

f) Facilitar als membres de l’òrgan col·legiat la informació necessària per a l’exercici de llurs funcions.

g) Complir les altres funcions inherents al càrrec.

 

Article 9

Naturalesa i composició de la Comissió Executiva

9.1 La Comissió Executiva és l’òrgan de decisió executiva i de seguiment de l’activitat del Centre.

9.2 La Comissió Executiva està integrada per les persones membres següents:

a) El president o presidenta, que és el o la titular de la unitat directiva competent en matèria de serveis penitenciaris.

b) El vicepresident o vicepresidenta, que es nomena d’entre els vocals del Consell d’Administració a proposta del president o presidenta de la Comissió Executiva, que substitueix el president o presidenta en cas de vacant, absència o malaltia.

c) Tres vocals, que són membres del Consell d’Administració, dos en representació del departament competent en matèria d’execució penal i un en representació dels departaments competents en matèries relacionades amb l’objecte i funcions del Centre, amb rang mínim de director o directora general.

9.3 El director o directora del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció assisteix a les sessions de la Comissió Executiva amb veu i sense vot.

9.4 El secretari o secretària del Consell d’Administració també ho és de la Comissió Executiva.

9.5 Els representants d’organismes públics i privats, i altres experts que la Comissió Executiva consideri oportú de convocar en funció dels assumptes a tractar, poden assistir a les sessions amb veu i sense vot.

9.6 S’ha de procurar garantir el principi de paritat per mitjà de la presència equilibrada de dones i homes.

 

Article 10

Funcions de la Comissió Executiva

10.1 Les funcions de la Comissió Executiva del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció són:

a) Supervisar el funcionament general del Centre i acordar les actuacions que corresponguin.

b) Coordinar l’activitat de gestió del Centre i supervisar-ne el desenvolupament del programa d’actuació, d’inversions i de finançament.

c) Deliberar sobre les qüestions de l’entitat i dels seus centres d’activitats, i adoptar els acords pertinents.

d) Aprovar la plantilla de personal i el seu règim retributiu, dins els límits establerts legalment.

e) Ratificar els contractes i els convenis d’una quantia superior a 100.000 euros.

f) Preparar els acords del Consell d’Administració, si escau.

g) Retre comptes al Consell d’Administració.

h) Complir les altres funcions que el Consell d’Administració li delegui.

10.2 La Comissió Executiva pot delegar funcions en el director o directora.

 

Article 11

Funcionament de la Comissió Executiva

11.1 La Comissió Executiva es reuneix com a mínim tres vegades a l’any en sessions ordinàries i en sessions extraordinàries, sempre que sigui convocada pel president o presidenta o ho sol·liciti una tercera part dels vocals de la Comissió.

11.2 La convocatòria de la Comissió Executiva s’ha de notificar amb una antelació mínima de 48 hores i pot admetre qualsevol mitjà de convocatòria que permeti acreditar-ne la recepció. A la convocatòria s’hi ha d’adjuntar l’ordre del dia dels assumptes a tractar i la corresponent documentació, i la proposta d’acta de la sessió anterior. La documentació necessària per a la deliberació i l’adopció d’acords que no pugui acompanyar la convocatòria ha d’estar a disposició dels i de les membres de la Comissió Executiva des de la data de recepció d’aquella, llevat que hi hagi motius justificats que ho impedeixin.

11.3 Per a la vàlida constitució de la Comissió Executiva és necessària la presència del president o de la presidenta, del secretari o de la secretària, o de les persones que els o les substitueixin, i d’almenys dos dels vocals de la Comissió.

11.4 Els acords de la Comissió Executiva es prenen per majoria simple dels i de les membres presents. En cas d’empat, el vot del president o presidenta dirimeix el resultat de la votació.

11.5 Les persones membres de la Comissió Executiva poden fer constar en acta el seu vot contrari a l’acord adoptat i els motius que el justifiquin.

11.6 No pot ser objecte d’acord cap assumpte que no figuri inclòs en l’ordre del dia, llevat que hi siguin presents tots els membres de la Comissió i que sigui declarada la urgència de l’assumpte pel vot favorable de la majoria absoluta de la Comissió.

11.7 De cada sessió se n’ha d’aixecar l’acta corresponent, i fer-hi constar les persones que hi hagin intervingut, l’ordre del dia de la sessió, les circumstàncies de lloc i temps en el qual s’hagi desenvolupat la sessió, els punts principals de la deliberació, el resultat de la votació i el contingut dels acords.

11.8 Les actes han de ser signades pel secretari o la secretària amb el vist-i-plau del president o la presidenta de la Comissió, les quals s’han d’aprovar en la següent sessió de la Comissió.

11.9 En tot el que no preveuen els presents Estatuts, són aplicables les normes internes de funcionament que la Comissió Executiva aprovi i la normativa reguladora d'òrgans col·legiats de l'Administració de la Generalitat.

11.10 Les persones membres de la Comissió Executiva tenen dret a percebre drets d’assistència per la concurrència a les reunions de la Comissió Executiva, d’acord amb el que estableixi la normativa vigent.

 

Article 12

El director o directora

12.1 El director o directora del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció és nomenat pel Govern, a proposta del conseller o consellera del departament competent en matèria d’execució penal, i és l’òrgan que dirigeix i representa l’empresa, i és l’encarregat d’executar els acords del Consell d’Administració i de la Comissió Executiva.

12.2 Les funcions del director o directora del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció són:

a) Dirigir, coordinar, gestionar i controlar les activitats necessàries per al compliment de les finalitats del Centre i inspeccionar les dependències i les instal·lacions on es duen a terme aquestes activitats.

b) Exercir la representació del Centre.

c) Exercir el comandament superior del personal.

d) Acordar i formalitzar els contractes propis de l’activitat del Centre, independentment de la quantia.

e) Formular propostes de planificació i de direcció de les activitats del Centre.

f) Tenir cura de la comercialització dels béns, productes i serveis obtinguts del treball derivat de les relacions laborals de caràcter especial de les persones sotmeses a mesures penals.

g) Tenir cura de la planificació i el desenvolupament de la formació professional en els centres penitenciaris i educatius de justícia juvenil.

h) Tenir cura de la planificació i gestió dels programes d’inserció sociolaboral adreçats a col·lectius sotmesos a mesures judicials.

i) Elaborar, si escau, la proposta de contracte programa.

j) Acordar, en cas d'urgència, l'exercici d'accions judicials i administratives de tota mena, la interposició de recursos i, en general, la defensa dels interessos i drets del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció en tota classe de procediments, amb l’obligació de donar-ne compte al Consell d'Administració en la primera sessió que tingui lloc posteriorment.

k) Complir les altres funcions que la Comissió Executiva li delegui.

 

Secció tercera

Òrgans d’assessorament i participació

 

Article 13

Naturalesa i composició del Consell Assessor

13.1 El Consell Assessor és l’òrgan de participació i assessorament del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció i d’informació i concertació amb les administracions públiques, les organitzacions empresarials i sindicals i altres entitats interessades en matèria d’inserció de les persones sotmeses a mesures judicials.

13.2 El Consell Assessor del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció és integrat per les persones membres següents:

a) El president o presidenta, que és el conseller o consellera del departament competent en matèria d’execució penal.

b) El vicepresident o vicepresidenta, que és el o la titular de la unitat directiva competent en matèria de serveis penitenciaris, que substitueix el president o presidenta en cas de vacant, absència o malaltia.

c) Un total de dotze vocals en representació dels ens següents:

Tres en representació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

El director o directora del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció.

Dos en representació de les entitats associatives més representatives dels ens locals de Catalunya, a proposta de les entitats.

Tres en representació de les organitzacions empresarials més representatives de Catalunya, que són designats pel Consell d’Administració a proposta de les organitzacions empresarials.

Dos en representació de les organitzacions sindicals més representatives de Catalunya, que són designats pel Consell d’Administració a proposta de les organitzacions sindicals.

Un en representació del Consell General de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya, que és designat pel Consell d’Administració a proposta del Consell General.

13.3 El secretari o secretària del Consell d’Administració també ho és del Consell Assessor i assisteix a les sessions amb veu, però sense vot.

13.4 El Consell Assessor, si ho considera oportú en funció dels assumptes a tractar, pot convocar altres persones expertes a les sessions del Consell, que hi assisteixin amb veu i sense vot.

13.5 S’ha de procurar garantir el principi de paritat per mitjà de la presència equilibrada de dones i homes.

 

Article 14

Funcions del Consell Assessor

Corresponen al Consell Assessor del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció les funcions següents:

a) Impulsar la col·laboració amb les organitzacions empresarials i sindicals per assolir els objectius d’inserció i rehabilitació socials de les persones sotmeses a mesures judicials.

b) Formular al Consell d’Administració recomanacions i propostes relatives al compliment dels objectius del Centre.

 

Article 15

Funcionament del Consell Assessor

15.1 El Consell Assessor es reuneix, almenys, una vegada a l’any en sessions ordinàries i, en sessions extraordinàries sempre que sigui convocat pel president o presidenta o ho sol·liciti una tercera part dels vocals del Consell.

15.2 La convocatòria del Consell Assessor s’ha de notificar amb una antelació mínima de 10 dies i pot admetre qualsevol mitjà de convocatòria que permeti acreditar-ne la recepció. A la convocatòria s’hi ha d’adjuntar l’ordre del dia dels assumptes a tractar i la corresponent documentació, i la proposta d’acta de la sessió anterior. La documentació necessària per a la deliberació i l’adopció d’acords que no pugui acompanyar la convocatòria ha d’estar a disposició dels i de les membres del Consell Assessor des de la data de recepció d’aquella, llevat que hi hagi motius justificats que ho impedeixin.

15.3 Per a la vàlida constitució del Consell Assessor és necessària la presència del president o de la presidenta, del secretari o de la secretària, o de les persones que els o les substitueixin, i de la meitat almenys dels vocals del Consell.

15.4 Els acords del Consell Assessor es prenen per majoria simple dels i de les membres presents. En cas d’empat, el vot del president o presidenta dirimeix el resultat de la votació.

15.5 Les persones membres del Consell Assessor poden fer constar en acta el seu vot contrari a l’acord adoptat i els motius que el justifiquin.

15.6 No pot ser objecte d’acord cap assumpte que no figuri inclòs en l’ordre del dia, llevat que hi siguin presents tots els membres del Consell i que sigui declarada la urgència de l’assumpte pel vot favorable de la majoria absoluta del Consell.

15.7 De cada sessió se n’ha d’aixecar l’acta corresponent, i fer-hi constar les persones que hi hagin intervingut, l’ordre del dia de la sessió, les circumstàncies de lloc i temps en el qual s’hagi desenvolupat la sessió, els punts principals de la deliberació, el resultat de la votació i el contingut dels acords.

15.8 Les actes han de ser signades pel secretari o la secretària amb el vist-i-plau del president o la presidenta del Consell, les quals s’han d’aprovar en la següent sessió del Consell.

15.9 En tot el que no preveuen els presents Estatuts, són aplicables les normes internes de funcionament que el Consell Assessor aprovi i la normativa reguladora d'òrgans col·legiats de l'Administració de la Generalitat.

15.10 Les persones membres del Consell Assessor no tenen dret a percebre drets d’assistència per la concurrència a les reunions del Consell.

 

Capítol III

Règim jurídic, de personal, econòmic, de recursos i de contractació del sector públic

 

Article 16

Règim jurídic

16.1 El Centre d'Iniciatives per a la Reinserció sotmet la seva activitat en les relacions externes a les normes del dret civil, mercantil i laboral que li són aplicables, i resten excloses de l’aplicació del dret privat les matèries següents:

a) Les relacions del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció amb l'Administració pública en general i amb el departament competent en matèria d'execució penal en particular.

b) L'adquisició de béns immobles afectats al servei públic penitenciari, i també llur desafectació.

c) Les situacions derivades de l'estatus jurídic especial de l'intern o interna a què fa referència l’apartat 2 d’aquest article.

d) Els actes dels òrgans de govern del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció subjectes al dret administratiu.

e) Les altres que corresponguin per llei.

16.2 El Centre d’Iniciatives per a la Reinserció sotmet la seva activitat en les relacions amb els interns a les disposicions de la legislació penitenciària i dels menors, i ha de tenir en compte l’estatus jurídic especial de les persones internes, sens perjudici de la resta de normes aplicables.

 

Article 17

Personal

17.1 El personal del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció és seleccionat de conformitat amb els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat i es regeix per les normes aplicables en cada cas.

17.2 El personal funcionari de la Generalitat, en casos excepcionals i de conformitat amb la normativa sobre funció pública aplicable, pot ser adscrit al Centre d’Iniciatives per a la Reinserció i es regeix per les normes administratives aplicables en cada cas.

 

Article 18

Contracte programa

18.1 Els objectius generals i el règim econòmic de l’activitat del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció es poden determinar per mitjà d’un contracte programa o de convenis específics amb el departament al qual és adscrit o amb altres administracions per raó de la seva condició de mitjà propi.

18.2 El contracte programa del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció si s’escau ha d’establir, com a mínim i per a tot el període de vigència, els continguts següents:

a) Els objectius i els resultats que el Centre ha d’assolir.

b) La gestió que, en general, el Centre ha de dur a terme.

c) Els recursos personals, materials i pressupostaris necessaris per a la consecució dels objectius del Centre i els efectes associats al grau d’acompliment d’aquests objectius.

d) Els instruments de seguiment, control i avaluació dels resultats del Centre, inclosos els indicadors per a verificar-ne el compliment.

e) Els sistemes d’informació per a controlar la gestió del Centre.

18.3 El Consell d’Administració del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció aprova la proposta de contracte programa elaborada pel director o directora.

18.4 L’aprovació del contracte programa del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció correspon al conseller o consellera del departament competent en matèria d’execució penal, amb l’informe previ dels departaments competents en matèria d’economia i d’organització administrativa i recursos humans.

18.5 Els convenis específics que subscrigui el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció han d’adequar el seu contingut, en allò que s’escaigui, a les previsions de l’apartat 2 d’aquest article.

18.6 El seguiment i el control del compliment del contracte programa i dels convenis específics del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció corresponen al secretari o secretària general del departament competent en matèria d’execució penal.

 

Article 19

Recursos econòmics i destinació dels beneficis

19.1 Els recursos econòmics del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció són constituïts d’acord amb el que disposa l’article 15 de la Llei 23/2009, del 23 de desembre, del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció.

19.2 Els resultats positius del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció, en el cas que es produeixin, han de tenir la destinació que estableix l’article 16 de la Llei 23/2009, del 23 de desembre, del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció.

 

Article 20

Control financer i econòmic

20.1 El control financer i econòmic del Centre es fa mitjançant el procediment d’auditoria regulat pel text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, per la normativa relativa a l’Estatut de l’Empresa Pública Catalana i així mateix s’encarregarà, sota la direcció de la Intervenció General, a empreses auditores externes un informe d’opinió sobre els comptes anuals de l’empresa.

20.2 El procediment d’auditoria substitueix el règim d’intervenció prèvia de les operacions del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció.

 

Article 21

Contractació

21.1 El Centre d’Iniciatives per a la Reinserció és poder adjudicador als efectes que estableix la legislació sobre contractació del sector públic.

21.2 El règim de contractació del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció és el que estableix la normativa vigent en matèria de contractació del sector públic.

21.3 L’òrgan de contractació del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció és el seu director o directora.

21.4 Les meses de contractació estan constituïdes pels membres següents:

a) Per a l’adjudicació de contractes no subjectes a regulació harmonitzada: la mesa està constituïda per un president o presidenta, un secretari o secretària i un mínim d’un vocal.

El president o presidenta és el director o directora econòmic financer de l’entitat o assimilat. El vocal és la persona que té atribuït legalment o reglamentàriament l’assessorament jurídic de l’òrgan de contractació. El secretari o secretària es designa entre el personal del Centre.

b) Per a l’adjudicació de contractes subjectes a regulació harmonitzada: la mesa està constituïda per un president o presidenta, un secretari o secretària i un mínim de quatre vocals.

El president o presidenta és el director o directora economicofinancer de l’entitat o assimilat. Entre les vocalies hi ha una persona que té atribuït legalment o reglamentàriament l’assessorament jurídic de l’òrgan de contractació i una altra persona que té atribuïdes les funcions relatives al control econòmic i pressupostari de l’òrgan de contractació o amb facultats d’intervenció.

21.5 Per a l’adjudicació de contractes no subjectes a regulació harmonitzada, el Centre es regeix per les instruccions internes de contractació que han de ser aprovades pel Consell d’Administració.

 

Article 22

Condició de mitjà propi i servei tècnic

22.1 Les relacions del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció amb l’Administració de la Generalitat, dels ens locals i del sector públic vinculat o dependent, dels quals és mitjà propi i servei tècnic, tenen naturalesa instrumental i no contractual i s’estableixen per mitjà d’encàrrecs, d’acord amb les instruccions fixades unilateralment per qui formula l’encàrrec, i que s’ajusten a les normes següents:

a) Els preus de prestació de serveis, subministraments i encàrrecs del Centre són aprovats pel conseller o consellera competent en matèria d’execució penal per mitjà de l’aplicació individualitzada o per grups d’articles de les directrius aprovades pel Govern, amb l’informe previ de la Comissió de Govern Local de Catalunya, sempre que el Centre actuï com a mitjà propi de les administracions locals.

b) El Centre d’Iniciatives per a la Reinserció no pot participar en licitacions públiques convocades per l’Administració de la Generalitat, els ens locals o el sector públic vinculat o dependent, sens perjudici que es pugui encarregar al Centre l’execució de la prestació objecte de la licitació si no hi concorren altres licitadors.

c) Els contractes que el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció ha de subscriure amb tercers per a dur a terme les prestacions objecte de l’encàrrec resten sotmesos, en qualsevol cas, al que estableix la legislació en matèria de contractes del sector públic, llevat dels contractes de subministrament relatius a activitats directes de caràcter industrial o comercial si els béns han estat adquirits amb la finalitat de retornar-los, amb transformació o sense, al tràfic patrimonial d’acord amb les finalitats pròpies del Centre.

22.2 El volum dels encàrrecs que els departaments de l’Administració de la Generalitat, els ens locals i els ens integrats en llur sector públic fan al Centre d’Iniciatives per a la Reinserció complementa la reserva social que la legislació vigent estableix per a la resta de centres, entitats i empreses del tercer sector i en cap cas no pot comportar una disminució de la reserva social ni computar a l’efecte del límit màxim de reserva establert.

 

Article 23

Adquisició de béns immobles amb destinació al Centre

L’adquisició de béns immobles amb destinació al Centre d'Iniciatives per a la Reinserció i l’alienació, si s’escau, d’aquests béns, s’ha de dur a terme de conformitat amb la legislació sobre patrimoni de la Generalitat de Catalunya.

 

Article 24

Règim de recursos

24.1 Els actes del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció subjectes al dret privat i les pretensions que se’n derivin són competència de l’ordre jurisdiccional que correspongui en cada cas d’acord amb la normativa aplicable.

24.2 Els actes del Consell d’Administració, de la Comissió Executiva i aquells del director o directora sotmesos al dret administratiu posen fi a la via administrativa, sens perjudici del que estableix la normativa en matèria de contractació del sector públic. Contra aquests actes es pot interposar recurs potestatiu de reposició o, directament, recurs contenciós administratiu.

24.3 Correspon al conseller o consellera competent en matèria d’execució penal revisar d’ofici els actes del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció subjectes al dret administratiu.